Ledelsens evaluering for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens evaluering for 2015"

Transkript

1 Kvalitetsledelsessystem for natur- og miljøområdet 1

2 Indhold Indledning... 3 Resultater fra audits og indberettede afvigelser/forbedringsforslag... 3 Intern audit... 3 Ekstern audit... 4 Forbedringsområder identificeret under audit... 4 Afvigelser fundet ved audit... 5 Hovedkonklusionen i auditrapporten... 6 Øvrige afvigelser og forbedringsområder... 6 Opfølgning på mål og resultat af brugerundersøgelser... 6 Opfølgning på mål for Brugerundersøgelse Væsentlige ændringer med eventuel betydning for KS-systemet Ledelsens beslutninger om forbedring og ændring af systemet Forslag til mål for Sammenfatning marts 2016 Jette Vester 2

3 Indledning Ledelsen i Natur og Miljø vil have et ledelsessystem, der gør det muligt at følge kvalitetsniveauet i afdelingen. Kvalitetsledelsessystemet skal bidrage til, at medarbejderne får oplevelsen af at arbejdsgangene fungerer og de personligt bidrager til øget effektivitet og kvalitet. Systemet skal styre kvaliteten via dokumenterede procedurer, styrke samarbejdet med borgerne, samt sikre at love og aftaler bliver overholdt. Morsø Kommune indførte i 2009 et kvalitetsstyringssystem efter den dagældende Kvalitetsstyringslov, og blev certificeret af Dansk Standard med virkning fra den 6. november 2009 og re-certificeret den 6. november Kvalitetsstyringsloven blev ophævet i Der har været mange overvejelser for og imod om Natur og Miljø fortsat skulle have et kvalitetsstyringssystem. Ledelsen i Natur og Miljø har erfaret, at det giver rigtig god mening at have et kvalitetsstyringssystem/- ledelsessystem og har derfor valgt at Natur og Miljø fortsat skal have et kvalitetsledelsessystem. Kravene i Kvalitetsstyringsloven er skabt med inspiration i standarden DS/EN ISO 9001:2008, hvorfor det var oplagt at fortsætte med denne kvalitetsstandard. I forbindelse med den eksterne audit i december 2013 blev kvalitetsledelsessystemet konverteret af DS Certificering efter standarden DS/EN ISO 9001:2008. I december 2015 blev vi re-certificeret af DNV GL Business Assurance. Ledelsens evaluering er gennemført efter kvalitetsstandarden DS/EN ISO 9001 samt Natur og Miljøs procedure Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet. Resultater fra audits og indberettede afvigelser/forbedringsforslag I 2015 er der gennemført en intern og en re-certificering i forbindelse med ekstern audit. Derudover har de enkelte sagsbehandlere løbende foretaget indberetning af afvigelser og/eller forbedringsforslag. Intern audit Der blev den 28. maj 2015 gennemført en intern audit med fokus på de tværgående procedurer samt udvalgte fagprocedurer i ledelsen og de 4 teams: Natur og Landbrug, Virksomhed, Byplan samt Byg. Som auditorer deltog Malene Fogh, Lone Egeris, Helle T. Berthelsen og Jette Vester. Auditten blev gennemført i henhold til kommunens procedure Intern audit af kvalitetsledelsessystemet. Det gennemgående tema for den interne audit i 2015 var oprettelse/lukning af sager og dokumenthåndtering, herunder håndtering af mails og digitale løsninger. Antallet af afvigelser og forbedringsforslag registret ved den interne audit i 2015 er opgjort i Tabel 1. Afvigelser og forbedringsforslag vedrørende de tværgående procedurer fra den interne audit er der fulgt op på og de er alle afsluttet, undtagen en afvigelse der vil blive afsluttet i løbet af marts

4 Alle afvigelser og forbedringsforslag for fagprocedurerne, der er fremkommet under den interne audit, er behandlet og afsluttede. Intern audit Afvigelser og forbedringsområder 28. maj 2015 Tværgående procedurer Afvigelser: 2 Forbedringsforslag: 5 Fagprocedurer Afvigelser: 4 Forbedringsforslag: 4 Opfølgning siden audit Afvigelser lukket: 1 Forbedringsforslag behandlet: 5 Afvigelser lukket: 4 Forbedringsforslag behandlet: 4 Tabel 1 Sammenfatning af resultater og opfølgning på intern audit gennemført i Der er generelt en engageret og positiv indstilling til arbejdet med KS-systemet, men også frustrationer over udfordringerne i de enkelte teams med prioritering af ressourcer til at vedligeholde systemet. Kvalitetshåndbogen og de tværgående procedurer trænger til en tilskæring/opstramning i forhold til ISO 9001 og sprogbruget kunne være mere læsevenligt og forståeligt. Ekstern audit Der blev den 10. og 11. december 2015 gennemført en ekstern audit og re-certificering af DNV GL Business Assurance Denmark A/S. Vi blev re-certificerede og certificeringen er gældende til den 4. december Forbedringsområder identificeret under ekstern audit Måleudstyr Afvigelser Det kan være relevant med en registrering af måleudstyr - herunder tage stilling til evt. krav om eftersyn og kalibrering. Påklagede sager der hjemvises til fornyet behandling kan indskrives som afvigelser i excelregnearket, således at I sikrer, at der også tages stilling til eventuelle korrigerende og forebyggende tiltag i relation til KS-systemet." Skema for afvigelser og forbedringer Gennem årene er der foretaget mange registreringer i excel-regnearket. Det er positivt. For at skabe overblik kan I overveje at tilføje en kolonne til at vælge og tilknytte team eller emne samt en kolonne hvor man kan sætte status til "lukket". 4

5 Intern audit Reviderer proceduren for intern audit. Der er ikke længere krav om at de overordnede og tværgående procedurer skal auditeres hvert år eller at alle fagprocedurerne skal auditeres over en 4-årig periode. I stedet for vil det være relevant at sikre, at hele organisationen auditeres over en 3-års periode samt at auditemnerne vælges ud fra en risikobetragtning. F.eks. særlig fokus på nye og ændrede procedurer, nye medarbejdere, resultater fra tidligere audits, opfølgning på mål mv." Procedure for brugertilfredshed Mails på klageberettigede Eksisterende procedure for brugertilfredsheds kan omskrives til procedure vedr. kundetilfredshed. Tænk her på kunder i en bredere forstand dvs. interessenter. Overvej, hvordan I på en overskuelig måde kan udarbejde en oversigt over klageberettigede i relation til de forskellige lovområder. Kan derefter placeres i KS-systemet under ""oversigtsskemaer KS"". N-R-3 Tilsyn og håndhævelse af råstofindvindere. Denne procedure er overflødig da myndighedsområdet er overgået til Regionen. Afvigelser fundet ved ekstern audit Der blev ikke fundet nogen afvigelser under auditten. Der var en enkelt bemærkning i forhold til registrering i kompetenceskemaet det blev rettet under auditten. Ekstern audit Afvigelser og forbedringsområder 10. og 11. december 2014 Tværgående procedurer Afvigelser: 0 Forbedringsforslag: 5 Fagprocedurer Afvigelser: 0 Forbedringsforslag: 2 Opfølgning siden audit Afvigelser lukket: - Forbedringsforslag behandlet: 2 Afvigelser lukket: - Forbedringsforslag behandlet: 1 Tabel 2 Sammenfatning af resultater og opfølgning på ekstern audit gennemført i Bemærkningen og forbedringsforslag fra den eksterne audit er indberettet og behandlet i skemaet Afvigelser og forbedringsforslag, som findes i selve kvalitetsledelsessystemet. Status for forbedringsforslagene fra den eksterne audit 2015 fremgår af Tabel 2. De sidste fire forbedringsforslag vil blive gennemført i første halvdel af

6 Hovedkonklusionen i den eksterne auditrapport Alle auditerede udviste fint kendskab til KS-systemet, til egne procedurer og værktøjer. Der er en god ledelsesmæssig involvering. Det er positivt med beslutningen om, at KS-systemet skal udvides til også at omfatte Teknisk Drift. Endvidere var der ros og opfordring til at holde fast i KS-temadagene. Vi kan med fordel flytte os væk fra den gamle kvalitetssikringslov og udvikle vores kvalitetsledelsessystem til rent faktisk at omfatte det der giver mening for os og sætte fokus på, at de enkelte teams anvender KSsystemet til de faglige procedurer som er relevante at sikrer tæt styring af. Et andet område det er vigtigt med fokus på for os er snitflader og på det tværgående samarbejde, herunder formalisering af samarbejdsaftaler. Øvrige afvigelser og forbedringsområder Ud over ovenstående afvigelser og forbedringsforslag indberettes der løbende afvigelser og forbedringsforslag af sagsbehandlerne. Status for disse indberettede afvigelser og forbedringsforslag fra 2015 fremgår af Tabel 3. Løbende indberetninger i Afvigelser og forbedringsområder 2015 Tværgående procedurer Afvigelser: 0 Forbedringsforslag: 0 Fagprocedurer Afvigelser: 2 Forbedringsforslag: 1 Opfølgning/status Afvigelser lukket: - Forbedringsforslag behandlet: - Afvigelser lukket: 1 Forbedringsforslag behandlet: 1 Tabel 3 Sammenfatning af indberettede afvigelser og forbedringsforslag uden for de interne og eksterne audits i De løbende indberetninger af afvigelser og forbedringsforslag fra medarbejderne er et godt tegn på at systemet bliver brugt og er værdiskabende. 6

7 Opfølgning på mål og resultat af brugerundersøgelser Opfølgning på mål for 2015 Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 18. marts 2015 kvalitetsmål for Natur og Miljø for Målene og resultaterne er listet nedenfor. 1. Max 25 % af ankede sager omgøres/hjemvises af klagemyndigheden. Det ses oftest, at sagerne er lang tid om at blive afgjort i klagemyndigheden. Opgørelsen af påklagede sager kan derfor først gøres op i året eller årene efter det år, de er blevet påklaget. År Total Ankede sager Heraf afgjorte sager Medhold/afvist omgjort/hjemvist Klage tilbage trukket/ genbehandles Mangler afgørelse Målet er opfyldt. Morsø Kommune har i en fireårig periode ( ) fået påklaget 31 afgørelser, hvor af 20 nu er afgjorte. Det betyder, at kommunen ud af de 20 sager, der er blevet afgjort, har fået hjemvist (4/20) 20 % af sagerne til fornyet behandling. Set over en fireårig periode opfylder Morsø Kommune således målet om, at maksimalt 25 % af kommunens afgørelser bliver hjemvist til fornyet behandling. Dette mål omkring klagesager har været gældende siden Ved behandling af ansøgninger om tilladelser eller godkendelser, og hvor sagsbehandlingstiden typisk er mere end 14 dage, skal der senest 14 dage efter modtagelse af ansøgning udsendes tidsplan for det processuelle arbejde, herunder angives hvornår afgørelse forventes af foreligge. Målet er nået. Der er ikke fundet afvigelser, hverken ved den interne audit eller den eksterne. 7

8 3. Ved slutningen af hvert kvartal er der maks. 25 dokumenter i ESDH der ikke er tilknyttet en sag. Målet er ikke opfyldt, som det ses af nedenstående tabel. Dato Dokumenter ikke tilknyttet en sag 23. februar februar november oktober august maj marts I disse tal er der en del dokumenter der umiddelbart lige er kommet ind i systemet. I stedet for at se på dette øjebliksbillede af, hvor mange dokumenter der ikke er tilknyttet en sag, er det mere relevant at se på, hvor længe der går inden et dokument bliver tilknyttet en sag. Derfor arbejder vi videre med et mål i 2016 om, at dokumenter skal tilknyttes en sag indenfor 14 dage. 4. En indgang der skal i 2015 laves en beskrivelse af hvordan strukturen omkring en indgang princippet fungere/skal fungere. Der er udarbejdet en beskrivelse af hvordan en indgang for erhvervsvirksomhederne fungere, men skal behandles i 2016 i relevante udvalg. 5. I 2014 blev iværksat en kampagne med det formål at sikre, at erhvervsaffald sorteres og genanvendes, som lovgivningen foreskriver. Kampagnen fortsættes i 2015 ved at have fokus på genanvendelse af affald, udlevering af pjece om hvordan de enkelte affaldsfraktioner skal bortskaffes og vejledning om sorteringskravene ved alle tilsyn af virksomheder og landbrug. I 2015 har vi lavet 57 tilsyn på virksomheder og 106 tilsyn ved landbrug i kommunen. Ved alle tilsyn på virksomhederne og alle basistilsyn ved landbrug (61) har der været fokus på affald og pjecen med en oversigt over hvordan de enkelte affaldsfraktioner skal sorteres er udleveret ved alle tilsyn. Virksomheder og landbrug er blevet vejledt om sorteringskravene. 6. Der skal udarbejdes procedurer for revurdering af miljøgodkendelser til husdyrbrug. Procedurerne skal sikre en ensartet sagsbehandling. Der er udarbejdet et udkast til proceduren. De revurderinger, der er lavet i 2015, er af godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens 33. Fremadrettet er det godkendelser efter 11, 12 8

9 og 16 i husdyrgodkendelsesloven, der skal revurderes. Proceduren laves derfor færdig i løbet af foråret 2016, når vi har lavet den første revurdering efter husdyrgodkendelsesloven, således at vi sikre at proceduren følger sagsgangen i forhold til en revurdering efter husdyrgodkendelsesloven. 7. Indkomne byggesager, der er fuldt belyst, behandles inden for 2 uger. Ved fremsendelse af ansøgninger, der er vedlagt målfast og fyldestgørende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelse, er det et mål at behandle sagerne inden for 2 uger, forudsat at det ansøgte ikke kræver dispensation, helhedsvurdering eller tilladelser fra andre myndigheder. Alle sager, der er fuldt belyst søges behandlet inden for 2 uger. Sager omhandlende erhvervsog landbrugsbyggeri og nyt boligbyggeri prioriteres dog før andre byggesager. Det vurderes, at målene for 2015 for en stor dels vedkommende er blevet overholdt. Hastesager, f.eks. erhvervssager har været prioriteret højt. 8. Teknisk Drift udarbejder ydelsesbeskrivelser for samtlige opgaver i Teknisk Drift, og der skal udarbejdes forslag til servicemål for de enkelte fagområder. I 2015 skal der ske implementering af Driftweb, der er et registrerings- og styringsredskab til borgerhenvendelser og tilrettelæggelse af driftsopgaver samt implementering af Vinterman for at optimere vintertjenesten. Der skal endvidere udarbejdes en investeringsplan for maskinparken i hele Teknisk Drift, herunder Kommunale Ejendomme. Målet er delvist opfyldt. Arbejdet med udarbejdelse af ydelsesbeskrivelserne og servicemål fortsætter i DriftWeb og Vinterman er implementeret i Arbejdet med udarbejdelse af en investeringsplan for maskinparken er i gang. 9. Kommunale Ejendomme implementerer KMD Atrium som facility managementsystem. Systemet skal sikre en effektiv og gennemskuelig drift og vedligeholdelse af Morsø Kommunes bygninger og arealer samt sikre en optimering af dokumenthåndteringen, herunder lejekontrakter. Der skal i 2015 være udarbejdet serviceaftaler med samtlige institutioner. Desuden skal håndteringen af beboerdemokratiet i de almene ældreboliger optimeres. Målet er delvist opfyldt. Kommunale Ejendomme har i 2015 sammen med KMD haft et samarbejde om at videreudvikle et Facility Management System til håndtering af data på ejendomsområdet (POC). Systemet skal implementeres i Der er udarbejdet serviceaftaler med alle skoler. Det er aftalt at serviceaftaler for børnehaveområdet afventer udflytningen i april Der holdes et introduktionskursus til kvalitetsledelsessystemet for alle nye medarbejdere og alle medarbejdere der er nye i forhold til at arbejde med kvalitetsledelsessystemet. Der afholdes et genopfriskningskursus om kvalitetsledelsessystemet for alle medarbejdere i Natur og Miljø. Målet er ikke opfyldt. 9

10 I efteråret 2015 besluttede vi at udskyde dette introduktionskursus til 2016, bl.a. for at få implementeret facility managementsystemet KMD Atrium først. Brugerundersøgelse Der har ikke været planlagt eller gennemført en brugerundersøgelse alene i Natur og Miljø i For at danne et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne, har Dansk Byggeri kortlagt kommunernes erhvervs- og byggevenlighed i en samlet analyse. Analysen er bygget op ud fra 29 erhvervspolitiske indikatorer, som i en samlet rangering vurderer den enkelte kommunes erhvervsvenlighed. I denne kortlægning har Morsø Kommune i 2015 fået en 3. plads. Det er en fantastisk flot fremgang i forhold til 2013 og 2014, hvor vi havde en 34. plads. I Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2015 har Morsø Kommune fået en 46. plads samlet set og en 19. plads i kategorien Kommunal Sagsbehandling. Det er en kraftig tilbagegang i forhold til det flotte resultat i 2014, hvor Morsø Kommune fik en 21. plads samlet set og en 9. plads i kategorien Kommunal Sagsbehandling. I 2016 vil vi lave en brugerundersøgelse som opfølgning på målet fra 2014 og 2015, om kvittering og forventede sagsbehandlingstid. Brugerundersøgelsen foretages i første omgang med udgangspunkt i de ansøgninger om godkendelser/tilladelser samt anmeldelser, der var været indsendt fra husdyrbrug i Morsø Kommune i Ved undersøgelsen ønsker vi, at få en tilbagemelding på tilfredsheden med Morsø Kommunes håndtering af ansøgningen. Vi vil bruge de indkomne besvarelser til at forbedre og optimere vores sagsbehandling. 10

11 Dansk Industri - Lokalt Erhvervsklima 2015 Resultatet kort Morsø Kommune er i Lokalt Erhvervsklima 2015 placeret som nr. 46. Det er en tilbagegang på 25 pladser, hvormed Morsø er den kommune, der er rykket sjette mest ned i rangeringen i forhold til sidste år. Morsøs bedste placering er en niendeplads i kategorien Fysisk planlægning. Den største fremgang findes i Brug af private leverandører, hvor kommunen går hele 19 pladser frem. Laveste placering er en 94. plads i Kommunens image. Det er et fald på 14 pladser i forhold til Morsøs største tilbagegang er på 39 pladser i Kommunens velfærdsservice. Dansk Industri Thy/Mors anbefaler Arbejdskraft Image og dialog Infrastruktur Forstærk indsatsen for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til Morsø Kommune Intensivér samarbejdet med de omkringliggende kommuner og inddrag erhvervet Øen har brug for et stærkere image som erhvervs- og karrierested for at kunne tiltrække Intensiver samarbejdet med de omkringliggende kommuner de er i samme båd og tilsammen er potentialet stort Intensivér den direkte dialog med erhvervslivet Intensivér kampen for infrastrukturen både veje og kollektiv transport Gå sammen med de omkringliggende kommuner og kæmp sagen Væsentlige ændringer med eventuel betydning for KS-systemet Der har ikke været væsentlige ændringer i organisationen i 2015, der har indflydelse på kvalitetsledelsessystemet. Ledelsens beslutninger om forbedring og ændring af systemet Det er ikke fundet relevant at ændre den kvalitetspolitik, der blev vedtaget ved KS-systemets begyndelse, da politikken stadig vurderes dækkende. 11

12 Der vil fortsat være generel fokus på, at systemet ajourføres og løbende forsøges forbedret ved udarbejdelse af standarddokumenter under hensyntagen til de tilstedeværende ressourcer. Det er besluttet, at hele Natur og Miljø skal være omfattet af kvalitetsledelsessystemet. Dette gælder også for Teknisk Drift, der i 2014 blev en del af Natur og Miljø. Derfor skal der gennemføres et introduktionskursus for nyere medarbejdere i Natur og Miljø, samt de der fremover skal være en del af kvalitetsledelsessystemet. 12

13 Forslag til mål for 2016 Fastlæggelse af kvalitetsmål sker som en del af UTM s godkendelse af ledelsens årlige evaluering af kvalitetsledelsessystemet. 1. Max 25 % af ankede sager omgøres/hjemvises af klagemyndigheden. Det ses oftest, at sagerne er lang tid om at blive afgjort i klagemyndigheden. Opgørelsen af påklagede sager kan derfor først gøres op i året eller årene efter det år, de er blevet påklaget. 2. I ESDH er dokumenter der ikke er tilknyttet en sag højest 14 dage gamle. 3. Vi vil udvikle en procedure for udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg for at sikre fortsat kvalitet i arbejdet og faglig sparring i teamet samt inddragelse af relevante samarbejdspartnere % af indkomne byggesager, der er fuldt belyst, behandles inden for 2 uger. a. Ved fremsendelse af ansøgninger der er vedlagt målfast og fyldestgørende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelse, er det et mål at behandle 95 % af sagerne inden for 2 uger, forudsat at det ansøgte ikke kræver dispensation, helhedsvurdering eller tilladelser fra andre myndigheder. Det er et vilkår, at det ansøgte er indsendt og udfyldt korrekt i Byg og Miljø ansøgningsportalen. b. 95 % af alle sager, der er fuldt belyst søges behandlet inden for 2 uger. Sager omhandlende erhvervs- og landbrugsbyggeri og nyt boligbyggeri prioriteres dog før andre byggesager. 5. Indsatsen mod dårlige boliger fortsættes i a. Mindst 35 boliger er fjernet fra kategorien dårlige boligejendomme. b. Alle sager med dårlige boliger, hvor der indgår sociale aspekter koordineres på tværs af administrationen i Morsø Kommune, så den sociale indsats, der er i forbindelse med arbejdet med indsatsen mod dårlige boliger, koordineres bedst muligt, til glæde for både borgere og kommunen. 6. Vi vil yde en god service overfor erhvervslivet og være i top 10 i Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima i Vi styrker formidlingen via en opdatering af teksten på hjemmesiden. 8. Vi vil i 2016 udarbejde en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, og i den forbindelse lave formidling via offentlige medier om kæmpebjørneklo og bekæmpelse heraf. Via Gi et praj app en er der nu mulighed for at borgere kan indrapportere fund af kæmpebjørneklo til driftswebben, så der kan handles på dette via en kontakt til borgerne eller en indsats på de arealer der tilhører kommunen. Ved årets afslutning skal der være iværksat en indsats på alle kendte lokaliteter med bjørneklo på offentlig grund, og være rettet henvendelse til alle lodsejere, hvor kommunen er informeret om fund af kæmpebjørneklo. 13

14 9. Vandløbsbogen opdateres således, at den ved årets afslutning er fuldstændig opdateret med registrering af driftstiltag i løbet af året i de enkelte vandløb. 10. Vi vil i første kvartal 2016 identificere et koncept for drift- og plejeplaner for de grønne områder ved kommunale ejendomme, og efterfølgende udarbejder vi drifts- og plejeplanerne. Målet skal medvirke til at effektivisere, ensrette samt strukturere drift og vedligeholdelse af kommunens grønne områder. 11. Vi vil i 2016 gennemføre uddannelse af personalet på genbrugspladsen for at optimere affaldssorteringen på pladsen. Målet skal sikre, at borgerne får en god service og indsigt i korrekt affaldssortering, således at ressourcerne genanvendes i videst muligt omfang. Desuden vil målet medvirke til at reducere udgifterne til affaldsbortskaffelse. 12. Vi vil undersøge mulighederne for, hvordan vi kan få en bedre sortering af plastaffald i forbindelse med DuoFlexordningen, da vi i 2015 kunne konstatere, at det kan være vanskeligt for borgerne at sortere korrekt. 13. I 2016 starter vi et projektlederforum i Natur og Miljø og vi vil skabe et fælles overblik over projekter, for at sikre den nødvendige koordinering i Natur og Miljø. 14. I 2016 sætter vi særlig fokus på værdier, kodeks og kvalitetspolitikken for at forbedre trivslen i Natur og Miljø. Målet er, at vi ved næste trivselsmåling ligger i kategorien høj arbejdsglæde samlet. 14

15 Sammenfatning Der er i 2015 gennemført en KS-temadag, intern audit samt ekstern audit/re-certificering. Ved den interne audit i 2015 var der fokus på oprettelse/lukning af sager og dokumenthåndtering, herunder håndtering af mails og digitale løsninger. Ved den eksterne audit og re-certificering var der ingen afvigelser, men en enkelt bemærkning der blev rettet under audit, samt syv forbedringsforslag. Generelt blev vi opfordret til, at flytte os væk fra den gamle kvalitetssikringslov og tilpasse vores kvalitetsledelsessystem til at indeholde det der giver værdi for os. Vi blev re-certificeret og certifikatet gælder nu til den 4. december Målene vedtaget for 2015 er evalueret og det er konklusionen, at målene er helt eller delvist opfyldt. Dog med undtagelse af mål nr. 3 omkring sagstilknytningen af dokumenter i ESDH, der ikke er opfyldt. Det er væsentligt i forhold til vores journaliseringssystem, at indkomne dokumenter tilknyttes en sag, derfor videreføres målet i en revideret udgave. Der er foreslået 14 mål for Målet omkring klager er overført fra de tidligere år, da det er en løbende målsætning. Målet omkring sagsbehandlingstiden for byggesager er også videreført. Vi vil i 2016 lave en intern audit, en ekstern audit og en brugerundersøgelse af tilfredsheden på sagsbehandlingen for afgørelser truffet i 2015 på husdyrområdet. 15

Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet for Teknik og Miljø

Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet for Teknik og Miljø Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet for Teknik og Miljø - 2016 8. marts 2017 1 Indhold Indledning... 3 Resultater fra audits og indberettede afvigelser/forbedringsforslag... 3 Intern audit...

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 1 Serviceområde: Det tekniske område Fokusområde: Responstid på udrykninger Ifølge Byrådets beslutning om den risikobaserede dimensionering

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 10:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Jan Jessen Louise Rasmussen Fraværende Side 270

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet Acadre 12/1551 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet for miljø- og naturområdet 2012 Omfatter perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 RAPPORT Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 Ledelsens evaluering Konklusion Indarbejdningen af et kvalitetsstyringssystem tager tid. Kvalitetsstyringssystemet blev iværksat i efteråret 2009 og endeligt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Ledelsens evaluering 2014 Analyserapport og konklusion November 2014 Natur, Park og Miljø Indhold 1. Indledning...3 2. Væsentlige ændringer...3 3. Opfølgning

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Byggesagsbehandling 2014

Byggesagsbehandling 2014 Byggesagsbehandling 2014 type: Fagområde Selve formålet med byggesagsbehandlingen er, at sikre at bygninger udføres og indrettes på en sundheds-, sikkerheds- og brandmæssig tilfredsstillende måde. Det

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015 Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Af budgetaftalen 2015 fremgår: 3.2 Byggesager Horsens

Læs mere

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver:

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Vandplanerne Miljøregulering af virksomheder og landbruget Jordforurening og jordflytning Drikkevand og Grundvandsbeskyttelse Affaldsmyndighed Beskyttelse

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. af sagerne. skal opnå en tilfredshedsandel

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. af sagerne. skal opnå en tilfredshedsandel Målsætninger for Teknisk udvalgs område 2013 Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. Betegnelse/overskrift Tema/overordnet målsætning Mål Veje til målet

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Lokalt erhvervsklima. Den Gode Service. Lise Brock Andersen Miljø og Klima

Lokalt erhvervsklima. Den Gode Service. Lise Brock Andersen Miljø og Klima Lokalt erhvervsklima Den Gode Service Lise Brock Andersen Lokalt erhvervsklima 2012 Fra http://di.dk/le12/pages/sammenlignkommuner.aspx Disposition 1. Mål og politikker 2. Den gode service 3. 4. Den gode

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Jernbanesession 10 Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

DE NYE ERHVERVS SERVICEMÅL FOR BYG OG MILJØ eller TEKNISK FORVALTNING? KTC MILJØ overvejelser

DE NYE ERHVERVS SERVICEMÅL FOR BYG OG MILJØ eller TEKNISK FORVALTNING? KTC MILJØ overvejelser DE NYE ERHVERVS SERVICEMÅL FOR BYG OG MILJØ eller TEKNISK FORVALTNING? KTC MILJØ overvejelser Stop knappen vil den virke? Erfaringerne fra landbrugsområdet viser, at ansøgningen uanset om den er fyldestgørende

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere