PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Sicopal Green EH 2059 Kemisk navn: cobalttitanitgrøn spinel CAS-nummer: REACH registreringsnummer: Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser: farvestof til farve- og lakindustrien, pigment 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Kontaktadresse: BASF A/S Ved Stadsgraven København S DENMARK Telefon: adresse: 1.4. Nødtelefon Giftlinjen: , 24-timers service 7 dage om ugen International emergency number: Telefon: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

2 side: 2/13 I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Produktet er ikke klassificeringspligtigt i henhold til GHS kriterierne. I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Mulige farer: Ingen særlige risici er kendte Mærkningselementer I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til GHS kriterierne. I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF EU-direktiv Produktet er ifølge EU-direktiver ikke mærkningspligtig Andre farer I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Ingen særlige farer er kendt, når forskrifterne/anvisningerne for lagring og omgang bliver overholdt. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Kemisk beskrivelse uorganisk pigment cobalttitanitgrøn spinel CAS-nummer: EF-nummer: C.I. Pigment Green Blandinger

3 side: 3/13 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Forurenet tøj fjernes. Efter indånding: Ved åndedrætsbesvær efter indånding af støv: Frisk luft, lægehjælp. Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne. Ved indtagelse: Skyl munden og drik derefter rigelige mængder vand Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: Der er ingen kendte stærke reaktioner for den menneskelige krop Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel: tørpulver, skum Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes: kuldioxid 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen sundhedsskadelige dampe Dannelse af røg/tåge. De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand Anvisninger for brandmandskab Øvrigt: Faren afhænger af de brændende stoffer og brandbetingelserne. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Undgå støvudvikling. Anvend personlig beskyttelsesdragt.

4 side: 4/ Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forurenet vand/slukningsvand opsamles. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Ved små mængder: Optages med egnede redskaber og bortskaffes. Ved store mængder: Optages med støvbindende materiale og bortskaffes. Undgå støvudvikling Henvisning til andre punkter Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Ved omhældning af større mængder uden udsugningsanlæg: benyt åndedrætsværn. Brand- og eksplosionsbeskyttelse: Ingen særlige forholdsregler påkrævet Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Hold beholder tæt lukket og tør; opbevares køligt Særlige anvendelser For de relevante indentificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads : cobalttitanitgrøn spinel Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 0,01 mg/m3 (GV (DK)) målte som: Kobalt (Co) DNEL Ingen DNELs er blevet afledt Eksponeringskontrol Personlige værnemidler Beskyttelse af åndedrætsorganer:

5 side: 5/13 Egnet åndedrætsværn ved lavere koncentration eller kort tids påvirkning: Partikelfilter med middel tilbageholdelsesevne for faste og flydende partikler (f.eks. EN 143 eller 149, type P2 eller FFP2). Beskyttelse af hænder: Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374) Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN 374): f.eks. nitrilgummi (0,4mm), chlorprengummi (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7 mm), og andre. Yderligere bemærkning: Oplysningerne er baseret på egne forsøg, faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den i henhold til EN 374 bestemte gennemtrængningstid. På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges. Beskyttelse af øjne: Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166) Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. På grund af produktets farvende egenskaber skal lukket arbejdstøj benyttes, således at tilsmudsning i forbindelse med arbejdet undgås. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk form: pulver Farve: grøn Lugt: lugtfri Lugtgrænse: ikke anvendelig, da ingen mærkbar lugt ph-værdi: 8,5-9,5 Smeltepunkt: > C (1.013 hpa) Kogepunkt: ikke anvendelig, faststof med smeltepunkt over 300 C Flammepunkt: Studie er ikke nødvendig. Fordampningshastighed: Produktet er et ikke-flygtigt faststof. Antændelighed: ikke antændelig Nedre eksplosionsgrænse: For faste stoffer ikke relevante for klassificering og mærkning. Øvre eksplosionsgrænse: For faste stoffer ikke relevante for klassificering og mærkning. (måling)

6 side: 6/13 Antændelsestemperatur: Studie er ikke nødvendig. Damptryk: ikke anvendelig Densitet: ca. 4,9 g/cm3 (OECD Guideline 109) (20 C) relativ densitet: ca. 4,9 (20 C) Relativ damptæthed (luft): Produktet er et ikke-flygtigt faststof. Opløselighed i vand: uopløselig Opløselighed (kvantitativ) : uopløselig Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): ikke anvendelig Selvantændelighed: ikke selvantændelig Termisk nedbrydning: Ingen nedbrydning ved retmæssig opbevaring og håndtering. Viskositet, dynamisk: Studie er ikke nødvendig. eksplosionsfare: ikke eksplosiv Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende 9.2. Andre oplysninger Selvopvarmende: Pakkefylde: pka: Hygroskopi: Adsorption: Overfladespænding: Kornstørrelsesfordelin g: Dette er ikke et selvopvarmende stof. 675 kg/m3 Stoffet dissociere ikke., uopløselig ikke hygroskopisk Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige. ikke anvendelig Ingen eksisterende data. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved overholdelse af foreskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering Risiko for farlige reaktioner Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering.

7 side: 7/ Forhold, der skal undgås Undgå støvudvikling Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås: Ikke bekendt med stoffer, som skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Vurdering af akut toksicitet: I praksis ikke toksisk ved én enkel oral indtagelse. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. Eksperimentelle/beregnede data: LD50 rotte (oral): > mg/kg (OECD Guideline 401) Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. LC50 (inhalativ): ikke bestemt LD50 (dermal): ikke bestemt Irritation Vurdering af irritationseffekt: Virker ikke irriterende på huden. Virker ikke irriterende på øjnene. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. Eksperimentelle/beregnede data: Hudætsning/hudirritation kanin: ikke irriterende (Draize-test) Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. Alvorlig øjenskade/øjenirritation kanin: ikke irriterende (BASF-test) Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

8 side: 8/13 Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering Vurdering af sensibilitet: Udfra den kemiske struktur er der ingen mistanke om en sensibiliserende virkning. Eksperimentelle/beregnede data: Ingen eksisterende data. Kimcellemutagenicitet Bedømmelse mutagenitet: Ved mutagenitetstests er der ikke blevet påvist et genotoksisk potentiale. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. Carcinogenitet Bedømmelse carcinogenitet: Ingen eksisterende data. reproduktionstoksicitet Vurdering af reproduktionstoksicitet: Dyreforsøg viser ikke tegn på frugtbarhedsskadende virkning. Resultaterne blev fastslået ved en screeningstest (OECD 421/422). Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. Udviklingstoksicitet Vurdering af teratogenicitet: På basis af dyreforsøg kan fosterskadende virkninger udelukkes. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. Resultaterne blev fastslået ved en screeningstest (OECD 421/422). Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) STOT vurdering enkelt: Baseret på den foreliggende information er en organspecifik toksicitet ikke forventet. Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering: Gentagen oral indtagelse af stoffet forårsager ingen stofbetingede effekter. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. Aspirationsfare ikke anvendelig

9 side: 9/13 PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Vurdering af aquatisk toksicitet: Der er stor sandsynlighed for, at produktet er harmløst overfor aquatiske organismer. Ved udledning i biologisk rensningsanlæg, er der - afhængig af de lokale betingelser og de foreliggende koncentrationer - mulighed for forstyrrelse af det aktiverede slams nedbrydningsaktivitet. Fisketoksicitet: LC50 (96 h) > mg/l, Leuciscus idus (DIN del 15, statisk) Angivelsen af den toksiske virkning referer til nominel koncentrationen. Analogi: Vurdering foretaget ud fra kemisk sammenlignelige produkter. Akvatiske hvirvelløse dyr: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Direktiv 92/69/EØF, C.2, statisk) Angivelsen af den toksiske virkning referer til nominel koncentrationen. Analogi: Vurdering foretaget ud fra kemisk sammenlignelige produkter. Vandplante: EC50 (72 h) > 100 mg/l (væksthastighed), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statisk) Angivelsen af den toksiske virkning referer til nominel koncentrationen. Produktet er i testmediet svært opløseligt. Et eluat blev testet. Analogi: Vurdering foretaget ud fra kemisk sammenlignelige produkter. Mikroorganismer/effekt på aktivt slam: EC50 (30 min) 33 mg/l, aktiveret slam (DIN EN ISO 8192) Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. Kronisk fisketoksicitet: Der foreligger ingen data omkring kronisk toksicitet for fisk. Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater: NOEC (21 d) > 1 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatisk) Produktet er i testmediet svært opløseligt. En mættet opløsning blev testet. Kun grænsekoncentration blev testet (LIMIT-test). Ingen toksisk virkning indenfor området for vandopløselighed. Vurdering af terrestrial toksicitet: Ingen data om terrestrial toksicitet til rådighed Persistens og nedbrydelighed Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O): Uorganisk produkt, kan ikke elimineres fra vand via biologisk rensning. Oplysninger om eliminerbarhed: Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.

10 side: 10/13 Vurdering af stabilitet i vand: På basis af de strukturelle egenskaber forventes ingen hydrolyse Bioakkumuleringspotentiale Vurdering af bioakkumuleringpotentialet.: På grund af konsistensen samt produktets vandopløselighed er biotilgængelighed ikke sandsynlig. Bioakkumuleringspotentiale: Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige. På grund af produktets konsistens såvel som ringe opløselighed i vand er biotilgængelighed ikke sandsynlig. Produktet indeholder tungmetaller. Udledning til miljøet skal undgås. Speciel forbehandling er nødvendig Mobilitet i jord Bedømmelse af transport mellem miljøområder: Adsorbtion til faste jordpatikler forventes ikke Resultater af PBT- og vpvb-vurdering I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Ikke anvendelig for uorganiske stoffer Andre negative virkninger Stoffet er ikke listet i Forordning (EF) 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget Supplerende oplysninger Yderligere henvisninger - fordeling & forbliven: Ved behandling eller udledning af spildevand i biologiske rensningsanlæg skal de lokale og offentlige forskrifter og bestemmelser overholdes. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for eksempel forbrændes i et egnet anlæg. Undersøg muligheden for genanvendelse/recycling. Forurenet emballage: Ikke forurenet emballage kan genanvendes. Emballage, der ikke kan rengøres skal bortskaffes som stoffet.

11 side: 11/13 PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport ADR UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Miljøfarer: Særlige forsigtighedsregler for brugeren RID UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Miljøfarer: Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Ingen bekendt. Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Ingen bekendt. Indenrigssøtransport ADN UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Miljøfarer: Særlige forsigtighedsregler for brugeren Transport i tankskib i indre vandveje: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Ingen bekendt. Ikke vurderet Søtransport IMDG Sea transport IMDG Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne UN-nummer: UN number: Not applicable UN- UN proper shipping Not applicable

12 side: 12/13 forsendelsesbetegnelse name: (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Transport hazard Not applicable class(es): Emballagegruppe: Packing group: Not applicable Miljøfarer: Environmental Not applicable hazards: Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt. Special precautions for user None known Lufttransport IATA/ICAO Air transport IATA/ICAO Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne UN-nummer: UN number: Not applicable UNforsendelsesbetegnelse UN proper shipping Not applicable (UN proper shipping name): name: Transportfareklasse(r): Transport hazard Not applicable class(es): Emballagegruppe: Packing group: Not applicable Miljøfarer: Environmental Not applicable Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt. hazards: Special precautions for user None known UN-nummer Se de modsvarende angivelser for "UN-nummer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Transportfareklasse(r) Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Emballagegruppe Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Miljøfarer Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Særlige forsigtighedsregler for brugeren

13 side: 13/13 Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code Forordning: Ikke vurderet Regulation: Not evaluated Transport tilladt: Ikke vurderet Shipment approved: Not evaluated forureningsnavn: Ikke vurderet Pollution name: Not evaluated Forureningskatagori: Ikke vurderet Pollution category: Not evaluated Skibstype: Ikke vurderet Ship Type: Not evaluated PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurdering gennemført PUNKT 16: Andre oplysninger Hvis De har spørgsmål til dette SDB, dets indhold eller andre produktsikkerhedsrelevante spørgsmål, bedes De skrive til følgende adresse: De oplysninger, som er i sikkerhedsdatabladet, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav. Oplysningerne beskriver ikke produktets egenskaber (produktspecifikation). En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser. Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produkt: GLAD SSD ABSORBER Side 1 af 5 (Sol-speedi-DRI) 20.10.08

SIKKERHEDSDATABLAD. Produkt: GLAD SSD ABSORBER Side 1 af 5 (Sol-speedi-DRI) 20.10.08 SIKKERHEDSDATABLAD Produkt: GLAD SSD ABSORBER Side 1 af 5 (Sol-speedi-DRI) 20.10.08 (30289239/SDS_GEN_DK/DA) 1. PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFIKATION Handelsnavn: Glad SSD Absorber Produkttype og anvendelse:

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Ultramid B36 LN Kemisk navn: polyamid (PA 6) CAS-nummer: 25038-54-4 Relevante identificerede

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator ULTRADUR B 4520 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PUR-Schaum Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad MakeMake Hvid PRO Dato: 6.10.2015 side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MakeMake Hvid PRO 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Sicopal Orange K 2430 Produktregistreringsnummer: 2338081 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. REACH registreringsnummer: ,

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. REACH registreringsnummer: , Sikkerhedsdatablad side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Cinquasia Pink K 4430 FP Kemisk navn: PIGMENT Red 122 CAS-nummer: 980-26-7

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Irgazin Orange EH 1287 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Firemist Pearl 9G130L Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Heliogen Gruen K 9360 FK 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Sicocer F Eisenrosa 2350 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/11 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Cromophtal Yellow L 1061 HD Kemisk navn: Benzoic acid, 2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterLife WP 760 also Hydrofix Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Cromophtal Violet K 5700 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterEmaco T 545 also EMACO T545 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish SRT 488 yellow also RETARMENT PASTA 08 (YELLOW)

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish SRT 488 yellow also RETARMENT PASTA 08 (YELLOW) Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterFinish SRT 488 yellow also RETARMENT PASTA 08 (YELLOW) Relevante identificerede

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211 Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterTop 544 also MASTERTOP 544 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterLife 80P also Collocrete P-80 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Micro-Sorb 300 LVM Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterGlenium ACE 430 also GLENIUM ACE 430

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterGlenium ACE 430 also GLENIUM ACE 430 Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterGlenium ACE 430 also GLENIUM ACE 430 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad MakeMake Rød PRO Dato: 6.10.2015 side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MakeMake Rød PRO 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Irgazin Red L 3600 HD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterEmaco S 170SP also EMACO S70 DRY

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterEmaco S 170SP also EMACO S70 DRY Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterEmaco S 170SP also EMACO S70 DRY Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

side: 1/10 BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato / revideret den: Version: 1.0 Produkt: Dispex CX 4325

side: 1/10 BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato / revideret den: Version: 1.0 Produkt: Dispex CX 4325 Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Dispex CX 4325 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Luconyl NG Rot 3395 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Cromophtal Orange K 2960 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Dispex Ultra PA 4501 Kemisk navn: Fatty acids, sunflower-oil, conjugated, polymers

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Lumina Exterior Red Blue 6303D 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterKure 127WB also MASTERKURE 127

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterKure 127WB also MASTERKURE 127 Sikkerhedsdatablad side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterKure 127WB also MASTERKURE 127 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterFinish FW 323 also LASOL VOKS 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ULTRADUR B 4300 K4 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Microlen Blue 7098 MC 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MakeMake Bassin Tætningsmembran Comp B side: 1/8 Dato: 10.10.2015 Produkt: MakeMake Bassin Tætningsmembran COMPONENT B Version: 1.

Sikkerhedsdatablad MakeMake Bassin Tætningsmembran Comp B side: 1/8 Dato: 10.10.2015 Produkt: MakeMake Bassin Tætningsmembran COMPONENT B Version: 1. Sikkerhedsdatablad MakeMake Bassin Tætningsmembran Comp B side: 1/8 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed MAKEMAKE Bassin tætningsmembran COMPONENT B Anvendelse: Produkt til

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. BASOTECT W 2500mmx1250mmx500mm

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. BASOTECT W 2500mmx1250mmx500mm Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator BASOTECT W 2500mmx1250mmx500mm 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Dispers Weiss 0022 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Cromophtal Red D 3890 Kemisk navn: C.I. PIGMENT Red 144 CAS-nummer: 5280-78-4

Læs mere

side: 1/10 BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato / revideret den: Version: 1.0 Produkt: Orasol Red 363

side: 1/10 BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato / revideret den: Version: 1.0 Produkt: Orasol Red 363 Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Orasol Red 363 Kemisk navn: 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-n-3-(isopropoxypropyl)b

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Paliogen Red Violet K 5411 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Luconyl Gelb 1916 Produktregistreringsnummer: 474266 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hydagen CAT Kemisk navn: Citric acid ester REACH registreringsnummer:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterSet R 10 also Lasment 10 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Laromer LR 8981 Kemisk navn: Polyester acrylate Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stenol 1822 Sr Kemisk navn: Fatty alcohol C18-22 REACH registreringsnummer:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/14 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Joncryl 8223 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Plurasafe PE Cable PE Extrusion Lubricant

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Plurasafe PE Cable PE Extrusion Lubricant Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Plurasafe PE Cable PE Extrusion Lubricant 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterProtect P 310 also MASTERSEAL F1100 PRIMER

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterProtect P 310 also MASTERSEAL F1100 PRIMER Sikkerhedsdatablad side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterProtect P 310 also MASTERSEAL F1100 PRIMER 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator NEOPOLEN* P 9230 K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/11 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator HD-Ocenol 70/75 V Kemisk navn: Alcohols, C16-18 and C18 unsaturated REACH registreringsnummer:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Copherol F 1300 C 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterFinish SRT 488 red 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/14 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Tinogard TT Kemisk navn: Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat)

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/14 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Cromophtal Yellow K 0990 Kemisk navn: 3,3'-[(2-Chloro-5-methyl-p-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxoethylene)azo]]bis[4-

Læs mere

Heiss Development Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato / revideret den: 23.06.2014 Version: 1.0 Produkt: Colour Fix

Heiss Development Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato / revideret den: 23.06.2014 Version: 1.0 Produkt: Colour Fix Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Colour Fix Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterEmaco S 5400 also EMACO NANOCRETE R4

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterEmaco S 5400 also EMACO NANOCRETE R4 Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterEmaco S 5400 also EMACO NANOCRETE R4 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad MakeMake Mørke Rød PRO Farvepigment Dato: 6.10.2015 side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MakeMake Mørke Rød

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lascoat Opløsning. 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lascoat Opløsning. 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad side: 1/7 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Lascoat Opløsning Anvendelse: Produkt til bygningskemikalier Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktadresse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/14 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Cromophtal Yellow K 1500 FP Kemisk navn: C.I. Pigment Yellow 95 REACH

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/14 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Glysantin G30 Produktregistreringsnummer: 2322098 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/14 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Xfast Gelb 1102 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/14 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Irganox 1076 Kemisk navn: octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 4101 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/15 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator STORM PELLETS 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Cutina CP Kemisk navn: Fatty acid ester REACH registreringsnummer: 01-2119972308-30-0001

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Æstetikvoks Artikelnummern: 30935 / 30936 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterEmaco T 350SL PART A also EMACO T350 SL PART 1 GREY

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterEmaco T 350SL PART A also EMACO T350 SL PART 1 GREY Sikkerhedsdatablad side: 1/10 Dato / revideret den: 16.04.2012 Version: 2.0 Produkt: MasterEmaco T 350SL PART A also EMACO T350 SL PART 1 GREY (ID nr. 30610180/SDS_GEN_DK/DA) trykdato 18.01.2014 1. Identifikation

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Uvinul MC 80 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere