Omsætningen med byggematerialer - belyst fra leverandørsiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningen med byggematerialer - belyst fra leverandørsiden"

Transkript

1 Omsætningen med byggematerialer - belyst fra leverandørsiden Konkurrence Styrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet 1. INDLEDNING 3 2. RESUME Gennemfakturering ved direkte leverancer til byggepladser Selektivt salg Brug af vejledende priser Rabatter og bonus Brug af Internettet Generelle bemærkninger til undersøgelsesresultaterne 8 3. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Gennemfakturering ved direkte leverancer til byggepladser Leverandørernes samhandelspartnere Materialernes vej til håndværker og entreprenør Selektive salgsvilkår Definitioner Styrelsens undersøgelse Vejledende priser Rabatter og bonus Rabat Bonus De resulterende nettopriser Brug af internettet Leverandørernes kontakt med e-markedspladser Leverandørernes sandsynlige bud og udbud på nuværende eller kommende e-markedspladser Leverandørernes synspunkter på udviklingen af internethandlen og anvendelsen af Internettet i øvrigt 20 BILAG 1 21 Markedet for byggematerialer 21 Gennemfakturering 22 Samhandelsaftaler 23 BILAG 2 25 K:\publikationer\2002\Byggemater.doc

2 2/28 Om styrelsens undersøgelse 25 Oversigt over virksomheder i undersøgelsen 28

3 3/28 Omsætningen med byggematerialer - belyst fra leverandørsiden 1. Indledning Konkurrenceredegørelse 2001 angiver koncentration i produktion og handel med byggematerialer som en af forklaringerne på høje priser på byggeri i Danmark. Forsyningen med materialer til dansk byggeri sker for mange varers vedkommende fra ganske få producenter og importører over nogle flere grossister til de mange og ofte små udførende håndværksvirksomheder. Disse forsyningsveje har ligget fast gennem årtier. Der er en træghed over for forandringer, over for nye aktører og over for nye måder at forsyne markedet på. Dette gælder både på udbuds - og efterspørgselssiden. Internettet kan komme til at betyde et opbrud heri. Styrelsens spørgeskemaundersøgelse Konkurrencestyrelsen indledte i foråret 2001 en undersøgelse af omsætningen med byggematerialer belyst fra leverandørsiden. Leverandørerne er samlebetegnelse for producenter og importører af byggematerialer, som afsætter deres produkter i første række til engrosleddet inden for forsyningen med byggematerialer. Trælast- og tømmerhandler står for en betydelig del af handlen med almindelige byggematerialer; medens der er specialgrossister inden for engroshandelen med elinstallationsmateriel og med vvsmateriel, som forhandler disse produkter i første række til el- og vvs-installatører. Derudover sælger og leverer mange af leverandørerne byggematerialer direkte til udførende håndværkere og entreprenører, til industrivirksomheder og til andre kunder uden om engrosleddet. Konkurrencestyrelsen anmodede 77 virksomheder om at udfylde et spørgeskema og indsende det til Konkurrencestyrelsen. Det var hensigten hermed især at belyse anvendelsen af gennemfakturering ved direkte leverancer til byggepladser, anvendelsen af vejledende priser, kortlægge rabatter og bonus samt udbredelsen af selektivt salg. Resultaterne af undersøgelsen skulle endvidere indgå i vurderingen af kommende konkrete sager på området. I september 2001 udsendte styrelsen

4 4/28 en vejledning til virksomheder i byggematerialebranchen 1. I det omfang virksomhederne har indrettet deres adfærd efter vejledningens anbefalinger er en række af oplysningerne i undersøgelsen ikke læ ngere dækkende. Endelig skulle der offentliggøres en redegørelse for undersøgelsesresultaterne. _ I bilag 1 til redegørelsen er givet en beskrivelse af markedet for byggematerialer som baggrund for styrelsens undersøgelse. 1 Barrierer for konkurrence og udvikling i byggematerialebranchen skal fjernes, Konkurrencestyrelsen 2001.

5 5/28 2. Resume 2.1 Gennemfakturering ved direkte leverancer til byggepladser Leverandørerne er forskellige med hensyn til, om de sælger og leverer direkte til entreprenører og håndværkere, eller om de gennemfakturerer disse leverancer gennem tømmerhandlen. Men der er nogle hovedtendenser der kan beskrives som følger: Styrelsen udsendte spørgeskemaet til 77 virksomheder blandt leverandører af byggematerialer til engroshandlen og til udførende håndværksvirksomheder og entreprenører. Leverandører er både producenter og importører af byggematerialer. Styrelsen modtog brugbare svar fra 66 af de spurgte virksomheder. Leverandørernes samhandelspartnere fremgår af tabel 1 nedenfor: Tabel 1. Leverandørernes samhandelspartnere Samhandelspartnere Handler kun med tømmerha ndel/grossist 24 Handler overvejende med tømmerha ndel/grossist 9 Handler både med tømmerha ndel/grossist 25 og direkte med entreprenører mv. Handler overvejende direkte med entreprenører mv. 4 Handler kun direkte med entreprenører mv. 4 I alt 66 Antal leverandører Halvdelen af leverandørerne handler udelukkende eller næsten udelukkende med engrosleddet (tømmerhandel og specialgrossister). 24 ud af de 66 leverandører handler kun med engrosleddet og andre 9 handler kun i ubetydeligt omfang (med fra 1 til 5 pct. af deres omsætning) uden om tømmerhandlere og specialgrossister. Den anden halvdel af leverandørerne handler direkte med håndværkere og entreprenører. Af disse handler 25 leverandører handler såvel med tømmerhandlere og/eller grossister som med håndværkere og entreprenører. 4 leverandører handler kun med tømmerhandlere og grossister i ubetydeligt omfang (fra 1 til 5 pct. af deres omsætning). Endelig handler 4 leverandører hverken med tømmerhandlere eller grossister. I tabel 2 er vist om leverandørerne leverer direkte til byggeplads eller via grossist.

6 6/28 Tabel 2. Leveranceform Fysisk levering Antal leverandører Hovedparten til tømmerhandler eller grossisten lager 27 Hovedparten til byggepladsen 35 Heraf direkte salg til entreprenør og håndværker 25 Lige meget til byggeplads og til lager 4 I alt leverandører (godt 40 pct.) svarer, at hovedparten af leverancerne til den professionelle kunde går over grossistens lager. Det er typisk vvs- og elmateriel (i alt 10); men det gælder dog også traditionelle byggematerialer som gipsplader, eternit, pakket cement, kemisk tekniske produkter, byggeblokke og skorstenselementer. 35 virksomheder svarer, at hovedparten af leverancerne til den professionelle kunde går direkte til byggepladsen. De sidste fire virksomheder af de 66 leverer lige meget til grossistens lager og direkte til den professionelle kunde med eller uden gennemfakturering. Af de 35 leverandører der svarer, at hovedparten af omsætningen til den professionelle kunde leveres direkte til entreprenør og håndværker på byggepladsen, leverer og fakturerer 25 virksomheder halvdelen eller mere af deres omsætning direkte til den professionelle kunde. 2.2 Selektivt salg Mere end en tredjedel af leverandørerne afsætter udelukkende deres produkter gennem tømmerhandel og specialgrossister. Dette er en mere grundlæ ggende form for selektiv distribution. Selektive forhandlerantagelsesbetingelser er ifølge besvarelserne ikke særlig udbredt blandt leverandørerne af byggematerialer til tømmerhandlere og specialgrossister. Af svarene fremgår, at 14 (godt 20 pct.) af leverandørerne anvender selektive forhandlerantagelsesbetingelser. Nogle få virksomheder udtrykker dette lige ud, og de har typisk også formuleret disse betingelser skriftligt på fo r- hånd. Disse leverandører er blandt de største, og har tilsyneladende kendt til de gældende principper for hvilke typer af krav, de er berettiget til at stille til

7 7/28 deres forhandlere, forudsat at de pågældende produkter kan berettige, at der stilles særlige krav til forhandlere. Vurderet efter EU-retten er det tvivlsomt, om byggematerialer, der sælges gennem tømmerhandelen til professionelle aftagere, håndværkere og entreprenører, berettiger leverandørerne til at anvende selektive forhandlerantagelsesbetingelser. 2.3 Brug af vejledende priser Vejledende priser indgår kun i begrænset omfang i de virkemidler leverandørerne i byggematerialebranchen gør brug af. Direkte adspurgt har kun 15 af leverandørerne i styrelsens udvalg svaret, at de har fastsat vejledende priser for efterfølgende omsætningsled. Det svarer til godt 20 pct. af leverandørerne. Herudover er der en række virksomheder (især inden for vvs- og elmateriel), der sætter deres listepriser så højt, at der i disse er indregnet et stort spillerum for at yde de efterfølgende omsætningsled betragtelige rabatter. Det er styrelsens opfattelse, at sådanne priser kan have den virkning, at de i praksis vejleder sidste led (håndværker eller detaillist) om niveauet for salgspriser. 2.4 Rabatter og bonus Der tegner sig et meget forskelligartet billede. Enkelte af virksomhederne oplyser, at når de sælger til det professionelle segment, sker det hovedsagelig ved tilbud og licitation. Andre oplyser, at de sælger til nettopriser stort set uden rabat og bonus, medmindre der er en indkøbsforening med i billedet. Hos de virksomheder, der anvender rabatter, går disse lige fra ganske lave rabat- og bonusydelser på produkter, som hovedsagelig sælges gennem tømmerhandlen til meget høje rabat- og bonusydelser især på vvs- og elinstallationsmateriel, der sælges gennem specialgrossisterne. Bonus udenfor samhandelen med indkøbsforeninger er ikke særlig høj for almindelige byggematerialer. Inden for vvs og elinstallationsmateriel giver leverandørerne høje bonusydelser til grossisterne. Inden for vvs som nævnt ovenfor mellem 7 og 18 pct. Bestemmelser om bonus har særlig betydning i forbindelse med leverandørernes samhandelsaftaler med indkøbsforeningerne. Individuel bonus og foreningsbonus er meget forskellig inden for forskellige produkter. Basisbyggematerialer ligger typisk lavt. Medens produkter som farve, lak og træbeskyttelse, visse isoleringsprodukter og visse produkter af plast ligger højt.

8 8/ Brug af Internettet Der er ingen af de 66 leverandører, der anvender e-markedsplads som distributionsform i april Der er en forsigtig positiv holdning til brug af Internettet til at udbyde leverandørernes produkter. Virksomhederne har ikke særlig mange erfaringer med internethandel; men de fleste er overbevist om, at det bliver en afsætningskanal, der får betydning i en ikke fjern fremtid. 2.6 Generelle bemærkninger til undersøgelsesresultaterne Byggematerialeområdet er for inhomogent til en kort generelt dækkende beskrivelse og vurdering, og formålet med undersøgelsen var især at kortlægge virksomhedernes konkurrencemæssige adfærd og lade dette indgå ved vurderingen af kommende konkrete sager på området, jf. pkt. 1.2 ovenfor. Undersøgelsens resultater stemmer godt overens med det indtryk af branchen, som styrelsen har dannet sig gennem deltagelse i brancheseminarer mv., ved bilaterale drøftelser med vigtige aktører i markedet og ud fra offentliggjorte rapporter mv. om branchen og dens udfordringer. Det billede, der efter styrelsens opfattelse tegner sig, er: Forsyningen med byggematerialer er præget af stabile mønstre fx med he n- syn til hvilke kanaler, leverandørerne vælger at lade deres produkter følge på vejen frem til den endelige anvendelse. Halvdelen af leverandørerne distribuerer således i al væsentlighed udelukkende deres produkter gennem engrosleddet. Det afskærer markedet for at afprøve, om andre måder at gøre tingene på er mere effektive. Fx om der er økonomi i at byggematerialer, som leveres direkte fra fabrikanten til byggepladsen i hele læs, handles direkte mellem leverandøren og den udførende entreprenør- eller håndværksvirksomhed. De mange samhandelsaftaler med loyalitetsskabende bonussystemer er et problem for konkurrencen på byggematerialer. For nogle produkter er der en ganske stor bonus, der tilfalder henholdsvis den enkelte tømmerhandler og dennes indkøbsforening. Disse beløb afregnes endeligt for et år ad gangen samlet for samtlige produkter. Den enkelte tømmerhandel ved derfor ikke, hvad den reelle indkøbspris er for de produkter, som den sælger eller ge nnemfakturerer igennem året. Det er derfor tvivlsomt, om disse afslag i indkøbspriser helt eller delvis tilfalder tømmerhandlens kunder. I hvert fald er de med til at sløre prisdannel-

9 9/28 sen og sikre at prisen ikke falder under et vist niveau afgjort af listeprisen eventuelt efter fradrag af leverings- og fakturarabatter. Derudover knytter de akkumulerende bonussystemer den enkelte trælasthandler tæt til sin leverandør, og gør det vanskeligt for nye leverandører at komme ind på markedet. Nye leverandører skal kunne matche de hidtidige leverandører på prisen, men skal derudover kompensere kunden for et bonustab på hele omsætningen beregnet på den høje del af bonusskalaen. Dette bliver så meget mere vanskeligt at gøre, fordi indkøbsforeningerne for tiden søger at reducere antallet af samhandelspartnere. De høje listepriser med tilhørende høje rabatter til de efterfølgende afsætningsled tømmerhandel og specialgrossister kan have en prisforhøjende effekt på nogle byggevarer.

10 10/28 3. Spørgeskemaundersøgelsen Styrelsen udsendte spørgeskemaet til 77 virksomheder blandt leverandører af byggematerialer til engroshandlen og til udførende håndværksvirksomheder og entreprenører. Leverandører er både producenter og importører af byggematerialer. Styrelsen modtog brugbare svar fra 66 af de spurgte virksomheder. Der redegøres nærmere i bilag 2 for disse virksomheders plads indenfor forsyningen med byggematerialer. 3.1 Gennemfakturering ved direkte leverancer til byggepladser Styrelsen har spurgt producenter og importører om de leverer direkte til det professionelle segment, entreprenør eller håndværker, og om disse leverancer gennemfaktureres af tømmerhandlen eller sælges direkte til entreprenør og håndværker. Der er indkommet 66 brugbare besvarelser. Heraf fremgår, at leverandørerne er meget forskellige med hensyn til, om de samhandler både med mellemhandlere og med udførende håndværkere og entreprenører eller om de gennemfakturerer leverancerne til håndværkere og entreprenører. Derudover er det forskelligt, om de leverer byggematerialer direkte til entreprenører og håndværkere Leverandørernes samhandelspartnere 24 af leverandørerne handler kun med engrosleddet (tømmerhandel og specialgrossister). Andre 9 handler kun i ubetydeligt omfang (fra 1 til 5 pct. af deres omsætning) uden om tømmerhandlere og grossister. 33 leverandører handler direkte med håndværkere og entreprenører. 4 leverandører handler ikke med tømmerhandlere eller med grossister og andre 4 handler kun med tømmerhandlere og grossister i ubetydeligt omfang (fra 1 til 5 pct. af deres omsætning). De resterende 25 leverandører handler såvel med tømmerhandlere og/eller grossister som med håndværkere og entreprenører. Tabel 3 viser, hvem leverandørerne i de forskellige produktgrupper samhandler med.

11 11/28 Tabel 3. Leverandørernes samhandelskanaler Produktgruppe Antal virksomheder Handler kun eller i meget betydeligt omfang med tømmerhandel mv. Handler dire k- te med håndværker og entrepre nør Elmateriel VVS-materiel Cement, beton, betonvarer og betonelementer Mur- og tagsten og byggeblokke Træ, træspær mv Gips- og træplader Tagmaterialer Gulvbelæ gning Vinduer og døre Isolering Maling Andet I alt Kemisk-teknisk, plastrør, tagrender, søm og beslag Materialernes vej til håndværker og entreprenør 27 leverandører (godt 40 pct.) svarer, at hovedparten af leverancerne til den professionelle kunde går over grossistens lager. Det er typisk vvs- og elmateriel (i alt 10); men det gælder dog også traditionelle byggematerialer som gipsplader, eternit, pakket cement, kemisk tekniske produkter, byggeblokke og skorstenselementer. 35 virksomheder svarer, at hovedparten af leverancerne til den professionelle kunde går direkte til byggepladsen. De sidste fire virksomheder af de 66 leverer lige meget til grossistens lager og direkte til den professionelle kunde med eller uden gennemfakturering. Direkte leverancer fordelt på de forskellige vareområder fremgår af nedenstående tabel 4.

12 12/28 Tabel 4. Direkte leverancer, antal virksomheder i de forskellige kategorier Produktgruppe Sælger mest uden gennemfakturering Sælger kun med gennemfakturering El- materiel 1 0 VVS-materiel 2 2 Cement, beton, betonvarer 6 2 og betonelementer Mur- og tagsten og 0 5 byggeblokke Træ, træspær mv. 1 2 Gips- og træplader 0 3 Tagmaterialer 3 0 Gulvbelæ gning 2 2 Vinduer og døre 3 0 Isolering 1 1 Maling 4 0 Andet I alt Kemisk-teknisk, plastrør, tagrender, søm og beslag Af de 35 leverandører, der leverer hovedparten af materialerne direkte på byggepladsen sælger de 25 halvdelen eller mere af deres omsætning direkte til den professionelle kunde. Det drejer sig om så forskellige produkter som maling, beton, betonvarer og betonelementer, tagprodukter, gulvbelægning, ventilationsmateriel, isoleringsmateriale og vinduer. Endelig er der 21 leverandører, der kun leverer med gennemfakturering, når de leverer direkte på byggepladsen. Andelen af direkte leverance og leverance til lager varierer for den enkelte leverandør mellem 0 og 100 pct. Det summariske gennemsnit - hvor vægten i sammenvejningen for hver virksomhed er sat lig 1 - af besvarelserne viser, at de direkte leverancer udgør ca. 55 pct. af omsætningen til det professionelle segment, medens varer der går over trælasthandelens eller specialgrossisternes lager udgør de sidste ca. 45 pct.

13 13/ Selektive salgsvilkår Definitioner Konkurrenceretligt tales der om selektiv distribution, når en virksomhed udpeger sine distributører ud fra nærmere angivne kriterier, således at kun distributører, der overholder disse kriterier, kan blive distributør af virksomhedens produkter. En godkendt forhandler forpligter sig til ikke at sælge varen til andre end den endelige forbruger eller en anden godkendt forhandler. Et selektivt distributionssystem vil være i strid med konkurrencelovens 6, hvis det indeholder kvantitative kriterier for optagelse af forhandlere. 2 Begrebet er her anvendt i den betydning, at leverandøren anvender salgsvilkår, der stiller kvalitative eller kvantitative krav til det efterfølgende omsætningsled i henseende til forretningstype og indretning, produktkendskab, kvalifikationer i øvrigt hos medarbejdere, beliggenhed herunder afstand til andre forretninger osv. Ifølge bemærkningerne til konkurrenceloven skal loven fortolkes i overensstemmelse med EU-retten. EF-domstolen tog for første gang stilling til lovligheden af selektive distributionssystemer i Metro (I)-sagen. EF-domstolen udtalte, at selektive distributionssystemer udgør en blandt flere konkurrenceformer, som er i overensstemmelse med traktatens artikel 85, stk. 1, såfremt udvælgelsen af videreforhandlere sker på grundlag af objektive kvalitetskriterier for videreforhandlerens og hans personales faglige dygtighed og hans salgslokalers beskaffenhed, og såfremt disse betingelser fastsættes ens for alle potentielle forhandlere og anvendes uden diskriminering. 2 Den generelle gruppefritagelse for vertikale aftaler, jf. Bekendtgørelse nr. 553 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, fritager visse aftaler fra forbudet i konkurrencelovens 6, såfremt leverandøren har en markedsandel under 30 pct. Denne gruppefritagelse gælder dog kun for aftaler med forhandlere, som videresælger de varer aftalen vedrører til forbrugere (detailsalg). I byggematerialebranchen sælger forhandlerne hovedsagelig til håndværkere og entreprenører. Gruppefritagelsen for vertikale aftaler gælder derfor, som hovedregel, ikke for leverandørernes aftaler med trælast- og tømmerhandler, disses indkøbsforeninger eller specialgrossister indenfor omsætning med byggematerialer. Desuden vil der kunne gribes ind over for leverandører også med markedsandele under 30 pct. på områder, hvor markedet afskærmes fra konkurrence udefra. Det kan være, hvis flere mindre leverandørers ensartede aftaler tilsammen bevirker, at adgangen til markedet eller konkurrencen på markedet begrænses i væsentlig grad.

14 14/28 Derimod er et selektivt distributionssystem omfattet af Traktatens art. 81, stk. 1, og konkurrencelovens 6, såfremt aftalen indeholder bestemmelser af kvantitativ karakter. Ved vurderingen af, hvorvidt et kriterium skal anses for at være kvantitativt, er det afgørende, om kravet direkte eller indirekte begrænser antallet af distributører Styrelsens undersøgelse Det fremgik af svarene på spørgsmålene om direkte leverancer og genne m- fakturering, at 24 af i alt 66 virksomheder, der har leveret brugbare besvarelser om dette emne, kun leverer gennem tømmerhandelen eller specialgrossister og ikke direkte til håndværker eller entreprenør. Yderligere 9 leverede kun mellem 1 og 5 pct. af omsætningen uden om engrosleddet. Det er altså halvdelen af udvalget, der i praksis kun handler med engrosleddet. Det vil sige, at disse leverandører har besluttet sig for kun at sælge gennem mellemhandler. Dette er en mere grundlæggende form for selektiv distrib u- tion. I undersøgelsen er spurgt om, hvilke vilkår leverandørerne stiller for at handle med deres kunder. I forbindelse hermed er spurgt, om virksomhederne samhandler med alle på disse vilkår, eller om der gælder særlige vilkår for særlige kunder. I bekræftende fald er leverandørerne anmodet om at redegøre herfor. Endvidere er spurgt, om de leverer deres sortiment af produkter til byggemarkeder mv. og om det sker i særlige pakninger. Af svarene fremgår, at 14 leverandører, af de i alt 62 leverandører, der leverer gennem engrosleddet, oplyser at de anvender selektive forhandlerantagelsesbetingelser. Nogle få virksomheder udtrykker dette lige ud, og de har typisk også formuleret disse betingelser skriftligt på forhånd. Disse leverandører er blandt de største, og de har tilsyneladende kendt til de gældende principper for hvilke typer af krav, de er berettiget til at stille, forudsat at de pågældende produkter kan berettige, at der stilles særlige krav til forhandlere. Det må ud fra besvarelserne af andre spørgsmål i undersøgelsen vurderes, at en række af de andre leverandører praktiserer antagelsesbetingelser fx ved kun at sælge igennem grossist, der i praksis må anses for at være selektive vilkår, selv om leverandørerne ikke selv har betegnet dette som sådanne.

15 15/28 Spørgsmålet, om produkterne er af en karakter så det er acceptabelt, at leverandøren opbygger et system med selektive antagelsesbetingelser, kan ikke afgøres ud fra undersøgelsens resultater Vejledende priser Undersøgelsen afslører, at leverandørerne generelt ikke fastsætter vejledende priser for efterfølgende omsætningsled. Kun 15 af de i alt 66 virksomheder, hvorfra der foreligger svar, har svaret udtrykkeligt, at det gør de. 4 Fire af disse virksomheder har fremsat uddybende bemærkninger hertil. To har svaret, at de både har en bruttoprisliste og en nettoprisliste. Heraf er den første er til brug for forhandlerens salg til sine kunder. Den anden er udgangspunktet for leverandørens samhandel med sine egne kunder - forhandlere/håndværkere. Én leverandør svarer, at virksomheden har fastsat vejledende priser svarende til salgsprisen til installatør med et tillæg på 20 pct. En anden svarer, at den har en detailprisliste, der gælder salg i egne forretninger. 51 virksomheder svarer, at de ikke fastsætter vejledende priser. Nogle af prislisterne indeholder så høje rabat- og bonussatser, at prislisten reelt kan komme til at tjene som vejledning for det sidste leds prisfastsættelse over for forbrugerne selvom leverandøren ikke har angivet, at priserne er vejledende. 3.4 Rabatter og bonus Leverandørerne har oplyst om, hvilke generelle rabat- og bonusbetingelser de anvender. Endvidere har de fremsendt kopier af samhandelsaftaler med 3 De varer, hvor EU-Kommissionen har accepteret selektiv distribution, er 1) Varer, hvor bevarelsen af et særligt luksus- eller prestigeimage er en afgørende konkurrencefaktor, som det er for parfume og luksuskosmetik. 2) Varer, som kræver en særlig kvalificeret vejledning ved anskaffelsen om brugen. Det er fx avanceret underholdningselektronik og edbudstyr. 3) Desuden har Kommissionen accepteret selektivt salg for kunst- og serviceporcelæn, hvor den lagde vægt på eftersalgsservicen ved supplering ad varerne. Det drejer sig i alle tilfælde om detailsalg til private forbrugere og ikke om salg til professionelles erhvervsmæssige anvendelse. 4 Det kan tilføjes, at selv om antallet er omtrent det samme som antallet af virksomheder, der angiver, at de har selektive forhandlerantagelsesbetingelser, er det ikke i nævneværdigt grad de samme virksomheder.

16 16/28 større kunder, herunder også med indkøbsforeninger, der illustrerer hvilke rabatter og bonusydelser mv. de giver. Endvidere er leverandørerne anmodet om at angive typiske samlede rabatter, som de selv yder deres kunder, samt hvis det er muligt, hvilke priser og rabatter deres kunder - forhandlere og håndværkere - anvender over for deres kunder Rabat Der tegner sig et meget forskelligartet billede af leverandørernes rabatgivning. Enkelte af virksomhederne oplyser, at de ikke giver rabatter, fordi de hovedsagelig sælger direkte til det professionelle segment efter tilbud eller licitation. Andre oplyser, at de sælger til nettopriser stort set uden rabat og bonus, medmindre der er en indkøbsforening med i billedet. Nærmere om indkøbsforeningerne nedenfor. Hos de virksomheder, der anvender rabatter, går disse lige fra ganske lave rabat- og bonusydelser på produkter, som hovedsagelig sælges gennem tømmerhandlen til meget høje rabat- og bonusydelser især på vvs- og elinstallationsmateriel, der sælges gennem specialgrossisterne. De lave rabatter til byggematerialehandlere med satser op til 10 pct. finder man blandt følgende produkter: pakket cement, gipsplader, byggeblokke, mursten og tegltagsten, betontagsten, eternit, isoleringsmaterialer og tagrender. Høje rabatter med satser i intervallet pct. finder man blandt andet blandt følgende produkter: trapper, farve, lak og træbeskyttelsesmidler, døre og vinduer, vinyl- og trægulvbelægning, betonvarer - rør og fliser og plastrør. De højeste rabatter har man inden for vvs- og elinstallationsmateriel. Om rabatniveauerne inden for vvs gælder der følgende fællestræk. Flere af leverandørerne af vvs-armaturer, sanitet mv. anvender rabatter til forhandler (grossist) på pct. hvortil kommer yderligere fakturarabat på 15 pct. og bonus på op til fra 7-18 pct. Dette resulterer i salgspriser til grossist på ned til 45 pct. af listeprisen før beregningen af bonus, som normalt udbetales en gang om året.

17 17/ Bonus Bonus udenfor samhandelen med indkøbsforeninger er ikke særlig høj for almindelige byggematerialer fx er op til ca. 5 pct. ved mursten og tegl, træ og træplader, træspær og mineralisoleringsuld. Inden for vvs- og elinstallationsmateriel giver leverandørerne også høj bonus til grossisterne. Inden for vvs som nævnt ovenfor mellem 7 og 18 pct. Bestemmelser om bonus har særlig betydning i forbindelse med leverandørernes samhandelsaftaler med indkøbsforeningerne jf. nedenfor, idet der er indeholdt bestemmelser om både individuel bonus og bonus til foreningen. Der er store forskelle på, hvor meget bonus, der tilfalder indkøbsforeningen. Lavt (op til ca. 3 pct.) ligger pakket cement, eternit, byggeblokke og letbetonplader og elementer, trægulve og bordplader. Højt ligger farve, lak og træbeskyttelsesmiddel samt visse produkter af plast med fra 5-10 pct. Konkurrencestyrelsen anser det for betænkeligt, at der for nogle produkter ydes en ganske stor bonus. Bonus, der afregnes endeligt for et år ad gangen og samlet for samtlige produkter, slører den reelle indkøbspris for produkterne. Det er derfor tvivlsomt, om disse afslag i indkøbspriserne helt eller delvis gives videre til trælasthandlens kunder. Derudover knytter de akkumulerende bonussystemer den enkelte trælasthandler tæt til sin leverandør, og gør det vanskeligt for nye leverandører at komme ind på markedet. De skal kunne matche de hidtidige leverandører på den høje del af bonusskalaen og kompensere for et bonustab på hele omsætningen. Dette bliver så meget mere vanskeligt, fordi indkøbsforeningerne for tiden søger at reducere antallet af samhandelspartnere De resulterende nettopriser Som nævnt er leverandørerne bedt om at angive nogle typiske nettosalgspriser ved deres salg til forskellige aftagergrupper. Det er i alt 51 virksomheder som besvarer spørgsmålet med procentangivelser, eventuelt opgivet som et interval inden for hvilke nettopriserne til trælast- og tømmerhandel ligger. Det tegner et billede, der svarer til de ovenfor anførte tendenser for de forskellige materialer. Igen er vvs-materiel det produktområde, hvor de resulterende nettopriser er lavest. Til grossist er niveauet typisk omkring 45 pct. af listepriserne. Elin-

18 18/28 stallationsområdet har på visse produkter tilsvarende lave nettopriser til grossist. Grossistens nettoindkøbspris i pct. af leverandørens listepris Antal virksomheder i intervallet Under 50 pct pct pct. Over 85 pct Priserne til håndværker opgives af i alt 28 leverandører og fordeler sig som vist i nedenstående oversigt. For øvrige byggematerialer ligger nettopriserne til grossist for 9 leverandører under 50 pct. for 9 leverandører på pct. af leverandørens listepris. 19 leverandører ligger på pct. af leverandørens listepris, og endelig ligger 14 leverandører med nettopriser over 85 pct. af leverandørens listepris. Andel af leverandørens listepris Antal virksomheder i intervallet Under 50 pct pct pct. Over 85 pct. Mellem 50 og 80 pct af leverandørerne har givet deres bud på, hvilke priser de tror, at slutbrugeren af de pågæ ldende produkter betaler ved køb hos detaillisten. Kun én af disse anslår, at den private kunder betaler en pris, som er lig leverandørens listepris, som i øvrigt af den pågældende leverandør er angivet at være vejledende. Af de øvrige anslår én, at den er lidt mindre og én, at den er lidt højere end listeprisen. De sidste seks leverandører anslår, at den er højere fra indeks 120 til indeks Brug af internettet De 66 virksomheders besvarelse af spørgsmålene om brug af Internettet i salgsøjemed fordeler sig som vist i nedenstående tabel 5.

19 19/28 Tabel 5. Leverandørernes brug af Internet i salgsøjemed Spørgsmål/ Vil være interesseret i Svar Deltager i e- markedsplads Kontaktet af e-markedsplads udbud på e- markedsplads Ja Nej Ikke besvaret Tvivl, ikke afklaret eller lignende I alt bud på e- markedsplads Ingen af de 66 virksomheder anvendte e-markedsplads som distributionsform i april Leverandørernes kontakt med e-markedspladser Af de 22 virksomheder, der har haft kontakt med en e-markedsplads, har de 20 virksomheder begrundet, hvorfor de ikke anvender denne markedsplads. Begrundelserne er angivet som en af følgende: 1. Virksomheden/kunderne har ikke udtrykt behov for en e-markedsplads som distributionsform. 2 virksomheder. 2. Produktet er ikke egnet til salg på e-markedsplads. 2 virksomheder 3. Den pågældende e-markedsplads er ikke interessant at anvende. 4 virksomheder. 4. Virksomhedens politik på området er ikke afklaret. 5. Virksomheden er ikke klar til at anvende e-markedsplads som distributionsform. 3 virksomheder 6. Virksomheden ønsker at se tiden an. 4 virksomheder. 7. Mangler baggrundsviden om e-markedsplads som distributionsform. 8. Foretrækker e-handel (inklusiv ordremodtagelse) over egen hjemmeside. 3 virksomheder Leverandørernes sandsynlige bud og udbud på nuværende eller kommende e-markedspladser Virksomhedernes besvarelser af spørgsmålene om henholdsvis sandsynlige udbud og bud på nuværende eller kommende e-markedspladser er præget af en betydelig usikkerhed, men det er dog værd at bemærke, at lidt flere virksomheder vil byde end udbyde på e-markedspladser. Dette forhold kan skyldes, at virksomhederne åbne over for konkrete salgsmuligheder, selvom virksomhederne generelt har en afventende holdning til e-markedspladser.

20 20/ Leverandørernes synspunkter på udviklingen af internethandlen og anvendelsen af Internettet i øvrigt Flere af virksomhederne har allerede i dag egne handelssystemer med produktpræsentation og mulighed for ordreafgivelse over Internettet. I alt 14 af undersøgelsens virksomheder ser muligheden for ordreafgivelse over Internettet som en faktor, der har bevirket/vil bevirke betydelig anvendelse af elektronisk handel. Yderligere 5 af undersøgelsens virksomheder finder, at Internettet er vele g- net til produktpræsentation og generel markedsføring, men finder ikke, at det umiddelbart er hensigtsmæssigt at optage ordre over Internettet, idet ordreafgivelsen typisk kræver en del vejledning. Endvidere er 5 virksomheder af den opfattelse, at handel over Internettet er mest hensigtsmæssig for standardprodukter og ikke velegnet for de pågæ l- dende virksomheders specialprodukter. Endelig fremhæver 3 virksomheder, at forhandlerne udfører væsentlige logistikopgaver ved forhandling af virksomhedens produkter til de endelige forbrugere, og finder derfor de nuværende distributionsform mest velegnet. De resterende virksomheder afventer generelt et pres fra kundeside og/eller væsentlige omkostningsbesparelser, før de aktivt vil anvende Internettet som distributionsform.

produkter til entreprenører og håndværkere gennem trælast- og tømmerhandelen. Det direkte salg fra leverandør til entreprenør/håndværker er beskedent.

produkter til entreprenører og håndværkere gennem trælast- og tømmerhandelen. Det direkte salg fra leverandør til entreprenør/håndværker er beskedent. Fusion mellem Dendek og Ditas Journal nr 3:1120-0401-27/Industri/jec. Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Dendek A.m.b.a. og Ditas A/S har den 27. marts 2002 anmeldt en fusion mellem de to indkøbsforeninger.

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Vejledning Barrierer for konkurrence og udvikling i byggematerialebranchen skal fjernes

Vejledning Barrierer for konkurrence og udvikling i byggematerialebranchen skal fjernes Vejledning Barrierer for konkurrence og udvikling i byggematerialebranchen skal fjernes Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Barrierer for konkurrence og udvikling 3. Branchen bør selv fjerne barriererne

Læs mere

Samhandelsaftale - 2016 Byggemarked produkter

Samhandelsaftale - 2016 Byggemarked produkter Samhandelsaftale - 2016 Byggemarked produkter mellem STARK (en division i DT Group A/S, Gladsaxe, CVR-nr. 55 82 84 15) Strandpromenaden 4, 8700 Horsens (Leverandør) og Boligkontoret Danmark og Boligforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket 1 af 9 21-06-2012 12:14 Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket Journal nr. 2:801-73/cga/industri Rådsmødet den 30. august 2000 Resumé 1. På mødet den 21. juni 2000 behandlede rådet

Læs mere

Udvælgelse af udstillere på Byggeri 2002

Udvælgelse af udstillere på Byggeri 2002 Udvælgelse af udstillere på Byggeri 2002 Journal nr.3/1120-0100-0546/industri/cga Rådsmødet den 18. december 2002 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen modtog i februar 2002 klage over, at Trælasthandlerunionen

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler 1 af 20 21-06-2012 12:48 LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling BfBE - Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Bjørn Bagge Dato: 27. marts 2017 Sag: BET-16/10871-6 Sagsbehandler: /SAB Vejledende

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Anmodning om ophævelse/ændring af tilsagn i Dendek/Ditas fusionen

Anmodning om ophævelse/ændring af tilsagn i Dendek/Ditas fusionen Anmodning om ophævelse/ændring af tilsagn i Dendek/Ditas fusionen Rådsmødet den 31. maj 2006 Journal nr. 4/0120-0500-0001/FI/CGA Resumé 1. Ditas a.m.b.a. har henvendt sig til Konkurrencestyrelsen med henblik

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Rammeaftale på byggematerialer

Rammeaftale på byggematerialer 7. marts 2014 1 Rammeaftale på byggematerialer Christian Østby-Svanholm, konsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftale på værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold SKI Infodage 2014 7. marts

Læs mere

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 1 Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 11. juni 2014 2 Agenda Gennemgang af Rammeaftale 12.01 Baggrund Struktur og leverandører Anvendelse Priser og rabatter

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer 1 Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer Jesper Kaltoft, Partner Mark Gall, Advokat 2 Konkurrencereglerne og distributionsforhold KRL 6 / artikel 101 TEUF Forbud mod visse konkurrence-begrænsende

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Supplerende undersøgelse Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og konklusion... side 3 2. Baggrunden for etablering af klientkonti... side 5 3.

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S standard grossistaftale

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet 2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. maj 2003 i sag j.nr. 02-124.706 Fleggaard Holding A/S (advokat Thomas Ryhl) mod Konkurrencerådet

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Samhandelsaftaler for plastrør

Samhandelsaftaler for plastrør Samhandelsaftaler for plastrør Journal nr 802-550,8032-158,159,160,161,162 jac/industri Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har undersøgt Nordisk Wavin A/S', Uponor A/S' og

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans 1 af 12 21-06-2012 12:02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Dette notat er forvaltningens vurdering af og kommentarer til Bech-Bruuns notat af 12. februar 2014 vedr. Jafi, Lundborgvej 2A i Viborg.

Dette notat er forvaltningens vurdering af og kommentarer til Bech-Bruuns notat af 12. februar 2014 vedr. Jafi, Lundborgvej 2A i Viborg. Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk www.viborg.dk Notat Vurdering af Bech-Bruun notat af 12. februar 2014 Dato: 02.april 2014 Sagsbehandler: vpbbp Direkte tlf.:

Læs mere

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8.

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8. B&O Journal nr.3:1120-0289-19/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets EF-distributionsaftale til styrelsen med henblik på

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for køkkenfirmaet Invita i programmet Hammerslag sendt

Læs mere