Udgivet af Naturhistorisk Forening. for Jylland med Støtte af Undervis-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Naturhistorisk Forening. for Jylland med Støtte af Undervis-"

Transkript

1 3. Hæft. Udgivt af Naturhistorisk Forning for Jylland md Støtt af Undrvis- Tidsskriftt r Mdlmsblad for "Naturhistol'isk Forning for Jylland", "Naturhistorisl{ Forning for Sjælland", "Naturhistorisk Forning fo Lolland-Falstr" og "Naturhistorisk Forning for Fyn" REDAKTION: ALBERT JENSEN, SIGFRED KNUDSEN. l KOMMISSION HOS LEHMANN & STAGE, KØBENHAVN CLEMENSTRYKKERIET (C. REIMANN) AARHUS.

2 DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE'HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYR EVERDEN UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Diss Haandbøgr vil indhold Bskrivls af samtlig dansk Artr af d Dy rgrur, hvormd d bskæftigr sig, og byd saadan Vjldning, at nhvr, som blot har dt almindlig dannd Mnnsks Forudsætningr, dr ignnm vil bliv sat i Stand til at bstmm d Dyr, han træffr hr i Landt. Hidtil r udkommt: Pattdyr. Af Hrluf Wing. Md 117 Afbildningr. 2 Kr. 50 Ør, indb. 4 Kr. Fugl. Af R. Hørring. (I. Andfu gl og Hønsfugl. Md 82 Afbildningr. II. Lomfug l, Stormfugl, Vandhøns, Tr anfugl og Vadfugl. Md 70 Afbildningr.) 9 Kr. 50 Ør, indb. 12 Kr. 50 Ør. Krybdyr og Paddr. Af H. F. E. Jungrsn. Md 70 Afbildningr. l Kr. 60 Ør, indb. 3 Kr. 10 Ør Fisk. Af C. V. Ottrstrøm. I-III. (I. Pigfinnfis k. Md 93 Afbildni ngr og l Ko rt.-ii. B la d f i n n f i s k. Md 150 Afbildningr og l Ko rt. - III. T v æ r m u n d m. m. Md 73 Afbildningr og l Ko rt.) Il Kr. 50 Ør, indb. i 3 Bd. 16 Kr., i l Bd. 14 Kr. Bløddyr. (1. Landsn gi. Af C. M. Stnbrg. Md 181 Afbildningr.) 3 Kr 50 Ør, indb. 5 Kr. Stanklbn. Af P. Nilsn. Md 168 Afbildningr. 4 Kr. 50 Ør, indb. 6 Kr. Sommrfugl. Af A. Klikkr I-V. {1. Dagsommrfugl. Md 134 Afbildningr. - II. Nats ommrfu gl. l. Md 113 Afbildningr.- III. Na t sommr fugl. 2. Md 360Afbildningr. IV. Natsommrfugl.3. Md 284 Afbildningr.- V. Natsommr fugl 4. Md 116Afbildningr.) 13 Kr., indb. 20 Kr. 50 Ør. Bir. Af Laurids Jørgnsn. Md 32 Afbildningr. 6 Kr. 50 Ør, indb. 8 Kr. Gravhvs og Gdhams. Af f. C. Nilsn Md 52 Afbildningr. l Kr. 60 Ør, indb. 3 Kr. IO Ør. Træ- og Bladhvs. Af f. C. Nilsn og K. Hnriksn. Md 134 Afbildningr. 3 Kr. 75 Ør, indb. 5 Kr. 25 Ør. Billr. I-VI. (I. Løbbillr. Af Brtram G. Ry. Md 155 Afbildningr. II. Pragtbillr og Smldr. Af K.'H nriksn. Md 130 Afbildningr. - III. Tr æbukk. Af A. C. Jnsn-Haaru og K Hnriksn. Md 93 Afbildningr. - IV. Snudb illr. Af Victo r Hansn. Md 151 Afbildningr. - V. Aadsl bil! r, S t u m b i Ilr m. m. Af Victo r Hansn. Md 119 Afbildningr. - VI. T o r b i s t r. Af Victo r Hansn. Md 76 Afbildningr. - VII. Blad bi llr og B ø n nbillr. Af Victor Hansn. Md 108 Afbildn.). 31 Kr. 05 Ør, indb. 41 Kr. 55 Ør. Vaarflur. Af P. Esbn-Ptrsn. Md 189 Afbildn. 3 Kr. 50 Ør, indb. 5 Kr. Tægr. Af A. C. Jnsn-Haaru. Md 171 Afbildn. 4 Kr. 50 Ør, indb. 6 Kr. Guldsmd, Døgnflur, Slørvingr. Af Esbn-Ptrsn. Md 133 Afbildningr. 2 Kr. 60 Ør, indb. 4 Kr. IO Ør. Ørntvist. l(akrlakr, Græshor. Af Esbn-Ptrsn. Md 40 Afbildningr. 75 Ør, indb. 2 Kr. 25 Ør. Storkrbs. (I. S kj ol d k r b s. Af K. Sthnsn. Md 108 Afbildningr.) 2 Kr. 75 Ør. indb 4 Kr. 25 Ør. Cikadr. Af A. C.Jnsn-Haaru. Md 79Afbildningr. SKr. indb. 6 Kr. 50 Ør. Pighud. Af Th. Mortnsn. Md 129 Afbildningr. 7 Kr. 50 Ør, indb. 9 Kr. Undr Forbrdls r bl. a.: Storkrbs. II. Ringkrbs. I. Amfiodr. Af K. Sthnsn.-Fugliii. Af R. Hørring.- Børsto r m. Af Hj. Ditlvsn. - Saltvandsmusling r. Af Ad. S. Jnsn og R. Siirck. FAAS I ALLE BOGLADER. G. E. C. GADS FORLAG

3 65 D dansk Rgnorm. Af C. H. Bornbusch. Dnn Vjldning i at knd Rgnormn har jg følt Anldning til at udarbjd, fordi jg vd Studit af Skovbundns Dyrliv, hvori Rgnormn indgaar som t Ld af dn allrstørst økologisk Btydning, var hnvist til at bnytt udnlandsk Littratur. jg forstod drfor, at hr var t Savn, som maatt vær Grundn til, at diss nstaand vigtig og højst intrssant Dyr ikk har vært undrsøgt hrhjmm i dt sidst halv Aarhundrd. Vd min gn Undrsøglsr har jg i Løbt af t Aars Tid fundt d Artr, som man kan vnt r almindlig hr i Landt; mn skal vi naa til t virklig indgaand Kndskab til vor Rgnorm, find d sjældn Artr og all d forskllig Formr, hvori flr af d almindlig Artr otrædr, og bliv klar ovr Udbrdlsn og d Forhold, hvorundr hvr nklt Art lvr, maa dr vær flr om Arbjdt, og drfor har jg, trods min ndnu gansk ring Erfaring, ikk villt tøv md at frmkomm md dnn Vjldning, dr grn skuld virk som n Ofordring til, at t Samarbjd kund komm i Stand. Da Rgnormn r Dyr af stor Btydning for d forskllig jordbrug, har jg mnt, at d fortjnt dansk Navn. jg har nøj ovrvjt Valgt af diss, dr i Hovdsagn r støttt aa nogt for Artn særlig karaktristisk, som Farv, Størrls llr Lvmaad, mn hvor dt kund ass tillig har Tilknytning til dt systmatisk Navn. Ældr Tidr bskæftigd sig næ md Rgnormns Btydning i Naturns Husholdning ; drimod havd d mdicinsk Btydning og omtals i dn Anldning bl. a. af P l i n i u s. Drs gavnlig Virksomhd i jordn r saa vidt jg vd.først Gang skildrt af G i l b r t W h i t, som i t Brv datrt 20. Maj 1770 bl. a. sigr følgnd: "Earth-worms though in aarnc a s m all and dsicabl link in th chain of Natur, yt, if lost, would mak a lamntabl chasm... worms sm to b th grat romatrs of vgtation, which would rocd but lamly without thm, by boring, rforating, and loosing th soil, and rndring it rvious to rains and th fibrs of lants, by drawing straws and stalks of lavs and tvigs into i t; and, 5

4 66 most of all by throwing u such infinit numbrs of lums of arth calld wormcasts, which, bing thir xcrmnts, is a fin manur for grains and grass. Worms robably rovid nw soil for hills and slos whr th rain washs th arth away... Gardnrs and farmrs xrss thir dtstation of worms ;... But ths mh would find that th arth without worms would soon bcom cold, hard-bound and void of frmntation, and consquntly stril... " Hvad dr hr md stor Klarhd r frmført, vil man ndnu dn Dag i Dag i stor Træk kunn anrknd. - D a rwi n har bskæftigt sig mgt md Rgnormns Btydning for Dannlsn af Muldjordn. I 1840 visr han, hvorlds d faar Lag af Kalkstn og Koks, dr liggr aa Græsgang, til at synk, idt d stadig ædr jord, som d afljrr aa jordovrfladn; dt r n Landmand, Mr. W d gwood, Darwins Svigrfadr, som først har hnldt hans Omærksomhd aa Forholdt. Snr har Darwin udført n Rækk Undrsøglsr ovr Rgnormns Lvs æt, dr frmkom i Tr Aar forud havd Danskrn P. E. Millir brttt om, hvorlds Rgnormn fandts ovralt i Muldjordn i Skovn, mn at d savnds, hvor dr var Maardannls. En Afhandling af samm i 1894 visr, hvorlds Plantrns Løg og jordstænglr ftrhaandn synkr nd i jordn, fordi d "hys" af Rgnormn. I Udlandt finds dr nu n omfattnd Littratur om Rgnormn og drs Liv. Af Mddllsr om Danmarks Rgnorm omtalr dn ældst - O. F. Mi.illr: Vrmium trrstrium t fluvialillwn, Lumbricus trrstris, hvorundr dog øjnsynlig r indbfattt flr Artr. Snr Afhandlingr finds af A. S. Ørstd 1843, Taubr 1879 og Lvinsn 1883, og ftr dn sidst maatt man i dn dansk Fauna rgn md følgnd 12 Artr : Lumbricus trrslris, L. mbllus, L castanus, Bisnia foiicla, E. rosa, Dnclrobana submbicuncla, D. arbora, D. oclaclra, Bimaslus isni, Allolobolwra chloro Lica, A. turgida og Elsnilla ttraclra: Diss Artr har jg all gnfundt, og dsudn følgnd 7 ny: l.,umbricus fstivus, Octolasiwn cyanwn, O. lactum, Bimastus constrictus, Allolobohora longa, A. trazaids og Eisnilla hrcynia, saalds at vi nu kndr 1'9 Artr hr fra Landt, hvoraf nogl otrædr i flr tyisk forskllig Formr llr smaa Artr. Dr r dog Mulighd for, at dr vil kunn finds nogl flr, naar d forskllig Dl af Landt blivr gnnmsøgt. I dn ftrfølgnd Ovrsigt r dr

5 67 drfor mdtagt nklt af d Artr, som forkommr i vor Naboland, og som dt vil vær af særlig Intrss at faa ftrsøgt hos os. Rgnormris Lgmsbygning. Rgnormn hørr til Børstormns Klass ( Ch aloocla) undr Ldormn (Annlida) og til Ordnn Oligochala. D har t mgt langstrakt Lgm, som har cirkulært llr ovalt Tværsnit og sidsr til vd bgg Endr. Dt bstaar ydrst af n Musklsæk, dr omsluttr dn stor Krohul. c Lgmt r dlt i t oft stort Antal Sgmntr, som udad r synligt adskilt b vd tydlig Indsnøringr, indvndig vd Tværvæg- I II g, dr dlr Krohuln Fig. 1. Børstrns Stilling, I arvis, i Rum (Fig. 4). Hudn r II 8-radt. tynd, kirtlrig og fugtigt slimt. Hvrt af Dyrts Sgmntr llr Ring bærr 8 Børstr, 4 aa hvr Sid, dr oftst siddr arvis sammn, mn hos mang Artr r adskilt, saa d dannr 8 Længdrækkr. I Bskrivlsn af Artrn btgnr man Børstrækkrn vd Bogstavr som vist aa Fig. l. Rgnormns Børstr r krummd, som Fig. 2 visr, og ragr md drs Sids udn for Hudn og tjnr til Støtt for Dyrt undr Bvæglsn. Hos nogl Artr kan man lt føl og s Børstrn, hos andr r d mgt fin og saa vansklig at faa Øj aa, at man maa kli n Stum af Dyrt o og brd Musklsækkn ud undr Mikroskot for at bstmm Børstrns indbyrds Stilling, som r af stor Btydning vd Artsbstmmlsn. Dt forrst ringformd Ld - Mundsgmntt, Pristomium (Sgmntwn buccal), dr omsluttr Mundn, manglr Børstr. Foran Pri- Fig. 2 Dn stomit siddr Hovdlan, Proslamhun (Lobus almindlig Børstform chalicus), som ragr frm ovr Mundn, r hos Rgnmgt bvæglig og tjnr som n Slags Ovrlæb ormn. af Btydning vd Fastholdls og Afnaning af Plant- og jorddl, og som kan sidss stærkt til, naar Dyrt borr sig frm ignnm jordn. Forbindlsn mllm Hovdlan og Mundsgmntt, dr r byggt aa forskllig 5*

6 68 a b d f g Fig. 3. Forskllig Hovdformr hos Oligochatr: a zygolob, b ro lob, c ro-ilob, d Dndraba/w submonlana, ilob, f schizolob, g tanylob. Hos Rgnormn trælfs Formrn d-g. Hvor langt Tan fra Prostomit gaar ind i Pristomit angivs vd n Brøk i Parnts. Maad, r t vigtigt Hjælmiddl vd Bstmmlsn af Artrn. D forskllig Formr forstaas lt vd Btragtning af Fig. 3, hvor Dyrts forrst End r st ovn fra. Hos voksn, kønsmodn Dyr findr man nogt foran Midtn af Kron t saddlformigt osvulmt, kirtlrigt Parti, Bæltt, Clitllwn (Cingulwn), oftst af lysr Farv nd dn øvrig Dl af Dyrt. Hr danns d Kaslr, hvori Rgnormn aflæggr drs Æg. Paa ISd Ring, rgnt forfra, finds dr 12 Fig. 4. Længdsnit gnnm Lwnbricus lrrslris, nogt skmatisrt. sv Svælg, s Sisrør, /d Kirtlr md Kalkkorn, k Kro, m Musklmav, l Tarm, n Nrvstrng, s Sædsækk, g Sædgmmr. Fig. 5. Skmatisk Tværsnit af Rgnormns Bagkro. m Musklklan, n Hovdnrvn, s Sgmntalorganr, k Blodkarsystm, l Tarm. aa hvr Sid n hanlig Kønsaabning, Tubrcula vnlralis, dr i Rgln r mgt tydlig og oft siddr aa n frmstaand Pail ; hos d flst Artr af Slægtn Eisnilla finds dn dog aa 13d Ring. Fra Tubrcula vnfralis førr dr oft langs Sidn hn til Clilllwn n Rnd, dr tjnr som Ldr for Sædn undr Parringn. Hos nogl Artr bmærkr man aa Dyrts Bugsid foran Clitllwn forskllig arrd, vortagtig

7 69 Osvulmningr omkring d vntral Børstr. - Paa U n drsidn indn for Bæltom raadt finds hos kønsmodn Dyr nogl Osvulmningr ntn i Form af arrd Vortr llr to arallll Vold, dr kalds M ærksvulstr, Tubrcula ubrtalis. D har altid hos samm Art dn samm Form og Placring, og r dt vigtigst Hjælmiddl vd Artsbstmmlsn. Clilllwn harhos nogl Artr liglds n gansk bstm t Bliggnhd, mn hos andr kan Antallt af Ld i Bæltt varirr n o k Fig. 6. Fotografi 3 : l af n Lumbricus lrrsiris skaart o langs Ryglinin og sændt ud. Man sr Mundaabningn o og aa bgg Sidr af dnn dn gnnmskaarn Hovdla. Drftr følgr Svælgt sv omgivt af mgt kraftig Musklr. Fødn assrr hrfra gnnm Sisrørt s md d kalkholdig Kirtlr /ci til dn tyndvæggd, mørk Kro k og dn tykvæggd, hvid Musklmav m. Tarmn t r skaart o t Stykk tilbag, og man sr dn indvndig Rygfold, først i vnstr Sid, drftr ovr i højr. l vnstr Sid ss d tr stor Sædsækk s, mdns d r fjrnt i højr Sid, saalds at man sr d to smaa Sædgmmr g.

8 70 Fig. 7. Tværsnit af Bagkron af Lwnbricus lrrstris, visnd Tarmn, Nrvstrngn og Musklkan md Børstrn. Tgnt ftr Siritusræarat. t. trrstris a. a cyanunz I a dziorotica ill Dl. Fig. 8 visr nogl Eksmlr aa Bæltts og Mærksvulstrns Placring hos forskllig Rgnormartr. Mdns Forkrons Ld indtil Mærksvulstrn r gansk ns for all Individr af samm Art, aa varirr Bagkrons Ld mgt stærkt i Antal. Amzs finds aa dt sidst Sgmnt. - Dyrts Farv, H u dns Glans og Gnnmsigtighd varirr n Dl indn for samm Art,. r(jsjj. djubrubiwnda d._orbora J0-29.a.itffgiOa.a.lrazoids.d..octadr.a Jllis T Cl, rrmmmm mrmmm ""'" l -3lf-J Fig. 8. Bælt og Mærksvulstr hos forskllig Rgnormartr, st fra Undrsidn. mn r dog n vigtig Hjæl vd Bstmmlsn og r navnlig tillig md Størrlsn, dr iøvrigt ogsaa r tmmlig varirnd, n god Hjæl til hurtigt at knd Dyrn i dt fri. Af indr Organr maa omtals: Tarmkanaln, Ekskrtionsorganrn, Blodkarsystmt, Nrvsystmt og Kønsorganrn (Fig. 4, S, 6, 7). Fra dn muskuløs Mund og Svælg førs Fødn gnnm Sisrørt, som r forsynt md nogl jndommlig kalkholdig Kirtlr, dr aabnbart har Btydning for Fordøjlsn, til dn tyndvæggd Kro, dr gaar umiddlbart ovr i dn mgt tykvæggd og muskuløs M u s k l m a v. - Drftr følgr dn rummlig Tarm, som løbr cntralt gnnm hl Lgmt og udmundr aa Krons sidst Sgmnt. Musklmavn liggr i Forkron lig bag Kønsorganrn og otagr t llr flr Sgmntr. Dn r lt at find, naar man klir Dyrt o. Tarmn har omtrnt krdsrundt Tværsnit md n Indfoldning aa Rygsidn. Ekskrtionsorganrn bstaar af n hl Mængd smaa saa-

9 71 kaldt Sgmntalorganr, Nhridir, t Par i hvrt Ld. Hos L. Lrrstris kan man, naar man klir Dyrt o i Ryggn og sændr dt fladt ud, s dm md n Lu, som fin Rør aa Indrsidn af Krovægg1;1. Blodkarsystmt r lukkt og bstaar af to Hovdstammr, hvoraf dn n liggr ovn ovr, dn andn ndn undr Tarmkanaln, og d r i hvrt Ld forbundn md t Par Bur, hvoraf nogl faa Par i Forkron r udvidd til ulsrnd Hjrtr. Nrvsystmts Hovdbstanddl r n dobblt Nrvstrng (hos Rgnormn ræsntrr dn sig dog som nklt undtagn fortil), som løbr langs Dyrts Bugsid, mn foran vd Mundn dlr sig og dannr to Bur udn om Fordøjlsskanaln, og forns ovn ovr dnn md Hjrnn, som strækkr sig ud i Hovdlan.. Rgnormn r Hrmahroditr, og har saalds baad Tstiklr og Æggstokk. Af Tstiklr finds dr flr Par. D r oft sammn md n Sædsæk og Sædldrns Tragt indsluttt i n Sædblær Casula sminals. Af Æggstokk - Ovarir - finds t Par i Sgmnt 13. Ægldrn udmundr aa Sgmnt 14. Hos d flst Artr finds tillig Sædgmmr Srmalothkr llr Rclacula sminis -, hvori Sædn otags undr Parringn, dr forgaar vd, at d to Dyr læggr sig tæt o mod hinandn md Forkron, som omgivs af n fælls Slimka. Rgnormn, Familin I.. wnbricida, dls ftr d indr Organr i S Slægtr, hvoraf dn n ign dls i 4 U n drslægtr. l l Nøgl til Bstmmls ai Slægtrn. (Eftr Michalsn l 900.) Musklmavn naar kun ovr l Sgmnt. Sædgmmrl 4 o n. 1.1 Musklmavn naar ovr 2 hl Sgmntr Tstiklr og Sædtragt fri Tstiklr og Sædtragt oftst indsluttt i Tstiklblæomsluttd vd Udvoksning af Intrsgmntvæggn 2 rr ; sjældnr i Colmrum, som r ufuldkommnt l... 4 llr vd Vævbaand, i diss Tilfæld mr nd 3 Par Sædgmmr.. Sædgmmrns t.. r r... : : Bisnilla Porr nklt, i llr nær Ryglinin Bisnia Sædgmmorr manglr undrtidn, for dt mst r 3 d til Std og da oftst nklt og i llr undr øvrst Børstlini, sjældnr nr i Grur og da dls i, dls ovnfor øvrst Børstlini.... Hlodrilus

10 41 J Tstiklr Tstiklr 72 og Sædtragt i n nklt, uarrt Tstiklblær, 3 Par Sædsækk l 9, 11 og 12 Sgmnt; 2 Par Sædgmmr Lumbricus og Sædtragt i arrd Tstiklblærr llr i ufuldkommnt afsluttd Co!mrum, i sidst Tilfæld, som r Rgln, mr nd 2 Par Sædgmmr ; 4 Par Sædsækk Oclolasium Slægtn Hloclrilus dls i 4 U n drslægtr saalds : { l 2 Par Sædsækk i Sgmnt Il og llr 4 Par Sædsækk Bæltt naar i dt mindst ovr Sgmnt 32 oftst længr tilbag. Sædgmmr for dt mst til Std, 2 hvis ikk naar Bæltt langt bag Sgmnt Hlodrilus Bæltt naar højst ud ovr Sgmnt 32, oftst kortr. Sædgmmr manglr BimasLL1s Børstrn mr llr mindr tæt arvis. 4 Par Sædsækk i Sgmntrn 9-12, dt i!od Sgmnt omtrnt saa stort som i 9d Allolobohora Børstrn for dt mst vidt arrd llr adskilt i 3 8 Rækkr, sjældnt tæt arrd. For dt mst 3 Par Sædsækk i Sgmnt 9, Il og 12; sjældnr, og da hos Artr md vidt arrd Børstr, t fjrd Par smaa Sædsækk i Sgmnt IO, mgt mindr nd i Sgmnt Dndrobana Mdns Samlingn af Artrn i forskllig Slægtr saalds væsntligst r basrt aa anatomisk Karaktrr, kan Bstmmlsn af vor Artr i Almindlighd sk aln vd Iagttagls af Dyrns Ydr, hvortil man ikk bhøvr andt Hjælmiddl nd n god Lu; dog kan dt undrtidn for at kunn s Børstrns Stilling vær nødvndigt at kli n lill Stum af Dyrts Musklsæk o og brd dn ud og lad Lyst fald ignnm. En Tælling af Sædsækkn og Sædgmmrn kan fortags, naar man klir Dyrt o i Ryggn llr Sidn og sændr dt ud md Naal, som Fig. 6 visr. Af ydr Karaktrr, som man maa lægg V ægt aa, skal vi rtr følgnd: Hovdlans Forbindls md Mundsgmntt; ilob, schizolob, lanylob. Børstrns Stilling ; tæt arrd, vidt arrd, adskilt i 8 Rækkr. Sædaabningns Bliggnhd aa l3d llr lsd Sgmnt, og om dn finds aa n Pail llr j. Bæltts Bliggnhd og dts Antal af Ld.

11 73 Mærksvulstrns Bliggnhd og Form. Frmsiaand arrd Vortr llr Knudr aa Forkrons Undrsid. Bliggnhdn af forrst Rygor. Farv og Pigmntring af Hudn, Irisring, Glans, Bæltts Farv. Dsudn r Dyrts Størrls og Findstdt vjldnd, navnlig for Bgyndr. Da dt r vanskligt at udfør dn nødvndig Tælling af Sgmntrn aa d lvnd Rgnorm, som bvægr sig, maa man, ftr at hav bskrvt Farvn og dn ydr Form - vntult Længdn, naar Dyrt strækkr sig ud undr Bvæglsn, samt Vægtn -, dræb dm, hvilkt bdst skr vd at kast dm i hdt - mn ikk kognd - Vand t Øjblik. D obvars bdst i 4 Ct. Formalin. Dt r uhldigt at sætt Dyrn lvnd i Formalin, da d saa blivr gansk forvrdn. I Siritus holdr d sig daarligt, mistr gansk Farvn, slimr stærkt og blivr vanskligr at bstmm. Dog r Siritusræaratr bhagligst til anatomisk Brug; d kan gørs blød vd at læggs i Vand t Kvartrs Tid. For at kunn saml Rgnorm maa man ftrhaandn lær sig at knd dm i N a turn udn nøjr Undrsøgls. Dtt r for nogl Artrs Vdkommnd mgt lt, for andr Artrs mr llr mindr vanskligt. For at hjæl Bgyndr vil jg hr, indn jg gaar ovr til dn systmatisk Bskrivls af Dyrn, giv lidt Vjldning i, hvorlds man kan orintr sig imllm d vigtigst Artr aln ftr n flygtig ydr Btragtning. Hr tals stadig kun om fuldvoksn Dyr md udviklt Bælt. Smaa c. 4 cm lang Rgnorm, dr lvr i Vand, vil, hvis Bagkron har firkantt Tværsnit, tilhør Slægtn Eisnilla, og antaglig vær dn almindlig B æ k- O r m: Bisnilla llradra, hvis Farv r mgt varirnd, dog oftst siabrun. I Søbund kan man maask træff dn rødlig D y n d- O r m: Hloclrilus oculatus. Af Rgnorm, som lvr i jord, vil vi først skln imllm Artr md mørk, brunlig, igmntrt Ovrsid i alt Fald aa Forkron foran Bæltt, og Artr som manglr Pigmnt i Hudn. Af igmntrd Artr har vi to almindlig, mgt stor cm lang:. S t o r R g n o r m: Lumbriws lrrst ris, hvis Fornd r mørk violtbrun md stærk Irisglans aa Rygsidn, mdns Bagkron r blgt graalig kødfarvt md n smal mørk Strib nd ad Ryggn, og L a n g O r m: Al-

12 74 lolobohora longa, som r mr brunlig og mat og kun ubtydligt irisrnd. D sklns lt md Sikkrhd aa Hovdts Form og Bæltts og Mærksvulstrns Bliggnhd. Endvidr har vi to nogt mindr, i Rgln cm lang Artr, dn ovrordntlig udbrdt og talrig S k o v R g n o r m: Lumbricus mbllus, dr lignr L. trrstris i Farvn, mn lt knds fra dnn og ftrfølgnd vd, at dn manglr Paillr aa Sgmnt IS; og dn sjældnr M ø r k R g n o r m: Lumbricus fslivus, dr sædvanlig r mgt mørkr, navnlig ogsaa ovr Bagkron, saalds at dn small mørk Strib ikk sklns. Diss Artr træffs i jord og undr Løvt i Mark, Skov og Hav. Undr Løvt bl. a. i muldd Bøgskov træffr man flr smaa Artr, hvoraf n udmærkr sig vd hurtig baglæns Bvæglsr, hvorundr dn udfladr Bagndn stærkt satlformig, og drvd kndtgnr sig som n Lumbricusart. Dt r dn lill brunligt rød, fortil ururskinnnd L ø v- R g n o r m: Lwnbricus castanus. Sammstds kan man træff dn ndnu mindr S t u b-o r m : Dndrobana arbora, som dog især rriaa søgs i Træstubb, i formuldnd Vd og undr Mosst aa Stubb og Træstammr. Dn kan bliv mærkværdig lang og tynd, hvad man kan faa at s, naar man læggr dn i n Skaal md Vand. Man kan hr ogsaa træff nogl smaa sjældn Artr: Bimastus consirictus og E i s n s O r m: B imastus isni. En andn lill Art, som mst træffs i Løvt, hvor dr r Maarbund, samt i Mos aa Skovbundn, aa Stn og i Hdrn, r dn mørk, broncskinnnd, 4 cm lang M o s- O r m : Dndrobana ocladra. I Gødning og Komost træffr man dn jndommlig B r a n d- O r m: Eisnia folirla, som har t mærkligt ringt Udsnd, fordi Sgmntrn r mørkt kastanibrun md lys, gullig Mllmrum; dn kan dog ogsaa vær lysr og mr rødlig. En nær Slægtning af Stub-Ormn, H a v -O r m : Dndrobana subrubicunda, dr udmærkr sig vd gul Bagkrosids, finds liglds grn i Gødning og Komost samt i stærkt gødt jord. Af d igmntløs Artr bmærkr man især dn stor smukk B l a a O r m: Octolasiwn cyanwn, som har silkglinsnd, kla_r, gnnmsigtig Hud, saalds at man tydligt sr Rygkarrt ignnm. Farvn r lys blaa, lilla llr rosa, dog r dn ydrst Fornd altid lyst kødfarvt, Bagkrosidsn r stærkt gul, Bæltt gulligt llr brunligt. Dn finds navnlig, hvor dr r sort, humusrig, nutral Muldjord.

13 75 Smukt klart gnnmsigtig r ogsaa dn lill rød R o s a O r m: Bisnia rosa, som r mgt almindlig bl. a. i Havjord, hvor man vd Gravning om Vintrn llr i dn tørrst Sommrtid kan find dn i Dvaltilstand sammnrullt som t lill Nøgl aa Grænsn imllm Madjordn og dn raa Undrgrund. Navnlig i lrt jord træffr man n kort, tyk, gulliggraa llr grønlig Orm, dr har orangfarvt Bælt og grn rullr sig siralformig sammn. Dt r G r ø n O r m: Allolobohora chlorotica. Talrigst af all Rgnormn r dog vist G r a a O r m: ;lllolobolwra turgicla, som har mat lys graalig Farv, faldnd i dt urnt grønlig, blaalig llr rødlig. Dn r udbrdt ovralt, hvor jordn r muldt. Vansklig at knd fra dnn udn nøjr Undrsøgls r to andr, liglds almindlig Artr, dn mgt nærstaand T r a z- O r m: Allolobohora trazaids og M æ l k t O r m: Oclolasiwn laclum; dn sidst r dog oft klarr blaalig, nærmnd sig Blaa Orm i Farvn. Man maa ndlig ikk forsømm at gør omhygglig Notatr om Findstdts jordbund og Plantvækst. Bskrivls af Slægtr og Artr. Lumbricus. Hovdformn tanylob. Børstrn arvis i 4 Rækkr, forholdsvis stor, saa d ss og føls tydligt, navnlig hnimod Dyrts Bagnd. Bæltt omfattr hos vor Artr 6 Sgmntr, hvoraf d 4 midtrst bærr Mærksvulstrn, dr har Form af t ohøjt Baand aa hvr Sid undr Bugn; t Par frmmd Artr har kun 5 Sgmntr i Bæltt. Krons Bagnd udbrds fladt satlformig, naar Dyrt trækkr sig sammn i Skræk, llr naar dt bvægr sig baglæns. Dnn Udfladning af Bagkron, hvorundr dnns Børstr ragr stærkt frm, har Btydning, naar Ormn holdr sig fast i sit Hul, mdns Forkron strækks ud aa jordovrfladn for at søg ftr Fød ; dn kan hold saa godt fast, at man rivr dn ovr, naar man vil trækk dn ud af Hullt. Nogl af Artrn har n Pail aa Sgmnt 15, i hvis Sids Sædaabningn finds ; hos andr Artr manglr Pailln. Dr r to Par Sædgmmr md Aabning mllm 9-10 og Sgmnt og tr Par Tstiklr og Sædsækk i 9d, 11 t og 12t Sgmnt. All Artrn har n stærkt igmntrt Rygsid, i alt Fald foran Bæltt ; Farvn r brunlig llr rødlig violt, og Hudn r stærkt

14 76 irisrnd. Bagkrons Rygsid r lysr llr mørkr md n smal mørk Midtstrib. Bugsidn r altid mgt lys. Bæltt r nogt frmstaand, af urn rødlig Farv og lysr nd Forkron. Hr i Landt r dr hidtil fundt 4 Artr af dnn Slægt, hvoraf d 3, som r mgt almindlig, har vært kndt hr fra tidligr Tid. Slægtns Artr kan bstmms ftr ndnstaand Tabl, hvor dn øvrst Lini visr Bæltts Udstrækning, dn ndrst Udstrækningn af Mærksvulstrn. Lu mbricus rubllus..... caslanus..... m ic/wlsn i Sgmnt llz7izslzgl3o zl sl sl mlibous..... lyrlaus sludri..... lrrsiris fjfltjillosus..... fsliv u s l l l l l l l l l l l l l l l l l ' l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l''' l l l l l l l Lwnbriws rubllus Hoffmistr 1843, Sko v-r gnorm (Fig. 9), 7-15 cm lang, oftst cm, 4-5 mm tyk, V ægt c. l g. Farvn brunviolt llr rødlig, Bagkron nogt lysr nd Forkron, Bæltt i Rgln nærmst kødfarvt llr blgt rødgult Bælt aa Sgmntr 27-32, Mærksvulstr Sædaabningn utydlig og udn nogn Pail. Forrst Rygor mllm 7 og 8. l 00 til ISO Sgmntr ialt. Utvivlsomt dn af vor Rgnormartr, som r l Fig. 9. Skov-Rgnorm, Lumbricus rubllus (øvrst) og Graa Orm, Allolobolwra Lurgida (ndrst). Naturlig Størrls.

15 77 udbrdt ovr flst forskllig Lokalittr, idt dn ikk aln forkommr ovralt aa muldt Bund i Agrmarkr, Græsgang og Havr, mn ogsaa r mgt udbrdt i Skov ikk blot i muldd Løvskov, mn tillig i Naalskov, undrtidn ndda i Hdlantagrn. Endvidr har jg trufft dn rt talrig i Bøgmaar i Rud Skov, hvor dn laa i Maarn og næ gaar nd i dn odsolrd Minraljord, mdns dn llrs for. dt mst manglr llr i alt Fald r sarsom aa Maarbund. Flr Eksmlarr hrfra var usædvanlig blg i Farvn. Udbrdt ovr dt nordlig Asin, hl Euroa, Nordamrika, Island, Ny Zland m. fl. St. Uunbricus castanus Savigny 1826 (ururus Eisn 1871) L ø v- R g n o r m, c. 5 cm lang, 2-3 mm tyk, Vægt c. O, 1-0,2 g. Forkron brunviolt llr rødlig som forgaand, mn Farvn r stærkr og rnr, og H udn r stærkr irisrnd, Bagkron r lysr rødlig, Bæltt r rødligt llr gulligt. Bælt 28-33, Mærksvulstr U tydlig Sædaabning udn Pail. Forrst Rygor mllm Sgmntrn 6 og til 120 Sgmntr ialt. Dnn lill, smukt farvd Art udmærkr sig vd sin livlig Bvæglsr, navnlig vd at dn grn flygtr hastigt baglæns, idt dn udfladr Bagndn stærkt. Naar dn trækkr sig sammn i Skrækstilling r Bagndn udrægt flad og satlformig og tillig stærkt forkortt, saalds at Bæltts Plads blivr omtrnt midt aa Kron. Vd diss Karaktrr knds dn lt fra andr smaa Artr, som træffs i Løv. Man findr dn navnlig i Løvt i Skov md Muldbund, saalds talrigt i Bøgløv, og dn syns at lv mgt ovrfladisk; træffs dog ogsaa udnfor Skovn f. Eks. i Havjord. Udbrdt ovr dt nordlig Asin, Euroå, Færørn, Island og Nordamrika. Lwnbricus trrstris Unn 1758 (hrculanus Sagvigny 1826), Stor Rgnorm. Dnn Nord- og Mllmuroas størst Art kan bliv indtil 30 cm lang, hyigst dog cm, md n Tykkls af 5-7 mm, Vægt 3-8 g. Forkrons Farv r violtbrun, ikk rødlig, og Hudn r tydligt irisrnd. Bagkron r blgt rødliggraa md mørkr Skygning aa Rygsidn, navnlig frmad imod Bæltt, og md n smal mørk Strib nd ad Midtn, Undrsidn r lys. Bæltt r urnt rødliggult Dn r blgr i Farvn nd d tr andr dansk Lumbricusartr. Et lill Eksmlar fundt i Klintskovn aa Møn var sinnabrunt ovr hl Kron, mdns all andr Eksmlarr fra samm Lokalitt var nor-

16 78 malt farvd. Bæltt omfattr Sgmntrn 32-37, Mærksvulstrn Sædaabningn finds aa n frmsiaand blg Pail, dr oft brdr sig. ind ovr d to tilstødnd Sgmntr. Forrst Rygor r mllm 7 og 8. Dt samld Antal Sgmntr ( ). Dn stor Rgnorm r ovrordntlig udbrdt i Græsgang, Mark og Hav, navnlig r dn talrig omkring Hus og Møddingstdr; slv aa magr Sandjord i Jylland har jg trufft dn vd Husn. I Skovn holdr dn sig til Løvskov md god jordbundstilstand. I Bøgskov aa højt Trrain manglr dn oft, slv om dr r god Muld, og dn skyr Naalskovn og d sandd Bøgskov, hvor Floran udgørs af Skovsyr, ligsom dn aldrig finds aa Maarbund. Dn r øjnsynlig btydligt mr fordringsfuld nd Lumbricus rublhzs. Dn gaar mgt dybt i jordn, undrtidn flr Mtr. Forvksls vd flygtig Btragtning lt md vor andn stor Art Allolobolwra longa, og saa snt som hos E i s n r diss to Artr blandt sammn i Bskrivlsn af Lwnbricus trrslris. Almindlig og udbrdt ovr dt nordlig Asin, Euroa og Nordamrika. Lwnbricus f'stivus Savigny 1826, Mørk Rgnorm. Dnn Art, som r aa Størrls md Lumbriczzs rubllus, llr gnnmsnitlig snarst nogt størr nd dnn, udmærkr sig, i alt Fald for d Eksmlarrs Vdkommnd, som jg har fundt hr i Landt, vd at vær mgt mørkr nd dnn, nærmst mahognibrun md nogt violt Glans, fortil næstn sort og irisrnd, bagvd Bæltt mørk ovr hl Rygsidn, saa Midtstribn først ss aa d dræbt, afblgd Eksmlarr. Bæltt r rødbrunt, Undrsidn lys. Bæltt omfattr Sgmntrn 34-39, Mærksvulstrn Sædaabningn finds aa n frmsiaand Pail. Forrst Rygor mllm 5 og 6. Artn, som ikk tidligr har vært kndt i dn dansk Fauna, har jg fundt i Ordru Krat, j ægrsborg Dyrhav, Stamskovn og vd Sringforbi, hvor dn r om nd ikk talrig, saa dog rt hyig. Findstdrn har vært almindlig Bøgmuld, Egmuld, muldrig Lavningr i Løvskov, lill Skovsltt md Græs, og Plantskol. Muligvis vil dnn Art, dr skal vær nogt lokal i sin Otrædn, kunn finds andr Stdr hr i Landt. - Fundt i Skotland, England og Frankrig, drimod ikk i Tyskland, Skandinavin llr østaa, saa dns Forkomst i Nordsjælland r mgt intrssant, og kan vl snarst tænks at skylds Indslæbning fra England.

17 79 I foransiaand Tabl dannr Lumbricus rubllus og Lwnbricus fstivzzs d ydrst Ld i n kontinurlig Rækk af Lumbricusartr, hvis vigtigst Sklnmærk r, at Bæltt og Mærksvulstrn for hvrt Trin i Rækkn rykkr t Sgmnt længr tilbag. Lumbricus aillasus Frind J 893, r af Størrls md Lwnbricus rubllus, har 5 a 51/2 Ld i Bæltt (33 til 37 a 371h), Mærksvulstrn aa Sgmntrn og Sædaabningn aa n Pail. Dn udfyldr Hullt i Rækkn mllm lrrstris og fslivus. Dn r fundt i Mllmuroa og Irland og gaar rt højt o i Bjrgn. Hørr til d Artr, som maask vil kunn træffs hos os. Af d Artr i Rækkn, dr udfyldr Pladsrn imllm caslanus og lrrstris r Lumbricus mlibous Rosa 1884, fundt i Schwiz og Norditalin, Lumbricus lyrlaus Savigny i 1826 vd Paris, og Lumbricus sludri Ribaucourt 1896 i Schwiz. D r all af Størrls md Lumbricus mbl/us. Lumbricus michalsni Ribaucourt 1896, fundt i Schwiz, brydr Rækkn nogt; dn lignr i Størrls og Farv Lumbricus caslanus. Octolasium. Børstrn siddr hos d flst Artr i 8 adskilt Rækkr, hvoraf Navnt. Hovdformn r sædvanlig ilob, sjældnr schizolob llr tanylob. Hos vor Artr udgørs Bæltt sædvanligt af 6 Sgmntr og Mærksvulstrn har Form af t Par Baand, som strækkr sig ovr 4 til 6 Sgmntr. Dr r 2 Par Sædgmmr og 4 Par Tstiklr i Sgmntrn 9 til 12. Vor Artr udmærkr sig vd at mangl Pigmntring 'i Hudn, saalds at d aa Ryggn r mr llr mindr gnnmsigtig, saa man skimtr d indr Organr. D to Artr, som jg har fundt hr i Landt, r ikk tidligr omtalt i vor Fauna. Octolasiwn cyanwn Savigny 1826, B l a a O r m. Dn smukkst af all vor Rgnormartr. Farvn r gansk lys, sart blaa, lilla llr rosa, oft mr blaalig fortil, mr rødlig bagtil, og Hudn har smuk Atlasglans. D forrst 8 a 9 Sgmntr r altid lyst kødfarvd, undrtidn næstn hvid; Bagkrons Sids r stærkt gul, oft r dr tillig gul Plttr aa Sidrn af nogl af d bagst Ld. Bæltt r lvrbrunt llr gulligt, rynkt, mat. Ryghudn r gnnmsigtig, saa man tydlig sr dt blaa llr rødlig Rygkar i hl Bagkrons Længd. Md sin anslig Størrls l O til 18 cm og smukk klar Farv r dt n mgt iøjnfaldnd Art. Hovdformn ilob (2/3) llr schizolob. Bæl-

18 80 tt omfattr Sgmntrn 29 til 34, Mærksvulstrn udgør Baand ovr Sgmntrn 30 til 33. Sædaabningn finds aa n lill Pail, som ikk naar ind ovr d tilstødnd Sgmntr. D to Sædgmmr aabnr sig mllm 9-10 og Sgmnt. Først Rygor finds mllm Il og 12. Børstrn r smaa og i 8 tydligt adskilt Rækkr, Afstandn ab > bc > cd. Dnn Art syns navnlig at hold sig til humusrig muldt Bund; saalds har jg trufft dn almindligt i muldrig, frugtbar Lavningr i Løvskov, hvor Floran har vært Binglurt, Nældr llr Kaaltidsl, Plantr som yndr n Bund, dr r basisk, nutral llr kun svagt sur. Dn r rimligvis udbrdt hos os, og vil maask finds i Formr, dr afvigr n Dl fra dn hr bskrvn, idt Længdn angivs hlt nd til 61/2 cm, og Farvn kan vær graalig. Udbrdls: Mllmuroa, Italin, Frankrig, England, Argntina. Sidny. Octolasium lactwn Orly 1881, M æ l k t O r m. Længd 4 til IO cm, Tykkls 3-4 mm. Farvn r mat hvid, graalig llr blaalig. Børstrn siddr vidt arvis llr i 8 Rækkr, i Almindlighd r ab > bc > cd. Hovdts Form r ilob (lfg- 2 /3), kan dog undrtidn vær schizolob llr tanylob. Bæltt omfattr Sgmntrn 30 til 35 md Mærksvulstr som Baand ovr Sgmntrn 31 til 34. Sædaabningn finds aa n frmstaand Pail, dr oft brdr sig ind ovr Sgmntrn 14 og 16. D to Par Sædgmmrs Aabningr r mllm 9-1 O og Først Rygor mllm 8 og 9 llr længr tilbag. jg har fundt dnn Art flr Stdr i Muldjord i Bøgskov i to Formr, af hvilk dn n havd mat næstn uignnmsigtig H ud og lys blaagraa Farv, mdns dn andn Form var mr klart blaalig, nærmnd sig Blaa Orm i Udsnd; dog var dn mgt mindr og mangld dn gul Bagkrosids. Artn vil antaglig vis sig at vær mgt almindlig og udbrdt hos os, mn dn ovrss lt aa Grund af dn oftst stor Lighd md Allolobohora turgida. - Finds i Euroa undtagn dt nordligst, i Algir, U. S. A., Mllmamrika, Sidny. Af Artr fra vor Naboland kan nævns: Oclolasium gracil Orly 1885, dr adskillr sig fra laclum vd, at dn r kødfarvt og vd at Mærksvulstrn naar ovr all Bæltts 6 Sgmntr 30 til 35. Fundt flr Stdr i England. Oclolasium intrmdium Frind. Mørkt brun fortil, blgr bagvd Bæltt. Hovdt schizolobt. Børstrn arvis nærmd, dog bagtil

19 81 tydligt 8-radd. Sædaabningn aa Pail. Bæltt ovr Sgmntrn 28 til 35 md baandformig Mærksvulst ovr 31 til 34. Oclolasium lissans Michalsn Hovdform ilob (lj3) til tanylob. Børstrn vidt arrd llr adskilt, Bæltt naar fra Sgmnt 27, 28 llr 29 til 34, 35 llr 36. Mærksvultrn som Baand i hl Bæltts Længd llr drudovr. Sædaabningn udn Pail. Længd 5-6 cm. Syduroa og dt sydlig Mllmuroa. Eisnia. Hos d Artr af dnn Slægt, dr r fundt i Danmark, r Børstrn udrægt arrd. Hovdformn r ilob; Hovdlans Ta naar midtvjs ind aa Mundsgmntt Dr r to Par Sædgmmr md Aabning mllm Sgmntrn 9-1 O og l O-l l ; 3 llr 4 Par Tstiklr i Sgmntrn 9 til 12. Andr Artr af Slægtn har Børstrn adskilt i 8 Rækkr og 3 Par Sædgmmr md Aabning mllm 8-9, 9-1 O og l Artrn til dnn Slægt r mgt forskllig i Frmtoning, hvilkt ogsaa i høj Grad gældr d to Artr, som læng har vært kndt i dn dansk Fauna. Bisnia fotida Savigny 1826, B r a n d- O r m. Lt kndlig fra all andr Artr vd, at Sgmntrn frmtrædr som mørkt nøddbrun, undrtidn rød llr ururfarvd Ring md lysr, gullig Mllmrum. Bæltt og Bugn r lysr, og dsudn r 9., l O. og 11. Sgmnt lysr nd d andr. Længdn r 6-10 cm, Tykklsn 3-4 mm. Børstrn r arrd, Hovdform ilob (1/2). Sædaabningn siddr aa n Pail. Bæltt bgyndr aa Sgmntrn 24, 25 llr 26 og ndr sædvanlig aa Sgmnt 32; Mærksvulstrn frmtrædr som sammnhængnd Baand aa Sgmntrn 28 til 30 llr 31. Forrst Rygor r mllm Sgmntrn 4 og 5. jg har trufft dnn Art i Gødning, Komost, i formuldnd Træ og undr Mos aa Bøgstød. Dn r vistnok mgt udbrdt hos os, oft talrig i Gødning, llrs faatallig. Udbrdt ovr hl jordklodn i d tmrrd Zonr. Bisnia rosa Savigny 1826 (nwcosa Eisn 1874), Rosa O r m. 3-7 cm lang, 2-3 mm tyk, blgt rosa, lysrød llr kødfarvt md Bæltt, som r mgt frmstaand, især aa Sidrn, blgr og oft nogt gulligt. Hudn r gnnmsigtig, saa man sr dt rød Rygkar tydligt aa Bagkron. Børstrn r arvis og saa ubtydlig, at d vansklig kan iagttags udn vd at man klir n lill Stum af Musklsækkn o aa langs og btragtr dn md n Lu llr Mikrosko, idt man ladr Lyst skinn ignnm dn. Ho- 6

20 82 vdformn r ilob (1/2). Bæltt naar fra Sgmntrn 24, 25 llr 26 til 32 llr 33, og Mærksvulstrn ss som Baand ovr Sgmntrn 29 til 31. Sædaabningn finds aa n stor Pail. Først Rygor r mllm 4 og 5. lait 120 til 150 Sgmntr. Dnn Orm slimr mgt stærkt, hvoraf Eisns Navn; naar dn dræbs, krummr Forkron sig mgt stærkt sammn, saa Ormn faar Form omtrnt som n Fiskkrog. Dt r n ovrordntlig almindlig Orm hos os aa god, især lrt Bund i Mark, Skov og Hav. Dn træffs oft om Vintrn, saavlsom i tørr Priodr om Sommrn, sammnrullt som t lill lysrødt Nøgl vd dn undrst Græns af Madjordn, hvor man kan find dn i Mængd, hvis man gravr lidt dybr nd jordn sædvanlig r barbjdt. Dn r mgt udbrdt ovr hl jordklodn i d tmrrd Zonr, manglr dog vist i d koldst Dl af diss. Af frmmd Artr kan nævns: Bisnia alina Rosa C. 5 cm lang, Ryggn fortil blgt violt igmntrt. Hovdform schizolob (2/3). Først Rygor mllm 5 og 6, Børstrn vidt arrd, bc lidt størr nd ab og cd, ab = cd, dd = 3 cd, aa = 2 ab. Bæltt fra 24 il 28 til 33 llr 34, Mærksvulstrns Baand ovr Sgmntrn 30 til 32. Sædaabningn aa n svag Pall. Fundt i Schwiz og England. Bisnia vnta var. horlnsis Michalsn C. 5 cm lang, Ryggn md mørkrød til ururfarvd sgmntal Baand, iøvrigt kødfarvt. Hovdform ilob til tanylob. Børstrn smaa, mgt vidt arrd, bc = 2 ab, ab = cd, dd = 6 cd, aa = 3 ab. Bæltt fra 24 il 27 til 32 llr 33 md 2 Par vortformd Mærksvulstr aa Sgmntrn 30 og 31. En sydlig Art, som r fundt indslæbt i vor Nærhd (Hamburg, Brlin), og drfor maask ogsaa vil kunn finds hos os. Andr Varittr af Artn r fundt indslæbt i England. Michalsn (1910) har vd Undrsøgls af russisk Samlingr konstatrt 9 tydligt adskilllig Formr af Bisnia vn/a. Dr finds i Kaukasus og Transkaukasus n Mængd Rgnormartr, hvoraf flr dannr Ovrgang mllm d hidtil ostilld Slægtr, saalds at man maask kun kan orthold Lwnbricus, Oclolashun og Hlodrilus (= Allolobo!wra). Han tænkr sig, at Rgnormn stammr fra diss Egn. Bisnia nordnskio/di Eisn cm lang, nsartt mørkt ururfarvt igmntrt ogsaa aa Bugn, kun Sgmntrn 9 til Il r lysr. Hovdform ilob (2/5-3/5), Børstrn smaa, tæt arrd. Først Rygor mllm 4 og 5. Bæltt fra 27 til 33 md Baand ovr 29 til 31. Sædaabningn aa n svag Pail. Sibirin. Dndrobana. Smaa 3 til 9 cm lang, stærkt igmntrd Orm, altid md Børstrn adskilt i 8 Rækkr. Hovdformn r ilob llr schizolob, Sædaabningn aa n i Rgln tmmlig stor Pail. Sædgmmrns Aabning m<::llm 9-1 O og l O-ll

21 83 Sgmnt i Lini md Rygbørstrn. Oftst 3 Par Tstiklr i 9., 11. og 12. Sgmnt, undrtidn t Par smaa i Sgmnt 10. Hr i Landt 3 Artr, som har vært kndt hr fra tidligr. Dndrobana submbic uncla Eisn (mbida var. submbicunda) Hav-Orm. Længdn 6 til 9 cm, nogt mr flad og sla nd d andr Dndrobanaartr. Børstrn i 8 Rækkr, bc = 2 cd, cd > ab, dd = 4 cd, aa 12/a ab. Farvn r brunlig llr rødlig; Artn r særlig kndlig vd, a t Bagndns ydrst Sgmntr har gul Mllmrum, nogt lignnd som Bisnia falicla har ovr hl Kron. Hovdform ilob (2/a-3/4). Bæltt naar fra Sgmnt 25 llr 26 til 31 llr 32 og Mærksvulstrn dannr Baand aa Sgmntrn 28 til 30. Sædaabningn aa n Pail. Finds især i Gødning, Komost og stærkt gødt jord og r vist mgt udbrdt og almindlig. Vidr Udbrdls : Sibirin, Euroa, Nordamrika, Sydlig Dl af Sydamrika. Dndrabana arbara Eisn 1874 (nzbicla Savigny 1826), S t u b- O r m. Mindr og mr rødlig nd forgaand, 21/2 til 6 cm lang, V ægt c. 0,05 O, l g; kan gør sig ovrordntlig lang og tynd, f. Eks. hvis dn læggs i Vand. Hovdform ilob (2/a). Børstrn i 8 Rækkr, bc = 2 cd, cd > ab, dd = 4 cd, aa = 1 2/a ab. Bæltt naar ovr Sgmntrn 27 til 32, Mærksvulstrn som Baand, dr hr kun naar ovr Sgmntrn 29 og til l 00 Sgmntr ialt. Dnn Art r ovrordntlig almindlig i raadn Træstubb og undr Mosst saavl aa Træstubb som aa lvnd Trær. Dn klatrr oft o ad Trærns Bark og kan træffs højt o i raadn Knastr. F. Eks. har jg aa Strødam trufft to Eksmlarr undr Laagt aa n Birktræs-Fuglkass, som var ohængt aa n glat, ung Bøgstamm l1/2 Mtr ovr jordn. Fundt i Sibirin, Mllmuroa, Svrig, Norg, Island, Nordamrika, Hawaii. Diss to Artr slaas oft sammn til n : D. mbirla ; Mllmformr md Mærksvulstr ovr 3 Sgmntr, mn Habitus som D. arbara træffs. Dndraba1w acladra Savjgny 1826 (Backi Eisn 1874), Mos-O rm. Z1/2 til 4 cm, Vægt 0,05-0,1 g, violtbrun md mørk Broncglans, Bæltt lyst, blgt rødgult. Hovdformn ilob (2/3). D 8 Rækkr Børstr md omtrnt lig stor Afstand, aa = ab= bc = cd, d d lidt størr; dtt Forhold r dog ikk hlt konstant. Hvis Ormn skrumr 6*

22 84 nogt ind, f. Eks. Siritusksmlarr, faar Bagkron t tydligt ottkantt Udsnd. Bæltt naar fra Sgmnt 27, 28 llr 29 til 33 llr 34. og Mærksvulstrn dannr Baand ovr Sgmntrn 31 til 33. Paillrn, dr bærr Sædaabningn, r ubtydlig. Forrst Rygor mllm 4 og S, Sædgmmrns Aabning mllm 9-10, og i Lini md Rygbørstrn. 80 til 9S Sgmntr ialt. Dnn lill Orm, som r lt kndlig vd dn jndommlig rødlig Mtalglans, r dn nøjsomst af all uroæisk Artr,. navnlig knyttt til mgt ugunstig Lokalittr, som skys af andr Rgnorm. Dn finds ovralt talrigt undr Mos aa Stn og Klir, i Mostæt i Granskov md Maarbund, ogsaa Hdlantagrn og i Løvt og Maarn i Bøgskov md Maarbund. Liglds har jg trufft dn i Egkulturr aa Hd og i slv Hdn, hvor dr var Mos imllm Lyngn. Da dn ikk gaar nd i dn minralsk jord, maa dn vær ovrordntlig modstandsdygtig baad ovr for Kuld og Tørk. Dn r Ormns Pionr aa d ugunstigst Lokalittr, hvor dn r af stor Btydning for Mulddannlsn. Dn gaar langt mod Nord og højt o i Bjrgn, og r udbrdt ovr Nordasin, Euroa, Novaja Smlja, Island, Grønland og Nordamrika. Af frmmd Artr kan nævns : Dndrobana submonlana Vjdovsky /2 cm lang, varmt brunt igmntrt (Farvn holdbar i Alkohol); hos ung Eksmlarr r lntrsgmntrn gul, mindnd nogt om Bisnia fo lida. Sgmnt 9 r blgt og osvulmt. Hovdformn jndommlig, nærmst schizolob, s Fig. 3, Pailln aa Sgmnt 15 r ubtydlig. Bæltt ovr Sgmntrn 25-32, md Baand, som r lidt frmtrædnd, aa Srgmntrn som hos subrubicunda. Bi:ihmn og England. Dndrobana mammalis Savigny /2-4 cm lang, Farvn violt, Hovdform ilob (1/2), Børstrn vidt arrd, ab < bc < cd, aa nogt størr nd ab, dd = 2 cd. Bæltt naar ovr Sgmntrn 31 til 36 md Baand ovr 33 og 34. Pailln, som bærr Sædaabningn, r mgt stor, gullig og gribr ind ovr Sgmntrn 14 og 16. Sædgmmr aabnr sig aa 9-10 og i Børstlini c. Frankrig, England og Skotland. Bimastus. Smaa rødlig Orm, dr udmærkr sig vd at mangl Sædgmmr og oftst Mærksvulstr aa Bæltt, hvilkt sidst sædvanlig ndr aa Sgmnt 31 llr 32. Sædaabningn r som sædvanlig aa Sgmnt IS og oftst aa n Pail. Hovdts Form r ilob, hos n nklt 11,rt tanylob. Børstrn r tæt llr aabnt arrd. Tstiklr md Sædsækk i Sgmntrn Il og 12. fæstd til dn foranstaand Skillvæg. 2 Artr fundt hr i Landt.

23 85 Birnaslus constriclus Rosa cm lang, 2-3 mm tyk, rødt igmntrt især fortil. Hovdts Form r ilob (2/s), Børstrn siddr vidt fra hinandn som hos Dnclrobana, bc > cd > ab. Først Rygor mllm 5 og 6. Bæltt aa 26 til 31, Sædaabningn synlig md svag Pail. Paa Sgmnt 16 finds Paillr aa Bugsidn md særlig Børstr. Fundt t Par Gang aa lignnd Stdr som Dndrobana arbora. Sydlig og mllmst Euroa, Norg, Nordamrika, Mxico, Sydamrika. Bimaslus isni Lvinsn 1884, Eisns Orm. 3-5 cm lang, 2-3 mm tyk, Ryggn violt llr rødlig, undrtidn irisrnd, Undrsidn lysr. Hovdt r tanylobt som hos Slægtn Lwnbricus, Børstrn r.udrægt arrd. Først Rygor mllm 5 og 6. Bæltt naar fra Sgmnt 24 llr 25 til 32. Sædaabningn aa n gullig Pail. Dnn Orm r først bskrvt af Lvinsn, som fandt 5 Eksmlarr i Jægrsborg Dyrhav. jg har fundt l Eksmlar undr Mos aa n Træstub i Ordru Krat. Mllm- og Syduroa, England. Af frmmd Artr kan dr maask vær Grund til at nævn : Birnaslus norugicus Ei;n 1874, N o r s k O r m. Dn staar Birnaslus cons/riclus mgt nær, mn adskillr sig vd Bælt aa Sgmntrn og baandformig Mærksvulstr ovr Sgmntrn llr færr, samt vd Bsiddlsn af t ubstmt Antal (l-4) Sædgmmr. Michalsn ( 1902) ansr dn for muligt n Tilbagslagsform fra B. conslriclus, som dn i dt hl lignr mgt, mn dn r størr, 5-8 (IO) cm. Sgmntantallt r Fundt i Norg ; dsudn angivr Frind t Eksmlar fra Dublin. Bimaslus bddaf'(/i Michalsn Rødlig som B. conslriclus, mn Børstrn arrd. Hovdt ilobt (1/2--2/8), først Rygor mllm 5 og 6. Dt saddlformig Bælt naar fra Sgmnt 24 llr 25 til 31 llr 32 md baandformig Mærksvulstr fra 25 llr 26 til 30. En gullig Pail aa Sgmnt 15. lait Sgmntr. Nordamrika, Hawaii, Irland. Birnaslus a/uslris H. F. Moor Rød, igmntløs, 7-8 cm lang. Hovd ilobt U/2), Børstr arrd, først Rygor mllm S og 6. Bæltt r ringformigt, nogt svagr aa Bugsidn og omfattr Sgmntrn 23 til 28. Sædaabningn aa n stor, rund Pail ovr Sgmntrn 15 og Sgmntr ialt. Blød, vaad Jord vd Flodbrddr og Kildr, Nordamrika. Al/olobohora. Artrn af dnn Slægt har altid Børstrn arvis og ilob. Hovdform. Sædaabningn aa Sgmnt 15 i Rgln aa n Pail. Dr r 2 llr 3 Par Sædgmmr og indtil

24 86 4 Par Tstiklr i Sgmntrn 9 til 12. Hos nogl af Artrn dannr Mærksvulstrn sammnhængnd Baand, hos and.r har d Form af Paillr aa nogl af Sgmntrn, oftst md t Sgmnt udn Paillr imllm. Ovrsigt ovr d hr omtalt Art Mærksvulstrn som adskilt Paillr: Paillr nn Sgmntrn 30, 32, 34 31, 33 31, 33 31, 33,' 35 Farv kødfarvt l. graa graalig farvløs grøn lig Mærksvulstrn som sammnhængnd Baand: Bannl n.a Sgmntm Farv graalig brun kødfarvt urur Arisnavn similis Iurgida gorgii chlorotica Artsnavn trazaids longa limicola rlicta Hr i Danmark r konstatrt 4 Artr : lurgida, chlorolica, trazaids og longa, af hvilk d 2 førstnævnt har vært kndt fra tidligr. Allolobohora Lurgida Eisn 1874 (caliginosa Savigny 1826 [tyicus]), G r a a O r m (Fig. 9). Oftst cm lang, mn kan vær mindr llr størr, Tykkls oftst 3-4 mm, V ægt c. 1-l,s g. Farvn r altid graalig, nogt mat, mn varirnd i rødlig, grønlig llr blaalig Tonr. Bæltt, hvis Farv oftst r gullig llr brunlig, naar fra Sgmnt 27 llr 28 til 34 llr 35 ; Mærksvulstrn har Form som rund Vortr aa Sgmntrn 31 og 33 ; Hovdform ilob (1/3). Pailln, som bærr Sædaabningn, r stor og strækkr sig for dt mst ind ovr Sgmntrn 14 og 16. Sædgmmrns Aabning vd Intrsgmntrn 9-10 og D vntral Børstr aa 9d,!Od og Il t Sgmnt r længr og tyndr nd d andr. Forrst Tstiklar r smaa. Dnn Art r ovrordntlig variabl ikk blot i Farv, mn ogsaa i Bygning, og omfattr formodntlig n hl Rækk Undrartr, som syns at vær knyttd til forskllig Lokalittr llr Egn. Saalds har jg bl. a. i Skov i Nordsjælland bmærkt n lys rødlig llr grønlig graa Art md stærkt osvulmt Bælt og md mgt frmtrædnd Paillr aa Bugsidn af Sgmntrn 9, IO og Il, mdns dn hyigst Form manglr tydlig Paillr og har t brunt Bælt, dr ikk r frmstaand, saalds n nogt mindr, skifrgraa Form fra Aarhusgnn. Paa sandd Bakkr i Frd-

25 87 riksværkgnn har jg trufft n Form, som afvigr baad vd sin mr sænstig Bygning og vd at Ryggn r brunligt igmntrt aa Forkron, hvorvd dn i Farv mindr om dn langt størr Allolobohora longa. D to rund Mærksvulstr aa Sgmntrn 31 og 33 var forbundn md n smallr Vold ind ovr Sgmnt 32 o imod Bæltt. Dnn Orm otrædr talrigt ovralt aa muldt jord i Markr, Havr, Skov, Græsgang og Ovrdrv og r formodntlig om ikk dn mst udbrdt saa i alt Fald dn talrigst forkommnd af vor Rgnormartr. Udbrdt ovr dt nordlig Euroa og Nordamrika. Allolobohora trazaids Ant. Dugs 1828 (A. caliginosa trazoids), T r a z O r m. Dnn Art lignr i Størrls, Form og Farv ovrordntlig mgt dn almindlig Form af Allolobohora turgida, fra hvilkn dn kun kan adskills vd U odrsøgis af Mærksvulstrn. Bæltt naar som hos Lurgida fra Sgmnt 27 llr 28 til 34 llr 35, mn Mærksvulstrn har Form af Baand ovr Sgmntrn 31 til 33 undrtidn ud aa 34. Dn træffs aa lignnd Stdr som forgaand Art og oft sammn md dnn; hvor jg har trufft dn, har dn dog stds vært mindr talrig nd turgida. jg har ikk st dn md d Paillr aa Forkrons Bugsid, som oft udmærkr Lu r gida. Et nklt mgt stort, c. 22 cm langt, Eksmlar fra n Hav i Ordru var mørkt aa Ryggn og lignd flygtig st Allolobohora longa. Artn har n mr sydlig Forkomst nd A. lurgicla. Allolobohora longa Ud 1885 (Enlrion lrrslr, Savigny 1826), La n g O r m. Dnn vor næststørst Rgnormart, dr oftst r 15 til 20 cm lang, mn kan bliv ovr 25 cm, har flygtig st stor Lighd md Stor Rgnorm (Lumbriws lrrslris), md hvilkn dn mgt oft r forvkslt. Hos d flst ældr Forfattr r d to Artr siaat sammn; dtt frmgaar f. Eks. af Eisns Bskrivls af Uzmbricus lrrslris, og r vl Grundn til, at dnn anslig Art ikk tidligr r nævnt i dn dansk Fauna, skønt dn vist r tmmlig almindlig; Savigny kndt dm drimod. Lang Orm knds fra Stor Rgnorm baad aa Hovdts Form, som r ilob (1/3), undrtidn schizolob,' aldrig tanylob, og aa Bæltt og Mærksvulstrn. Bæltt naar fra 27d llr 28d til 35t Sgmnt, altsaa ovr 8 llr 9 Sgmntr, mdns Stor Rgnorm kun har 6 Sgmntr i Bæltt, nmlig fra 32t tij 37t. Mærksvulstrn har ogsaa hos Lang Orm Form af Baand, mn naar ovr Sgmntrn 32 til 34, mdns d hos Stor

26 88 Rgnorm naar ovr 33 til 36. Lang Orms Farv r brunlig llr sortbrun, ikk violt, og dn manglr dn stærk Irisring. Rygsidn r stærkt igmntrt, U n drsidn r lys, Bæltt rødligt. Forrst Rygor r mllm Sgmntrn 12 og 13, Sædaabningn r aa n Pail. Sædgmmrns Aabningr r mllm Sgmntrn 9-10 og Dr finds smaa Tstiklr i 9d og l Od Sgmnt. lait har dn 160 til 200 Sgmntr. jg har trufft dnn Orm adskillig Stdr, navnlig aa mørk, stærkt muldt Bund og i stærkt gødt Havjord. Udbrdt ovr dt sydlig Rusland, Mllmuroa og Nordamrika.. 4llolobohora chlorolica Savigny 1826 (riaria Hoffmistr 1843), Grøn Orm. Dnn Orm r 5-7 cm lang, 3-4 mm tyk, og dn rullr sig grn siralformig sammn, naar dn skræmms. Farvn r oftst graaligt gulgrøn, mn varirr fra lyst graalig gul til stærkt grøn. Bæltts Farv varirr fra lys oranggul til tglstnsrød. Hovdform ilob (1/s-2/s). Forrst Rygor mllm Sgmntrn 4 og S. Bæltt omfattr sædvanlig Sgmntrn 29 til 37. Dr r tr Par rund sugkolignnd Mærksvulstr aa Sgmntrn 31, 33 og 35 o til d vntrat Børstar. Pailln md Sædaabningn r mgt stor og brdr sig ind ovr Sgmntrn 14 og 16. Dn har 3 Par Sædgmmr md Aabningr mllm 8-9, 9-10 og i Lini md d vntrat Børstr. Sgmntrns Antal r 80 til 125. Dt r n mgt træg Orm, som træffs ovrordntlig almindligt, især aa lrt jord, og oft mgt talrig. Hl Euroa, Nordamrika, Chil og flr Stdr. Af Artr, som ikk r fundt i Danmark, kan nævns : Allolobohora similis Frind. 6-71/2 cm lang, kødfarvt, graa llr skifrblaa. Hovdform ilob (1/3) llr schizolob. Sædaabning udn Pail, Bæltt ovr Sgmntrn 28 til 35, Mærksvulstrn som Vortr aa Sgmntrn 30, 32 og 34 omsluttnd d vntral Børstr. Fundt vd Kw i England 191 O. Allolobohora gorgii Michalsn /2-3 cm lang, farvløs, Hovdform ilob (1/3), Børstr tæt arrd. Bælt aa Sgmntrn 28 l. 29 til 35, Mærksvulstr som Vortr aa 31 og 33. Sædaabningn lidt frmtrædnd. Lillasin, Sanin og Irland. Allolobohora limico/a Michalsn Indtil 9 cm lang, 4 mm tyk, kødfarvt udn Pigmnt, Hovdform ilob (112), Bælt fra 1/3 28 l. 29 til 35 l. 1/3 36; 2 Par sammnløbnd Mærksvulstr aa Sgmnt 33 og 34. Sædaabningn aa n frmtrædnd Pail, drstrækkr sig ud ovr Nabosgmntrn. Forrst Rygor mllm Sgmnt 4 og 5. Fundt aa sumd Stdr i Schwiz og vd Hamburg.

27 4 89 Allolobohora rlicla Southrn. cm lang, 2 mm tyk, mørkt ururfarvt og irisrnd. Hovdform tanylob. Forrst Rygor mllm 11 og 12. Mgt jndommlig vd, at Bæltt først finds aa Sgmntrn 50 til 59 md Baand ovr 51 til 58. Fundt vd Irlands Kyst, og nævns hr for at gør omærksom aa, at dr finds saadann stærkt afvignd Formr, som bydr intrssant Maal for Samlr. fflodrilus ( Eohila). For dt mst middlstor, igmntløs Formr, hvis Bælt i dt mindst naar ud ovr Sgmnt 32. For dt mst 2 til 7 Par Sædgmmr md Aabning nær Rygbørstrn. Fri Tstiklr og Sædtragt, 2 Sædsækk i Skillvæggn l O-l l og Il - 12 ragnd ind i Il t og 12t Sgmnt. Hlodrilus oculalus Hoffmistr 1845, D y n d-o r m. 31/2-71/2 cm lang, P/2-2 mm tyk, kødfarvt, lignr Bisnia rosa. Hovdform ilob (2fa 14-3/4), undrtidn tanylob. Først Rygor mllm 4 og 5. Bæltt naar fra 20 a 22 til 32, md Mærksvulstr aa 29 og 30. Pailln md Sædaabningn strækkr sig hos fuldt udvikld Individr ud ovr Sgmntrn og 16. Undrtidn finds smaa Øjlttr. D vntral Børstr aa Sgmnt 10 og 11 r 2 a 3 Gang saa lang som d øvrig. Finds i Dyndt aa Bundn af Damm og Grøftr og i vaad lrt Bund. Fundt i Tyskland, Schwiz, Italin og England. Da dn forkommr baad i England og i dt nordlig Tyskland, r dt sandsynligt, at dn ogsaa vil kunn finds hos os ; jg har hidtil ikk haft Hld til at træff dn, mn anbfalr Samlr at bnytt Tømning af Fiskdamm og lignnd Ljlighdr til at ftrsøg dn. D øvrig uroæisk Artr har n sydlig Forkomst ; Hlodrilus iclricus Savigny 1826 og Hlodrilus anlia Michalsn 1891 naar dog England. Elsnilla ( Allurus). Smaa Orm, som lvr i Vand llr aa mgt vaad Stdr. D r navnlig jndommlig vd, at Sædaabningn finds aa Sgmnt 13 llr 12, hos n nklt Art dog aa Sgmnt 15, og vd at Musklmavn kun naar ovr t Sgmnt, sædvanligt dt 17d. Bagkron har oftst firkantt Tværsnit. D har to Par Sædgmmr md Aabning nær Ryglinin og 4 Par Sædsækk i Sgmntrn 9 til 12. To Artr fundt hos os, hvoraf dn n r mgt almindlig. Bisnilla llradra Savign y 1826, B æ k-o r m. En lill 21/2-5 cm lang Orm, som varirr mgt i Farv tildls ftr Omgivlsrn ; hyigst r dn graabrun llr sinnabrun, f. Eks. i Skovgrøftr md forraadnnd Løv, mn Farvn skal ogsaa kunn vær rødlig, gulbrun, gul, gyldn llr grønlig. Dn har udrægt firkantt Tværsnit bag Bæltt, som

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer tagrndr Vjldning til dit valg af tagrndr i all matrialr OM OS Udgivr Plastmo A/S, Odinsvj 9-11, 4100 Ringstd Produktion Burau 2A Vision og VstbrgKommunikation Vi r n dansk virksomhd, dr blv grundlagt i

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere