SIKKERHEDSDATABLAD ProTec 300 (svejsespray)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD ProTec 300 (svejsespray)"

Transkript

1 ProTec 300 (svejsespray) Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD ProTec 300 (svejsespray) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), Bilag II PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato Produktidentifikator Kemikaliets navn ProTec 300 (svejsespray) 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Funktion Svejsespray 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn Socko Teknik A/S Postadresse Egholmvej 8 Postnr Poststed Tørring Land Danmark Telefon Web-adresse Nødtelefon Nødtelefon Giftlinjen : PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Mærkningselementer Farepiktogrammer (CLP) Aerosol 1; H222 Aerosol 1; H229 Aquatic Chronic 3; H412 Signalord Faresætninger Sikkerhedssætninger Fare H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P273 Undgå udledning til miljøet.

2 ProTec 300 (svejsespray) Side 2 af Andre farer Andre farer P403 Opbevares på et godt ventileret sted. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 C / 122 F. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger navn Identifikation Klassificering Indhold og isobutan CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: butan CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Propan CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Isopentan CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Dipenten CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Synonymer: limonen Flam gas 1; H220 Press. Gas; Flam gas 1; H220 Press. Gas Anmærkninger: C U Flam. gas 1; H220 Press. Gas Flam. Liq. 2;H225 Asp. Tox. 1;H304 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 2;H411 EUH 066 Flam. Liq. 3; H226; Skin Irrit. 2; H315; Skin Sens. 1; H317; Aquatic Acute 1; H400; Aquatic Chronic 1; H410; % vgt/vgt % vgt/vgt % vgt/vgt 1-5 % vgt/vgt < 1 % vgt/vgt kommentarer Ordlyd af H-sætninger se nedenfor i punkt 16. Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen. Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg læge ved vedvarende ubehag. Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag. Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg lægehjælp ved ubehag Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Oplysninger til sundhedspersonale Neurotoxiske virkninger: Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldskærhed, kramper, koncentrationsbesvær, træthed mv. Gentagen

3 ProTec 300 (svejsespray) Side 3 af 9 eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Anden information Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnet som brandslukningsmiddel Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brand- og eksplosionsfare Yderst brandfarlig aerosol. PAS PÅ! Aerosoldåser kan eksplodere. Farlige forbrændingsprodukter Ved brand dannes farlige røggasser Anvisninger for brandmandskab Anden information Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Generelle tiltag Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr For ikke-indsatspersonel Beskyttelsesudstyr Brug åndedrætsværn med filter A Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå unødig udslip til omgivelserne Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprensning Mindre spild tørres op med en klud Henvisning til andre punkter Andre anvisninger Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Produktet bør anvendes under velventilerede forhold og helst udendørs Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring Betingelser for sikker opbevaring Opbevaringstemperatur Værdi: grader 7.3. Særlige anvendelser Specifik(ke) anvendelse(r) Se anvendelse pkt. 1. Specifikke slutbrugere Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 C. Opbevares frostfrit. Opbevares utilgængeligt for børn. Skal opbevares på et ventileret sted.

4 ProTec 300 (svejsespray) Side 4 af 9 PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier navn Identifikation Værdi Norm år og isobutan CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: butan CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Propan CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Isopentan CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Dipenten CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Synonymer: limonen / PNEC fra komponenter Isopentan Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Indånding Værdi: 3000 mg/m3 Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Dermal Værdi: 214 mg/kg/dag Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Indånding Værdi: 643 mg/m3 Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Oral Værdi: 214 mg/kg/dag Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Dermal 8 t.: 500 ppm 8 t.: 1200 mg/m3 8 t.: 1000 ppm 8 t.: 1800 mg/m3 8 t.: 500 ppm E 8 t.: 1500 mg/m3 E E = Stoffet har en EFgrænseværdi. 8 t.: 25 ppm Terpener

5 ProTec 300 (svejsespray) Side 5 af Eksponeringskontrol Sikkerhedsskilte Værdi: 432 mg/kg/dag Åndedrætsværn Åndedrætsværn Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A. Beskyttelse af hænder Beskyttelse af hænder Egnede materialer Beskyttelse af øjne / ansigt Øjenværn Beskyttelse af hud Hudværn (andet end handsker) Farer ved opvarmning Farer ved opvarmning Handsker af plast eller gummi anbefales. nitrilgummi. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Ikke påkrævet. Aerosol dåser kan eksplodere. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Aerosol Lugt Lugtfri 9.2. Andre oplysninger Andre fysiske og kemiske egenskaber Kommentarer Ingen. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning Kemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner Ingen risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Forhold som skal undgås Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder Materialer, der skal undgås Materialer som skal undgås Ingen kendte Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ingen kendte. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Toksikologisk information Toksikologiske data fra indholdsstoffer og isobutan LC50 indånding Værdi: 1237 mg/l air Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

6 ProTec 300 (svejsespray) Side 6 af 9 LC50 indånding LC50 indånding LD50 oral LC50 indånding Potentielle akutte virkninger Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Forsøgsdyrsart: Mouse Varighed: 2 h butan Værdi: 1237 mg/l air Forsøgsdyrsart: Mouse Varighed: 2 h Propan Værdi: 1237 mg/l air Forsøgsdyrsart: Mouse Varighed: 2 t Isopentan Værdi: > 5000 mg/kg Forsøgsdyrsart: rat Værdi: > 25.3 mg/l Forsøgsdyrsart: rat Varighed: 4 timer Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. Kan virke let irriterende. Kan fremkalde irritation af øjet. Indtagelse kan give ubehag. Forsinkede virkninger / gentagen eksponering Sensibilisering Indeholder dipenten Kan udløse allergisk reaktion. Symptomer for eksponering I tilfælde af indånding PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Toksikologiske data fra indholdsstoffer og isobutan Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. Akut akvatisk, fisk Værdi: 27,98 mg/l Akut akvatisk, alge Værdi: 7,71 mg/l Akut akvatisk, dafnie Værdi: 14,22 mg/l Varighed: 48 h Biologisk nedbrydelighed Værdi: 100 Testperiode: after 385,5 h Testmetode: Biodegradation test, predates, OECD test Bioakkumulering LogPow = 1,09 butan Akut akvatisk, fisk Værdi: 27,98 mg/l Akut akvatisk, alge Værdi: 7,71 mg/l

7 ProTec 300 (svejsespray) Side 7 af 9 Akut akvatisk, dafnie Værdi: 14,22 mg/l Varighed: 48 h Biologisk nedbrydelighed Værdi: 100 Testperiode: 385,5 h Testmetode: Biodegradation test, (predates, OECD test) Bioakkumulering Log Pow = 1.09 Propan Akut akvatisk, fisk Værdi: 27,98 mg/l Art: fisk Varighed: 96 t Akut akvatisk, alge Værdi: 7,71 mg/l Art: Alge Varighed: 96 t Akut akvatisk, dafnie Værdi: 14,22 mg/l Art: dafnie Varighed: 48 t Biologisk nedbrydelighed Værdi: 100 Testperiode: 385,5 t Testmetode: Biodegradation test, predates, OECD test Bioakkumulering LogPow = 1,09 Isopentan Akut akvatisk, fisk Værdi: 12,8 mg/l Akut akvatisk, alge Værdi: 5,2 mg/l Akut akvatisk, dafnie Værdi: 2,3 mg/l Varighed: 48 h Biologisk nedbrydelighed Værdi: 71,43 Testperiode: 28 days Testmetode: OECD Guideline 301 F Bioakkumulering Log Pow = Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Er biologisk let nedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulationspotentiale Produktet er ikke bioakkumulerbart Mobilitet i jord Mobilitet Testdata foreligger ikke Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT-vurdering resultater Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vpvb Andre negative virkninger Andre negative virkninger / Bemærkninger PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

8 ProTec 300 (svejsespray) Side 8 af 9 Foreskriv passende metoder til bortskaffelse EAK-kode nr. Aerosoldåser må ikke lægges i dagrenovationen, heller ikke når de er tømt. De skal afleveres til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald med nedenstående specifikationer. EAK: Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer, Affaldsfraktion: 05.99, Kemikalie affaldsgruppe: Z PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer ADR 1950 RID 1950 IMDG 1950 ICAO/IATA 1950 Kommentar Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) ADR AEROSOLER RID AEROSOLER IMDG AEROSOLS ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE Transportfareklasse(r) ADR 2.1 RID 2.1 IMDG 2.1 ICAO/IATA Emballagegruppe ADR Miljøfarer ADR Særlige forsigtighedsregler for brugeren EmS F-D, S-U Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Nationale regler Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført Krav om arbejdspladsbrugsanvisning, da produktet indeholder 1 % af et stof, som er klassificeret som sundhedsfarligt eller miljøfarligt efter Miljøministeriets regler. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets Bek. Om arbejdets udførelse). Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. Nej PUNKT 16: Andre oplysninger Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Aerosol 1; H222; Aquatic Chronic 3; H412;

9 ProTec 300 (svejsespray) Side 9 af 9 Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3). Aerosol 1; H229; H222 Yderst brandfarlig aerosol. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H226 Brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H220 Yderst brandfarlig gas. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H315 Forårsager hudirritation. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Version 1 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Aeropak A/S Udarbejdet af mediator A/S, Centervej 2, 6000 Kolding.

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Låse spray

SIKKERHEDSDATABLAD Låse spray Låse spray Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Låse spray SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Lightergas

SIKKERHEDSDATABLAD Lightergas Lightergas Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Lightergas SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Pro Tec 350

SIKKERHEDSDATABLAD Pro Tec 350 Pro Tec 350 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Pro Tec 350 SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Silicone Form Slip

SIKKERHEDSDATABLAD Silicone Form Slip Gul silicone formslip Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Silicone Form Slip Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Låseolie

SIKKERHEDSDATABLAD Låseolie Låseolie Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Låseolie Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Jamaicaoliespray.

SIKKERHEDSDATABLAD Jamaicaoliespray. Jamaicaoliespray. Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Jamaicaoliespray. SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Skæreolie/Sterilolie

SIKKERHEDSDATABLAD Skæreolie/Sterilolie Skæreolie/Sterilolie Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Skæreolie/Sterilolie Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Motorvask

SIKKERHEDSDATABLAD Motorvask Motorvask Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Motorvask SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Pro Tec 680

SIKKERHEDSDATABLAD Pro Tec 680 Pro Tec 680 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Pro Tec 680 Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ProTec 117

SIKKERHEDSDATABLAD ProTec 117 ProTec 117 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD ProTec 117 SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ProTec 116.

SIKKERHEDSDATABLAD ProTec 116. ProTec 116 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD ProTec 116. SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rød FDA mærkefarve

SIKKERHEDSDATABLAD Rød FDA mærkefarve Rød FDA mærkefarve Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Rød FDA mærkefarve SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LK-Multiolie

SIKKERHEDSDATABLAD LK-Multiolie LK-Multiolie Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD LK-Multiolie SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Tyggegummi fjerner

SIKKERHEDSDATABLAD Tyggegummi fjerner Tyggegummi fjerner Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Tyggegummi fjerner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Silicone spray

SIKKERHEDSDATABLAD Silicone spray Silicone spray Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Silicone spray SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Rust løsner.

SIKKERHEDSDATABLAD. Rust løsner. Rustløser Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Rustløser Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Blå FDA mærkefarve

SIKKERHEDSDATABLAD Blå FDA mærkefarve Blå FDA mærkefarve Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Blå FDA mærkefarve SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Blå FDA mærkefarve

SIKKERHEDSDATABLAD Blå FDA mærkefarve Blå FDA mærkefarve Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Blå FDA mærkefarve SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Lindoxyd spray

SIKKERHEDSDATABLAD Lindoxyd spray Lindoxyd spray Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Lindoxyd spray SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Gul FDA mærkefarve

SIKKERHEDSDATABLAD Gul FDA mærkefarve Gul FDA mærkefarve Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Gul FDA mærkefarve PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 10.12.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad KEM-LUB Tyggegummifjerner

Sikkerhedsdatablad KEM-LUB Tyggegummifjerner Revisionsdato: 15. september 2015 Version 3 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren: 1.1 Produktets navn: Produktregistreringsnummer: 504103 1.2 Anvendelse: Aerosoldåse til fjernelse af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Etiketfjerner

SIKKERHEDSDATABLAD Etiketfjerner Etiketfjerner Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Etiketfjerner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Isfjerner

SIKKERHEDSDATABLAD Isfjerner Isfjerner Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Isfjerner PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Isfjerner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 75-71 Citrusrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 75-71 Citrusrens 75-17 Citrusrens Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD 75-17 Citrusrens SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Multiolie.

SIKKERHEDSDATABLAD. Multiolie. Multiolie Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Multiolie Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Kemikaliets navn CAS-nr. 107-21-1 EF-nr.: 203-473-3 Indeksnr.: 603-027-00-1 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Grøn FDA mærkefarve

SIKKERHEDSDATABLAD Grøn FDA mærkefarve Grøn FDA mærkefarve Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Grøn FDA mærkefarve PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 08.04.2014 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rød FDA mærkefarve

SIKKERHEDSDATABLAD Rød FDA mærkefarve Rød FDA mærkefarve Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Rød FDA mærkefarve PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 08.04.2014 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Lk- teflontørspray

SIKKERHEDSDATABLAD Lk- teflontørspray Lk- teflontørspray Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Lk- teflontørspray SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Nul- infektion

SIKKERHEDSDATABLAD Nul- infektion Nul- infektion Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Nul- infektion SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Trinol Katte - og hundeskræk gel

SIKKERHEDSDATABLAD. Trinol Katte - og hundeskræk gel Trinol Katte - og hundeskræk gel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Katte - og hundeskræk gel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Gul mærkefarve

SIKKERHEDSDATABLAD Gul mærkefarve Gul mærkefarve Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Gul mærkefarve PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 10.12.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Trinol Katte - og hundeskræk gel

SIKKERHEDSDATABLAD. Trinol Katte - og hundeskræk gel Trinol Katte - og hundeskræk gel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Katte - og hundeskræk gel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Fårfarve blå, rød, grøn

SIKKERHEDSDATABLAD Fårfarve blå, rød, grøn Fårfarve blå, rød, grøn Side 1 af 11 SIKKERHEDSDATABLAD Fårfarve blå, rød, grøn PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 24.04.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Blå mærkefarve

SIKKERHEDSDATABLAD Blå mærkefarve Blå mærkefarve Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Blå mærkefarve The safety data sheet is in accordance with Commission Regulation (EU) 2015/830 of 28 May 2015 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Vinduesrens

SIKKERHEDSDATABLAD Vinduesrens Vinduesrens Side 1 af 12 SIKKERHEDSDATABLAD Vinduesrens Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Paraffinolie ph.eur.

SIKKERHEDSDATABLAD Paraffinolie ph.eur. Paraffinolie ph.eur. Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Paraffinolie ph.eur. SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Vaseline, hvid, syrefri

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Vaseline, hvid, syrefri Borup Vaseline, hvid, syrefri Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Vaseline, hvid, syrefri SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E Break-Free CLP-E Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 18.12.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tavlerens A116 - Til Whiteboard tavler

SIKKERHEDSDATABLAD. Tavlerens A116 - Til Whiteboard tavler Tavlerens A116 - Til Whiteboard tavler Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Tavlerens A116 - Til Whiteboard tavler Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 12022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Hvid Talkum

SIKKERHEDSDATABLAD Hvid Talkum Hvid Talkum Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Hvid Talkum SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Model gips

SIKKERHEDSDATABLAD Model gips Model gips Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Model gips SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Imprægnering til sten og fliser

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Imprægnering til sten og fliser Borup Imprægnering til sten og fliser Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Imprægnering til sten og fliser SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex.

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex. Socko Rex. Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex. SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Lime 370 (Eddike-Citronsyre)

SIKKERHEDSDATABLAD Lime 370 (Eddike-Citronsyre) Lime 370 (Eddike-Citronsyre) Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Lime 370 (Eddike-Citronsyre) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 14.09.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free SMX

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free SMX Break-Free SMX Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free SMX SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Window Clean

SIKKERHEDSDATABLAD Window Clean Window Clean Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Window Clean PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Window

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Ler Ildfast

SIKKERHEDSDATABLAD Ler Ildfast Ler Ildfast Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Ler Ildfast SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Linolie Rå

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Linolie Rå Borup Linolie Rå Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Linolie Rå SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser Borup Tapetopløser Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Kort version (Link til fuldstændig version nedenfor) MÆRKESPRAY GRØN 500 ML

SIKKERHEDSDATABLAD Kort version (Link til fuldstændig version nedenfor) MÆRKESPRAY GRØN 500 ML MÆRKESPRAY GRØN 500 ML Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Kort version (Link til fuldstændig version nedenfor) MÆRKESPRAY GRØN 500 ML PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Jopo Film

SIKKERHEDSDATABLAD Jopo Film Jopo Film Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Jopo Film PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.07.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Jopo Film

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Nul - infektion

SIKKERHEDSDATABLAD Nul - infektion Nul - infektion Side 1 af 11 SIKKERHEDSDATABLAD Nul - infektion PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 07.01.2013 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AltiCare AFSPÆNDINGSMIDDEL

SIKKERHEDSDATABLAD AltiCare AFSPÆNDINGSMIDDEL AltiCare AFSPÆNDINGSMIDDEL Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD AltiCare AFSPÆNDINGSMIDDEL Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Kaolin

SIKKERHEDSDATABLAD Kaolin Kaolin Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Kaolin SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S- AFKALKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Argen Lab Shoe Deodorant

SIKKERHEDSDATABLAD Argen Lab Shoe Deodorant Argen Lab Shoe Deodorant Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Argen Lab Shoe Deodorant SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Glasrens

SIKKERHEDSDATABLAD Glasrens Glasrens Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Glasrens PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 17.09.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Glasrens Artikel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Bio Olie til Kædesav

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Bio Olie til Kædesav Borup Bio Olie til Kædesav Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Bio Olie til Kædesav SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Fuge frisker hvid

SIKKERHEDSDATABLAD Fuge frisker hvid Fuge frisker hvid Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Fuge frisker hvid SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Stålrens

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Stålrens Borup Stålrens Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Stålrens SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 Game Antifoam 51 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 28.03.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 Opdateret: 17022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: NSF3000 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker)

SIKKERHEDSDATABLAD. Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker) Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker) Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Stålpleje

SIKKERHEDSDATABLAD Stålpleje Stålpleje Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Stålpleje SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD All Over Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD All Over Shampoo All Over Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD All Over Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 07.11.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 26-02-2015 SDS version: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: -

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 26-02-2015 SDS version: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: - Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26022015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Helium komprimeret Produktnr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Glasrens

SIKKERHEDSDATABLAD Glasrens Glasrens Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Glasrens SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Safe Fresh

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Safe Fresh KBM Sun Eco Safe Fresh Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Safe Fresh SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Wienerkalk

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Wienerkalk Borup Wienerkalk Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Wienerkalk Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Ifølge 1907/2006/EC,(REACH) Tryk dato 01/09-2015. Gas lighter. Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Ifølge 1907/2006/EC,(REACH) Tryk dato 01/09-2015. Gas lighter. Version: 01.00/DNK Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Gas lighter 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Citronsyre

SIKKERHEDSDATABLAD Citronsyre Citronsyre Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Citronsyre SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere