Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct."

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K Randers, den 15. maj 2007 Side 1 af 22 Delårsrapport, første kvartal 2007 Resultatfremgang som forventet Resumé: Kvartalets afskibninger på 855 MW (2006: 777 MW), omsætning på EUR 760 mio. (2006: EUR 715 mio.) og EBIT-margin på 2,5 pct. (2006: 0,8 pct.) var som ventet. Forbedringerne af Vestas drift og samarbejdet med de mange leverandører skrider langsomt frem og skaber grundlaget for fortsat fremgang i indtjeningen. Det bedre flow i produktionen og specielt de forbedrede betalingsbetingelser i forhold til kunderne har fastholdt nettoarbejdskapitalen på et lavt niveau trods øgede sikkerhedslagre. Bestyrelsen har besluttet at oprette et nyt optionsprogram. Mål og forventninger 2008: Målene for 2008 er uændrede: EBIT-marginen skal nå pct. Fremgangen i overskudsgraden vil især komme fra bedre flow og højere kvalitet i produktionen. Nettoarbejdskapitalen ventes at udgøre maksimalt 20 pct. af årsomsætningen. Markedsandelen skal stige til mindst 35 pct. 2007: Omsætningen ventes fortsat at stige med 17 pct. til ca. EUR 4,5 mia. EBITmarginen fastholdes på 7-9 pct. Nettoarbejdskapitalen ultimo 2007 ventes nu at udgøre pct. af årsomsætningen mod før ca. 20 pct. Det ventede niveau er højere end realiseret gennem de seneste kvartaler, hvilket skyldes, at der vil være betydelige udsving over kvartalerne bl.a. som følge af supply only -ordrernes stigende betydning, forstyrrelser i både produktion og ved opstilling af møller samt ændringer i kunde- og leverandørbetalingernes tidsmæssige placering. Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct. Investeringer i materielle og immaterielle aktiver ventes fortsat at beløbe sig til henholdsvis EUR mio. og EUR mio. Denne delårsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

2 Side 2 af 22 Forudsætninger og risici Den generelle efterspørgsel er fortsat høj, hvilket presser industrien og dens underleverandører. Leveringstiden på flere centrale komponenter er uændret lang; op til 15 måneder. Vestas forventer, at det vil tage nogle år, før udbuddet matcher efterspørgslen ved det nuværende prisniveau, da dette kræver gennemførelsen af betydelige investeringer i anlæg og uddannelse. Mange samarbejdspartnere har imidlertid påbegyndt arbejdet med den påkrævede opgradering af medarbejdernes færdigheder og det samlede kvalitetsniveau. Vestas investerer ligeledes betydelige beløb i opkvalificering af egne medarbejdere. De væsentligste risikofaktorer omfatter herudover yderligere garantihensættelser, råvarepriser, transportomkostninger, forstyrrelser i både produktion og ved opstilling af møller samt udviklingen i USD/EUR. Som uddybet i fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 af 12. april 2007, er Vestas involveret i en række patenttvister med det tyske selskab Enercon. Selv om de hidtidige afgørelser alle har været i Vestas favør, kan udfaldet af de resterende og mulige fremtidige tvister påtvinge koncernen ekstraomkostninger til udvikling af alternative tekniske løsninger på en række områder. Det er dog ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse patentsager ikke vil have væsentlig indflydelse på Vestas finansielle stilling. De verserende patentsager ventes afgjort i Den stigende andel af supply only -leverancer betyder, at der vil være store udsving i omsætning og EBIT mellem kvartalerne, selvom forretningens underliggende risiko reduceres. I 2007 forventes supply only -ordrerne at udgøre mere end 20 pct., hvilket var andelen i I 2005 var andelen 10 pct. af omsætningen. Koncernens finansielle udvikling i første kvartal 2007 (urevideret) 1. kvartal kvartal 2006 Helår 2006 Omsætning (mio. EUR) EBIT (mio. EUR) EBIT-margin (%) 2,5 0,8 5,2 Resultat efter skat (mio. EUR) 17 (3) 111 Nettoarbejdskapital (%) Vestas realiserede i første kvartal en omsætning på EUR 760 mio. mod EUR 715 mio. i første kvartal Fremgangen afspejler det generelt højere aktivitetsniveau. Ordrebeholdningen var EUR 4 mia. den 31. marts Koncernen øgede EBIT fra EUR 6 mio. til EUR 20 mio., svarende til en overskudsgrad på 2,5 pct. mod 0,8 pct. i første kvartal Nettoarbejdskapitalen udgjorde EUR 179 mio. eller 4 pct. af årets forventede omsætning. Pengestrømme fra driftsaktivitet steg til EUR (12) mio. fra EUR (24) mio. i Presse- og analytikermøde i London

3 Side 3 af 22 Tirsdag den 15. maj 2007 kl (CET)/14.00 (GMT) I forbindelse med offentliggørelsen af denne delårsrapport afholdes informationsmøde i dag tirsdag kl (CET)/14.00 (GMT) for analytikere, investorer og pressen på Grange City Hotel i London, 8-14 Cooper's Row, London EC3N 2BD, England. Yderligere detaljer på side 9. Med venlig hilsen Vestas Wind Systems A/S Bent Erik Carlsen Bestyrelsesformand Ditlev Engel Koncernchef (CEO)

4 Hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR 1. kvartal kvartal 2006 Randers, den 15. maj 2007 Side 4 af 22 Helår 2006 Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat 24 (5) 161 Resultat efter skat 17 (3) 111 Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende gæld (netto) (196) Nettoarbejdskapital (NWC) Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (12) (24) 598 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (48) (33) (144) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (18) (50) (101) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (78) (107) 353 Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%) 12,0 9,0 12,0 EBITDA (%) 6,1 2,9 8,5 Overskudsgrad (EBIT) (%) 2,5 0,8 5,2 Soliditetsgrad (%) 35,2 35,7 34,5 Gearing (%) 12,3 44,4 13,8 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EUR) 0,09 (0,02) 0,6 Børskurs (EUR) 41,9 20,7 32,0 Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ved periodens udløb Medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo Gennemsnitligt antal medarbejdere

5 Side 5 af 22 The Will to Win Vestas følger den strategiske handlingsplan, The Will to Win, der blev fremlagt i maj Planen omfatter en række gennemgribende struktur- og forandringsprojekter, der skal ændre måden, som Vestas tænker og arbejder på som teknologivirksomhed, så positionen som verdens førende producent af vindkraftanlæg kan udbygges. Vestas fastholdt i 2006 sin markedsandel på 28 pct., og afstanden til den nærmeste konkurrent blev samtidig øget. Målene for overskudsgrad, kapitalbinding og markedsandel blev i foråret 2005 fastsat på grundlag af de pris- og leveringsvilkår, som Vestas på det tidspunkt opererede under. Som markedsleder tog Vestas senere på året initiativ til at gennemføre en række nødvendige forbedringer af salgspriser og leveringsvilkår. I efteråret 2006 var de nye priser og vilkår slået igennem på markederne. De forbedrede priser og leveringsvilkår, ændringen i kundesammensætningen samt det endnu uudnyttede potentiale i forbindelse med optimering af drift og supply chain har umiddelbart skabt grundlag for en mere lønsom forretningsudvikling. Den styrkede indsats for bedre kontrol med lagrene og ændrede betalingsbetingelser motiverer forventningerne om en lavere nettoarbejdskapital i Vestas vision Vind, Olie og Gas har i dag vundet indpas hos politikere og blandt kunder verden over. Realiseringen af mulighederne i visionen, hvor vind sidestilles med olie og gas som energikilde, afgøres nu af Vestas og koncernens underleverandørers evne til sammen at levere robuste og driftsikre vindkraftværker til tiden. Det kræver en massiv udbygning af industriens kapacitet og en væsentlig højere kvalitet i alle dele af supply chain, hvis vind skal øge sin andel af verdens el-produktion mærkbart fra de nuværende under 1 pct. Til sammenligning er andelen i Danmark p.t. godt 20 pct. Failure is not an option Med flere end komponenter i hver højteknologisk mølle er samspillet med og udviklingen af underleverandørerne afgørende for Vestas fremgang. På Vestas leverandørdag den 18. april i år deltog omkring 200 samarbejdspartnere, hvoraf flere nu er etableret i Asien. Udbygningen af Vestas egen årskapacitet med flere end møller fra anden halvdel af 2008 og opbygningen af en leverandørbase uden for EU, sikrer Vestas adgang til de nødvendige færdigheder, lokal forankring og en bedre balance mellem indtægter og omkostninger uden for EU. I 2006 udgjorde Vestas omsætning i USD og anden valuta, der ikke er relateret til EUR, 36 pct., mens hovedparten af produktionen foregik inden for EU. Som led i arbejdet med at øge det samlede kvalitetsniveau uddanner og udlåner Vestas Six Sigma-konsulenter til sine leverandører, så disse hurtigere kan indfri kravene til ensartethed i produktionen og rettidighed i leverancerne og herigennem reducere det samlede omkostningsniveau i supply chain. Mange partnere har samtidig valgt at investere i ny kapacitet, hvorfor Vestas nu kan spore de første fremskridt. Der vil imidlertid gå nogle år, før industrien under ét kan levere de efterspurgte MW i den rette kvalitet. Et vigtigt tiltag til forbedring af samarbejdet med leverandørerne og styrkelsen af fundamentet for vækst er de strategiske rammeaftaler, der giver samarbejdspartnerne mulighed for langtidsplanlægning og kvalitetsudvikling.

6 Side 6 af 22 En styrket sikkerhedskultur er et bærende element i The Will to Win. Failure is not an option betyder inden for sikkerhed nul ulykker. Dette skal medvirke til en højere kvalitet og nøjagtighed samt lavere omkostninger i alle dele af Vestas produktion; både på fabrikkerne og på de enkelte sites, hvor de fysiske forhold kan være meget udfordrende. Udviklingen i første kvartal 2007 Aktivitet og ordrebeholdning Vestas afskibede i første kvartal 2007 vindkraftsystemer med en samlet effekt på 855 MW (467 møller) mod 777 MW i første kvartal 2006; en stigning på 10 pct. Den endeligt overleverede kapacitet til kunderne udgjorde 612 MW, svarende til et fald på 27 pct. sammenholdt med året før. Første kvartal 2006 var imidlertid stærkt påvirket af udskudte ordrer fra Ved kvartalets udgang var mølleprojekter med en samlet effekt på MW under færdiggørelse. Ordrebeholdningen var ca MW ultimo marts Heraf tegnede Europa og Nord- og Sydamerika sig for henholdsvis ca MW og ca MW. I Asien/Oceanien er væksten især stor i Kina, hvor efterspørgslen efter kw-møller motiverer den tidligere annoncerede udbygning af Vestas faciliteter i Tianjin. (MW) Europa Nord- og Sydamerika Asien/ Oceanien Total Møller under færdiggørelse, 1. januar Overleveret til kunder i perioden Produceret og afskibet i perioden Møller under færdiggørelse, 31. marts Resultatopgørelse Europa tegnede sig for 49 pct. og Nord- og Sydamerika for 22 pct. af omsætningen på EUR 760 mio. I Asien/Oceanien, der udgjorde 29 pct. af omsætningen, er Kina det største marked. Omsætningen udgjorde 17 pct. af den forventede årsomsætning på ca. EUR 4,5 mia. (2006: 19 pct.). Vestas arbejder på at udjævne produktion og afskibning over året for at sikre en bedre ressourceudnyttelse og hermed et højere overskud. Koncernen realiserede et bruttoresultat på EUR 91 mio. i første kvartal 2007 mod EUR 64 mio. året før. Det svarer til en stigning i bruttomarginen fra 9,0 pct. til 12,0 pct. Fremgangen skyldes bedre priser og vilkår, men også at de strukturelle ændringer i måden, som Vestas arbejder på, nu langsomt er begyndt at slå igennem på resultatet. Den løbende forbedring af Vestas underliggende lønsomhed vil blive påvirket af forretningsomfanget i de enkelte kvartaler, hvorfor der fremover vil være betydelige udsving i overskudsgraden.

7 Side 7 af 22 Stigningen i omkostninger til forskning og udvikling, salg, distribution og administration på i alt EUR 13 mio., skyldes hovedsageligt det stigende antal medarbejdere og den relativt mindre aktivering af udviklingsomkostninger på grund af garantiarbejder. For at sikre en bedre projektafvikling og en styret høj vækst ansættes og uddannes der i disse år mange mennesker, før omsætningen stiger. Det sker efter devisen Mennesker før MW. Antallet af medarbejdere er steget med i de seneste 12 måneder. Finansielle poster blev en nettoindtægt på EUR 4 mio. mod en nettoomkostning på EUR 11 mio. i første kvartal Fremgangen skyldes primært den forbedrede likviditet og kursreguleringer. Vestas gennemsnitlige rentebærende nettoposition var i første kvartal 2007 EUR 196 mio. mod en nettogæld på EUR 377 mio. i første kvartal Balance Vestas samlede aktiver beløb sig til EUR mio. ved udgangen af første kvartal 2007 mod EUR mio. ultimo Nettoarbejdskapital Vestas nettoarbejdskapital var ved udgangen af første kvartal EUR 179 mio., hvilket svarer til 4 pct. af den forventede omsætning målt på helåret. Gennemsnittet af nettoarbejdskapital i forhold til omsætning for de seneste 15 måneder er 11 pct. Gennemsnittet dækker over udsving mellem 3 og 19 pct. Ændringer i betalingsmønstrene kan på kort tid ændre dette mærkbart. Tilgodehavender fra salg og salgsordrer under udførelse Tilgodehavender fra salg udgjorde den 31. marts 2007 EUR 497 mio. sammenlignet med EUR 711 mio. ved udgangen af Ultimo marts 2006 beløb tilgodehavender fra salg sig til EUR 541 mio. Salgsordrer under udførelse omfatter igangværende installationer, hvor risikoen ikke er overgået til kunderne. Pr. 31. marts 2007 udgjorde salgsordrer under udførelse fratrukket forudbetalinger fra kunder EUR 315 mio. mod EUR 329 mio. ultimo Garantihensættelser Som tidligere meddelt hensætter koncernen også i pct. af årets omsætning til garantier; i alt omkring EUR 200 mio. I første kvartal 2007 udgjorde disse hensættelser 4,9 pct. Dette finder Vestas fortsat ikke er tilfredsstillende, men indtil alle tekniske problemer er løst på samtlige møller, opretholdes denne hensættelsespolitik. De problemer, der som bekendt er opstået på offshore-vindkraftværket Kentish Flats i Storbritannien, er desværre et klart eksempel på, at det er korrekt at anlægge en sådan hensættelsespolitik, idet de efterfølgende reparationsarbejder er meget dyre at gennemføre specielt på havet. De nye forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark og Singapore bliver afgørende for at få forbedret driftsikkerheden på møllerne, således at både Vestas vision og mission kan realiseres.

8 Side 8 af 22 Garantihensættelser dækker evt. omkostninger til udbedringer og andre omkostninger i henhold til specifikke aftaler. Garantihensættelserne er baseret på et skøn, hvorfor de realiserede garantiomkostninger kan afvige betydeligt herfra, da mange løsninger afhænger af leverancer af komponenter fra en allerede presset industri. Da komponenter ofte er en knap ressource, betyder det, at garantiarbejderne kan lægge beslag på komponenter, der ellers ville have fundet anvendelse i nye møller. Reparationernes EBIT-påvirkning vil således overstige de umiddelbare omkostninger. Egenkapital Koncernens egenkapital udgjorde EUR mio. pr. 31. marts 2007, hvilket er en stigning på EUR 21 mio. siden årsskiftet. Udover periodens resultat på EUR 17 mio. skyldes egenkapitaludviklingen dagsværdi- og valutakursreguleringer på netto EUR 4 mio. Pengestrømme og investeringer Fremgangen i Vestas underliggende lønsomhed afspejles i forbedringen af cash flowet. Pengestrømme fra driftsaktivitet inkl. omkostninger til udbedring af garantiforpligtelser blev EUR (12) mio. i første kvartal 2007 mod EUR (24) mio. i første kvartal Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde EUR (48) mio., mens pengestrømme fra finansieringsaktivitet beløb sig til EUR (18) mio. i årets første tre måneder. Ejerkreds Udenlandske aktionærer ejer anslået 53 pct. af Vestas. Danske institutionelle og private investorer ejer henholdsvis ca. 32 pct. og 15 pct. af selskabet. Udvidelse af incitamentsordninger I april 2006 blev der etableret et toårigt optionsbaseret incitamentsprogram for direktionen og udvalgte ledende medarbejdere i koncernen; i alt 20 personer. Tildelingen af optioner i henhold til dette program sker på baggrund af de for koncernen opnåede resultater med hensyn til EBIT-margin, nettoarbejdskapital, markedsandel og kundetilfredshed i henholdsvis 2006 og Uagtet at bestyrelsen var tilfreds med de opnåede resultater i 2006, blev der ikke tildelt optioner i henhold til det eksisterende program. Koncernen har i dag egne aktier svarende til 0,07 pct. af aktiekapitalen til dækning af optionsordningen, der gælder for Bestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt at udvide det eksisterende incitamentsprogram for at fastholde og motivere koncernens dygtige og erfarne ledere. Bestyrelsen har derfor besluttet at etablere et optionsprogram, der rækker længere ud i fremtiden. Optionsprogrammet omfatter direktionen og udvalgte ledende medarbejdere i koncernen; i alt 20 personer. Programmet er baseret på, at deltagerne i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 tildeles optioner med en værdi svarende til 60 pct. af deres samlede lønsum for De 60 pct. udgør ca. EUR 4 mio. Værdien af optionerne beregnes ud fra Black-Scholes modellen. Da udnyttelseskursen er slutkursen den 15. maj 2007, kan antallet af optioner endnu ikke beregnes. I forbindelse med

9 Side 9 af 22 selve udstedelsen af optionerne, vil der blive udsendt en meddelelse, som gengiver de nærmere vilkår. Vestas vil købe egne aktier til dækning af programmet. I dag er 150 ledende medarbejdere omfattet af et bonusprogram, der bl.a. afhænger af koncernens resultater. Vestas finder det væsentligt, at alle medarbejdere senest ved udgangen af 2008 er omfattet af et lignende bonusprogram. Dette vil blive indført løbende. Presse- og analytikermøde i London Tirsdag den 15. maj 2007 kl (CET)/14.00 (GMT) I forbindelse med offentliggørelsen af denne delårsrapport afholdes informationsmøde i dag tirsdag kl (CET)/14.00 (GMT) for analytikere, investorer og pressen på Grange City Hotel, 8-14 Cooper's Row, London EC3N 2BD, England. Informationsmødet afholdes på engelsk og transmitteres direkte med simultantolkning til dansk, tysk, italiensk, spansk og mandarin via Internet på Vestas website Der er mulighed for at deltage elektronisk i mødet og stille spørgsmål via telefonkonference. Telefonnumrene til telefonkonferencen er følgende: (DK), (UK), (USA). Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles via Vestas website

10 Vestas-koncernen Kvartalsrapport for perioden 1. januar marts 2007 Randers, den 15. maj 2007 Side 10 af 22 Indhold Side Resultatopgørelse for koncernen 11 Balance for koncernen Aktiver 12 Balance for koncernen Passiver 13 Egenkapitalopgørelse for koncernen 14 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen 16 Ledelsespåtegning 17 Fondsbørsmeddelelser Finanskalender Salgsudvikling 20 Garantihensættelser 21 Segmentoplysninger 22 Denne kvartalsrapport er aflagt i overensstemmelse IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Præsentationen af resultatopgørelsen for koncernen er ændret, således at visse omkostninger er reklassificeret. For første kvartal 2007 betyder dette, at EUR 6 mio. (2006: EUR 3 mio.) er flyttet fra produktionsomkostninger til salgs- og distributionsomkostninger. Periodens resultat og egenkapital er uændret som følge af reklassifikationen. Den anvendte regnskabspraksis i kvartalsrapporten er i øvrigt i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapport Kvartalsrapporten er ikke revideret eller reviewet.

11 Resultatopgørelse for koncernen Randers, den 15. maj 2007 Side 11 af kvartal 1. kvartal mio. EUR Omsætning Produktionsomkostninger (669) (651) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (23) (18) Salgs- og distributionsomkostninger (19) (13) Administrationsomkostninger (29) (27) Resultat af primær drift 20 6 Andel af resultat i associerede virksomheder 0 0 Finansielle poster (netto) 4 (11) Resultat før skat 24 (5) Selskabsskat (7) 2 Periodens resultat 17 (3) Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat pr. aktie (EUR.), aktuelt 0,09 (0,02) Periodens resultat pr. aktie (EUR.), udvandet 0,09 (0,02)

12 Balance for koncernen Aktiver Randers, den 15. maj 2007 Side 12 af 22 mio. EUR 31. marts marts december 2006 Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Værdipapirer Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Salgsordrer under udførelse Andre tilgodehavender Tilgodehavende provenu fra kapitalforhøjelse Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

13 Balance for koncernen Passiver Randers, den 15. maj 2007 Side 13 af 22 mio. EUR 31. marts marts december 2006 Aktiekapital Øvrige reserver Overført resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

14 Egenkapitalopgørelse for koncernen 3 mdr Randers, den 15. maj 2007 Side 14 af 22 mio. EUR Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for pengestrømsafdækning Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar Valutakursregulering vedrørende omregning til euro Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, overført til resultatopgørelsen. 0 0 (4) 0 (4) Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, ultimo Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 (1) 0 (1) Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst i alt Egenkapital 31. marts

15 Egenkapitalopgørelse for koncernen 3 mdr Randers, den 15. maj 2007 Side 15 af 22 mio. EUR Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for pengestrømsafdækning Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar (5) Valutakursregulering vedrørende omregning til euro (1) (1) Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, overført til resultatopgørelsen Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, ultimo 0 0 (5) 0 (5) Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 (1) 0 (1) Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen (1) 1 Periodens resultat (3) (3) Totalindkomst i alt (4) (2) Kapitalforhøjelse Øvrige egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. marts (4)

16 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen Randers, den 15. maj 2007 Side 16 af marts 31. marts mio. EUR Periodens resultat 17 (3) Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (19) (9) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) 4 (11) Pengestrømme fra drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (51) (36) Pengestrømme fra driftsaktivitet (12) (24) Nettoinvestering i immaterielle og andre langfristede aktiver (14) (7) Nettoinvestering i materielle aktiver (34) (26) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (48) (33) Tilbagebetaling af langfristet gæld (18) (50) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (18) (50) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (78) (107) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kursregulering af likvider (2) (1) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 31. marts 363 (18) Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (3) (104) 363 (18)

17 Side 17 af 22 Ledelsespåtegning Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar-31. marts 2007 for Vestas Wind Systems A/S. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Kvartalsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af kvartalsrapporten retvisende. Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Randers, den 15. maj 2007 Direktion Ditlev Engel Koncernchef (CEO) Henrik Nørremark Koncernøkonomidirektør (CFO) Bestyrelse Bent Erik Carlsen Formand Torsten Erik Rasmussen Næstformand Arne Pedersen Freddy Frandsen Jørgen Huno Rasmussen Jørn Ankær Thomsen Kim Hvid Thomsen Kurt Anker Nielsen Sussie Dvinge Agerbo Svend Åge D. Andersen

18 Side 18 af 22 Meddelelser til Københavns Fondsbørs Udsendt i perioden fra den 1. januar 2007 til den 15. maj Vestas får 100 MW-ordre i USA til levering i Store ordrer til Vestas fra Toyota Tsusho Corporation Vestas får store ordrer i Kina Vestas' forventede 2006-resultat Vestas modtager stor ordre på V90-3,0 MW vindmøller til Tyrkiet Årsrapport 2006: Store forbedringer gav markant bedre balance Ledende Medarbejderes og deres nærståendes transaktioner med værdipapirer i Vestas Wind Systems A/S Indberetning af Vestas Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer Finanskalender Indkaldelse til generalforsamling Vestas modtager 145 MW-ordre i USA til levering i Indberetning af Vestas Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer Tidligere annonceret patentsag udvidet til Holland Vestas modtager 70 MW-ordre i USA til levering i Ordrer på V80-2,0 MW-vindmøller fra det kinesiske marked Status på patentstridigheder med Enercon GmbH, Aloys Wobben Vestas har modtaget to ordrer på i alt 80 MW til Spanien Vestas modtager 150 MW-ordre i USA til levering i 2007/ Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 26. april 2007 kl Vestas har modtaget en ordre på i alt 94 stk. V90-møller til Spanien

19 Side 19 af 22 Finanskalender Offentliggørelse af kvartalsrapport 2. kvartal Offentliggørelse af kvartalsrapport 3. kvartal Offentliggørelse af årsrapport for Ordinær generalforsamling Offentliggørelse af kvartalsrapport 1. kvartal Offentliggørelse af kvartalsrapport 2. kvartal Offentliggørelse af kvartalsrapport 3. kvartal 2008

20 Side 20 af 22 Salgsudvikling (overleveret) Salg i MW 1. kvartal kvartal 2006 Hele året 2006 Belgien Danmark Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Litauen Polen Portugal Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyrkiet Tyskland Ungarn Østrig Total Europa Canada USA Total Nord- og Sydamerika Australien Filippinerne Indien Japan Kina Sydkorea Taiwan Total Asien/Oceanien Total verden

21 Side 21 af 22 Garantihensættelser mio. EUR 31. marts marts december 2006 Garantihensættelser, primo Valutakursregulering 0 0 (2) Periodens hensættelser Periodens forbrug af garantihensættelser (34) (31) (188) Garantihensættelser, ultimo Forfaldstidspunkterne for garantiforpligtelser forventes at blive: 0-1 år > 1 år

22 Side 22 af 22 Segmentoplysninger mio. EUR Europa Nord- og Sydamerika Asien og Oceanien Ikke fordelt Total 1. kvartal 2007 Omsætning Resultat før skat kvartal 2006 Omsætning Resultat før skat 8 (7) 4 (10) (5)

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 18. august 2009 Side 1 af 30 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I andet kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.211 mio., en stigning

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 28. april 2009 Side 1 af 26 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I første kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.105 mio., en stigning

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Delårsrapport, tredje kvartal 2009 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt.

Delårsrapport, tredje kvartal 2009 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt. Selskabsmeddelelse fra Randers, den 27. oktober 2009 Side 1 af 33 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt. Resumé: I tredje kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.814

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796 Koncernregnskab 042 Resultatopgørelse 043 Totalindkomstopgørelse 044 Balance 046 Egenkapitalopgørelse 047 Pengestrømsopgørelse 048 Noter til koncernregnskabet 097 Juridiske enheder 100 Ledelsens påtegning

Læs mere