PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 4 g AOX 3 R5 1 x 4 g AOX 3 R6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 4 g AOX 3 R5 1 x 4 g AOX 3 R6"

Transkript

1 Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF Handelsnavn NANOCOLOR Supplement kit for AOX 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser Produkt til analytiske formål. Tilordning til påvirkningsscenarier iht. REACh, RIP 3.2 koder: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0 Det eksponeringsscenarie er integreret i punkte Anvendelser, der frarådes ikke beskrevet 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren of sikkerhedsdatabladet Producent MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG Neumann-Neander-Str. 6-8, Düren, Tyskland Tlf Nødtelefon Giftinformationszentren (toksikologi) Tlf and home page < i DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ) Erfurt, Tlf Hvis et tekstmodul ikke foreligger på landets sprog, angives den engelske skrivemåde. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.0 Klassificering af produktet Symboler Xn R R 42/43 GHS-symboler GHS03 GHS07 GHS08 Signalord FARE (GEFAHR) Farehenvisning Fareklasser/-kategorier H272 Ox. Sol. 2 H302 Acute Tox. 4 oral H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sensitisation cat. 1A/1B H319 Eye Irritation cat. 2 H332 Acute Tox. 4 inh. H334 Resp. Sens. 1A/1B H335 STOT SE 3

2 Side: 2/9 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Symboler R 42/43 Xn GHS-symboler GHS03 GHS07 GHS08 Signalord FARE (GEFAHR) Farehenvisning Fareklasser/-kategorier H272 Ox. Sol. 2 H302 Acute Tox. 4 oral H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sensitisation cat. 1A/1B H319 Eye Irritation cat. 2 H334 Resp. Sens. 1A/1B H335 STOT SE 3 Symboler - ikke mærkningspligtigt GHS-symboler GHS07 Signalord Farehenvisning H302 H332 ADVARSEL (ACHTUNG) Fareklasser/-kategorier Acute Tox. 4 oral Acute Tox. 4 inh. 2.2 Mærkningselementer Ikke mærkningspligtig, hvis mængden er </= ml eller g (ikke symboler F, O, Xn, Xi og ikke R- og S-sætninger - i henhold til 1999/45/EF art. 12). Gælder ikke, hvis præparatet indeholder R42 eller R43. Iht. CLP (GHS) skal indvendige emballager kun mærkes med symbol og produktidentifikator (EF 1272/2008 BILAG I ). Mindre farlige stoffer/blandinger med signalord: WARNING (ADVARSEL) skal op til 125 ml ikke mærkes med H- og P-sætninger (EF 1272/2008 BILAG I ). Denne lettelse mht. mærkning gælder IKKE for overfølsomhedsdannende stoffer. Brandnærende blandinger med signalord: DANGER H272 skal op til 125 ml ikke mærkes med H- og P-sætninger.

3 Side: 3/9 Symboler: Xn R 42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. S Undgå indånding af støv. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. GHS-symboler: GHS03 GHS07 GHS08 Signalord: FARE (GEFAHR) H317, H334 Kan udløse allergisk hudreaktion Kan udløse allergi- eller astmasymptomer eller give åndenød ved indtagelse. P261S, P280sh, P , P , P , P , P363 Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/... VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Symboler: - - GHS-symboler: 2.3 Andre farer GHS07 Signalord: ADVARSEL (ACHTUNG) Mulig skadelig fysisk-kemisk effekt Man kan ved ph-værdier < 5 eller > 9 altid regne med en irriterende effekt. Mulig skadelig effekt på mennesker og mulige symptomer Forårsager ved indtagelse, indånding af dampe, direkte hudkontakt, alvorlige helbredsskader, selv i små mængder. Gentagen kontakt kan medføre overfølsomhed, selv i små mængder. Kan udløse allergi- eller astmasymptomer eller give åndenød ved indtagelse. Mulig skadelig effekt på miljøet PBT: Ikke relevant vpvb: Ikke relevant Andre farer

4 Side: 4/9 --- PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stoffer eller 3.2 Blandinger Stoffets navn: natriumperoxodisulfat CAS-nr.: Koncentration: % Formula: Na 2 O 8 S 2 Pseudonym (de): Natriumpersulfat REACH-nr.: xxxx EF-nr.: iht. 1999/45/EF: R 22-36/37/38-42/43-8 iht. GHS: H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335 Stoffets navn: barium nitrate CAS-nr.: Koncentration: % Correlation factor: x 0.53 (= %Ba) Formula: Ba(NO 3 ) 2 Pseudonym (de): Bariumdinitrat, Barytsalpeter REACH-nr.: xxxx EF-nr.: Index-nr.: iht. 1999/45/EF: R 20/22 iht. GHS: H302, H Bemærkning R-, H- og P-sætningernes ordlyd: se under afsnit 16 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for legemlig ro, beskyt mod varmetab. Sørg for lægebehandling. Transport til lægen, ved åndenød i halvt siddende stilling Efter hudkontakt Tilsmudset tøj skal straks tages af. Skyl den berørte hud/slimhinde grundigt i mindst 15 minutter med rindende vand. Brug så vidt muligt sæbe. Ingen forsøg på at neutralisere. Læg evt. en løs forbinding på Efter øjenkontakt Efter øjenkontakt vaskes det ramte øje under rindende vand med godt åbnet spalte mellem øjenlågene og beskyttelse af det øje, som ikke er kommet til skade med øjenvaskeflaske, øjenbruse eller rindende vand Efter indånding Efter indånding af tåger eller dampe tilføres frisk luft; hold luftvejene frie. Lad hurtigst muligt dexamethason-spray indånde. Ro, varme, giv evt. kunstigt åndedræt. Giv ilt ved åndenød. Ved åndedræts- og kredsløbsstilstand hjerte-lunge-redning Efter indtagelse Efter indtagelse gives straks rigeligt vand at drikke. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Kroniske virkninger: Gentagen kontakt kan medføre overfølsomhed, selv i små mængder. Kan udløse allergi- eller astmasymptomer eller give åndenød ved indtagelse Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ved HUDKONTAKT kræves hurtig, lang afskylning med vand. Efter betændelsesreaktioner bruges glucocorticosteroider. Informer i givet fald patienten om yderligere forholdsregler og langtidsskader. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Brug ildslukker svarende til omgivelsens brandklasse, i givet fald brandtæppe. Alle slukningsmidler som SKUM, VANDSPRØJTESTRÅLE, TØRPULVER, KULSYRE kan bruges. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Irriterende eller sundhedsskadelige damp-luft-blandinger.

5 Side: 5/9 5.3 Anvisninger for brandmandskab Ingen for produktet. Emballager brænder som papir eller plast. Opstået tåge bekæmpes med tynd vandstråle. Opfang slukningsvandet. Brug kun kemikaliebestandigt hjælpeudstyr. Brug evt. et åndedrætsværn, som er uafhængigt af den omgivende luft (isoleringsapparat) og ved kraftig udvikling af skadelige stoffer tages tætsluttende kemi-beskyttelsesdragt (fuld beskyttelsesdragt) på. 5.4 Yderligere henvisninger Mulighed for miljøskader kun ved frigørelse af større mængder fra substansen eller spaltningsprodukter. --- PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Indånd ikke damp. Bær egnede beskyttelseshandsker ved arbejdet (se 8.2.2). Bær beskyttelsesbriller. Rutinemæssig undervisning af de ansatte om farer og beskyttelsesforholdsregler vha. brugsanvisningen påkrævet. Overhold ansættelsesrestriktionerne. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Udløbet væske opsuges straks med universalbindemiddel. Giv det til den ansvarlige institution til bortskaffelse. Fugtet gulv og genstande rengøres med meget vand. Opsaml små mængder og tilfør dem med vand til spildevandsbehandling. 6.4 Henvisning til andre punkter se PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering I overensstemmelse med den vedlagte brugsanvisning. Må kun bruges i godt ventilerede rum. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed En sikker opbevaring er garanteret i den originale emballage fra MACHEREY-NAGEL. Lagerklasse (VCI): se Krav til lagerrum og beholdere Ved lagring og opbevaring skal den originale emballage holdes lufttæt lukket. 7.3 Særlige anvendelser Produkt til analytiske formål. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Stoffets navn: natriumperoxodisulfat CAS-nr.: Stoffets navn: barium nitrate CAS-nr.: EU value: 0,5 Ba e mg/m³ TRGS 900 (DE): 0,5 Ba E mg/m³ E/e respirabel Kortvarig eksponering faktor: 1 ( I ) gennem huden (H), sensibiliserend for luftvejene (Sa), sensibiliserend for huden (Sh), teratogen (Z) ikke sikkert udelukket / (Y) sikkert udelukket 8.2 Eksponeringskontrol Rummet skal være godt ventileret og udluftet, sørg for kemikaliebestandigt gulv med afløb i gulvet og vaskemulighed. Sørg for absolut renlighed på arbejdspladsen Åndedrætsbeskyttelse Kun ved yderligere henvisninger se brugsanvisningen. Ved åben håndtering med disse stoffer skal der evt. bruges åndeværnsfilter af klasse A/AX Håndbeskyttelse Ja, handsker iht. EN 374 (permeation: gennemtrængningstid >30 minutter - klasse 2),bestående af PVC, naturlatex, Neopren, eller Nitril (fx fra Ansell eller KCL). Korte gange med kemiske resistente latex handsker mærke EN klasse 1 benyttes.

6 Side: 6/ Øjenbeskyttelse Ja, sikkerhedsbriller til EN 166 med integrerede sideskærm eller wrap-around beskyttelse Kropsbeskyttelse Anbefales, så der ikke sker nogen tilsmudsning med disse farlige stoffer Beskyttelses- og hygiejneforholdsregler Det er forbudt at spise, drikke, ryge, bruge snus og opbevare levnedsmidler i arbejdslokalet. Kræver forebyggende håndbeskyttelse. Undgå berøring med hud, øjne og tøj. Fugtet tøj skal tages af efter øjeblikkelig skylning med vand og lægges i vand. Efter arbejdsophør og inden måltiderne vaskes hænderne grundigt med vand og sæbe, derefter gnides de ind med håndbeskyttelsescreme. PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstand : fast Farve : farveløs Lugt : lugtløs ph-værdi: 5-7 Smeltepunkt: instable < 200 C Massefylde: 2,40 sol. Vandopløselighed: 0-35 % Tilstand : fast Farve : farveløs Lugt : lugtløs ph-værdi: 5-7 Smeltepunkt: 592 C Massefylde: 3,24 sol. Vandopløselighed: 0-10 % 9.2 Andre oplysninger Relevante egenskaber stof group Data for de øvrige parametre i blandingerne ikke er tilgængelige, da ingen registrering og ingen kemisk sikkerhedsrapport er påkrævet. --- PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Der foreligger ingen data Kemisk stabilitet Ingen kendte ustabilitet 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der foreligger ingen data Forhold, der skal undgås Ikke nødvendig. Se henvisningerne i brugsanvisningen Materialer, der skal undgås Kontakt med stærke syrer/baser Farlige nedbrydningsprodukter I den originale emballage er delene/reagenserne sikkert skilt fra hinanden i pakken. Desuden kendes ingen farlige spaltninger inden for den angivne holdbarhed. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger De følgende angivelser gælder for rene stoffer. Kvantitative angivelser for produktet står ikke til rådighed. Stoffets navn: natriumperoxodisulfat CAS-nr.: LD50 orl rat : 902 mg/kg Akutte virkninger: Forårsager ved indtagelse, indånding af dampe, direkte hudkontakt, alvorlige helbredsskader, selv i små mængder. Kroniske virkninger: Gentagen kontakt kan medføre overfølsomhed, selv i små mængder. Kan udløse allergi- eller

7 Side: 7/9 astmasymptomer eller give åndenød ved indtagelse. Stoffets navn: barium nitrate CAS-nr.: LD50 orl rat : 335 mg/kg Akutte virkninger: Forårsager ved indtagelse, direkte hudkontakt, alvorlige helbredsskader, selv i små mængder. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet De følgende angivelser gælder for rene stoffer. Stoffets navn: natriumperoxodisulfat CAS-nr.: Vandforureningsklasse (DE): 1 WGK-nr.: 1352 Opbevarings klasse (VCI): 5.1 B Stoffets navn: barium nitrate CAS-nr.: Vandforureningsklasse (DE): 1 WGK-nr.: 0304 Opbevarings klasse (VCI): Persistens og nedbrydelighed 12.3 Bioakkumuleringspotentiale 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering der foreligger ingen data 12.6 Andre negative virkninger Ingen yderligere oplysninger tilgængelige. PUNKT 13: Bortskaffelse Overhold venligst de nationale forskrifter vedrørende indsamling og bortskaffelse af laboratorieaffald (affaldskode ) Metoder til affaldsbehandling PUNKT 14: Transportoplysninger FN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse/ UN proper shipping name: Chemical Kit (Kemi-testsæt) Klasse: Emballagegruppe: II Vejtransport Classification code: M11 Tunnelbegrænsningskode: E Begrænset mængde: iht. ADR 3.3.1/251: se LQ ved Alternative transportmærkning Lufttransport PAX: 960 Maksimale vægt PAX: 10 KG CAO: 960 Maksimale vægt CAO: 10 KG Søtransport EmS: F-A, S-P Opbevaring kategori: A Alternative transportmærkning: 14.1 FN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse: Barium nitrate 14.3 Klasse: 5.1 Additionally class: 6.1 _ 14.4 Emballagegruppe: II Vejtransport Classification code: OT2 Begrænset mængde: 1 Kg Tunnelbegrænsningskode: E Undtaget mængde: E 2 Lufttransport PAX: 558 Maksimale vægt PAX: 5 Kg

8 Side: 8/9 CAO: 562 Maksimale vægt CAO: 25 Kg Søtransport EmS: F-A, S-Q Opbevaring kategori: A 14.5 Miljøfarer, fordi kun indeholder små mængder af farlige stoffer 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Arbejdstilsynet, WEA-Guide, Limit values for substances and materials, october 2002 Lov til beskyttelse mod farlige stoffer (Chemikaliengesetz [kemikalielov] - ChemG), aktualiseret 08/2013 Forordning til beskyttelse mod farlige stoffer (Gefahrstoffverordnung [forordning om farlige stoffer] / GefStoffV), nu udgave fra 26. november 2010 TRGS 200 (DE), klassificering og mærkning af stoffer, præparater og produkter fra oktober 2011 TRGS 510 (DE), Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Stand: Mai 2014 Kapitel 4, Maßnahmen bei der Lagerung von Gefahrstoffen bis zu 50 kg (Kleinmengenregelung) 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16: Andre oplysninger 16.1 R-, H- og P-sætningernes ordlyd R-sætningernes ordlyd R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse. R22 Farlig ved indtagelse. R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer H-sætningernes ordlyd H272 Kan forværre brand, brandnærende. H302 Farlig ved indtagelse. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan udløse allergisk hudreaktion H319 Forårsager alvorlig øjenirritation H332 Farlig ved indånding H334 Kan udløse allergi- eller astmasymptomer eller give åndenød ved indtagelse. H335 Kan irritere åndedrætssystemet P-sætningernes ordlyd P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P220 Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af stof/ /brændbare materialer. P261S Undgå indånding af pulver. P261sh Undgå indånding af pulver/damp. P264W Vask (...) grundigt efter brug. P271 Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P280sh Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse P I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/.../ P VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/... P VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312 I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ P330 Skyl munden. P Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

9 Side: 9/9 P Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. P Ved brand: Anvend alle slukningsmidler til brandslukning. P Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P405 Opbevares under lås. P501 Indhold/beholder skal bortskaffes faglig korrekt Henvisninger om skoling Rutinemæssig undervisning af de ansatte om farer og beskyttelsesforholdsregler ved håndteringen af farlige stoffer. Desuden målrettet instruktion af de ansatte i håndteringen med disse produkter Anbefalede begrænsninger for anvendelsen Kun til erhvervsmæssige brugere. Overhold ansættelsesrestriktionerne for unge iht. de gældende love (94/33/EG). Overhold ansættelsesrestriktionerne for vordende og ammende mødre iht. de gældende love (92/85/EWG). Ved faglig korrekt håndtering har et enkelt produkt eller en enkelt test et lavt farepotentiale Yderligere informationer MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG stiller de ovenfor angivne informationer til rådighed i god tro og efter egen stand på tidspunktet for revisionen. Her beskrives udelukkende sikkerhedskrav til undgåelse af farer ved omgang med produktet for tilstrækkeligt uddannet personale. Enhver modtager af informationerne opfordres til uafhængigt at forvisse sig om, at hans uddannelse og egnethed for en korrekt og ansvarsbevidst omgang med produkterne er tilstrækkelige i det enkelte tilfælde. Med informationerne gives ingen tilsikring om produktets egenskaber i henhold til forskrifterne om mangelansvar, ligeledes bliver der ikke overtaget garantier af nogen art. Herved begrundes heller ikke noget retsforhold inden for eller uden for kontrakten. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG fralægger sig ethvert ansvar for skader, som opstår ved brugen eller ved, at man stoler på de ovennævnte oplysninger. For supplerende oplysninger henviser vi til vores salgs- og leveringsbetingelser Datakilder FORORDNING 453/2010/EU REACH - KRAV TIL UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSDATABLADE Forordning 487/2013/EU, 4. tilpasning af CLP-forordningen til den tekniske og videnskabelige udvikling TRGS 900, grænseværdier i luften på arbejdspladsen "Luftgrenzwerte" (Luftgrænseværdier), fra januar 2006, stand 02/2015 TRGS 907, fortegnelse over overfølsomhedsdannende stoffe og begrundelser fra november 2011 KÜHN, BIRETT Cirkulærer om farlige arbejdsstoffer Årsag til revision 2016/03 Tilpasning af regulering 1221/2015/EU De aktuelle udgaver af vores sikkerhedsdatablade findes på internet under:

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 713771.0100 Handelsnavn NUCLEODUR C18 Isis, 7 µm, 100 g, RS PM 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 30085/90/011 Handelsnavn Ruschei MN 85/90 BF, 215-32 mm 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 g Chromabond Carbon

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 g Chromabond Carbon Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 730635 Handelsnavn Chromab. sorbent Carbon, 100 g 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 Indicator sticks

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 Indicator sticks Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 92121 Handelsnavn ph-fix 4.5-10.0 / round tubes CE 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 2015/830/EU Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985049 Handelsnavn NANOCOLOR Silver 3 REACH

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 5 x 100 ml spray reagent acc. to Dragendorff-Munier

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 5 x 100 ml spray reagent acc. to Dragendorff-Munier Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF Handelsnavn 814402.NV Dragendorff-Munier spray reagent, np 5 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 250 ml Lumi R2 20 x 175 mg Lumi R1 (>2,5x10 9 cfu)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 250 ml Lumi R2 20 x 175 mg Lumi R1 (>2,5x10 9 cfu) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 945006 Handelsnavn Lumin.bacteria, 20x20 1 x 20 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 pc. discs Ion exchange paper

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 pc. discs Ion exchange paper Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 432136 Handelsnavn Anion exchange pap MN 616 LSB-50 47 mm 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 50 x 6.5 g Chromabond QuEChERS Mix I

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 50 x 6.5 g Chromabond QuEChERS Mix I Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 730970.5 Handelsnavn Chromab. QuEChERS Mix I (6.5 g) 50 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740946 Handelsnavn Buffer CF (1000 ml) REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 5 kg kieselguhr (respirable part <1%)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 5 kg kieselguhr (respirable part <1%) Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 815530.5 Handelsnavn Hyflo super-cel, 5 kg 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 3 x 5 m reels Phenolphthalein paper (refill)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 3 x 5 m reels Phenolphthalein paper (refill) Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90713 Handelsnavn Phenolphthalein paper (3 reel refill pac 3 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 5 m reel Congo paper

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 5 m reel Congo paper Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90702 Handelsnavn Congo paper MN 816 N (5m reel) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985003 Handelsnavn NANOCOLOR Ammonium 3 20

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Aluminium oxide G

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Aluminium oxide G Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816010.1 Handelsnavn Aluminiumoxid G, 1 kg 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 2015/830/EU Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740656 Handelsnavn NucleoTrap mrna Midi

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 20 ml SO x 20 ml SO x 30 ml SO 3-3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 20 ml SO x 20 ml SO x 30 ml SO 3-3 iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931095 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Sulfite

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml NTC

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml NTC Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740654.100 Handelsnavn Buffer NTC (125 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740505 Handelsnavn RNase A (100 mg) REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller Et

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 744100.4 Handelsnavn NucleoMag 96 PCR (4x96) 1 x 1 x 1 x 1 x 4 x 1.4 ml PBeads 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985074 Handelsnavn NANOCOLOR Phenolic index 5 1 x 20 x 2 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 815710.1 Handelsnavn Florisil Standard 60/100 mesh REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml LYS

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml LYS Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740329.1000 Handelsnavn Buffer LYS (1000 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740722.5 Handelsnavn NucleoSpin 8 Trace

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740654.100 Handelsnavn Buffer NTC (125 ml) REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740727.50 Handelsnavn NucleoSpin Plasmid

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 200 strips Arsenic test paper

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 200 strips Arsenic test paper Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90762 Handelsnavn Arsenic test paper(mercury bromide pap.) 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985859 Handelsnavn NANOCOLOR Methanol 15

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 701410.510 Handelsnavn MBTFA, 5x10 ml REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 125 ml BQ1 1 x 50 ml BQ2 1 x 8 ml PB 1 x 126 mg Proteinase K (Blood)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 125 ml BQ1 1 x 50 ml BQ2 1 x 8 ml PB 1 x 126 mg Proteinase K (Blood) Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740950.10 Handelsnavn NucleoSpin Blood XL (10) 1 x 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1000 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1000 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 908916 Handelsnavn Feuchte 40 %, 40x20 mm, Rll/1000 / Oker 1000 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740913.1 Handelsnavn Buffer A3 (1000 ml) REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 908902.1 Handelsnavn Feuchte 8 % 60 x 35 mm2,5%cobalt/neutral 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1000 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1000 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 908901 Handelsnavn Humidity indicator 8 %, 60x35 mm / 1000 1000 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 12 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 12 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90801 Handelsnavn Moisture indicator papers (pack 12) 12 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 91345 Handelsnavn QUANTOFIX Arsenic Sensitive / 100 1 x 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740667.B.207052 Handelsnavn NucleoSpin 96 Blood QuickPure (24,000) 6 x 6 x 6 x 1 x 125

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 10 g Ni-1 2 x 20 ml Ni-2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 10 g Ni-1 2 x 20 ml Ni-2 Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931240 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Nickel, Refill pack 1 x 2 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x Calibration tube (5 ml) 1 x 20 ml Cl x 28 g Cl 2-1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x Calibration tube (5 ml) 1 x 20 ml Cl x 28 g Cl 2-1 iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 934111 Handelsnavn Photometer PF3 Pool 1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90744 Handelsnavn Lead acetate paper, reel REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml WASH

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml WASH Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740375.1000 Handelsnavn Buffer WASH (1000 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Paracetamol reference solution

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Paracetamol reference solution Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814406 Handelsnavn Paracetamol solution for comparis. 8 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

H290 Metal Corrosion cat. 1 H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 R 42/43 GHS03 GHS07 GHS08

H290 Metal Corrosion cat. 1 H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 R 42/43 GHS03 GHS07 GHS08 Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985061 Handelsnavn NANOCOLOR Nickel 7 2 x 20 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Crack Set R1 1 x 17 g Crack Set R2 1 x 100 ml Crack Set R3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Crack Set R1 1 x 17 g Crack Set R2 1 x 100 ml Crack Set R3 Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 91808 Handelsnavn NANOCOLOR Crack set 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 24 ml ph 5-9

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 24 ml ph 5-9 Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 935075 Handelsnavn VISOCOLOR alpha ph 5-9 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 2015/830/EU Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985838 Handelsnavn NANOCOLOR Ethanol 1000

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml DB

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml DB Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740323.1000 Handelsnavn Buffer DB (1000 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 150 ml NTB

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 150 ml NTB Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740595.150 Handelsnavn Buffer NTB (150 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 7 ml CH-1 2 x 30 ml CH-2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 7 ml CH-1 2 x 30 ml CH-2 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931014 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Carbonate hardness 1 x 2 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 815333.1 Handelsnavn Kieselgel 60, 0,063-0,2 mm, NaOH

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 ml Polarity mixture POL 5 in n-pentane

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 ml Polarity mixture POL 5 in n-pentane Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 722306 Handelsnavn Polarity mixture POL 5,NML 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 7 ml CH-1 2 x 30 ml CH-2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 7 ml CH-1 2 x 30 ml CH-2 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931014 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Carbonate hardness 1 x 2 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Toluene/Cyclohexane (2:1)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Toluene/Cyclohexane (2:1) Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814915 Handelsnavn Toluene-cyclohexane, 100 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 722393 Handelsnavn PAH-test mixture standard REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 20 g Cadmium R2 1 x 500 ml Chloroform

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 20 g Cadmium R2 1 x 500 ml Chloroform Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 918132 Handelsnavn NANOCOLOR Cadmium KS, nla 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 915208 Handelsnavn VISOCOLOR HE Refill set

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 ml test mixture for CW20-M-Amine in n-pentane

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 ml test mixture for CW20-M-Amine in n-pentane Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 722318 Handelsnavn Testgemisch CW 20-M-Amin 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 test strips 2 x 30 ml Zn 2+ -1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 test strips 2 x 30 ml Zn 2+ -1 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 91310 Handelsnavn QUANTOFIX Zinc / 100 1 x 2 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740956.240C Handelsnavn NucleoSpin RNA Virus

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 500 ml VW1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 500 ml VW1 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740830.500 Handelsnavn Buffer VW1 (500 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Toluene/Cyclohexane (2:1)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Toluene/Cyclohexane (2:1) Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814915 Handelsnavn Toluene-cyclohexane, 100 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Chromab. columns SiOH-H2SO4, 3 ml, 500mg

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Chromab. columns SiOH-H2SO4, 3 ml, 500mg Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF Handelsnavn 730140G Chromab. columns SiOH-H2SO4, 3 ml, 500mg REACH registreringsnumre:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Test dye/mixture 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Test dye/mixture 1 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814901 Handelsnavn sudan red G of test dye mixture, 8 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Zinc R1 1 x 100 ml Zinc R2 1 x 100 ml Zinc R3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Zinc R1 1 x 100 ml Zinc R2 1 x 100 ml Zinc R3 Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 91895 Handelsnavn NANOCOLOR Zinc 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 160 x 2 ml COD 160

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 160 x 2 ml COD 160 Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985926 Handelsnavn NANOCOLOR COD 160, Big Pack 160 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Test dye/mixture 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Test dye/mixture 1 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814916 Handelsnavn Pigment Sudanblau II 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 30 ml P-1 1 x 30 ml P-2 1 x 30 ml P-K

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 30 ml P-1 1 x 30 ml P-2 1 x 30 ml P-K Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 920183 Handelsnavn VISOCOLOR HE Phosphorus in soil, Refill set 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 701490.150 Handelsnavn Silyl-991, 1x50 ml REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 915009 Handelsnavn VISOCOLOR HE kit Oxygen SA 10 1 x 30 ml Oxygen1 1 x 30 ml Oxygen2 2

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814401 Handelsnavn Spray reagent f. Caffeine, 100 ml REACH registreringsnumre: se PUNKT

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF Handelsnavn 730109G.MUSTER Sample Chromab. c. NAN,3mL400/1400/400mg REACH registreringsnumre:

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 19 ml CN-1 1 x 4 g CN-2 1 x 28 ml CN-3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 19 ml CN-1 1 x 4 g CN-2 1 x 28 ml CN-3 Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931022 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Cyanide 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 2015/830/EU Side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 934120 Handelsnavn Photometer PF3 Drinking

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Ammonia 25%/2-propanol (5:3)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Ammonia 25%/2-propanol (5:3) Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814904 Handelsnavn Ammonia/2-Propanole (5:3) 100 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 10 g CN-1 1 x 6 g CN-2 1 x 30 ml CN-3 1 x 30 ml CN-4

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 10 g CN-1 1 x 6 g CN-2 1 x 30 ml CN-3 1 x 30 ml CN-4 Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 920028 Handelsnavn VISOCOLOR HE Cyanide 0.0020.04 mg/l 1 x 10 g CN1 1 x 6 g CN2 1 x 30

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere