HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN"

Transkript

1 Sommer 2013 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN 1

2 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN Ideskitse: Promenademolen kvalitetsudvikles med opholdsmuligheder og et karaktergivende molefyr med udsigtsplatform. Kolofon : Helhedsplan for Rørvig Havn er udarbejdet i samarbejde med Odsherred Kommune af arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard 2

3 Forord Odsherred Kommune vil med Helhedsplan for Rørvig Havn fastlægge de overordnede rammer for den fortsatte udvikling af havnen. Rørvig Havn har en særegen og positiv rolle i lokalsamfundet og for området som turistmål. Havnen er stadig en aktiv færgehavn, der er mange maritime aktiviteter og virksomheder med udgangspunkt i havnen. Derfor er havneområdet et af de allervigtigste udfl ugtsmål i sommerens myldrende ferieliv, når alle aldre mødes på havnen for at opleve livet ved krabbefi skerbroen og havnemiljøet i bred forstand. Målet er, at styrke Rørvig Havn som et forsat attraktivt og alsidigt udfl ugtsmål samt stærk base for mange maritime aktiviteter. 3 Referencebilleder: Havnen er rammen om et særligt liv, hvor maritime aktiviteter, sociale møder og oplevelser ved havet finder sted.

4 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN Idéskitse: Langs Lodsoldermandgården og havnen etableres en ny sti, der forbinder Fjordstien og havnen. 4

5 Indhold 1. Forord...s.3 2. Helhedsplan for Rørvig Havn...s.6 3. Processen bag Helhedsplanen...s Rørvig Havn et rekreativt udfl ugtsmål... s Rørvig Havn - rammen om maritime aktiviteter...s Trafi k og parkering på havnen...s Brugerundersøgelse Odsherred havne...s Bebyggelse - eksisterende og nyt...s Realisering af helhedsplanen forslag til etapedeling...s Hvidbog for Helhedsplanen...s.23 5 Referencebilleder: Den gode havn er alsidig og har plads til mange forskellige aktiviteter.

6 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN Helhedsplan for Rørvig Havn Helhedsplanens mål Helhedsplanen har som mål at få skabt en klar og stærk strategi for den fremtidige udvikling af Rørvig Havn. En udvikling, der skal understøtte havnens eksisterende kvaliteter samt sikre nye udviklingsmuligheder med det overordnede formål, at fastholde Rørvig Havn som det helt særlige mødested i lokalområdet. Helhedsplanen skal derfor bl.a. sætte rammerne for en kvalitetsudvikling, fornyelse og opvækst af nye havne- og vandrelaterede aktiviteter med udgangspunkt i havnen. De rekreative aktiviteter Havnen, som rekreativt udfl ugtsmål, foreslås kvalitetsudviklet med koncentration af aktiviteter på og ved Kongebroen. En ny plads med legeplads og vandtrappe ved Træskibsbro og Rørvig Fisk skaber et nyt opholdssted i havnen, hvor eftermiddags- og aftensolen kan nydes. Kongebroen skal have bedre opholdsmuligheder i form af siddeskulptur og nyt molefyr med udsigtsplatform. Et nyt havnetorv mellem sandstrand, parkering og Krabbefi skerbroen skal give mulighed for ophold og udeservering. Denne plads vil være ankomsten til havnen og for mange fungere som det centrale mødested i havnen. Det maritime liv Udvikling af de maritime aktiviteter knyttes i særlig grad til en kvalitetsudvikling af den Søndre Mole. Her etableres en ny søsætningsrampe for kajakker og joller, badefaciliteter til vinterbadere i tilknytning til et nyt søbad samt udvikling af soppestrand og grillplads i forbindelse med området udfor klubberne. Indsejlingen til lystbådehavnen forslås forbedret med en bølgebryder, der vil kunne dæmme op for bølgeuro i havnebassinet og dermed give mulighed for fl ere og bedre bådpladser. Promenader og forbindelser Sidst, men ikke mindst skal havnens mange lokalmiljøer og sammenhænge mellem disse styrkes. Målet er de mange aktiviteter og områder bindes sammen i et æstetisk og funktionelt i et promenadeforløb, der strækker sig gennem hele havneområdet. Trafik og parkering En naturlig del af Helhedsplan for Rørvig Havn har været arbejdet med en kørsels- og parkeringsforhold på havnen. Ønsket er, at skabe sikker færdsel for samtlige typer trafi kanter samt sikre gode og tilstrækkelige parkeringsforhold, der samlet set kan imødekomme den ekstensive brug af området, som særligt i sommermånederne skaber stort behov for parkering og giver en voldsomt øget biltraffi k i området. En grønnere havn Omlægning af kørsel og parkeringsområder giver mulighed for nye funktioner samt en generel begrønning af havnen. Nye trærækker og grønne områder etableres i tilknytning til promenaden og alle parkeringsarealer. Bebyggelser På land åbnes der for mindre, nye bebyggelser eller udvidelser af eksiterende bygninger. I den nordlige del vil et nyt færgekontor kunne placeres, så det åbne kig langs stranden nord for havnen genopstår. Rørvig Fisk vil kunne udvides på en attraktiv måde ud mod det søndre havnebassin. Det eksisterende grillhus og toiletbygnibngen forelsås reetableret i en større samlet bygning. På land åbner planen for en fortsat udvikling af det attraktive skurmiljø ved indkørslen til havnen, og der kan ved siden af havnekontoret etableres en mindre bebyggelse med publikumsrettede faciliteter. 6

7 Fjordstien Nord Fjordstien Toldbodvej Oldermandsvej Fiske- og grejskure P Bus Lodsoldermandgaarden Eks. P Sejlplads CP Jolleplads CP CP CP Havnekontor Klubber Grillplads Bådplads Iskiosk Udeservering Siddetrappe CP langs strand Vandmand/Blå flag St. Havneplads P Søsætning P/Jolleplads Rørvig Fisk P Vendeplads CP Nye færgebyging Opmarh Krabbebro Legeplads Vandtrappe Fiskekøkken Træskibsbro Kongebroen Fyr Molefyr Udsigtsmole Sopestrand og vandtrappe Strandpromenaden Fyr Jolle- og kajakrampe Søndre Mole Bølgebryder Udsigtsterrasse Søbad Illustrationsplan af forslag til helhedsplan for Rørvig Havn. CP - Cykelparkering på græs Eksisterende bebyggelse Mulig ny bebyggelse 7

8 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN Ideskitse: Den søndre mole udvikles med en række nye aktiviteter - grillplads, søsætningsrampe og søbad med læ til omklædning. Processen bag Helhedsplanen Forudsætningerne for Helhedsplan for Rørvig Havn er blevet til i et tæt samarbejde imellem de mange interesser i lokalområdet, der er knyttet til havnens udvikling. Der er gennemført en omfattende interviewrunde med mange forskellige interessenter. Interessentinddragelsen med samtlige interview fremgår af Hvidbog for Helhedsplan for Rørvig Havn, som kan rekvireres i en digital udgave hos Odsherred Kommune. Interessentinddragelsen har både bidraget til at tydeliggøre de særlige kvaliteter, som er forudsætningen for det enestående miljø i Rørvig, bevaringsinteresser, problemstillinger, udfordringer og ønsker er blevet belyst. Samlet har det skabt et godt grundlag for Helhedsplanens forslag til udvikling af af Rørvig Havn. Sammenfatningen på s.9 fortæller om både de store linjer og de mange enkeltelementer, som er kommet frem i forbindelse med inddragelsen af interessenterne. Interessenterne har udover de individuelle interview også bidraget med deltagelse i en fælles workshop, hvor ønskerne har været diskuteret på kryds og tværs. Sammenfatning af workshoppen fremgår af dobbeltopslaget s

9 Sammenfatning af interessentinddragelse Et sted for alle Interessentinddragelsen har tydeligt vist, at en af de grundlæggende kvaliteter på Rørvig Havn er det intensive, blandede miljø. Men det skal være et klart mål for fremtiden, at havnen primært skal rumme de maritime aktiviteter. Det skal stadig være skibe, både og vand, der er grundlaget for det enestående miljø på havnen. Trafik og parkering Der er brug for en regulering af parkeringsforholdene på havnen. Der ønskes en bedre funktion både i hverdagens brugssituation og på de store besøgsdage, hvor alle parkeringsmuligheder udnyttes. Landarealerne skal kvalitetsudvikles og indrettes, så bilerne bliver mindre dominerende. Kørsel og gode parkeringsforhold er er en vigtig del af havnens funktion, men der skal også være bilfrie promenader, grønne områder og opholdsarealer. Disse skal være med til at styrke de helt særlige Rørvigkvaliteter, som fx. den lille strand ved havnen, Lodsoldermandgården, Vandmanden / Blå Flag Stationen, livet med afsked og velkomst med færgens rejsende og selvfølgelig de små fi skere på krabbefi skerbroen. Lystbådehavnen Lystbådehavnen skal fastholdes i sin nuværende form, men forbedringer ønskelig med en evt. uddybning af havnebassin, forbedring af indsejlingen og servicefaciliteter til klargøring mm.. Ny bebyggelse Flere ønsker mulighed for ny bebyggelse - både restauranter og klubber. Bevaringsinteresser peger på, at ny bebyggelse bør opføres i materialer og et formsprog, der er i overensstemmelse de med eksisterende bygninger på havnen. 9 Referencebilleder: De mange interessenter har et fælles ønske om en havn med et aktivt, rekreativt og maritimt liv.

10 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN Fiskerhusene og stejlepladsen Hegnet langs fiskerskurene skal bevares (1) Stejlepladsen bruges og skal derfor bevares (1)(3) Stejlepladsen kunne inddrages til parkering (2) Opfør en række fiskerhuse langs Toldbodvej, vil give et fint miljø omkring stejlepladsen (6) Fjern hegnet langs fiskerskurene og opfør evt flere skure (7) (9) Opfør ikke flere fiskerskure (8) Måske vil træskibsfolkene overtage kajakklubbens klubhus, hvis kajakklub-ben får andet klubhus (13) Opfør flere redskabsskure til fiskere/sejlere langs de eksisterende skure (13) Stejlepladsen kunne bruges som teltplads ved stævner (13) Bådebygger/Havnekontor/Havne grill Vinduerne i havnekontoret skal gøres gennemsigtige (9) Havnegrillen ønskes udvidet eller nedrevet og erstattet med et nyt og større byggeri, gerne 3-4 små butikker (14) Grillbar og issalg ønskes skilt fra hinanden (14) Bebyggelsen skal tilpasses havnemiljøet (14) Den store parkeringsplads Parkeringen bør organiseres bedre, så der kan være flere biler (2) Vinteropbevaring (3) Bedre markering af p-pladser, fodhegn duer ikke (13) Den grønne trekant Den grønne trekant burde tillægges havnen til fx surfere (1) Trekantarealet kunne bruges i forbindelse med stævner, fx til teltlejr (2) Tilkøb trekanten til nye aktiviteter (3) Toldbodvej Færdselsforhold for cyklister bør forbedres (2) Vejen skal være en allé med cykelsti i begge sider (3) Indret p-pladser langs den ene side af vejen (9) Der er store trafikale problemer på Toldbodvej og rundkørslen fungerer ikke. En bedre funktion bør tænkes ind i planerne (18) Klubområdet og den lille p-plads Ikke yderligere byggeri i området (2) Passage ml Bådelaug og Sejlklubben bør holdes fri (2) Lille p-plads omdannes til jolleplads og vende/afog pålæsningsplads (2)(8)(13) Ny fast belægning på lille p-plads Den lille p-plads skal være grøn med borde og bænke (12) Kajakklubben ønsker et klubhus på grillhusets plads (13) Grillhuset benyttes ikke så meget, der må gerne gives muligheder for mere liv i området (17) Kajakklubben er i pladsnød (17) Vinteropbevaring/jolle/kajak-arealet Det skal fortsat være muligt at reparere eller male båd uden at genere turi-sterne eller parkerede biler (3) Der ønskes etableret en bedding for at muliggøre reparation af større træ-skibe. Der kan muligvis søges støtte til etableringen (6) Arealerne bør opdeles så hver klub disponerer over et bestemt afmærket område (8) Opfør evt et kajakopbevaringshus magen til det andet (13) Både/joller og kajakker der ikke bliver brugt burde samles et sted så de ikke skæmmer området (13) Parkeringspladsen på havnearealet Problemer med henstillede trailere (1) Ny stejleplads ude på havnen (2) God idé med en fiskerestaurant (3) Etabler en servicekaj med mastekrak og dieselanlæg nordøst for slæbeste-det (6) Etabler boder på den yderste del af parkeringsarealet mellem det grønne område ved slæbestedet og Rørvig Fisk (6) (7) (12) Byg et masteskur som rumdeler ml parkering og kajak/jolleplads (6) Det støver på parkeringspladsen, opdeling eller ny belægning vil afhjælpe problemet (6) Brug den yderste del af parkeringspladsen rekreativt og opstil borde/bænke og måske grill her (7) Opfør to torvehaller med op mod 30 stande, der skal holde åbent hver weekend (9) Etabler en legeplads for børnene (9) Etabler en folkehave med stier, små haver og grillpladser på den yderste del af p-pladsen, herved reduceres også støvgenerne fra bilerne (13) Flyt grillhuset til denne del af havnen og opfør toiletter til sejlerne her (13) Dele af p-pladsen kan inddrages til andre formål (17) Der er en ledig grund ved fiskebutikken, der kan bebygges (18) 10

11 Lodsoldermandsgården Indret stedet til kombineret café og museum (5) Brug bygningern til foreningshus, museum el.lign (12) Opmarchbaner og lille nordlig p-plads Problemer med parkerede biler, hindrer adgang til husene bag (1) Biler til færgen og besøgende til Færgekiosken bør adskilles (3) Større færge betyder større trafikproblemer (8) Opmarchbaner etableres i dialog med naboer og andre interessenter (11) Mere plads til opmarchbaner (11) Lille p-plads til af- og påsætning af passagerer til færgen (11) (12) Nyt færgekontor placeret mere hensigtsmæssigt (11) Oversigt: Sammenfatning fra workshop med interessenter. Kategorier på Rørvig Havns arealer med bemærkninger - antal i parantes. Stranden Bevar stranden (8) (13) Sæt en kutter eller en jolle på grund på stranden, som legeplads for børne-ne, evt et lille fyrtårn med rutsjebane (12) (13) Krabbefiskeriet og stranden har potentiale for yderligere udvikling (18) Det gamle færgeleje Mulig placering af nyt færgekontor ved det gamle færgeleje (11) Placer en cafébåd i færgelejet (12) Måske kan det gamle færgeleje udnyttes kommercielt (18) Det nordlige havnebassin Stenfiskeren Henry vil gerne ligge i det gamle færgeleje (3) Der skal være bedre pladser for store gæstende træskibe (4) Havnebassinet skal være træskibshavn (4) Bro over den inderste del af bassinet vil skabe mere bevægelse i havnen (4) Naturskole, Krabbemole og Kongebro En platform til børnene, tæt på vandet (3) Klubhus for træskibsfolket på det trekantede areal ved dieseltanken (4) Slæbestedet En god idé med en rampe på hver side af flydebroen Bro over ophalerrampe (12) Etabler en ekstra flydebro (13) Det sydlige havnebassin Gode og sikre bådpladser med gode fortøjningsmuligheder (4) Uddyb havnen til 3,5 m ved den foreslåede servicekaj (6) Søndre mole Elektronisk bom over Søndre Molevej (2)(8)(13) Flydebro til surfere og kajakker bør udvides p.gr.a. trængsel (2) Bedre forhold for vinterbaderne (3) (8) (17) Bedre og sikrere faciliteter for helårsbaderne, (til brug for alle) (5) En badestige ned i havnebassinet (er etableret ) (5) Et badehus på søndre mole mod havnen (5) Cykelparkering i forbindelse med badehuset (5) En badeponton syd for havnen (flyttes ind i havnen om vinteren (5) En sauna i tilknytning til badehuset (5) Etabler en kajakbro ved søndre mole (6) Plads og vej belægges med asfalt (13) En trappe over stenene til det lave vand syd for havnen til badegæster med små børn (13) Gerne mulighed for mere liv på molen (17) 11

12 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN Idéskitse: Legeplads og vandtrappe giver en ny opholdsmulighed til alle aldre - og med eftermiddags- og aftensol. Rørvig Havn - et rekreativt udflugtsmål! Små lokalmiljøer For mange af havnens gæster er det sammensatte miljø med de mange attraktive mindre lokalmiljøer, som skaber den enestående Rørvigoplevelse. Gang - og cykelsti Idéen i helhedsplanen er skabe et sammenhængende promenadeforløb og forbinde de mange mindre områder. En omlægning af trafi k- og parkering vil i sammenhæng med et nyt promenadeforløb og de eksisterende og nye aktiviteter og lokalmiljøer skabe et attraktivt, samlet havneområde med sikker færdsel. En havnepromenade påbegyndes nord og syd for havnen med tilknytng til Fjordstien. Cykelstativer placeres ud for de områder, hvor gående færdsel foretærkkes. Søbad I tilknytning til den søndre mole etableres bademulighed ved det nye søbad. Muligheden for en dukkert og ophold på den nye udsigtsterasse vil skabe et nyt aktivitetssted i havnen. Promenademole Centralt i havnen fastholdes og udvikles Kongebroen som den vigtigste promenademole. Den yderste del bliver udviklet som et udsigts- og mødested med et fyr og stor bænk. Herfra kan fi skeri, fjord og ind- og udsejlingerne opleves som en særlig kvalitet. I tilknytning til et livlige miljø på Krabbefi skerbroen foreslås en legeplads på solsiden syd for Rørvig fi sk. Ved omlægning af parkeringsarealet bliver, der mulighed for at udnytte arealet til rekreative formål. En vandtrappe til havnebassinet i lystbådehavnen skal give mulighed for ophold, hvor eftermiddags- og aftensolen kan nydes. 12

13 Fjordstien Nord Servering, Restaurant og iskiosk Vandmanden Stranden, siddetrappe Havnepladsen ophold og servisering Krabbebroen Fjordstien Kongebroen - promenademole Legeplads og vandtrappe Udsigtsmole Soppestrand Søndre Mole Promenadeforløb og forbindelser Søbadet Aktivitetssteder Illustrationsplan af forslag til helhedsplan for Rørvig Havn - markering af rekreative aktiviteter på havneområdet 13 Referencebilleder: Havnepromemaden skal knytte havnens mange oplevelser og give opholdsmuligheder med udsigt, sol og læ

14 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN Ideskitse: Den søndre mole ved lystbådehavnen udvikles med bl.a. ny klubhusbebyggelse og søsætningsrampe til kajakker og joller. Rørvig Havn - Rammen om maritime aktiviteter Søndre mole Den Søndre Mole skal være livsnerven i det maritime liv på havnen. Den Søndre Mole foreslås udvidet med en række funktioner tættest land etableres en soppestrand med let adgang for børn over stensætningen på brede trætrappetrin. Her laves også grillplads - en attraktiv placering for gæstesejlere og klublivet i aftentimerne, hvor aftensolen er på denne side af havnen. På det dybere vand etableres en fornyet og større søsætningsrampe for sejljoller, kanoer og kajakker mv., og yderst ved det dybe vand udvikles et lille søbad med et skjul til omklædning. Landarealer Ved klubhusbebyggelserne giver omlægningen af parkeringsarealet mulighed for friholdelse af landareal udfor søsætningsrampe og ved bådoptag. Dette område rummer mulighed for udvikling med forbedring af klargøringsplads, servicekaj, spuleplads og evt. kran. Landarealer Stejlepladsen og grejskurene er et særegent miljø og der åbnes i planen op for at fl ere skure kan blive bygget. Indsejlingen Indsejling til lystbådehavnen foreslås beskyttet af en ydre stenkastning, der kan dæmme op for bølgeuro i havnebassinet. Hermed åbnes op for en evt. omdisponering af broanlæg, mulighed for fl ere og større bådpladser og en fri ind- og udsejling til havnebassinets søsætningsrampe. 14

15 Nord Fiskeog grejskure Klubber, havnekontor og toiletfaciliteter Fiskebro Fjordstien Jolleplads Søsætning, bådpladser Klubber be og foreninger Træskibsbroen Jolleplads Lystfiskerpladsen Beskyttet indsejling Jolleog kajakrampe Bølgebryder Søndre Mole Promenadeforløb og forbindelser Aktivitetssteder Illustrationsplan af forslag til helhedsplan for Rørvig Havn - markering af maritme rekreative aktiviteter på havneområdet 15 Referencebilleder: De maritime aktiviteter er kendetegnet ved at henvende sig til at alle aldre og mange forskellige livsformer

16 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN Trafik og parkering på Rørvig Havn Trafi k- og parkeringsforholdene på Rørvig Havn kan især på de gode sommerdage være næsten kaotiske. Der køres og parkeres overalt, hvilket giver usikker færdsel og generelt forringer den positive oplevelse af havneområdet. Som en del af arbejdet med helhedsplanen er der i sommeren 2012 gennemført en længerevarende registrering af parkeringsmønstret på havnen. Registreringen har dannet grundlag for Helhedsplanens forslag til ændringer i kørsels- og parkeringsudlæg på havneområdet. Registreringen er samlet i Parkeringsregistrering for Rørvig havn - Sommer 2012 og indgår som en del af Hvidbog for Helhedsplan for Rørvig Havn. Tilkørselsforholdene til havnen foreslås justeret, så både kystpromenader og den centrale del af havnen bliver fredeliggjort for kørende trafi k udover den lejlighedsvise kørsel til færgens opmarch samt til og frakørsel for fi skere, bådejere og beboere. Havnen har i dag en kapacitet på 275 parkeringspladser, men denne kapacitet udnyttes imidlertid ikke reelt da pladserne er uopmærkede, hvilket giver et spild i kapaciteten. På grundlag af den foretagede parkeringsregistrering i sommeren 2012 vurderes havnens parkeringsbehov, at være omkring 200 pladser. Inkl. den private parkering ved Lodsoldermandgaarden og inddragelse af græsarealet ved siden af denne ved arrangementer eller anden spidsbelastning, etableres der i alt 225 nye parkeringspladser på og omkring havnen. Ved ny disponering af parkeringsarealerne skabes mulighed for etablering af nye maritime og rekreative funktioner og steder på havnen - herunder legeplads, markeder, havnetorv, grejskure og bådopbevaring. Nye veje og parkeringsområder Hovedideen i disponering af kørsels- og parkeringsforholdene er en overordnet forenkling og kan beskrivelse i fl g. punkter: En bred gang- og cykelsti gennem havneområdet etableres med tilknytning til Fjordstien nord og syd for havnen. Opmarch til færgen samles på færgemolen og vejarealerne mellem Lodsoldermandgård og sandstranden vil dermed friholdes fra parkerede biler mv. Vejudlægget ved Lodsoldermandgården forslås reduceret til 2 spor og den nuværende opmarch til færgen begrønnes og inddrages som en del af den nye promenade langs sandstranden. Busholdepladsen foreslås fl yttet - se placering på illustrationsplan s og arealet omdannes til cykelsti og en som en del af de nye grønne områder på havnen. Vinteropbevaringspladsens funktion som sommerparkeringsareal skal udnyttes mere effektivt dette gøres med markering af parkeringspladser. Endvidere foreslås en begrønning af pladsen med trærækker. Parkeringspladsen mellem Rørvig Fisk og bedding skal forsat være central i havneområdet. Området kan udnyttes mere effektivt med markering af parkeringspladser. 90 parkeringspladser dækker behovet for parkering på området tilstrækkeligt, hvilket giver mulighed for at det store areal kan have langt fl ere funktioner - herunder havnetorv, bådopbevaring og legeplads. 16

17 Nord Ca. 15 p-pladser 5 p-pladser CP B Ca. 20 p-pladser CP Opmarch til færge 74 p-pladser 91 p-pladser CP 20 p-pladser p B Busholdeplads CP - Cykelparkering på græs Kørende Ærindekørsel Gående og cykelsti Fremtidigt trafikdiagram for Rørvig Havn 17 Referencebilleder: Parkering skal være centralt placeret. Gang- og cykel sti skal være bred og med gode muligheder for parkering af cykler

18 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN Ideskitse: Adgang til havneområdet fra Toldbodvej. Grejskurene foreslås udviet i antal. Brugerundersøgelse - Odsherred Havne Et populært stop Rørvig Havn er en populær destination for sommerens tursejlere fra ind- og udland. I løbet af sommeren 2012 er gæstesejlerne blevet spurgt om deres syn på havnen. Det var vejrmæssigt en dårlig sommer, og måske derfor har forholdsvis få har bidraget, men der er til trods for dette ogle klare og vigtige signaler i tilbagemeldingerne fra gæstesejlerne. Rørvig Havn er et sted, mange kan lide at komme. Den opfattes som en hyggelig og rar havn og et selvfølgeligt must som stop på sommerturen. Havnen besøges overvejende af mindre både, men af alle typer besætninger fra pensionisten til børnefamilien. Bedre information Som noget gennemgående i undersøgelsen peger mange på et behov for en bedre formidling af lokalområdets mange muligheder fra praktiske informationer som f.x. indkøbsmuligheder og til formidling af de oplevelser, man kan få, når man drager på tur i Rørvigområdet til fods eller på cykel. Dette enkle ønske til forbedring forslås etableres som en del af havnetorvet. På et kort - en informationstavle - vil man have mulighed for at tilegne sig viden om hvor og hvordan Rørvigs mange muligheder kan benyttes. 18

19 Bebyggelse - eksisterende og nyt Eksisterende bebyggelser Bebyggelserne på havnen er en karakteristisk og vigtig del af det særlige Rørvigmiljø. Både gamle og nyere huse er fi ne eksempler på en særlig Rørvigstil, som er blevet skabt igennem mange forskellige interessenter og bidragyderes indsats. Denne karakter, som både rummer det forfi nede og det selvgroede, skal have lov at leve videre. Mulige nye bebyggelser Helhedsplanen åbner for en udbygning af Rørvig Fisk som en enetages bygning, at der kan etableres nye faciliteter for færgefarten, at antallet af grejskurene kan udvides og fl ersidig anvendelse kan være en mulighed - udover opbevaringssted for grej også som fx boder i forbindelse med sommerens handelsliv på havnen, hjemsted for små foreninger og interessegrupper mv. Endelig peger planen på at det eksisterende grillhus og toiletbygningen reetableres med endnu et spisested, og en forbedring af toilet- og badeforhold. I nord giver den nye færge til Rørvig-Hundested overfarten behov for en ændring af bebyggelsesforholdene. En ny servicebygning foreslås rykket længere ud på molen, så det åbne, frie kig langs stranden foran iskioskens og Lodsoldermandsgårdens udeservering får en forøget kvalitet. 19 Referencebilleder: De eksisterende huse på havnen skal være toneangivende for valg af materiale og formsprog til nye bygninger

20 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN Ideskitse: Sandstranden med ophold på siddetrappe - en interegeret del at et nyt promenadeforløb på havnen. Realisering af Helhedsplanen - forslag til en etapeplan Udviklingen af Rørvig Havn er en løbende proces. Helhedsplanen sætter rammerne og sikrer at udviklingen sker i overensstemmelse med de overordnede ønsker til havneområdet. En realisering af Helhedsplanen er delt i to etaper og indeholder sideløbende en række enkeltprojekter, der kan realiseres uafhængigt af hinanden og etapeplanen. Se oversigten s. 21 med etapeudviklingsplan samt udpegning af de mange enkeltprojekter.. 20

21 Nord Sandstrand m siddetrappe Hacneplads promenadeforløb Etape 1 Den første etape tager udgangspunkt i at styrke havnens havnens centrale del og skabe den nødvendige forbindelse på tværs af havnen. Med en ny havneplads - det fælles mødested ved ankomst til havnen - samt siddetrappe ved sandstranden kvalitetsudvikles havnens umiddelbare mødested og ankomstsområde og de ekssiterende Rørvig kvaliteter stykes. Etablering af et promenadeforløb, der knytter havnens færdsel mellem det nordlige og søndre havnebassin er også væsenligt for denne etape. Omlægning af kørevej Nord Udvidet parkering Parkering/ Begrønning Parkering / Begrønning Legeplads / Vandtrappe Etape 2 I etape 2 omlægges kørsels- og parkeringsforholdene på store dele af havneområdet. Parkeringsarealer gøres grønne med trærækker, nye grønne arealer langs sandstranden, Lodsoldermandgården og opmarch til færge etableres. Legeplads og vandtrappe udvikles i tilknytnming til det søndre havnebsassin og Kongebroen. Nord Byggemulighed Grillplads / Sopepstrand Søsætningsrampe Opmarch færge Byggemulighed Fiskerkøkken Servicekaj Broanlæg Molefyr Bølgebryder Enkeltprojekter Yderligere enkeltprojekter i helhedsplanen kan igangsættes som enkelte nedslag efter omstændigheder og muligheder. Søbad 21 Illustrationsplaner: Etaper af realisering af Helhedsplanen samt enkeltprojekter, der kan udføres selvstændigt.

22 Hvidbog for Helhedsplan for Rørvig Havn Grundlaget for Helhedsplanen er interessentinddragelse, parkeringsregistrering og brugerundersøgelse. Disse er samlet i Hvidbog for Helhedsplan for Rørvig Havn og kan rekvireres hos Odsherred Kommune. 22

23 23

24 24

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014:

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: 1. Velkomst og formål med mødet ved Birger Jensen, Formand - Miljø, Klima og Trafi k 2. Præsentationsrunde 3. Oplæg v. Hasløv og Kjærsgaard. 4. Emner til debat v. Haslev

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN. for interessentundersøgelse parkeringsregistrering og brugerundersøgelse

HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN. for interessentundersøgelse parkeringsregistrering og brugerundersøgelse HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN H V I D B O G for interessentundersøgelse parkeringsregistrering og brugerundersøgelse Odsherred Kommune, Vinter 2013 INDHOLD Interessentundersøgelse 3 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

ASSENS NÆSVEJ. Forslag til ny disponering april 2014

ASSENS NÆSVEJ. Forslag til ny disponering april 2014 1 2 Kolofon: Forslag for ny disposition af Næsvej er udarbejdet i april 2014 af Hasløv & Kjærsgaard Arkitekter i samarbejde med Assens Kommune. Sagsarkitekt: Mathilde Bjerregaard. Mail: mbj@hogk.dk. Tlf.

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN Borgermøde 12. november 2013 HVAD FIK VI UD AF BORGERMØDET DEN 28. AUGUST? Havn og udsigt / fyrtårn Bilfri promenade hele vejen langs vandkanten Adskillelse mellem færgehavn

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Præsentation af udviklingsplan for lystbådehavnen i Horsens

Præsentation af udviklingsplan for lystbådehavnen i Horsens Præsentation af udviklingsplan for lystbådehavnen i Horsens HORSENS HAVN Dette hæfte er afrunding af en proces, som er sat i værk dels for at samle søsporten under samme tag i Horsens og dels for at skabe

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune

Kommuneplan for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Havneområder 1.H.1 Lystbådehavnen 1.H.2 Trafikhavnen Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Lystbåde og fiskerihavn med faciliteter

Læs mere

Notat. Detailplan, FTL-havnens østside. Baggrund for detailplanen. Aarhus Kommune

Notat. Detailplan, FTL-havnens østside. Baggrund for detailplanen. Aarhus Kommune Notat Detailplan, FTL-havnens østside Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/Risskovstien,

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Udvikling af Bønnerup Havn 17. juni 2010

Udvikling af Bønnerup Havn 17. juni 2010 Udvikling af Bønnerup Havn 17. juni 2010 Kysten ved Bønnerup Strand Som led i Norddjurs Kommunes arbejde med en udviklingsplan for Bønnerup Havn er der udarbejdet en illustrativ helhedsplan for havneområdet.

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR ISHØJ HAVN

HELHEDSPLAN FOR ISHØJ HAVN HELHEDSLAN FOR DAGSORDEN Byrådsseminar den 3.5.2005 'Byggeprogram' lanforudsætninger Alternative skitser lanområder, eksisterende havneøer, campingplads, nyt område, erhvervsområde, Arken Overslagsøkonomi

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

Udvikling af Bønnerup Havn 12. december 2008

Udvikling af Bønnerup Havn 12. december 2008 Udvikling af Bønnerup Havn 12. december 2008 Kysten ved Bønnerup Strand Som led i Norddjurs Kommunes arbejde med en udviklingsplan for Bønnerup Havn er der udarbejdet en illustrativ helhedsplan for havneområdet.

Læs mere

11. Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016"

11. Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Nyborg Marina 2016 11. Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016" Sagsnr. 450-2014-15421 Initialer JEL Åbent Sagsfremstilling Helhedsplanen for Nyborg Marina er i en løbende proces blevet tilvejebragt i samarbejde

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

VEJLE LYSTBÅDEHAVN. Visionsoplæg for havneomdannelse af

VEJLE LYSTBÅDEHAVN. Visionsoplæg for havneomdannelse af VEJLE LYSTBÅDEHAVN Visionsoplæg for havneomdannelse af Status november 2008 Temamøde d. 19.11.2008 UDKAST TIL STRATEGIPLAN - Vejle Modellen - En havneomdannelse med et dialogbaseret idégrundlag - Mål og

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Notat. Resumeer af høringssvar med Sport & Fritids kommentarer

Notat. Resumeer af høringssvar med Sport & Fritids kommentarer Notat Resumeer af høringssvar med Sport & Fritids kommentarer Nedenfor er der udarbejdet korte resumeer af høringssvarene. De enkelte høringssvar kommenteres. 1. Aarhus Roklub 1.1: Renovering af Søsporten

Læs mere

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn Lokalplan 1.05 Ishøj Havn Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE-LOKALPLAN 1.05 Lokalplanens indhold. Lokalplan 1.05 fastlægger retningslinier for Ishøj havns (havn nr. 3 f s) udformning og udnyttelse som lystbådehavn.

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Skitse til helhedsplan for Tangkrogområdet Indkomne høringssvar i forbindelse med offentlig høring. Resumé, kommentarer

Skitse til helhedsplan for Tangkrogområdet Indkomne høringssvar i forbindelse med offentlig høring. Resumé, kommentarer Bilag 2 Skitse til helhedsplan for Tangkrogområdet Indkomne høringssvar i forbindelse med offentlig høring. Resumé, kommentarer og anbefalinger. Skitsen til helhedsplan for Tangkrogområdet var fremlagt

Læs mere

MARITIME DRØMME SKIVE SØSPORTSCENTER UDARBEJDET DECEMBER 2003 KAJ OVE MADSEN A/S BERTEL GANTRIIS A/S GJØRTZ, PANK & PARTNERE A/S

MARITIME DRØMME SKIVE SØSPORTSCENTER UDARBEJDET DECEMBER 2003 KAJ OVE MADSEN A/S BERTEL GANTRIIS A/S GJØRTZ, PANK & PARTNERE A/S MARITIME DRØMME SKIVE SØSPORTSCENTER UDARBEJDET DECEMBER 2003 KAJ OVE MADSEN A/S BERTEL GANTRIIS A/S GJØRTZ, PANK & PARTNERE A/S MARITIME DRØMME PÅ SKIVE HAVN SKIVE SØSPORTSCENTER FORSLAG UDARBEJDET DECEMBER

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE * PLAN OG TEKNIK * PLAN- OG BYGGESAGSAFDELINGEN

DRAGØR KOMMUNE * PLAN OG TEKNIK * PLAN- OG BYGGESAGSAFDELINGEN 1 Dato:18.02.2016 Sagsbehandler:HR Journalnr.:15/361 Vedr.: Realisering af helhedsplan for havnen Sammenfatning af høringssvar og analyse i forhold til gældende plangrundlag og budget 2016-19 Baggrund:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE 360 HAVN OG BÆLT

PROJEKTBESKRIVELSE 360 HAVN OG BÆLT 13.04.2015 PROJEKTBESKRIVELSE 360 HAVN OG BÆLT Projektet, 360º Havn og Bælt, handler om, at skabe bedre mulighed for at opleve kvaliteter der allerede findes: At skabe en attraktiv oplevelse ved at gentænke

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den tredie informationsskrivelse fra ungdomsafdelingen i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Planerne for den ungdomsafdelingen i den nye havn er nu

Læs mere

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til projekter for Skælskør Amatør Sejlklub i forbindelse med MKS

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til projekter for Skælskør Amatør Sejlklub i forbindelse med MKS Oplæg til projekter for i forbindelse med MKS SAS i fremtiden hvor er vi nu 325 medlemmer Ca. 350 overnatninger Godt klubliv Godt ry hos gæster Attraktiv stævnearrangør Voksende juniorafdeling Flere danske

Læs mere

# SKITSEN: DISPOSITIONSFOR- SLAG KØGE MARINA

# SKITSEN: DISPOSITIONSFOR- SLAG KØGE MARINA # SKITSEN: DISOSITIONSFOR- SLAG KØGE MARINA otentialer på kysterne i Køge 8 Dispositionsforslag Dispositionsforslaget opdeler det store område i i alt 5 hovedområder. 1. Strandområdet Mod nord udvikles

Læs mere

Bagenkop Nedslag - færgehavn

Bagenkop Nedslag - færgehavn DGI Faciliteter & Lokaludvikling Bagenkop Nedslag - færgehavn Juni 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles profil med

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Københavns Tømrerlaug

Københavns Tømrerlaug Københavns Tømrerlaug tømrerprisen 2010 Grøn og blå storby København skal være en grøn og blå storby. Så vi har sat det mål for 2015, at 90 procent af alle københavnere skal kunne gå til en park, en strand,

Læs mere

PIER PROJEKT MARIELYST

PIER PROJEKT MARIELYST PIER PROJEKT MARIELYST 1 2 MARIELYST HELHEDSPLAN ER BAGGRUNDEN FOR ARBEJDET MED AT REALISERE EN PIER ANLÆG AF EN PIER ET AF DE SIDSTE OG MEST VIGTIGE, FYSISKE, ELEMENTER I HELHEDSPLANEN GULDBORGSUND BYRÅD

Læs mere

Kommissorium for Gl. Havn

Kommissorium for Gl. Havn Trafik- og Vejafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 12. maj 2010 Sagsnr.: 201001613-15 Kommissorium for Gl. Havn Indledning I forbindelse med budgetforhandlinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling...

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling... NOTAT Projekt: Udvidelse af Roskilde Havn København, den 7.12.2012 Emne: Notat nr.: 1 Trafikanalyse Projekt nr.: 6668-001 Dir. tlf.: +45 2540 0214 Reference: nid@moe.dk Rev.: Fordeling: Navn Initialer

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Høringssvar: Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen

Høringssvar: Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen fra Planlægning og Byggeri Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10 8100 Århus C Høringssvar: Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen Hermed fremsender Havneforeningen FTL Århus høringssvar

Læs mere

Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør

Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør 1 Lejeprospekt Velbeliggende detailhandelsejendom med stor parkeringsplads i dagligvarebutiksområdet og få minutters gang fra gågaden og lystbådehavn i Løgstør. Husleje pr.

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

Havne, færgelejer og promenader

Havne, færgelejer og promenader Havne, færgelejer og promenader Uddybning af havnebassin og renovering af kaj i Næstved Havn, 2011-2012. 2 HAVNE, FÆRGELEJER OG PROMENADER Lystbådehavn i Juelsminde. Få et attraktivt havnemiljø Gamle havneområder

Læs mere

P r æ s e n t a t i o n a f l y s t b å d e h a v n s p r o j e k t e t

P r æ s e n t a t i o n a f l y s t b å d e h a v n s p r o j e k t e t L o k a l p l a n o m r å d e t M a s t e r p l a n m a r t s 2 0 0 9 M a s t e r p l a n m a r t s 2 0 0 9 M a s t e r p l a n m a r t s 2 0 0 9 H a v n e p r o j e k t e t H a v n e p r o j e k t e t

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

Bemærkninger til skitseforslaget for Gl. Havn

Bemærkninger til skitseforslaget for Gl. Havn Bemærkninger til skitseforslaget for Gl. Havn Udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet Land+ i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Plan og Byg Ved opbygning af notatet er der taget udgangspunkt i kommissoriet

Læs mere

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse.

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse. Referat 30. juni 2014 Udvidelse Fur Havn Borgermøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.00 19.00 i Fur Forsamlingshus Til stede: Mette Kirstine Thomsen, COWI Karin Munch Nielsen, Schønherr Kim Hald, Skive

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Detailplan for FTL Havnen i Århus

Detailplan for FTL Havnen i Århus Den gode havn Detailplanens hovedtræk Planens delområder og vigtigeste funktioner Den gode havn - kapsejlads Den aktive havn - events Den aktive havn - ungdoms- og foreningsarbejde Den aktive havn - sejladskulturer

Læs mere

7. Bilag. Delområde 1A - Eksisterende forhold. DELOMRÅDE 1 A Eksisterende forhold NORD. Delområde 1A - Eksisterende forhold. Prøvestenen.

7. Bilag. Delområde 1A - Eksisterende forhold. DELOMRÅDE 1 A Eksisterende forhold NORD. Delområde 1A - Eksisterende forhold. Prøvestenen. Delområde 1A - forhold røvestenen Lille Bedding Institution Strand Forening Forening Forening Fritløbsområde for hunde midlertidigt boldbur toiletbygning Adgangsvej Kolonihaver Kolonihaver Kolonihaver

Læs mere

Idékatalog til udvikling af Hou Havn

Idékatalog til udvikling af Hou Havn Idékatalog til udvikling af Hou Havn Til Odder Kommune Udarbejdet af Hou Fællesforum Januar 2011 Kontaktpersoner for Hou Fællesforum Formand Jon Jensen markfoged@jensen.mail.dk Næstformand Ryan Moric ryan@moric.dk

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET

HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE OG AARHUS VAND A/S HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET TEKNISK BAGGRUNDSRAPPORT UDVIDET MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Lene Stegemejer Fra: Sendt: 2. februar 2015 08:44 Til: Lene Stegemejer Emne: VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn Nr. 1 Journaliseret: JournaliseretInfo: X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Planlægger

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015

OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015 OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015 1 Sumatravej ØSTHAVNSVEJ Marselisborg Havnevej TANGKROGEN STRANDVEJEN Tangkrogen ligger centralt i Aarhus, syd for midtbyen og

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til VISION 2015 for Skælskør Amatør Sejlklub

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til VISION 2015 for Skælskør Amatør Sejlklub Oplæg til VISION 2015 for være Slagelse Kommunes foretrukne havn og sejlklub udvikle havnefaciliteter så klubben sikres et solidt medlemsgrundlag fremover have plads til både motorbåds-, kølbåds- og småbådssejlere

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter og butikker.

Læs mere

Promenade. Naturstrand

Promenade. Naturstrand STRUKTURPLAN INDSATSOMRÅDER 11 Strandeng 1 Grøn tæt by Vej til strand Park 15 Kyststi 2 3 Promenade 4 17 11 5 12 13 SIGNATURFORKLARING Landskab med aktiviteter 14 Landskab med natupræg Indsatsområder 0m

Læs mere

Kyststi Springforbi. Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015. Fotograf Anne Prytz Schaldemose

Kyststi Springforbi. Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015. Fotograf Anne Prytz Schaldemose Kyststi Springforbi Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015 Fotograf Anne Prytz Schaldemose Kyststi Springforbi Borgernes input Jeg er enig i projektet fordi: fint at lave sti oppe på strækningen

Læs mere

Køges Kyster, Køge Kommune Koncentrat af Visionsseminar den 08.11.2014 (udkast)

Køges Kyster, Køge Kommune Koncentrat af Visionsseminar den 08.11.2014 (udkast) Køges Kyster, Køge Kommune Koncentrat af Visionsseminar den 08.11.2014 (udkast) Sag nr. KØK 11.1 12.11.2014 Med afsæt i at gøre Køge mere kystnært afholdtes et visionsseminar i Teaterbygningen d. 8/11

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER UDLEJES FOR: ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ SØNDERGÅRDSALLE.DK LYSE BOLIGER MED STOR ALTAN ELLER TERRASSE Uanset hvilken af de 33 lejeboliger

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS ANTON IVERSEN ÅRHUS KOMMUNE DANMARK ÅRHUS Verdens mindste storby smilets by Århus Kommune: 300.000 indbyggere 170.000 arbejdspladser ÅRHUS VESTDANMARKS HOVEDBY EMNE: To

Læs mere

Punkt 1.+2 Levering af nye stativer samt optagning. Nordre og Søndre P-plads/ Begrænset antal landpladser vinteren 2015/16

Punkt 1.+2 Levering af nye stativer samt optagning. Nordre og Søndre P-plads/ Begrænset antal landpladser vinteren 2015/16 Referat af møde i Nordhavnens Rådgivende Brugerudvalg Til stede: 17.9.2015 Mikael Lohmann (H.A.S. Sejl) Henrik Holst (H.A.S. Sejl.) Navn? Kim Schroeder (Dykkerklubben Aquanaut) Per Andersen (H.A.S. Motor)

Læs mere

Hammerhavn. helhedsplan og multihus

Hammerhavn. helhedsplan og multihus Hammerhavn helhedsplan og multihus Hammerhavn side 2 Helhedsplan og Multihus, Hammerhavn, Bornholm Indledning: Turen til Hammerhavnen er eventyrlig. Skalaen i landskabet er stor for danske forhold, og

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

ÅBENT BORGERMØDE MIDTVEJSMØDE HAVNEOMDANNELSE OMKRING HVALPSUND LYSTBÅDEHAVN ETAPE 1 7. MARTS 2012

ÅBENT BORGERMØDE MIDTVEJSMØDE HAVNEOMDANNELSE OMKRING HVALPSUND LYSTBÅDEHAVN ETAPE 1 7. MARTS 2012 ÅBENT BORGERMØDE MIDTVEJSMØDE 7. MARTS 2012 HAVNEOMDANNELSE OMKRING HVALPSUND LYSTBÅDEHAVN ETAPE 1 1 DAGSORDEN 19.00 - VELKOMST V/ Niels Krebs Hansen, formand for Teknik og miljøudvalget 19:05 - SIDEN

Læs mere

HASLE HAVNEBAD. Thing & Wainø

HASLE HAVNEBAD. Thing & Wainø Vision Vi indretter Hasle Havn til badning og ophold. Indretningen består af forskellige tæpper blidt foldet over det hårde havnemiljø. Det største af tæpperne hedder Det flyvende Tæppe og er tænkt som

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

VEJLE LYSTBÅDEHAVN. Masterplan og visionsoplæg for. Marts 2009

VEJLE LYSTBÅDEHAVN. Masterplan og visionsoplæg for. Marts 2009 VEJLE LYSTBÅDEHAVN Masterplan og visionsoplæg for Marts 2009 1 Ådalen Vejle centrum Masterplan og Visionsoplæg for Vejle Lystbådehavn udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfi rma I/S. I samarbejde

Læs mere

Vedr. planen for området Kastrup Strandpark og Den Blå Planet

Vedr. planen for området Kastrup Strandpark og Den Blå Planet SamKas Sammenslutningen af Motorbåds- og sejlklubber i Kastrup Lystbådehavne Koordinator Samkas Tårnby kommune Att. Tine Schmidt Amager Landevej 76 KOPI Til orientering SAMKAS/Klubberne d. 15/12 2008 Vedr.

Læs mere

360º HAVN OG BÆLT - MOLEHOVEDET I ASSENS

360º HAVN OG BÆLT - MOLEHOVEDET I ASSENS 360º HAVN OG BÆLT - MOLEHOVEDET I ASSENS 1 360º HAVN OG BÆLT - MOLEHOVEDET I ASSENS HEJLSMINDE BÅGØ 2 360º Havn og Bælt ASSENS HADERSLEV ÅRØ 360º HAVN OG BÆLT - MOLEHOVEDET I ASSENS Ansøgning: for 360º

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN - er det godt sted at være som sejler, som bådejer, som medlem, som bestyrelse fordi: Vi har en god beliggendehed Vi har bygning og

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere VORDINGBORG KOMMUNE AFDELINGEN FOR PLAN OG BY Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere nov. 2017 vordingborg.dk Ideoplæg - Campingplads for autocampere INDLEDNING

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn. - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn

11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn. - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn 11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn Løse ideer fra Borgermøde på Lemvig Havn 11. oktober 2012, frasorterede ideer efter trin 3 Friluftsfitness

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere