Notat vedr. midtvejsregulering af budgetrammer 2012 som følge af DUT og særlige reguleringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. midtvejsregulering af budgetrammer 2012 som følge af DUT og særlige reguleringer"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Hospitalsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Notat vedr. midtvejsregulering af budgetrammer 2012 som følge af DUT og særlige reguleringer 2. august 2012 Jan Ulrik Rasmussen 1. Indledning. I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner den 9. juni 2012 om regionernes økonomi i 2013 har Finansministeriet fremlagt bloktilskudsaktstykke nr Aktstykket er tiltrådt af Finansudvalget den 21. juni Ud over økonomien for 2013 omfatter aktstykket en række reguleringer af regionernes økonomi for Side 1 I aktstykket præsenteres således en midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2012 i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) og andre særlige reguleringer, som omfatter medicingarantien 2011 og udmøntning af midler til tværregionale it-projekter. Region Midtjyllands andel af landstallene er beregnet på grundlag af de officielle fordelingsnøgler for bloktilskud. Kompensationsbeløbene indarbejdes i de budgettekniske rammer for Det skal bemærkes, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at udmønte flere af beløbene på budgetansvarlige områder. Her vil efterfølgende blive udarbejdet indstillinger, hvor i beløbene udmøntes til de konkrete områder. I nærværende notat redegøres for midtvejsregulering af bloktilskuddet herunder reguleringer med betydning for Region Midtjyllands budgetrammer 2012.

2 2. Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2012 som følge af DUT og særlige reguleringer Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2012 foretages som følge af DUT, hvor regionerne i 2012 kompenseres for de opgaveændringer i 2012, der er påført regionerne efter, at aktstykket for 2011 blev tiltrådt, samt særlige reguleringer vedrørende medicingarantien 2011 og udmøntning af midler til tværregionale it-projekter. Tabel 1. Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2012 som følge af DUT og særlige reguleringer Mio. kr. Sundhed Regional Udvikling Region Region Landsplan Landsplan Midtjylland Midtjylland DUT 342,1 73,0 1,1 0,2 Særlige reguleringer -19,0-4,1 0,0 0,0 I tabel 2 er reguleringerne i medfør af ovenstående samt de afledte effekter på den kommunale medfinansiering fordelt på sektorer i Region Midtjylland. Tabel 2. Fordeling af reguleringer inkl. afledte effekter på den kommunale medfinansiering Mio. kr. Somatik Praksis/ Hospitals- Regional Til senere medicin psykiatri Udvikling fordeling Lov- og cirkulæreprogram 43,454 29,518 0,046 0,219 0,000 Andre reguleringer 21,345-25,401 0,000 0,000 0,000 DUT-sagernes afledte effekt på den kommunale medfinansiering 11,650 13,964 0,000 0,000 0,000 Total 76,449 18,082 0,046 0,219 0,000 De enkelte elementer i reguleringen er specificeret i følgende afsnit samt i Tabel 3A+3B (Sundhed) og Tabel 3C (Regional Udvikling). DUT-reguleringer med betydning for Region Midtjyllands budgetrammer 2012 indenfor sundhed DUT-reguleringerne i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet omfatter en lang række store/små og positive/negative ændringer af bloktilskuddet med henblik på økonomisk kompensation for virkningerne af nye eller ændrede love og cirkulærer. Den samlede nettovirkning af DUT-reguleringerne for 2012 udgør i alt en stigning på 342,1 mio. kr. på landsplan, hvilket medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges 73,0 mio. kr. Nedenfor redegøres for reguleringer i lov- og cirkulæreprogrammet med særlig betydning for Region Midtjyllands budgetrammer for Vaccination mod livmoderhalskræft (HPV-vaccine) Som opfølgning på indførelsen af Catch-up program (1. oktober 2008 til 31. december 2010) og rutine programmet for HVP vaccination til piger, er foretaget en opfølgning på tilslutningen til de to programmer. Catch-up programmet er afsluttet, og rutineprogrammet forsætter fremover. Kompensationen givet til rutineprogrammet dækker antallet af piger der er blevet vaccineret. Mens der er flere piger der har taget imod vaccinen i Catch up programmet end forudsat ved indførelsen. Side 2

3 Region Midtjyllands bloktilskud øges med 1,302 mio. kr. i Beløbet henføres til praksissektoren, og fordeles på et senere tidspunkt i en kvartalsrapport. Lov om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af regler for egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundheds-væsen samt tolkebistand m.v.) Pr. 1. januar 2012 blev reglerne om egenbetaling for behandlinger med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand mv. ophævet. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 22,220 mio. kr. i Kompensationen vedrører således merudgifter i forhold til aktiviteten ved at foretage behandlingerne, mens merudgifter i forbindelse med medicin vil blive indarbejdet i budgettet for 2012 i forbindelse med kvartalsrapporterne. Lov om ændring af sundhedsloven (Specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret - befordring) Lovændringen indebærer, at personer, der får specialiseret ambulant behandling, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse i henhold til reglerne i sundhedsloven. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 0,427 mio. kr. i Beløbet henføres til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til personer med medfødte sjældne sygdomme) Pr. 1. marts 2012 blev Sundhedsloven ændret, så tilskud til tandbehandling til personer med sjældne sygdomme jf. 166 udvides til også at omfatte personer med medfødte sjældne sygdomme (dvs. med en hyppighed på højst 1:10.000), som medfører betydelige, dokumenterede tandproblemer. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 4,675 mio. kr. i Midlerne fordeles på et senere tidspunkt mellem Nære Sundhedstilbud, Regional Specialtandpleje og Aarhus Universitetshospital. Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i alderen år Tilbuddet om HPV-vaccination er en udvidelse af det nuværende tilbud til piger der er 15 år. Udvidelsen omfatter piger født i årgangene Tilbuddet gælder i 2012 og Der gives tre vaccinationer over seks måneder. Det er estimeret, at antallet af piger, der vil lade sig vaccinere, vil være på de otte årgange. Tilbuddet træder i kraft i 2. halvår Region Midtjyllands bloktilskud øges med 4,034 mio. kr. i Beløbet henføres til praksissektoren, og fordeles på et senere tidspunkt i en kvartalsrapport. Tilbud om gratis MFR-vaccination til unge voksne, der ikke er vaccineret og ikke har haft mæslinger Det er indført, at der både for drenge og piger tilbydes én gratis vaccination mod MFR til årgangene Selvom rutineprogrammet omfatter to vaccinationer, er der i dette tilbud kun forudsat én vaccination. Tilbuddet gælder de personer, der ikke har haft mæslinger, og som ikke allerede er vaccineret. Tilbuddet er midlertidigt og gælder fra 1. april 2012 og resten af Vaccinationsklinikkerne får også mulighed for at vaccinere i forbindelse med andre Side 3

4 rejsevaccinationer under forudsætning af, at de indgår aftaler med regionerne om elektronisk afregning. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 0,406 mio. kr. i Beløbet henføres til praksissektoren, og fordeles på et senere tidspunkt i en kvartalsrapport.. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksis-sektoren for særligt udsatte persongrupper I satspuljeaften for er der afsat ekstra 60,0 millioner kroner årligt, i alt 240,0 millioner kroner, til udvidelse af ordningerne for tilskud til psykologbehandling for personer med let til moderat depression og let til moderat angst, herunder OCD. Udvidelserne medfører, at den øvre aldersgrænse for behandling med tilskud til personer med let til moderat depression ophæves. Ordningen gælder dermed for personer over 18 år. Aldersgrænsen for behandling med tilskud til personer med let til moderat angst, herunder OCD, udvides med 10 årgange, så ordningen omfatter personer i aldersgruppen år. Den udvidede ordning træder i kraft den 1. juli Region Midtjyllands bloktilskud øges med 5,762 mio. kr. i Beløbet henføres til praksissektoren, og fordeles på et senere tidspunkt i en kvartalsrapport. Øget adgang til specialiseret palliativ behandling og rådgivning (Kræftplan III) I Kræftplan III er anført, at adgangen til rådgivning og bistand fra de specialiserede palliative funktioner, blandt andet de specialiserede palliative teams til det basale niveau, skal udbygges i form af specialiserede palliative teams. De palliative teams skal sikre assistance til sygehusafdelingerne og varetage hjemmebesøg ved behov samt stå til rådighed for det basale niveau med rådgivning og bistand. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 0,854 mio. kr. i Den konkrete udmøntning af midlerne til somatik, som udgør 0,854 mio. kr. er beskrevet i indstilling Plan for den fremtidige palliative indsats i Region Midtjylland, som fremlægges for Regionsrådet på mødet d. 22. august Det kan overvejes om området skal styrkes yderligere. Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III) I Kræftplan III indgår blandt andet, at sammenhængende forløb inden for og på tværs af sektorer samt ensartet høj faglig kvalitet i de rehabiliterende og palliative indsatser skal fremmes. Regionerne har især ansvar for at identificere og vurdere alle kræftpatienters behov for genoptræning både under behandlingsforløbet og i forbindelse med udskrivning af patienten. Regionerne skal igangsætte og udføre den målrettede rehabiliterende indsats, der primært foregår i sygehusregi, når der er behov for specialistekspertise, og når rehabiliteringen skal ske i tæt koordination med udredning og behandling. Forløbsprogrammet skal forankres i næste runde sundhedsaftaler. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 1,281 mio. kr. i Den konkrete udmøntning af midlerne til somatik, som udgør 0,641 mio. kr. er beskrevet i indstilling Plan for den fremtidige palliative indsats i Region Midtjylland, som fremlægges for Regionsrådet på mødet d. 22. august Det kan overvejes om området skal styrkes yderligere. Side 4

5 Diagnostisk pakkeforløb (Kræftplan III) Som en del af Kræftplan III skal den tidlige diagnostik styrkes med udgangspunkt i den diagnostiske pakke for patienter med uspecifikke symptomer, der kan tyde på kræft. Den diagnostiske pakke er implementeret og sikrer let og fleksibel adgang til specialiseret udredning for almen praksis, billeddiagnostisk adgang, multidisciplinær faglige tilrettelæggelse og mulighed for specialiseret rådgivning af almen praksis. Den diagnostiske pakke er i regionerne typisk implementeret i såkaldte diagnostiske centre eller enheder, særlige medicinske afdelinger m.m. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 18,142 mio. kr. i Beløbet henføres til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption Lovændringen giver mulighed for anonym, ikke-anonym og kendt donation i forbindelse med kunstig befrugtning. Det gælder både for æg- og sæddonorer. Alle tre former for donation bliver lovlige i lægeligt regi, hvilket vil sige på offentlige sygehuse og i speciallægepraksis. Desuden bliver såkaldt krydsdonation med æg lovligt. Den udvidede mulighed for ægdonation forventes at føre til en stigning i antallet af behandlinger med ægdonation. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 0,107 mio. kr. i Beløbet henføres til Lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden Kennedy Centret overføres fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Region Hovedstaden pr. 1. juli Kennedy Centret varetager forskning, behandling og rådgivning vedrørende synshandicap og optiske hjælpemidler, ligesom centret fører en lovpligtig registrering af synshandicap hos børn (Synsregistret). Centret har landsdækkende funktioner i relation til diætbehandling af medfødte sygdomme og optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap. Udgifter til særlige diætpræparater til personer med PKU (Føllings sygdom) og personer med alcap-tonuri afholdes af staten, og diætpræparaterne udleveres af Kennedy Centret. Centrets bevilling overføres til regionernes bloktilskud. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 2,497 mio. kr. i Beløbet henføres til Opfølgning på DUT-aftale vedrørende Patientombuddet Klage- og erstatningssystemet for sundhedsvæsenet blev med virkning fra 1. januar 2011 ændret. Som led i ændringen etableredes en ny myndighed - Patientombuddet. Patientombuddets klagesagsbehandling finasieres via takster betalt af regionerne. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 1,558 mio. kr. i Beløbet henføres til Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene (Epilepsihospitalet) Side 5

6 I forbindelse med finanslovsaftalen for 2012 på sundhedsområdet har regeringen og Enhedslisten aftalt, at Epilepsihospitalet tilføres 25,0 millioner kroner i 2012 og 15,2 millioner kroner i 2013 (13pl). Aftalen er blevet udmøntet i bekendtgørelsen om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse mv. De ekstra midler lægges til den faste fritvalgsramme. Midlerne skal derfor anvendes til samme formål som den faste fritvalgsramme. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 3,992 mio. kr. i Beløbet henføres til Behandling af PKU-patienter med lægemidlet KUVAN Kennedy Centret har varetaget - og afholdt udgifterne til - behandling af patienter med såkaldt mild PKU (Føllings sygdom), hvoraf hovedparten er børn. Behandlingen sker med præparatet KUVAN. I forbindelse med overførslen af centret til Region Hovedstaden overføres centrets bevilling til behandling med KUVAN til regionernes bloktilskud. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 2,135 mio. kr. i Beløbet henføres til Lov om ændring af sundhedsloven (Driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret) Lovændringen betyder at Region Hovedstaden og Region Sjælland skal indgå driftsoverenskomst med Øfeldt Centrene om specialiseret ambulant behandling af svært fysisk handicappede, der har ret til vederlagsfri behandling. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 3,180 mio. kr. i Beløbet henføres til Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister (kun på aktstykket for så vidt angår administrationsdelen) Ferieloven er blevet ændret med virkning fra 1. maj Ændringen af ferieloven skal implementeres i de regionale ferieaftaler. Den ændrede ferielov giver blandt andet de ansatte ret til at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie. Ændringen af ferieloven betyder, at ansatte der har optjent fuld ferie og som bliver syge under ferie, har ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 0,021 mio. kr. i Beløbet henføres til somatik og psykiatri, og fordeles på et senere tidspunkt i en kvartalsrapport. Udmøntning af afsatte midler under Finansloven - Praksisnær lederuddannelse Det blev ved trepartsaftalerne i 2007 aftalt, at deltagelsen på anerkendt praksisnær lederuddannelse skal øges. Derfor blev der afsat en pulje på 30,0 millioner kroner til medfinansiering af offentlige lederes deltagerbetaling blandt andet på lederuddannelser i regi af VVU og AMU. 9,0 millioner kroner anvendes til udviklingsprojekter, mens 21,0 millioner kroner anvendes til hel eller delvis finansiering af kommuners, regioners og statslige institutioners udgifter til deltagerbetaling mv. (herunder afdækning af konkret uddannelsesbehov, planlægning af uddannelse i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og gennemførelse af uddannelsesplan). Side 6

7 Region Midtjyllands bloktilskud øges med 0,598 mio. kr. i Beløbet henføres til somatik og psykiatri, og fordeles på et senere tidspunkt i en kvartalsrapport. Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. og folkeoplysningsloven Børneattestreglerne indebærer en pligt for idrætsforeninger, daginstitutioner, skoler mv. til at indhente børneattest på trænere, pædagoger, lærere mv., der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Lovændringen udvider personkredsen, så der også skal indhentes børneattest på personer, der ikke som sådan er ansat til at have med børn at gøre, men som via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 0,021 mio. kr. i Beløbet henføres til somatik og psykiatri, og fordeles på et senere tidspunkt i en kvartalsrapport. Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier mv. Bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier mv. vil efter Trafikstyrelsens opfattelse føre til lavere udgifter for taxibranchen som følge af udskiftning til mere energieffektive biler og dermed mindre brændstofforbrug og lavere ejerafgift. Trafikstyrelsen antager, at disse mindreudgifter vil blive videreført til kunderne, herunder regionerne. Region Midtjyllands bloktilskud mindskes med 0,192 mio. kr. i Beløbet henføres til somatik og praksissektoren, og fordeles på et senere tidspunkt i en kvartalsrapport. DUT-reguleringer med betydning for Region Midtjyllands budgetrammer 2012 indenfor Regional Udvikling Lov nr. om ændring af lov om miljøbeskyttelse mv. (Digital annoncering mv.) Loven indebærer, at regionerne på en række områder ikke længere er forpligtet til at annoncere i dagblade o.l., da digital annoncering på regionens hjemmeside er tilstrækkelig. Det angivne beløb er udtryk for den forventede besparelse til annoncering i dagblade o.l. Region Midtjyllands bloktilskud mindskes med 0,080 mio. kr. i Cirkulære om jordforurening Cirkulæret indebærer, at regionerne foretager en skriftlig og elektronisk indberetning for hvert år samt planer og budgetter for det efterfølgende år. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 0,020 mio. kr. i Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje (Afgifter, gebyrer mv.) Formålet med lovændringen er primært at gøre det muligt at brugerfinansiere Trafikstyrelsens tilsyn på jernbaneområdet samt Jernbanenævnets drift. Dette betyder, at privatbanerne og dermed regionerne får merudgifter i form af en grundafgift og en aktivitetsbestemt afgift for infra-struk-turforvaltere og jernbanevirksomheder, samt som følge af medfinansiering af Jernbanenævnets driftsomkostninger. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 0,159 mio. kr. i Side 7

8 Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer på jernbaneområdet mv. Formålet med bekendtgørelsesændringen er primært at gøre det muligt at brugerfinansiere Trafikstyrelsens godkendelsesaktiviteter mv., så de fremover finansieres af gebyrer. Dette betyder, at privatbanerne og dermed regionerne får merudgifter i form af højere gebyrer for blandt andet godkendelse af rullende materiel, sikkerhedsregler, jernbaneinfrastruktur, uddannelser og uddannelsessteder. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 0,119 mio. kr. i Særlige midtvejsreguleringer med betydning for Region Midtjyllands budgetrammer 2012 Efterregulering af medicingaranti for 2011 Udgifterne til tilskudsberettiget medicin i regnskab 2010 lå 158,6 millioner kroner under skønnet for 2011 fra juni Regionernes bloktilskud for 2013 bliver på den baggrund reguleret ned med -119 millioner kroner, som følge af den endelige efterregulering af medicingarantien for Region Midtjyllands bloktilskud mindskes med 25,401 mio. kr. i Udmøntning af midler til tværregionale it-projekter IT-puljen er afsat via Finansloven, og udgjorde 50,0 millioner kroner i 2011, og udgør også i ,0 millioner kroner. Disse midler, i alt 100,0 millioner kroner, udmøntes i 2012, hvorefter puljen nedlægges fra Region Midtjyllands bloktilskud øges med 21,345 mio. kr. i Side 8

9 Tabel 3A. Midtvejsregulering 2012 Sundhed Regional fordeling ml. områder Mio. kr. Sundhed Sundhed Landsplan Region Midtjylland Somatik mv. Praksis/ medicin Psykiatri Til senere fordeling Lov- og cirkulæreprogram: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft (Honorarer) 6,100 1,302 0,000 1,302 0,000 0,000 Lov nr af 18. december 2011 om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand m.v.) (1) 104,100 22,220 9,483 12,737 0,000 0,000 Lov nr. 327 af 18. april 2011 om ændring af sundhedsloven (Specialiseret behandling på Øfeldt Centret) - befordring 2,000 0,427 0,427 0,000 0,000 0,000 Lov nr. 164 af 28. februar 2012 om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til personer med medfødte sjældne sygdomme) 21,900 4,675 0,000 4,675 0,000 0,000 Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i alderen år 18,900 4,034 0,000 4,034 0,000 0,000 Tilbud om gratis MFR-vaccination til unge voksne, der ikke er vaccineret og ikke har haft mæslinger 1,900 0,406 0,000 0,406 0,000 0,000 Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 27,000 5,762 0,000 5,762 0,000 0,000 Øget adgang til specialiseret palliativ behandling og rådgivning (Kræftplan III) 4,000 0,854 0,854 0,000 0,000 0,000 Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III) 6,000 1,281 0,641 0,640 0,000 0,000 Diagnostiske pakkeforløb (Kræftplan III) 85,000 18,142 18,142 0,000 0,000 0,000 L138 om forslag til lov om ændring af kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption (Udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, mulighed for anonym og ikkeanonym æg- og sæddonation i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, fastslåelse af faderskab i forbindelse med kunstig befrugtning, adoption af registreret partners barn og fremmøde i adoptionssager m.v. (vedtaget den 8. juni 2012). 0,500 0,107 0,107 0,000 0,000 0,000 L181 om forslag til lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennnedy Centret til Region Hovedstaden 11,700 2,497 2,497 0,000 0,000 0,000 Opfølgning på DUT-aftale vedr. Patientombuddet 7,300 1,558 1,558 0,000 0,000 0,000 Bekendtgørelse nr. 521 af 4. juni 2012 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene. 18,700 3,992 3,992 0,000 0,000 0,000 Behandling af PKU-patienter med lægemidlet KUVAN 10,000 2,135 2,135 0,000 0,000 0,000 Lov nr af 28. december 2011 om ændring af sundhedsloven (driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret) 14,900 3,180 3,180 0,000 0,000 0,000 Beskæftigelsesministeriet: Lov nr. 377 af 28. april 2012 om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for medhjælp i en privat husstand og personer, som er omfattet af forskerordningen, og indberetning til indkomstregisteret m.v.) 0,100 0,021 0,020 0,000 0,001 0,000 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser Udmøntning af afsatte midler under Finanslovens Praksisnær lederuddannelse 2,800 0,598 0,554 0,000 0,044 0,000 Kulturministeriet: Lov nr. 444 af 23. maj 2012 om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven (Udvidelse af børneattestordningen) 0,100 0,021 0,020 0,000 0,001 0,000 Transportministeriet: Bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om energi- og miljøkrav til taxier m.v. -0,900-0,192-0,155-0,037 0,000 0,000 Lov- og cirkulæreprogrammet i alt 342,100 73,019 43,454 29,518 0,046 0,000 (1) Vedr. fordeling af fertilitet er forudsat kommunal medfinansiering jf. tabel. Det samlede beløb for Region Midtjylland udgør - 45,337 mio. kr. i 2012 som fordeles på sygehusvæsen (19,467 mio. kr.), speciallægepraksis (4,141 mio. kr.), praksisområdet (21,921 mio. kr.) og administration (0,192 mio. kr.) Hertil kommer tolkebistand (0,107 mio. kr.) og div. (-0,004 mio. kr.). Side 9

10 Tabel 3B. Midtvejsregulering 2012 Andre reguleringer Mio. kr. Sundhed Sundhed Landsplan Region Midtjylland Somatik Regional fordeling ml. områder Praksis/ medicin Psykiatri Til senere fordeling Særlige reguleringer Udmøntning af midler til tværregionale it-projekter 100,000 21,345 21,345 0,000 0,000 0,000 Medicingaranti 2011, endelig -119,000-25,401 0,000-25,401 0,000 0,000 Særlige reguleringer i alt -19,000-4,056 21,345-25,401 0,000 0,000 Total tabel 3A + 3B 323,100 68,964 64,799 4,117 0,046 0,000 Tabel 3C. Midtvejsregulering 2012 Regional Udvikling Mio. kr. Regional Udvikling Regional Udvikling Landsplan Region Midtjylland Lov- og cirkulæreprogram: Miljøministeriet: Lov nr af 21. december 2011 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang m.v.) -0,400-0,080 Cirkulære nr. 14 af 3. februar 2012 om indberetninger om jordforureninger 0,100 0,020 Transportministeriet: L136 om forslag til lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje (Afgifter, gebyrer, internationale vedtagelser, godkendelse af uddannelsessteder m.v.) 0,800 0,159 Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer på jernbaneområdet m.v. 0,600 0,119 Lov- og cirkulæreprogrammet i alt 1,100 0,219 Der er nogle sager under lov- og cirkulæreprogrammet på bloktilskudsaktstykket, der ligeledes har betydning for størrelsen af den kommunale medfinansiering. I tabel 4 ses en opgørelse over DUT-sagernes afledte effekt på den kommunale medfinansiering. Tabel 4. Midtvejsreguleringens afledte effekt på den kommunale medfinansiering Mio. kr. Sundhed Sundhed Region Landsplan Midtjylland Somatik mv. Regional fordeling ml. områder Praksis/ medicin Psykiatri Til senere fordeling Lov nr af 28/ om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af regler for egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundheds-væsen samt tolkebistand m.v.) 108,900 23,245 9,921 13,324 0,000 0,000 Ændring af bekendtgørelse nr. 300 af 7/ om tilskud til psykologbehandling i praksis-sektoren for særligt udsatte persongrupper (1) 3,000 0,640 0,000 0,640 0,000 0,000 Bekendtgørelse nr. 521 af 4/ om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene (Epilepsihospitalet) 6,400 1,366 1,366 0,000 0,000 0,000 Lov nr af 28/ om ændring af sundhedsloven (Driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret) 1,700 0,363 0,363 0,000 0,000 0,000 Total 120,000 25,614 11,650 13,964 0,000 0,000 Side 10

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2012

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2012 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 12/18066 Telefon: 76631656 Dato: 30. august 2012 Udmøntning af

Læs mere

Lov- og cirkulæreændringer 2013

Lov- og cirkulæreændringer 2013 Lov- og cirkulæreændringer 2013 I forlængelse af en lovvedtagelse eller en cirkulæreændring beregnes de økonomiske konsekvenser af lovene for Regionerne. Som en del af DUTfordelingsprincipperne (Det Udvidede

Læs mere

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT shuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT 1. Indledning I forlængelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Notat vedrørende reguleringer af budgetrammer 2015 som følge af DUT

Notat vedrørende reguleringer af budgetrammer 2015 som følge af DUT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende reguleringer af budgetrammer 2015 som følge af DUT 1. Indledning

Læs mere

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Dokumentnr. 21072/12 Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Generelle tilskud til regionerne i 2012 og 2013, lov- og cirkulæreprogram Indhold: 1. Fastsættelse af bloktilskud 2. Lov-

Læs mere

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat.

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat. Reguleringer af budgetrammer for 2015 som følge af lov- og cirkulæreændringer. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

2013 2013 2014 2015 2016 I.

2013 2013 2014 2015 2016 I. 1 of 10 Den 21. juni 2012 Regeringens lov- og cirkulæreprogram 2013 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2011 vedr. 2012, overført tilskudspulje, jf. akt 154 af 23. juni

Læs mere

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22115 Telefon: 76631656 Dato: 1. september 2011 Udmøntning

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Økonomi og Analyse Budget - Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Virksomhed Bemærkning Politikområde Finansministeriet 6 7 8 9 10 L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post (vedtaget

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)

Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 6. juli, 2017 NOTAT Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

13. juni 2012. Bilag. Finansministeriet. København, den 13. juni 2012.

13. juni 2012. Bilag. Finansministeriet. København, den 13. juni 2012. 13. juni 2012. Bilag Finansministeriet. København, den 13. juni 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2013 fastsættes

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Bloktilskudsreguleringer 2009 og 2010

Bloktilskudsreguleringer 2009 og 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/11926 Telefon: 76631656 Dato: 2. september 2009 Bloktilskudsreguleringer

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017

Hjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Hjørring Kommune Notat Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning 28-08-2017 Side 1. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Indledning Finansministeriet har den 14. juni 2017 fremlagt bloktilskudsakstykke

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2014

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2014 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/33088 Telefon: 76631656 Dato: 28. august 2014 Udmøntning af

Læs mere

Viborg Kommune. Budget Sundhedsområdet. september 2012

Viborg Kommune. Budget Sundhedsområdet. september 2012 Viborg Kommune Budget 2013 Sundhedsområdet september 2012 Den kommunale medfinansiering B2013 30 Socialudvalget 321.108.000 34 Sundhedsområdet 321.108.000 481001 Fællesudgifter og -indtægter 321.108.000

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2010

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/13178 Telefon: 76631656 Dato: 8. september 2010 Udmøntning

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v.

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. 15-10-2010 Sag nr. 10/2078 Dokumentnr. 52293/10 Mette Ide Davidsen Tel. 35 29 82 42 E-mail: MID@regioner.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Kommuner Økonomi- og Erhvervsministeriet 8 Overdragelse af Væksthusene til kommunerne 2185 Sekretariat for 0 710.000 710.000 710.000 710.000

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Ad Udvidede undersøgelses- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge

Ad Udvidede undersøgelses- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge Indenrigs- Dato: 3. og oktober Sundhedsministeriet 2007 Kontor: REGSU J.nr.: Sagsbeh.: JVB/m.fl. Fil-navn: Dokument 1 DUT-notat vedr. udkast til lov om sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. juni 01 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 4 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 5 Skema 1: Teknisk tilpasning af reduktionsramme i henhold til økonomiaftalen...5

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

Regulering af de generelle tilskud til Kommunerne

Regulering af de generelle tilskud til Kommunerne Regulering af de generelle tilskud til Kommunerne Bilag 1 Mio. kr. I. Overført tilskudspulje Permanent tilskud, jf. akt 175 af 13. juni 2007 Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om reviderede

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere