Skolebestyrelsesmøde kl på Vemmedrup Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole"

Transkript

1 Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde - præsentation er sendt ud Har skrevet til forvaltningen vedr. ny arbejdstidsaftale for lærerne. Der skal spares penge på skoleområdet. b) Skoleleder Bekymret for børnetallet i vemmedrup/lellinge mht lukning Ny arbejdstidsaftale sætter arbejdspladser på stand by. Ledelse og forvaltning er ikke blevet hørt ift ny aftale. Er lidt presset på planlægning. Eksamener kører på Vemmedrup Vemmedrup valgt til projekt om elevindragelse. Klassekonferencer på Venmmedrup Ny i jobtræning på kontoret Åbning af skaternanen d. 24. maj Møde i 5. klasse på Lellinge vedr. flytning. Benny pedel er stoppet - Lars er ny pedel på Lellinge. Birthe stoppet efter 29 år på Lellinge sfo c) Afdelingsleder Fagfordeling i gang på lellinge Nationale test taget med gode resultater. En klasse mangler pga drift problemmer hos uni c. d) SFO Ny struktur er sendt ud til forældre. Der skal laves en juniorklubtre dage om ugen men kun på Vemmedrup.

2 Lellinge bliver kun sfo fra 0 til 6 klasse. Juniorklub efter skole. Sfo, juniorklub og ungdomsklubben fortsætter i samme lokaler. Forslag til åbningstider på næste møde. Dan skriver ud vedr. Lellinge e) Medarbejderrepræsentanter Skriftlige eksamener er færdig I gang med fagfordeling Lærergruppen frustreret over udmelding om ny arbejdstid Ny lærer Ny praktikant God studietur med 8. a i Milano. f) Elevråd Filmfestival i kommunen 8. a deltager g) Andre Lotte: Møde med Lellinge beboerforening. 3) Udeskole (www.udeskole.dk/) gennemgang af ideen Louise/Lotte Præsentation Carsten og Jonas taler med lærerne og evt. invitere Tine - skal nås inden næste møde. 4) Skolebestyrelses valg Carsten Vi mangler et fast medlem og en suppleant. 5) Indskolingsprojektet på Lellinge Skole kan vi få en status, nu hvor der er blevet ansat nye lærere? - Lotte Evaluering fra forældregruppen. 6) Brobygning - venskabsklasser på de to skoler (super godt forslag fra Jonas) hvis vi skal have gang i det, skal det tages op nu, så det kan blive sat i gang efter sommerferien Lotte Afd. Lederne taler sammen om dette. 7) Buddy-system/læsevenner for indskolingen hvad syntes lærerne om dette skal vi have dette på begge skoler Lotte/Lisa Afd. lederne taler sammen om dette. 8) Skolereform hvor er vi i planlægningen på de 2 skoler? Er vi klar til august 2014?

3 Lærertidsaftale? Den digitale folkeskole i Køge Kommune er der skabe til alle elever efter sommerferien? Hovedindholdet i den nye folkeskoleaftale er: En lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag. Flere timer til dansk og matematik fra klasse. Eleverne får engelsk allerede fra 1. klasse. Eleverne får tysk eller fransk fra 5. klasse. Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og håndarbejde. Hjemkundskab fornys til madkundskab. Nyt Nationalt videncenter for historie og kulturarv. Flere valgfag fra 7. klasse. Folkeskolens afgangsprøver skal have øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne. Øget forældreindflydelse og elevinddragelse. Styrket klasseledelse og mindsket uro i folkeskolen. Mere fleksible holddannelsesregler med tydeligere vægt på stamklassen. Alle lærere skal senest i 2020 have undervisningskompetence - svarende til linjefag - i de fag, de underviser i. Efteruddannelse af skoleledere, lærere og pædagoger i skolen. Et tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og medarbejdere med andre kompetencer. Korps af læringskonsulenter. Nyt Råd for Børns Læring. En række regelforenklinger af folkeskoleloven, så kommunerne og skolerne får større frihed til at tilrettelægge undervisningen i skolen

4 Carsten/Jonas 9) Evt. Der er penge til nye materialer på Vemmedrup. Spørgsmål vedr. forsikring af it udstyr. 10) Lukket møde Status nye elever mm Punkter til mødet 11. juni 1. Værdigrundlag hvordan får vi dem implementeret? Ledelsen arbejder på en strategi på hvordan skolens værdier bliver en fast del af skolen fra elev til lærer osv. Ledelsen har ansvaret for implementering. 2. Skolernes hjemmeside vores ansigt udadtil og internt for forældre/elever er de gode nok vores hjemmesider? 3. Fagfordelingsprincipper

5 4. Timefordelingsplan 5. Den kommunale styrelsesvedtægt 6. Opfølgning på kontaktforældremødet evaluering af mødet og drøftelse af nogle af de punkter, der kom frem heriblandt kommunikation, forældremøder, obligatoriske legegrupper i 0. klasse, ekstra forældremøde i 0. klasse. Skal vi også aftale en ny dato for næste møde, selvom det først bliver til efteråret og eventuelle emner? 7. Principper skal vi opdatere den liste, vi har, så den næste skolebestyrelse ikke skal starte helt fra bunden af, evt. udarbejde kladder, som de kan arbejde videre med? - princippet for skole/hjem-samarbejdet skal indeholde formuleringer om, hvilke konkrete ansvar både skolen og forældrene har - princip for det forpligtende samarbejde med lokale foreninger og kulturinstitutioner skal laves - princip for den nye understøttende undervisning, herunder lektiecafé, bevægelse i løbet af skoledagen, og hvilke aktiviteter som skolen i øvrigt ønsker skal udfylde den understøttende undervisning - princip om underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen går måske lidt i tråd med, at regeringen har sænket kravene til antallet af elevplaner for visse fag 8. De sænkede krav til elevplaner i de naturvidenskabelige og praktisk/kreative fag hvordan sikrer vi, at forældrene får feedback og tydelige mål for elevernes læring i disse fag. 9. Principper skal vi opdatere den liste, vi har, så den næste skolebestyrelse ikke skal starte helt fra bunden af, evt. udarbejde kladder, som de kan arbejde videre med? Ideer til fremtidige emner, principper og politikker: Skolehjem samarbejde Kost IT PC - MOBIL Brugen af skoleintra hvad gør man hvornår Tal ordentlig

6 Inklusion SFO principper Dan Elevrådet ønsker mere samarbejde mellem klasser på Lellinge og Vemmedrup. Principper som ikke bliver berørt af ny skolereform. Inklusion Kontaktforældre Differentieret undervisning

7 BILAG 1 Princip skabelon Princip for Versionsnummer Vedtaget Formål/idé Målgruppe/ berørte områder Ansvar XXX xx [dato] Formålet er: xxx xxxx Skolens leder har det overordnede ansvar for, at der udarbejdes regler for princippets gennemførelse. XX med særlige hverv inden for området udarbejder på baggrund af reglerne strategi og evalueringspraksis for princippets implementering og sørger for, at alle involverede parter inddrages. Princip indhold Information Evaluering Bemærkninger xxx Skolens ledelse udarbejder og offentliggør en oversigt/strategi for, hvordan ansatte, forældre, elever og øvrige involverede parter inddrages i og informeres om XXX. Princippet evalueres xxx. xxx

8 BILAG 2 Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Vemmedrupskolen og Lellinge Skole. 1. Forretningsordenens område. - Denne forretningsorden er gældende for skolebestyrelsen ved Vemmedrupskolen og Lellinge Skole. 2. Skolebestyrelsens sammensætning. - Skolebestyrelsen sammensættes i henhold til folkeskolelovens 42 og styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen. Det betyder, at skolebestyrelsen består af følgende stemmeberettigede medlemmer: 7 forældrerepræsentanter valgt for en fireårig periode Den enkelte skole er repræsenteret ved mindst to forældrevalgte medlemmer. 2 medarbejderrepræsentanter valgt for et år ad gangen. 2 elevrådsrepræsentanter valgt for et år ad gangen. De to elever vælges blandt og af eleverne på de to skoler. Skolelederen og afdelings leder deltager i møderne uden stemmeret og varetager sekretærfunktionerne. - Snarest efter nyvalg indkalder skolelederen til det konstituerende møde. På dette møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand og tilsvarende en som næstformand, der fungerer under formandens fravær. - Udtræder formanden eller næstformanden af skolebestyrelsen i utide, konstituerer skolebestyrelsen sig på ny. 3. Skolebestyrelsens virksomhed. - Skolebestyrelsens opgaver og beføjelser er beskrevet i folkeskolelovens Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. folkeskolelovens 40, herunder i en eventuel handleplan, jf. folkeskolelovens 40a, stk. 3.

9 - Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes skolevæsen. 4. Skolebestyrelsens møder. - Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. - Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. - Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. - Møderne afholdes skiftevis på Vemmedrupskolen og Lellinge Skole - Bestyrelsen kan herudover indkaldes ekstraordinært af formanden i samarbejde med skolelederen, hvis der er særligt presserende sager mellem de ordinære møder. - Bestyrelsen kan i øvrigt indkaldes, når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. - Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. - I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. - Kan et medlem ikke deltage i et varslet skolebestyrelsesmøde, meddeles snarest muligt afbud til skolens kontor eller til formanden. 5. Dagsorden. - Dagsorden for møderne udarbejdes af formanden i samarbejde med skolelederen og de ordinære møder skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Meddelelser fra: - Formanden - Skoleledelsen - SFO - Elevrådet - Medarbejderrepræsentanterne - herunder MED-udvalg og pædagogisk råd - Stående- og ad-hocudvalg 2. Sager og indstillinger. * 3. Temaer fra skolebestyrelsens årshjul 4. Eventuelt. 5. Lukket møde - Status elever mm. 6. Godkendelse af referat fra dette møde - *Punkterne skal beskrives ud fra en fast model: a. Hvad er baggrunden for, at punktet bliver sat på dagsordenen? b. Er det et beslutningsforslag?

10 c. Hvilke valgmuligheder har skolebestyrelsen? - Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest otte dage før mødet afholdes. - Dagsordenen for møderne lægges på Skolernes hjemmeside SkolePorten - og sendes senest 4 hverdage inden mødet via til medlemmerne med evt. bilag. Omfattende bilagsmateriale kan dog fremlægges til gennemsyn på Vemmedrupskolen og Lellinge skole - Skolens budget tages på som punkt en gang pr. kvartal efter møde i økonomiudvalget. 6. Skolebestyrelsens årshjul. Se bilag 1 7. Mødeafvikling. - Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede er til stede. - Suppleanter indkaldes ved længerevarende fravær ved sygdom og lignende. - Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse. - Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning. - Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. - Inden skolebestyrelsens endelige vedtagelse i sager vedr. skolens virksomhed, indhenter skolens leder, hvis det er muligt, udtalelse fra fx skolernes pædagogisk råd, ku, personalemøder og/eller MED-udvalg 8. Mødereferater. - Afdelings leder tager beslutningsreferat af møderne. - I referaterne anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. - Referatet skrives under mødet og læses op - efter hvert punkt og formanden konkluderer og beslutter, i samråd med bestyrelsen, hvilke dele af forhandlingerne/uddybningerne, der skal medtages i beslutningsreferatet. - Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. - Forretningsudvalget - med formanden som tovholder udfærdiger skrivelser/høringssvar mv. i overensstemmelse med protokollen. Disse underskrives af formanden på skolebestyrelsens vegne. - Referater og dagsorden er med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelig for skolens medarbejdere og brugere samt kommunens borgere på skolernes hjemmesider, SkolePorten. 9. Udvalg. Se bilag 2

11 10. Skolebestyrelsens beretning. Skolebestyrelsen evaluerer løbende skolens virksomhed. Evalueringen indarbejdes i årsberetningen, der præsenteres på årsmøde med forældrekredsen. Årsberetningen lægges på SkolePorten. 11. Tavshedspligt og inhabilitet. - Alle skolebestyrelsesmedlemmer er underlagt tavshedspligt i forhold til personoplysninger i de sager bestyrelsen behandler. - Der er ligeledes tavshedspligt i forhold til de konkrete forhandlingsforløb i bestyrelsesmødet. - Reglerne om inhabilitet fremgår af forvaltningslovens kapitel 2, og vedrører en persons forhold ved behandling af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Inhabilitet kan fx komme på tale, når en person har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. - Et skolebestyrelsesmedlem er forpligtet til selv at underrette skolebestyrelsen om, at der i forhold til en given sag foreligger forhold, som kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. - Skolebestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt habilitetsforholdet skal medføre udelukkelse fra deltagelse i behandlingen af sagen. - Habilitetsspørgsmål kan også rejses af andre skolebestyrelsesmedlemmer. 12. Tolkning af forretningsordenen. - Tolkning af denne forretningsorden foretages umiddelbart af formanden. - Tvivlsspørgsmål i forhold hertil kan indbringes for bestyrelsen til behandling på næste møde. 13. Ikrafttrædelse og ændring i forretningsordenen. - Nærværende forretningsorden træder i kraft ved vedtagelsen. - Forslag til ændringer i og tillæg til skolebestyrelsens forretningsorden skal fremsættes skriftligt på et ordinært skolebestyrelsesmøde og vedtages med 2/3 flertal. - Forretningsordenen evalueres en gang om året i august måned. Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den Lisa Skovborg Formang Carsten Hansen Skoleleder

12 Bilag 1 Overordnet planlægning/ andet 14. August Evaluering af forretningsorden Kontaktforældremøder 11. September 9.oktober Budgetstatus Virksomhedsplanens fokusområder Årets møder og arrangementer planlægges Årets arbejde planlægges Udendørs anlæg Udarbejdelse af årsberetning Årsberetning Tilsynsbesøg/dialogmøde Virksomhedsplan, indsatsområder næste år Arbejde med Kvalitetsrapport og Virksomhedsplan Nye elever indskrivning status 13. november Skolebestyrelsens mål og rammer Fastelavnsfest Gammel elev fest Budgetstatus 8. januar Fagfordelingsprincipper Skolens festdag og forårskoncert Timefordelingsplan Virksomhedsplan og Kvalitetsrapport endelig herunder Mål og Indholdsbeskrivelse i SFO Den kommunale styrelsesvedtægt 12. februar Status på forårskoncert Budgetstatus nyt budget, ramme og fordeling samt skolebestyrelsens budgetønsker for det kommende år 12. marts Fastelavnsfest hvordan gik det Godkendelse af KV/VP 9. april Fagfordeling, status Undervisningens organisering 14. maj Kvalitetsrapport/selvevaluering Planlægning af kommende år 11. juni Kvalitetsrapport/selvevaluering, godkendelse Skolebestyrelsens evaluering af årets arbejde

13 Fagfordeling, endelig Juli Ferie Bilag 2 Stående udvalg. mv. Forretningsudvalg: Udvalget bestå af formand, næstformand og skoleleder. Udvalget faciliterer møder, udfærdiger dagsorden, sparrer om og skriver høringssvar Samtaleudvalg: Udvalget består af: En forældrerepræsentant og en medarbejderrepræsentant sammen med skoleleder. Skoleleder udpeger evt. andre relevante kompetencepersoner. Udvalget sparrer med skoleleder i forbindelse med udvælgelse af ansøgere til samtale og ansættelse af fast personale. UDGÅR Principudvalg: Udvalget består af: Skoleleder eller en repræsentant fra ledelsen samt to bestyrelsesrepræsentanter. Udvalget forbereder nye principper i forhold til skolen værdiregelsæt og vision samt justerer tidligere ditto begge dele til beslutning i bestyrelsen. Trivselsudvalg: Udvalget består af: Fire bestyrelsesmedlemmer og pædagogisk leder. Udvalget samarbejder med kontaktforældre, skolens elever og medarbejdere. Formålet er at motivere for aktiviteter, der fremmer den gode trivsel for alle på skolerne. PR-udvalg: Udvalget består af to bestyrelsesrepræsentanter. Formålet er at profilere skolerne i forhold internt og eksternt. Ad hoc udvalg. - Når bestyrelsen finder det nødvendigt for en sags rette behandling, kan der nedsættes et ad hoc udvalg med en til formålet hensigtsmæssig sammensætning. Sådanne udvalg vælger selv sin formand, hvis ikke bestyrelsen har bestemt andet.

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere