Omsætningen med byggematerialer - belyst fra leverandørsiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningen med byggematerialer - belyst fra leverandørsiden"

Transkript

1 Omsætningen med byggematerialer - belyst fra leverandørsiden Konkurrence Styrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet 1. INDLEDNING 3 2. RESUME Gennemfakturering ved direkte leverancer til byggepladser Selektivt salg Brug af vejledende priser Rabatter og bonus Brug af Internettet Generelle bemærkninger til undersøgelsesresultaterne 8 3. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Gennemfakturering ved direkte leverancer til byggepladser Leverandørernes samhandelspartnere Materialernes vej til håndværker og entreprenør Selektive salgsvilkår Definitioner Styrelsens undersøgelse Vejledende priser Rabatter og bonus Rabat Bonus De resulterende nettopriser Brug af internettet Leverandørernes kontakt med e-markedspladser Leverandørernes sandsynlige bud og udbud på nuværende eller kommende e-markedspladser Leverandørernes synspunkter på udviklingen af internethandlen og anvendelsen af Internettet i øvrigt 20 BILAG 1 21 Markedet for byggematerialer 21 Gennemfakturering 22 Samhandelsaftaler 23 BILAG 2 25 K:\publikationer\2002\Byggemater.doc

2 2/28 Om styrelsens undersøgelse 25 Oversigt over virksomheder i undersøgelsen 28

3 3/28 Omsætningen med byggematerialer - belyst fra leverandørsiden 1. Indledning Konkurrenceredegørelse 2001 angiver koncentration i produktion og handel med byggematerialer som en af forklaringerne på høje priser på byggeri i Danmark. Forsyningen med materialer til dansk byggeri sker for mange varers vedkommende fra ganske få producenter og importører over nogle flere grossister til de mange og ofte små udførende håndværksvirksomheder. Disse forsyningsveje har ligget fast gennem årtier. Der er en træghed over for forandringer, over for nye aktører og over for nye måder at forsyne markedet på. Dette gælder både på udbuds - og efterspørgselssiden. Internettet kan komme til at betyde et opbrud heri. Styrelsens spørgeskemaundersøgelse Konkurrencestyrelsen indledte i foråret 2001 en undersøgelse af omsætningen med byggematerialer belyst fra leverandørsiden. Leverandørerne er samlebetegnelse for producenter og importører af byggematerialer, som afsætter deres produkter i første række til engrosleddet inden for forsyningen med byggematerialer. Trælast- og tømmerhandler står for en betydelig del af handlen med almindelige byggematerialer; medens der er specialgrossister inden for engroshandelen med elinstallationsmateriel og med vvsmateriel, som forhandler disse produkter i første række til el- og vvs-installatører. Derudover sælger og leverer mange af leverandørerne byggematerialer direkte til udførende håndværkere og entreprenører, til industrivirksomheder og til andre kunder uden om engrosleddet. Konkurrencestyrelsen anmodede 77 virksomheder om at udfylde et spørgeskema og indsende det til Konkurrencestyrelsen. Det var hensigten hermed især at belyse anvendelsen af gennemfakturering ved direkte leverancer til byggepladser, anvendelsen af vejledende priser, kortlægge rabatter og bonus samt udbredelsen af selektivt salg. Resultaterne af undersøgelsen skulle endvidere indgå i vurderingen af kommende konkrete sager på området. I september 2001 udsendte styrelsen

4 4/28 en vejledning til virksomheder i byggematerialebranchen 1. I det omfang virksomhederne har indrettet deres adfærd efter vejledningens anbefalinger er en række af oplysningerne i undersøgelsen ikke læ ngere dækkende. Endelig skulle der offentliggøres en redegørelse for undersøgelsesresultaterne. _ I bilag 1 til redegørelsen er givet en beskrivelse af markedet for byggematerialer som baggrund for styrelsens undersøgelse. 1 Barrierer for konkurrence og udvikling i byggematerialebranchen skal fjernes, Konkurrencestyrelsen 2001.

5 5/28 2. Resume 2.1 Gennemfakturering ved direkte leverancer til byggepladser Leverandørerne er forskellige med hensyn til, om de sælger og leverer direkte til entreprenører og håndværkere, eller om de gennemfakturerer disse leverancer gennem tømmerhandlen. Men der er nogle hovedtendenser der kan beskrives som følger: Styrelsen udsendte spørgeskemaet til 77 virksomheder blandt leverandører af byggematerialer til engroshandlen og til udførende håndværksvirksomheder og entreprenører. Leverandører er både producenter og importører af byggematerialer. Styrelsen modtog brugbare svar fra 66 af de spurgte virksomheder. Leverandørernes samhandelspartnere fremgår af tabel 1 nedenfor: Tabel 1. Leverandørernes samhandelspartnere Samhandelspartnere Handler kun med tømmerha ndel/grossist 24 Handler overvejende med tømmerha ndel/grossist 9 Handler både med tømmerha ndel/grossist 25 og direkte med entreprenører mv. Handler overvejende direkte med entreprenører mv. 4 Handler kun direkte med entreprenører mv. 4 I alt 66 Antal leverandører Halvdelen af leverandørerne handler udelukkende eller næsten udelukkende med engrosleddet (tømmerhandel og specialgrossister). 24 ud af de 66 leverandører handler kun med engrosleddet og andre 9 handler kun i ubetydeligt omfang (med fra 1 til 5 pct. af deres omsætning) uden om tømmerhandlere og specialgrossister. Den anden halvdel af leverandørerne handler direkte med håndværkere og entreprenører. Af disse handler 25 leverandører handler såvel med tømmerhandlere og/eller grossister som med håndværkere og entreprenører. 4 leverandører handler kun med tømmerhandlere og grossister i ubetydeligt omfang (fra 1 til 5 pct. af deres omsætning). Endelig handler 4 leverandører hverken med tømmerhandlere eller grossister. I tabel 2 er vist om leverandørerne leverer direkte til byggeplads eller via grossist.

6 6/28 Tabel 2. Leveranceform Fysisk levering Antal leverandører Hovedparten til tømmerhandler eller grossisten lager 27 Hovedparten til byggepladsen 35 Heraf direkte salg til entreprenør og håndværker 25 Lige meget til byggeplads og til lager 4 I alt leverandører (godt 40 pct.) svarer, at hovedparten af leverancerne til den professionelle kunde går over grossistens lager. Det er typisk vvs- og elmateriel (i alt 10); men det gælder dog også traditionelle byggematerialer som gipsplader, eternit, pakket cement, kemisk tekniske produkter, byggeblokke og skorstenselementer. 35 virksomheder svarer, at hovedparten af leverancerne til den professionelle kunde går direkte til byggepladsen. De sidste fire virksomheder af de 66 leverer lige meget til grossistens lager og direkte til den professionelle kunde med eller uden gennemfakturering. Af de 35 leverandører der svarer, at hovedparten af omsætningen til den professionelle kunde leveres direkte til entreprenør og håndværker på byggepladsen, leverer og fakturerer 25 virksomheder halvdelen eller mere af deres omsætning direkte til den professionelle kunde. 2.2 Selektivt salg Mere end en tredjedel af leverandørerne afsætter udelukkende deres produkter gennem tømmerhandel og specialgrossister. Dette er en mere grundlæ ggende form for selektiv distribution. Selektive forhandlerantagelsesbetingelser er ifølge besvarelserne ikke særlig udbredt blandt leverandørerne af byggematerialer til tømmerhandlere og specialgrossister. Af svarene fremgår, at 14 (godt 20 pct.) af leverandørerne anvender selektive forhandlerantagelsesbetingelser. Nogle få virksomheder udtrykker dette lige ud, og de har typisk også formuleret disse betingelser skriftligt på fo r- hånd. Disse leverandører er blandt de største, og har tilsyneladende kendt til de gældende principper for hvilke typer af krav, de er berettiget til at stille til

7 7/28 deres forhandlere, forudsat at de pågældende produkter kan berettige, at der stilles særlige krav til forhandlere. Vurderet efter EU-retten er det tvivlsomt, om byggematerialer, der sælges gennem tømmerhandelen til professionelle aftagere, håndværkere og entreprenører, berettiger leverandørerne til at anvende selektive forhandlerantagelsesbetingelser. 2.3 Brug af vejledende priser Vejledende priser indgår kun i begrænset omfang i de virkemidler leverandørerne i byggematerialebranchen gør brug af. Direkte adspurgt har kun 15 af leverandørerne i styrelsens udvalg svaret, at de har fastsat vejledende priser for efterfølgende omsætningsled. Det svarer til godt 20 pct. af leverandørerne. Herudover er der en række virksomheder (især inden for vvs- og elmateriel), der sætter deres listepriser så højt, at der i disse er indregnet et stort spillerum for at yde de efterfølgende omsætningsled betragtelige rabatter. Det er styrelsens opfattelse, at sådanne priser kan have den virkning, at de i praksis vejleder sidste led (håndværker eller detaillist) om niveauet for salgspriser. 2.4 Rabatter og bonus Der tegner sig et meget forskelligartet billede. Enkelte af virksomhederne oplyser, at når de sælger til det professionelle segment, sker det hovedsagelig ved tilbud og licitation. Andre oplyser, at de sælger til nettopriser stort set uden rabat og bonus, medmindre der er en indkøbsforening med i billedet. Hos de virksomheder, der anvender rabatter, går disse lige fra ganske lave rabat- og bonusydelser på produkter, som hovedsagelig sælges gennem tømmerhandlen til meget høje rabat- og bonusydelser især på vvs- og elinstallationsmateriel, der sælges gennem specialgrossisterne. Bonus udenfor samhandelen med indkøbsforeninger er ikke særlig høj for almindelige byggematerialer. Inden for vvs og elinstallationsmateriel giver leverandørerne høje bonusydelser til grossisterne. Inden for vvs som nævnt ovenfor mellem 7 og 18 pct. Bestemmelser om bonus har særlig betydning i forbindelse med leverandørernes samhandelsaftaler med indkøbsforeningerne. Individuel bonus og foreningsbonus er meget forskellig inden for forskellige produkter. Basisbyggematerialer ligger typisk lavt. Medens produkter som farve, lak og træbeskyttelse, visse isoleringsprodukter og visse produkter af plast ligger højt.

8 8/ Brug af Internettet Der er ingen af de 66 leverandører, der anvender e-markedsplads som distributionsform i april Der er en forsigtig positiv holdning til brug af Internettet til at udbyde leverandørernes produkter. Virksomhederne har ikke særlig mange erfaringer med internethandel; men de fleste er overbevist om, at det bliver en afsætningskanal, der får betydning i en ikke fjern fremtid. 2.6 Generelle bemærkninger til undersøgelsesresultaterne Byggematerialeområdet er for inhomogent til en kort generelt dækkende beskrivelse og vurdering, og formålet med undersøgelsen var især at kortlægge virksomhedernes konkurrencemæssige adfærd og lade dette indgå ved vurderingen af kommende konkrete sager på området, jf. pkt. 1.2 ovenfor. Undersøgelsens resultater stemmer godt overens med det indtryk af branchen, som styrelsen har dannet sig gennem deltagelse i brancheseminarer mv., ved bilaterale drøftelser med vigtige aktører i markedet og ud fra offentliggjorte rapporter mv. om branchen og dens udfordringer. Det billede, der efter styrelsens opfattelse tegner sig, er: Forsyningen med byggematerialer er præget af stabile mønstre fx med he n- syn til hvilke kanaler, leverandørerne vælger at lade deres produkter følge på vejen frem til den endelige anvendelse. Halvdelen af leverandørerne distribuerer således i al væsentlighed udelukkende deres produkter gennem engrosleddet. Det afskærer markedet for at afprøve, om andre måder at gøre tingene på er mere effektive. Fx om der er økonomi i at byggematerialer, som leveres direkte fra fabrikanten til byggepladsen i hele læs, handles direkte mellem leverandøren og den udførende entreprenør- eller håndværksvirksomhed. De mange samhandelsaftaler med loyalitetsskabende bonussystemer er et problem for konkurrencen på byggematerialer. For nogle produkter er der en ganske stor bonus, der tilfalder henholdsvis den enkelte tømmerhandler og dennes indkøbsforening. Disse beløb afregnes endeligt for et år ad gangen samlet for samtlige produkter. Den enkelte tømmerhandel ved derfor ikke, hvad den reelle indkøbspris er for de produkter, som den sælger eller ge nnemfakturerer igennem året. Det er derfor tvivlsomt, om disse afslag i indkøbspriser helt eller delvis tilfalder tømmerhandlens kunder. I hvert fald er de med til at sløre prisdannel-

9 9/28 sen og sikre at prisen ikke falder under et vist niveau afgjort af listeprisen eventuelt efter fradrag af leverings- og fakturarabatter. Derudover knytter de akkumulerende bonussystemer den enkelte trælasthandler tæt til sin leverandør, og gør det vanskeligt for nye leverandører at komme ind på markedet. Nye leverandører skal kunne matche de hidtidige leverandører på prisen, men skal derudover kompensere kunden for et bonustab på hele omsætningen beregnet på den høje del af bonusskalaen. Dette bliver så meget mere vanskeligt at gøre, fordi indkøbsforeningerne for tiden søger at reducere antallet af samhandelspartnere. De høje listepriser med tilhørende høje rabatter til de efterfølgende afsætningsled tømmerhandel og specialgrossister kan have en prisforhøjende effekt på nogle byggevarer.

10 10/28 3. Spørgeskemaundersøgelsen Styrelsen udsendte spørgeskemaet til 77 virksomheder blandt leverandører af byggematerialer til engroshandlen og til udførende håndværksvirksomheder og entreprenører. Leverandører er både producenter og importører af byggematerialer. Styrelsen modtog brugbare svar fra 66 af de spurgte virksomheder. Der redegøres nærmere i bilag 2 for disse virksomheders plads indenfor forsyningen med byggematerialer. 3.1 Gennemfakturering ved direkte leverancer til byggepladser Styrelsen har spurgt producenter og importører om de leverer direkte til det professionelle segment, entreprenør eller håndværker, og om disse leverancer gennemfaktureres af tømmerhandlen eller sælges direkte til entreprenør og håndværker. Der er indkommet 66 brugbare besvarelser. Heraf fremgår, at leverandørerne er meget forskellige med hensyn til, om de samhandler både med mellemhandlere og med udførende håndværkere og entreprenører eller om de gennemfakturerer leverancerne til håndværkere og entreprenører. Derudover er det forskelligt, om de leverer byggematerialer direkte til entreprenører og håndværkere Leverandørernes samhandelspartnere 24 af leverandørerne handler kun med engrosleddet (tømmerhandel og specialgrossister). Andre 9 handler kun i ubetydeligt omfang (fra 1 til 5 pct. af deres omsætning) uden om tømmerhandlere og grossister. 33 leverandører handler direkte med håndværkere og entreprenører. 4 leverandører handler ikke med tømmerhandlere eller med grossister og andre 4 handler kun med tømmerhandlere og grossister i ubetydeligt omfang (fra 1 til 5 pct. af deres omsætning). De resterende 25 leverandører handler såvel med tømmerhandlere og/eller grossister som med håndværkere og entreprenører. Tabel 3 viser, hvem leverandørerne i de forskellige produktgrupper samhandler med.

11 11/28 Tabel 3. Leverandørernes samhandelskanaler Produktgruppe Antal virksomheder Handler kun eller i meget betydeligt omfang med tømmerhandel mv. Handler dire k- te med håndværker og entrepre nør Elmateriel VVS-materiel Cement, beton, betonvarer og betonelementer Mur- og tagsten og byggeblokke Træ, træspær mv Gips- og træplader Tagmaterialer Gulvbelæ gning Vinduer og døre Isolering Maling Andet I alt Kemisk-teknisk, plastrør, tagrender, søm og beslag Materialernes vej til håndværker og entreprenør 27 leverandører (godt 40 pct.) svarer, at hovedparten af leverancerne til den professionelle kunde går over grossistens lager. Det er typisk vvs- og elmateriel (i alt 10); men det gælder dog også traditionelle byggematerialer som gipsplader, eternit, pakket cement, kemisk tekniske produkter, byggeblokke og skorstenselementer. 35 virksomheder svarer, at hovedparten af leverancerne til den professionelle kunde går direkte til byggepladsen. De sidste fire virksomheder af de 66 leverer lige meget til grossistens lager og direkte til den professionelle kunde med eller uden gennemfakturering. Direkte leverancer fordelt på de forskellige vareområder fremgår af nedenstående tabel 4.

12 12/28 Tabel 4. Direkte leverancer, antal virksomheder i de forskellige kategorier Produktgruppe Sælger mest uden gennemfakturering Sælger kun med gennemfakturering El- materiel 1 0 VVS-materiel 2 2 Cement, beton, betonvarer 6 2 og betonelementer Mur- og tagsten og 0 5 byggeblokke Træ, træspær mv. 1 2 Gips- og træplader 0 3 Tagmaterialer 3 0 Gulvbelæ gning 2 2 Vinduer og døre 3 0 Isolering 1 1 Maling 4 0 Andet I alt Kemisk-teknisk, plastrør, tagrender, søm og beslag Af de 35 leverandører, der leverer hovedparten af materialerne direkte på byggepladsen sælger de 25 halvdelen eller mere af deres omsætning direkte til den professionelle kunde. Det drejer sig om så forskellige produkter som maling, beton, betonvarer og betonelementer, tagprodukter, gulvbelægning, ventilationsmateriel, isoleringsmateriale og vinduer. Endelig er der 21 leverandører, der kun leverer med gennemfakturering, når de leverer direkte på byggepladsen. Andelen af direkte leverance og leverance til lager varierer for den enkelte leverandør mellem 0 og 100 pct. Det summariske gennemsnit - hvor vægten i sammenvejningen for hver virksomhed er sat lig 1 - af besvarelserne viser, at de direkte leverancer udgør ca. 55 pct. af omsætningen til det professionelle segment, medens varer der går over trælasthandelens eller specialgrossisternes lager udgør de sidste ca. 45 pct.

13 13/ Selektive salgsvilkår Definitioner Konkurrenceretligt tales der om selektiv distribution, når en virksomhed udpeger sine distributører ud fra nærmere angivne kriterier, således at kun distributører, der overholder disse kriterier, kan blive distributør af virksomhedens produkter. En godkendt forhandler forpligter sig til ikke at sælge varen til andre end den endelige forbruger eller en anden godkendt forhandler. Et selektivt distributionssystem vil være i strid med konkurrencelovens 6, hvis det indeholder kvantitative kriterier for optagelse af forhandlere. 2 Begrebet er her anvendt i den betydning, at leverandøren anvender salgsvilkår, der stiller kvalitative eller kvantitative krav til det efterfølgende omsætningsled i henseende til forretningstype og indretning, produktkendskab, kvalifikationer i øvrigt hos medarbejdere, beliggenhed herunder afstand til andre forretninger osv. Ifølge bemærkningerne til konkurrenceloven skal loven fortolkes i overensstemmelse med EU-retten. EF-domstolen tog for første gang stilling til lovligheden af selektive distributionssystemer i Metro (I)-sagen. EF-domstolen udtalte, at selektive distributionssystemer udgør en blandt flere konkurrenceformer, som er i overensstemmelse med traktatens artikel 85, stk. 1, såfremt udvælgelsen af videreforhandlere sker på grundlag af objektive kvalitetskriterier for videreforhandlerens og hans personales faglige dygtighed og hans salgslokalers beskaffenhed, og såfremt disse betingelser fastsættes ens for alle potentielle forhandlere og anvendes uden diskriminering. 2 Den generelle gruppefritagelse for vertikale aftaler, jf. Bekendtgørelse nr. 553 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, fritager visse aftaler fra forbudet i konkurrencelovens 6, såfremt leverandøren har en markedsandel under 30 pct. Denne gruppefritagelse gælder dog kun for aftaler med forhandlere, som videresælger de varer aftalen vedrører til forbrugere (detailsalg). I byggematerialebranchen sælger forhandlerne hovedsagelig til håndværkere og entreprenører. Gruppefritagelsen for vertikale aftaler gælder derfor, som hovedregel, ikke for leverandørernes aftaler med trælast- og tømmerhandler, disses indkøbsforeninger eller specialgrossister indenfor omsætning med byggematerialer. Desuden vil der kunne gribes ind over for leverandører også med markedsandele under 30 pct. på områder, hvor markedet afskærmes fra konkurrence udefra. Det kan være, hvis flere mindre leverandørers ensartede aftaler tilsammen bevirker, at adgangen til markedet eller konkurrencen på markedet begrænses i væsentlig grad.

14 14/28 Derimod er et selektivt distributionssystem omfattet af Traktatens art. 81, stk. 1, og konkurrencelovens 6, såfremt aftalen indeholder bestemmelser af kvantitativ karakter. Ved vurderingen af, hvorvidt et kriterium skal anses for at være kvantitativt, er det afgørende, om kravet direkte eller indirekte begrænser antallet af distributører Styrelsens undersøgelse Det fremgik af svarene på spørgsmålene om direkte leverancer og genne m- fakturering, at 24 af i alt 66 virksomheder, der har leveret brugbare besvarelser om dette emne, kun leverer gennem tømmerhandelen eller specialgrossister og ikke direkte til håndværker eller entreprenør. Yderligere 9 leverede kun mellem 1 og 5 pct. af omsætningen uden om engrosleddet. Det er altså halvdelen af udvalget, der i praksis kun handler med engrosleddet. Det vil sige, at disse leverandører har besluttet sig for kun at sælge gennem mellemhandler. Dette er en mere grundlæggende form for selektiv distrib u- tion. I undersøgelsen er spurgt om, hvilke vilkår leverandørerne stiller for at handle med deres kunder. I forbindelse hermed er spurgt, om virksomhederne samhandler med alle på disse vilkår, eller om der gælder særlige vilkår for særlige kunder. I bekræftende fald er leverandørerne anmodet om at redegøre herfor. Endvidere er spurgt, om de leverer deres sortiment af produkter til byggemarkeder mv. og om det sker i særlige pakninger. Af svarene fremgår, at 14 leverandører, af de i alt 62 leverandører, der leverer gennem engrosleddet, oplyser at de anvender selektive forhandlerantagelsesbetingelser. Nogle få virksomheder udtrykker dette lige ud, og de har typisk også formuleret disse betingelser skriftligt på forhånd. Disse leverandører er blandt de største, og de har tilsyneladende kendt til de gældende principper for hvilke typer af krav, de er berettiget til at stille, forudsat at de pågældende produkter kan berettige, at der stilles særlige krav til forhandlere. Det må ud fra besvarelserne af andre spørgsmål i undersøgelsen vurderes, at en række af de andre leverandører praktiserer antagelsesbetingelser fx ved kun at sælge igennem grossist, der i praksis må anses for at være selektive vilkår, selv om leverandørerne ikke selv har betegnet dette som sådanne.

15 15/28 Spørgsmålet, om produkterne er af en karakter så det er acceptabelt, at leverandøren opbygger et system med selektive antagelsesbetingelser, kan ikke afgøres ud fra undersøgelsens resultater Vejledende priser Undersøgelsen afslører, at leverandørerne generelt ikke fastsætter vejledende priser for efterfølgende omsætningsled. Kun 15 af de i alt 66 virksomheder, hvorfra der foreligger svar, har svaret udtrykkeligt, at det gør de. 4 Fire af disse virksomheder har fremsat uddybende bemærkninger hertil. To har svaret, at de både har en bruttoprisliste og en nettoprisliste. Heraf er den første er til brug for forhandlerens salg til sine kunder. Den anden er udgangspunktet for leverandørens samhandel med sine egne kunder - forhandlere/håndværkere. Én leverandør svarer, at virksomheden har fastsat vejledende priser svarende til salgsprisen til installatør med et tillæg på 20 pct. En anden svarer, at den har en detailprisliste, der gælder salg i egne forretninger. 51 virksomheder svarer, at de ikke fastsætter vejledende priser. Nogle af prislisterne indeholder så høje rabat- og bonussatser, at prislisten reelt kan komme til at tjene som vejledning for det sidste leds prisfastsættelse over for forbrugerne selvom leverandøren ikke har angivet, at priserne er vejledende. 3.4 Rabatter og bonus Leverandørerne har oplyst om, hvilke generelle rabat- og bonusbetingelser de anvender. Endvidere har de fremsendt kopier af samhandelsaftaler med 3 De varer, hvor EU-Kommissionen har accepteret selektiv distribution, er 1) Varer, hvor bevarelsen af et særligt luksus- eller prestigeimage er en afgørende konkurrencefaktor, som det er for parfume og luksuskosmetik. 2) Varer, som kræver en særlig kvalificeret vejledning ved anskaffelsen om brugen. Det er fx avanceret underholdningselektronik og edbudstyr. 3) Desuden har Kommissionen accepteret selektivt salg for kunst- og serviceporcelæn, hvor den lagde vægt på eftersalgsservicen ved supplering ad varerne. Det drejer sig i alle tilfælde om detailsalg til private forbrugere og ikke om salg til professionelles erhvervsmæssige anvendelse. 4 Det kan tilføjes, at selv om antallet er omtrent det samme som antallet af virksomheder, der angiver, at de har selektive forhandlerantagelsesbetingelser, er det ikke i nævneværdigt grad de samme virksomheder.

16 16/28 større kunder, herunder også med indkøbsforeninger, der illustrerer hvilke rabatter og bonusydelser mv. de giver. Endvidere er leverandørerne anmodet om at angive typiske samlede rabatter, som de selv yder deres kunder, samt hvis det er muligt, hvilke priser og rabatter deres kunder - forhandlere og håndværkere - anvender over for deres kunder Rabat Der tegner sig et meget forskelligartet billede af leverandørernes rabatgivning. Enkelte af virksomhederne oplyser, at de ikke giver rabatter, fordi de hovedsagelig sælger direkte til det professionelle segment efter tilbud eller licitation. Andre oplyser, at de sælger til nettopriser stort set uden rabat og bonus, medmindre der er en indkøbsforening med i billedet. Nærmere om indkøbsforeningerne nedenfor. Hos de virksomheder, der anvender rabatter, går disse lige fra ganske lave rabat- og bonusydelser på produkter, som hovedsagelig sælges gennem tømmerhandlen til meget høje rabat- og bonusydelser især på vvs- og elinstallationsmateriel, der sælges gennem specialgrossisterne. De lave rabatter til byggematerialehandlere med satser op til 10 pct. finder man blandt følgende produkter: pakket cement, gipsplader, byggeblokke, mursten og tegltagsten, betontagsten, eternit, isoleringsmaterialer og tagrender. Høje rabatter med satser i intervallet pct. finder man blandt andet blandt følgende produkter: trapper, farve, lak og træbeskyttelsesmidler, døre og vinduer, vinyl- og trægulvbelægning, betonvarer - rør og fliser og plastrør. De højeste rabatter har man inden for vvs- og elinstallationsmateriel. Om rabatniveauerne inden for vvs gælder der følgende fællestræk. Flere af leverandørerne af vvs-armaturer, sanitet mv. anvender rabatter til forhandler (grossist) på pct. hvortil kommer yderligere fakturarabat på 15 pct. og bonus på op til fra 7-18 pct. Dette resulterer i salgspriser til grossist på ned til 45 pct. af listeprisen før beregningen af bonus, som normalt udbetales en gang om året.

17 17/ Bonus Bonus udenfor samhandelen med indkøbsforeninger er ikke særlig høj for almindelige byggematerialer fx er op til ca. 5 pct. ved mursten og tegl, træ og træplader, træspær og mineralisoleringsuld. Inden for vvs- og elinstallationsmateriel giver leverandørerne også høj bonus til grossisterne. Inden for vvs som nævnt ovenfor mellem 7 og 18 pct. Bestemmelser om bonus har særlig betydning i forbindelse med leverandørernes samhandelsaftaler med indkøbsforeningerne jf. nedenfor, idet der er indeholdt bestemmelser om både individuel bonus og bonus til foreningen. Der er store forskelle på, hvor meget bonus, der tilfalder indkøbsforeningen. Lavt (op til ca. 3 pct.) ligger pakket cement, eternit, byggeblokke og letbetonplader og elementer, trægulve og bordplader. Højt ligger farve, lak og træbeskyttelsesmiddel samt visse produkter af plast med fra 5-10 pct. Konkurrencestyrelsen anser det for betænkeligt, at der for nogle produkter ydes en ganske stor bonus. Bonus, der afregnes endeligt for et år ad gangen og samlet for samtlige produkter, slører den reelle indkøbspris for produkterne. Det er derfor tvivlsomt, om disse afslag i indkøbspriserne helt eller delvis gives videre til trælasthandlens kunder. Derudover knytter de akkumulerende bonussystemer den enkelte trælasthandler tæt til sin leverandør, og gør det vanskeligt for nye leverandører at komme ind på markedet. De skal kunne matche de hidtidige leverandører på den høje del af bonusskalaen og kompensere for et bonustab på hele omsætningen. Dette bliver så meget mere vanskeligt, fordi indkøbsforeningerne for tiden søger at reducere antallet af samhandelspartnere De resulterende nettopriser Som nævnt er leverandørerne bedt om at angive nogle typiske nettosalgspriser ved deres salg til forskellige aftagergrupper. Det er i alt 51 virksomheder som besvarer spørgsmålet med procentangivelser, eventuelt opgivet som et interval inden for hvilke nettopriserne til trælast- og tømmerhandel ligger. Det tegner et billede, der svarer til de ovenfor anførte tendenser for de forskellige materialer. Igen er vvs-materiel det produktområde, hvor de resulterende nettopriser er lavest. Til grossist er niveauet typisk omkring 45 pct. af listepriserne. Elin-

18 18/28 stallationsområdet har på visse produkter tilsvarende lave nettopriser til grossist. Grossistens nettoindkøbspris i pct. af leverandørens listepris Antal virksomheder i intervallet Under 50 pct pct pct. Over 85 pct Priserne til håndværker opgives af i alt 28 leverandører og fordeler sig som vist i nedenstående oversigt. For øvrige byggematerialer ligger nettopriserne til grossist for 9 leverandører under 50 pct. for 9 leverandører på pct. af leverandørens listepris. 19 leverandører ligger på pct. af leverandørens listepris, og endelig ligger 14 leverandører med nettopriser over 85 pct. af leverandørens listepris. Andel af leverandørens listepris Antal virksomheder i intervallet Under 50 pct pct pct. Over 85 pct. Mellem 50 og 80 pct af leverandørerne har givet deres bud på, hvilke priser de tror, at slutbrugeren af de pågæ ldende produkter betaler ved køb hos detaillisten. Kun én af disse anslår, at den private kunder betaler en pris, som er lig leverandørens listepris, som i øvrigt af den pågældende leverandør er angivet at være vejledende. Af de øvrige anslår én, at den er lidt mindre og én, at den er lidt højere end listeprisen. De sidste seks leverandører anslår, at den er højere fra indeks 120 til indeks Brug af internettet De 66 virksomheders besvarelse af spørgsmålene om brug af Internettet i salgsøjemed fordeler sig som vist i nedenstående tabel 5.

19 19/28 Tabel 5. Leverandørernes brug af Internet i salgsøjemed Spørgsmål/ Vil være interesseret i Svar Deltager i e- markedsplads Kontaktet af e-markedsplads udbud på e- markedsplads Ja Nej Ikke besvaret Tvivl, ikke afklaret eller lignende I alt bud på e- markedsplads Ingen af de 66 virksomheder anvendte e-markedsplads som distributionsform i april Leverandørernes kontakt med e-markedspladser Af de 22 virksomheder, der har haft kontakt med en e-markedsplads, har de 20 virksomheder begrundet, hvorfor de ikke anvender denne markedsplads. Begrundelserne er angivet som en af følgende: 1. Virksomheden/kunderne har ikke udtrykt behov for en e-markedsplads som distributionsform. 2 virksomheder. 2. Produktet er ikke egnet til salg på e-markedsplads. 2 virksomheder 3. Den pågældende e-markedsplads er ikke interessant at anvende. 4 virksomheder. 4. Virksomhedens politik på området er ikke afklaret. 5. Virksomheden er ikke klar til at anvende e-markedsplads som distributionsform. 3 virksomheder 6. Virksomheden ønsker at se tiden an. 4 virksomheder. 7. Mangler baggrundsviden om e-markedsplads som distributionsform. 8. Foretrækker e-handel (inklusiv ordremodtagelse) over egen hjemmeside. 3 virksomheder Leverandørernes sandsynlige bud og udbud på nuværende eller kommende e-markedspladser Virksomhedernes besvarelser af spørgsmålene om henholdsvis sandsynlige udbud og bud på nuværende eller kommende e-markedspladser er præget af en betydelig usikkerhed, men det er dog værd at bemærke, at lidt flere virksomheder vil byde end udbyde på e-markedspladser. Dette forhold kan skyldes, at virksomhederne åbne over for konkrete salgsmuligheder, selvom virksomhederne generelt har en afventende holdning til e-markedspladser.

20 20/ Leverandørernes synspunkter på udviklingen af internethandlen og anvendelsen af Internettet i øvrigt Flere af virksomhederne har allerede i dag egne handelssystemer med produktpræsentation og mulighed for ordreafgivelse over Internettet. I alt 14 af undersøgelsens virksomheder ser muligheden for ordreafgivelse over Internettet som en faktor, der har bevirket/vil bevirke betydelig anvendelse af elektronisk handel. Yderligere 5 af undersøgelsens virksomheder finder, at Internettet er vele g- net til produktpræsentation og generel markedsføring, men finder ikke, at det umiddelbart er hensigtsmæssigt at optage ordre over Internettet, idet ordreafgivelsen typisk kræver en del vejledning. Endvidere er 5 virksomheder af den opfattelse, at handel over Internettet er mest hensigtsmæssig for standardprodukter og ikke velegnet for de pågæ l- dende virksomheders specialprodukter. Endelig fremhæver 3 virksomheder, at forhandlerne udfører væsentlige logistikopgaver ved forhandling af virksomhedens produkter til de endelige forbrugere, og finder derfor de nuværende distributionsform mest velegnet. De resterende virksomheder afventer generelt et pres fra kundeside og/eller væsentlige omkostningsbesparelser, før de aktivt vil anvende Internettet som distributionsform.

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket 1 af 9 21-06-2012 12:14 Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket Journal nr. 2:801-73/cga/industri Rådsmødet den 30. august 2000 Resumé 1. På mødet den 21. juni 2000 behandlede rådet

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

Rammeaftale på byggematerialer

Rammeaftale på byggematerialer 7. marts 2014 1 Rammeaftale på byggematerialer Christian Østby-Svanholm, konsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftale på værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold SKI Infodage 2014 7. marts

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 1 Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 11. juni 2014 2 Agenda Gennemgang af Rammeaftale 12.01 Baggrund Struktur og leverandører Anvendelse Priser og rabatter

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S standard grossistaftale

Læs mere

Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser

Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Jnr.: 2:801-13/cga Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé En byggevirksomhed har klaget over, at to lokale filialer af de landsdækkende vvs-grossister

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLH Træ & B~~~ A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S 29. februar 2008 ~/KL Side 1 af l4 Konkurrencestyrelsen har

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

VOV - din brancheforening!

VOV - din brancheforening! - en vigtig brik! VOV - din brancheforening! Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner - VOV - er en landsdækkende brancheforening med ca. 80 medlemsfirmaer, der hovedsageligt som importører, forhandlere,

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere