1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden"

Transkript

1 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt udn ændringr md mindr dr på hånd r modtagt skriftlig aftal fra 3M, og (2) hvrkn kopi original blivr vidrsolgt på andn vis distriburt md dt mål at tjn profit drpå. Dokumnt Grupp: Vrsionsnummr: 3.01 Rvisionsdato: 14/08/2014 Erstattr Dato: 26/10/2011 Transport vrsions nummr: 1.00 (26/10/2011) Dtt Sikkrhdsdatablad r udarbjdt i ovrnsstmmls md REACH Forordningn (1907/2006) og dns modificringr 1: Idntifikation af stofft / dt kmisk produkt og af slskabt / virksomhdn 1.1 Idntifikation af stof kmisk produkt 3M AUTO GLASS SEALER PN Produkt idntifikationsnumr FS FS FS Anvndls af stofft/dt kmisk produkt Idntificrt anvndlsr Auto Glas Butyl Tætningsmass 1.3 Idntifikation af slskab/virksomhd Adrss: 3M A/S, Hannmanns Allé 53, DK 2300 Købnhavn S. Tlfon: (+45) mail: Hjmmsid: Nødtlfon Giftlinin Punkt 2: Faridntifikation 2.1 Klassificring af stofft blandingn CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Dtt matrial r ikk klassificrt som farligt i hnhold til Rgulation (EC) Nr. 1272/2008, som ændrt, på klassifikation, tikttring og pakning af stoffr og blandingr. (CLP) Farlig stoffr (67/548/EØF)/Præparat dirktivt(1999/45/ef) Dtt produkt r, i hnhold til EU Dirktiv 1999/45/EF, ikk klassificrt som farligt. 2.2 Etiktlmntr CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Ikk anvndlig Sid: 1 af 16

2 Notr vdrørnd tikttring: Nota L gældnd CAS Farlig stoffr (67/548/EØF)/Præparat dirktivt(1999/45/ef) Ikk anvndlig Notr vdrørnd tikttring: Nota L gældnd CAS Andr farr Ingn kndt Punkt 3: Sammnsætning af / oplysning om indholdsstoffr Indholdsstoffr C.A.S. Nr. EU Invntory % af Vægt Klassifikation Kaolin EINECS Carbon Black EINECS Butylgummi TS Handlshm mlighd Talkum EINECS Glycrolstr af rnsyr EINECS Dstillatr (råoli), solvntraffinrd tung EINECS Nota L (EU) paraffin Xn:R65; R66 (Slv-klassificrt) Titaniumdioxid EINECS Kvarts Silika EINECS Nota L (CLP) Asp. Tox. 1, H304; EUH066 (Slv-klassificrt) < 1 Xn:R48/20 (Råvarlvrandør) STOT RE 1, H372 (Slv-klassificrt) S punkt 16 dn fuld ordlyd af nhvr R- og H-sætning, dr rfrrs til i dnn sktion. Dr hnviss til punkt 15, rlvant Notr, som omfattr ovnstånd indholdsstoffr. For inmation om rhvrvsmæssig ksponrings bgrænsningr PBT vpbt, s punkt 8 og 12 i dtt Sikkrhdsdatablad Carbon Black ( ) Er optagt på Arbjdstilsynts list ovr kræftfrmkaldnd stoffr (Grænsværdilistn, Bilag 3.6) Kvarts Silika ( ) Er optagt på Arbjdstilsynts list ovr kræftfrmkaldnd stoffr (Grænsværdilistn, Bilag 3.6) For bgrænsingr vd brug s: Bkndtgørls om anstaltningr til byggls af kræftrisikon vd arbjd md stoffr og matrialr (bilag 1) md rfrnc til stoffr, som r optagt på kræftlistn og nævnt i dtt afsnit. Carbon Black ( ) ksistrr og skal i hnhold til lovgivningn notificrs/godknds af dn Dansk Miljøstyrls Kvarts Silika ( ) ksistrr og skal i hnhold til lovgivningn notificrs/godknds af dn Dansk Miljøstyrls Sid: 2 af 16

3 Punkt 4: Førsthjælpsanstaltningr 4.1 Bskrivls af førsthjælpsanstaltningr Indånding: Dr vnts ikk at vær bhov førsthjælp. Hudkontakt: Dr vnts ikk at vær bhov førsthjælp. Øjnkontakt: Dr vnts ikk at vær bhov førsthjælp. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl og rns mundn. Hvis du følr dig utilpas - søg læghjælp. 4.2 Mst vigtig symptomr og ffktr, båd akutt og sinkd s punkt 11.1 inmation om toksikologisk ffktr 4.3 Indikation af nhvr m øjblikkligt påkrævt læghjælp spcial bhandling Ikk anvndligt 5: Brandbkæmpls 5.1 Slukningsmidlr Vd brand: Anvnd t br andslukningsmiddl passnd til almindlg brandbar matrialr, såsom vand skum til brandslukning. 5.2 Spcill farr, som frmkommr af stofft blandingn Ingn naturlig i dtt produkt. 5.3 Råd til brandslukningsprsonal Ingn særlig bskyttlssanstaltningr brandmænd r vntt 6: Forholdsrglr ovr udslip vd uhld 6.1 Prsonlig holdsrglr, bskyttlssudstyr og nødprocdurr Vntilr områdt. Dr hnviss til andr sktionr af dtt SDS inmation omkring fysisk og sundhdsfarr, ånddrætsværn, vntilation, og prsonligt sikkrhdsudstyr. 6.2 Miljømæssig holdsrglr Undgå udldning til miljøt. 6.3 Mtodr og matrialr til indslutning og oprnsning Dt spildt matrial opsamls. Fj spildt op. Opbvars i lukkt bholdr. Spild fjrns. Bholdr sgls. Fjrn dt opsamld matrial så hurtigt som muligt. 6.4 Rfrncr til andr sktionr (punktr) Hnvis til punkt 8 og 13 supplrnd inmation 7: Håndtring og opbvaring 7.1 Forholdsrglr sikkr håndtring Sid: 3 af 16

4 Kun til industril profssionl brug. Dr må ikk spiss, drikks rygs undr brugn af dtt produkt. Vask grundigt ftr brug. 7.2 Forhold sikkr opbvaring samt nhvr unlighd Ingn spcill krav til opbvaring. 7.3 Spcifik slutbrug S inmation undr punkt 7.1 og 7.2 håndtring og opbvarings anbfalingr. S undr punkt 8 Eksponringskontrol og anbfald prsonlig værnmidlr. 8: Eksponringskontrol / Prsonlig værnmidlr 8.1 Kontrol paramtr Erhvrvsmæssig grænsværdir Indholdsstoffr C.A.S. Nr. Bmyndigt organ/ myndighd Kaolin Danmark OEL'r: Carbon Black Danmark OEL'r: Titaniumdioxid Danmark OEL'r: Kvarts Silika Danmark OEL'r: Olitåg, Minral Danmark OEL'r: Danmark OEL'r: : Danmark. Grænsværdir TWA: Tim -Wightd-Avrag STEL: Short Trm Exposur Limit CEIL: Loftsværdi 8.2 Eksponringskontrol Bgrænsningstyp TWA(rspirablt)(8 timr):2 mg/m3 TWA(8 timr):3.5 mg/m3 TWA(som Ti)(8 timr):6 mg/m3 TWA(som total)(8 timr):0.3 mg/m3;twa(rspirablt)(8 timr):0.1 mg/m3 TWA(som tåg)(8 timr):1 mg/m3 Supplrnd kommntarr Kræftfrmkaldnd Kræftfrmkaldnd 8.3 maskinmæssig kontrol Anvnd gnral tyndingsvntilation og/ lokal udsugningsvntilation til at kontrollr luftbårn udsættlsr r undr rlvant vant grænsværdir og/ kontrollr støv/røg/ /gas/tåg/damp/spray. Hvis vntilation r t, så anvnd ånddrætsværn Prsonligt sikkrhdsudstyr (PPE) Øjn/ansigtsbskyttls Øjnbskyttls r ikk påkrævt. Hud/hånd bskyttls Dr r ikk påkrævt nogl handskr til kmisk bskyttls. Bskyttls af ånddrætsorganr Vd normal brug vnts luftbårn udsættlsr ikk at nå n størrlssordn, som krævr ånddrætsværn. Sid: 4 af 16

5 Såfrmt malkodn mdførr mr rstriktiv typ ånddrætsværn (værnmidlr) - skal vurdringn af værnmidlr vær i hnhold til rtningslinirn nævnt i malkodbkndtgørlsn. 9: Fysisk-kmisk gnskabr 9.1 Inmation om grundlæggnd fysisk og kmisk gnskabr Fysisk tilstand Fast stof. Spcifik Fysisk Form: Past Udsnd/Lugt sort, lugtløs Lugttærskl Ingn data til rådighd ph Ingn data til rådighd Kogpunkt/kogpunktsintrval Ikk Anvndlig Smltpunkt Ingn data til rådighd Brændbarhd (fast stof, gas) Ikk klassificrt. Eksplosiv gnskabr Ikk klassificrt. Oxidrnd gnskabr: Ikk klassificrt. Flammpunkt >=100 ºC Slvantændlig tmpratur Ikk Anvndlig Brandfarlig Bgrænsningr (LEL) Ikk Anvndlig Brandfarlig Bgrænsningr (UEL) Ikk Anvndlig Damptryk Ikk Anvndlig Rlativ Dnsitt >=1,25 [Rf Std:Vand=1] Vandopløslighd Ingn data til rådighd Ikk vandopløslig Ingn data til rådighd Fordlingskofficint: n-oktanol/vand Ingn data til rådighd Fordampningshastighd Ikk Anvndlig Dampmassfyld Ikk Anvndlig Dkomponringstmpratur Ingn data til rådighd Viskositt Ingn data til rådighd Dnsitt Ingn data til rådighd 9.2 Andn inmation Flygtig Organisk Bstanddl (VOC) Ingn data til rådighd Procnt flygtig 0 % VOC Lss H2O & Undtagn Opløsningsmidlr Ingn data til rådighd 10: Stabilitt og raktivitt 10.1 Raktivitt Dtt matrial btragts som værnd ikk-raktiv undr normal brugshold Kmisk stabilitt Stabil Sandsynlighd farlig raktionr Farlig polymrisation vil ikk komm Forhold, dr skal undgås Ingn kndt Unlig matrialr Ingn kndt. Sid: 5 af 16

6 10.6 Farlig ndbrydningsproduktr Stof Kulilt Kuldioxid Giftig Damp, Gassr, Partiklr Forhold Ikk spcificrt Ikk spcificrt Ikk spcificrt 11: Tok sikologisk oplysningr Inmationn ndn r muligvis ikk i ovrnstmmls md EU matrialn i afsnit 2 og/ ingrdinsrn i afsnit 3, hvis spcifikk ingrdinsr r bmyndigt af n komptnt myndighd. Endvidr r rklæringr og data, dr r præsntrt i afsnit 11, basrt på UN GHS brgningsrglr og r r afldt fra 3M vurdringr Inmation om Toksikologisk gnskabr Tgn og Symptomr på Eksponring Basrt på tstdata og/ komponnt inmation, kan dtt matrial producr følgnd sundhdsfarr: Indånding: Dr vnts ingn sundhdsfar vd indånding. Hudkontakt: Kontakt md hudn vd brug af produktt, vnts ikk at kunn mdfør væsntlig irritation. Øjnkontakt: Kontakt md øjnn undr brug af produktt vnts ikk at kunn mdfør væsntlig irritation. Indtagls: Irritation af døjlsssystmt md symptomr som smrt, opkastning, mavømhd, kvalm, blod i opkast og i afføringn. Toksikologisk Data Hvis n komponnt r offntliggjort i sktion 3, mn ikk frmgår i tablln hrundr, så r data ntn ikk dn grænsværdi data r ikk tilstrækklig. Akut Toksicitt Navn Rut Artr / Værdi Typr Ovrordnd produkt Indtagls Ingn data til rådighd; brgnt ATE >5.000 mg/kg Kaolin Drmal LD50 stimrt til at vær > mg/kg Kaolin Indtagls Mnnsk LD50 > mg/kg Carbon Black Drmal Kanin LD50 > mg/kg Carbon Black Indtagls Rott LD50 > mg/kg Butylgummi Indtagls LD50 stimrt til at vær > mg/kg Talkum Drmal LD50 Ikk til rådighd Talkum Indtagls LD50 Ikk til rådighd Dstillatr (råoli), solvntraffinrd tung paraffin- Drmal Kanin LD50 > mg/kg Dstillatr (råoli), solvntraffinrd tung paraffin- Indtagls Rott LD50 > Titaniumdioxid Drmal Kanin LD50 > mg/kg Titaniumdioxid Indånding- Rott LC50 > 6,82 mg/l Støv/Tåg (4 timr) Titaniumdioxid Indtagls Rott LD50 > mg/kg Glycrolstr af rnsyr Drmal Kanin LD50 > mg/kg Glycrolstr af rnsyr Indtagls Rott LD50 > mg/kg Kvarts Silika Drmal LD50 stimrt til at vær > mg/kg Kvarts Silika Indtagls LD50 stimrt til at vær > mg/kg AT E = Akut Toksicitts Estimat Sid: 6 af 16

7 Ætsningsfar på hudn/irritation Navn Artr / Værdi Typr Kaolin Ingn særlig irritation Carbon Black Kanin Ingn særlig irritation Butylgummi Kanin Ingn særlig irritation Talkum Kanin Ingn særlig irritation Dstillatr (råoli), solvntraffinrd tung paraffin- Kanin Minimal irritation. Titaniumdioxid Kanin Ingn særlig irritation Glycrolstr af rnsyr Kanin Minimal irritation. Kvarts Silika Ingn særlig irritation Alvorlig skad på øjn/irritation Navn Artr / Værdi Typr Kaolin Ingn særlig irritation Carbon Black Kanin Ingn særlig irritation Butylgummi Ingn særlig irritation Talkum Kanin Ingn særlig irritation Dstillatr (råoli), solvntraffinrd tung paraffin- Kanin Mildt irritrnd Titaniumdioxid Kanin Ingn særlig irritation Glycrolstr af rnsyr Kanin Mildt irritrnd Hud snsibilisrnd Navn Artr / Typr Dstillatr (råoli), solvntraffinrd tung paraffin- Guina pig Titaniumdioxid Mnnsk r og dyr Glycrolstr af rnsyr Guina pig Snsibilisring af ånddrætsorganrn Navn Artr / Typr Talkum Mnnsk Værdi Ikk snsibilisrnd Ikk snsibilisrnd Ikk snsibilisrnd Værdi Ikk snsibilisrnd Kimcll Mutagnicitt Navn Rut Værdi Carbon Black In Vitro Ikk mutagnt Carbon Black In Vivo Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r t til n Talkum In Vitro Ikk mutagnt Talkum In Vivo Ikk mutagnt Dstillatr (råoli), solvntraffinrd tung paraffin- In Vitro Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r t til n Titaniumdioxid In Vitro Ikk mutagnt Titaniumdioxid In Vivo Ikk mutagnt Glycrolstr af rnsyr In Vitro Ikk mutagnt Kvarts Silika In Vitro Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r t til n Kvarts Silika In Vivo Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r t til n kræftfrmkaldnd Navn Rut Artr / Værdi Typr Kaolin Indånding Mang Ikk carcinognt dyrartr Carbon Black Drmal Mus Ikk carcinognt Carbon Black Indtagls Mus Ikk carcinognt Carbon Black Indånding Rott Kræftfrmkaldnd Sid: 7 af 16

8 Talkum Indånding Rott Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r t til n Dstillatr (råoli), solvntraffinrd tung paraffin- Drmal Mus Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r t til n Titaniumdioxid Indtagls Mang Ikk carcinognt dyrartr Titaniumdioxid Indånding Rott Kræftfrmkaldnd Kvarts Silika Indånding Mnnsk r og dyr Kræftfrmkaldnd Rproduktionstoksicitt Rproduktions- og/ Udviklingsmæssig ffktr Navn Rut Værdi Artr / Typr Tst Rsultat Talkum Indtagls Ikk udviklingsskadlig. Rott NOAEL Glycrolstr af rnsyr Glycrolstr af rnsyr Indtagls Indtagls mg/kg Ikk rproduktionsskadlig kvindr. Rott NOAEL mg/kg/day Ikk rproduktionsskadlig mænd. Rott NOAEL mg/kg/day Eksponring svarighd undr organognsis 90 dag 90 dag Mål-Organ(r) Spcifik Mål-Organ Toksicitt - Gntagnd ksponring (Spcific Targt Organ Toxicity - rpatd xposur / STOT RE) Navn Rut Mål-Organ(r) Værdi Artr / Typr Tst Rsultat Eksponring svarighd Kaolin Indånding pnumoconiosis Mdførr skad på organr vd gntagnd vdvarnd ksponring. Mnnsk NOAEL IA Arbjdsmæssi g ksponring Kaolin Indånding Lungfibros Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r t til n Carbon Black Indånding pnumoconiosis Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r t til n Talkum Indånding pnumoconiosis Mdførr skad på organr vd gntagnd vdvarnd ksponring. Talkum Indånding Lungfibros Ånddrætsværn Spcifik Mål-Organ Toksicitt - ngangsksponring (Spcific Targt Organ Toxicity - singl xposur / STOT SE) Navn Rut Mål-Organ(r) Værdi Artr / Typr Tst Rsultat Eksponrings varighd Dstillatr (råoli), solvntraffinrd tung paraffin- Indånding Påvirkning af cntranrvsystm t Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r t til n NOAEL Ikk til rådighd Dstillatr (råoli), solvntraffinrd tung paraffin- Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r t til n Indånding Ånddrætsværn Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r t til n Rott Mnnsk Mnnsk Titaniumdioxid Indånding Ånddrætsværn Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r t til n Rott Titaniumdioxid Indånding Lungfibros All data r ngativ Mnnsk Glycrolstr af rnsyr Indtagls Lvr Dr ksistrr nogt positivt data, Rott mn data r t til n Glycrolstr af rnsyr Indtagls hjrt hud Hormonsystm knoglr, tændr, NOAEL Ikk til rådighd NOAEL Ikk til rådighd NOAEL Ikk til rådighd Rott NOAEL 18 mg/m3 Rott NOAEL 0,21 mg/l LOAEL 0,010 mg/l NOAEL Ikk til rådighd NOAEL mg/kg/day All data r ngativ Rott NOAEL mg/kg/day Arbjdsmæssi g ksponring Arbjdsmæssi g ksponring 113 ugr 28 dag 2 år Arbjdsmæssi g ksponring 90 dag 90 dag Sid: 8 af 16

9 ngl og/ hår blod Knoglmarv hæmatopoitisk systm Immum systm musklr nrvsystmt øjn Nyr og/ Blær Ånddrætsværn Kvarts Silika Indånding silikosis Mdførr skad på organr vd gntagnd vdvarnd ksponring. Mnnsk NOAEL Ikk til rådighd Arbjdsmæssi g ksponring Udsugningsfar Navn Dstillatr (råoli), solvntraffinrd tung paraffin- Værdi Indåndingsfar Vnligst kontakt adrss, tlfonnummr, som r listt på først sid i Sikkrhdsdatabladt, ydrligr toksikologisk inmation om dtt matrial og/ dts bstanddl. 12: Miljøoplysningr Inmationn ndn r muligvis ikk i ovrnstmmls md EU matrialn i afsnit 2 og/ ingrdinsrn i afsnit 3, hvis spcifikk ingrdinsr r bmyndigt af n komptnt myndighd. Endvidr r rklæringr og data, dr r præsntrt i afsnit 12, basrt på UN GHS brgningsrglr og r r afldt fra 3M vurdringr Økotoksicitt Ingn produkt tstdata til rådighd Matrial Cas # Organism Typ Eksponring Tst Slutpunkt Carbon Black Data ikk Glycrolstr Fathad Estimrt 96 timr Dødlig af rnsyr Minnow Koncntration Glycrolstr af rnsyr Glycrolstr af rnsyr 50% (LC50) Vandlopp Estimrt 48 timr Effkt Koncntration 50% Grøn alg Estimrt 72 timr Effkt Koncntration 50% Kaolin Data ikk Kvarts Silika Data ikk Tst Rsultat >100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l Sid: 9 af 16

10 Dstillatr (råoli), solvntraffinr d tung paraffin Data ikk Talkum Data ikk Titaniumdioxid Shpshad Minnow ksprimntl 96 timr Dødlig Koncntration 50% (LC50) Titaniumdioxid Vandlopp ksprimntl 48 timr Effkt Koncntration 50% Titaniumdioxid Crustca - andr ksprimntl 96 timr Effkt Koncntration 50% Titaniumdioxid Vandlopp ksprimntl 30 dag No obs Effkt Konc. Titaniumdioxid Fisk ksprimntl 30 dag No obs Effkt Konc. Butylgummi TS - Handlshmm lighd Data ikk >240 mg/l >100 mg/l >300 mg/l 3 mg/l >=1.000 mg/l 12.2 Prsistns og ndbrydlighd Matrial CAS Nr. Tst Typ Varighd Studityp Tst Rsultat Protokol Glycrolstr ksprimntl 28 dag Kuldioxid 0 vægt % OECD 301B - Mod. af rnsyr Biondbrydnin volution Sturm CO2 Butylgummi TS - Handlshmm lighd g Data ikk Kaolin Data ikk Carbon Black Data ikk Sid: 10 af 16

11 Kvarts Silika Data ikk Dstillatr (råoli), solvntraffinr d tung paraffin Data ikk Talkum Data ikk Titaniumdioxid Data ikk 12.3 Bioakkumulationspotntial Matrial CAS Nr. Tst Typ Varighd Studityp Tst Rsultat Protokol Dstillatr Data ikk (råoli), solvntraffinr d tung paraffin Kvarts Silika Data ikk Butylgummi TS - Handlshmm lighd Data ikk Kaolin Data ikk Sid: 11 af 16

12 Carbon Black Data ikk Talkum Data ikk Glycrolstr af rnsyr Titaniumdioxid ksprimntl Biokoncntrati on ksprimntl BCF - Andr Log of Octanol/H2O part. coff 42 dag Bioakkumulri ngs Faktor <1.5 Andr mtodr 9.6 Andr mtodr 12.4 Mobilitt i jord Kontakt producnt ydrligr inmation Rsultatr af PBT-vurdring Ingn inmation på nuværnd tidspunkt. Kontakt producnt ydrligr inmation Andr ngativ virkningr Ingn inmation til rådighd 13: Forhold vdrørnd bortskaffls 13.1 Mtodr affaldsbhandling s punkt 11.1 inmation om toksikologisk ffktr Bortskaf i n godkndt affaldshåndtringsanlæg. Ordntlig dstruring kan kræv brug af supplrnd brændstof undr brændingsprocssn. Som altrnativ bortskaffls, bortskaf i t godkndt affaldsbhandlingsanlæg. Tomm tromlr/tøndr/bholdr anvndt til transport og håndtring af farlig kmikalir (Kmisk stoffr/blandingr/præpratr klassificrt som farlig ifølg gældnd lovgivning) skal tags i btragtning, opbvars, bhandls & bortskaffs som farligt affald md mindr andt r spcificrt i gældnd lovgivning på affaldsområdt. Konsultr dn rspktiv rgulrnd myndighd at fastsætt mulighdr affaldsbhandling og bortskafflss facilitttr. Kodn affaldsstrømmn r basrt på brugns produktapplikation. Da dtt ikk hørr undr 3M's kontrol, kan dr ikk tildls affaldskod(r) produktr ftr brug. Dr rfrrs til d Europæisk affaldskodr (EWC /532/EC og tilpasningr) at tildl d korrkt affaldskodr til affaldsstrømmn. Samtidigt skal dt tilsikrs at øvrig national lovgivningr følgs. EU affaldskod (produkt som solgt) Klæbstof- og fugmassaffald, bortst fra affald hnhørnd undr Maling, trykfarvr, klæbstoffr og harpiksr, bortst fra affald hnhørnd undr Produktt indholdr kræftfrmkaldnd stoffr - skal bortskaffs i spcill containr mærkt md n gul tikt md sort tkst: "Indholdr t stof, dr r omfattt af dansk arbjdsmiljørgulring md hnsyn til kræftrisiko". 14: Transportoplysningr Sid: 12 af 16

13 FS , FS , FS Ikk-transportfarlig. 15: Oplysningr om rgulring Sikkrhd, sundhd og miljø ordningr/lovgivning - spcifik stofft blandingn kræftfrmkaldnd Indholdsstoffr C.A.S. Nr. Klassifikation Lovgivning Carbon Black Grp. 2B: Stoffr mistænkt at vær human carcinognr. Kvarts Silika Grp. 1: Kndt modd human carcinognr. Intrnational Agncy Rsarch on Cancr Intrnational Agncy Rsarch on Cancr Talkum Gr. 3: Ikk klassificrbar Intrnational Agncy Rsarch on Cancr Titaniumdioxid Grp. 2B: Stoffr mistænkt at vær human carcinognr. Intrnational Agncy Rsarch on Cancr Global invntory status Kontakt 3M ydrligr oplysningr. Komponntrn i dtt matrial r i ovrnsstmmls md China "Masurs on Environmntal Managmnt of Nw Chmical Substanc". Særlig rstriktionr kan vær gældnd. Kontact 3M ydrligr inmation. Bstanddln i dtt matrial r i ovrnsstmmls md nw substanc notification rquirmnts of CEPA. Bstanddln i dtt matrial r i ovrnsstmmls md chmical notification rquirmnts of TSCA. Særlig rstriktionr kan vær gældnd. Kontakt dn sælgnd division supplrnd inmation. Mal-kod (1993): 0-3 Dr hnvisr til Arbjdstilsynts Bkndtgørls nr. 302 af 13. maj 1993, inmation om krav til ånddrætsværn og andr prsonlig værnmidlr m.m. når dr arbjds md kodnummrrd produktr Kmikalisikkrhdsvurdring Ikk anvndlig 16: Andr oplysningr List af rlvant H Sætningr EUH066 H304 H372 Gntagn udsættls kan giv tør rvnt hud. Kan vær livsfarligt, hvis dt indtags og kommr i luftvjn. Forårsagr organskadr vd længrvarnd gntagn ksponring. List ovr rlvant R-sætningr R48/20 Farlig: alvorlig sundhdsfar vd længr tids påvirkning vd indånding. R65 Farlig: kan giv lungskad vd indtagls. R66 Gntagn udsættls kan giv tør rvnt hud. Rvisions inmation: Rvisions Ændringr: Punkt 4: Hading om førsthjælp vd indtagls (ftr at hav sunkt). - Inmation blv ændrt. Sid: 13 af 16

14 Punkt 3 og 9: Lugt, farv og inmationsgrad - Inmation blv ændrt. Punkt 16: Wb adrss - Inmation blv ændrt. Punkt 1: Inmation om brug af produktt. - Inmation blv ændrt. Punkt 1: Produkt idntifikationsnummr - Inmation blv ændrt. Punkt1 15: Inmation om kræftfrmkaldnd gnskabr - Inmation blv ændrt. Punkt 16: List ovr rlvant inmationr om R-sætningr - Inmation blv ændrt. Punkt 3: Sammnsætning af / oplysning om indholdsstoffr - Inmation blv ændrt. Punkt 10: Matrialr, som bør undgås - fysisk gnskab - Inmation blv ændrt. Punkt 10: Undgå hold vd fysisk gnskabr - Inmation blv ændrt. Sktion 15: Rgulativr - Ovrsigtr - Inmation blv ændrt. Punkt 1: Addrss - Inmation blv ændrt. Punkt 1: Nødtlfon - Inmation blv ændrt. Copyright - Inmation blv ændrt. Punkt 8: Tabl grænsværdi rhvrvsmæssig ksponring (OEL). - Inmation blv ændrt. Punkt 13: Inmation om affaldshåndring DK - Inmation blv ændrt. Punkt 3: Dansk inmation om Carcinogn - Inmation blv ændrt. Punkt 3: Inmation om dansk kræft : bgrænsningr vd brug. - Inmation blv ændrt. Sktion 11: Indåndingsfartabl - Inmation blv ændrt. Punkt 11: Akut Toxicity tabl - Inmation blv ændrt. Sktion 11: Carcinognicittstabl - Inmation blv ændrt. Sktion 11: Alvorlig øjnskad/irritationstabl - Inmation blv ændrt. Sktion 11: Kimcllmutagnicittstabl - Inmation blv ændrt. Sktion 11: Hudsnsibilisringstabl - Inmation blv ændrt. Sktion 11: Rspiratorisk snsibilisringstabl - Inmation blv ændrt. Sktion 11: Rproduktionstoksicittstabl - Inmation blv ændrt. Sktion 11: Hudætsnd/irritationstabl - Inmation blv ændrt. Sktion 11: Mål-organr - Gntagt tabl - Inmation blv ændrt. Sktion 11: Mål-organr - Singltabl - Inmation blv ændrt. Punkt 11: Sundhdsmæssig gnskabr - inmation om hudkontakt. - Inmation blv ændrt. Punkt 5: Brand - Inmation om slukningsmidlr. - Inmation blv ændrt. Punkt 5: Brand - Råd til inmation brandslukningsprsonal. - Inmation blv ændrt. Punkt 6: Prsonlig inmation vd ksponring vd uhld/ulykk - Inmation blv ændrt. Punkt 6: Inmation om oprnsning af utilsigtt frigivls (udslip). - Inmation blv ændrt. Punkt 7: Inmation om holdsrglr sikkr håndtring. - Inmation blv ændrt. Punkt 8: Prsonlig bskyttls - inmation om øjn - Inmation blv ændrt. Punkt 8: Prsonligt sikkrhdsudstyr (PPE) - Hud/hånd inmation - Inmation blv ændrt. Punkt 10: Farlig ndbrydning bi-produktr tabl - Inmation blv ændrt. Punkt 13: Notat om bortskaffls af affald. - Inmation blv ændrt. Punkt 13: Standardsætning affaldskatgori GHS - Inmation blv ændrt. Punkt 4: Inmation om førsthjælp vd kontakt md øjnn. - Inmation blv ændrt. Punkt 4: Inmation om førsthjælp vd kontakt md hudn. - Inmation blv ændrt. Punkt 4: Inmation om førsthjælp vd indånding. - Inmation blv ændrt. To-kolonn tabl, som visr dn unikk list af H kodr og sætningr (std sætningr all komponntr i dt givn matrial. - Inmation blv ændrt. Punkt 9: Inmation om slvantændlsstmpratur - Inmation blv ændrt. Punkt 12: Inmation om komponnts økøtoksicitt - Inmation blv tilføjt. Punkt 12: Inmation om prsistns og Ndbrydlighd - Inmation blv tilføjt. Punkt 12: Inmation om potntial bioakkumulring - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Økotoksicitt komponnt tabl. Matrial kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Økotoksicitt komponnt tabl CAS ingn kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Økotoksicitt komponnt tabl. Organism kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Økotoksicitt komponnt tabl. Typ kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Økotoksicitt komponnt tabl. Eksponringskolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Økotoksicitt komponnt tabl. Slutpunkt kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Økotoksicitt komponnt tabl. Rsultat kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Vdholdnhd og ndbrydlighd tabl. Matrial kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sid: 14 af 16

15 Sktion 12: Vdholdnhd og ndbrydlighd tabl CAS No colonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Vdholdnhd og ndbrydlighd. Tsttyp kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Vdholdnhd og ndbrydlighd tabl. Varighd ko lonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Vdholdnhd og ndbrydlighd tabl. Tstrsultat kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Vdholdnhd og ndbrydlighd tabl. Protokol kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Bioakkumulrnd potntil tabl. Matrial kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Bioakkumulrnd potntil tabl CAS No kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Bioakkumulrnd potntil tabl. Varighd kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Bioakkumulrnd potntil tabl. Tstrsultat kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Bioakkumulrnd potntil tabl. Protokol kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Bioakkumulrnd potntil tabl. Tsttyp kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Punkt 2: Hading om tikttrings notr - Inmation blv tilføjt. Punkt 2: Etikt bmærkningr - Inmation blv tilføjt. Etikt: CLP Klassificring - Hadr - Inmation blv tilføjt. Etikt: CLP Klassificring - Inmation blv tilføjt. Punkt 2: Hading om tikttrings notr - Inmation blv tilføjt. Punkt 15: Etikt bmærkningr og EU Vask - og rngøringsmiddl - Inmation blv tilføjt. Punkt 8: Inmation omkring ånddrætsværn - Danmark - Inmation blv tilføjt. Punkt 15: Malkod tkst - Inmation blv tilføjt. Punkt 15: Malkod data - Inmation blv tilføjt. Punkt 15: Danmark Lovgivning AB nr. 302 Inmation - Inmation blv tilføjt. Sktion 2: 2.2 & 2.3. CLP REGULERING titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Vdholdnhd og ndbrydlighd tabl. Undrsøglsstyp kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 12: Bioakkumulrnd potntil tabl. Tsttyp kolonn titl - Inmation blv tilføjt. Sktion 9: Lugttærskl - Inmation blv tilføjt. Sktion 9: Opløslig (ikk-vand) - Inmation blv tilføjt. Sktion 9: Dkomponringstmpratur - Inmation blv tilføjt. Ikk anvndlig - Inmation blv tilføjt. Ikk anvndlig - Inmation blv tilføjt. Sktion 11: Oplyst komponntr ikk i tabltkst - Inmation blv tilføjt. Punkt 12: Klassificringsadvarsl. - Inmation blv tilføjt. Punkt 11: Klassificringsdisclaimr. - Inmation blv tilføjt. Punkt 9: Brandbarhd (fast stof, gas) inmation - Inmation blv tilføjt. Punkt 8: Inmation om bskyttls af øjn/ansigt. - Inmation blv slttt. Punkt 8: Hudbskyttls - Inmation om anbfald typr handskr. - Inmation blv slttt. Punkt 8: Øjn/ansigts bskyttlsstkst - Inmation blv slttt. Sktion 2: Indholdsovrskrift - Inmation blv slttt. Punkt 2: Sikkrhdssætingr - Inmation blv slttt. Punk 2: Risikosætningr - Inmation blv slttt. Sktion 2: Symbolr titl - Inmation blv slttt. Punkt 8: Hudbskyttls - anbfalt tkst vdr. hanskr - Inmation blv slttt. Punkt 15: Inmation om symbolr. - Inmation blv slttt. Punkt 15: Inmation om symbolr. - Inmation blv slttt. Punkt 2: Inmation omkring tikt indholdsstof - Inmation blv slttt. Punkt 12: Inmation om akutt farr i vandmiljøt. - Inmation blv slttt. Punkt 12: Hading kronisk farr i vandmiljøt. - Inmation blv slttt. Punkt 12: Hading om akutt farr i vandmiljøt. - Inmation blv slttt. Punkt 12: Inmation kronisk farr i vandmiljøt. - Inmation blv slttt. Punkt 2: Hading om spcill bstmmlsr dr vdrørr særlig stoffr. - Inmation blv slttt. Printr ingn data, hvis inmationr om stoffrs økotoksicitt ikk r tilstd - Inmation blv slttt. Printr ingn data, hvis inmationr om prsistnt og ndbrydlig ikk r tilstd - Inmation blv slttt. Printr ingn data, hvis inmationr om potntialt bioophobning ikk r tilstd - Inmation blv slttt. Punkt 2: Sætning i hnhold til supplrnd tiktkrav - Inmation blv slttt. Punkt 8: mg/m3 nøgl - Inmation blv slttt. Punkt 8: ppm nøgl - Inmation blv slttt. Punkt 11: Klassificringsdisclaimr. - Inmation blv slttt. Sid: 15 af 16

16 Punkt 11: Hading kræftfrmkaldnd gnskabr. - Inmation blv slttt. Punkt 11: Hading tabl vd amning - Inmation blv slttt. Tabl vd amning - Inmation blv slttt. Punkt 11: Tabl vd amning - Inmation blv slttt. Punkt 11: Tabl vd amning - Hading typ - Inmation blv slttt. Punkt 11: Tabl vd amning - Hading artr - Inmation blv slttt. Punkt 11: Hading md tabl om UN GHS. - Inmation blv slttt. Punkt 11: Tabl vd amning - Hading UN GHS - Inmation blv slttt. Punkt 11: Tabl vd amning - Hading værdi - Inmation blv slttt. Punkt 11: Inmation om far vd kræftfrmkaldnd gnskabr. - Inmation blv slttt. Punkt 12: Klassificringsadvarsl. - Inmation blv slttt. Risikosætning - Ingn - Inmation blv slttt. DISCLAIMER: Inmationn i dtt Sikkrhdsdatablad r basrt på vors rfaring og rpræsntrr vors nuværnd vidn og ovrbvisning på publikationstidspunktt. 3M kan undr ingn omstændighdr gørs ansvarlig dirkt, indirkt, gnrll spcifikk, hændlig tilfældig tab skadr følgskadr ( hrundr mn ikk bgrænst til tab påvirkning af indtægtr, avanc omsætning ) rlatrt til som følg af oplysningr i dtt dokumnt hrundr som følg af brug, krt brug manglnd anvndlighd af Produktt (md mindr lovn diktrr andrlds). Inmationn gældr ikk typr brug, som dr ikk r rfrrt til i dtt Datablad brug af produktt i kombination md andr matrialr. Dt r dr vigtig at kundr slv udførr tst, som tilfrdstillr drs bhov vidn om produktts gnthd til gn tilsigtd applikationr. 3M Danmark SDS'r r på Sid: 16 af 16

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M EZ Sand Flxibl Parts Rpair Kit, PN 05887, 05891, 05894, 05895, 05896 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2017, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, Mguiar's, Inc. All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt Mguiar's, Inc. produktr r tilladt undr forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M Gnral Purpos Adhsiv Clanr 08984 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn informati md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informatin

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M Wld-Thru Coating, PN 50410 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M Brand Anti-Chip Coating Flat, Gry PN08886,08986 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M Scotch-Wld Epoxy Adhsiv EC-2216 B/A Gray Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2016, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2016, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M ESPE ADPER PROMPT SELF-ETCH ADHESIVE Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 12626/12636/12646 3M ESPE CLINPRO SEALANT INTRO KIT Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M(TM) Scotch-Wld(TM) Vinyl Adhsiv 1099 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M Controltac Film Rmovr R221 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M Wld-Thru Coating, PN 50410 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2016, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmati md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmatin r fuldt ud kopirt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M(TM) Scotchlit(TM) Procss Color 885I Sort Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 51002 DMS Gnral Purpos Body Fillr Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2016, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2016, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M 51003 DMS Havy Gnral Purpos Fillr Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M 51003 DMS Havy Gnral Purpos Fillr Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M ESPE Scotchbond Univrsal Kit Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M Brand Auto-Salr PN08531 (EC-2153) Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2016, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2017, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyriht, 2015, 3M Slskab All rttihdr bholds. Kopirin o/ downloadin af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætnin at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt udn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2017, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 56660 3M(TM) ESPE(TM) RELYX(TM) TEMPORARY CEMENT NONEUGENOL NP Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-11-2007 Revision: 30-11-2007 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Syntetisk

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Lens Renewal Kit PN 39014, & 39073 Headlight Lens Restoration System - Int'l Packaging Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 8882 High Gel støbemasse Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 29/04/2010 Revision: 13/04/2015 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: G4-400

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2107080 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2009 / IRE DAY-system a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse:

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere