R0NDE KOMMUNE LOKALPLAN nr. Incl. tillæg nr. 5 til Rende kommuneplan Vildtforvaltningsskolen Kai0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R0NDE KOMMUNE LOKALPLAN nr. Incl. tillæg nr. 5 til Rende kommuneplan Vildtforvaltningsskolen Kai0"

Transkript

1 R0NDE KOMMUNE LOKALPLAN nr. Incl. tillæg nr. 5 til Rende kommuneplan Vildtforvaltningsskolen Kai0

2 Hvad er en lokalplan Efterplanlovenerlokalplanerdenplantypeenkommunalbestyrelse skal anvende til at fastlægge bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens regulering m.v. Kommuneplan Planlovenpålægger ogd kommunalbestyrelsenatudarbejden samletoverordnet plan forhelekommunen.kommuneplanen udgr de rammer, inden for hvilke lokalplaner skal udarbejdes. I planloven er det bestemt, at en lokalplan skal tilvejebringes, rdr det er ruadvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggmelse. En lokalplan skal endvidere tilvejebringes, fhn der genn&res starre udstykninger eller bygge- og anlægsarbejder. En lokalplan skal i 0vrigt udarbejdes, rdr kommunalbestyrelsen skanner det ruadvendigt. I en lokalplan kan der bl.a. optages bestemmelser om et odes Hvad kan en anvendelseogomenbebyggelsesplacering,omfang og udformlokalplan indeholde ning, ombevaring,omvej- og stiforhold samt om andre forhold det i individuelle tilfaelde vil være relevant at medtage. Lokalplanenskalsikre,atetomrAde tpls en udformning,som tager mest muligt hensyn til de bestående omgivelser. Endvidere skalden siie sammenhængmeden0vrigeplanlægning i kommunen. Ved offentligprelse af lokalplanforslagetskaldetsikres,at borgerne får kendskab til forslaget og derved mulighed for at ave Offenaiggarelse indflydelsepå lokalplanen, indenkommunalbestyrelsenvedtager den endeligt.

3 KOMMUNE R0NDE NR. LOKALPLAN 35 FOR VILDTFORVALTNINGSSKOLEN incl. tillæg nr. 5 til Rande kommuneplan 89 Lokalplanen er udarbejdet af Rmde kommunes planlægningskontor i samarbejde med Arkitektfirmaet Kjær og Richter NS. Anvendte kort er gengivet med kort- og. matrikelstyrelsens tilladelse (19921KD )

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Beskrivelse og redegarelse Lokalplanens bestemmelser Lokalplanomriidets beliggenhed... 2 Tekstens opbygning... 3 Baggrund og formiil med lokalplanen... 4 Eksisterende forhold... 6 Lokalplanens indhold... 7 Forhold til anden planlægning... 8 Tillæg N. 5 til Rande Kommuneplan Vedtagelsesphegninger... 9 Regionplan Naturomride Kystnærhedszonen Skovbyggelinie Planlovens zonebestemmelser Stnrj konselwensomrader Miljnrforhold-skydebaner Spildevandsafledning Illustrationsplaner Form Omriide og zonestatus Omriidets anvendelse Udstykninger Vej- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden., Ubebyggede arealer Ophævelse af private servitutter Forudsætninger for ibrugtagning ' Tilladelser fra andre myndigheder Vedtagelsespiitegning Kortbilag Kortbilag

5 LOKALPLANOMRADETS BELIGGENHED Denne lokalplan omfatter et areal på ca. 43 ha omkring Vidtforvaltningsskolen, der ligger syd for Rande by ud mod W Vig, Områdetafpænsesmod nord~st af Ringelmoseskov, og mod syd og vest afmolsvej. Afgrænsningen af lokalplanområdet ses på bilag 1, og beliggenheden på nedenstiende kort. 2

6 TEKSTENS OPBYGNING Lokalplanen er opbygget i 2 hovedafsnit: Afsnit 1 1. Beskrivelse og redegarelse 2. Lokalplanens bestemmelser I fiarste hovedafsnit er redegjort for formålet med lokalplanen, og indholdet i denbeskrives.baggrunden forlokalplanensfiemkomsteropridset.endvidere er lokalplanenskonsekvenser vurderet bl.a. konsekvenserne for det smukke kystlandskab. Da der ikke i Rande Kommuneplan er rammebestemmelser for Vidtforvaltningsskolens omrhde, indeholder hæftet ogd tillæg nr. 5 til Rande Kommuneplan 89. Kommuneplantillægget findes på de hvide sider. Endeligvisesidst i afsnit 1 ensåkaldt ILLUS"I0NS- PLANy som et blandt flere eksempler på, hvordan lokalplanens rammer kan fjrldes ud. Afsnit 2 Andetafsnit indeholder de juridiskbindendebestemmelserfor

7 BESKRIVELSE OG REDEGORELSE BAGGRUND OG FORMAL MED LOKALPLANEN Vildtforvaltningsskolen, Kal0, (den tidligere Kab Jægerskole) har i en lang hkke tjent som undervisnings- og efteruddannelsessted vildtforvaltere, skytter, skovteknikere, forstkandidater, vildtkonsulenter, jagtprkelaerere m.fl. samt forskellige organisationer og institutioner. Hvert andet ir afholdes korte kurser og symposier med ialt omkring 500 deltagere. De mellemliggende år foranstaltes foruden korte kurser med ca. 400 deltagere også et nimheders driftslederkursus med ca. 15 deltagerne. Hvert år f& skolen desuden besag af grupper, som af faglige grunde msker at dægge K& et visit. Det drejer sig om jægere, jordbrugere, skoleelever mv. Arligt. Vildtforvaltningsskolen har til huse i en ejendom og på et areal, som ejes af Miljaministeriet (Skov- og Naturstyrelsen v. Fussinp Statsskovdistrikt). Da Danmarks Jægerforbund i 1992 overtog driften af skolen, blev der opfbrt en midlertidig barak med undervisningsplads til 40 kursister. Som &lge stigende af efterspmgsel &er Vidtforvaltningsskolens undervisnings- og efteruddannelsestilbud er undervisningsforholdene alligevel utilstrækkelige, såvel som på lang sigt. p& kort Derfor har Danmarks Jægerforbund og Vildtforvaltningsskolen nrnsket udarbejdet en lokalplan, der i etaper giver muligheder og rammer for udvidelse: - Ophelse afundervisningslokaler - Udbygning og forbedring afopholdsfaciliteterne - Udbygning og forbedring afværelsesfaciliteterne - Nedrivning af nogle afde eksisterende bygninger - Ophelse afhundegbd - Ophelse afgarager - Ophelse afadministrationsbygning - Opfixelse afvaerksteder og pedelbolig *** Rande Kommune er karakteriseret ved at rumme mange uddannelsesinstitutioner:landboskole,sproghrajskole, Haj- og Efterskole,GymnasiumogVildtforvaltningsskole.Netopdette giver området en betydelig styrke, og det er Syrprdet magtpåliggendeat sie skolernegodeudviklingsmuligheder. Således også Vildtforvaltningsskolen. 4

8 Lokalplanen har til formhl - at sikre, at der kan ske en udvidelse af Vildtforvaltningsskolen, indeholdende: opfxelse af et auditorium og fælleshus, udbygning og forbedring af opholds- og værelsesfaciliteterne, evt. senere ophelse af administrationsbygning, pedelbolig og værksteder. I sammenhænghermednedrivning af noget af den eksisterende bebyggelse. - atafstemmedennyebebyggelsesproportionering,tag-og facadeudformning, materiale- og farvevalg med det omgivende landskab og de 2 eksisterende værelsesfbje, -pi en sidan mide, at der opnås en arkitektonisk og landskabelig tilfkedsstillende helhedsbsning. - atfiiarealernemedhensyn til proportionering,terrænregulering,befæstelse,beplantningbelysning og udstyr i0vrigt underordnes det omkringliggende landskab. - at sie eksisterende stiforbindelser gennem omridet og udbygge med nye forbindelser til og gennem bebyggelsen. - atsikregodeparkeringsmuligheder. 5

9 EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanomddet anvendes i dag til Viidtf'orvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbunds Jagt-Fauna Afdeling, og fiarealer hertil. Bygningernebestik af ennedlagtlandbrugsejendom, 2 værelsesbje fia 1988, en undervisningsbarak, opfart i 1992 og nogle sdygninger. Landbrugsejendommen udgarres af en-etages bygninger med delvis udnyttede tagetager. På stuehuset har taget en overbygning fia 1945, hvor midterpartietmarkeres. Facaderne fimstb i gultegl eller hvidkalkede. Taget er beklædt med radt tegl. 6

10 Eksisterende barak fiemstår som et bræddebeklædt skur, der er rnrdmalet og med vinduespartier i hvidmalet træ. Taget er fladt og beklædt med tagpap. Hverken landbrugsejendommens bygninger, barak eller småbygningerne har stnrrre historisk eller arkitektonisk værdi. Arealet omkring bygningerne er tildet med græsser, og beplantet med læplanter og solitære træer. Terrænnet stiger mod Molsvej og danner en skrænt hertil, således at arealet ligger som en skiil i det kystnære landskab. Mod nordnrst danner Ringelmose skov ryg til området. Mod vest der udlagt fodboldbane, parkeringsplads og vildtager. På arealet findes to mindre vandhuller. LOKALPLANENS INDHOLD I lokalplanen fastlægges byggefelter til opfmelse af de nævnte faciliteter til Vildtforvaltningsskolen. Det bestemmes hvor mange etagemetre, der m& opfkres inden for det enkelte felt, og med hvilken maximal bygningsbjde (sekortbilag 2). Der fastlægges rammer for bygningernes udformning og materialevalg, samt for arrangementet afudearealerne. Adgangen til lokalplanomådetskalfortsatske fia Molsvej. Parkeringsardet fornrges, således at der plads til 50 personbiler og 2 busser. Busparkering vil fortsat være helt nede ved Molsvej. Omkring parkeringsarealerne etableres beplantning, således at bilerne ikke syner, set fia Molsvej. Der etableres endvidere bundbeplantning i den nordnrstlige del af lokalplanomriidet ind mod skoven. 7

11 FORHOLD TIL ANDEN PLANLEGNING Da der ikke i Rmde Kommuneplan er fastlagt rammebestemmelser for området med Vildtforvaltningsskolen fordres et tillæg til kommuneplanen. Da der er tale om at skabe udvidelsesmuligheder for en eksisterende, etableret institution med hensigtsmæssig placering og store værdier bundet til stedet, giver placeringen sig selv. Det skal nævnes, at ihhus amtsr%d kdskal fiemsætte indsigelse lokalplan forslag til et mod og et kommuneplantillæg,s&emt man finder, at forslagetstrider mod regionplanlægningen. TILLÆG NR. 5 (1995) TIL RONDEKOMMUNEPLAN - vedmrende omdde (1.08) til udbygning af Vildtforvalt- 89 ningsskolen, Kale En lokalplan, der træffer bestemmmelser for omr&det, skal sikre at anvendelsen fastlægges til undervisningsfod samt Danmarks Jægerforbunds Jagt- og Faunaafdelings virksomhed at der fastlægges byggefelter, hvor ny bebyggelse skal placeres at bebyggelsens bjde ikke overstiger 7,5 meter at bebyggelsens udformning og udseende samt udearealerne tilpasser sig landskabet at omriidet forbliver i landzone 8

12 Forslaget er i henhold til 5 24 i Lov om Planlægning således vedtaget afbnde Byråd Wnde d... l? borgmester Kommuneplantillægget er i henhold til Planlægning således endeligt vedtaget afrbnde Byråd 6 27 i Lov om Rande d PH Byrådets vegne borgmester 9

13 REGIONPLAN Lokalplanomriidetligger i et såkaldt NA"RHiDE, j&. Regionplan &hus for Amt Endvidere i KYSTZONEN Arealet ligger inden for STQIJKONSEKVENSOMRbET vedtirstruplufunvn.og endelig er det ber~rt af SKOVBYGGELINIEN. NATUROMRADE Arealet ligger i det store naturomrade syd for Rande, der udgarres afhestehaveskovenogringelmoseskov, samtarealerne i tilknytninghertil.endelafnaturomriideterfiedet,dogikke omddet med Vildtforvaltningsskolen. I den nu aftiste fiedningssag, som blev rejst afdanmarks Naturfiedningsforening foretpar Ar siden, og som omsluttede skolen, var der iibnet mulighed for udvidelse af skolen. For naturoder gælder retningslinie 1.9 i regionplanen. Denne bestemmer b1.a at fiedningsmæssige værdier skal beskyttes mod odelæggelse. Udover til jordbrugserhvervene kan der kun ske forbrugaf ard til fod som efter amtddets skmer af uvæsentligbetydningfordefiedningsmæssigeinteresser,eller som efter en samlet vurdering af forliggende placeringsmuligheder findes mest hensigtsmæssigt placeret i et naturomride. Som nævnt er beliggenheden af Vildtforvaltningsskolen særdeles hensigtsmæssig, hele da skolens Wion er knyttet til naturomriider, specielt til W'S omgivende arealer, og de aktiviteter, der er her. Dertil de store værdier, som er bundet til stedet. Da den kommende bebyggelse vil ligge skjult af beplantning og naturlig skrænt mod Molsvej vurderes den ikke at dominere naturomgivelserne. Gennem hstiderneskiften vil bebyggelsen fiemtræde mere eller mindre synligt. Men med krav til udformning, materialevalg, samt beplantning sk0nnes naturpiivirkningen at være meget begrænset, og ikke storre end nu.

14 KYSTNÆRHEDS- ZONEN Planloven indeholder bestemmelser, der har til formål at sikre det danskekystlandskab.kystnærhedszonenpåca. 3 km s dybde langs alle danske kyster er ikke en forbudszone, men en planlægningszone, hvor arealanvendelsen skal ske efter en vurdering af relationerne til bestemmelsernes overordnede mål. Det formuleres i Regionplanen for &hus amt at kystzonen skal fiiholdesforbebyggelseroganlæg,som kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi. Udvidelsen af Vidtforvaltningsskolen skannes med placeringen afbyggefelterne ikke at pivirke oplevelsen afkysten. 11

15 SKOVBYGGELINIE &lge Naturbeskyttelseslovens 0 17 må der ikke placeres bebyggelse inden for en afstand af300 meter fra skove. Forbudet gælder ikke områder, der efter den hidtidige lovgivning harværetundtaget, fx. områder, hvor der inden 1968 var påbegyndt en væsentlig, lovlig bebyggelse. Vildtforvaltningsskolen har opnået dispensation fra skovbyggelinien til nyopfhelser i 1988 og Ved behandlingen af lokalplanen anmodes Skov- og Naturstyrelsen om en ophævelse af skovbyggelinien inden for lokalplanom~et. I brev af 24. marts 1995 har Styrelsen tilkendegivet, at men er indstillet på at ophæve skovbyggelinien, men kun inden for byggefelterne som angivet p& kortbilag 2. På grund af fiiarealernessærligekarakterogbeliggenhed anskes der fra de overordnede myndigheders side fortsat indseende med opstilling af hegn, antenner, sportsredskaber o. lign. SKOVLOVEN PLANLOVENS 2ONEBESTEM.MELSER Lokalplanen fordrer dispensation fra Skovloven, idet der inddrages 0,80 ha af Ringelmose Skov til P-plads og byggefelter. I brev af23. marts 1995 har Skov- og Naturstyrelsen meddelt, at man er siidet at give denne tilladelse. landzone. Lokalplanområdet i forbliver Med kommunalbestyrelsens bekendtgsrelse af den vedtagne lokalplan overfbtes zonekompetencen f?a hhus Amtsrsld til Rnrnde Byråd. ST0 JK~NsEK~ENS~MRADE Lokalplanodet ligger i området mellem 55 db(a) og 60 db(a) ved TIRSTRUPLUFTHAVN linierne.dette har ikkekonsekvenserforopfixelseafbebyggelse undervisningsformål. til I boliger skal gennem det konstruktionsvalg sikres, at stlqjniveauet ikke overstiger 30 db(a) i sove- og opholdsrum. MILJPIFORHOLD- SKYDEBANER INDVENDIG SKYDEBANE Der tillades indrettet 15 meter skydebane i kælder under fælleshus til salonriffel. Vægge og loft i kælder udfbres med en luftlydisolation, silledes at lydniveauet fra skydebanen i omliggende rum bliver max. 40 db(a) Impulse. SKYDEBAME UNDERTJBRÆN Der tillades skydebane bestående af 100 meter langt betonrar og etkælderrumvedhverende af betonraret. Hele anlægget nedgraves i jorden. Bygningerne for enderne af skyderaret uffires i beton med en lydreduktion, således at det æhivalente, 12

16 korrigerede st~jniveau ikke overstiger 55 db(a9 Impulse i tidsrummetmellem kl. 7 og 22 forenhverboligi omddet. Skydebanen benyttes ikke om natten. SPILDEVANDS- AFLEDNING Skydebanerne kræver ikke milljlagodkendelse, men anmeldelse til kommunen, sompræcisererkravene ihenhold tilgældende vejledninger fra Miljlastyrelsen. Spildevand ledes ti nedsivningsanlæg eller biologisk renseanlæg. Beggeanlæg skal placeresmindst 1 meterovergrundvandet, hvorfor det dske kan være mdvendigt at hæve terrrænnet, hvor anlægget placeres.

17 33

18 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLANENS FORMAL I henhold til Lov om Planlægning bestemmes fblgende for det 92 nævnte område: tj 1 Lokalplanen har til formål - at sie, at der kan ske en udvidelse af Vildtforvaltningsskolen,indeholdende:opfbrelseafetauditorium og fælleshus, udbygning og forbedring af opholds- og værelsesfaciliteterne, opfsrelse af hundeghd, evt. senere ophelse af administrationsbygning,pedelbolig,forstanderboligogværksteder. I sammenhamg hermed nedrivning af noget af den eksisterende bebyggelse. (Det skal understreges, at ejendommen ikke kan anvendes til ferieformål eller til boligformtil, som ikke har sammenhæng med skolens hnktion). i - atafstemmedennyebebyggelsesproportionering,tag-og facadeudformning, materiale- farvevalg og med det omgivende landskab og de 2 eksisterende værelsesflsje, -på en sådan måde, at der opmb en arkitektonisk og landskabelig helhedsbsning. - at fiarealerne medhensyn til proportionering,terrænregulering,befæstelse,beplantning,belysning og udstyr ihgt underordnes det omkringliggende landskab. - at sikre eksisterende gangorbindelser gennem området. - at sikre gode parkeringsmuligheder OMRADE OG ZONESTATUS Lokalplanomrideter afgænset somvist pi bilag nr.l og omfatter jf. matrikelkortet dele af numrene 1 a, 1 c og le Kab Hgd. Bregnet. 2.2 Lokalplanområdeterlandzone. Lokalplanen ændrer ikke denne status, men med kommunalbestyrelsens bekendtgmelse af den vedtagne lokalplan overgår zonekompdencen fia amt til kommune 15

19 OMRADETS ANVENDELSE Områdets anvendelse fastlægges til undervisningsfod samtdanmarks Jægdorbunds Jagt-ogFaunaafdelings funktioner, aktuelt til anvendelse for Viid~orvaltningsskolen i form af en udvidelse med auditorium, fælleshus, undervisnings-, opholds- og værelsesfaciliteter, hundeghd, samt mulighed for at udvide med administration, pedelbolig og værksteder. 3.2 Inden for området d kun opfhrres bygninger og anlæg, der er madvendige for det i stk 3.1 nævnte f od. UDSTYKNINGER Lokalplanomridet kan i Si helhed udstykkes fi-a matr. nr. la og IC, Kab Hgd. Bregnet. Der må ikke foretages yderligere udstykning inden for lokalplanoddet. 5 VEJ- OG PARKERINGS- FORHOLD 5.1 Der skal indrettes permanente parkeringsareder med plads til 50 biler, 2 busser og 6 garager til den lldtudbyggede skole. Parkeringsarealernes beliggenhed er vist p& kortbilag nr Veje, stier og parkeringsarealer må kun befkstes med grus ellergruslignendebelægning,ikke m k asfdt. Der kan etaberes flisebelægning p& mindre gangarealer. 5.3 Denkmendeadgang til lokalplanomriidetsker fra Molsvej. 5.4 Der udlægges stier som vist p& bilag 2. Eksisterende adgang (Sofiestien?) til Toldstedet bevares, men skiltes ikke. Det grar derimod ny gangsti langs Molsvej parallelt med eksisterende cykelsti. 16

20 TEKNISKE ANUEG G 6.0 Udendarrs belysning skal være lav og dæmpet. 6.1 Solfangere kan installeres, men arkitekturen og omgivelserne. må ikke skæmme Spildevand Varme Skydebaner Opsætning af antennerogparaboler skal godkendes af Rmde Kommune. Spildevand skal ledes til nedsivningsanlæg eller biologisk renseanlæg. Anlæggets placering er vist p& kortbilag. Det skal godkendes særskilt efter bestemmelserne i Milj0- beskyttelsedoven. Regnvand ledes til faskinereller til eksist. &en gr& nordvest for bebyggelsen og udledes til havet via grhen. Opvarmningafbygninger kan skemedel-ellereget olieforsyningsanlæg, evt. suppleret med solfanger. El-ledninger skal fiedres som jordkabler. Der kan etableres underjordiske 15 meter og 100 meter skydebaner som vist p& kortbilag. mm.:.:.:.:.:.:. Eksist. varelsesbygn. 17

21 BEBYGGELSENS OMFANG $7 OG PLACERING 7.1 Bygningerne skal kortbilag placeres på inden for nr. 2 viste byggefelter. 7.2 Bygningerne d kun opfnres i een etage. Men der kan dog skereguleringermellemogomkringhusene i form af moderat afgravning. 7.3 Harjden til tagrygning må ikke overstige 73 m, d t efter reglerne i Bygningsreglementet. Bygningernes facadehqde må ikke overstige 5 m d t fia terræn til skæring mellem facade og tagflade. Punktvis kan disse hajder overskrides. 7.4 Densamledenyebebyggelse mi ikke overstige 2200 m* bruttoetageareal. Pi kortbilag 2 er fastagt hvor meget, der må bygges i de enkelte felter. 7.5Eksisterendebygninger skal nedrivessenest mk desidste byggefelter tages i brug. 18

22 BEBYGGELSENS YDRE FREMTREDEN 8.1 Bebyggelsen skal med hensyn til bygningsprofil, proportionering,materiale-ogfarvevalg,samtfacadeudformning tilpasses det omgivende bygningsmiljs, herunder de 2 værelsesflqesamtlandskabet på ensådanmåde,atder opnås en arkitektonisk og landskabelig helhedsvirkning. Det dominerende materiale i facaden skal være træ, men delelementer af beton, murværk eller glas er muligt. Tagmaterialet skal være tagpap eller træ. I tagfladen kan i begrænset omfang forekomme glas og reflekterende materiale til ovenlys og solfanger. Tagfladen skal forsynes med lister dedes, at der skabes en relief virkning på tagfladen. 8.2 Tilbygningerskal udfaresi sammemateriale,medsamme taghældninger og i en farveskala,der harmonerer med den bygning de tilbygges. UBEBYGGEDE AREALER Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige. De to vandhuller kan fjernes, hvis de genetableres i form af et nyt vandhul. Eksisterende træer,somskalbevares,ermarkeretpå kortbilag nr. 2. Areal vest for ejendommen udlægges til fiard for skolens elever. Eksisterende terræn skal i videst mulig omfhng bevares. Der må ikke ske terrænregulering pi mere end phs minus 1 meter i forhold til eksisterende terræn. Regulering skal fortrinsvis ske ved afjgavning. Der etableres beplantningsbælte af buske og enkelte solitære træer omkring stor P-plads, dog ikke med dominans af skovbryn. Der etableres bundbeplantning i den nordsstlige del omruet mod skovbryn. 19

23 OPHÆVELSE AF SERVITUT- TER tilstandsservitutter, Private som lokalplanen, ophæves. er uforenelige med FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse må ikke tages i brug, f0r: - midlertidig barakbygning er fjernet - P-arealer med beplantning er etableret - spildevandsanlæg er etableret TILLADELSER FRA ANDRE 12 MYNDIGHEDER 12.1 Skov- og Naturstyrelsen vedr.: ophævelse af skovbyggelinien. Styrelsen har brev i af 24. marts 1995 meddelt, at man er indstillet på at ophæve linien inden for byggefelterne pb kortbilag Skov- og Naturstyrelsen vedr.: dispensation fka Skovloven. Styrelsen har i brev af 23. marts 1995 meddelt, at man er indstillet pi at give dispensation Rande Kommune vedr. : zonetilladelse og byggetilladelse 12.4 Rande Kommune vedr.: godkendelse af spildevandsanlæg 12.5 EbeltoftMuseumskalkontaktesmin. 2 måneder fm byggestart, si der kan foretages arkæologisk forundersnrgelse. 20

24 VEDTAGELSESPATEGNING Lokalplanforslaget vedtaget er fi-emlagt Rande Byråd den..!.:y.% af Lokalplanen er i henhold til 9 27 i Lov om Planlægning endeligt vedtaget af Rmde Byråd den :Ah.:. På byddets vegne Jarrgen Kjel sen borgmester P be$y 21

25 3 3 fe Fredsko v R i nge I mose Egens Vig Lokalplan nr. 35 Vildtforvaltningsskolen Kortbilag1 M&1:1:4000

26 A I 7 Parkering Gangsti wh4 1:lOOO

27 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Nårlokalplanenerendeligtvedtaget og offentliggiort d ejendomme, der er omfattet af planen, %alge planlovens 3 18 kun udstykkes, bebygges eller i &gt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanens medfixer heller ikke i sig selv pligt til at udfbrre de anlæg, der er indeholdt i planen. 2. Rande byråd kan meddele dispensation fia lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er stridmed i principperne i planen. Videregihde attigelser fia lokalplanen kan kun gennemfixes ved en ny lokalplan. Når eventuel en dispensation bermer omboendes interesser, skal disse underrettes om den p&tænkte dispensation og have mindst 14 dages fist til at komme med eventuelle bemærkninger til den. Fsrst derefier kan kommunen give dispensation. 3. Private byggesexvitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforeneligemed lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens SEemt forholdikkeerreguleret i lokalplanen,gælderde almindeligebebyggelsregulerendebestemmelseribyggeloven og planloven. 22

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

1-91 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83. 16. september 1998. For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby

1-91 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83. 16. september 1998. For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby 1-91 RY KOMMUNE l LOKALPLAN NR. 83 For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby. 16. september 1998 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83 Lokalplan for et offentligt omrdde ved Lasby Skole i Lasby. INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Matr.nr. 6bv, 6bx og 6ct. Nr. Nebel &, NE ~ebee. j.nr. 19961967-9O/jk BLAABJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81 O M ~ TIL E BOLIGBYGGERI I N0RRE NEBEL

Matr.nr. 6bv, 6bx og 6ct. Nr. Nebel &, NE ~ebee. j.nr. 19961967-9O/jk BLAABJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81 O M ~ TIL E BOLIGBYGGERI I N0RRE NEBEL Matr.nr. 6bv, 6bx og 6ct Nr. Nebel &, NE ~ebee j.nr. 19961967-9O/jk BLAABJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81 O M ~ TIL E BOLIGBYGGERI I N0RRE NEBEL BLAABJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8 1. Område til boligbyggeri

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV 1 : lo.od0 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5017 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5017 Lokalplan for et område til campingplads beliggende ved Spøttrup

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Billund kommune LOKALPLAN NR. 64

Billund kommune LOKALPLAN NR. 64 Billund kommune LOKALPLAN NR. 64 Hvad er en lokalplan Planloven fastlægger, at et forslag til lokalplan skal udarbejdes og offentligg~res, inden et større bygge- og anlaegsarbejde sættes igang, og inden

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004 LOKALPLAN 1.39 Lokalplan 1.39 Haveforeningen Ishøj Søndergård & Kommuneplantillæg nr. 8 Ishøj Kommune 2004 1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere