RØR-SYSTEMER PRODUKTPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØR-SYSTEMER PRODUKTPROGRAM"

Transkript

1 RØR-SYSTEMER PROUKTPROGRAM E I C A T E T O C L E A N A I R

2 Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser 1. Gyldighed isse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser (herefter Betingelserne ) gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer fra JKF Industri A/S, cvr-nr (herefter JKF Industri ), til enhver kunde (herefter Køber ) (herefter samlet Parterne ), medmindre andet er udtrykkelig skriftligt aftalt. JKF Industri er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, herunder eventuelle indkøbsbetingelser, selv om JKF Industri ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår. 2. Tilbud Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver JKF Industri tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet automatisk, såfremt accept ikke er afgivet af Køber senest 30 dage fra tilbuddets dato. 3. Pris Alle priser er i KK og eksklusive moms, told, afgifter, transportomkostninger, og alle øvrige omkostninger, som påhviler Køber som følge af den aftalte EXW klausul, jf. nedenfor. For så vidt angår salg til Købere baseret i lande, som er medlem af den fælles møntunion (euroen), er priserne opgivet i EUR og i øvrigt eksklusive de ovennævnte omkostninger. 4. Salgs og leveringsbetingelser Betalingsbetingelserne er løbende måned + 20 dage netto regnet fra fakturadato, medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Sker betaling efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke forhold, som JKF Industri er ansvarlig for, er JKF Industri berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med en rentesats svarende til 1,5 % per påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på JKF Industri, som ikke er udtrykkelig skriftligt anerkendt af JKF Industri, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del at købesuen på grund af modfordringer af nogen art. 5. Ejendomsforbehold JKF Industri forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesuen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til JKF Industri. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller saenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller saenføjningen har fundet sted. 6. Levering Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, er de opgivne leveringstider EXW JKF Industris adresse med forbehold for eventuelle tidsoverskridelser, jf. nedenfor. Ved anvendelse af EXW betragtes varerne som leveret og ordren som effektueret fra det øjeblik, varerne er stillet til rådighed for Købers afhentning på JKF Industris adresse. Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, har JKF Industri fuldmagt til at bestille transport på sædvanlige vilkår på vegne af Køber og for Købers regning. Køber bærer fortsat risikoen for, at der kan skaffes transportlejlighed, og kan transportlejlighed ikke skaffes, anses varerne for leveret fra det tidspunkt, hvor JKF Industri har givet Køber adgang til at hente varerne. Afsendelsen sker, uanset hvem af Parterne der har bestilt transporten, på Købers regning og risiko. Evt. transportforsikring påhviler Køber. en mellem Parterne aftalte leveringsklausul (EXW) fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS (pt. INCOTERMS 20). Leveringstiden er fastsat af JKF Industri efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted. En eventuel forsinkelse giver ikke Køber ret til at ophæve købet og/ eller kræve nogen form for økonomisk kompensation fra JKF Industri. 7. Emballage Emballage tages kun retur mod forudgående skriftlig aftale. Returnering af emballage sker for Købers regning og risiko. Kreditering af Købers emballage vil finde sted efter modtagelse og JKF Industris godkendelse af emballagen. 8. Produktinformation og fortrolighed Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af JKF Industri før eller efter indgåelse af aftalen, forbliver JKF Industris ejendom, og skal straks returneres til JKF Industri på anfordring fra JKF Industri. Omtalte materiale skal behandles med streng fortrolighed og må ikke benyttes, kopieres eller videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. Køber forpligter sig i øvrigt til generelt at iagttage tavshed om ethvert forhold om JKF Industri, hvormed Køber bliver bekendt som følge af de oplysninger, som Parterne har udvekslet i forbindelse med Parternes samhandel. I tilfælde af Købers overtrædelse af denne besteelse skal Køber betale til JKF Industri en bod på kr ,-. Boden betales for hver overtrædelse af besteelsen, og såfremt overtrædelsen består i opretholdelse af en tilstand, betales boden for hver påbegyndt 14 dages periode, hvor overtrædelsen opretholdes. Betaling af bod frigør ikke Køber for ovenstående forpligtelser, ligesom betaling af bod ikke afskærer eller begrænser JKF Industri fra at kræve erstatning for det tab, JKF Industri måtte have lidt som følge af overtrædelsen, idet Købers betaling af bod ikke skal medregnes i JKF Industris tabsopgørelse. Udover ovenstående er JKF Industri i tillæg hertil tillige berettiget til at få nedlagt fogedforbud. 9. Mangelansvar og reklamation Ved det solgtes modtagelse på Købers adresse skal Køber straks foretage en grundig undersøgelse af det solgte, herunder kvantum og specifikationer. Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, herunder i forhold til det leverede kvantum eller specifikationer, som Køber har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, skal skriftlig reklamation fremsættes over for JKF Industri uden ugrundet ophold og senest inden 14 dage efter, at det solgte er modtaget på Købers adresse. JKF Industri er berettiget til at afvise reklamationer, modtaget efter udløbet af ovennævnte tidsrum. For så vidt angår eventuelle mangler ved det solgte, som Køber hverken har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, påtager JKF Industri sig i en periode på på hinanden følgende måneder, efter levering har fundet sted, at foretage omlevering/afhjælpning når der er tale om mangler, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Køber er dog forpligtet til straks at reklamere over for JKF Industri, hvis Køber måtte opdage sådanne mangler. Efter JKF Industris valg vil mangler ved det solgte inden rimelig tid blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Forandring af eller indgreb i det solgte uden JKF Industris udtrykkelige skriftlige samtykke, fritager JKF Industri for enhver forpligtelse. JKF Industris afhjælpning/omlevering af dele af leverancen sker på sae vilkår og under sae forudsætning som for den oprindelige leverance, herunder som anført i pkt. 6. JKF Industris afhjælpnings-/omleveringsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af en leverance ud over 1 år fra den oprindelige leverance til Køber. Efter at risikoen for leverancen er overgået til Køber, har JKF Industri intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende besteelse.. Force majeure e nedenfor nævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører ansvarsfrihed, når de forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler. et bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtøende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende. Har leveringshindringen stået på i mere end uger, er JKF Industri berettiget til at annullere den relevante aftale, uden, at der kan gøres noget ansvar gældende i den forbindelse. 11. Returnering et solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter indhentning af returvareordrenr. Returnering sker for Købers regning og risiko med henvisning til JKF Industris fakturanr. og dato på den oprindelige leverance. Returvarer krediteres efter kontrol og godkendelse, normalt med 85% af fakturaprisen (med mindre anden skriftlig aftale indgås), idet der heri yderligere fratrækkes JKF Industris eventuelle omkostninger til eftersyn og klargøring/reparation. Kundetilpassede varer krediteres ikke. I det omfang JKF Industri påføres forsendelsesomkostninger mv., er JKF Industri tillige berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i Købers eventuelle krav mod JKF Industri.. Produktansvar JKF Industri er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i Købers besiddelse. JKF Industri er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter hvori disse indgår. JKF Industri er ikke ansvarlig for et driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning JKF Industri måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde JKF Industri skadesløs i sae omfang, som JKF Industris ansvar er begrænset efter ovenstående. isse begrænsninger i JKF Industris ansvar gælder ikke, hvis JKF Industri har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved sae domstol, som behandler erstatningskravene mod JKF Industri i anledning af skade, som påstås forvoldt af en af JKF Industris leverancer. JKF Industris ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningen i JKF Industris til enhver tid værende produktansvarsforsikring. 13. Erstatning Ud over ovenstående fraskriver JKF Industri sig udtrykkelig ansvaret for ethvert indirekte tab som fx driftstab, følgeskader, tidstab, avancetab el. lign., som manglen måtte have påført Køber eller tredjemand, herunder indirekte tab mv., der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Et erstatningskrav over for JKF Industri kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. 14. Ugyldighed Såfremt en eller flere af besteelserne i disse Betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige besteelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf. 15. Lovvalg og værneting Alle uoverenssteelser mellem Parterne skal afgøres efter ansk Ret, herunder den danske Købelov, men med undtagelse af danske lovvalgsregler. en Internationale Købelov (CISG) skal hverken helt eller delvist finde anvendelse. Enhver tvist, som reguleres af Betingelserne, skal afgøres ved vold gift ved et anske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg med de nedenfor anførte ændringer. Parterne er dog enige om, at voldgiftsretten skal bestå af 3 medleer, hvoraf hver part udpeger 1 medlem, mens Voldgiftsinstituttet udpeger voldgiftsrettens formand. Har en part ikke inden 14 dage efter Voldgiftsinstituttets anmodning herom udpeget medleet, udpeger Voldgiftsinstituttet medleet på vegne af den pågældende part. Voldgiftsretten skal have sæde i Hadsund.

3 Indholdsfortegnelse Afsnit 00. Generelt Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser...side 02 Indholdsfortegnelse...Side 03 JKF-rørsystemer... Side Samlinger galvaniseret rørsystem...side 06 Samlinger, 2 og 3 rørsystem...side 07 Afsnit 01. Galvaniseret rørsystem Lasersvejst og længdefalset rør, galvaniseret...side 08 Teleskoprør, galvaniseret...side 09 Rør med inspektionslem, galvaniseret...side Rør med rensestuds, galvaniseret...side 11 Presset bøjning, galvaniseret...side Segmentbøjning, galvaniseret...side lige grenrør, galvaniseret...side lige grenrør, galvaniseret...side konisk grenrør, galvaniseret...side konisk grenrør, galvaniseret...side indklip, galvaniseret...side indklip, galvaniseret...side og 45 bukserør, galvaniseret...side T-rør, galvaniseret...side 21 Reduktion, galvaniseret...side 22 Overgangsstykke, galvaniseret...side 23 Afsnit og 3 rørsystem Rør, 2 og 3...Side 24- Teleskoprør, 2...Side 26 Rør med direkte flange, 2 og 3...Side 27 Svejsestuds, 2 og 3...Side 28 Presset bøjning, 2 og 3...Side 29 Segmentbøjning, 2 og 3...Side lige grenrør, 2 og 3...Side lige grenrør, 2 og 3...Side konisk grenrør, 2 og 3...Side konisk grenrør, 2 og 3...Side bukserør, 2 og 3...Side T-rør, 2 og 3...Side 36 Reduktion, 2 og 3... Side Overgangsstykke, 2 og 3...Side 39 Afsnit 03. JK-6 rørsystem JK-6 rørsystem... Side Afsnit 04. Reguleringsspjæld, ø80 - ø160, galv., manuel, pneum., el...side 45 Reguleringsspjæld, ø180 - ø500, galv., manuel, pneum., el...side fordeler gren, presset, manuel, pneum., el...side fordeler gren, presset, manuel...side fordeler gren, svejst, manuel, pneum., el...side fordeler bukse, presset, manuel, pneum., el...side fordeler bukse, svejst, manuel, pneum., el...side 51 Falskluftsspjæld, galvaniseret...side 52 Membranspjæld...Side 53 Afsnit 05. Spændebånd Spændebånd, galvaniseret...side 54 Guitætningsring...Side 55 Afsnit 06. Lynkoblinger Lynkobling, galvaniseret...side 56 Afsnit 07. Flanger...Side 57 Guiflanger...Side 58 Afsnit 08. Flanger Hætter Jethætte, galvaniseret... Side Regnhætte, galvaniseret...side 61 Afsnit 09. Luftafbrydere, spjæld, fordelere Tilbehør Rørholder, galvaniseret...side 62 Rørholder, primed, svær model...side 63 Fræserskærm, galvaniseret...side 64 Gulvsug, galvaniseret...side 65 Sputnik, galvaniseret...side 66 Purflex-slange... Side 67 Slibebord, galvaniseret...side 68 Afsnit. Bilag Bilag 1...Side 69 Afsnit 04. Luftafbrydere, spjæld, fordelere Automatik for luftafbrydere, spjæld og fordelere...side 42 Tæt luftafbryder, ø50 - ø500, galv., manuel, pneum...side 43 Luftafbryder, ø80 - ø500, galv., manuel...side 44 3

4 JKF-rørsystemer JKF s sortiment omfatter galvaniserede rørsystemer, svejste rørsystemer i 2 og 3 materialetykkelse, og de danner således grundlaget for det første led i en optimal og komplet udsugningsløsning til transport af partikler og luft. Rørsystemerne er cirkulære, og udgør et bredt sortiment af rør, bøjninger, bukserør, grenrør, indklip, overgange, reduktioner, spjæld, fordelere, jet- og regnhætter m.v. Hermed sikres en individuel tilpasning og stor fleksibilitet. Nærværende katalog omfatter JKF s standardkomponenter i dimensionerne: ø80 ø00. Specielle kundetilpassede komponenter kan tilbydes efter ordre. Lasersvejst og længdefalset rørsystem, galvaniseret Luftafbrydere, spjæld Galvaniseret rørsystem et galvaniserede rørsystem omfatter alle de komponenter der kræves til en komplet og fleksibel udsugningsløsning, og kan anvendes til partikeltransport, svejseudsugning m.v. lasersvejste rør længdefalsede rør pressede bøjninger tætte luftafbrydere gren- og bukserør reguleringsspjæld tilpasningsstykker Rør i dimensionerne ø80 - ø er lasersvejste, og rør derover er længdefalsede. Bøjninger, grenrør, formstykker m.m. saenføjes med overlab og er punktsvejste. Rør og faconstykker er fremstillet i varmgalvaniseret plade: ogal 280, X 51, X 54 eller X 56 i materialetykkelse fra 0,75 1,. Overfladebehandlingen er i klasse Z dvs. zinkbelægningen er minimum 275 g/m 2 dobbeltsidet. Rørsystemet er som standard til samling med spændebånd [f.b] for hurtig samling og adskillelse i dimensionerne ø80 til ø800, og med løse flanger [f.b.m.fl] i dimensionerne ø850 til ø og 3 rørsystem 2 og 3 rørsystem 2 og 3 rørsystem omfatter alle de komponenter der kræves, til en komplet og fleksibel udsugningsløsning, og kan anvendes til partikeltransport, svejseudsugning m.v. lasersvejste rør plasmasvejste rør pressede bøjninger tætte luftafbrydere gren- og bukserør reguleringsspjæld fordelere pressede og svejste tilpasningsstykker en kraftige godstykkelse gør dette rørsystem velegnet til applikationer med højere tryk eller stærkt slidende partikler. Rør i dimensionerne ø80 - ø er lasersvejste, og dimensioner derover er plasmasvejste. Bøjninger, fordelere, gren- og bukserør, formstykker m.m. er fuldsvejste. Rør og faconstykker er fremstillet i plade C 01 eller OMEX 240 i materialetykkelse fra 2 3. Rørsystemet er som standard til samling med spændebånd [f.b] for hurtig samling og adskil- Fordelere lelse i dimensionerne ø80 til ø, og med flange [m.fl] i dimensionerne ø650 til ø00. Rørsystemet kan leveres ubehandlet, pulverlakeret primed (RAL 7032), eller pulverlakeret

5 JKF-rørsystemer med zink-primer og toplak. Standardfarven er RAL 50, men kan efter ønske og mod merpris leveres i andre farver, og i varm- eller el-galvaniseret udførelse. Overfladebehandling JKF råder over det nyeste pulverlakeringsudstyr - et automatisk 3-zone pulverlakeringsanlæg - som sikrer en høj og ensartet kvalitet af alle malede emner. Fordele ved pulverlakering: Høj kvalitet, slag- og ridsefast overflade Høj materialeudnyttelse ingen fordampning Miljø - ingen opløsningsmidler et primede rørsystem opfylder korrosionsklasse C2, jf. ISO 944 og har genbedre korrosionsklasse, skal dette specificeres ved ordre. JKF kan levere produkter, som opfylder op til korrosionsklasse C4, jf. ISO 944. Temperaturområde Begge rørsystemer kan som standard anvendes ved temperaturer fra -30 C til 80 C. Ønskes komponenter til højere temperaturer, kan dette leveres efter opgave. Tæthed Utætheder i et rørsy- Jethætte og regnhætte Spændebånd, lynkobling, flange nemgået følgende overfladebehandling: 1. Afrensning og jernfosfatering ved C 2. Skylning med ledningsvand ved C 3. Skylning med demiraliseret vand ved C 4. Tørring af emner ved C 5. Robot-påføring af zinkepoxy-primer; lagtykkelse: my 6. Hærdning af primer ved C. Afrensning af komponenter med svejste flanger sandblæses til SA 2,5 inden ovenstående behandling. Rørsystemet kan også leveres i malet udførelse (standardfarve RAL 50), hvor overfladebehandlingen er som ovenstående, dog er lagtykkelsen 80-0 my. Ønskes en stem medfører kapacitetstab og uønsket støj. JKF-rørsystemer fremstilles med små tolerancer hvilket medvirker til tætte samlinger. Ved montage med spændebånd eller lynkoblinger overholder rørstrengen tæthedsklasse C som er bedste tæthedsklasse inden for industriel udsugning. Ved montage med flangesamlinger anbefales det at anvende fugemasse eller guiflanger (EPM) for at sikre tætte samlinger. Ved korrekt samling med fugemasse eller guiflanger opnås samlinger der opfylder kravene til tæthedsklasse C. Se bilag 1 side 69. Kvalitetssikring JKF s kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til S/ISO9001 (S/EN29001). 5 Tilbehør: Slibebord, rørholder m.v. JK-6 rørsystem

6 Samlinger, galvaniseret rørsystem Samlingsmetoder Rørsystemernes høje, ensartede kvalitet sikrer saen med et effektivt samlings- og tætningssystem en let og hurtig montage med mulighed for efterfølgende tilpasning. Komponenterne til det galvaniserede rørsystem fremstilles til mange forskellige samlingsmetoder der også passer til andre systemer. et galvaniserede rørsystem kan efter ønske leveres for samling med: spændebånd [f.b]: ø80 ø500 brede spændebånd [f.bb]: ø150 ø lynkoblinger med håndtag [f.lyn]: ø80 ø lynkoblinger med bolt [f.lyn]: ø ø løse flanger [f.b.m.fl]: ø80 ø00 for slange [f.sl]: ø80 ø glatte [gl]: ø80 ø00 For spændebånd [f.b] For lynkobling [f.lyn] For brede spændebånd [f.bb] Med løs flange påmonteret [f.b.m.fl] Samlingsmetoden er afhængig af rørdimension, krav til styrke, tæthed, støj og montage. Ved samling med spændebånd ø80 - ø300 kan tætheden forøges ved at montere en u-formet guitætningsring (EPM) på f.bkanten. Lynkoblinger har fastmonteret indlæg (EPM), som sikrer en lufttæt samling. For slange [f.sl] For flange [f.fl] Ved ordreafgivelse angives den ønskede samlingsmetode. Samlingsmetoderne er angivet under billederne. Glat [gl] Konisk [k] 6

7 Samlinger, 2 og 3 rørsystem Samlingsmetoder Rørsystemernes høje, ensartede kvalitet sikrer saen med et effektivt samlings- og tætningssystem en let og hurtig montage med mulighed for efterfølgende tilpasning. Komponenterne til 2 rørsystem fremstilles til mange forskellige samlingsmetoder der også passer til forskellige systemer. 2 rørsystem kan efter ønske leveres for samling med: 2 spændebånd [f.b]: ø80 ø lynkoblinger med håndtag [f.lyn]: ø80 ø lynkoblinger med bolt [f.lyn]: ø ø løse flanger [f.b.m.fl]: ø80 ø påsvejste flanger [m.fl]: ø80 ø00 direkte flanger [d.fl]: ø300 ø00 Samlingsmetoden er afhængig af rørdimension, krav til styrke, tæthed, støj og montage. For spændebånd [f.b] Med løs flange påmonteret [f.b.m.fl]. Til maks. ø diameter i 2,00 For lynkobling [f.lyn] Med påsvejste flanger [m.fl] Ved samling med spændebånd ø80 - ø300 kan tætheden forøges ved at montere en u-formet guitætningsring (EPM) på f.bkanten. Spændebånd ø315 ø kan mod merpris leveres med indlagt tætningsmasse. Lynkoblinger har fastmonteret indlæg (EPM), som sikrer en lufttæt samling. Med direkte flanger [d.fl] For samling med lynkoblinger, løse flanger eller direkte flanger afsluttes rørender med en lige rørformet afslutning med en længde på min rørsystem kan efter ønske leveres for samling med: lynkobling med håndtag [f.lyn]: ø150 ø lynkobling med bolt [f.lyn]: ø ø påsvejste flanger [m.fl.]: ø150 ø00 Ved ordreafgivelse angives den ønskede samlingsmetode. Samlingsmetoderne er angivet under billederne. 7

8 Lasersvejst og længdefalset rør, galvaniseret iameter: ø80 - ø00. Lasersvejste og længdefalsede rør er galvaniserede og udført i 0,75, eller 1,00 plade (s). Rørene kan også leveres i 1, plade. L Kan efter ønske leveres i andre kvaliteter og dimensioner. Rør med diameter op til ø leveres standard som lasersvejste i længderne 0,5 m, 1,0 m og 2,0 m. Rør med diameter fra ø leveres længdefalsede i standardlængder 0,5 m, 1,0 m og 2,0 m. s Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner Vægt ved Vægt ved Vægt ved s Varenr. L = 0,5 m Varenr. L = 1,0 m Varenr. L = 2,0 m L = 0,5 m kg L = 1,0 m kg L = 2,0 m kg Lasersvejst 80 0, , , ,90 0 0, , , ,70 0 0, , , ,40 1 0, , , , , , , , 150 0, , , , , , , , , , , , , , , ,20 2 0, , , ,20 0 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 Længdefalset 851 5, , , , , , , , , , 87111,50 871, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 931, , , , , , , , , , , 950 1, , , , , , , ,38 e angivne varenumre med 800 er for rør til samling med spændebånd [f.b]. Varenumrene med 850 er for rør med løs flange [f.b.m.fl]. Rør leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 6 for samlingsmetoder. 8

9 Teleskoprør, galvaniseret 500 s 50 Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. iameter : ø80 - ø500. Teleskoprør er udført i 0,75 og galvaniseret plade, og leveres med lynkobling inkl. guiindlæg. imensioner s Vægt Varenr. kg e angivne varenumre er for teleskoprør til samling med spændebånd [f.b]. Teleskoprør leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 6 for samlingsmetoder. 9 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,99 1,20 1,39 1,45 1,60 1,70 1,80 2,07 2,29 2,53 2,78 3,07 3,37 3,58 3,95 5,00 5,70 6,30

10 R Ø R - S Y S T E M E R Rør med inspektionslem, galvaniseret 500 B s A Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. iameter: ø80 - ø00. Inspektionsleen er udført i 1, galvaniseret plade således at den indvendige side er glat, og har en tæt tillukning imensioner s B A Vægt Varenr. kg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 200 0,80 1,00 1,20 1, 1,40 1,50 1,60 1,75 2,00 2, 2,50 2,65 2,85 3,00 3, 4,50 5,15 5,70 6, 6,80 7,20 7,50 8,00 8,50,00,75 11,50, 13,00 e angivne varenumre med 800 er for rør til samling med spændebånd [f.b]. Varenumrene med 850 er for rør med løs flange [f.b.m.fl]. Rør med inspektionslem leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 6 for samlingsmetoder.

11 Rør med rensestuds, galvaniseret iameter: ø0 - ø. 0 PVC-dækslet er nemt at på- og afmontere. Alle rensestudse er udført med ø0 åbning. 0 Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner Vægt Varenr. kg e angivne varenumre er for rør med rensestuds til samling med spændebånd [f.b]. Rør med rensestuds leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 6 for samlingsmetoder. 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 1,00 1,15 1, 1,35 1,45 1,50 1,65 2, 11

12 Presset bøjning, galvaniseret iameter: ø80 - ø. Galvaniserede bøjninger er pressede og udført i 1,00 plade. 1,00 R Målspecifikationer er angivet på skemaet nedenfor. iameter = (). For alle gælder at R = 1,5 x. Ved udskiftning af galvaniseret bøjning med 2 3,00 bøjning, kan der forekoe toleranceforskelle ±20. imensioner ,5 Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 e angivne varenumre er for bøjninger til samling med spændebånd [f.b]. Bøjninger leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 6 for samlingsmetoder.

13 Segmentbøjning, galvaniseret iameter: ø - ø00. Galvaniserede segmentbøjninger er udført i og 1,00 plade (s). Segmentbøjninger fremstilles efter opgave i anden radius og dimension. s R Målspecifikationer er angivet på skemaet nedenfor. For alle gælder at R = 1,5 x. imensioner ,5 s Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg ,00 1,00 1,00 1,00 1, ,00 15,00 18,00 21,50 22,40,00 29,00 33,00 37,50 42,50 48,00 53,00 59, ,00 11,20 13,50 16, 16,80 18,80 21,80 24,80 28, 32,00 36,00 39,80 44, ,00 7,50 9,00,75 11,20,50 14,50 16,50 18,75 21, 24,00 26,50 29, ,50 5,60 6,80 8,05 8,40 9,40 1,40 14,05 16,00 18,00 20,00 22, , 2,80 3,40 4,00 4,20 4,70 5,40 6,20 7,00 8,00 9,00,00 11, e angivne varenumre med 800 er for segmentbøjninger til samling med spændebånd [f.b]. Varenumrene med 850 er for rør med løs flange [f.b.m.fl]. Segmentbøjninger leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 6 for samlingsmetoder. 1, 1,40 1,70 2,00 2, 2,35 2,70 3, 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 13

14 30 lige grenrør, galvaniseret iameter: ø80 - ø00. C Galvaniserede grenrør er udført i plade. B For samling med løse flanger [f.b.m.fl] forlænges L1 med 2 x 50. A-, B- og C-mål angives ved bestilling. Valgmulighederne begrænses af at A = C, og A B. A = C må være maks. 00. L1 L3 Grenen besteer længden L1. Grenrør er altid ligestaet med grenen centerplaceret. 30ϒ L1, L2 og L3 beregnes ved hjælp af anviste formler. L2 A Beregning af L2 og L3: L1 = se skema 1 L2 = L1 - A 2 tg L3 = L1-L2 cos ( ) - B ( tg 2 ) Eksempel: A = 650, B =, C = 650 L1 = 50 ( ) 650 L2 = 0, = 0,5 ( ,57) tg 29,7 L2 = - 44,79 p - 45 ( ) L3 = cos 29,7 - tg 29,7 = 60,60-114,08 2 L3 = 1146,52 p 1147 imensioner A = C B L1 L2 L3 Vælges (80-00) Beregnes Beregnes 28,0 28,8 28,8 29,0 29,1 29,2 29,2 29,3 29,3 29,4 29,5 29,6 29,6 29,6 29,6 29,7 29,7 29,7 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,9 29,9 29,9 29,9 14

15 45 lige grenrør, galvaniseret iameter: ø80 - ø00. C Galvaniserede grenrør er udført i plade. Når grenrøret leveres med løse flanger [f.b.m.fl], forlænges L1 med 2 x 50. B A-, B- og C-mål angives ved bestilling. Valgmulighederne begrænses af at A = C, og A B. A = C må være maks. 00. L1 45 L3 Grenen besteer længden L1. Grenrør er altid ligestaet med grenen centerplaceret. L1, L2 og L3 beregnes ved hjælp af anviste formler. L2 A Beregning af L2 og L3: L1 = se skema 1 L2 = L1 - A 2 tg L3 = L1-L2 cos ( ) - B ( tg 2 ) Eksempel: A = 500, B =, C = 500 L1 = 950 ( ) 500 L2 = 0, = 0,5 ( ,26) tg 44,7 L2 = - 222,37 p L3 = - tg 44,7 = 24,19-222,66 cos 44,7 2 L3 = 801,53 p 802 ( ) Vælges (80-00) imensioner A = C B L1 L2 L3 Beregnes Beregnes 43,8 43,8 44,0 44,0 44,1 44,2 44,2 44,3 44,4 44,5 44,5 44,6 44,6 44,6 44,7 44,7 44,7 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,9 44,9 44,9 15

16 30 konisk grenrør, galvaniseret iameter A: ø0 - ø00. C Galvaniserede grenrør er udført i 50 plade. B Leveres grenrøret med løse flanger [f.b.m.fl], lynkobling [f.lyn] eller brede spændebånd [f.bb], forlænges L1 med 2 x 50. Grenrørets A-, B- og C-mål angives ved bestilling. A, B og C kombineres efter eres ønske; dog besteer grenen B længden L1 som angivet i skemaet. en maksimale diameter-reduktion mellem A og C er 200. For B gælder B < (A+C)/2. L1 L2 30 L3 Ved dobbelte grenrør besteer største gren længden L1. 50 A imensioner A B C L1 L2 L3 Beregning af L2 og L3: L1 = Se skema L2 = L3 = ( ) ( ) L1 A + C tg ( ) ( ) L1-L2 B - tg cos 2 Eksempel: A = 650, B = 500, C = L1 = L2 = - = 6-476,31 2 ( 4 tg 29,7 ) L2 = 142,87 p L3 = - tg 29,7 = 74,42-142,60 cos 29,7 2 L3 = 1131,82 p 1132 ( ) Vælges (0-00) Vælges (0-00) Beregnes Beregnes 28,0 28,8 28,8 29,0 29,1 29,2 29,2 29,3 29,3 29,4 29,5 29,6 29,6 29,6 29,6 29,7 29,7 29,7 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,9 29,9 29,9 29,9 16

17 45 konisk grenrør, galvaniseret iameter A: ø0 - ø00. Galvaniserede grenrør er udført i plade. 50 C Leveres grenrøret med løse flanger [f.b.m.fl], lynkobling [f.lyn] eller brede spændebånd [f.bb], forlænges L1 med 2 x 50. Grenrørets A-, B- og C-mål angives ved bestilling. A, B og C kombineres efter eres ønske; dog besteer grenen B længden L1 som angivet i skemaet. L1 45 L3 B L2 en maksimale diameter-reduktion mellem A og C er 200. For B gælder B < (A+C)/2. 50 Ved dobbelte grenrør besteer den største gren længden L1. A imensioner A B C L1 L2 L3 Beregning af L2 og L3: L1 = Se skema L2 = L3 = ( ) L1 A + C tg Eksempel: A = 500, B = 300, C = L1 = L2 = - = ,49 2 ( 4 tg 44,6 ) L2 = 84,51 p L3 = - tg 44,6 = 723,29-149,92 cos 44,6 2 L3 = 575,37 p 575 ( ) ( ) ( ) L1-L2 B - tg cos 2 ( ) Vælges (0-00) Vælges (0-00) Beregnes Beregnes 43,8 43,8 44,0 44,0 44,1 44,2 44,2 44,3 44,4 44,5 44,5 44,6 44,6 44,6 44,7 44,7 44,7 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,9 44,9 44,9 17

18 30 indklip, galvaniseret iameter: ø80 - ø00. C Galvaniserede indklip er udført i plade. B A-, B- og C-mål angives ved bestilling. Valgmulighederne begrænses af at A = C, og A B. A = C må være maks. 00. Grenen besteer længden L1. Indklippet er altid ligestaet med grenen centerplaceret. L1 X L3 Hvis B < 300: X = 50 Hvis B > 300: X = 0 30 L2 A Beregning af L2 og L3: L1 = se skema 1 L2 = L1- A 2 tg L1-L2 L3 = cos ( ) - B ( tg 2 ) Eksempel: A = 700, B =, C = 700 L1 = 950 ( ) 700 L2 = 0, = 0,5 (950-32,22) tg 29,6 L2 = - 141,11 p ( ) L3 = cos 29,6 - tg 29,6 = 14,75-99,41 2 L3 = 1155,34 p 1155 imensioner A = C B L1 L2 L3 Vælges (80-00) Beregnes Beregnes 28,0 28,8 28,8 29,0 29,1 29,2 29,2 29,3 29,3 29,4 29,5 29,6 29,6 29,6 29,6 29,7 29,7 29,7 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,9 29,9 29,9 18

19 45 indklip, galvaniseret iameter: ø80 - ø00. C Galvaniserede indklip er udført i plade. A-, B- og C-mål angives ved bestilling. Valgmulighederne begrænses af at A = C, og A B. A = C må være maks. 00. B Grenen besteer længden L1. Indklippet er altid ligestaet med grenen centerplaceret. L1 X 45 L3 Hvis B < 300: X = 50 Hvis B > 300: X = 0 L2 A Beregning af L2 og L3: L1 = se skema 1 L2 = L1- A 2 tg L3 = L1-L2 cos Eksempel: A = 550, B = 500, C = 550 L1 = L2 = 0, = 0,5 (50-550) tg 44,8 L2 = 248,07 p L3 = cos 44,8-500 tg 44,8 = 1130,26-248,26 2 L3 = 882 ( ) - B ( tg 2 ) ( ) ( ) imensioner A = C B L1 L2 L3 Vælges (80-00) Beregnes Beregnes 43,8 43,8 44,0 44,0 44,1 44,2 44,2 44,3 44,4 44,5 44,5 44,6 44,6 44,6 44,7 44,7 44,7 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,9 44,9 19

20 30 og 45 bukserør, galvaniseret iameter: ø80 - ø00. Galvaniserede bukserør er udført i plade. Bukserørets A-, B- og C-mål angives ved bestilling. Bukserøret forlænges med 50 på ben B og C ved samling med brede spændebånd [f.bb], lynkoblinger [f.lyn], eller med løse flanger [f.b.m.fl]. JKF kan også levere bukserør i andre grader og kvaliteter. For bukserør, galvaniseret gælder følgende: A B og A C. Når C B, er det den største værdi af B og C der skal anvendes i beregningen. C 0 L2 B 50 Beregning af L1 og L2 for 2 30 : L1 = (A 0,134) L1 L2 = (B 0,866) + 0 A Eksempel: = 30 eller 45 A = B = C = 200 L1 = (200 0,134) + 50 = 76,8 L2 = (200 0,866) + 0 = 273,2 Beregning af L1 og L2 for 2 45 : L1 = (A 0,207) + 50 L2 = (B 0,5) + 0 Eksempel: A = B = C = 200 L1 = (200 0,207) + 50 = 91,4 L2 = (200 0,5) + 0 =

21 90 T-rør, galvaniseret iameter: ø80 - ø00. B Galvaniserede T-rør er udført i - 1,00 plade (s). For dimensionerne gælder at A=C B. A, B og C mål angives ved bestilling. L1 s 90ϒ A C L Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner B s L L , , , , ,

22 Reduktion, galvaniseret iameter: ø80 - ø00. L Reduktioner er punktsvejst og som standard udført i galvaniseret plade. 50 Ved montering med brede spændebånd [f.bb], lynkoblinger [f.lyn] og løse flanger [f.b.m.fl] øges længden (L) med 2 x Ved bestilling angives -mål og d-mål. Længden L er angivet i skemaet. d Besteelse af reduktionens længde L: Forskellen mellem reduktionens store og lille diameter ( - d) afsættes på koordinatsystemets lodrette akse. Ved fra dette punkt at følge linjen ud til skæring aflæses længden (L) i det tilsvarende punkt på koordinatsystemets vandrette akse d L 22

23 Overgangsstykke, galvaniseret iameter: ø80 - ø00. Overgangsstykker er punktsvejst og udført i galvaniseret plade. Overgangsstykker udføres efter opgave i andre dimensioner, og kan også udføres som asyetriske. 50 Ved bestilling angives mål for BU LU og samt samlingsmetode (se s. 6). maks. 35 H Beregning af H: H = ,5 (maks. værdi af LU ) eller (BU ) Eksempel =, LU =, BU =, EXL = 200, EXB = 300 BU H = (0,5 0) = H = 365 EXB EXL LU 23

24 Rør, 2 og 3 iameter for 2 : ø80 - ø. L 2 og 3 rør < leveres som standard for spændebånd [f.b]. Rør med = ø630 - ø leveres med flange [m.fl]. 2 Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner L = 0,2 m L = 0,5 m L = 1,0 m L = 2,0 m Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 48141, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 e angivne varenumre med < er for rør til samling med spændebånd [f.b]. Varenumrene med > 630 er for rør med flange [m.fl]. 2 og 3 rør leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 7 for samlingsmetoder. 24

25 Rør, 2 og 3 iameter for 3 : ø150 - ø. L 2 og 3 rør < leveres som standard for spændebånd [f.b]. Rør med = ø630 - ø leveres med flange [m.fl]. 3 Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner L = 0,2 m L = 0,5 m L = 1,0 m L = 2,0 m Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg , , , , , , 46171, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 e angivne varenumre med < er for rør til samling med spændebånd [f.b]. Varenumrene med > 630 er for rør med flange [m.fl]. 2 og 3 rør leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 7 for samlingsmetoder.

26 Teleskoprør, 2 iameter: ø0 - ø. Svejste teleskoprør er fremstillet i 2,00 plade (s), og leveres med lynkobling med guiindlæg L1 A Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner A L1 Vægt Varenr. kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 e angivne varenumre er for primede teleskoprør til samling med spændebånd [f.b]. Teleskoprør leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 7 for samlingsmetoder. 26

27 Rør med direkte flange, 2 og 3 iameter: ø300 - ø00. L Rør med direkte flanger er svejst og udført i 2,00 og 3,00 plade (s). b Rørene leveres med direkte flanger [d.fl] i sae materiale som rørene. e direkte flanger kan monteres saen med JKF's standardprogram af løse og påsvejste flanger. e angivne varenumre er for primede rør. s d1 1 Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. Vægt ved Vægt ved Vægt ved Vægt ved Antal s 1 d1 L = 0,2 m L = 0,5 m L = 1,0 m L = 2,0 m huller Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg 300 2, , , , , , , , , ,60 2, , , , ,60 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 67139, , , , , , , , , , , , ,40 3, , , , ,20 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 24 Rørlængde / flangebredde / hulstørrelse imensioner b L = 0,2 m L = 0,5 m L = 1,0 m L = 2,0 Hulstørrelse

28 Svejsestuds, 2 og 3 iameter: ø80 - ø. 50 Svejsestudse er udført i 2,00 og 3,00 plade (s) og leveres ubehandlet. s Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner Vægt Vægt Varenr. s = 2 kg Varenr. s = 3 kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 e angivne varenumre er for svejsestudse til samling med spændebånd [f.b]. Svejsestudse leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 7 for samlingsmetoder. 28

29 Presset bøjning, 2 og 3 iameter for 2 : ø0 - ø. iameter for 3 : ø150 - ø200. Pressede bøjninger er udført i 2,00 og 3,00 plade (s). s R Målspecifikationer er angivet på skemaet nedenfor. For alle gælder at R = 1,5 x. Ved udskiftning af galvaniseret bøjning med 2 3,00 bøjning, kan der forekoe toleranceforskelle ±20. imensioner s Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg ,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, ,20 1,80 2,00 2,90 3,20 3,80 5,00 8,90,90 17,80 23, ,20 1,30 2,00 2,20 2,70 3,40 5,90 7,60,00 15, ,60 1,00 1,40 1,60 1,90 2,50 4,40 6,40 9,30 11, ,40 0,60 0,70 1,00 1, 1,40 1,70 2,90 4,30 5,20 7, ,20 0,30 0,40 0,50 0,70 0,70 0,70 1,40 1,90 3,20 4, ,00 3,00 3,00 3, ,30 4,80 6,20 7, ,00 3,20 4, 5, ,20 2,40 3, 3, ,50 1,60 2, 2, ,80 1,00 1, 1,30 e angivne varenumre er for pressede, primede bøjninger til samling med spændebånd [f.b]. Pressede bøjninger leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 7 for samlingsmetoder. 29

30 Segmentbøjning, 2 og 3 iameter for 2 : ø140 - ø00. iameter for 3 : ø2 - ø00. Segmentbøjninger fremstilles efter opgave i anden radius og dimension. 2 og 3 segmentbøjninger leveres som standard for spændebånd [f.b]. Segmentbøjninger med = ø630 - ø00 leveres med flange [m.fl]. s R Målspecifikationer er angivet på skemaet nedenfor. For alle gælder at R = 1,5 x. imensioner s Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg ,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, ,90 7,60 9,60 13,30 24,20 29,90 36,20 43, 53,78 57,17 65,85 77,67 87,61 98, 9,40 1,14 133, ,00 5,20 7,20 8,60 16,20 20,00 24,20 28,80 38,08 40,37 46, 55,17 62,01 69, 77,00 85,04 93, ,40 3,80 4,80 6,50, 15,00 18, 21,60 30,18 31,87 36,45 43,97 49,21 54,85 60,80 66,94 73, ,00 2,60 3,60 4,40 8,,00, 14,40 22,18 23,47 26,65 32,67 36,41 40,35 44,50 48,84 53, ,50 1,40 1,80 2,20 4,00 5,00 6,00 7,20 14,28 14,97 16,85 21,20 23,61,95 28,30 30,84 33, ,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, ,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, , 11, 14,40 16, 19,65 22,00 28,60 36,40 44,90 54,40 64,70 77,48 82,57 95, 111,47 6,01 141,35 158, 175,34 193, ,40 7,40,80,70,90 14,60 19, 24,20 29,90 36,20 43,20 53,78 57,17 65,85 77,67 87,61 98,05 9,40 1,14 133, ,60 5,60 7,20 8,00 9,75 11,00 14,30 18,20 22,40 27,20 32,40 41,98 44,57 51,15 60,77 68,41 76,55 75, 94,04 3, ,70 3,70 5,40 5,40 6,60 7,30 9,50, 15,00 18, 21,60 30,08 31,87 36,45 43,97 49,21 54,85 60,80 66,94 73, ,90 1,90 2,70 2,70 3,30 3,70 4,80 6, 7,50 9,,80 18,28 19,27 21,75 27,07 30,01 33,15 36,40 39,84 43,48 e angivne varenumre med < er for segmentbøjninger til samling med spændebånd [f.lyn]. Varenumrene med > 630 er for rør med flange [m.fl]. 2 og 3 rør leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 7 for samlingsmetoder. 30

RØR-SYSTEMER PRODUKTPROGRAM

RØR-SYSTEMER PRODUKTPROGRAM RØR-SYSTEMER rustfrit stål PROUKTPROGRAM R Ø R - S Y S T E M E R r u s t f r i t s t å l E I C A T E T O C L E A N A I R 04.02.2015 Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser 1. Gyldighed isse salgs-,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

J K F - r ø r s y s t e m e r, r u s t f r i t s t å l p r o d u k t p r o g r a m

J K F - r ø r s y s t e m e r, r u s t f r i t s t å l p r o d u k t p r o g r a m J K F - r ø r s y s t e m e r, r u s t f r i t s t å l produktprogram 01.03.2012 S a l g s -, l e v e r i n g s - o g b e t a l i n g s b e t i n g e l s e r 1. Gyldighed isse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk 1 Profil / Samarbejdspartner 2 Tilbuds anvisning 3-6 Produkter 7 Forbandter 8 TS-PROFILEN 9 Montagevejledning for TS-PROFILEN 10 Montagevejledning for TS-ENDELUK 11-17

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Modelforslag til DADIF (Dansk Diagnostik- og Laboratorieforening) Salgs- og Leveringsbetingelser ved salg af løsøre mellem erhvervsdrivende i Danmark

Modelforslag til DADIF (Dansk Diagnostik- og Laboratorieforening) Salgs- og Leveringsbetingelser ved salg af løsøre mellem erhvervsdrivende i Danmark Modelforslag til DADIF (Dansk Diagnostik- og Laboratorieforening) Salgs- og Leveringsbetingelser ved salg af løsøre mellem erhvervsdrivende i Danmark 1. Gyldighed Salgs- og leveringsbetingelserne gælder

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Gældende fra 1. januar 2013 1. GENERELT 1.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance fra Atlas Copco Kompressorteknik A/S

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

PROAGRIA RIA-VENTILER PRISLISTE MARTS 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms.

PROAGRIA RIA-VENTILER PRISLISTE MARTS 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms. RIA-SKYDEVENTIL SVL PE Med tætningssystem ved spjældplade. Til inden- og udendørs brug i rørsystemer. Varenr. V130 74 110 Ø110 SVL PE Varenr. V130 74 125 Ø125 SVL PE Varenr. V130 74 160 Ø160 SVL PE Varenr.

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere og controllere.

NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere og controllere. BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Stuksvejsning... 2. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr11... 4. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr17... 5. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr26...

Stuksvejsning... 2. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr11... 4. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr17... 5. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr26... STUKSVEJSEPARAMETRE INDHOLDSFORTEGNELSE Stuksvejsning... 2 Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr11... 4 Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr17... Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr2... Salgs og leveringsbetingelser...

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

MULPRISLISTE TISHADE 2013

MULPRISLISTE TISHADE 2013 PRISLISTE MULTISHADE 2013 INDHOLD PRISLISTER RULLEGARDINER 1 LØSDELE TIL RULLEGARDINER 13 PLISSÉGARDINER 19 LØSDELE TIL PLISSÉGARDINER 43 LAMELGARDINER 51 LØSDELE TIL LAMELGARDINER 81 På din forhandlerside

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse.

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse. Zederkof A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Zederkof A/S Handelskøb 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof A/S. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere