Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct."

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K Randers, den 15. maj 2007 Side 1 af 22 Delårsrapport, første kvartal 2007 Resultatfremgang som forventet Resumé: Kvartalets afskibninger på 855 MW (2006: 777 MW), omsætning på EUR 760 mio. (2006: EUR 715 mio.) og EBIT-margin på 2,5 pct. (2006: 0,8 pct.) var som ventet. Forbedringerne af Vestas drift og samarbejdet med de mange leverandører skrider langsomt frem og skaber grundlaget for fortsat fremgang i indtjeningen. Det bedre flow i produktionen og specielt de forbedrede betalingsbetingelser i forhold til kunderne har fastholdt nettoarbejdskapitalen på et lavt niveau trods øgede sikkerhedslagre. Bestyrelsen har besluttet at oprette et nyt optionsprogram. Mål og forventninger 2008: Målene for 2008 er uændrede: EBIT-marginen skal nå pct. Fremgangen i overskudsgraden vil især komme fra bedre flow og højere kvalitet i produktionen. Nettoarbejdskapitalen ventes at udgøre maksimalt 20 pct. af årsomsætningen. Markedsandelen skal stige til mindst 35 pct. 2007: Omsætningen ventes fortsat at stige med 17 pct. til ca. EUR 4,5 mia. EBITmarginen fastholdes på 7-9 pct. Nettoarbejdskapitalen ultimo 2007 ventes nu at udgøre pct. af årsomsætningen mod før ca. 20 pct. Det ventede niveau er højere end realiseret gennem de seneste kvartaler, hvilket skyldes, at der vil være betydelige udsving over kvartalerne bl.a. som følge af supply only -ordrernes stigende betydning, forstyrrelser i både produktion og ved opstilling af møller samt ændringer i kunde- og leverandørbetalingernes tidsmæssige placering. Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct. Investeringer i materielle og immaterielle aktiver ventes fortsat at beløbe sig til henholdsvis EUR mio. og EUR mio. Denne delårsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

2 Side 2 af 22 Forudsætninger og risici Den generelle efterspørgsel er fortsat høj, hvilket presser industrien og dens underleverandører. Leveringstiden på flere centrale komponenter er uændret lang; op til 15 måneder. Vestas forventer, at det vil tage nogle år, før udbuddet matcher efterspørgslen ved det nuværende prisniveau, da dette kræver gennemførelsen af betydelige investeringer i anlæg og uddannelse. Mange samarbejdspartnere har imidlertid påbegyndt arbejdet med den påkrævede opgradering af medarbejdernes færdigheder og det samlede kvalitetsniveau. Vestas investerer ligeledes betydelige beløb i opkvalificering af egne medarbejdere. De væsentligste risikofaktorer omfatter herudover yderligere garantihensættelser, råvarepriser, transportomkostninger, forstyrrelser i både produktion og ved opstilling af møller samt udviklingen i USD/EUR. Som uddybet i fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 af 12. april 2007, er Vestas involveret i en række patenttvister med det tyske selskab Enercon. Selv om de hidtidige afgørelser alle har været i Vestas favør, kan udfaldet af de resterende og mulige fremtidige tvister påtvinge koncernen ekstraomkostninger til udvikling af alternative tekniske løsninger på en række områder. Det er dog ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse patentsager ikke vil have væsentlig indflydelse på Vestas finansielle stilling. De verserende patentsager ventes afgjort i Den stigende andel af supply only -leverancer betyder, at der vil være store udsving i omsætning og EBIT mellem kvartalerne, selvom forretningens underliggende risiko reduceres. I 2007 forventes supply only -ordrerne at udgøre mere end 20 pct., hvilket var andelen i I 2005 var andelen 10 pct. af omsætningen. Koncernens finansielle udvikling i første kvartal 2007 (urevideret) 1. kvartal kvartal 2006 Helår 2006 Omsætning (mio. EUR) EBIT (mio. EUR) EBIT-margin (%) 2,5 0,8 5,2 Resultat efter skat (mio. EUR) 17 (3) 111 Nettoarbejdskapital (%) Vestas realiserede i første kvartal en omsætning på EUR 760 mio. mod EUR 715 mio. i første kvartal Fremgangen afspejler det generelt højere aktivitetsniveau. Ordrebeholdningen var EUR 4 mia. den 31. marts Koncernen øgede EBIT fra EUR 6 mio. til EUR 20 mio., svarende til en overskudsgrad på 2,5 pct. mod 0,8 pct. i første kvartal Nettoarbejdskapitalen udgjorde EUR 179 mio. eller 4 pct. af årets forventede omsætning. Pengestrømme fra driftsaktivitet steg til EUR (12) mio. fra EUR (24) mio. i Presse- og analytikermøde i London

3 Side 3 af 22 Tirsdag den 15. maj 2007 kl (CET)/14.00 (GMT) I forbindelse med offentliggørelsen af denne delårsrapport afholdes informationsmøde i dag tirsdag kl (CET)/14.00 (GMT) for analytikere, investorer og pressen på Grange City Hotel i London, 8-14 Cooper's Row, London EC3N 2BD, England. Yderligere detaljer på side 9. Med venlig hilsen Vestas Wind Systems A/S Bent Erik Carlsen Bestyrelsesformand Ditlev Engel Koncernchef (CEO)

4 Hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR 1. kvartal kvartal 2006 Randers, den 15. maj 2007 Side 4 af 22 Helår 2006 Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat 24 (5) 161 Resultat efter skat 17 (3) 111 Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende gæld (netto) (196) Nettoarbejdskapital (NWC) Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (12) (24) 598 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (48) (33) (144) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (18) (50) (101) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (78) (107) 353 Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%) 12,0 9,0 12,0 EBITDA (%) 6,1 2,9 8,5 Overskudsgrad (EBIT) (%) 2,5 0,8 5,2 Soliditetsgrad (%) 35,2 35,7 34,5 Gearing (%) 12,3 44,4 13,8 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EUR) 0,09 (0,02) 0,6 Børskurs (EUR) 41,9 20,7 32,0 Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ved periodens udløb Medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo Gennemsnitligt antal medarbejdere

5 Side 5 af 22 The Will to Win Vestas følger den strategiske handlingsplan, The Will to Win, der blev fremlagt i maj Planen omfatter en række gennemgribende struktur- og forandringsprojekter, der skal ændre måden, som Vestas tænker og arbejder på som teknologivirksomhed, så positionen som verdens førende producent af vindkraftanlæg kan udbygges. Vestas fastholdt i 2006 sin markedsandel på 28 pct., og afstanden til den nærmeste konkurrent blev samtidig øget. Målene for overskudsgrad, kapitalbinding og markedsandel blev i foråret 2005 fastsat på grundlag af de pris- og leveringsvilkår, som Vestas på det tidspunkt opererede under. Som markedsleder tog Vestas senere på året initiativ til at gennemføre en række nødvendige forbedringer af salgspriser og leveringsvilkår. I efteråret 2006 var de nye priser og vilkår slået igennem på markederne. De forbedrede priser og leveringsvilkår, ændringen i kundesammensætningen samt det endnu uudnyttede potentiale i forbindelse med optimering af drift og supply chain har umiddelbart skabt grundlag for en mere lønsom forretningsudvikling. Den styrkede indsats for bedre kontrol med lagrene og ændrede betalingsbetingelser motiverer forventningerne om en lavere nettoarbejdskapital i Vestas vision Vind, Olie og Gas har i dag vundet indpas hos politikere og blandt kunder verden over. Realiseringen af mulighederne i visionen, hvor vind sidestilles med olie og gas som energikilde, afgøres nu af Vestas og koncernens underleverandørers evne til sammen at levere robuste og driftsikre vindkraftværker til tiden. Det kræver en massiv udbygning af industriens kapacitet og en væsentlig højere kvalitet i alle dele af supply chain, hvis vind skal øge sin andel af verdens el-produktion mærkbart fra de nuværende under 1 pct. Til sammenligning er andelen i Danmark p.t. godt 20 pct. Failure is not an option Med flere end komponenter i hver højteknologisk mølle er samspillet med og udviklingen af underleverandørerne afgørende for Vestas fremgang. På Vestas leverandørdag den 18. april i år deltog omkring 200 samarbejdspartnere, hvoraf flere nu er etableret i Asien. Udbygningen af Vestas egen årskapacitet med flere end møller fra anden halvdel af 2008 og opbygningen af en leverandørbase uden for EU, sikrer Vestas adgang til de nødvendige færdigheder, lokal forankring og en bedre balance mellem indtægter og omkostninger uden for EU. I 2006 udgjorde Vestas omsætning i USD og anden valuta, der ikke er relateret til EUR, 36 pct., mens hovedparten af produktionen foregik inden for EU. Som led i arbejdet med at øge det samlede kvalitetsniveau uddanner og udlåner Vestas Six Sigma-konsulenter til sine leverandører, så disse hurtigere kan indfri kravene til ensartethed i produktionen og rettidighed i leverancerne og herigennem reducere det samlede omkostningsniveau i supply chain. Mange partnere har samtidig valgt at investere i ny kapacitet, hvorfor Vestas nu kan spore de første fremskridt. Der vil imidlertid gå nogle år, før industrien under ét kan levere de efterspurgte MW i den rette kvalitet. Et vigtigt tiltag til forbedring af samarbejdet med leverandørerne og styrkelsen af fundamentet for vækst er de strategiske rammeaftaler, der giver samarbejdspartnerne mulighed for langtidsplanlægning og kvalitetsudvikling.

6 Side 6 af 22 En styrket sikkerhedskultur er et bærende element i The Will to Win. Failure is not an option betyder inden for sikkerhed nul ulykker. Dette skal medvirke til en højere kvalitet og nøjagtighed samt lavere omkostninger i alle dele af Vestas produktion; både på fabrikkerne og på de enkelte sites, hvor de fysiske forhold kan være meget udfordrende. Udviklingen i første kvartal 2007 Aktivitet og ordrebeholdning Vestas afskibede i første kvartal 2007 vindkraftsystemer med en samlet effekt på 855 MW (467 møller) mod 777 MW i første kvartal 2006; en stigning på 10 pct. Den endeligt overleverede kapacitet til kunderne udgjorde 612 MW, svarende til et fald på 27 pct. sammenholdt med året før. Første kvartal 2006 var imidlertid stærkt påvirket af udskudte ordrer fra Ved kvartalets udgang var mølleprojekter med en samlet effekt på MW under færdiggørelse. Ordrebeholdningen var ca MW ultimo marts Heraf tegnede Europa og Nord- og Sydamerika sig for henholdsvis ca MW og ca MW. I Asien/Oceanien er væksten især stor i Kina, hvor efterspørgslen efter kw-møller motiverer den tidligere annoncerede udbygning af Vestas faciliteter i Tianjin. (MW) Europa Nord- og Sydamerika Asien/ Oceanien Total Møller under færdiggørelse, 1. januar Overleveret til kunder i perioden Produceret og afskibet i perioden Møller under færdiggørelse, 31. marts Resultatopgørelse Europa tegnede sig for 49 pct. og Nord- og Sydamerika for 22 pct. af omsætningen på EUR 760 mio. I Asien/Oceanien, der udgjorde 29 pct. af omsætningen, er Kina det største marked. Omsætningen udgjorde 17 pct. af den forventede årsomsætning på ca. EUR 4,5 mia. (2006: 19 pct.). Vestas arbejder på at udjævne produktion og afskibning over året for at sikre en bedre ressourceudnyttelse og hermed et højere overskud. Koncernen realiserede et bruttoresultat på EUR 91 mio. i første kvartal 2007 mod EUR 64 mio. året før. Det svarer til en stigning i bruttomarginen fra 9,0 pct. til 12,0 pct. Fremgangen skyldes bedre priser og vilkår, men også at de strukturelle ændringer i måden, som Vestas arbejder på, nu langsomt er begyndt at slå igennem på resultatet. Den løbende forbedring af Vestas underliggende lønsomhed vil blive påvirket af forretningsomfanget i de enkelte kvartaler, hvorfor der fremover vil være betydelige udsving i overskudsgraden.

7 Side 7 af 22 Stigningen i omkostninger til forskning og udvikling, salg, distribution og administration på i alt EUR 13 mio., skyldes hovedsageligt det stigende antal medarbejdere og den relativt mindre aktivering af udviklingsomkostninger på grund af garantiarbejder. For at sikre en bedre projektafvikling og en styret høj vækst ansættes og uddannes der i disse år mange mennesker, før omsætningen stiger. Det sker efter devisen Mennesker før MW. Antallet af medarbejdere er steget med i de seneste 12 måneder. Finansielle poster blev en nettoindtægt på EUR 4 mio. mod en nettoomkostning på EUR 11 mio. i første kvartal Fremgangen skyldes primært den forbedrede likviditet og kursreguleringer. Vestas gennemsnitlige rentebærende nettoposition var i første kvartal 2007 EUR 196 mio. mod en nettogæld på EUR 377 mio. i første kvartal Balance Vestas samlede aktiver beløb sig til EUR mio. ved udgangen af første kvartal 2007 mod EUR mio. ultimo Nettoarbejdskapital Vestas nettoarbejdskapital var ved udgangen af første kvartal EUR 179 mio., hvilket svarer til 4 pct. af den forventede omsætning målt på helåret. Gennemsnittet af nettoarbejdskapital i forhold til omsætning for de seneste 15 måneder er 11 pct. Gennemsnittet dækker over udsving mellem 3 og 19 pct. Ændringer i betalingsmønstrene kan på kort tid ændre dette mærkbart. Tilgodehavender fra salg og salgsordrer under udførelse Tilgodehavender fra salg udgjorde den 31. marts 2007 EUR 497 mio. sammenlignet med EUR 711 mio. ved udgangen af Ultimo marts 2006 beløb tilgodehavender fra salg sig til EUR 541 mio. Salgsordrer under udførelse omfatter igangværende installationer, hvor risikoen ikke er overgået til kunderne. Pr. 31. marts 2007 udgjorde salgsordrer under udførelse fratrukket forudbetalinger fra kunder EUR 315 mio. mod EUR 329 mio. ultimo Garantihensættelser Som tidligere meddelt hensætter koncernen også i pct. af årets omsætning til garantier; i alt omkring EUR 200 mio. I første kvartal 2007 udgjorde disse hensættelser 4,9 pct. Dette finder Vestas fortsat ikke er tilfredsstillende, men indtil alle tekniske problemer er løst på samtlige møller, opretholdes denne hensættelsespolitik. De problemer, der som bekendt er opstået på offshore-vindkraftværket Kentish Flats i Storbritannien, er desværre et klart eksempel på, at det er korrekt at anlægge en sådan hensættelsespolitik, idet de efterfølgende reparationsarbejder er meget dyre at gennemføre specielt på havet. De nye forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark og Singapore bliver afgørende for at få forbedret driftsikkerheden på møllerne, således at både Vestas vision og mission kan realiseres.

8 Side 8 af 22 Garantihensættelser dækker evt. omkostninger til udbedringer og andre omkostninger i henhold til specifikke aftaler. Garantihensættelserne er baseret på et skøn, hvorfor de realiserede garantiomkostninger kan afvige betydeligt herfra, da mange løsninger afhænger af leverancer af komponenter fra en allerede presset industri. Da komponenter ofte er en knap ressource, betyder det, at garantiarbejderne kan lægge beslag på komponenter, der ellers ville have fundet anvendelse i nye møller. Reparationernes EBIT-påvirkning vil således overstige de umiddelbare omkostninger. Egenkapital Koncernens egenkapital udgjorde EUR mio. pr. 31. marts 2007, hvilket er en stigning på EUR 21 mio. siden årsskiftet. Udover periodens resultat på EUR 17 mio. skyldes egenkapitaludviklingen dagsværdi- og valutakursreguleringer på netto EUR 4 mio. Pengestrømme og investeringer Fremgangen i Vestas underliggende lønsomhed afspejles i forbedringen af cash flowet. Pengestrømme fra driftsaktivitet inkl. omkostninger til udbedring af garantiforpligtelser blev EUR (12) mio. i første kvartal 2007 mod EUR (24) mio. i første kvartal Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde EUR (48) mio., mens pengestrømme fra finansieringsaktivitet beløb sig til EUR (18) mio. i årets første tre måneder. Ejerkreds Udenlandske aktionærer ejer anslået 53 pct. af Vestas. Danske institutionelle og private investorer ejer henholdsvis ca. 32 pct. og 15 pct. af selskabet. Udvidelse af incitamentsordninger I april 2006 blev der etableret et toårigt optionsbaseret incitamentsprogram for direktionen og udvalgte ledende medarbejdere i koncernen; i alt 20 personer. Tildelingen af optioner i henhold til dette program sker på baggrund af de for koncernen opnåede resultater med hensyn til EBIT-margin, nettoarbejdskapital, markedsandel og kundetilfredshed i henholdsvis 2006 og Uagtet at bestyrelsen var tilfreds med de opnåede resultater i 2006, blev der ikke tildelt optioner i henhold til det eksisterende program. Koncernen har i dag egne aktier svarende til 0,07 pct. af aktiekapitalen til dækning af optionsordningen, der gælder for Bestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt at udvide det eksisterende incitamentsprogram for at fastholde og motivere koncernens dygtige og erfarne ledere. Bestyrelsen har derfor besluttet at etablere et optionsprogram, der rækker længere ud i fremtiden. Optionsprogrammet omfatter direktionen og udvalgte ledende medarbejdere i koncernen; i alt 20 personer. Programmet er baseret på, at deltagerne i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 tildeles optioner med en værdi svarende til 60 pct. af deres samlede lønsum for De 60 pct. udgør ca. EUR 4 mio. Værdien af optionerne beregnes ud fra Black-Scholes modellen. Da udnyttelseskursen er slutkursen den 15. maj 2007, kan antallet af optioner endnu ikke beregnes. I forbindelse med

9 Side 9 af 22 selve udstedelsen af optionerne, vil der blive udsendt en meddelelse, som gengiver de nærmere vilkår. Vestas vil købe egne aktier til dækning af programmet. I dag er 150 ledende medarbejdere omfattet af et bonusprogram, der bl.a. afhænger af koncernens resultater. Vestas finder det væsentligt, at alle medarbejdere senest ved udgangen af 2008 er omfattet af et lignende bonusprogram. Dette vil blive indført løbende. Presse- og analytikermøde i London Tirsdag den 15. maj 2007 kl (CET)/14.00 (GMT) I forbindelse med offentliggørelsen af denne delårsrapport afholdes informationsmøde i dag tirsdag kl (CET)/14.00 (GMT) for analytikere, investorer og pressen på Grange City Hotel, 8-14 Cooper's Row, London EC3N 2BD, England. Informationsmødet afholdes på engelsk og transmitteres direkte med simultantolkning til dansk, tysk, italiensk, spansk og mandarin via Internet på Vestas website Der er mulighed for at deltage elektronisk i mødet og stille spørgsmål via telefonkonference. Telefonnumrene til telefonkonferencen er følgende: (DK), (UK), (USA). Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles via Vestas website

10 Vestas-koncernen Kvartalsrapport for perioden 1. januar marts 2007 Randers, den 15. maj 2007 Side 10 af 22 Indhold Side Resultatopgørelse for koncernen 11 Balance for koncernen Aktiver 12 Balance for koncernen Passiver 13 Egenkapitalopgørelse for koncernen 14 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen 16 Ledelsespåtegning 17 Fondsbørsmeddelelser Finanskalender Salgsudvikling 20 Garantihensættelser 21 Segmentoplysninger 22 Denne kvartalsrapport er aflagt i overensstemmelse IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Præsentationen af resultatopgørelsen for koncernen er ændret, således at visse omkostninger er reklassificeret. For første kvartal 2007 betyder dette, at EUR 6 mio. (2006: EUR 3 mio.) er flyttet fra produktionsomkostninger til salgs- og distributionsomkostninger. Periodens resultat og egenkapital er uændret som følge af reklassifikationen. Den anvendte regnskabspraksis i kvartalsrapporten er i øvrigt i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapport Kvartalsrapporten er ikke revideret eller reviewet.

11 Resultatopgørelse for koncernen Randers, den 15. maj 2007 Side 11 af kvartal 1. kvartal mio. EUR Omsætning Produktionsomkostninger (669) (651) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (23) (18) Salgs- og distributionsomkostninger (19) (13) Administrationsomkostninger (29) (27) Resultat af primær drift 20 6 Andel af resultat i associerede virksomheder 0 0 Finansielle poster (netto) 4 (11) Resultat før skat 24 (5) Selskabsskat (7) 2 Periodens resultat 17 (3) Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat pr. aktie (EUR.), aktuelt 0,09 (0,02) Periodens resultat pr. aktie (EUR.), udvandet 0,09 (0,02)

12 Balance for koncernen Aktiver Randers, den 15. maj 2007 Side 12 af 22 mio. EUR 31. marts marts december 2006 Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Værdipapirer Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Salgsordrer under udførelse Andre tilgodehavender Tilgodehavende provenu fra kapitalforhøjelse Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

13 Balance for koncernen Passiver Randers, den 15. maj 2007 Side 13 af 22 mio. EUR 31. marts marts december 2006 Aktiekapital Øvrige reserver Overført resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

14 Egenkapitalopgørelse for koncernen 3 mdr Randers, den 15. maj 2007 Side 14 af 22 mio. EUR Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for pengestrømsafdækning Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar Valutakursregulering vedrørende omregning til euro Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, overført til resultatopgørelsen. 0 0 (4) 0 (4) Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, ultimo Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 (1) 0 (1) Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst i alt Egenkapital 31. marts

15 Egenkapitalopgørelse for koncernen 3 mdr Randers, den 15. maj 2007 Side 15 af 22 mio. EUR Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for pengestrømsafdækning Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar (5) Valutakursregulering vedrørende omregning til euro (1) (1) Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, overført til resultatopgørelsen Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, ultimo 0 0 (5) 0 (5) Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 (1) 0 (1) Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen (1) 1 Periodens resultat (3) (3) Totalindkomst i alt (4) (2) Kapitalforhøjelse Øvrige egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. marts (4)

16 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen Randers, den 15. maj 2007 Side 16 af marts 31. marts mio. EUR Periodens resultat 17 (3) Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (19) (9) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) 4 (11) Pengestrømme fra drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (51) (36) Pengestrømme fra driftsaktivitet (12) (24) Nettoinvestering i immaterielle og andre langfristede aktiver (14) (7) Nettoinvestering i materielle aktiver (34) (26) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (48) (33) Tilbagebetaling af langfristet gæld (18) (50) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (18) (50) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (78) (107) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kursregulering af likvider (2) (1) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 31. marts 363 (18) Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (3) (104) 363 (18)

17 Side 17 af 22 Ledelsespåtegning Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar-31. marts 2007 for Vestas Wind Systems A/S. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Kvartalsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af kvartalsrapporten retvisende. Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Randers, den 15. maj 2007 Direktion Ditlev Engel Koncernchef (CEO) Henrik Nørremark Koncernøkonomidirektør (CFO) Bestyrelse Bent Erik Carlsen Formand Torsten Erik Rasmussen Næstformand Arne Pedersen Freddy Frandsen Jørgen Huno Rasmussen Jørn Ankær Thomsen Kim Hvid Thomsen Kurt Anker Nielsen Sussie Dvinge Agerbo Svend Åge D. Andersen

18 Side 18 af 22 Meddelelser til Københavns Fondsbørs Udsendt i perioden fra den 1. januar 2007 til den 15. maj Vestas får 100 MW-ordre i USA til levering i Store ordrer til Vestas fra Toyota Tsusho Corporation Vestas får store ordrer i Kina Vestas' forventede 2006-resultat Vestas modtager stor ordre på V90-3,0 MW vindmøller til Tyrkiet Årsrapport 2006: Store forbedringer gav markant bedre balance Ledende Medarbejderes og deres nærståendes transaktioner med værdipapirer i Vestas Wind Systems A/S Indberetning af Vestas Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer Finanskalender Indkaldelse til generalforsamling Vestas modtager 145 MW-ordre i USA til levering i Indberetning af Vestas Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer Tidligere annonceret patentsag udvidet til Holland Vestas modtager 70 MW-ordre i USA til levering i Ordrer på V80-2,0 MW-vindmøller fra det kinesiske marked Status på patentstridigheder med Enercon GmbH, Aloys Wobben Vestas har modtaget to ordrer på i alt 80 MW til Spanien Vestas modtager 150 MW-ordre i USA til levering i 2007/ Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 26. april 2007 kl Vestas har modtaget en ordre på i alt 94 stk. V90-møller til Spanien

19 Side 19 af 22 Finanskalender Offentliggørelse af kvartalsrapport 2. kvartal Offentliggørelse af kvartalsrapport 3. kvartal Offentliggørelse af årsrapport for Ordinær generalforsamling Offentliggørelse af kvartalsrapport 1. kvartal Offentliggørelse af kvartalsrapport 2. kvartal Offentliggørelse af kvartalsrapport 3. kvartal 2008

20 Side 20 af 22 Salgsudvikling (overleveret) Salg i MW 1. kvartal kvartal 2006 Hele året 2006 Belgien Danmark Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Litauen Polen Portugal Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyrkiet Tyskland Ungarn Østrig Total Europa Canada USA Total Nord- og Sydamerika Australien Filippinerne Indien Japan Kina Sydkorea Taiwan Total Asien/Oceanien Total verden

21 Side 21 af 22 Garantihensættelser mio. EUR 31. marts marts december 2006 Garantihensættelser, primo Valutakursregulering 0 0 (2) Periodens hensættelser Periodens forbrug af garantihensættelser (34) (31) (188) Garantihensættelser, ultimo Forfaldstidspunkterne for garantiforpligtelser forventes at blive: 0-1 år > 1 år

22 Side 22 af 22 Segmentoplysninger mio. EUR Europa Nord- og Sydamerika Asien og Oceanien Ikke fordelt Total 1. kvartal 2007 Omsætning Resultat før skat kvartal 2006 Omsætning Resultat før skat 8 (7) 4 (10) (5)

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Randers, den 21. august 2007 Side 1 af 21 Delårsrapport, andet kvartal 2007 Indtjeningsfremgangen fortsætter for No. 1 in Modern Energy Resumé: Omsætning

Læs mere

Første kvartal 2006 udviklede sig som forventet

Første kvartal 2006 udviklede sig som forventet Side 1 af 21 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Første kvartal 2006 udviklede sig som forventet Resumé: Vestas realiserede i første kvartal en omsætning på EUR 715 mio., hvilket

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vækst og EBIT øges markant

Vækst og EBIT øges markant Randers, den 22. november 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 49/2006 Side 1 af 22 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Delårsrapport, tredje kvartal 2006: Vækst og EBIT øges markant Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Randers, den 8. maj 2008 Side 1 af 22 No. 1 in Modern Energy: Fremgangen i lønsomheden fortsætter Resumé: Vestas omsatte for EUR 701 mio. i første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere