LÆREROVERENSKOMSTEN OG BUPL-OK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆREROVERENSKOMSTEN OG BUPL-OK"

Transkript

1 LÆREROVERENSKOMSTEN OG BUPL-OK Forlig om læreroverenskomsten introducerer midlertidige lønstigninger og sikring af udmøntning af lokalløn Forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne for lærere, ledere og børnehaveklasseledere på de frie grundskoler blev afsluttet den 16. marts. Forhandlingerne, som er ført indenfor CFU-forligets ramme på 12,8% i lønstigninger over den 3-årige overenskomstperiode , har drejet sig om, hvordan de afsatte puljemidler skal udmøntes. Forhandlingsresultatet er godkendt af FSL s hovedstyrelse, men overenskomsten vil først kunne træde i kraft, når den er godkendt ved urafstemningen. Hovedpunkterne i forhandlingsresultatet er (se uddybning og detaljer på efterfølgende sider): Generelle lønstigninger på 8,17 %, plus 0,20 % i kompensation for personalegoder, jf. CFUforliget. Reguleringsordningen videreføres skønnet til i alt 0,73 % i perioden Ny løn: o Minimum udmøntning. Skolerne pålægges at udmønte mindst 2,7 % af lønsummen for lærere og børnehaveklasseledere, senest oktober Kravet er dog 1,5 % for nye skoler, der har fungeret i mere end 1 år og mindre end 3 år. o Krav om årlig lønforhandling. o Analyseprojekt vedrørende anvendelse af ny løn på de frie skoler. o Bedre statistikværktøjer. Nyt garantiløntrin, basistrin IV, efter 12 års anciennitet, etableres pr. 1. april Basistrinnene forhøjes pr. 1. april 2009 med et midlertidigt OK 2008 tillæg, der i årlige grundbeløb udgør kr. på basistrin I og kr. på basistrin II, III. På garantiløntrin beregnes et eventuelt midlertidigt tillæg individuelt. Toppen for lønintervallerne for ledere forhøjes med kr. pr. 1. april Plustid indføres. På baggrund af en lokal rammeaftale kan skolen og den enkelte lærer aftale at forhøje den ugentlige arbejdstid op 42 timer, idet lønnen opreguleres forholdsmæssigt. Plustid betragtes ikke som overtid. BUPL-forlig: 12,8 % rammen udmøntes som opklassificeringer BUPL og FGF har indgået et forlig om fornyelse af overenskomsten for pædagoger ansat ved frie grundskoler, som i hovedtræk indeholder: o De generelle lønstigninger i staten, jf. CFU-forliget, herunder reguleringsordningen. o Opklassificeringer højere løntrin af afdelingsledere, pædagoger, pædagoger uden afdelingsledere, pædagogisk personale uden pædagogiske uddannelse. o Forhøjelse af pensionsprocenten fra 13,14 % til 13,50 % for pædagoger og fra 14 % til 15 % for afdelingsledere. o Seniordage. 5 årlige seniordage for medarbejdere der er fyldt 58 år. Side 1 af 12

2 Det sker i overenskomstperioden: 1. april 2008: Generellønstigning: 3,30 %. Reguleringsordningen skønnes at udløse: 0,44%. Forlænget barselsorlov modellen træder i kraft. BUPL - højere løntrin til afdelingsledere, pædagoger og pædagogisk personale uden uddannelse. BUPL pensionssatsen for pædagoger forhøjes til 13,50 % fra 13,14 %. For afdelingsledere forhøjes pensionsprocenten fra 14 % til 15 %. BUPL centralt fastsatte tillæg pensionsgivende. BUPL tillidsrepræsentanter får månedligt tillæg på 410,54 kr. (niveau 1/10-97). BUPL-ansatte der er fyldt 58 år opnår ret til 5 seniorfridage. BUPL der kan søges om dispensation til oprette kollektiv ledelse. Løntabel gældende pr. 1. april 2008 forventes udsendt i maj måned, når aftalerne er godkendt og den nye reguleringsprocent er beregnet. 1. august 2008: Tillæg for specialundervisning: Nyt minimumskriterium mindst 6 ugentlige timer á 60 minutter. Ny sats på 14,50 kr. pr. undervisningstime. BUPL lokalt aftalte tillæg pensionsgivende. 1. oktober 2008: De lokalt aftalte løntillæg skal udgøre mindst 2,7 % af lønsummen. Dog 1,5 % for nye skoler. Mulighed for at give frihed på barnets anden sygedag træder i kraft. Sidste frist for årlige lønforhandlinger med mindre anden dato er aftalt lokalt. 1. april 2009: Generellønstigning + kompensation for personalegoder: 2,02 %. Reguleringsordningen skønnes at udløse: 0,25%. Garantiløntrin for lærere og bh.kl. ledere med mindst 12 års anciennitet etableres. Basisløntrinnene forhøjes med OK 2008 tillæg: kr. på basis I og kr. på basis II og III i årlige grundbeløb pr. 1/ Tillæggene ikke pensionsgivende såkaldte midlertidige tillæg. Toppen af lønintervallerne for ledere forhøjes med kr. (årligt grundbeløb pr. 1/10-97). Ny løntabel gældende pr. 1. april 2009 udsendes, når den nye reguleringsprocent er beregnet. 1. oktober 2009: Generel lønstigning: 0,65 % Sidste frist for årlige lønforhandlinger med mindre anden dato er aftalt lokalt. Løntabel gældende pr. 1. oktober 2009 udsendes, når den nye reguleringsprocent er beregnet. 1. januar 2010: ATP-bidrag for lærerne forhøjes, idet de rykker fra C til A sats. 1. april 2010: Generel lønstigning: 2,40 %. Reguleringsordningen skønnes at udløse 0,04 %. BUPL: Pædagoger på trin 35 stiger til trin 36. Ny løntabel gældende pr. 1. april 2010 udsendes, når den nye reguleringsprocent er beregnet. 1. januar 2009: Seniorordning med seniorbonus eller seniorfridage for lærere, ledere og bh.kl. ledere, som fylder er fyldt 62 år træder i kraft. 1. oktober 2010: BUPL. Afdelingsledere i ordninger med flere end 160 børn stiger til trin 47. Sidste frist for årlige lønforhandlinger med mindre anden dato er aftalt lokalt. Side 2 af 12

3 Generelle lønstigninger m.m. Disse lønstigninger udmøntes i løntabellen som stigninger i basisløn, intervalløn, tillæg og skalatrinsløn. De generelle lønstigninger nedenfor omfatter både lærere, ledere, bh.kl.leder og pædagoger under BUPL-overenskomsten. 1. apr. 1. okt. 1. apr. 1. okt. 1. apr Ialt Generelle lønregulering 3,30 1,82 0,65 2,40 8,17 Reguleringsordningen (skøn) 0,44 0,25 0,04 0,73 Personalegoder - kompensation 0,20 0,20 Generelle lønstigning, reguleringsordningen og kompensation i alt 3,74 2,27 0,65 2,44 9,10 Bemærkninger: o Procentforhøjelserne beregnes hele vejen igennem på grundlag af den samlede faste løn pr. 31. marts o Reguleringsordningen beregnes ved en sammenligning af lønudviklingen i det private og i staten. De angivne værdier er et skøn procenten kan blive højere eller lavere. Den kan også blive negativ. o CFU-rammen var på 12,8 %. De generelle lønstigninger mm. lægger beslag på 9,1 %. De resterende 3,7 % er dels medgået til lokal løndannelse (1,50 %), dels til diverse forbedringer af barselsorlov, barns 2. sygedag m.m. (0,5 %), dels til forhandlinger på de enkelte organisationsaftaler som fx lærere, ledere og bh.kl.ledere ansat ved frie skoler (1,70 %). Ledere, lærere og børnehaveklasseledere Lokale løntillæg udmøntningskrav på 2,7 % af lønsummen Undervisningsministeriet vil pålægge skolerne, at disse har udmøntet mindst 2,7 % af lønsummen for lærere og børnehaveklasseledere senest ved en lønforhandling, som skal finde sted senest oktober måned For skoler, der har fungeret i mere end 1 år og mindre end 3 år er kravet fastsat til mindst 1,5 %. Der er tale om absolut minimumsgrænser for den samlede udmøntning af ny løn på skolen. Overenskomstparterne vil vejlede om opgørelse af lønsummen og af forbruget af ny løn. Desuden vil parterne udarbejde et råderumspapir, der skal beskrive skolernes råderum m.h.t. lokal løndannelse. Lilleskolerne bemærker, at 2,7% af en gennemsnitlig lærerløn inkl. pensionsbidrag udgør ca kr. om året. Opgjort pr. 22. februar 2008 udgjorde de lokalt aftalte løntillæg på medlemsskolerne i gennemsnit kr. pr. årsværk. Men tallene viste også, at flere end halvdelen af skolerne ligger under kr. i lokalt aftalte tillæg pr. årsværk, mens 25 % af skolerne ligger over kr. gennemsnit pr. årsværk. Side 3 af 12

4 Årlige lønforhandlinger Der skal gennemføres en årlig lønforhandling på skolen mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. Forhandlingen skal, med mindre andet er aftalt lokalt, gennemføres senest i oktober måned. Hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, gennemfører skolens ledelse forhandlingen med FSL. Såfremt en af parterne anmoder om det, skal der udfærdiges referat af forhandlingen. CFU-forliget indeholder en fælles erklæring om nye lønsystemer med lokalt forhandlede løntillæg, hvor parterne er enige om, at det er vigtigt, at den lokale løndannelse fungerer i praksis og kommer til at virke alle steder. Det betones, at lokal løndannelse er et lokalt anliggende på den enkelte skole og at den lokale løndannelse ikke må normeres af centrale udmeldinger fx om størrelsen af puljen eller om kun at anvende bestemte arter af tillæg. Der er også indgået aftale om at tilvejebringe bedre lønstatistikker. Analyse af ny løn på de frie skoler I overenskomstperioden skal der foretages en analyse af anvendelsen af ny løn på de frie skoler med henblik på at evaluere lønsystemet. I analysen indgår om udmøntningen af nye løn i perioden lever op til parternes forventninger disse forventninger er dog ikke specificeret i aftalen. Analysen kan danne baggrund for, at der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011 aftales et andet og forbedret lønsystem, der i højere grad passer til skoleformen. Analysen skal afsluttes 1. juli En stor del faktisk ca. 88 % af de forhandlede puljemidler - anvendes i perioden til midlertidige løntillæg på basistrinnene. At tillæggene er midlertidige betyder, at de ved næste overenskomstperiode kan ændres til andre lønelementer; men det betyder ikke, at værdien bortfalder. Parterne indenfor de frie skoler er enige om at undersøge mulighederne for at udvikle en forbedret lønstatistik til brug for skolernes decentrale lønforhandlinger med henblik på iværksættelse i Basistrin, nyt 4. garantiløntrin og lederlønsintervaller pr. 1. april 2009 LÆRERE Basistrin Anciennitet Basisløn marts 2008 Basisløn pr. 1. april 2009 I 0 år ej pensionsgivende tillæg II 4 år ej pensionsgivende tillæg III 8 år ej pensionsgivende tillæg IV garantiløn 12 år BØRNEHAVE- KLASSELEDER I 0 år ej pensionsgivende tillæg II 4 år ej pensionsgivende tillæg III 8 år ej pensionsgivende tillæg IV garantiløn 12 år LEDERE skolens elevtal Interval marts 2008 Interval pr. 1. april elever og derunder elever elever og derover Alle beløb er kroner i niveau 1. oktober Side 4 af 12

5 Nyt garantiløntrin - basistrin IV Pr. 1. april 2009 etableres et garantiløntrin på: kr. (årligt grundbeløb pr. 1/10-97) for lærere kr. (årligt grundbeløb pr. 1/10-97) for børnehaveklasseledere. Områdetillæg til garantiløn ydes efter samme satser som på basistrin III. Garantilønnen udgør den mindste samlede løn: Basisløn og kvalifikationstillæg. Det betyder, at skolens årlige lønudgift ved oprykningen til april næste år fra basistrin III til garantiløntrinnet/ basis IV stiger med mindst kr., men ikke nødvendigvis med kr.. Ved oprykningen til garantiløntrinnet sker der nemlig modregning i: - det centralt aftalte midlertidige OK 2008 tillæg. - lokalt aftalte varige kvalifikationstillæg, herunder udligningstillæg. - lokalt aftalte varige funktionstillæg, der ydes til bestemte løntrin eller generelt for lærere. Der modregnes ikke i funktionstillæg, der er knyttet til særlige funktioner, der varetages af enkeltpersoner eller af særlige grupper af medarbejdere. Selvom der foretages den nævnte modregning, vil der dog under alle omstændigheder blive udløst en lønstigning ved oprykningen fra basis III til garantiløntrinnet/ basis IV. Det er nemlig aftalt, at læreren ved oprykningen pr. 1. april 2009 skal opnå en lønfremgang på mindst kr. (årligt grundbeløb 1/10-97). Hvis lønfremgangen ved oprykningen bliver mindre end kr.,udbetales forskellen som et midlertidigt OK 2008 tillæg, der ikke er pensionsgivende. Denne minimumsgaranti på kr. er en overgangsordning pr. april Lilleskolerne bemærker, at der endnu ikke er udarbejdet regneeksempler på, hvordan denne komplicerede oprykning skal foretages. Ideen med modregningen er, at skoler der i forvejen yder tillæg udover basistrin III for at honorere den erfarne lærers kvalifikationer ikke kommer til at betale to gange dels i form af tillæggene og dels i form af det nye højere anciennitetsbestemte løn. Det sikres ved at kvalifikationstillæggene fratrækkes anciennitetsstigningen. Forhøjelse af basistrin I, II og III - ikke pensionsgivende Pr. 1. april 2009 forhøjes basislønningerne for såvel lærere som børnehaveklasseledere med et midlertidigt ikke pensionsgivende OK 2008 tillæg: basistrin I kr. (årligt grundbeløb pr. 1/10-97) basistrin II kr. (årligt grundbeløb pr. 1/10-97) basistrin III kr. (årligt grundbeløb pr. 1/10-97) At tillægget er midlertidigt betyder, at det kan ændres ved næste overenskomstforhandling, således at lønværdien måske ændres fra tillæg til andre lønelementer. Hvorvidt det vil ske afhænger blandt andet af resultatet af analyseprojektet vedrørende ny løn på frie grundskoler. Lederløn toppen af intervallet løftes ændring i forhandlingsprocedure Pr. 1. april 2009 forhøjes toppen af lønintervallerne for samtlige ledere med kr. (årligt grundbeløb pr. 1/10-97). Bestemmelserne vedrørende forhandlingsproceduren med hensyn til lederlønninger ændres og Side 5 af 12

6 beskrives fremover som en lokal forhandling mellem skolens bestyrelse og lederen, som kan vælge at lade sig bistå under forhandlingerne af den forhandlingsberettigede organisation (= FSL). Lederen kan også vælge at lade FSL føre forhandlingerne om aflønningen med skolens bestyrelse. I overenskomstperioden vil parterne drøfte justering af reglerne om ledernes merarbejde. Tillæg for specialundervisning ny formulering Bestemmelsen om tillæg til specialundervisning ajourføres, og vil fremover skulle ydes til lærere og børnehaveklasseledere, der i den almindelige undervisning har ansvaret for undervisning af en eller flere elever, til hvem skolen modtager ekstra tilskud i henhold til friskoleloven. Det er dog et krav, at specialundervisningen har et omfang på minimum gennemsnitligt 6 timer á 60 minutter, svarende til 8 undervisningslektioner á 45 minutter. Når kriteriet om de 6 timer er opfyldt, ydes tillægget for alle specialundervisningstimerne inkl. de 6 timer. Tillægget ydes endvidere for støtteundervisning i dansk af tosprogede elever. Tillægget udgør 14,50 kr. i grundbeløb pr. undervisningstime á 60 minutter og udbetales månedligt bagud. Hidtil har tillægget udgjort 24,50 kr. i grundbeløb pr. time. Pension af visse tillæg efter lokal aftale Det kan lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn. Timelønnet udover 3 måneder Hidtil har en timelønnet lærer skullet overgå til månedsløn senest efter 3 måneder, hvis vedkommende har læst timer i et fast skema. Denne bestemmelse blødes nu op, idet der fremover kan ansættes timelønnede lærere i mere end 3 måneder, hvis det årlige timetal ikke overstiger 180 timer. Det er en forudsætning, at disse timer ikke kan dækkes af skolens faste lærere. Lønnen disse timelønnede lærere er pensionsgivende. Lilleskolerne bemærker, at denne fornyelse formentlig vil blive hilst velkommen af skoler, der har brug for at ansætte en lærer til få enkeltstående timer, som skolens egne faste lærere ikke kan dække. Plustid lokale, individuelle aftaler om arbejdstid udover 37 timer Anvendelsen af plustid forudsætter, at der indgås aftale mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten om, at ordningen iværksættes. Aftalen skal være forsynet med opsigelsesbestemmelser. Om ordningen gælder i øvrigt: Ordningen bygger på frivillighed. Den enkelte lærer eller bh.kl.leder kan indgå aftale om en individuel arbejdstid, der er højere end fuld tid. Den individuelt aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan maksimalt udgøre 42 timer. Lønnen opreguleres forholdsmæssigt på grundlag af det aftalte timetal. Den opregulerede løn udover fuld tid er pensionsberettiget: o For ansatte med tjenestemandspensionsordning (= Efterlønskassen/ P25) indbetales et pensionsbidrag på 18 % til en supplerende pensionsordning af den del af lønnen, der overstiger lønnen for fuldtidsbeskæftigelse. Side 6 af 12

7 o For ansatte i Lærernes Pension indbetales pensionsbidrag af lønforhøjelsen med den gældende pensionssats (17,3 %). Den opregulerede løn udbetales også under fravær, hvor der er ret til løn, fx under sygdom, barselsorlov, ferie og omsorgsdage. Individuelle aftaler om plustid kan opsiges med 3 måneders varsel af begge parter, medmindre andet aftales. Efter varslets udløb vender medarbejderen tilbage til den beskæftigelsesgrad, som var gældende før indgåelse af plustidsaftalen. Praktikaftalen skal drøftes I overenskomstperioden vil parterne optage drøftelser om eventuelle justeringer af praktikaftalen. Kortere karens for behandling ved voldgift Hidtil har en ansat have været uafbrudt beskæftiget i mindst 6 måneder for at kunne få sin sag prøvet ved en faglig voldgift. Karensperioden nedsættes til 5 måneder. Sproglige og strukturelle forenklinger Der er enighed om, at gennemskrive overenskomstteksterne (Organisationsaftalen og arbejdsprotokollaterne) med henblik på sproglig og strukturel forenkling. Barsel forlængelse af lønnet forældreorlov De nuværende regler om lønnet forældreorlov ændres til en model, der består i 3 lønnede orlovsperioder á 6 uger. Moderen og faderen har hver 6 uger forudsat de begge er ansat under en statslig overenskomst og herudover bliver der 6 uger til deling. Efter de nuværende regler gives der 10 uger samt yderligere 2 uger til faderen. Partnere i registreret partnerskab får ret til under visse betingelser at holde to ugers orlov med løn inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Endvidere sidestilles adoptanter med biologiske forældre med hensyn til retten til lønnet forældreorlov. Ændringer skal træde i kraft pr. 1. april 2008 og gælder fødsler, der sker eller forventes at ske den 1. april 2008 eller senere. For børn født eller modtaget før 1. april 2008 gælder de hidtidige regler. Barns 1. og 2. sygedag Muligheden for at give hel eller delvis tjenestefrihed med løn på barnets 1. sygedag udvides til at gælde 1. og 2. sygedag. Træder i kraft 1. oktober ATP-satserne løftes Pr. 1. januar 2010 rykker lærere, ledere og bh.kl.ledere op i ATP-bidrag fra sats C til sats A. Desuden er det aftalt, at der skal ske generelle forhøjelser af ATP-satserne indenfor de økonomiske rammer ved overenskomstfornyelsen på det tidspunkt, hvor forhøjelsen gennemføres. Side 7 af 12

8 Seniorordninger bonusordning I forliget er aftalt en senior-bonus, som har til formål at fastholde ældre medarbejdere længere tid på arbejdsmarkedet. Ordningen er en udmøntning af de såkaldte trepartsmidler altså penge der ligger udover overenskomsten. Det er imidlertid uklart, hvordan de frie skoler får anvist disse penge. Retten til bonus opnås ved 62 år. Bonussen udmøntes, når den ansatte er fyldt 63 år dvs. bagud. Bonussen kan udløses 3 gange, nemlig i 2009, 2010 og Bonussen pr. år er på 2,9 % af den samlede faste løn. Bonussen kan veksles til seniordage, som hele eller halve fridage. Der kan veksles op til 4 dage for den bonus, der optjenes som 62-årig og op til 6 dage, der optjenes som 63-årig eller ældre. Bonussen kan også vekles til en ekstraordinær indbetaling på en allerede eksisterende pensionsordning i Lærernes Pension eller i en privat tegnet pensionsordning, hvis vedkommende er medlem af Efterlønskassen eller P-25 og ikke har konto i Lærernes Pension. Desuden udgår bestemmelsen om, at overenskomsten ikke gælder for ansatte, der er fyldt 70 år, men den automatiske indbetaling af pensionsbidrag stopper dog ved 70 år. Pensionsbidraget skal i stedet udbetales til den ansatte, med mindre vedkommende ønsker bidraget indbetalt på en pensionsordning. Tillidsrepræsentanter får længere opsigelsesvarsel Opsigelsesvarslet for tillidsrepræsentanter forhøjes, således at det fremover vil være den pågældendes overenskomstmæssige opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder. Hidtil har varslet været pågældendes almindelige varsel, dog mindst 5 måneder. Aftalen om arbejdstid m.v. i forbindelse med kursusdeltagelse Aftalen af 24. marts 2006 om arbejdstid m.v. i forbindelse med kursusdeltagelse ophæves. Gruppelivsdækningen forhøjes Med virkning fra 1. april 2008 forhøjes forsikringssummen ved død i gruppelivsordningen fra kr. til kr. Præmien til gruppelivsordningen er uændret, idet forhøjelsen finansieres af bonusmidler i gruppelivsordningen. Kompetenceudvikling trepartsaftaler om bl.a. samarbejde Kompetenceudviklingen er opprioriteret med knap 200 mio. kr. til i alt 410 mio. kr. i overenskomstperioden. Pengene skal bruges på tre områder: 194 mio. kr. er afsat til kompetenceudviklingsinitiativer i forbindelse med trepartsaftalerne for sommeren ,4 mio. kr. er afsat til kompetencefonden, som videreføres og som de frie skoler får en andel af ved udlodning gennem Fordelingssekretariatet 81,7 mio. kr. er afsat til en ny fond til udvikling af statens arbejdspladser, herunder kompetenceudvikling af forskellige faggrupper. Samarbejdssystemet udbygges som led i realisering af trepartsaftalerne. Fremover skal systemet mere aktivt varetage opgaver i relation til arbejdsmiljøet. I samarbejdsaftalen, som danner grundlag Side 8 af 12

9 for Samarbejdsudvalget/MIO, indføjes, at medarbejderne får mere indflydelse på arbejdspladsernes indsats for bedre arbejdsmiljø og trivsel, systematisk opfølgning på arbejdsmiljøvurderinger, forebyggelse af sygefravær og mod risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Desuden vil der blive indarbejdet bestemmelser om, at personalepolitikken skal omfatte indsatsen for at fastholde seniorer og samarbejdsudvalget skal ligeledes fastlægge retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler og i tilknytning hertil tilbud om seniorsamtaler. Fratrædelsesgodtgørelse for pensionsberettigede Det er aftalt, at fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens bestemmelser også skal komme til udbetaling ved afskedigelser, når den ansatte på afskedigelsestidspunktet vil oppebære alderspension fra arbejdsgiver. Herved forbedres den ansattes stilling, idet afskedigede, der er berettiget til en pension ikke samtidigt er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, der tilkender henholdsvis en fratrædelsesgodtgørelse på 1 mdr., 2 mdr. eller 3 mdr., hvis ansættelsesforholdet har varet i mindst 12 år, 15 eller 18 år. Pædagoger BUPL-overenskomsten Løn Generelle lønstigninger, herunder reguleringsordningen som staten se skemaet på side 3. a) Løn til afdelingsledere 1. Der er enighed om at børnehavebørn tæller dobbelt. 2. Der er enighed om at afdelingsledere aflønnes således: Optalt børnetal pr. 5. september Lønforløb pr. 1. april børn Løntrin 38, 41 og og opefter Løntrin 46 med stigning til løn trin 47 pr. 1. oktober 2010 b) Løn til øvrige grupper 1. Pædagoger: Lønforløbet ændres pr. 1. april 2008 til følgende: Løntrin 26, 29, 31, 33, 35 (Med stigning fra løntrin 35 til løntrin 36 pr. 1. april 2010). Pr. 1. april 2010 er lønforløbet løntrin 26, 29, 31, 33 og Pædagoger ansat som stedfortrædere og gruppeledere oprykkes tilsvarende. De aftaler, der er indgået lokalt vedr. aflønning af stedfortrædere og gruppeledere, supplerer de aftalte lønforløb. 3. Pædagoger uden afdelingsleder og alene-afdelingsledere Lønforløbet ændres pr. 1. april 2008 til følgende: Løntrin 27, 31 og 35 Side 9 af 12

10 Med virkning fra den 1. april 2008 er der mulighed for at søge overenskomstens parter om dispensation til at oprette kollektiv ledelse ved indgåelse af lokal aftale. 4. Pædagogisk personale uden pædagogisk uddannelse: Lønforløbet ændres pr. 1. april 2008 til følgende: Løntrin 13, 14, 16 og 17. Pension a) Pensionsbestemmelse for pædagogisk personale uden pædagogisk uddannelse Der er enighed om, at der for en pædagogisk personale uden pædagogisk uddannelse, som kommer fra en stilling med en pensionsordning, oprettes en pensionsordning i PBU i forbindelse med ansættelsen. b) Pensionsbestemmelse for pædagoger og pædagogisk personale Pensionsbestemmelsen for pædagoger ændres, således at pensionsprocent på 13,14 % med virkning fra den 1. april 2008 hæves til 13,50%. c) Pensionsbestemmelse for afdelingsledere Pensionsbestemmelsen for afdelingsleder ændres, således af pensionsprocenten på 14,00 % med virkning fra den 1. april 2008 hæves til 15,00 %. d) Pension af tillæg Der er enighed om at centralt fastsatte tillæg med virkning fra den 1. april 2008 er pensionsgivende. Lokalt aftalte tillæg, aftalt fra den 1. august 2008 er pensionsgivende. Barsel, adoption og omsorgsdage Den ordning der følger af CFU-forliget af 18. februar 2008 gælder. Fravær af familiemæssige årsager Den ordning der følger af CFU-forliget af 18. februar 2008 gælder. Barns 1. og 2. sygedag Den ordning der følger af CFU-forliget af 18. februar 2008 gælder. Senior- og fratrædelsesordninger m.v. Med virkning fra den 1. april 2008 indføres ret til 5 seniordage fra det kalenderår vedkommende fylder 58 år. Den ansatte skal så tidligt som muligt varsle hvornår vedkommende ønsker at afholde sine seniordage, og arbejdsgiveren skal imødekomme tidspunktet, bortset fra de særlige tilfælde, hvor fraværet vil være uforeneligt med arbejdet. Ansatte der pr. 1. april 2008 er 58 år eller derover har tilsvarende rettigheder. Side 10 af 12

11 Tillidsrepræsentantvilkår 1. Med virkning fra den 1. april 2008 ydes et tillæg på kr. 410,54 ( niveau) pr. måned til tillidsrepræsentanter. 2. Den ordning der følger af CFU-forliget af 18. februar 2008 gælder. Aftale om arbejdstid 1. Der sker med virkning fra den 1. august 2008 en præcisering af vilkårene for den lokale forhandling af arbejdstiden. (Formulering udestår) 2. Der sker med virkning fra den 1. august 2009 en ændring af arbejdstidsaftalens 6: 6. Børnehaveklasseassistenter - pædagogisk personale Stk. 1. For den del af arbejdstiden der af en uddannet pædagog udføres som børnehaveklasseassistent i minimum 80 pct. af det planlagte undervisningsforløb i børnehaveklassen, opgøres arbejdstiden i skoletid og egentid som beskrevet nedenfor. Skoletid Skoletid er betegnelsen for den del af arbejdstiden, der anvendes til medvirken ved varetagelsen af undervisningen i børnehaveklasser, tilsyn i frikvarterer, fælles forberedelse og samarbejde med andre, udviklingstimer, efter- og videreuddannelse samt andre opgaver med tilknytning til medvirken ved varetagelsen af undervisningen og skolens øvrige virksomhed. Egentid For de pædagogisk uddannede der arbejder som børnehaveklasseassistenter, medregnes 300 timer som egentid for en fuldtidsbeskæftiget. Timerne anses for medgået til de funktioner, som knytter sig til den ansattes individuelle forberedelse og efterbehandling af timer hvor vedkommende har medvirket ved varetagelse af undervisningen, den ansattes individuelle forberedelse og efterbehandling af mødevirksomhed, kommunikation med forældre og elever uden for arbejdspladsen, den ansattes selvstændige faglige ajourføring. Bemærkning For den del af arbejdstiden der udføres af en uddannet pædagog som børnehaveklasseassistent består arbejdstiden af: Skoletid Egentid Særlige feriedage Ferie og søgnehelligdage Stk. 2 For den del af arbejdstiden der af en pædagogisk personale udføres som børnehaveklasseassistent, opgøres arbejdstiden i kerneopgaver og øvrige opgaver. Der henvises i det hele til Der sker med virkning fra den 1. august 2008 en ændring af arbejdstidsaftalens 3. (Formulering udestår) 4. De ændringer der følger af CFU-forliget af 18. februar 2008 gælder. Side 11 af 12

12 Kompetenceudvikling, samarbejde og arbejdsmiljø Frie Grundskolers Fællesråd og BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk er enige om at lægge intensionerne i delforlig mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg om kompetenceudvikling og arbejdsmiljø, til grund for fælles orienteringer samt kursusaktiviteter i overenskomstperioden. Disse aktiviteter vil blive udviklet i samarbejde mellem parterne i regi af Institut for Videreuddannelse, som også vil stå for afviklingen af aktiviteterne i overenskomstperioden. Det er aftalt at de relevante kursusaktiviteter der knytter sig til arbejdsmiljøområdet søges henvendt til, tilrettelagt og udbudt i samarbejde med de øvrige faglige organisationer med overenskomst på de frie grundskoler. Det er ligeledes aftalt at parterne hver især vil forpligte sig til at søge initiativerne finansieret. Øvrige forhold a) Pædagogisk personale uden pædagogisk uddannelse Der er enighed om, at stillingsbetegnelsen pædagogmedhjælper ikke finder anvendelse på frie grundskoler, og at overenskomstens parter fremover vil påpege overfor skolerne, at stillingsbetegnelsen for en ikke-uddannet fremover er pædagogisk personale uden pædagogisk uddannelse. b) Praktikvejledning Der er enighed om, at der i henhold til forhandlingsaftalen indgås aftale om fastsættelse af medgået tid og fastsættelse af honorering, i de tilfælde skolen modtager praktikanter. d) Kombinationsbeskæftigelsesaftale Der er enighed om at søge at indgå kombinationsbeskæftigelsesaftale for lærere og pædagogisk personale med BUPL, FSL og Frie Grundskolers Fællesråd i overenskomstperioden. e) Revideret områdebestemmelse Konsekvens rettelser. f) Revideret TR-aftale Der indskrives aftale om tillæg samt ændrede afskedigelsesbestemmelser i henhold til CFU. g) Forhandlingsaftalen Mindre konsekvens rettelser. Side 12 af 12

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Fyraftensmøder OK 2013 22. og 23. maj - Gudenåskolen og Albertslund Lille Skole Program:

Fyraftensmøder OK 2013 22. og 23. maj - Gudenåskolen og Albertslund Lille Skole Program: Program: 1. Paradigmeskift udfordringer og muligheder 2. Læreroverenskomsten 3. BUPL-overenskomsten 4. HK-overenskomsten 5. Aktuelle emner: - Finanslov 2014 - Specialundervisning 6. Eventuelt Lilleskolerne

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Læs hele forliget og hent plancher på

Læs hele forliget og hent plancher på Offentligt Ansattes Organisationers gennemgang af hovedpunkterne i forliget mellem CFU og Finansministeriet for perioden 1. april 2008 31. marts 2011 Rammen s. 4 Rammen OKO8 s. 4 Generelle lønstigninger

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Lønoversigt - Totaloversigt.

Lønoversigt - Totaloversigt. Udgave nr. 15 gældende fra 1/4-14 Lønoversigt - Totaloversigt. Redaktion: Reguleringsprocent pr. 1/4-14: 1,7162 - reguleringsprocenten er nulstillet pr. 31/3-12. Alle beløb er i grundbeløb pr. 31. marts

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Resultat af overenskomstforhandlingerne mellem BUPL og Skoleforeningerne (Deutscher Schul- und Sprachverien für Nordschleswig, Foreningen af Kristne Friskoler, Lilleskolerne og

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2017 Pr. 30. april 2017 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2017 Frist for ajourføring: 15. maj 2017 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk 1 Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk En ramme på 13,3 pct., som går til mere i løn, højere pension og bedre arbejdsliv. Det er hovedtrækkene i det forhandlingsresultat,

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen Cirkulære om Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LUFTFARTSTEKNIKERE I STATENS LUFTFARTSVÆSEN.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten

Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten Til alle frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning - OK 2011 - frie

Læs mere

SEKRETÆRKONFERENCE 2012

SEKRETÆRKONFERENCE 2012 SEKRETÆRKONFERENCE 2012 ANSÆTTELSESVILKÅR Ledere, lærere og børnehaveklasseleder Overenskomst mellem FM og LC (FSL) Tilskudsbetingelse Benyt ansættelsesbrev på vores hjemmeside Pædagogiske personale Evt.

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere