Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nymølle Bæk. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nymølle Bæk. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nymølle Bæk Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR..l'~' III II} UTISKRIFT af OVERFRETININGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL År den 24.februar, afsagde Overfredningsnævnet I følgende k e n d e l s e i sagen nr. 1662/63 vedrørende fredning af område ved Nymølle bæk i Skæve sogn. '-\ I den af fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds,~,. t den 3. april 1963 afsagte kendelse hedder det: tlved skrivelse af 3. oktober 1962 indbragte fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter i medfør af 38 9 jfr. 1 9 i 4t 1Ir: lovbekendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1961 om naturfredning for fredningsnævnet spørgsmålet om fredning af dalen omkring Nymølle bæk i Skæve sogn. Det anføres i nævnte skrivelse? ~ ådalen med de indrammende skrænter? der står med en meget forskelligartet og smuk vild beplantning? selv efter vendsysselske forhold er af en ganske særlig og egenartet sk~nhedsværdi og med storladent præg? at arealet indgår som et meget værdifuldt led i den samlede planlægning omkring Jydske ÅS 9 der måske - parallelt med Råbjerg mile - er Nordjyllands værdifuldeste samlede naturområde? at der i området findes en række gamle glashytter (ovne) stammende fra tal1et 9 hvorfra en række værdi-

4 - 2 - fulde fund findes på Nationalmuseet og på Hjørring Museum1 og at 11\ fredningssagen er rejst på grund af flere aktuelle udstykningsinteresser, der helt ville forhindre en samlet planlægning og åbning af ådalen. Fredningspåstanden går ud på 1 at arealet bevares i naturtilstand 9 at der gives almenheden adgang til området, at der ikke må opføres bygninger af nogen art eller anbringes master 9 boder eller andre indretninger 1 der kan forringe områdets betydning for almenheden 9 og at kreaturgræsning skal være tilladt, dog at der ikke må være løsgående tyre 9 samt at opdyrkning 1 afvanding og beplantning ikke skal være tilladt. Naturfredningsrådet har i skrivelse af lo. december 1962 udtalt følgende: TInaturfredningsrådet må finde det til fredning foreslåede område af overordentlig og særpræget skønhed 9 uberørt og storslået 9 og man kan fra rådets side på det bedste anbefale den foreslåede fredning gennemført. Med hensyn til den påtænkte anbringelse af 2 sommerhuse indenfor området skal rådet udtale 9 at dette formentlig ikkevil være discriminerende for fredningens formål 1 idet man dog må forbeholde sig sin stilling med hensyn til de pågældende huses pla- cering og udformning." Fredningsforslaget omfatter ca ha af følgende ejendomme: Skæve sogns mellemste de1 9 Dronninglund herred. Matr. nr. ca.areal Gdr. Svend Eriksen 9 Sdr. Hytten pr. Brønden ha " N. Steen Larsen, "Nymølle" pr. 0stervraa " " samme 0stervraa l'nr. Hytten" transport 6,77 " 35,23 ha

5 Matr. nr ca. areal transport 35,23 ha -,', 35 Gdr. Kr. Møller Jensen, Mølbak pr. Brønden, og maskinstationsejer Harald ~~ller Jensen, Skæve pr. Brønden 20,14 " Gunnar Bak, Nejsum Vestermark pr. 0. Vraa og konstruktør Søren E. Hansen, Brinken 5, Hjørring, umatrikuleret parcel af 43b 5,60 " 2,72 11 II Vilh. T. Holmgaard, pr. 0. Vraa Ll. Nejsum 2,29 " lærer C. TI.Mathiasen og frk. E. Mathiasen, Kærlundsvej 3, Ålborg 3,33 " ial t ca.69,31 ha,"' Fredningsbegæringen ha~ ~prindelig tillige omfattet den under st. Ravnholt hørende fredskov matr. nr. 34 a proprietær M. ~ Sanden, areal 12,05 ha., men fredningsnævnet har imødekommet ejerens Ll. ønske om at fritage denne skov for yderligere fredning. Det samme gælder et engareal 1,86 ha af matr. nr. 43 a, gdr. M. Tage Nielsen, Nejsum. Allerede forud for nærværende fredningssags rejsning havde nævnet den ll. juli 1962 besigtiget området i anledning af en >-, sag om udstykning af 2 store parceller af mnr. 32~ til sommerhusbebyggelse, men sagen blev på begæring af fredningsplanudvalget udsat, og den er nu bortfaldet som følge af nærværende fredningssag. De 2 parceller var ifl. ejerens udsagn solgt for henholdsvis kr. for 17 td-; land og kr. for 7 td. land. Fredningsnævnet har holdt møde med lodsejerne den 7. januar 1963 og den 21. s.m. og samtidig besigtiget arealet. Sognerådet har intet haft at indvende mod fredningen, men har påpeget, at det for-

6 - 4 - øgede slid på den off. vej ikke bør lægges kommunen til byrde. Fredningsnævnet kan tiltræde det af fredningsplanudvalget og af naturfredningsrådet udtalte og freder herefter i medfør af J l, stk. l og 2, i naturfredningsloven, bekg. af 16. juni 1961, området således, som det er afgrænset på vedhæftede kort. Arealerne skal henligge i deres nuværende tilstand.,der må med nedennævnte undtagelser ikke opføres bygninger, opstilles boder, skure, master eller andre indrgtninger. Bækkens naturlige løh må ikke ændres. Terrænformerne må ikke ændres, og-der ma med-:nedennævnte undtagelser ikke plantes, ejhellgr må der afgravgs, tages sten eller grus eller indrettes fiskedamme Arealerne må afgræsses som hidtil, dog må der ikke være løsgående tyre, og kreaturhegnene må bibeholdes, men der kan af det offentlige indrettes over- eller gennemgange. Almenheden har med nedennævnte undtagelser adgang til området, dels ad en sti fra off. bivej nr. lo ved skellet mellem Nymølle og Mølbakke, dgls ad vejen fra off. bivej nr. lo til Nr. Hytten. Hunde må ikke medtages. Kreaturer må ikke forulempes. Der må ikke øves musik eller støjende adfærd. Ejheller må der opslås telte eller tæn- I des ild. De af fredningsnævnet udfærdigede ordensregler må i det hele efterkommes. Undtaget fra off. adgang er den østlige del, 4,80 ha, af Baks ejendom mnr. 43, en strimmel på 40 m langs nordgrænsen for fredningen på mnr. 43 c, og endvidere 40 meter omkring Søren Hansens hus på 43 b, mod vest dog ned til vejen i slugten, samt 40 meter omkring lærer Mathiasens hus på mnr. 43 i Disse 2 ejere må endvidere opføre hvert et sommerhus i stedet for deres nuværende skur og kolonihavehus, alt efter nævnets forudgående censur i henseende til beliggenhed, tegninger, farver, slørende beplantning. På mnr. 43 i må en granplantning erstattes af plantning med løvtræer. På Søren Hansens parcel af mnr. 43 b må en skønsom afdrivning

7 - 5 - \..' " og nyplantning med løvtræer foretages efter aftale med fredningsnævnet. På mnr. 35 må ejerne tage brændsel og hegnspæle til gården Mølbakkes eget brug som hidtil. Ejerne må plukke bær og drive jagt som hidtil. På det lille smalle areal af mnr. 32 a langs nordsiden af bivej lo kan anlægges en raste- og udsigtsplads. Sognerådet vil udlægge et aflagt vejs tykke ved fredningens vestgrænse til parkering. Ejeren af "Nr. Hytten"? Steen Larsen? udlægger uden yderligere erstatning et areal til parkering ved vejen til denne ejendom. På matr. nr. 43 b må oprettes et eller flere klækkehuse for ørredyngel på et af nævnet under besigtigelse sammen med ejeren Gunnar ved Bak? påvist sted/kildevældet ved skellet mod mnr. 43 i? og engstykket friholdes for off. adgang. L' Erstatningerne. a 2 Matr. nr. 32 gdr. Svend Eriksen har forlangt l kr. pr. m for arealet 0?24 ha og ønsket sikkerhed for? at der ikke opstilles ishus --'I eller lignende. Han ser helst? at det offentlige overtager arealet for nævnte pris~ Erstatning for fredning af dette areal? som er 4t et smalt t.ildels kratbevokset stykke mellem nordsiden af bivej lo og Mølbakkes jord? fastsættes til kr. Matr. nr. 32 b 32 d 34 d 36 a a,g 36 e gdr. Niels Steen Larsen, ialt 34,99 ha? heraf 4?95 ha fredskov. Ejeren har tilbudt fredning mod en samlet erstatning på kr., indbefattet de i sagen ommeldte nu nyttesløse udstykningsomkostninger kr., og således at almenheden får adgang til hele fredsroven øst for Nr. Nytten samt adgang fra off. vej nr. lo transport kr.

8 - 6 - '_, transport kr. på deres ejendomme, har fred- I l " \-l, "Nr. n, ad vejen til gården og videre nedover græsningsarealet, over bækken og op i lyngbakkerne, samt således at der ikke må indrettes dambrug. Steen Larsen har oplyst og dokumenteret, at han i 1958 erhvervede e jendommen Nr. Hytten for der at indrette et supplerende dambrug til hans eksisterende dambrug ved Nymølle vest for fredningsområdet. Da også lodsejerne Møller Jensen og Gunnar Bak under sagen har gjort gældende, at de mener at kunne ind- rette dambrug ved bækken ningsnævnet indhentet sagkyndig redegørelse fra forsøgsleder cand.mag. C. J. Rasmussen, r/s Dansk forsøgsdamkultur, Brøns, og fiskeriejer Tage Poulsen, Vejen, som efter gennemgang af området sammen med de 3 lodsejere har afgivet en indgående redegørelse af 27. februar Det fremgår af denne redegørelse, som er vedlagt sagen, at der på Steen Larsens ejendom Hytten", vil kunne indrettes et rentabelt dambrug, medens dette ikke er tilfældet for Møller Jensens og Gunnar Baks ejendomme. Ved fastsættelse af erstatning til steen Larsen bemærkos, at arealet udgør 34,99 ha med offentlig adgang, at han giver almenheden adgang ad hans private adgangsvej fra off. bivej nr. lo til Nr. Hytten og ind i fredningsområdet, at han havde solgt 2 parceller på ialt ca. 23 td. land for kr., men ved fredningssagen er blevet hindret i at gennemføre disse salg, og at han i stedet har måttet optage højtforrentede lån for at gennemføre sine transp.ort kr.

9 - 6 a - transport ~) igangværende bygningsarbejder på Nymølle, at han i 2.:000 kr købte Nr. Hytten med det formål at oprette suppierende dambrug, at han efter ovennævnte sagkyndige udtalelse ville kunne indrette rentabelt dambrug på arealet, hvoraf følger, at fredningen afskærer ham fra en ifl. den sagkyndige.redegørelse ikke ubetydelig årlig erhvervsindtægt ved at nægte tilladelse til dambrug, at ejeren vederlagsfrit udlægger et parkeringsareal ved vejen til Nr. Hytten, og at han selv afholder de som følge af fredningen nyttesløse udstykningsomkostninger for nævnte parceller kr. c - Efter det anførte og samtlige omstændigheder iøvrigt fastsætter nævnet erstatningen til " Matr. nr. 35, Kr. Møller Jensen og Harald " Møller Jensen, areal 20,14 ha. Arealet, såvel grøn- jorden som lyngbakkerne, benyttes til græsning i løsdrift. Fredningen er ikke til hinder for, at græsset i grønjorden fornyes. Ejerne udlægger en gangsti 2 meter bred fra off. bivej lo og mod nord langs skellet til Nymølle og vidore ind i fredningsområdet, derunder ad broen over bækken. Ejerne har krævet kr. pr. ha. for fredningen. Under afsluttende forhandlinger har de dog erklæret, at de vil kunne akceptere Gn samlet erstatning på kr. De gør gældende, at jagtretten, som er udlejet indtil 1967 for 300 kr. årlig, vil blive illusorisk på grund af almenhedens transport kr 1

10 - 7 - transport kr. adgang, at kreaturgræsningen af værdi 110 kr. årlig pr. dyr, vil blive meget forringet, at folk vil skræmme dyrene, således at de vil bryde hegn og volde skade på naboejendomme, at de hidtil har kunnet tage sten for 1000 kr. årlig i skrænterne, at der har været forespørgsel efter sommerhusgrunde, og at de måtte have mulighed for, om det måtte ønskes af dem eller senere ejere, at indrette dambrug, og at fredningen omfatter halvdelen af ejendommens tilliggende, således at den resterende halvdel vil blive urentabel. Ejernes forsikringsselskab har i skrivelse af 14. februar 1963 oplyst, at præmien vil blive forhøjet med 25 kr. årlig for kreaturer,, som følge af den ovenfor påpegede større ansvarsrisiko. Ejerne har ikke kunnet anerkende den ovennævnte sagkyndige redegørelse, men de har dog ikke ønsket udsættelse af fredningssagen for at indhente yderligere oplysninger i denne henseende.. Det bemærkes, at fredningen ikke er til hinder for at ejernb driver jagt og indsamler bær og frugter i området. Endvidere bemærkes, at ejerne har samtykket i, at der udlægges parkeringsplads på det areal, der bliver aflagt ved udretningen af bivej lo ved skellet mod vest, deruntransport kr.

11 r kr.,. der et lille fladt areal nord og syd for dette. Efter en samlet bedømmelse af fredningsbyrden derunder at udvinding af sten og grus ikke kan finde sted, at der bliv~r bekvem adgang til dette område - ligesom til Nr. Hyttens arealer - og at lyngbakkerne her - ligesom på Nr. Hytten må forwntes at blive særligt søgt af almenheden, faztsættes --e erstatningen til kr. Et af nævnets medlemmer ville fastsætte erstatningen til kr. nrratr.nr. 43 b lvl Gunnar :Ba,:, k 8 32 ha, Heraf a. har Søren Hansen, Hjørring, købt en endnu ikke særskilt matrikuleret parcel stor 2,72 ha, hvorv' på står et skur. Købesummen kr. har han, Hansen. betalt til sælgeren G. Bak, og denne har til protokollen erklæret, at erstatning for fredning af denne parcel skal udbetales til Søren Denne har fredningsnævnets tilladelse til i stedet for skuret at opføre et sommerhus på et allerede af nævnet udpeget sted, men mod forudgående censur af nævnet i henseende til husets tegninger, farver og beplantning. Hansen må endvidere foretage en skønsom udtynding og nyplantning på grunden efter aftale ~ed nævnet. Et område på 40 meter til hver side fra huset, mod vest dog helt ned til vejen i slugten, friholdes for offentlig adgang, Hansen forlanger kr. i erstatning. transport kr.

12 transport Efter en samlet bedømmelse af forholdene bestemmer fredningsnævnet erstatningen til Søren Hansen til kr kr Herefter er af mnr. 43 b tilbage 5~60 ha tilb. hørende G. Bak. Af dette areal tillægges der almenheden adgang til o~8o ha, 1 medens resterende 4,80 ha ikke bliver tilgængeligt. Dette af eng og bakkedrag med bøgeskov. Denne skal bevares~ men kan drives?~ forstlig vis. sidste består Fredningen er under afsluttende forhandling med Bak begrænset til anførte areal, og kortet er tegnet overensstemmende hermed. Under forhanlingen erklærede Bak, at han uanset den sagkyndige erklæring ville fastholde, at mulighed for oprettelse af rentabelt der kunne være dambrug 4t ser op til Sandens skov, som fredningsnævnet har på hans areal~ og han støttede dette på udtalelser fra andre dambrugere. Bak påviste det sted, hvor han ville kunne indrette damme~ og dette sted var ved,den østlige del af bækken. Da ladet udgå af fredningen, at flytte den østlige fredningsgrænse dette sted græn- imødekom nævnet Bak ved mod vest~ således at det ønskede damareal helt undtages fra Hermed er~lærede Bak sig tilfreds. fredning./bak påviste også for nævnet et sted ved b. kildevældet på 43 ved vestgrænsen mod 43l~ hvor han ønskede at indrette klækkehus for ørredyngel. Dette ønske imødekom nævnet, således at husenes udseende og beliggenhed skal godkendes af nævnet, kr.

13 - lo - transport kr., og ca. i ha eng i tilslutning til klækkehusene holdes fri for offentlig adgang. Også hermed erklærede Bak sig tilfreds. Gunnar Bak forlanger kr. i erstatning for arealet 0,80 ha med off. adgang, idet han anser dette for en let opnåelig købesum. Det ligger nedbnfor Søren Hansens parcel af 43b. For de 4,80 ha uden off. adgang forlanger Bak kr. pr. hl. Efter en samlet bedømmelse af forholdene fastsætter fredningsnævnet erstatningen til Bak til ialt kr. Matr. nr. 43 c, 2,29 ha, Vilh. T. Holmgaard. En strimmel på 40 meter langs arealets nordside friholdes for offentlig adgang. Ejeren har meddelt nævnet, at han ønsker erstatning på linie med de andre lodse jere. Erstatningen fastsættes til Matr. nr. 43 i lærer C. D. Mathiason og frk. E. Mathiasen, Ålborg, areal 3,33 ha. I stedet for det nuværende kolonihavehus må ejerne på samme sted opføre et sommerhus i dæmpede farver og efter forudgående censur af fredningsnævnet. Der skal bibeholdes en slørende beplantning foran huset. 40 m til hver side af huset friholdes for offentlig adgang. Ejerne må fjerne 1000 graner transport kr kr.

14 transport kr. på parcellens sydlige del mod at nyplantc med løvtræer. Et lille haveanlæg må bibeholdes, men ikke udvides.ejerne har-købt grunden i 1960 for kr. De forlanger kr. for fredningen, idet de hævder at kunne udstykke sommerhusgrunde på parcellen., Efter en samlet bedømmelse fastsætter fredningsnævnet erstatningen til kr. Ad Søren Hansens grund, parcel af mnr. 43 b, og lærer Mathiasens grund, mnr. 43 i j bemærkes, at disse 2 lodsejere som de eneste i hele fredningsområdet har tilladelse til sommerbeboolse, og at ~. der ikke findes anden bebyggelse i området. ialt kr Da ingan andre end ejendommenes ejere har givet møde efter indkaldelse i medfør af naturfredningslovens lo, stk. 2, vil erstatningerne være at udbetale til ejerne. Kendelsen tinglyses forud for pantegæld på nedennævnte ejendomme med påtaleret for fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. Erstatningerne udredes som nedenfor bestemt." Konklusionen er sålydende: "Ejendommene matr. nr. 32 a, 32 b, 32 d, 34 d, 36 a, 36 e, 35, 43 b, ~ 43 c og 43 i, Skæve sogns mellemste del, Dronninglund herred, ialt

15 ?31 ha? fredes som afgrænset på vedhæftede kort og som ovenfor nærmere bestemt. I erstatning betales de ovenfor nævnte beløb tilsammen kr. 00 øre med renter 5% årlig fra kendelsens dato indtil betaling sker. Af erstatningerne udreder statskassen 3/4, medens 1/4 udredes af Hjørring amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling." Kendelsen er i medfør af naturfredningslovens 19, stk. 3 forelagt Overfredningsnævnet? hvorhos den er anket af gårdejer Kristian Møller Jensen og maskinstationsejer Harald Møller Jensen som ejere af ejendommen matr. nr. 35 Skæve sogns mellemste del. Ankepåstanden går principalt ud på fredningens ophævelse, subsidiært en erstatning på kr. Det bemærkes? at den konstruktør Søren Hansen tilhørende parcel af matr. nr. 43 b nu er særskilt matrikuleret under matr. nr. 43 l, samt at den gårdejer Vilh. T. Holmgaard tilhørende ejendom matr. nr. 43 ~ ved skøde af 7/ er overdraget til landinspektør Svend Dissing? Knudsgade 22? Brønderslev. Ifølge skødet oppebærer køberen fredningserstatningen. Overfredningsnævnet har den 4. juli 1963 besigtiget de pågældende arealer og forhandlet med do ankende lodsejere og andre i sagen interesserede. En af de ikke-ankende lodsejere - gårdejer Niels Steen Larsen - var til stede under åstedsmødet og fremsatte her ønske om tilladelse til etablering af en camperingsplads på sin ejendom matr. nr. 32 ~, ligesom han iøvrigt udtalte, at han ikke havde været op-

16 mærksom på? hvor stort et areal af marken nord for de på det pågældende matr. nr. værende bygninger? der var omfattet af fredningskendelsen. Overfredningsnævnet har foranlediget foretaget en ny opmåling i marken? og det samlede fredede areal af den pågældendesejendomme andrager herefter ca. 0,68 ha mere end anført i kendelsen. For flere af de andre lodsejeres vedkommende er der ligeledes tale om mindre ~ndringer i arealstørrelsen. Overfredningsnævnet finder? da de i kendelsen anførte areal- 1IfngiVelSer er anslåede, samt da ændringerne er af ringe omfang, ikke anledning til at ændre erstatningerne. Den af gårdejer steen Larsen fremsatte begæring om adgang til at anlægge en camperingsplads på en del af det fredede, kan Overfred- ~ningsnævnet ikke imødekomme, men Overfredningsnævnet har besluttet, at der ikke skal være adgang for almenheden til den under dyrkning værende mark udfor bygningerne på den pågældendes ejendom I1Nr.Hytten". I forbindelse med spørgsmålet om almenhedens adgang til de fredede arealer bemærkes, at fredningsplanudvalget for Hjørring og ~histed amter har oplyst, at stenter over kreaturhegn i fornødent omfang vil kunne opsættes uden udgift for ejerne. ~ I anledning af den gårdejer Stoen Larsen påhvilcnde forpligtelse til uden yderligere erstatning at afgive et areal til parkeringsplads ved vejen til "Nr. Hytten" bemærkes, at det pågældende areal efter foretagen opmåling andrager ca m 2 Overfredningsnævnet har fremsat tilbud om en erstatning på kr. til ejerne af matr. nr Kristian og Harald Møller Jensen. Dette tilbud er ved skrivelse af l. oktober 1963 blevet akcep-.eret. Vedrørende det i kendelsen anførte om, at ejerne af matr. nr.

17 it 35 har samtykket i, at der udlægges parkeringsplads på et mindre ~ areal nord og syd Ior den strækning af offentlig bivej nr. lo, som efter en vejregulering vil forblive henliggende som parkeringsplads, bemærkes, at dette areal af matr. nr. 35 udgør en lille trekant på ca. 300 m 2 Skæve sogneråd ha~ under sagen bekræftet, at kommunen i forbindelse med en ændring ai vejføringen for bivej nr. lo er villig til at lade det gamle vejstykke henligge som parkeringsplads. Den ejerne påhvilende forpligtelse til at udlægge en 2 m bred gangsti fra offentlig bivej nr. lo og mod nord langs skellet til Nymølle vil ikke overstige et areal. af i[,:", t ca. 300 m 2 I Da Overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen aniørte, vil denne være at stadfæste med de af det foranståonde følgende ændringer. Et kort nr. HJ. 13~ over fredningsområdet, som er ialt ca.,~ 69 ha, er vedhæftet nærværende kendelse. T h i b e s t e m m e s:, Den af fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds den 3. april 1963 afsagte kendelse vedrørende fredning af område ved Nymølle bæk i Skæve sogn stadfæstes med de af det foranståonde følgende ændringere I erstatning udbetales til gårdejer Svend Eriksen gårdejer Niels Steen Larsen gårdejer Kr. Møller Jensen kr J.000 og maskinstationsejer Harald Møller Jensen n konstruktør Søren Hansen gårdejer Gunnar Bak n landinspektør Svend Dissing lærer C. D. Mathiasen og frk. E. Mathiasen med halvdelen til hver

18 \.; ~alt med renter 5% p.a. fra den 3. april 1963 at.regne +i1 betaling sker. Af erstatningsudgiften? ialt kr. med renter? udredes tre fjerdedele af statskassen. Den sidste fjerdedel udredes af Hjørring amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. e Udskriftens bekræfter go/yl/"- Garde rigtighed I I- I,

19 FREDNINGSNÆVNET>

20 REG. NR..l~~J'. fr 6.5 t / / År 1963 den 3. april afsagde fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds i sagen F.s. nr. 886/62 Fredning af område ved Nymø~le bæk i Skæve sogn sålydende K e n d e l s e. Ved skrivelse af 3. oktober 1962 indbragte fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter i medfør af ~ 38, jfr. l, i lovbekg. nr.- J.94 af 16. juni 1961 om naturfredning for fredningsr' -.~ lomkring Nymølle bæk i Skæv Det e CITER..ET PULD, UD I ~d de indrammen- I de skrænte ~t og smuk vild OFI\J kend~l<;g Ae beplantnir Iaf en ganske særlig og 2Li /2 \C} <; <i rnt præg, at arealet ir i samlede plan- I lægning OD )t med Råbj erg mile - er Nordjyllands værdifuldeste samlede naturområde, at der i området findes en række gamle glashytter (ovne) stammende fra tallet, hvorfra en række værdifulde fund findes på Nationalmuseet og på Hjørring museum, og at fredningssagen er rejst på grund af flere aktuelle udstykningsinteresser, der helt ville forhindre en samlet planlægning og åbning af ådal en. Fredningspåstanden går ud på, at arealet bevares i naturtilstand, at der gives almenheden adgang til området, at der ikke må opføres bygninger af nogen art eller anbringes master, boder eller andre indretninger, der kan forringe områdets betydning for almenheden, og at kreaturgræsning skal være tilladt, dog at der ikke må være løsgående tyre, samt at opdyrkning, afvanding og beplantning ikke skal være tilladt. Naturfredningsrådet har i skrivelse af la. december 1962 udtalt følgende: "Naturfredningsrådet må finde det til fredning foreslåede område af overordentlig og særpræget skønhed, uberørt og storslået, og man kan fra rådets side på det bedste anbefale den foreslåede fredning gennemført. Med hensyn til den påtænkte

21 KORT>

22

23

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen. 03264.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03264.00 Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1964 Fredningsnævnet 17-02-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen.

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen. 02737.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00 Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke Domme la ksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-02-1963 Fredningsnævnet 20-10-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet 02769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02769.00 Fredningen vedrører: Børrehoved Domme Taksationskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-02-1964 Fredningsnævnet 19-03-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord

Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord 02763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02763.00 Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-04-1963, 04-12-1963

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet 03800.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03800.02 Fredningen vedrører: Laven Domme la ksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-04-1967 Fredningsnævnet 31-05-1966 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03048.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00. Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit. Domme. la ksations kom miss ionen.

03048.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00. Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit. Domme. la ksations kom miss ionen. 03048.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00 Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-02-1965 F'redningsnævnet 18-07-1963 Kendelser

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gilbjerg. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gilbjerg. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet 02808.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02808.00 Fredningen vedrører: Gilbjerg Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1963 Fredningsnævnet 17-07-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06204.00 Fredningen vedrører: Helligkilde Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-09-1976 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet 03015.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03015.00 Fredningen vedrører: Atterbakke Domme Taksations kom roiss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-02-1964 Fredningsnævnet 06-06-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen. 00691.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00691.00 Fredningen vedrører: landerslev Strand Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1939 Fredningsnævnet 21-06-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ved Bøllevænge, Holekenhavn. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ved Bøllevænge, Holekenhavn. Domme. Taksations komm iss ionen. 03666.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03666.00 Fredningen vedrører: Ved Bøllevænge, Holekenhavn Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 25-03-1965 Kendelser

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Store østersten. Domme. Taksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Store østersten. Domme. Taksationskomm iss io nen. 02386.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02386.00 Fredningen vedrører: Store østersten Domme Taksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet.Fredningsnævnet 16-01-1958 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Forslag Dispensationer: sidst

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 04510.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00 Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 01578.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00 Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-04-1952 Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende grund betegnet

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02048.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.00 Fredningen vedrører: Kongelunden I Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-06-1953 Kendelser Deklarationer b'

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07867.00. Fredningen vedrører: Kvong Hede. Domme. Taksati onskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07867.00. Fredningen vedrører: Kvong Hede. Domme. Taksati onskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07867.00 Fredningen vedrører: Kvong Hede Domme Taksati onskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-11-1993 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut nr. A 382/74- PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 PJERRITSLEV KOMMUNE N O R D J Y L L A N D S AMT BYPLANVEDTÆGT NR. 8 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED "LYNGHØJGÅRD",

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

REG. NR. ~ .År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende. k e n d e l s e. Fredning af "Rungsted Ladegård" i F. s. 113/1971

REG. NR. ~ .År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende. k e n d e l s e. Fredning af Rungsted Ladegård i F. s. 113/1971 ' REG. NR. ~ M.År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende i F. s. 113/1971 k e n d e l s e Fredning af "Rungsted Ladegård" e - skrivelse - 2 - Ved skrivelse af 30. oktober 1970 til Ministeriet for kulturelle

Læs mere

LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng

LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng KØGE KOMMUNE 1989 LOKALPLAN 2-20 OPFYLDNING VED ØLBY LYNG INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE: Baggrund... side 3 Formal... 3 Indhold... 4 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

02749.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02749.00. Fredningen vedrører: Tversted A. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

02749.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02749.00. Fredningen vedrører: Tversted A. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 02749.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02749.00 Fredningen vedrører: Tversted A Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-03-1963 Fredningsnævnet 29-12-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere