Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus"

Transkript

1 Ansøgning om akkreditering i opholdssted Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus LOS-medlemsnr.: Postadresse: Kærgade 153, 8900 Randers, 8900 Randers Afdelinger omfattet af ansøgningen: Opholdsstedet CVR-nr.: Leder (navn og stilling): Per Sørensen, forstander Kontaktperson (navn og stilling): Per Sørensen, forstander Telefonnummer: adresse: Evt. hjemmesideadresse: Tidspunkt for indsendelse af tilkendegivelsesskema: juni 2007 Ansøgerstedets målgruppe (kort): Svært omsorgssvigt, tidligt skadet, betragtelige tilknytningsforstyrrelser, følelsesmæssigt kaos Ansøgerstedets hovedydelser (kort): Relationsorienteret behandling Forberedelse Ansøgerstedet har gennemført Selvtester 1 Ja: Nej: Hvis ja, antal point: Ansøgerstedet har gennemført Selvtester 2 Ansøgning Ja: Nej: Side 1

2 Undertegnede ansøger hermed om LOS-akkreditering. Ansøgeren har gjort sig bekendt med Bestemmelser vedr. akkreditering i LOS i 2007 (prøveperioden) Dato: Underskrift: Selve ansøgningen a) Evt. præsentation af ansøgerstedet form (billeder, lyd, video eller skriftligt): b) Ansøgningen: sider) c) Bilag: stk) Hovedområder Ydelse Inddragelse og samarbejde Manual for Opholdsstedet Valdemarhus Niveau Standarder for Stedets standard beskrivelse (B, I, E) [1] 1. Ydelsesbeskrivelser I 2. Udviklingsplaner I/E 3. Indslusning og E udslusning 4. Efterværn E 5. Sundhed B 6. Medicinhåndtering I 7. Inddragelse af E børn/unge 8. Forældre og E netværk 9. Samarbejdsparter E 10. Visitation I 11. Tilsyn E 12. Lokalsamfund B 13. Værdigrundlag E 14. Vision og I Organisation strategiplan 15. Ledelse I 16. Kompetencer I 17. Beredskabsplaner I Evaluering 18. Evaluering E Bilagsliste: Antal sider: 35 (Max. 40 Antal : 13 Bilag (Max. 20 Bilag Side 2

3 1. Brochure 2. Rapport 3. Medicin skemaer 4. Smiley skema 5. Evaluering forældre og netværk 6. Evaluering specifikke tilsyn 7. Evaluering Øvrige samarbejdsparter 8. Evaluering generelle tilsyn 9. Evaluering værdigrundlag 10. Færdselsregler 11. Kompetence oversigt 12. Ambulanceplan Bilagsliste fortsat 13. Valdemar Avisen 14. Folder beskrivende Planner4You 15. Evaluering af udslusning af barn, barnets oplevelse Ydelse 1. Ydelsesbeskrivelser Standardens ordlyd Opholdsstedet skal beskrive sine kerne- og delydelser samt de pædagogiske og/eller behandlingsmæssige teorier og metoder, som indholdet i ydelserne bygger på. Herunder skal opholdsstedet: Beskrive målgruppen for kerne- og delydelserne. En gang årligt gennemgå ydelsesbeskrivelserne med medarbejdergruppen. Gøre ydelsesbeskrivelserne tilgængelige for børnene/de unge, forældre eller andet netværk, samarbejdsparter. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) Kerneydelse: Valdemarhus er et socialpædagogisk behandlingssted jf. SEL 142 stk.1. Der tilbydes ophold og omsorg i et anerkendende relationsorienteret behandlingsmiljø, hvor behandlingsstrategien tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barn. Til børn i skolealderen kan der tilbydes skolegang i egen intern skole På Valdemarhus vægter vi børnenes selvbestemmelse og mulighed for indflydelse på egen hverdag højt. Vi ønsker at bibringe børnene/de unge et positivt livssyn gennem gensidig respekt og dialog. Vi vil lærer børnene/de unge at opsøge nye muligheder, og skaber bedre betingelser for dem selv. Målgruppen På Valdemarhus er vores målgruppe børn og unge af begge køn i alderen 4-18 år. Indskrivningen sker hovedsageligt i alderen 4-10 år. Vi kan tage yngre /ældre børn i forbindelse med søskendeindskrivning, hvor et eller flere af børnene har behandlingsbehov, og hvor det vurderes, at børnene bør forblive samlet. Vores målgruppe er børn og unge, som kræver særlig pædagogisk støtte, behandling og omsorg i trygge overskuelige rammer, fordi de er svært omsorgssvigtede eller tidligt skadede. Børnene og de unge på Valdemarhus har ved indskrivningen adfærdsmæssige, sociale eller psykiske problemer Side 3

4 med betragtelige tilknytningsforstyrrelser, følelsesmæssigt kaos o.l. Vi tilbyder også ophold for børn og unge med identitetsproblemer i forbindelse med anden etnisk oprindelse end dansk. Fælles for målgruppen er, at der er behov for et længerevarende behandlingsophold, som ikke kan løses i almindelig familiepleje. Det pædagogiske miljø Vi har et pædagogisk miljø, hvor Udvikling, Respekt, Rummelighed, Fællesskab, Samarbejde/Indflydelse, og Trivsel er grundstenene i relationsdannelsen imellem de enkelte individer. Relationsdannelsen medvirker til at nå målet for den enkeltes behandling. På Valdemarhus har vi et Dialektisk idealistisk menneskesyn: Ud fra Steen Achton s teori mener vi at mennesket er født socialt og udvikler sig i samspillet med andre. Hovedpunkter i Dialektisk idealistisk menneskesyn er: Psykiske ideelle strukturer hos mennesket Mennesket kan påvirkes udefra, men det er især menneskets indre der kan forandres Virkeligheden er imidlertid dialektisk (modsætningsfyldt) Følelserne, (modsætningerne ligger i mennesket), og udviklingen sker i samspillet mellem omverdenen og mennesket. Problemerne og forandringerne ligger også primært i mennesket og ikke i omgivelserne på trods af det dialektiske forhold Mennesket skal lære selv at løse problemerne jævnfør ovenstående. Der findes et element af magt i relationen mellem brugeren og pædagogen der gør, at brugeren udvikles imod at kunne mestre sit eget liv. For relationen i det pædagogiske arbejde på Valdemarhus betyder dette, at det tilstræbes at: Relationen er symmetrisk, og foregår ud fra et perspektiv der hedder samarbejde, kollektiv forståelse og ligeværdighed. Sociologisk bygger dette menneskesyn bla. på den magtfrie samtale. Dette skal ses i den kritiske teoris lys. Idealet er at relationen bliver symmetrisk. Magten hos pædagogen ligger i at gøre relationen symmetrisk. Kerneord: Samtale Fælles forståelse og samarbejde Ligeværdighed men ikke nødvendigvis ligestillethed Kilde: Yngve Hammerlin og Eigil Larsen Menneskesyn i teorier om mennesket På Valdemarhus forstår vi: Side 4

5 UDVIKLING; som en ændring af det eksisterende. Udvikling opstår gerne ved refleksion over, hvorfor vi gør, som vi gør og derigennem finde nye veje og muligheder. RESPEKT; som en gensidig forudsætning for ligeværdighed. Respekt for den enkeltes person og dennes færdigheder medvirker til at fremme selvforståelse og muligheden for at indgå i det omkringværende samfund. RUMMELIGHED; som at kunne forholde sig til forskellighed. Gennem anerkendelse af forskellighed øges tolerancen for indlevelse i forskellige behov og opfattelser. FÆLLESSKAB; som at være en del af noget større. At deltage i de opgaver der er og tage ansvar for og i organisationen. At dele glæder, sorger, bekymringer og historier med hinanden. At forstå og opleve, at du er noget i kraft af dit forhold til andre. SAMARBEJDE/INDFLYDELSE; som det at vi sammen finder løsninger, der videst muligt tilgodeser den enkeltes behov, i de overordnede rammer på Valdemarhus. TRIVSEL; som det at udvikle sig godt og være veltilpas. At den enkeltes behov for udfordring, social samhørighed og tryghed tilgodeses. Delydelser Følgende delydelser, som der betales særskilt for, forefindes på Valdemarhus: I forbindelse med anbringelse af børn og unge i Fonden Valdemarhus kan der efter aftale stilles personale til rådighed i forbindelse med overvåget samvær. Fonden Valdemarhus kan ligeledes formidle kontakt til personlig/kulturel støtteperson i forbindelse med anbringelse af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Valdemarhus kan stille en person til rådighed der ledsager det enkelte barn, når det skal på hjemmebesøg hvis behov herfor opstår. Valdemarhus tilbyder efterværn frem til den unges 22 år. Medicinering ved længerevarende og kroniske behandlingskrævende lidelser, som ADHD og enuresis. Terapi og psykologiske samtaler/behandlinger. Intern skole kl. Aktivitets- og fritidstilbud: Der tilbydes i og omkring Valdemarhus aktiviteter som musik, sanglege, div. spil, computer, håndarbejde o.l. Af udendørs aktiviteter er der mulighed for boldspil, klatre i træer, bygge huler o.l. Kun fantasien og hensynet til den enkeltes sikkerhed sætter grænser for aktiviteter. Det tilstræbes, at få børnene / de unge i gang med forskellige sports- og fritidsaktiviteter, der alle skal foregå uden for huset. Der bliver lavet aftaler med de lokale sports- og fritidsklubber, og i starten vil medarbejdere fra Valdemarhus være til stede under den enkelte aktivitet. Således sikres det, at børnene / de unge så vidt muligt kan lære at indpasse sig i sammenhæng med mere normalt fungerende børn. På nuværende tidspunkt (oktober 2007) går følgende af vores børn/unge til disse aktiviteter udenfor Valdemarhus. Vi har et barn, der går til tromme undervisning 1gang ugentlig og til basketball 2-3 gange ugentligt. Et barn der går til atletik 2 gange ugentligt. Et barn der går til ridning 1 gang ugentligt. 1 barn der går til fodbold 2 gange ugentligt. To børn der on/off går i den lokale ungdomsklub 2 gange ugentligt. Vi har 2 yngre børn der pt. går i børnehave og som efter børnehave har brug for at være i nærmiljøet. Disse 2 børn leger meget i udenoms arealet, hvor de leger og udforsker området. Huset har pt. 2 teenager piger, der alle har et fritidsjob, som de passer efter skole/i weekender. Side 5

6 Udflugter/Rejser I løbet af året bliver der arrangeret div. oplevelsesture til forskellige udflugtsmål i ind- og udland, for at give et godt sammenhold i børne-/unge gruppen, samt knytte tætte relationer til voksne. Det kan eksempelvis være hytteture eller storbyferier. En gang om året tager Valdemarhus som mange andre familier på en ferie, i udlandet/indland. Ferien planlægges god tid i forvejen, således at både børn og forældre i god tid inden afrejsen kan stille spørgsmål. Ferien er et pædagogisk redskab, da alle ansatte deltager og der derved skabes tættere relationer og fællesskabsfølelse. Ydelsesbeskrivelsen gennemgås en gang årligt på temadage, hvor hele personalegruppen deltager. Der kan dog forekomme ændringer, som løbende på personalemøder vil blive justeret. Ydelsesbeskrivelserne forefindes i Valdemarhus nyhedsavis der udkommer 2-3 gange årligt. Ydelsesbeskrivelserne forefindes ligeledes på tilbudsportalen. og Valdemarhus s hjemmeside. Valdemaravisen er en avis hvor husets børn/unge og personale har mulighed for at bidrage med nyttige oplysninger og oplevelser/input fra dagligdagen. Valdemaravisen er tilgængelig for alle med interesse og relevans til husets beboere/ansatte. Indikatorer Evt. bilag 1. HAR OPHOLDSSTEDET EN BESKRIVELSE AF SINE KERNE- OG DELYDELSER? HAR OPHOLDSSTEDET BESKREVET DE PÆDAGOGISKE/OG ELLER BEHANDLINGSMÆSSIGE TEORIER OG METODER, SOM YDELSERNE BYGGER PÅ? 2. HAR OPHOLDSSTEDET BESKREVET MÅLGRUPPEN FOR Bilag 1 brochure YDELSERNE? 3. ER YDELSESBESKRIVELSERNE BLEVET GENNEMGÅET MED MEDARBEJDERGRUPPEN INDEN FOR DET SENESTE ÅR? 4. ER YDELSESBESKRIVELSERNE TILGÆNGELIGE FOR BARNET/DEN UNGE M. FL.? Ydelse 2. Udviklingsplaner Standard Hvert barn/ung skal have en udviklingsplan, der indeholder en beskrivelse af aftaler, mål og forventninger. Herunder skal: Der være udarbejdet en udviklingsplan i samarbejde med barnet/den unge senest 3 måneder efter indflytning. Udviklingsplanens mål og aftaler justeres efter aftale med barnet/den unge senest hver 6. måned. Det dokumenteres i hvilken grad udviklingsplanens mål og delmål er indfriet og justeret. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) Side 6

7 Ved visitation til Valdemarhus lægger vi vægt på, at ingen børn eller unge kan indskrives, før der foreligger handlings-/ behandlingsplan. I disse skal indgå, hvilke forventninger der stilles til Valdemarhus og barnets videre udvikling samt forventet anbringelsesperiode. Desuden afholder vi halvårlige opfølgningssamtaler med den anbringende kommune. Opfølgningsaftalerne tager udgangspunkt i statusrapporten (udviklingsplan)fra Valdemarhus, således at der sikres et fremadrettet fokus i forhold til den angivne handlings- og behandlingsplan. På Valdemarhus følger vi nedenstående plan med det formål at sikre en løbende opfølgning på barnets udvikling og trivsel: a) 3 måneder efter at barnet eller den unge er flyttet ind på Valdemarhus, udarbejdes der i samarbejde med barnet eller den unge en udviklingsplan, der tager udgangspunkt i den anbringende kommunes handleplan. b) Hver 6. måned udarbejdes en statusrapport, der tager udgangspunkt i opholdsstedets iagttagelser. Det er primærpædagogen, der udarbejder statusrapporten. Rapporten indeholder eksempler på kognitive, motoriske, fysiske, emotionelle og sociale iagttagelser fra dagligdagen. c) Statusrapporten vil efter barnets eller den unges evner og formåen blive gennemgået /justeret, inden den tilsendes forældre og anbringende kommune. (Se eksempel bilag 2) Erik Varnes d) Hver 3. måned afholder personalet, konference om barnet eller den unge, hvor der justeres i udviklingsplanen. Barnet/den unge bliver efter evne og formåen inddraget inden og efter konferencen.(se pkt.7) Aftalerne indsættes herefter i børnenes sagsmapper. Udviklingsplanerne er til internt brug og statusrapporten er til eksternt brug. Udviklingsplanerne er et arbejdsredskab, som bliver brugt til at udarbejde den endelige statusrapport. Til møderne deltager forældre, leder, sagsbehandler, kontaktpædagog, lærer og, efter evne og formåen, det enkelte barn/ung. Eksterne samarbejdspartnere, der har kontakt med barnet/den unge, kan deltage på disse møder, hvis det vurderes at have vigtighed for barnet/den unges udvikling. Evalueringen finder sted via statusrapporten, hvor samtlige iagttagelser om barnet/den unge er underbygget af eksempler, der synliggør barnets/den unges udvikling. Arbejdet med statusrapporten er bygget op omkring den proces, der kendetegner virkningsevaluering, hvilket blandt andet betyder, at der i statusrapporten findes et afsnit, hvor de specifikke fokuspunkter for det enkelte barn er skrevet ind. Fokuspunkterne indikerer, hvad der i den følgende periode skal fokuseres på og arbejdes med. På den måde tydeliggøres det, hvad der skal vurderes på, på det efterfølgende møde. Ved brug af eksempler beskrives og dokumenteres barnets udvikling i forhold til fokuspunkterne, og det bliver derfor tydeligere, hvorvidt det enkelte barn/unge udvikler sig på fokuspunkterne. Statusrapporten indeholder ligeledes et punkt med en overordnet beskrivelse af status, således at det overordnede mål med indsatsen over for det enkelte barn stadig indgår som en del af statusrapporten. Ledelsen har det overordnede ansvar for at sikre at kvaliteten af iagttagelserne, eksempler og fokuspunkter i denne forbindelse er i orden. Indikatorer Bilag Side 7

8 1. HAR ALLE OPHOLDSSTEDETS BØRN/UNGE EN UDVIKLINGSPLAN, DER LEVER OP TIL AKKREDITERINGSSTANDARDENS KVALITETS- OG TIDSKRAV? 2. HAR ALLE BØRN/UNGE DELTAGET I UDARBEJDELSEN OG JUSTERINGER AF DERES UDVIKLINGSPLAN? 3. JUSTERES OG FØLGES DER OP PÅ DE MÅL OG AFTALER, DER ER INDGÅET MED BARNET/DEN UNGE, OG ER DER DOKUMENTATION HERFOR? Bilag 2 rapport Ydelse 3. Indslusning og udslusning Standard Opholdsstedet har en politik, der beskriver opholdsstedets værdier og principper i forhold til indslusning og udslusning. Herunder skal: Politikken som minimum beskrive opholdsstedets dagligdag og traditioner, metoder og aktiviteter, som opholdsstedet anvender i indslusnings- og udslusningsforløbet. Der udarbejdes en beskrivelse af den kontakt barnet/den unge kan forvente at have til opholdsstedet efter endt ophold ("fleksibelt efterværn"). Opholdsstedets indsats i forhold til indslusning og udslusning evalueres. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) På Valdemarhus har vi følgende ind- og udslusningspolitik: Indslusning Ved indslusning er det vigtigt for os at barn og forældre føler sig velkomne og trygge. Det er vigtigt, at de oplever en hyggelig og god atmosfære, hvor der er tid og plads til dialog. l. Ved indslusning kommer barnet på forbesøg med sagsbehandler eller forælder, og barnet besøger Valdemarhus minimum 3 gange inden indflytning: Ved det første besøg deltager sagsbehandler eller forælder sammen med barnet. Formålet er blandt andet, at alle kan se huset an. Ved det første besøg viser vi rundt i huset, barnet får sit kommende værelse at se. Derudover vises udenoms arealer og aktivitetsmulighederne på Valdemarhus. Ved det andet besøg bliver barnet afleveret og skal være alene på Valdemarhus. Barnet besøger Valdemarhus i 2-3 timer. Formålet er at gøre barnet fortrolig med hus, børn og voksne. Barnet bliver i tidsrummet fulgt tæt af sin primære kontaktpædagog, som leger og skaber trygge rammer omkring barnet. Ved tredje besøg afleveres barnet og overnatter på Valdemarhus. Formålet er at forberede barnet på sine nye omgivelser på en skånsom måde, inden den endelige indflytning. Barnets overnatning foregår på en stille og rolig måde, hvor barnet i ro og mag får mulighed for at undersøge og opleve husets struktur. Det er barnets primær- /sekundærpædagog, der følger barnet. Side 8

9 2. Ved barnets første besøg på Valdemarhus bliver der tilknyttet en primær og en sekundær kontaktpædagog til barnet/familien. Målet med kontaktpædagogerne er at skabe forudsigelige og trygge rammer for barn og forælder. 3. Primær-/sekundærpædagog er ansvarlig for i samarbejde med barnet i indslusningsperioden at indkøbe møbler og indrette barnets værelse for derved at giver barnet tilhørsforhold til Valdemarhus. Den første tid på Valdemarhus foregår primært i og omkring huset, da vi lægger vægt på at skabe en base og trygge rammer for barnet. 4. Efter indslusningen holdes en traditionel velkomstmiddag, hvor alle børn, primær- og sekundær pædagog samt de ansatte som kan deltager. Barnet har i samarbejde med primærpædagogen valgt en menu og vil i dagens anledning modtage en velkomstgave fra Valdemarhus. Evaluering af indslusning Primærpædagogen har ansvaret for, at der i løbet af indslusningsforløbets første tre måneder skrives notater ind i barnets journal i Planner4you, herunder barnets oplevelse af den første tid på Valdemarhus. Under punktet Indslusning noterer pædagogerne, hvad barnet tilkendegiver i forhold til indslusningen (Hvad er godt, hvad vil barnet gerne have?), samtidig med at udtalelser fra forældrene i forhold til indslusningsforløbet noteres (Føler de sig velkomne, føler barnet sig hjemme, hvad kan gøres bedre?). Notaterne kan ved brug af Planner4you samles og anvendes som udgangspunkt for drøftelse af indslusningspraksis på temadage forår og efterår. Udslusning Ved udslusning er det vigtigt for os, at barnet bliver forberedt, hvilket vi gør via dialog og visualisering af den unges kommende hjem. Det er vigtigt for os at føre samtaler med barnet/den unge, hvor barnet/den unge bliver inddraget og får indflydelse på deres fremtid. Minimum 2 år før udslusningen afholdes en samtale med barnet eller den unge, hvor målet blandt andet er, at inddrage barnet eller den unge i udslusningsforløbet. På baggrund af samtalen og i samarbejde med barnet eller den unge udarbejdes en plan for udslusningsforløbet. Ud over udslusningssamtalen følger vi på Valdemarhus følgende principper og aktiviteter i et udslusningsforløb: Barnets eller den unges primærpædagog følger barnet eller den unge i hele udslusningsprocessen. Primærpædagogen er ansvarlig for at forløbet. Inden selve udslusningen har barnet eller den unge og primærpædagogen, afhængig af kommende foranstaltning, været på flere forbesøg. Når barnets eller den unges sidste dag på Valdemarhus nærmer sig, holder vi en afskedsmiddag, hvor alle børn og ansatte deltager. Barnet eller den unge har i samarbejde med primærpædagogen valgt en afskedsmenu og vil i dagens anledning modtage en afskedsgave fra Valdemarhus til en værdi af kr. 250,-. Her ud over modtager den unge en sten, som den unge selv har fundet i naturen. Stenen skæres over i 2 dele, hvorefter de 2 dele slibes op og sættes på en fod. Den ene fod påføres barnets navn og bliver på Valdemarhus, mens den anden fod påføres Valdemarhus og følger barnet. Efter udslusning besøger Valdemarhus barnet eller den unge minimum 3 gange. Det vil Side 9

10 primært være primær-/sekundærpædagogen, der vil besøge det udslusede barn. Vi vil dog bestræbe os på at holde en åben kontakt mellem barnet og husets beboer/ansatte. Det udslusede barn vil altid være velkommen til at komme på besøg i huset. Evaluering af udslusning Fra det tidspunkt, hvor udslusningssamtalen har fundet sted, vil den unges oplevelse af udslusningen komme på dagsordenen på statusmøderne. Det noteres i Planner4you, under punktet Udslusning, hvad den unge synes om udslusningsaktiviteterne (hvad er godt, hvad kan gøres bedre, føler vedkommende sig inddraget og tryg ved udslusningsprocessen?). Samtidig inddrages forældrenes kommentarer til udslusningsforløbet (Hvad er godt, mindre godt, føler de sig trygge ved udslusningen, og den måde Valdemarhus håndterer det på?). Forældrenes kommentarer forsøges inddraget ved at bringe udslusningsforløbet på banen til statusmøderne. Endvidere vil primærpædagogen i forbindelse med besøg hos den udslusede unge indhente oplysninger om den unges vurdering af udslusningsforløbet. Notaterne kan ved brug af Planner4you samles og anvendes som udgangspunkt for drøftelse af udslusningspraksis på temadage forår og efterår. På den måde inddrages den udslusede unges erfaringer/oplevelser, og forældrenes tilkendegivelser så vidt muligt. Vi vil bruge det som udgangspunkt for en opstilling af plus- og minussider ved udslusningsprocessen, og herud fra foretage eventuelle ændringer i processen. Vi vil bruge den unges fortælling til at sikre en kontinuitet i udslusningen, der tilgodeser barnet /den unge bedst muligt. Indikatorer Bilag 1. HAR OPHOLDSSTEDET EN POLITIK FOR INDSLUSNING OG UDSLUSNING? 2. HVORDAN EVALUERER OPHOLDSSTEDET INDSATSEN I FORHOLD TIL INDSLUSNING OG UDSLUSNING? Ydelse 4. Efterværn Standard Opholdsstedet skal have beskrevet sin efterværnsordning. Herunder skal: Det beskrives, hvilke typer af delydelser opholdsstedet råder over i forhold til etablering af efterværn (personlig rådgiver, fast kontaktperson, døgnophold, etablering af udslusningsordning). Efterværn udformes ud fra den enkelte unges situation, og den unge samt visiterende myndighed skal inddrages i udformningen af det konkrete efterværnsforløb. Opholdsstedet beskrive og dokumentere indsatsen i forhold til den enkelte unges efterværnsordning. Opholdsstedets efterværnsordning evalueres. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) Side 10

11 Valdemarhus etablerer i samarbejde med den anbringende kommune og den unge en udslusningsordning, hvor der efter behov aftales en individuel efterværnsordning. Ikke to efterværnsforløb er ens, da de tilpasses den enkelte unges individuelle behov og aftales særskilt med den anbringende kommune og den unge. I nogle tilfælde vælger den anbringende kommune, at de ikke vil etablere efterværn, det kan fx være, når der er tale om kostskole, efterskole eller andet anbringelsesforhold. I andre kommuner er der afsat et bestemt beløb til efterværnsordninger i de tilfælde vurderer vi, om vi kan lave et efterværn, der stemmer overens med den enkelte unges behov, eller om vi er nødt til at melde fra. Valdemarhus råder overfølgende delydelser: Valdemarhus kan tilbyde den unge mulighed for efterværn, hvor det er den unges primære kontaktpædagog/personlig rådgiver, der varetager efterværnet, såfremt visiterende myndighed ønsker dette. Afhængig af den visiterende myndighed og efterværnets omfang og aftaler, dokumenteres der i form af rapport, hvorledes forløbet udvikler sig. Den unge bliver inddraget i rapporten. Evaluering af efterværn I Planner4you er oprettet et dokument om efterværn, hvor det er muligt at samle al evaluering vedrørende efterværnsordningen på Valdemarhus. Når en ung har anvendt efterværnsordningen på Valdemarhus, følger primærpædagogen op på forløbet ved dels at spørge den unge om (se bilag 15), hvad de har syntes om forløbet og ordningen, dels ved at følge op i forhold til den enkeltes sagsbehandler, tre til seks måneder efter at efterværnsordningen er trådt i kraft. På det tidspunkt kan sagsbehandleren vurdere, hvorvidt efterværnet ser ud til at fungere i forhold til den enkelte unge, hvad der fungerer bedst ved ordningen, og om der kan laves eventuelle ændringer. Ud fra de oplysninger, der er tastet ind i Planner4you for de efterværnsordninger, der til dato har været gennemført, evalueres indsats og aktiviteter i forhold til efterværn på kommende temadage forår og efterår På den måde inddrages den udslusede unges erfaringer/oplevelser, og sagsbehandlernes tilkendegivelser som udgangspunkt for en opstilling af plus- og minussider ved efterværnsordningen. På baggrund heraf kan eventuelle ændringer i indsatsen drøftes og besluttes. Beslutninger fremgår af referat fra temadagene. Indikatorer Bilag 1. HAR OPHOLDSSTEDET EN BESKRIVELSE AF EFTERVÆRNSORDNINGER? 2. ER DER DOKUMENTATION FOR AT EFTERVÆRNET AF VISITERENDE MYNDIGHED TILPASSES DEN ENKELTE UNGES SITUATION, OG AT DEN UNGE INDDRAGES I DEN KONKRETE UDFORMNING? 3. EVALUERER OPHOLDSSTEDET SIT TILBUD OM EFTERVÆRN? 15 Side 11

12 Ydelse 5. Sundhed Standard Opholdsstedet skal have en sundhedspolitik, der beskriver opholdsstedets værdier og principper i forhold til sundhed. Herunder skal: Opholdsstedets sundhedspolitik indeholde en beskrivelse af opholdsstedets generelle sundhedsforhold, men også beskrive hvordan en individorienteret sundhedsfremmende indsats tilbydes. Sundhedspolitikken opdateres. Stedets beskrivelse (sådan lever vi op til standarden) På Valdemarhus har vi følgende vision på sundhedsområdet: 1. Vi skal have en større bevidsthed omkring vores kost hvad spiser vi, og hvad gør det ved os. Se også visionsplan. 2. Vi vil gerne have sunde og raske børn, der er bevidste om, hvad de spiser. 3. Vi vil gerne udvide deres horisont og stimulere deres sanser, så de får en bedre trivsel og livsstil. Valdemarhus har en sundhedspolitik, hvor vi bestræber os på at skabe et miljø, der sikrer, at børnene og de unge får en sund opvækst, der forbereder dem bedst muligt til deres kommende voksenliv. Velværd og livskvalitet er de bærende principper for vores sundhedspolitik. Vi arbejder med sundhed på følgende områder: Kost Børnene og de unge skal opnå viden om, hvad sunde livs vaner indeholder, og hvordan sund mad og motion kan indgå som en naturlig del i hverdagen. For at opnå denne viden bestræber vi os på at tilbyde dem en sund, varieret og ernærende kost, der stimulerer deres sanser og udvider deres horisont i forhold til sunde livsvaner. Vi holder børnemøder og har der et fast punkt, hvor vi taler om kost. I forskellige perioder skal børnene inddrages og have medindflydelse på den mad, vi spiser på Valdemarhus. Det skal være med til at bevidstgøre dem omkring sunde madvaner. Vi tager udgangspunkt i det enkelte individ og deres kostbehov. Vi har eksempelvis en ung der er vegetar. Der bliver i dagligdagen taget hensyn til den unges madvaner. Den unge er blevet vejledt så det ernæringsmæssige behov er blevet dækket. I det daglige har vi talt med og inddraget det enkelte barn om vigtigheden af god og varierende kost. Der er lånt bøger på biblioteket. Der er købt bøger og der er søgt information på Internettet. Ligeledes er det pågældende barn blevet vejledt i madlavning. Der har været lægesamtaler med henblik på kostens betydning for trivsel. Motion For at fremme børnenes motionsvaner, cykler børnene i skole afhængig af alder og formåen. De dyrker fritidsinteresser efter evne, formåen og interesser, og vi opfordrer/vejleder dem til at være fysisk aktive. Fritidsinteresser bliver igangsat i samråd mellem en voksen og barnet eller den unge, og afhængig af barnets alder og formåen transporterer de sig selv på cykel til denne Side 12

13 fritidsinteresse. Mindre børn bliver af sikkerhedshensyn hentet og bragt. Børn og unge på Valdemarhus følger de offentlige regler for læge og tandlæge konsultationer. Derudover går de til læge/tandlæge, når der er behov for det. Sundhedstilstand Vi vil via dialog og synliggørelse gøre børnene bevidste om, hvad almindelig god hygiejne er. Det sker blandt andet ved, at børnene skal i bad hver dag om det sker morgen eller aften, har de selv indflydelse på. Afhængig af alder får de hjælp og vejledning til den daglige hygiejne, børstning af tænder o. lign. Vi informerer de unge om sex og beskyttelse, herunder kønssygdomme. I forhold til den enkelte unge sættes der fokus på den individorienterede sundhedsfremmende indsats i forbindelse med de halvårlige samtaler omkring statusrapporten. Mobning Vi taler på børnemøderne om trivsel, hvordan har vi det, hvordan vi taler til, med og om hinanden. Vi taler om sociale kontakter udadtil, hvordan de skaber og bevarer relationer til jævnaldrende og vi føler op i de tilfælde hvor der sker mobning eller chikane på Valdemarhus. Andre aktiviteter Gennem daglige rutiner og gøremål bestræber vi os på at lære børnene almen god hygiejne, hvor vi informerer, rådgiver og vejleder dem afhængig af alder, evne og formåen. Børnene har faste rengøringsdage, en gang om ugen. De får hjælp til rengøring efter evne og formåen. Alle børn har oprydning af deres værelse, hver dag efter behov. Der gælder følgende regler på Valdemarhus: Det er ikke tilladt at ryge indendørs på Valdemarhus, al rygning foregår udendørs på afskærmet område. Hvis en ung begynder at ryge, bliver forældrene informeret herom. Det er ikke tilladt at indtage rusmidler på Valdemarhus. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Valdemarhus Mobning er ikke accepteret på eller udenfor Valdemarhus. Det er ikke tilladt at dyrke sex på Valdemarhus. Det er ikke tilladt at have piercing på Valdemarhus, udover alm. Hul i hver øreflip til ørering. Opdatering af sundhedspolitikken sker hvert efterår på pædagogiske temadage. Referat af temadage findes i Planner4you. Revision af sundhedspolitikken foregår på personalemøderne, hvor det er et fast punkt. Dokumentationen forefindes i referat fra børnemøder/personalemøder i Planner4you. Drøftelser, der vedrører husets kostpolitik, bliver der talt om, med børn/de unge på børnemødet, hvor børnene/de unge har indflydelse på kommende beslutninger. Indikatorer Bilag 1. INDEHOLDER POLITIKKEN EN BESKRIVELSE AF DE GENERELLE SUNDHEDSFORHOLD? 2. INDEHOLDER POLITIKKEN EN BESKRIVELSE AF, HVORDAN DEN INDIVIDORIENTEREDE INDSATS TILBYDES? 3. HAR OPHOLDSSTEDET EN OPDATERET SUNDHEDSPOLITIK? Side 13

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013.

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Opholdsstedets navn: Adresse: Kommune Opholdsstedet Kongsholm

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere