Comunidades Europeas Sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las comunicaciones Procedimiento negociado

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comunidades Europeas Sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las comunicaciones Procedimiento negociado"

Transkript

1 ES Comunidades Europeas Sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las comunicaciones Procedimiento negociado 1/1 DK-Randers: Servicios de consultoría en arquitectura, ingeniería, construcción y servicios técnicos conexos 2008/S ANUNCIO DE LICITACIÓN SECTORES ESPECIALES Obras APARTADO I: ENTIDAD ADJUDICADORA I.1) NOMBRE, DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO: ELRO Energi A/S, Elrovej 1, Persona de contacto: DAI Gruppen A/S, A la atención de: Jakob Keller Nielsen, DK-8900 Randers. Tel. (45) Fax (45) Direcciones Internet: Dirección de la entidad adjudicadora: Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba. El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un Sistema Dinámico de Adquisición) pueden obtenerse en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba. Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba. APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO II.1) DESCRIPCIÓN II.1.6) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): , Descripción: Servicios de consultoría en arquitectura, ingeniería, construcción y servicios técnicos conexos. Edificio de oficinas. APARTADO IV: PROCEDIMIENTO IV.3) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA IV.3.4) IV.3.5) Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación: :00. Lengua(s) en que puede redactarse la oferta o solicitud de participación: Danés. Comunidades Europeas Sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las comunicaciones Procedimiento negociado 1/1

2 1/4 DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og byggevirksomhed samt hermed beslægtet teknisk rådgivning 2008/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE FORSYNINGSVIRKSOMHED Bygge- og anlægskontrakt DEL I: ORDREGIVER I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): ELRO Energi A/S, Elrovej 1, Kontakt: DAI Gruppen A/S, Att. Jakob Keller Nielsen, DK-8900 Randers. Tlf. (45) E-post: Fax (45) Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for ordregiveren: Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Se under kontakt(er) ovenfor. Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk købersystem) kan findes på følgende adresse: Se under kontakt(er) ovenfor. Tilbud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Se under kontakt(er) ovenfor. I.2) ORDREGIVERENS HOVEDAKTIVITET(ER): Elektricitet. DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND II.1) BESKRIVELSE II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) Ordregiverens betegnelse for kontrakten: Etablering af nyt domicil for ELRO på Normansvej 1 i Randers. Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted: Bygge- og anlægsarbejde. Projektering og udførelse. Hovedudførelsessted: Normansvej 1, DK-8900 Randers. NUTS-kode: DK042. Bekendtgørelsen vedrører: En offentlig kontrakt. Oplysninger om rammeaftalen: Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: Totalentreprisen omfatter samtlige arbejder i forbindelse med etablering af ELRO's nye domicil. Domicilet skal have en høj æstetisk kvalitet. Domicilet skal opføres af materialer af gedigen kvalitet, der i nogen grad overstiger det sædvanlige, ligesom det skal sikres, at domicilet udnytter de ved opførelsen kendte og rentable metoder til reduktion af ejendommens energiforbrug. Domicilet vil få et bruttoetageareal på ca m² (kontorarealer). Herudover etableres ca m² kælderarealer. DAI Gruppen A/S har udarbejdet et udvidet arkitekt- og landskabsarkitekt-projektforslag med tilhørende byggeprogram for det kommende domicil i Randers. Udover entreprisen skal totalentreprisetilbudet således omfatte resterende tekniske rådgivningsydelser. De nærmere krav til domicilet og tilbudene vil være beskrevet i det senere udbudsmateriale. CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , /4

3 2/4 II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Er dette udbud omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb?: Ja. Opdeling i delaftaler: Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: Ja. ORDRENS MÆNGDE ELLER OMFANG Samlet mængde eller omfang: Optioner: KONTRAKTENS VARIGHED ELLER FRIST FOR DENS OPFYLDELSE: Periode i måneder: 16 (fra tildeling af kontrakten). DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER III.1) BETINGELSER I RELATION TIL KONTRAKTEN III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: 15 % af entreprisesummen. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsbetingelserne. Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: Der kræves ingen særlig retlig form, men hvor tilbuddet på totalentreprisekontrakten afgives af et konsortium eller en gruppe, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar, samt udpege en befuldmægtiget, som ELRO Energi A/S med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Enhver deltager i konsortiet eller gruppen skal til brug for prækvalifikationen afgive en udtrykkelig erklæring om solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse. Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten: BETINGELSER FOR DELTAGELSE De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Fuldstændigt firmanavn, CVR-nummer i form af en fuldstændig udskrift fra CVR-registeret eller tilsvarende, adresse, telefonnummer, telefaxnummer, -adresse og kontaktperson i virksomheden. Virksomheder hjemmehørende andet sted end Danmark må tilvejebringe en tilsvarende dokumentation på anden måde. Serviceattest fra Erhvervsog selskabsstyrelsen, der på fremsendelsestidspunktet ikke må være mere end 6 mdr. gammel. Tro og love erklæring i henhold til LBK nr. 336 af om, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger DKK. Gennemsnitligt antal funktionærer beskæftiget ved totalentreprenøren de seneste 3 år. Information om tilknyttede rådgivere med firmanavne, CVR-numre, adresser, telefonnumre, -adresser og kontaktpersoner i virksomhederne. Gennemsnitligt antal funktionærer beskæftiget ved rådgiverne de seneste 3 år. Der ønskes ikke CV på medarbejdere, hverken fra totalentreprenør eller dennes tekniske rådgivere, men alene en fagopdelt oversigt over antallet af medarbejdere inden for hver faggruppe. Såfremt tilbud (i givet fald) afgives af et konsortium eller en gruppe, skal alle i konsortiet eller i gruppen fremkomme med ovennævnte oplysninger. 2/4

4 3/4 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Økonomisk og finansiel kapacitet: Oplysninger om ansvarsforsikringsforhold i form af kopi af policer, der oplyser om dækningens omfang og maksimum for både totalentreprenør (min. dækning for tingskade: DKK, min. dækning for personskade: DKK) og dennes rådgivere (min. dækning for tingskade: DKK, min. dækning for personskade: DKK). Oplysninger vedr. omsætning, resultat før skat og egenkapital de seneste 3 år. Oplysninger vedr. omsætning indenfor etablering af firmadomiciler, de seneste 3 år. Oplysninger vedr. økonomiske nøgletal for virksomheden de seneste 3 regnskabsår: Overskudsgrad, soliditet. Ovenstående økonomiske oplysninger ønskes fra både totalentreprenør og dennes tekniske rådgivere. Såfremt tilbud (i givet fald) afgives af et konsortium eller en gruppe, skal alle i konsortiet eller i gruppen fremkomme med ovennævnte oplysninger. Teknisk kapacitet: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Referencer fra tidligere gennemførte opgaver af samme art som beskrevet, gennem de seneste 5 år, samt angivelse af arbejdets værdi. Dette gælder for både totalentreprenøren og dennes tekniske rådgivere. Oplysninger om totalentreprenørens system for kvalitets- og miljøledelse. Oplysninger om totalentreprenørens sikkerheds- og sundhedssystem. Oplysninger om rådgivernes system for kvalitetsledelse. Oplysninger om rådgivernes system for miljøledelse. Karakterbog i henh. til nøgletalsbekendtgørelsen. Såfremt tilbud (i givet fald) afgives af et konsortium eller en gruppe, skal alle i konsortiet eller i gruppen fremkomme med ovennævnte oplysninger. Reserverede kontrakter: SPECIFIKKE VILKÅR FOR TJENESTEYDELSESKONTRAKTER Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: DEL IV: PROCEDURER IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) Type procedure: Efter forhandling Kandidaterne er allerede blevet udvalgt: nej. TILDELINGSKRITERIER Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne eller opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle. Der vil blive anvendt elektronisk auktion: ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER Sagsnummer hos ordregiveren: Nyt domicil for ELRO, Normansvej 1. Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt: Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter: Frist for modtagelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse: 3/4

5 4/4 IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) :00. Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: Dansk. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud: Fremgangsmåden ved åbning af bud: DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER VI.1) ER DER TALE OM GENTAGNE OFFENTLIGE INDKØB: VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) VEDRØRER KONTRAKTEN/KONTRAKTERNE ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES MED FÆLLESSKABSMIDLER?: YDERLIGERE OPLYSNINGER: Udbudsmaterialet vil beskrive den udbudte kontrakt yderligere. Tidspunkt og sted for aflevering af tilbud vil fremgå af udbudsmaterialet. ELRO Energi A/S har planlagt udvælgelse af mindst 5 og maksimalt 8 økonomiske aktører (totalentreprenører, der udvælges til tilbudsrunden). Ordregiver vil ud fra en vurdering af ansøgernes juridiske forhold samt ansøgernes økonomiske og tekniske kapacitet udvælge deltagere til tilbudsrunden. Deltagerne vil blive udvalgt på baggrund af de fremsendte oplysninger, efter ELRO Energi A/S' skøn på en måde, der sikrer den bedst mulige konkurrenceudsættelse af den udbudte kontrakt, og under hensyntagen til de grundlæggende udbudsretlige principper. Såfremt ELRO Energi A/S måtte modtage spørgsmål, der er relevante i forbindelse med prækvalifikationen, vil disse spørgsmål og svar blive offentliggjort i anonymiseret form på Seneste tidspunkt for spørgsmål: Sprog, der må benyttes ved ansøgninger om deltagelse, ved afgivelse af bud (i givet fald) samt ved efterfølgende kontraktindgåelse (i givet fald) og gennemførelse af projekterings- og udførelsesfasen (i givet fald): Dansk. De i pkt. II.3 anførte måneder omhandler varigheden fra kontraktindgåelse til afholdt afleveringsforretning. Af hensyn til principperne om sammenlignelighed vil mulighederne for afgivelse af alternative bud jf. pkt. II.1.9 blive præciseret i udbudsmaterialet. Ordregiver stiller som betingelse, at der foruden alternative bud, også gives bud, der fuldt ud opfylder det traditionelle udbudsgrundlag. KLAGEPROCEDURER Organ med ansvar for klageprocedurerne: Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, DK-1780 København V. Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Indgivelse af klager: Præcise oplysninger om frister for indgivelse af klager: Der er ingen lovbestemte frister for indgivelse af klager for Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med indgivelsen af klagen til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indgives for nævnet. Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager: Konkurrencestyrelsen, Center for jura og udbud, Nyropsgade 30, DK-1780 København V. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE: /4

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Officielt navn: Boligforeningen ØsterBo Adresse: Treschowsgade 4 By: Vejle Postnummer: 7100

Officielt navn: Boligforeningen ØsterBo Adresse: Treschowsgade 4 By: Vejle Postnummer: 7100 1/ 15 ENOTICES_nprintz 11/02/2011- ID:2011-021727 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA Boligselskabet Østparken - ombygning/renovering af 190 boliger

1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA Boligselskabet Østparken - ombygning/renovering af 190 boliger 1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_AlexBliddalHytting 13/07/2011- ID:2011-097455 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter

Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere