Spørgsmål og svar vedrørende besigtigelse af Solgården Plejecenter og Saltum Plejecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar vedrørende besigtigelse af Solgården Plejecenter og Saltum Plejecenter"

Transkript

1 Spørgsmål og svar vedrørende besigtigelse af Solgården Plejecenter og Saltum Plejecenter 27.maj 2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål i forbindelse med besigtigelsen af Solgården Plejecenter: Nr. Spørgsmål: Svar: 1. Hænder det at beboer med Ja demensdiagnose på somatisk plads flyttes til demensafsnit 2. Tegninger virker umiddelbart ikke til at passe. Efter gennemgang af Solgården viste det sig, at tegningerne passer. 3. Hvem passer sansehaven? Det er Park og Vej s ansvar. Bedene og drivhus passes af beboer som en aktivitet. 4. Hvem administrerer nøgler? Ordregivers pedel 5. Der konstateres ikke at være spinklere i stuetagen? Det er korrekt. Det er kun på etagerne ovenover stueetagen, hvor der er spinklere. I højhuset er der sprinkler på alle 4 etager. Det er kun i boligerne i etage 1 der ikke forefindes sprinklere 6. Er der aflastningsplads Ja for demente borgere, jf. punkt 6.6 i rammekontraktbilag A Kravspecifikationen. 7. Hvem visiterer til aflastningsplads i weekenden? Generelt er det visitator som visiterer til de midlertidige pladser, dog kan sygeplejen henvise, hvis de skønner det absolut nødvendigt og der ikke findes andre løsningsmuligheder. De kontakter det enkelte sted, hvor stuen er, og hører om der er ledigt. 8. Er der forskellige Nej. medarbejderuniformer pr medarbejder? 9. Er der produktion af mad Nej, men der gælder det særlige forhold, at Solgården Plejecenter på skift i afdelingerne over ugens dage, minimum én gang om ugen tilberedes mad i de forskellige afdelingers køkkener. Maden laves enten af personale og beboerne, som led i aktiviteter. På demensafsnit er det de frivillige som tilbereder maden, og beboerne hjælper med borddækning og div. Den nuværende leverandør leverer råvarerne til dette særlige forhold. 10. Er der ekstern vinduespolering 11. Hvor sker dokumentationen? Der er servicelokaler på alle etager. Dokumentation sker ikke på mobile enheder. 12. Hvad vaskes i vaskerummene? Kun beboernes tøj. Der er vaskerum på alle etager. Side 1 af 6

2 13. Hvem servicerer alarmer, ABA anlæg Ordregiver pedel. 14. Er der afløserkorps Ja, mellem stk., som er stigende i sommerperioden. Inkl. Vores rotationsmedarbejdere, som vi pt har 3 af og er timelønnet. 15. Er det nemt at skaffe personale 16. Modtagelse og fordeling af mad? Én medarbejder fordeler og organiserer, og der er ingen forskel på hverdage og weekend. Alle 7 kasser til den enkelte afdeling stables ovenpå hinanden. Personalet bringer maden op på afdelingerne. 17. Er køkkenet godkendt af fødevarestyrelsen? 18. Er der brugere på dosisdispensering? Ja, 3 stk. 19. Vedr. afdelingen Oasen, hvor der er et sanserum. Hvad anvendes dette til? Stuen er en tidligere aflastningsstue. Pt bruges den som midlertidig aflastningsstue for demente, hvor man i hjemmet har brug for aflastning. Stuen finansieres via ældrepulje midler, og er afhængig af, at der kommer midler til brug for stuen. Ordregivers visitator vurderer, hvem aflastningen skal tilbydes. Borgere kan som udgangspunkt tildeles 1 uge af gangen, og vælger borgeren at frasige sig enkelte dage i den tildelte uge, afregnes der ikke for disse dage. Der modtages kun afregning for de dage, som stuen er besat. Hver måned sendes afregning til Ordregiver med oversigt over hvem og med antal dage stuen har været besat Stuen har været i brug siden juni 2014, og bruges lige nu af 3 borgere på skift. Udgangspunkt er, at borgeren er her en uge af gangen. Skiftedag er hver fredag, hvor borgeren flytter ud om formiddag og nu borgere kommer ind om eftermiddagen. Stuen har været besat i 748 timer i 2014 og taksten er 229,92 kr. pr time. Ordregiver har samtidig med offentliggørelse af dette dokument lagt ny kravspecifikation på Ordregivers hjemmeside dateret med , hvor ovenstående er markeret med rød tekst i nyt afsnit Aktivitetscenterets normering 2 fastansatte og 2 fleksjobbere, som ikke skal virksomhedsoverdrages. 21. Hvor må der være rygning på matriklen 22. Hvad sker der med den Manden eller hustruen flyttes ikke. tilbageværende mand eller hustru, hvis manden eller hustruen dør? 23. Er der loftlift? Ja i soverummene, hvor der er skinner. Solgården har 20 Side 2 af 6

3 24. Hvad anvendes skabene til på afdelingen Udsigten? motorer, som kan flyttes rundt med efter behov. Der har tidligere været aflastningsplads, men anvendes nu til sygeplejeartikler i et af skabene. Øvrige er der linned, engangsartikler og lignende. 25. Er der lokaler til arrangementer? Ja, lokalet kan anvendes om aften og weekend af beboerne og deres pårørende. Der er ingen betaling. Lokalet er beliggende i aktivitetscenteret. 26. Hvor sker bespisning i afdelingen Udsigten? Beboerne sidder primært i opholdsstuen, enkelte på egen stue. To af beboerne vil helst sidde i køkkenet og spise alle deres måltider. Beboerne vælger altid selv. Ja, det sker løbende vedligeholdelse, som forsøges tilpasset efter ferierne, hvor der er færre personer til stede. 27. Er det svært at vedligeholde trægulvene? 28. Er afdelingen Solglimt stort set identisk med afdelingen Udsigten 29. Er der plejesenge Ja, men beboeren må gerne medbringe egen seng, hvis man ikke modtager pleje i sengen og skal hjælpes til / fra seng 30. Hvad er huslejen? Det afhænger af boligens størrelse. Ca kr. 31. Hvordan håndteres opkald fra borgere, som retter henvendelse for at få tildelt en bolig? 32. Sker der interne flytninger af beboerne og hvis ja sker der fornyet indskud? 33. Hvor hurtigt sker klargøring af boligerne? 34. Hvem ejer inventaret Ejes af Ordregiver De henvises til visitationen, som håndterer visitering til boligerne. Ja, hvis beboeren bliver dårligere og har brug for mere hjælp. Der er to forskellige muligheder. 1. Hvis det fagligt (af medarbejdere/visitatorer m.fl.) er vurderet, at en borgers behov ikke længere kan tilgodeses på en somatisk afdeling og borger derfor visiteres til en demensplads, vil et indskud til demensboligen blive dækket af Ordregiver (Myndighed) 2. Hvis det ex. er pårørende, som ønsker en flytning og der ikke er et fagligt belæg(vurderet, at borgerens behov fortsat kan tilgodeses på en somatisk afdeling), er det borgeren selv, som skal udrede omkostningen til et nyt indskud. Der er intet depot, hvor beboerens ting kan opmagasineres. Det betyder, at Ordregiver må afvente, at de pårørende tømmer boligen, hvorefter syn og istandsættelse sker. Det tager mellem 7-14 dage og håndteres af Ordregivers pedel. 35. Hvad vaskes i vaskerummet i Gulvklude, dyner og lignende. kælderen? 36. Er medarbejderne Medarbejderne mødes i deres respektive grupper, hvor Side 3 af 6

4 kompetenceudviklet i triagering? leder, centersygeplejen deltager efter behov og om muligt. 37. Er medarbejderne kompetenceudviklet i tidlig opsporing? 38. Hvor gøres madrasser rent? I boligen af personalet. 39. Er der nødlager af linned 40. Opholder beboerne sig i kælderen? Ja, eksempelvis i forbindelse med træning i fitnessrummet, Beboerne, visiteret borger og personalet kan benytte dette rum. Rummet bruges meget i genoptræning / vedligeholdelsestræning af beboerne. 41. Møderum i kælderen anvendes til Anvendes til teammøder. hvad? 42. Hvem sorterer tøjet? Der er en medarbejder, som har 2 timer til dette formål om ugen, og som kan kontaktes på bestemte tidspunkter, hvis man skal have ændret sin nuværende uniform eller nyansatte skal have uniform. 43. Omklædningsfaciliteter? Ja, men ikke kønsopdelt. Hver medarbejder har eget skab. 44. Er der ernæringsscreening? Ja, ordregivers sundhedshus underviser og vejleder personalet i dette. Solgården har en ernærings assistent ansat, som hjælper med at sammensætte den rette kostplan. Personen vejleder ligeledes personalet omkring eksempelvis småt spisende borgere 45. Er der badfaciliteter 46. Er der en fysioterapeut? Ordregiver har anvendt en del af tilskuddet fra ældrepuljen til ansættelse af en fysioterapeut. Medarbejderen deles mellem distrikt syd og virksomhedsoverdrages ikke. 47. Medicin? Apotek afleverer alle hverdage, og personalet henter pakkerne, som lægges i aflåst skab på hver stue. Dosering sker inde ved beboeren. 48. Hvilket lægehus anvendes? Det er forskelligt. 49. Internet? Der er ikke trådløst net, men kommunalt fastnet for personalet. Der er indkommet nedenstående spørgsmål i forbindelse med besigtigelsen af Saltum Plejecenter: 50. Ved en evt. udlicitering, står kontoret Ja for distriktschefen ledigt? 51. Er der tilknytte bus? Ja, delebus, som kan lånes gennem bookingsystem, jf. kravspecifikationen punkt 6.21 Side 4 af 6

5 nuværende tidspunkt 55. Er der lager i kælderen til beboernes ting når en bolig skal tømmes efter dødsfald? 52. Hvem står for den udvendige Park og Vej. vedligeholdelse af de grønne områder? 53. Er der gril aften? Ja, dette håndteres af de frivillige samt Ordregivers pedel. 54. Hvem vedligeholder atriummet på For nuværende er det en repræsentant fra beboerpårørenderådet. Nej, boligen tømmes af pårørende. 56. Vaskeri i kælderen? Det skal deles med hjemmeplejegruppen. Her sker vask af dyner og store genstande tilhørende beboerne (eks et stort tæppe). 57. Tekøkkenet i kælderen? Anvendes kun af Ordregivers hjemmeplejegruppe og Ordregivers pedel. 58. Depot til rent arbejdstøj? Skal deles med hjemmeplejegruppen. 59. Depot til indkøb fra servicepakkerne? Ja 60. Depot til mad Ja, desuden bliver der for nuværende lavet brunch om fredagen, som en aktivitet for og sammen med beboerne. 61. Diætist? Ja, retter henvendelse til Ordregivers Sundhedscenter. Der er desuden tilknyttet en kostansvarlig, som ikke virksomhedsoverdrages. Der henvises til punkt 6.14 i rammekontraktbilag A. 62. Centersygeplejerske? Ikke nogen fast ordning, men afhænger af opgaverne. Der henvises til punkt 6.11 og i rammekontraktbilag A. 63. Internet Der er kommunal fastnet, men ingen trådløs net. 64. Omklædning Ja, deles med hjemmeplejen. Der er ikke fast skabe, men skabe nok til de personer, der er på arbejde. Der er kønsopdelt omklædningsrum. 65. Antal ansatte? Antallet bliver beskåret med 2 medarbejder, som på nuværende tidspunkt figurerer på listen over medarbejder, som skal virksomhedsoverdrages. Fratrædelsestidspunkt er endnu ikke fastlagt grundet pågående afklarende personalepolitisk proces 66. Bruger beboerne elevatoren? 67. Den nuværende leder? Er konstitueret indtil 1. september Hun har været konstitueret siden 1. februar Lokaler til arrangementer? Ja, beboerne har 1.prioritet, men kan anvendes til møder. Anvendes desuden til aktiviteter så som gudstjenester. 69. Vaskerum på begge etager Ja, til beboernes tøj. Beboerne opfordres til at anskaffe sig et tørrestativ, så tøjet kan tørre på altan. 70. Hjælpemidler? Ingen loftlifte. Pt. Er der 18 beboere på Saltum Plejecenter. Heraf har 3 beboere pr. d.d. behov for hjælp til forflytning ved brug af Side 5 af 6

6 lift i dag og aftenvagten. 71. Dækning af nattevagt? Plejecentret har altid 1 nattevagt på arbejde i tidsrummet kl Ved behov for hjælp hos en beboer af 2 personer, kan rammekontrakthaver kontakte den udekørende nattevagt hos hjemmeplejen, som kan tilkøbes til en timeafregning til 448 kr. Ved behov for sygeplejefaglig assistance om natten kontaktes hjemmesygeplejen. 72. Medicin? Posten ankommer med medicinen, som personalet kvitterer for, og fordeles ud i boligerne i orange bokse, som har hængelås. 73. Rum til frisør? Er ikke i brug mere, og kan anvendes efter behov. 74. Er køkkenet godkendt? 75. Tilknyttet terapeut? Ja, finansieres via ældremilliarden. Ergoterapeuten deles mellem plejecentrene i Distrikt Nord og Saltum plejecenter har ergoterapeuten i huset en dag om ugen (ikke en fast ugedag). Ordningen er tidsbegrænset til årets udløb. 76. Hvordan fordeles midler fra Ældrepuljen i 2015? 77. Kompetenceudvikling af medarbejderne? De midler der er søgt hjem if. indsatser på plejecentrene omhandler i 2015 specifikt styrkelse af hverdagslivet på plejecentret (ansættelse af ergoterapeuten jf. spm 75) samt etablering af et antal centersygeplejersker. De 2 tiltag vil fortsætte til årets udgang og en evt. udlicitering af Saltum plejecenter vil ikke ændre på dette tilbud. Alle medarbejder har deltaget i et 2 timers temaeftermiddag med ergoterapeut Mette Søndergaard det gode hverdagsliv. Derudover har 2 ressourcepersoner fra hvert plejecenter samt lederne deltaget på et 4 dages kursus. Der pågår en løbende kompetenceudvikling af plejecentrets ansatte, bl.a. indenfor hygiejneområdet, inkontinens området, årlig forflytningsundervisning, hverdags rehabilitering, magtanvendelse og medio juni påbegyndes implementering af Triage som metode i daglig praksis. 78. Er rekruttering af medarbejder let? 79. Er der brandsyn Ja, i overensstemmelse med lovgivningen. 80. Leverandørerne ønsker at få tilsendt regnskab for 2014 samt budget for Ordregiver fremskaffer hurtigst muligt informationerne som tilsendes alle, og kan rekvireres af alle potentielle tilbudsgivere. Side 6 af 6

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation Rammekontraktbilag A Kravspecifikation 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Værdigrundlag... 5 2.1 Målgruppe... 6 3 Generelle krav... 6 3.1 Lovgivning... 6 3.2 Aktindsigt, oplysningspligt og indsigtsret... 7

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-10-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-13-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej

Læs mere

33 Frihed & Fællesskab

33 Frihed & Fællesskab Frihed & Fællesskab 33 Velkommen til Kildehaven Kildehaven er et moderne tilbud til unge handicappede, der ønsker at bo i egen bolig og samtidig vil være en del af et fællesskab med andre unge. Beboernes

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 Indhold INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 OBLIGATORISKE OG VALGFRIE YDELSER... 4 OBLIGATORISKE YDELSER... 4 GODT AT VIDE VED INDFLYTNING...

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere