Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus"

Transkript

1 Ansøgning om akkreditering i opholdssted Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus LOS-medlemsnr.: Postadresse: Kærgade 153, 8900 Randers, 8900 Randers Afdelinger omfattet af ansøgningen: Opholdsstedet CVR-nr.: Leder (navn og stilling): Per Sørensen, forstander Kontaktperson (navn og stilling): Per Sørensen, forstander Telefonnummer: adresse: Evt. hjemmesideadresse: Tidspunkt for indsendelse af tilkendegivelsesskema: juni 2007 Ansøgerstedets målgruppe (kort): Svært omsorgssvigt, tidligt skadet, betragtelige tilknytningsforstyrrelser, følelsesmæssigt kaos Ansøgerstedets hovedydelser (kort): Relationsorienteret behandling Forberedelse Ansøgerstedet har gennemført Selvtester 1 Ja: Nej: Hvis ja, antal point: Ansøgerstedet har gennemført Selvtester 2 Ansøgning Ja: Nej: Side 1

2 Undertegnede ansøger hermed om LOS-akkreditering. Ansøgeren har gjort sig bekendt med Bestemmelser vedr. akkreditering i LOS i 2007 (prøveperioden) Dato: Underskrift: Selve ansøgningen a) Evt. præsentation af ansøgerstedet form (billeder, lyd, video eller skriftligt): b) Ansøgningen: sider) c) Bilag: stk) Hovedområder Ydelse Inddragelse og samarbejde Manual for Opholdsstedet Valdemarhus Niveau Standarder for Stedets standard beskrivelse (B, I, E) [1] 1. Ydelsesbeskrivelser I 2. Udviklingsplaner I/E 3. Indslusning og E udslusning 4. Efterværn E 5. Sundhed B 6. Medicinhåndtering I 7. Inddragelse af E børn/unge 8. Forældre og E netværk 9. Samarbejdsparter E 10. Visitation I 11. Tilsyn E 12. Lokalsamfund B 13. Værdigrundlag E 14. Vision og I Organisation strategiplan 15. Ledelse I 16. Kompetencer I 17. Beredskabsplaner I Evaluering 18. Evaluering E Bilagsliste: Antal sider: 35 (Max. 40 Antal : 13 Bilag (Max. 20 Bilag Side 2

3 1. Brochure 2. Rapport 3. Medicin skemaer 4. Smiley skema 5. Evaluering forældre og netværk 6. Evaluering specifikke tilsyn 7. Evaluering Øvrige samarbejdsparter 8. Evaluering generelle tilsyn 9. Evaluering værdigrundlag 10. Færdselsregler 11. Kompetence oversigt 12. Ambulanceplan Bilagsliste fortsat 13. Valdemar Avisen 14. Folder beskrivende Planner4You 15. Evaluering af udslusning af barn, barnets oplevelse Ydelse 1. Ydelsesbeskrivelser Standardens ordlyd Opholdsstedet skal beskrive sine kerne- og delydelser samt de pædagogiske og/eller behandlingsmæssige teorier og metoder, som indholdet i ydelserne bygger på. Herunder skal opholdsstedet: Beskrive målgruppen for kerne- og delydelserne. En gang årligt gennemgå ydelsesbeskrivelserne med medarbejdergruppen. Gøre ydelsesbeskrivelserne tilgængelige for børnene/de unge, forældre eller andet netværk, samarbejdsparter. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) Kerneydelse: Valdemarhus er et socialpædagogisk behandlingssted jf. SEL 142 stk.1. Der tilbydes ophold og omsorg i et anerkendende relationsorienteret behandlingsmiljø, hvor behandlingsstrategien tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barn. Til børn i skolealderen kan der tilbydes skolegang i egen intern skole På Valdemarhus vægter vi børnenes selvbestemmelse og mulighed for indflydelse på egen hverdag højt. Vi ønsker at bibringe børnene/de unge et positivt livssyn gennem gensidig respekt og dialog. Vi vil lærer børnene/de unge at opsøge nye muligheder, og skaber bedre betingelser for dem selv. Målgruppen På Valdemarhus er vores målgruppe børn og unge af begge køn i alderen 4-18 år. Indskrivningen sker hovedsageligt i alderen 4-10 år. Vi kan tage yngre /ældre børn i forbindelse med søskendeindskrivning, hvor et eller flere af børnene har behandlingsbehov, og hvor det vurderes, at børnene bør forblive samlet. Vores målgruppe er børn og unge, som kræver særlig pædagogisk støtte, behandling og omsorg i trygge overskuelige rammer, fordi de er svært omsorgssvigtede eller tidligt skadede. Børnene og de unge på Valdemarhus har ved indskrivningen adfærdsmæssige, sociale eller psykiske problemer Side 3

4 med betragtelige tilknytningsforstyrrelser, følelsesmæssigt kaos o.l. Vi tilbyder også ophold for børn og unge med identitetsproblemer i forbindelse med anden etnisk oprindelse end dansk. Fælles for målgruppen er, at der er behov for et længerevarende behandlingsophold, som ikke kan løses i almindelig familiepleje. Det pædagogiske miljø Vi har et pædagogisk miljø, hvor Udvikling, Respekt, Rummelighed, Fællesskab, Samarbejde/Indflydelse, og Trivsel er grundstenene i relationsdannelsen imellem de enkelte individer. Relationsdannelsen medvirker til at nå målet for den enkeltes behandling. På Valdemarhus har vi et Dialektisk idealistisk menneskesyn: Ud fra Steen Achton s teori mener vi at mennesket er født socialt og udvikler sig i samspillet med andre. Hovedpunkter i Dialektisk idealistisk menneskesyn er: Psykiske ideelle strukturer hos mennesket Mennesket kan påvirkes udefra, men det er især menneskets indre der kan forandres Virkeligheden er imidlertid dialektisk (modsætningsfyldt) Følelserne, (modsætningerne ligger i mennesket), og udviklingen sker i samspillet mellem omverdenen og mennesket. Problemerne og forandringerne ligger også primært i mennesket og ikke i omgivelserne på trods af det dialektiske forhold Mennesket skal lære selv at løse problemerne jævnfør ovenstående. Der findes et element af magt i relationen mellem brugeren og pædagogen der gør, at brugeren udvikles imod at kunne mestre sit eget liv. For relationen i det pædagogiske arbejde på Valdemarhus betyder dette, at det tilstræbes at: Relationen er symmetrisk, og foregår ud fra et perspektiv der hedder samarbejde, kollektiv forståelse og ligeværdighed. Sociologisk bygger dette menneskesyn bla. på den magtfrie samtale. Dette skal ses i den kritiske teoris lys. Idealet er at relationen bliver symmetrisk. Magten hos pædagogen ligger i at gøre relationen symmetrisk. Kerneord: Samtale Fælles forståelse og samarbejde Ligeværdighed men ikke nødvendigvis ligestillethed Kilde: Yngve Hammerlin og Eigil Larsen Menneskesyn i teorier om mennesket På Valdemarhus forstår vi: Side 4

5 UDVIKLING; som en ændring af det eksisterende. Udvikling opstår gerne ved refleksion over, hvorfor vi gør, som vi gør og derigennem finde nye veje og muligheder. RESPEKT; som en gensidig forudsætning for ligeværdighed. Respekt for den enkeltes person og dennes færdigheder medvirker til at fremme selvforståelse og muligheden for at indgå i det omkringværende samfund. RUMMELIGHED; som at kunne forholde sig til forskellighed. Gennem anerkendelse af forskellighed øges tolerancen for indlevelse i forskellige behov og opfattelser. FÆLLESSKAB; som at være en del af noget større. At deltage i de opgaver der er og tage ansvar for og i organisationen. At dele glæder, sorger, bekymringer og historier med hinanden. At forstå og opleve, at du er noget i kraft af dit forhold til andre. SAMARBEJDE/INDFLYDELSE; som det at vi sammen finder løsninger, der videst muligt tilgodeser den enkeltes behov, i de overordnede rammer på Valdemarhus. TRIVSEL; som det at udvikle sig godt og være veltilpas. At den enkeltes behov for udfordring, social samhørighed og tryghed tilgodeses. Delydelser Følgende delydelser, som der betales særskilt for, forefindes på Valdemarhus: I forbindelse med anbringelse af børn og unge i Fonden Valdemarhus kan der efter aftale stilles personale til rådighed i forbindelse med overvåget samvær. Fonden Valdemarhus kan ligeledes formidle kontakt til personlig/kulturel støtteperson i forbindelse med anbringelse af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Valdemarhus kan stille en person til rådighed der ledsager det enkelte barn, når det skal på hjemmebesøg hvis behov herfor opstår. Valdemarhus tilbyder efterværn frem til den unges 22 år. Medicinering ved længerevarende og kroniske behandlingskrævende lidelser, som ADHD og enuresis. Terapi og psykologiske samtaler/behandlinger. Intern skole kl. Aktivitets- og fritidstilbud: Der tilbydes i og omkring Valdemarhus aktiviteter som musik, sanglege, div. spil, computer, håndarbejde o.l. Af udendørs aktiviteter er der mulighed for boldspil, klatre i træer, bygge huler o.l. Kun fantasien og hensynet til den enkeltes sikkerhed sætter grænser for aktiviteter. Det tilstræbes, at få børnene / de unge i gang med forskellige sports- og fritidsaktiviteter, der alle skal foregå uden for huset. Der bliver lavet aftaler med de lokale sports- og fritidsklubber, og i starten vil medarbejdere fra Valdemarhus være til stede under den enkelte aktivitet. Således sikres det, at børnene / de unge så vidt muligt kan lære at indpasse sig i sammenhæng med mere normalt fungerende børn. På nuværende tidspunkt (oktober 2007) går følgende af vores børn/unge til disse aktiviteter udenfor Valdemarhus. Vi har et barn, der går til tromme undervisning 1gang ugentlig og til basketball 2-3 gange ugentligt. Et barn der går til atletik 2 gange ugentligt. Et barn der går til ridning 1 gang ugentligt. 1 barn der går til fodbold 2 gange ugentligt. To børn der on/off går i den lokale ungdomsklub 2 gange ugentligt. Vi har 2 yngre børn der pt. går i børnehave og som efter børnehave har brug for at være i nærmiljøet. Disse 2 børn leger meget i udenoms arealet, hvor de leger og udforsker området. Huset har pt. 2 teenager piger, der alle har et fritidsjob, som de passer efter skole/i weekender. Side 5

6 Udflugter/Rejser I løbet af året bliver der arrangeret div. oplevelsesture til forskellige udflugtsmål i ind- og udland, for at give et godt sammenhold i børne-/unge gruppen, samt knytte tætte relationer til voksne. Det kan eksempelvis være hytteture eller storbyferier. En gang om året tager Valdemarhus som mange andre familier på en ferie, i udlandet/indland. Ferien planlægges god tid i forvejen, således at både børn og forældre i god tid inden afrejsen kan stille spørgsmål. Ferien er et pædagogisk redskab, da alle ansatte deltager og der derved skabes tættere relationer og fællesskabsfølelse. Ydelsesbeskrivelsen gennemgås en gang årligt på temadage, hvor hele personalegruppen deltager. Der kan dog forekomme ændringer, som løbende på personalemøder vil blive justeret. Ydelsesbeskrivelserne forefindes i Valdemarhus nyhedsavis der udkommer 2-3 gange årligt. Ydelsesbeskrivelserne forefindes ligeledes på tilbudsportalen. og Valdemarhus s hjemmeside. Valdemaravisen er en avis hvor husets børn/unge og personale har mulighed for at bidrage med nyttige oplysninger og oplevelser/input fra dagligdagen. Valdemaravisen er tilgængelig for alle med interesse og relevans til husets beboere/ansatte. Indikatorer Evt. bilag 1. HAR OPHOLDSSTEDET EN BESKRIVELSE AF SINE KERNE- OG DELYDELSER? HAR OPHOLDSSTEDET BESKREVET DE PÆDAGOGISKE/OG ELLER BEHANDLINGSMÆSSIGE TEORIER OG METODER, SOM YDELSERNE BYGGER PÅ? 2. HAR OPHOLDSSTEDET BESKREVET MÅLGRUPPEN FOR Bilag 1 brochure YDELSERNE? 3. ER YDELSESBESKRIVELSERNE BLEVET GENNEMGÅET MED MEDARBEJDERGRUPPEN INDEN FOR DET SENESTE ÅR? 4. ER YDELSESBESKRIVELSERNE TILGÆNGELIGE FOR BARNET/DEN UNGE M. FL.? Ydelse 2. Udviklingsplaner Standard Hvert barn/ung skal have en udviklingsplan, der indeholder en beskrivelse af aftaler, mål og forventninger. Herunder skal: Der være udarbejdet en udviklingsplan i samarbejde med barnet/den unge senest 3 måneder efter indflytning. Udviklingsplanens mål og aftaler justeres efter aftale med barnet/den unge senest hver 6. måned. Det dokumenteres i hvilken grad udviklingsplanens mål og delmål er indfriet og justeret. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) Side 6

7 Ved visitation til Valdemarhus lægger vi vægt på, at ingen børn eller unge kan indskrives, før der foreligger handlings-/ behandlingsplan. I disse skal indgå, hvilke forventninger der stilles til Valdemarhus og barnets videre udvikling samt forventet anbringelsesperiode. Desuden afholder vi halvårlige opfølgningssamtaler med den anbringende kommune. Opfølgningsaftalerne tager udgangspunkt i statusrapporten (udviklingsplan)fra Valdemarhus, således at der sikres et fremadrettet fokus i forhold til den angivne handlings- og behandlingsplan. På Valdemarhus følger vi nedenstående plan med det formål at sikre en løbende opfølgning på barnets udvikling og trivsel: a) 3 måneder efter at barnet eller den unge er flyttet ind på Valdemarhus, udarbejdes der i samarbejde med barnet eller den unge en udviklingsplan, der tager udgangspunkt i den anbringende kommunes handleplan. b) Hver 6. måned udarbejdes en statusrapport, der tager udgangspunkt i opholdsstedets iagttagelser. Det er primærpædagogen, der udarbejder statusrapporten. Rapporten indeholder eksempler på kognitive, motoriske, fysiske, emotionelle og sociale iagttagelser fra dagligdagen. c) Statusrapporten vil efter barnets eller den unges evner og formåen blive gennemgået /justeret, inden den tilsendes forældre og anbringende kommune. (Se eksempel bilag 2) Erik Varnes d) Hver 3. måned afholder personalet, konference om barnet eller den unge, hvor der justeres i udviklingsplanen. Barnet/den unge bliver efter evne og formåen inddraget inden og efter konferencen.(se pkt.7) Aftalerne indsættes herefter i børnenes sagsmapper. Udviklingsplanerne er til internt brug og statusrapporten er til eksternt brug. Udviklingsplanerne er et arbejdsredskab, som bliver brugt til at udarbejde den endelige statusrapport. Til møderne deltager forældre, leder, sagsbehandler, kontaktpædagog, lærer og, efter evne og formåen, det enkelte barn/ung. Eksterne samarbejdspartnere, der har kontakt med barnet/den unge, kan deltage på disse møder, hvis det vurderes at have vigtighed for barnet/den unges udvikling. Evalueringen finder sted via statusrapporten, hvor samtlige iagttagelser om barnet/den unge er underbygget af eksempler, der synliggør barnets/den unges udvikling. Arbejdet med statusrapporten er bygget op omkring den proces, der kendetegner virkningsevaluering, hvilket blandt andet betyder, at der i statusrapporten findes et afsnit, hvor de specifikke fokuspunkter for det enkelte barn er skrevet ind. Fokuspunkterne indikerer, hvad der i den følgende periode skal fokuseres på og arbejdes med. På den måde tydeliggøres det, hvad der skal vurderes på, på det efterfølgende møde. Ved brug af eksempler beskrives og dokumenteres barnets udvikling i forhold til fokuspunkterne, og det bliver derfor tydeligere, hvorvidt det enkelte barn/unge udvikler sig på fokuspunkterne. Statusrapporten indeholder ligeledes et punkt med en overordnet beskrivelse af status, således at det overordnede mål med indsatsen over for det enkelte barn stadig indgår som en del af statusrapporten. Ledelsen har det overordnede ansvar for at sikre at kvaliteten af iagttagelserne, eksempler og fokuspunkter i denne forbindelse er i orden. Indikatorer Bilag Side 7

8 1. HAR ALLE OPHOLDSSTEDETS BØRN/UNGE EN UDVIKLINGSPLAN, DER LEVER OP TIL AKKREDITERINGSSTANDARDENS KVALITETS- OG TIDSKRAV? 2. HAR ALLE BØRN/UNGE DELTAGET I UDARBEJDELSEN OG JUSTERINGER AF DERES UDVIKLINGSPLAN? 3. JUSTERES OG FØLGES DER OP PÅ DE MÅL OG AFTALER, DER ER INDGÅET MED BARNET/DEN UNGE, OG ER DER DOKUMENTATION HERFOR? Bilag 2 rapport Ydelse 3. Indslusning og udslusning Standard Opholdsstedet har en politik, der beskriver opholdsstedets værdier og principper i forhold til indslusning og udslusning. Herunder skal: Politikken som minimum beskrive opholdsstedets dagligdag og traditioner, metoder og aktiviteter, som opholdsstedet anvender i indslusnings- og udslusningsforløbet. Der udarbejdes en beskrivelse af den kontakt barnet/den unge kan forvente at have til opholdsstedet efter endt ophold ("fleksibelt efterværn"). Opholdsstedets indsats i forhold til indslusning og udslusning evalueres. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) På Valdemarhus har vi følgende ind- og udslusningspolitik: Indslusning Ved indslusning er det vigtigt for os at barn og forældre føler sig velkomne og trygge. Det er vigtigt, at de oplever en hyggelig og god atmosfære, hvor der er tid og plads til dialog. l. Ved indslusning kommer barnet på forbesøg med sagsbehandler eller forælder, og barnet besøger Valdemarhus minimum 3 gange inden indflytning: Ved det første besøg deltager sagsbehandler eller forælder sammen med barnet. Formålet er blandt andet, at alle kan se huset an. Ved det første besøg viser vi rundt i huset, barnet får sit kommende værelse at se. Derudover vises udenoms arealer og aktivitetsmulighederne på Valdemarhus. Ved det andet besøg bliver barnet afleveret og skal være alene på Valdemarhus. Barnet besøger Valdemarhus i 2-3 timer. Formålet er at gøre barnet fortrolig med hus, børn og voksne. Barnet bliver i tidsrummet fulgt tæt af sin primære kontaktpædagog, som leger og skaber trygge rammer omkring barnet. Ved tredje besøg afleveres barnet og overnatter på Valdemarhus. Formålet er at forberede barnet på sine nye omgivelser på en skånsom måde, inden den endelige indflytning. Barnets overnatning foregår på en stille og rolig måde, hvor barnet i ro og mag får mulighed for at undersøge og opleve husets struktur. Det er barnets primær- /sekundærpædagog, der følger barnet. Side 8

9 2. Ved barnets første besøg på Valdemarhus bliver der tilknyttet en primær og en sekundær kontaktpædagog til barnet/familien. Målet med kontaktpædagogerne er at skabe forudsigelige og trygge rammer for barn og forælder. 3. Primær-/sekundærpædagog er ansvarlig for i samarbejde med barnet i indslusningsperioden at indkøbe møbler og indrette barnets værelse for derved at giver barnet tilhørsforhold til Valdemarhus. Den første tid på Valdemarhus foregår primært i og omkring huset, da vi lægger vægt på at skabe en base og trygge rammer for barnet. 4. Efter indslusningen holdes en traditionel velkomstmiddag, hvor alle børn, primær- og sekundær pædagog samt de ansatte som kan deltager. Barnet har i samarbejde med primærpædagogen valgt en menu og vil i dagens anledning modtage en velkomstgave fra Valdemarhus. Evaluering af indslusning Primærpædagogen har ansvaret for, at der i løbet af indslusningsforløbets første tre måneder skrives notater ind i barnets journal i Planner4you, herunder barnets oplevelse af den første tid på Valdemarhus. Under punktet Indslusning noterer pædagogerne, hvad barnet tilkendegiver i forhold til indslusningen (Hvad er godt, hvad vil barnet gerne have?), samtidig med at udtalelser fra forældrene i forhold til indslusningsforløbet noteres (Føler de sig velkomne, føler barnet sig hjemme, hvad kan gøres bedre?). Notaterne kan ved brug af Planner4you samles og anvendes som udgangspunkt for drøftelse af indslusningspraksis på temadage forår og efterår. Udslusning Ved udslusning er det vigtigt for os, at barnet bliver forberedt, hvilket vi gør via dialog og visualisering af den unges kommende hjem. Det er vigtigt for os at føre samtaler med barnet/den unge, hvor barnet/den unge bliver inddraget og får indflydelse på deres fremtid. Minimum 2 år før udslusningen afholdes en samtale med barnet eller den unge, hvor målet blandt andet er, at inddrage barnet eller den unge i udslusningsforløbet. På baggrund af samtalen og i samarbejde med barnet eller den unge udarbejdes en plan for udslusningsforløbet. Ud over udslusningssamtalen følger vi på Valdemarhus følgende principper og aktiviteter i et udslusningsforløb: Barnets eller den unges primærpædagog følger barnet eller den unge i hele udslusningsprocessen. Primærpædagogen er ansvarlig for at forløbet. Inden selve udslusningen har barnet eller den unge og primærpædagogen, afhængig af kommende foranstaltning, været på flere forbesøg. Når barnets eller den unges sidste dag på Valdemarhus nærmer sig, holder vi en afskedsmiddag, hvor alle børn og ansatte deltager. Barnet eller den unge har i samarbejde med primærpædagogen valgt en afskedsmenu og vil i dagens anledning modtage en afskedsgave fra Valdemarhus til en værdi af kr. 250,-. Her ud over modtager den unge en sten, som den unge selv har fundet i naturen. Stenen skæres over i 2 dele, hvorefter de 2 dele slibes op og sættes på en fod. Den ene fod påføres barnets navn og bliver på Valdemarhus, mens den anden fod påføres Valdemarhus og følger barnet. Efter udslusning besøger Valdemarhus barnet eller den unge minimum 3 gange. Det vil Side 9

10 primært være primær-/sekundærpædagogen, der vil besøge det udslusede barn. Vi vil dog bestræbe os på at holde en åben kontakt mellem barnet og husets beboer/ansatte. Det udslusede barn vil altid være velkommen til at komme på besøg i huset. Evaluering af udslusning Fra det tidspunkt, hvor udslusningssamtalen har fundet sted, vil den unges oplevelse af udslusningen komme på dagsordenen på statusmøderne. Det noteres i Planner4you, under punktet Udslusning, hvad den unge synes om udslusningsaktiviteterne (hvad er godt, hvad kan gøres bedre, føler vedkommende sig inddraget og tryg ved udslusningsprocessen?). Samtidig inddrages forældrenes kommentarer til udslusningsforløbet (Hvad er godt, mindre godt, føler de sig trygge ved udslusningen, og den måde Valdemarhus håndterer det på?). Forældrenes kommentarer forsøges inddraget ved at bringe udslusningsforløbet på banen til statusmøderne. Endvidere vil primærpædagogen i forbindelse med besøg hos den udslusede unge indhente oplysninger om den unges vurdering af udslusningsforløbet. Notaterne kan ved brug af Planner4you samles og anvendes som udgangspunkt for drøftelse af udslusningspraksis på temadage forår og efterår. På den måde inddrages den udslusede unges erfaringer/oplevelser, og forældrenes tilkendegivelser så vidt muligt. Vi vil bruge det som udgangspunkt for en opstilling af plus- og minussider ved udslusningsprocessen, og herud fra foretage eventuelle ændringer i processen. Vi vil bruge den unges fortælling til at sikre en kontinuitet i udslusningen, der tilgodeser barnet /den unge bedst muligt. Indikatorer Bilag 1. HAR OPHOLDSSTEDET EN POLITIK FOR INDSLUSNING OG UDSLUSNING? 2. HVORDAN EVALUERER OPHOLDSSTEDET INDSATSEN I FORHOLD TIL INDSLUSNING OG UDSLUSNING? Ydelse 4. Efterværn Standard Opholdsstedet skal have beskrevet sin efterværnsordning. Herunder skal: Det beskrives, hvilke typer af delydelser opholdsstedet råder over i forhold til etablering af efterværn (personlig rådgiver, fast kontaktperson, døgnophold, etablering af udslusningsordning). Efterværn udformes ud fra den enkelte unges situation, og den unge samt visiterende myndighed skal inddrages i udformningen af det konkrete efterværnsforløb. Opholdsstedet beskrive og dokumentere indsatsen i forhold til den enkelte unges efterværnsordning. Opholdsstedets efterværnsordning evalueres. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) Side 10

11 Valdemarhus etablerer i samarbejde med den anbringende kommune og den unge en udslusningsordning, hvor der efter behov aftales en individuel efterværnsordning. Ikke to efterværnsforløb er ens, da de tilpasses den enkelte unges individuelle behov og aftales særskilt med den anbringende kommune og den unge. I nogle tilfælde vælger den anbringende kommune, at de ikke vil etablere efterværn, det kan fx være, når der er tale om kostskole, efterskole eller andet anbringelsesforhold. I andre kommuner er der afsat et bestemt beløb til efterværnsordninger i de tilfælde vurderer vi, om vi kan lave et efterværn, der stemmer overens med den enkelte unges behov, eller om vi er nødt til at melde fra. Valdemarhus råder overfølgende delydelser: Valdemarhus kan tilbyde den unge mulighed for efterværn, hvor det er den unges primære kontaktpædagog/personlig rådgiver, der varetager efterværnet, såfremt visiterende myndighed ønsker dette. Afhængig af den visiterende myndighed og efterværnets omfang og aftaler, dokumenteres der i form af rapport, hvorledes forløbet udvikler sig. Den unge bliver inddraget i rapporten. Evaluering af efterværn I Planner4you er oprettet et dokument om efterværn, hvor det er muligt at samle al evaluering vedrørende efterværnsordningen på Valdemarhus. Når en ung har anvendt efterværnsordningen på Valdemarhus, følger primærpædagogen op på forløbet ved dels at spørge den unge om (se bilag 15), hvad de har syntes om forløbet og ordningen, dels ved at følge op i forhold til den enkeltes sagsbehandler, tre til seks måneder efter at efterværnsordningen er trådt i kraft. På det tidspunkt kan sagsbehandleren vurdere, hvorvidt efterværnet ser ud til at fungere i forhold til den enkelte unge, hvad der fungerer bedst ved ordningen, og om der kan laves eventuelle ændringer. Ud fra de oplysninger, der er tastet ind i Planner4you for de efterværnsordninger, der til dato har været gennemført, evalueres indsats og aktiviteter i forhold til efterværn på kommende temadage forår og efterår På den måde inddrages den udslusede unges erfaringer/oplevelser, og sagsbehandlernes tilkendegivelser som udgangspunkt for en opstilling af plus- og minussider ved efterværnsordningen. På baggrund heraf kan eventuelle ændringer i indsatsen drøftes og besluttes. Beslutninger fremgår af referat fra temadagene. Indikatorer Bilag 1. HAR OPHOLDSSTEDET EN BESKRIVELSE AF EFTERVÆRNSORDNINGER? 2. ER DER DOKUMENTATION FOR AT EFTERVÆRNET AF VISITERENDE MYNDIGHED TILPASSES DEN ENKELTE UNGES SITUATION, OG AT DEN UNGE INDDRAGES I DEN KONKRETE UDFORMNING? 3. EVALUERER OPHOLDSSTEDET SIT TILBUD OM EFTERVÆRN? 15 Side 11

12 Ydelse 5. Sundhed Standard Opholdsstedet skal have en sundhedspolitik, der beskriver opholdsstedets værdier og principper i forhold til sundhed. Herunder skal: Opholdsstedets sundhedspolitik indeholde en beskrivelse af opholdsstedets generelle sundhedsforhold, men også beskrive hvordan en individorienteret sundhedsfremmende indsats tilbydes. Sundhedspolitikken opdateres. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) På Valdemarhus har vi følgende vision på sundhedsområdet: 1. Vi skal have en større bevidsthed omkring vores kost hvad spiser vi, og hvad gør det ved os. Se også visionsplan. 2. Vi vil gerne have sunde og raske børn, der er bevidste om, hvad de spiser. 3. Vi vil gerne udvide deres horisont og stimulere deres sanser, så de får en bedre trivsel og livsstil. Valdemarhus har en sundhedspolitik, hvor vi bestræber os på at skabe et miljø, der sikrer, at børnene og de unge får en sund opvækst, der forbereder dem bedst muligt til deres kommende voksenliv. Velværd og livskvalitet er de bærende principper for vores sundhedspolitik. Vi arbejder med sundhed på følgende områder: Kost Børnene og de unge skal opnå viden om, hvad sunde livs vaner indeholder, og hvordan sund mad og motion kan indgå som en naturlig del i hverdagen. For at opnå denne viden bestræber vi os på at tilbyde dem en sund, varieret og ernærende kost, der stimulerer deres sanser og udvider deres horisont i forhold til sunde livsvaner. Vi holder børnemøder og har der et fast punkt, hvor vi taler om kost. I forskellige perioder skal børnene inddrages og have medindflydelse på den mad, vi spiser på Valdemarhus. Det skal være med til at bevidstgøre dem omkring sunde madvaner. Vi tager udgangspunkt i det enkelte individ og deres kostbehov. Vi har eksempelvis en ung der er vegetar. Der bliver i dagligdagen taget hensyn til den unges madvaner. Den unge er blevet vejledt så det ernæringsmæssige behov er blevet dækket. I det daglige har vi talt med og inddraget det enkelte barn om vigtigheden af god og varierende kost. Der er lånt bøger på biblioteket. Der er købt bøger og der er søgt information på Internettet. Ligeledes er det pågældende barn blevet vejledt i madlavning. Der har været lægesamtaler med henblik på kostens betydning for trivsel. Motion For at fremme børnenes motionsvaner, cykler børnene i skole afhængig af alder og formåen. De dyrker fritidsinteresser efter evne, formåen og interesser, og vi opfordrer/vejleder dem til at være fysisk aktive. Fritidsinteresser bliver igangsat i samråd mellem en voksen og barnet eller den unge, og afhængig af barnets alder og formåen transporterer de sig selv på cykel til denne Side 12

13 fritidsinteresse. Mindre børn bliver af sikkerhedshensyn hentet og bragt. Børn og unge på Valdemarhus følger de offentlige regler for læge og tandlæge konsultationer. Derudover går de til læge/tandlæge, når der er behov for det. Sundhedstilstand Vi vil via dialog og synliggørelse gøre børnene bevidste om, hvad almindelig god hygiejne er. Det sker blandt andet ved, at børnene skal i bad hver dag om det sker morgen eller aften, har de selv indflydelse på. Afhængig af alder får de hjælp og vejledning til den daglige hygiejne, børstning af tænder o. lign. Vi informerer de unge om sex og beskyttelse, herunder kønssygdomme. I forhold til den enkelte unge sættes der fokus på den individorienterede sundhedsfremmende indsats i forbindelse med de halvårlige samtaler omkring statusrapporten. Mobning Vi taler på børnemøderne om trivsel, hvordan har vi det, hvordan vi taler til, med og om hinanden. Vi taler om sociale kontakter udadtil, hvordan de skaber og bevarer relationer til jævnaldrende og vi føler op i de tilfælde hvor der sker mobning eller chikane på Valdemarhus. Andre aktiviteter Gennem daglige rutiner og gøremål bestræber vi os på at lære børnene almen god hygiejne, hvor vi informerer, rådgiver og vejleder dem afhængig af alder, evne og formåen. Børnene har faste rengøringsdage, en gang om ugen. De får hjælp til rengøring efter evne og formåen. Alle børn har oprydning af deres værelse, hver dag efter behov. Der gælder følgende regler på Valdemarhus: Det er ikke tilladt at ryge indendørs på Valdemarhus, al rygning foregår udendørs på afskærmet område. Hvis en ung begynder at ryge, bliver forældrene informeret herom. Det er ikke tilladt at indtage rusmidler på Valdemarhus. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Valdemarhus Mobning er ikke accepteret på eller udenfor Valdemarhus. Det er ikke tilladt at dyrke sex på Valdemarhus. Det er ikke tilladt at have piercing på Valdemarhus, udover alm. Hul i hver øreflip til ørering. Opdatering af sundhedspolitikken sker hvert efterår på pædagogiske temadage. Referat af temadage findes i Planner4you. Revision af sundhedspolitikken foregår på personalemøderne, hvor det er et fast punkt. Dokumentationen forefindes i referat fra børnemøder/personalemøder i Planner4you. Drøftelser, der vedrører husets kostpolitik, bliver der talt om, med børn/de unge på børnemødet, hvor børnene/de unge har indflydelse på kommende beslutninger. Indikatorer Bilag 1. INDEHOLDER POLITIKKEN EN BESKRIVELSE AF DE GENERELLE SUNDHEDSFORHOLD? 2. INDEHOLDER POLITIKKEN EN BESKRIVELSE AF, HVORDAN DEN INDIVIDORIENTEREDE INDSATS TILBYDES? 3. HAR OPHOLDSSTEDET EN OPDATERET SUNDHEDSPOLITIK? Side 13

14 Ydelse 6. Medicinhåndtering Standard Opholdsstedet skal have en procedure for medicinhåndtering, der beskriver, hvordan medicinhåndteringen skal finde sted. Herunder skal: Det beskrives, hvem der har ansvar og kompetence, og hvordan medicinudleveringen registreres. Medicinhåndteringsrutiner beskrives. Det omfatter bl.a. opbevaring, affaldshåndtering, rengøringsinstrukser, beredskab ved uheld, vurdering af behov for anskaffelse af værnemidler som fx handsker og beskyttelsesbriller. Der en gang årligt gennemføres en egenkontrol af medicinhåndtering. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) På Valdemarhus sikrer vi en ensartet og kompetent procedure vedrørende medicinhåndtering ved at handleplan følges: Handleplan Kontaktpædagogen forestår fornyelse af recepter, indkøb, samt forberedelse af, receptpligtig medicin til sit kontaktbarn. Al medicin, som modtages på Valdemarhus, placeres i aflåst skab under børn/unges navn og som tillidsrepræsentanten overordnet fører regnskab med. I planner 4you følges medicinudleveringen ved at medarbejderen, der udleverer medicinen, noterer udlevering og dato, således at det kan ses: Døgnvagten har ansvaret for, at medicinen bliver udleveret og kan uddelegere ansvaret til andre: - At medicinen gives rettidigt - Såfremt medicin ikke er udleveret gives en forklaring på hvorfor i Planner4you - Evt. bortkomst eller spild i forhold til at undgå misbrug. Der bliver månedligt ført egenkontrol hvor tillidsrepræsentanten noterer evt. uoverensstemmelser mellem den receptgivne og faktisk udleverede mængde af medicin Egenkontrolskemaer forefindes ( se bilag 3). En gang årligt gøres status på antallet af uoverensstemmelser for at mindske disse. Årlig egenkontrol: Tillidsrepræsentanten har ansvaret for den årlige egenkontrol af medicinhåndteringen. Tjekliste til egenkontrol: - er det rigtige medicin i det enkelte barns doseringsæske. - er pillerne lagt rigtig i doseringsæskerne. Eks: morgenpillen lægger først. - er medicinen, som er i barnets kasse det rigtige og barnets. (se medicinseddel i barnets kasse). Side 14

15 - er der medicin, som er for gammel afleveres det på apoteket. - er de rigtige navne på doseringsæskerne. - kasserne med medicin og hylden tørres af. Egenkontrol udføres af TR og foregår uanmeldt, dog som minimum 1 gang om året. Dokumentation for udført egenkontrol indskrives i planner4you under dagligt, og printes ud og sættes i en mappe med den anden medicin dokumentation. Affaldshåndtering. Tom emballage smides i skraldespanden. Restmedicin afleveres på apoteket. Beredskab ved uheld: Ved fejlmedicinering kontaktes lægen. Hvis man taber flydende medicin, tørres dette op, kluden skylles op og vaskes i vaskemaskinen. Værnemidler. Ved jævnlig berøring/deling af medicin tages der plastikhandsker på. Vi har dog begrænset berøring med medicinen, så handskerne bruges kun i sjældne tilfælde. Indikatorer Bilag 1. HAR OPHOLDSSTEDET EN PROCEDURE FOR MEDICINHÅNDTERING, DER LEVER OP TIL Bilag 3 AKKREDITERINGSSTANDARDENS INDHOLDSKRAV? 2. HAR OPHOLDSSTEDET GENNEMFØRT EGENKONTROL INDEN FOR DET SIDSTE ÅR? [1] B= Beskrivelse, I= Implementering, E= Evaluering Inddragelse og samarbejde 7. Inddragelse af børn/unge Standard Side 15

16 Barnet/den unge skal have mulighed for at blive inddraget i beslutninger, der vedrører dagligdagen og det længere livsperspektiv på opholdsstedet. Herunder skal: Det fremgå af det enkelte barns/unges udviklingsplan, hvordan barnet/den unge inddrages, og hvilke aftaler der er mellem opholdsstedet og barnet/den unge. Opholdsstedet evaluere barnets/den unges oplevelse af inddragelsen. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) På Valdemarhus vægter vi børnenes selvbestemmelse og mulighed for indflydelse på egen hverdag højt. Vi ønsker at bibringe børnene og de unge et positivt livssyn, gennem gensidig respekt og dialog. Vi vil lære børnene og de unge at opsøge nye muligheder og at skabe bedre betingelser for dem selv. Sammen med pædagogerne har børnene mulighed for i hverdagen at planlægge aktiviteter, de ønsker at lave på Valdemarhus eller ude af huset. Besøg hos venner, udflugter til byen eller aktiviteter på Valdemarhus planlægges efter skoletid, og det vurderes, om børnene eller de unge har brug for støtte til den ønskede aktivitet. Der planlægges jævnligt en fællesaktivitet, hvor børnene foretager sig noget sammen med pædagogerne enten i huset eller ud af huset. Det kan fx dreje sig om en fodboldkamp på stadion, en hyggestund i sofaen, en tur til stranden eller andet, børnene har ønske om. Hvert barn på Valdemarhus får tildelt en kontaktpædagog, som bl.a. hjælper barnet med valg af og deltagelse i fritidsaktivitet, ved tøjindkøb, indretning af værelset og evt. indkøb af nyt møblement. På de månedlige faste børnemøder har børnene mulighed for at fremsætte ønsker til madplanen, planlægge aktiviteter og udflugter i aktivitetsweekender og hjemmeweekender, få ændret sengeog putningsaftaler og fremkomme med ønsker om hjemmetider og lign. I takt med at barnet eller den unge bliver ældre, inddrages vedkommende endvidere i indholdet af statusrapporten af kontaktpædagogen. Barnet inviteres med til de halvårlige statusmøder og kan hér blive hørt om sit syn på eget liv, trivsel og fremtid. Kontaktpædagogen inddrager samtidig barnet eller den unge i forberedelserne af udslusningen fra Valdemarhus og i planlægningen af dets fremtid. - Inddragelse af barnet på Valdemarhus foregår således, at barnet efter alder og modenhed selv formulerer et mål for den kommende periode. Barnet inddrages i udviklingsplanen ved at pædagogen, før og efter konference om barnet, samtaler med barnet om følgende: 1. Hvordan er det gået med at nå målet? 2. Ønsker du at fortsætte med målet? 3. Hvis ikke, hvad skal det nye mål så være? Pædagogen laver et resume af samtalen med barnet underbygget med eksempler, som sættes i barnets mappe. Efter konferencen samtaler pædagogen med barnet, om hvad konklusionen blev på konferencemødet. Evaluering af barnets opfattelse og oplevelse af at blive inddraget i dagligdagen og i beslutninger, der har et længere tidsperspektiv, sker i forbindelse med de halvårlige statusmøder. Barnet får redegjort for indholdet af statusrapporten, og ud fra et smiley-skema (se bilag 4), spørges ind til barnets oplevelse af at have indflydelse, og hvorledes vi arbejder med barnets fremtidsønsker: Side 16

17 - Hvordan synes du, du har indflydelse på din dagligdag? - Hjælper vi dig nok med dine ønsker for fremtiden? Der krydses af i skemaet ud for den smiley, der indikerer, hvor inddraget barnet føler sig. Pædagogen laver et resume af samtalen med barnet, underbygget med eksempler. Resumeet sættes sammen med smiley-skemaet ind i barnets mappe. Når statusmøderne er gennemførte, samles resumeer og smiley-skemaer, og der skrives en konklusion i forhold til børnenes samlede opfattelse og oplevelse af at blive inddraget i dagligdagen og i beslutninger, der har et længere tidsperspektiv (se nedenfor). På baggrund heraf drøftes det på først kommende temadage, hvordan konklusionen kan bidrage til en udvikling af den måde Valdemarhus inddrager børnene på. Beslutningerne indskrives i referatet fra temadagene der kan findes i Planner4you. Den enkelte primærpædagog, har ansvaret for at samle resumeer og smiley-skemaer og skrive konklusionen på det enkelte barn. Leder/ Souschef har ansvaret for at der samles op på resumeer og smiley-skemaer og laver en samlet konklusion på alle besvarelser. Revidering af dokumenter, som anvendes i forbindelse med samtaler om barnets inddragelse og evaluerings heraf, sker på temadagene i forår og efterår. Indikatorer Bilag 1. ER DER AFTALER OM INDDRAGELSE I BARNETS/DEN UNGES UDVIKLINGSPLAN? 2. OPLEVER BØRN OG UNGE PÅ OPHOLDSSTEDET, AT AFTALERNE OM INDDRAGELSE IMØDEKOMMES? Bilag 4 smiley evaluering Inddragelse og samarbejde 8. Forældre og netværk Standard Opholdsstedet skal have en politik, der beskriver opholdsstedets overordnede værdier og principper i forhold til samarbejdet med forældre og netværk. Herunder skal: Opholdsstedet sikre, at der er individuelt tilpassede aftaler imellem forældre og opholdssted vedrørende samarbejdet Politikken være tilgængelig for nye børn og unge, børn og unge, forældre, netværk og medarbejdere. Opholdstedet evaluere forældrenes oplevelse af samarbejdsrelationen. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) Samarbejde med forældre Valdemarhus lægger vægt på at bevare kontakten til familien, da forældresamarbejdet er vigtigt for Side 17

18 barnets udvikling og trivsel. Ligeledes er det vigtigt, at kontakten er af positiv karakter. Valdemarhus vil derfor tilstræbe en, først og fremmest for barnet, positiv kontakt med forældre, den øvrige familie samt det netværk, barnet herudover har etableret med jævnaldrene børn og betydningsfulde voksne i sit liv. Det er specielt vigtigt, at forældrene får lov at være forældre i det omfang de formår, uden at der stilles yderligere krav eller forventninger. Vi lægger vægt på, at inddrage og orientere forældrene om vigtige beslutninger, der vedrører deres barn. Vi arrangerer forældrearrangementer min. 1 gang årligt, hvor alle ansatte deltager. Formålet med arrangementerne er at skabe fællesskabsfølelse og samvær under uformelle forhold. I samarbejde med anbringende kommune vil vi, evt. gennem samtaler, arrangementer og udflugter med forældre og andre pårørende, forsøge at tydeliggøre vigtigheden af, at der bakkes op om barnet / den unges anbringelse. I forbindelse med samarbejde med forældre til tvangsanbragte børn vil der blive lavet faste aftaler om kontakten med anbringende kommune og forældrene. Aftaler ud over dette indgås mellem Fonden Valdemarhus og anbringende kommune, som afregnes særskilt herfor. Se under delydelser. Da Valdemarhus er beliggende nær Randers centrum, er der flere forskellige muligheder for transport til og fra stedet, hvilket vurderes at være vigtigt for en tæt forældrekontakt. Valdemarhus bliver børnenes / de unges hjem og et hjem er aldrig lukket - derfor har vi åbent hele året. Information og samarbejde På Valdemarhus informerer vi forældre og sagsbehandlere om barnets udvikling: 2 gange årligt afholdes statusmøder med forældre og anbringende kommune. Udgangspunktet for statusmøderne er statusrapporten, som forældre og anbringende kommune har fået tilsendt i forvejen, hvor barnets udvikling og problematikker opridses samt Valdemarhus forslag til handleplan. Personalet på Valdemarhus kontakter endvidere forældre og sagsbehandler, hvis der sker noget i de mellemliggende perioder, de bør informeres om. Skulle behovet opstå herfor kan der herudover hurtigt arrangeres ekstra møder med forældre/sagsbehandlere, der skulle have bekymring for barnets udvikling. Forældre inviteres til forskellige tilbagevendende arrangementer heriblandt: Juleafslutning på Valdemar-skolen og Aktivitetsdag på Valdemarhus. Det er altid muligt at komme i kontakt med personalet på Valdemarhus, hvis der er behov herfor. Forældre og sagsbehandlere informeres om faste tlf. tider , hvor personalet kan træffes. Valdemar Avisen udsendes 2-3 gange årligt til forældre og sagsbehandlere, hvor generelle, aktuelle og vedkommende informationer udsendes. Med disse tiltag forsøger Valdemarhus at etablere, vedligeholde og udvikle dét netværk i form af familie, betydningsfulde voksne og jævnaldrende, som barnet hidtil har etableret i sit liv. Kontakten udvikles bl.a. ved hjælp af besøg, telefonsamtaler, brevskrivning, internet- og SMS - kommunikation. Evaluering af samarbejdet finder fast sted 2 gange årligt i forbindelse med statusmøderne. Ved disse møder spørges der konkret ind til en række områder vedrørende samarbejdet. Spørgsmålene er skrevet ind i et skema med plads til at skrive besvarelserne ind. På den måde stilles alle forældre de samme spørgsmål. Følgende spørgsmål stilles: Side 18

19 1) Information: Føler du dig tilstrækkeligt informeret om betydningsfulde ting, der sker i dit barns liv? 2) Inddragelse: Bliver du tilstrækkeligt inddraget i beslutninger, der vedrører dit barns fremtid og sikkerhed? (ex. Rygning, kropsudsmykninger, fritidsaktiviteter, uddannelse mm.) 3) Kontakt: Føler du dig taget alvorligt, når du ringer til Valdemarhus med en bekymring om dit barn? 4) Samarbejde: Mener I der er noget, der kan forbedre vores samarbejde? Ud fra ovennævnte spørgsmål taler vi med forældrene om samarbejdet, og deres besvarelser skrives ind i skemaet. Besvarelserne gemmes i barnets mappe på kontoret sammen med statusrapporten. Halvårligt samles skemaerne med forældrenes besvarelser og forstander/stedfortræder skriver en konklusion i forhold til forældrenes samlede oplevelse af samarbejdsrelationen med Valdemarhus. Konklusionen fremlægges på førstkommende temadag med henblik på at drøfte, hvordan resultaterne kan anvendes til at forbedre samarbejdet med forældre og netværk, herunder eventuelle ændringer af indsatsen. Beslutningerne indskrives i referatet fra temadagen. Herudover er det altid muligt for forældre og sagsbehandlere, at kontakte personalet på Valdemarhus med henblik på at afholde et afklarende møde. Dette er beskrevet på Fonden Valdemarhus s hjemmeside, ligesom det fremgår af spørgeskemaet der tilsendes inden statusmødet. Samarbejde med netværk Barnets netværk og de eksterne samarbejdspartnere er beskrevet i en intern database, endvidere ligger de som forside i børnenes sagsmapper. På den måde sikres det, at personalet hurtigt kan finde frem til de betydningsfulde personer i barnets liv. Korrespondance med sagsbehandlere og netværkspersoner indsættes i barnets journal i Planner4You., eller i tilfælde hvor det er breve indsættes disse i barnets mappe. Der føres herudover journal over kontakt med netværkspersoner med angivelse af dato og tidspunkt. Opdatering af listen finder sted 1 gang årligt i forbindelse med første personalemøde i oktober. Indikatorer Bilag 1. HAR OPHOLDSSTEDET UDARBEJDET EN POLITIK OM OPHOLDSSTEDETS SAMARBEJDE MED FORÆLDRE OG NETVÆRK? 2. ER POLITIKKEN GJORT TILGÆNGELIG FOR MEDARBEJDERE, BØRN OG UNGE OG FORÆLDRE M.FL.? 3. EVALUERER OPHOLDSSTEDET FORÆLDRENES OPLEVELSE AF SAMARBEJDETI FORHOLD TIL DE INDIVIDUELT TILPASSEDE AFTALER? Bilag 5 Inddragelse og samarbejde 9. Samarbejdsparter Side 19

20 Standard Opholdsstedet skal sikre, at der er udarbejdet et skriftligt aftalegrundlag med de primære samarbejdsparter omkring det enkelte barn/unge. Herunder skal opholdsstedet: Have en oversigt over primære samarbejdsparter i forhold til akkrediteringsstandardens hensigt. Evaluere samarbejdsrelationen med de primære samarbejdsparter. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) Eksterne samarbejdspartnere: Fonden Valdemarhus samarbejder meget bredt, men specielt Randers kommune som tilsynsmyndighed har en central placering, sammen med anbringende kommuner og forældre. Følgende samarbejdspartnere er de primære i hverdagen på Valdemarhus: Vi samarbejder meget tæt med Randers kommunes tilsynskonsulent, som vi bruger som ledelses- og faglig sparringspartner, hvor vi åbent diskuterer alle forhold vedrørende Valdemarhus. Valdemarskolen, intern skole tilknyttet opholdsstedet. Med hensyn til anbringende kommuner har vi et tæt samarbejde omkring det enkelte barn og dettes udvikling. Vi forventer, at anbringende kommuner spiller en aktiv rolle i planlægning og tilrettelæggelse af det enkelte barns fremtid. Vi indgår i et tæt samarbejde med beliggenhedskommunen, Randers kommune, og alle de interessenter, som kommer i berøring med børn fra Valdemarhus, f.eks. skoler, PPR, sports- og fritidsforeninger og ikke mindst beboerne i det område, hvor Valdemarhus er beliggende. Kontakten med anbringelseskommunerne foregår løbende dog som minimum ved 2 gange årligt at rapportere, hvor Valdemarhus Statusrapport evalueres og nye mål udstikkes for behandlingen. Efterfølgende afholdes statusmøde med udgangspunkt i rapporten. Hér diskuteres barnets livssituation grundigt og med deltagelse af forældre og evt. barnet selv. Fonden Valdemarhus benytter ekstern supervisor til supervision af personalet. Supervisoren deltager efter behov i konferencer på personalemøder, hvor hvert enkelt barns udvikling evalueres og nye behandlingsmål udstikkes. Ekstern psykologhjælp inddrages herudover i det omfang Valdemarhus vurderer, at behandlingen af et barn kræver det. Den anbringende kommune kan herudover til enhver tid foranstalte yderligere undersøgelser for egen regning. En oversigt med de primære samarbejdspartnere for hvert enkelt barn findes i Kartoteket i Planner4You under afsnittet samarbejdspartnere. Listen opdateres løbende af kontaktpædagogen. Ledelsen udarbejder skriftlige aftaler med samarbejdspartnere, hvor der er økonomi involveret. Evaluering af samarbejdet: De primære eksterne samarbejdspartnere kontaktes pr. eller via brevdue 1 gang årligt i 2.kvartal af leder/stedfortræder. Her får de mulighed for at tilkendegive, om de oplever sig tilstrækkeligt informeret, og om samarbejdet har den fornødne kvalitet. Samarbejdsparterne opdeles i to sagsbehandlerne og de øvrige samarbejdsparter. Hver gruppe af samarbejdsparter stilles de samme spørgsmål, så det bliver muligt at samle Side 20

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Forstander Svend Erik K. Sørensen Opholdsstedet Broager Bestyrelsesformand Eigil Mørck Fonden Broager Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Emdrupgård. Formålet med

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område -Egely- Standarder: Kommunikation Standard: Den enkelte unges kommunikative ressourcer skal afdækkes 1. Den enkelte unge udredes pædagogisk og skolemæssigt af

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Holmstrup Dato for tilsynet: 3. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Merethe

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn.

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 4.4.2014 Børnehøjen Sønderparken 3 6973 Ørnhøj Leder: Birgit Fastrup Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Afdeling Viskinge Københavns Kommune. Tirsdag, den 29. marts 2011 fra kl. 11.

Anmeldt tilsyn på Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Afdeling Viskinge Københavns Kommune. Tirsdag, den 29. marts 2011 fra kl. 11. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Afdeling Viskinge Københavns Kommune Tirsdag, den 29. marts 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Fonden. Ud i det blå

Fonden. Ud i det blå Fonden Ud i det blå Beskrivelse af weekend- og ferieaflastning Basisdata Opholdsstedets navn: Ud i det blå Fonds-adresse: Munchs Vej 41, 9240 Nibe Administrations-adresse: Dr. Alexandrinesvej 4, 9600 Aars

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Aflastningstilbuddet Fristedet er et akut- og specialaflastningstilbud for børn og unge i alderen 6 18 år,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej.

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej. Tilsynsrapport for Kollektivet Hunderup Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato:09.11.2012 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune. Fredag den 6. juli 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune. Fredag den 6. juli 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune Fredag den 6. juli 2012 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Akutinstitutionen

Læs mere

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012 Opholdsstedets navn Skovhuset Glerupvej 115 Vester Korup 9575 Terndrup Målgruppe Børn og unge (10-16 år) der med baggrund i opvækstbetingede forhold har følelsesmæssige, psykiske og sociale problemer.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Kærlighed ved andet blik Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Disposition 1. Generelle betragtninger om kvalitet og meningsfuldhed 2. Hvad skal der overordnet til for at arbejde

Læs mere