KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert."

Transkript

1 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. Sagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse med mere. Sagen angår sluttelig spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af udgift til internet, annoncering/markedsføring samt betaling af udgifter til dokumentation. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ejede en ejendom, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. Den 25. juni 2008 udfærdigede indklagede et salgsbudget. Det fremgik heraf, at

2 2 indfrielse af klagers realkreditlån var anslået til kr. Den 19. november 2010 underskrev klager en formidlingsaftale om salg af ejendommen til en kontantpris på kr. for en periode på 6 måneder. Det fremgik af formidlingsaftalen bl.a.: Den 4. april 2011 underskrev klager en købsaftale om salg af ejendommen til en kontantpris på kr. med overtagelse den 1. maj Klager fik i forbindelse med sin underskrift af købsaftalen udleveret en salgsprovenuberegning dateret 29. marts Det fremgik af salgsprovenuberegningen, at klagers salgsprovenu ville udgøre ,22 kr. Det fremgik videre bl.a.:

3 3

4 4 Samme dag som klager underskrev købsaftalen, indgik klager og indklagede en berigtigelsesaftale. Det fremgik heraf, at indklagede på vegne af klager skulle varetage udstedelse og tinglysning af skøde samt foretage udarbejdelse af reguleringsopgørelse og refusionsopgørelse for et vederlag på kr. Hertil kom 562,50 for porto og kopialia. Den 13. april 2011 sendte indklagede sin faktura til klager. Det fremgik heraf bl.a.: Samme dag sendte indklagede en faktura til klager på indklagedes tilgodehavende for skøde, porto og kopialia, i alt 9.312,50 kr. Det fremgik af refusionsopgørelse af 27. maj 2011, at køber ikke havde ønsket at tegne ejerskifteforsikring, hvorfor der ikke var medtaget et beløb hertil på refusionsopgørelsen.

5 5 Det fremgik af refusionsopgørelsen, at køber skulle refundere klager et beløb på 838,80 kr., som udgjorde 1. rate af ejendomsskat for Indklagede oplyste den 1. juli 2011 klager om, at refusionsbeløbet på 838,80 kr. var overført til klagers pengeinstitut, og at handlen dermed var afsluttet. Den 15. august 2011 skrev indklagede til klager som et svar på en henvendelse fra klager bl.a.: I provenuberegningen er medtaget omkostning til indfrielse af kreditforeningslån. Det er ikke muligt for os at administrere evt. omkostninger til ekspeditionsgebyr i pengeinstitutter, idet disse er individuelle aftaler kunder og pengeinstitutter imellem. Klagers pengeinstitut har oplyst, at indfrielseskursen på klagers lån den 28. marts 2011 var 99,26. Klagers pengeinstitut har endvidere oplyst, at pengeinstituttets omprioriteringsgebyr udgjorde kr. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal tåle en salærreduktion samt fortabe krav på udgift til internet og annoncering samt udlæg til dokumentationsomkostninger. Indklagedes vederlag er for højt. 1½ måned før ejendommen blev solgt, bad indklagede om en nedsættelse af prisen på ejendommen. Indklagede regnede i den forbindelse ud, at der ville være et provenu til klager på kr. efter salget til denne pris. Indklagede har foretaget en forkert beregning af salgsprovenuet. Ejendommen blev handlet for kr. Heraf skulle realkreditinstituttet have kr. Der var herefter kr. tilbage, men klager har kun modtaget kr. og ikke de kr., som indklagede havde lovet. Indklagede har endvidere krævet vederlag for berigtigelse af handlen, selvom indklagede havde lovet, at klager ville spare udgiften hertil. Køber har ikke tegnet ejerskifteforsikring, men klager har alligevel afholdt udgift hertil. Indklagede har ikke specificeret udgift til annoncering/markedsføring og til internetannoncering, og indklagede har derfor ikke krav på betaling af salgsfremmende foranstaltninger, i alt ,75 kr. Indklagede har ikke i salgsprovenuberegningen medregnet omkostning til klagers pengeinstitut vedrørende indfrielse af klagers lån. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet om,

6 6 hvorvidt indklagede har krav på betaling af dokumentationsomkostninger med i alt kr., samt spørgsmålet om, hvorvidt indklagede helt eller delvist har krav på et vederlag til Behandling af skøde m.v. på 3.743,75 kr. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle tåle en salærreduktion samt bestrider at skulle fortabe krav på udgift til internet og annoncering samt udlæg til dokumentationsomkostninger. Der blev ikke udarbejdet et salgsbudget på ejendommen ca. 1½ måned før udarbejdelsen af købsaftalen, idet prisen på ejendommen ikke blev nedsat. Det er korrekt, at klager blev kontaktet af indklagedes medarbejder med forslag om en nedsættelse af kontantprisen, men klager ønskede ikke at nedsætte prisen. I det oprindelige salgsbudget var beløb til indfrielse af klagers lån anslået til kr., idet indklagede ikke var i besiddelse af en specificeret låneoplysning. I salgsprovenuet af 29. marts 2011 var indfrielse af lånet imidlertid korrekt oplyst til ,78 kr. Indklagede udarbejdede salgsbudget til formidlingsaftalen af 19. november Indklagede sendte to eksemplarer til klager med henblik på, at denne skulle underskrive og returnere det ene eksemplar til indklagede. Indklagede har imidlertid ikke fået salgsbudgettet retur. Det er ikke korrekt, som af klager påstået, at indklagede havde oplyst, at det var gratis at få skødet udfærdiget. Som det fremgår af refusionsopgørelsen, valgte køber ikke at tegne ejerskifteforsikring. ½ ejerskiftepræmie er derfor ikke opkrævet via refusionsopgørelsen, og klager har således ikke godtgjort køber ½ præmie på ejerskifteforsikringen. Nævnet udtaler: Indklagede havde i salgsbudget af 25. maj 2008, det vil sige 2 ½ år forud for indgåelse af formidlingsaftalen, anslået klagers indfrielse af lån til kr. Af salgsprovenuberegningen af 29. marts 2011 fremgår imidlertid den korrekte indfrielseskurs, hvorfor klager før handlen var bekendt med det korrekte indfrielsesbeløb. Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af indklagede. Nævnet skal bemærke, at nævnet ikke finder det godtgjort, at indklagede i forbindelse med en diskussion om nedsættelse af udbudsprisen på ejendommen skulle have lovet klager et højere salgsprovenu end det opnåede. Nævnet finder det ligeledes ikke godtgjort, at indklagede havde lovet klager, at berigtigelsen af handlen ikke skulle koste klager noget. Indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning til klager ved ikke at medregne et beløb til omk. til sælgers pengeinst. ang. opsigelse og/eller indfrielse af

7 7 indestående lån, jf. side 2 i salgsprovenuberegningen, idet indklagede har pligt til at medregne et beløb hertil. Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, og forbrugeren er i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Nævnet finder, at klager har været i god tro herom, og da indklagede således har beregnet et fejlagtigt provenu, skal indklagede godtgøre klager omprioriteringsgebyret på kr. Det fremgår af refusionsopgørelsen, at køber ikke ønskede at tegne ejerskifteforsikring, og at klager ikke har refunderet køber beløb hertil. Det fremgår af 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at formidlingsaftalen skal indeholde en specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Af 10, stk. 3, fremgår, at formidleren ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2. I 11, stk. 3, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom er det bestemt, at hvis der samtidig med indgåelse af formidlingsaftalen er udleveret et specificeret salgsbudget, hvori specifikationskravet er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at formidlingsaftalen angiver principperne for vederlagets beregning og i øvrigt vedrørende vederlagsberegningen henviser til det specificerede salgsbudget. Indklagede har ikke fremlagt salgsbudget til formidlingsaftalen af 19. november Nævnet har derfor lagt til grund, at dette salgsbudget har været identisk med salgsbudgettet af 25. juni Nævnets formand, Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter samt Grundejernes Landsorganisation repræsentant (4 nævnsmedlemmer) udtaler om spørgsmålet om specifikation: Efter forarbejderne til bestemmelsen i 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom finder vi, at specifikationskravet er opfyldt, hvis forbrugeren får oplyst, i hvilke medier der vil blive annonceret, og hvor mange annoncer forbrugeren får for det aftalte beløb. Da indklagede ikke har givet oplysning herom hverken i formidlingsaftalen eller i salgsbudgettet, har indklagede ikke på tilstrækkelig vis specificeret den aftalte annoncering. Forbrugerrådets repræsentant (1 nævnsmedlem) udtaler: Jeg er enig med flertallet i, at forbrugeren skal have oplysning om, hvilke medier der

8 8 annonceres i, og hvor mange annoncer forbrugeren får. Henset til formålet med kravet om specifikation, finder jeg, at opfyldelse af specifikationskravet tillige forudsætter, at forbrugeren får oplyst, hvilken størrelse annoncer forbrugeren får for det aftalte beløb, hvilken oplysning indklagede heller ikke har givet. Med de anførte begrundelser kan nævnets medlemmer ikke godkende indklagedes krav på betaling af annoncer, kr. For så vidt angår internetannoncering er der mellem parterne aftalt et beløb på 3.743,75 kr. Af salgsprovenuet fremgår, at beløbet dækker Internetannoncering. Nævnets formand, Forbrugerrådets repræsentant og Grundejernes Landsorganisations repræsentant (3 nævnsmedlemmer) udtaler om spørgsmålet om specifikation: Vi finder ikke, at angivelsen i salgsprovenuet er tilstrækkelig specifikation af det aftalte beløb, idet det ikke fremgår på hvilke hjemmesider, der vil blive annonceret, eller på anden måde er specificeret, hvilke ydelser klager får for det aftalte beløb, og vi kan derfor ikke godkende indklagedes krav på betaling heraf. Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter (2 nævnsmedlemmer) udtaler: Vi finder, at indklagede på tilstrækkelig vis har specificeret den aftalte internetannoncering. Til støtte herfor anføres, at lovgivers hensigt har været, at forbrugeren kan gennemskue, hvilke ydelser der modtages, hvilket findes at være tilfældet. Vi stemmer derfor for at godkende indklagedes krav på betaling for internetannoncering. Efter stemmeflertallet har indklagede ikke krav på betaling for internet 3.743,75 kr. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at det fremgår af formidlingsaftalen, at indklagede i sin faktura har krævet betaling for henholdsvis elektronisk tingbogsattest med 625 kr. og restgældsoplysninger med 500 kr. men kun har dokumenteret at have afholdt udgift hertil med henholdsvis 150 kr., og 406,25 kr. Nævnet kan ikke godkende differencen 568,75 kr., som indklagede herefter skal betale tilbage til klager. Indklagede har endvidere krævet betaling for BBR og grundskyld med 225 kr., men har ikke dokumenteret at have afholdt udgifter hertil, hvorfor nævnet ikke kan godkende indklagedes krav herpå. Indklagede skal i den forbindelse tilbagebetale kr. 225 kr. til

9 9 klager. Indklagede har i sin faktura opkrævet et beløb på kr. for posten tilvalgte ydelser. Ifølge salgsprovenuet punkt 4.2 omfatter beløbet et beløb på 3.743,75 kr. vedrørende Behandling af skøde m.v. Posten er nærmere specificeret i punkt 8 i salgsprovenuet. Indklagede har i særskilt faktura opkrævet vederlag for berigtigelse i henhold til indgået berigtigelsesaftale, hvoraf fremgår, at det er indklagede, som skal forestå udstedelse og tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse samt handlens berigtigelse i øvrigt. Nævnet finder, at indklagede på denne baggrund ikke også har krav på vederlag for behandling af skøde med videre, og nævnet kan herefter ikke godkende indklagedes krav på vederlag herfor på 3.743,75 kr. Konklusion: Indklagede skal herefter betale ,25 kr. til klager. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra 6. juli 2011 til betaling finder sted. Efter sagens udfald skal indklagede endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Gentoftegade 27 A-B 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere