MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET"

Transkript

1 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET M E D I E - O G T I L S K U D S S E K R E T A R I A T E T N Y B R O G A D E K Ø B E N H A V N K T E L E F O N F A X

2 INDHOLD! "! #" " $ % &' (#' ( ) * # * # +## $! ) #,) -./." 0& 1(2 0 0+# 0$& ( *$ $ 3 $4 35 6$ $ #75 * $ $ 78) % 59 %%)' "5 "%) 5 "71 2 "$* *740' ")0 :) 70 (70 70 '6) 4 00 '() #0 ' % %05 '$; 4 0"

3 ' 0 '! ' ' (44 *:9 <=0 $ ''''' 5, " &" +" $6 &))5 (5 6>%5 $<#78$ @ #? B 7 4? 4? >%48 7 ) >%

4 1. Indledning F9>)) # )A A )4 # % 4 84 A$ $ # # A#F 6A )))#7 # * #7 A8 4 8# % > $89>))4 8 % *F )A AF )A ) 4 A #) 8)A 8 )4 47 A A#$ 8))4 &4% 4 7 )4) 77&# 7) 49>)) ) $4 1< )(G;%28 ( >$ % 849>)) # 7 )A< ) 84 7 > 8A## )) & > A 4 94#8 ##8 $4 8 7# ;4 # 4 8#)7 '0#)7 84)$ 4#, 4>)) 4 7 # A # A4 &)) #4 )A8 #789>))44

5 0 #8 A9>))>) $F4 A$ $ # #A#F > ## ''

6 2. Historie Udvikling 2.a. Temaer A 8B8 )48 ) 2.b. Den faktisk udvikling siden 1994, #) 7 8 ) >) H >)A580 $ 657) > $ 8)A0'8) >'' )A 547>01% 2## # 654A 4## #8A 4 '''''% B8 )56'' I 8 87 >%44 A 8 4 > %4A, #, '' 88 A..8A!#>'' A 48 A )78 '' 8)) Antal stationer 6 )) 0 " )(4AA 8) %(4A">'' 1 Lokalradio og lokal-tv - Nu og i fremtiden, Kulturministeriet Lokalradio- og lokal-tv-undersøgelsen 1998, Kulturministeriet 1998.

7 5 Tabel Antal lokalradiostationer i Danmark 1994* 1998* 2002* 2003 i alt *Kilde: Radio-tv håndbogen +A'')4A8 ))>") 8% 8 1$ 2)A 8A F4G$FC4 A8 4 )4# #$ HA#8 7 4A 584B84# #

8 " 3. Lovgivning om lokalradio og -tv! >%4 '05$ ''>%47 5 5$ ''( 7 ' '' 1 2, > '' 3.a. Lokale radio- og tv-nævn! ## % 844 %8 # #84 7 )48 47 )4 * % # #>%# I #4I#>%4 #)A# 8 '''''%## #1(#)8A ## '''''%29 # ## A ## # 8) 4#8 #)A# A # >% #8 A # #44 3.b. Tilladelser og registrering # )44># ) #1#A287 ) 44># )# #1 26# 8)A# 8 4 >%44A 84 %8 >%4 7 8> B >% )A 4#A%# 2 >%48# ( A)48> J81 ) 4..2

9 >%4# # # 4 *74A8> 7 J "7 J "*74A*74*8 6**749 4 B)48 # $ 4 $ 8 4B # #>%4*7 4A 4 48 B )4! )44># ) # )# #8# A #% ) ) 44># ) #1#A284 % )A % )A# A(#8 % #7 4 )A A4% # 4! )44># ) #A # #8# A8# # 8> J08 6 > %4# 44 J8 8# #8 4 8$% 8 I A4 >%)8 A 3.c. Tilsyn #7 % )4 (#8> J 887 %)8 4 7> 4 >%)4 1B2 >%#A (#8 #( # #78 # %) 8)7 8%) % 7 %4 %744 JJ "

10 ' 7 J "7 % %4 74 A 3.d. Sanktioner,) 844 % # % ) 4, 844 ## 8) 4 >%44A 8 # 8..84) ) ) 8 ) 3.e. Radio- og tv-nævnet (# A5 8 )#>87-84## - +#A (#47 ))A 7 %)8 4 7>4 >%)41B2 $ A > 4 # # # '''''% # % 7 4)A A4% # 4 #7 4 #7 8) $ 8A B #7 ))) 8A B (# #)+# #7 )A )4* (# #7

11 (#4 4)A) 4 3.f. Reklame og sponsorering ( >% 8 8# # # 4 8 # )>%,# % A G))A4% >%) &)) $) #1 2 )% - ( 4 )# #) >%A 84 ) $ ) (##7 4, #+#7 8) $ )8 #8#7 >%48 B 3.g. Tilskud (# $ % )? 7'') 0)? 70'') )17> '' ''')2GA # 4 #)A 87 $ G$ A 84 #)8 A )>'' 8 84 )#7'K 8 A$ 97 )A7 )44 # 4A H % ))#84 # ) A84 A #)> '' 2H 8%4% )

12 #8% 8 % ) )8) 8)$ 8 1)2 ) '8 A '8" (#% 8)# >)A 4) % $ 47>, %(# >4

13 4. Kommunerne og de lokale nævn 3!A$ 1# 2 +#A ) % )##% 4 #8 )A# #8##847 ;) %) ; # 8#4 8## #8 #877 4.a. Kommunernes valg af nævnsmodel 5 Tabel Kommunernes valg af nævnsmodel Nr. Kommunens valg Antal Antal kommuner Befolkning Kommunens (kombination) nævn i alt gns.folketal 1 Fællesnævn (samme kommuner, r+tv) I samme radio og tv nævn I forskellige radio- og tv-nævn Indgår i både et radio og tv nævn Kun i radio nævn Kun i TV nævn Hverken radio eller tv nævn Hele landet HA A1 2A"A # #"#"K 1802# 3 Kilderne til dette og de følgende af snit er spørgeskemaer udsendt af MTS til alle kendte lokale nævn i januar Der er kommet svar fra 105 nævn, som har givet oplysninger om hvilke kommuner, nævnet omfatter, om gældende tilladelser (der også er indsendt i kopi) og stationernes frekvenser. Stationerne har derefter modtaget et skema med uddybende spørgsmål om deres organisation, økonomi og programudbud. Svarprocenten i stationsundersøgelsen er desværre for lav til at resultaterne er fuldt dækkende. Derfor er stationerne klassificeret som kommercielle/ikke kommercielle ud fra forskellige kilder (spørgeskemaer, tilskudslister i MTS og Radio- og TV håndbogen). 4 Bornholm regnes således fortsat som fem kommuner. 5 Bilag 2 viser for hver kommune hvilke nævn, de deltager i.

14 12# # 12&A44 1"2 8)4 1802, #A 128A ##8 #A8 # 8## #A '80% ;1 28A4 # 9 5# '8 A&74#8%)4 )# 8)4 #6# # 4 5 1$''''% # 551K 284%A #8%)1)'''%2! 128 '85%4 A#84#8 4 # 102># 8 ### & 124A #+A # # 8%8 4A 8A 4.b. Nævnenes dækning +% )A## # '0 #840# # 8#'# 84

15 0 Tabel Antal nævn efter hvor mange kommuner de dækker Antal kommuner i nævnet Fællesnævn Radionævn TV-nævn I alt Total antal nævn <4 #1002### # A# #? 1:8 78 <8&28 A (#7&7 48A # #87,>6$8A7# # (+#84#8 ## 6 #$%)%8 A# #8## # 84# #C4 1 5'''% 7# #28 #89 8&8? ( & 8&7152G128+%76 )) 8#! 6 # # &#4G>& (G>12>%#$(# &#9 1'28,>12 &741'2

16 4.c. Lokal politik om nævn og om lokale medier 6 A 844 A7# 4) #8A77$ 8G A89+(9 (G +# # 7)$A # A ) G C4L) ;)) % #8 # #)A 4 % #8A 7#7,) )A % 9 #8#"'K )8 #G#8 % 4)A8 $ Regelforenkling >''4484 % A ), 4 % 28,>%*8+%*8+%76*8+# *8:*G>* 6 4 # #8A ) #)A ) 8 ) )# #A )4# )7 %)8% ;?*4# #,>%*8)#7) A 8''48 # # +%* A8#487 #748) 6 Dette afsnit baseres på et telefonrundspørge til 15 store og små nævn, se nærmere i bilag 5

17 5 +%76*)A)8 A#> )8 # ),) 7 * % 8 A,) 8 8#* #84 A8* ) # +#* A)4# )7 %)8% * ))>)) ) '' 7%9>)) ))AA8 ))A )8 #$ % A % -#- :*)A)8#% $ > #* A8# #8) $ % #8 A A G>*) 8 #78.. A8 (#8 #8 ## # 4#)87 ) 4## )A)8 )#)A#A )#))#7 7 7# * )A# 8 84# )A A;4 84#4 ) 8A 84 )>'' * 4 89>))7 ) #8(4 9>))>

18 " 4.d. Eksempler/"Cases" Nordjylland & 4 A49>)) A +>% 5 ) )A > $ 89+(8A A $ #7849+(A#? A ( 9 #9 ) # $ # 9+( C67( 8 B + '0 ( 4%89+( ''K +#)A8 9+( 8A 9+( %8 9+(4 % 1>+(2 64#) $ # 6 49+(64 &6;-&+(&4# 7(9+(64 8A 64#6;(16; (264/%(?9+(6 4 8A9+( >7#) >7A9+( >7$ 4 8& 7 Beskrivelsen er leveret af Peter A. Petersen, medlem af Arbejdsgruppen og direktør for ANR. Flere detaljer om frekvenser m.v. findes i bilag 6.

19 (4 9+(>7 8A 9 ))8A) 89+(>747)A6A A ()(4 1 A 9+(>7 2 % (& 9+(>7 8A 9+( >7 % #) #$ #9+( < 4$ (M)A G9+(< 8A () % % ) 9 7 #A9+(< 8 7+>% #!7GA4 A #87 ) 7 >%#8 %4)AL ) > ( % >764 A G% 4 Lolland-Falster! #! 6 ; 7 >#8) )A8 # A# # ( +#4I # 84 A48A # #71 +# 8() %2HA

20 ' 4>+%767$ 8(&%478 %4 F #F8&%479&%47 +8 )5'' 8( ## 88 # (?N?O4! 6,) % )A) % +$ (! )AI 8 #BL( 47(&%47A+ &4(&%47AB (;78 #$ A) 8 $ % A 7&%47! 6 #!G8A#& > +)A+ +%7!G4)8A''8 B &7>7 84A 7%4 %! G A8 ## ' &) %8 ##)A 8 ) 8)) %A7 %;88 ' )AA8 %! G7)#)A8 G1BBB4 2)) # 8 %! ) %$ '''7)AA7 8 G G+%7(7%! G ) 40'''A8&? G >4 ) &A % 4) '' Det Åbne Båndværksted- Radio DÅB

21 C?A#C4 " ) )A 8)% A H $9$$ (A > - A4 ) ( )7>4 )) ;> >8 > 8> 8 % &>)..>) >C? C4*89> 8?# C 4& # * 4 ) $$$4 ))$%>7 8C?A#447>))84 ##4) )8 %A71#A2 C4* Lokal-tv's historie og udvikling 9 "**(-G7 (D; ) $ $ 8$ *74A # '85" ''8$ B *74A$ )A* 7.$. 8)7# $ $ )A 4 ),) ) > # 8# 5"8 ) 8 Beskrivelsen er leveret af Bård Hornekær, medlem af Arbejdsgruppen og leder af Det Åbne Båndværksted i Århus. Flere detaljer om Det Åbne Båndværksted findes i bilag 7 9 Beskrivelsen er leveret af Mogens Videbæk, medlem af Arbejdsgruppen og forretningsfører for Den Kristne Producent Komité. Beskrivelsen findes i bilag 8

22 $ D%! 7# 8) )))$ ) %,4$ $ )) >) )'"A # 8 &4 )> A8 8 96$

23 5. Sendeflader (Radio) 5.a. Terminologi og basisdata 0# #P#Q0#140#I 2 8#A,A )A)1 %8) 42 7 # 50 % > '' " )A% 8 #4 ) % & A #A 1 2A #A 4 8?A4 )

24 5.b. Nævn og sendeflader :4 #124I 1284>10#24 #4, 4A 4 8A 0 Tabel Nævn med en eller flere radio sendeflader (antal nævn) Antal sendeflader Antal Hvilke nævn (og dets antal kommuner)? nævn Frederikshavn (4), Græsted-Gilleleje (2), Haderslev (1), Hjørring (3), Odense (1), Pandrup (1), Ribe (9), Roskilde (6)Vejle (6), Vojens (9), Aalborg (7) 4 2 Morsø (1), Næstved (4) 5 1 Randers (12) 6 1 København (1) 7 1 Herning (6) 8 1 Århus (5) +# %A1*748C48: A 1#8 (8( 8648+#8>788(8G>8G >2A#I H)8;72 5.c. Sendeflader og sendere Q2A 0

25 0 Tabel Antal sendeflader efter antal radiosendere, der indgår i dem Antal sendere Antal sendeflader med dette antal sendere Sendeflader 166!4 1"2 A A%1*748C48:2)4 " A45 #AR% # ) #A87%1(-> 5 8G> % A(1281'2G>12 412:G 5" AA 8 #)$)) I )1)) 8 72 A A I )A&%! % 5.d. Hele og delte (tekniske) sendeflader A #8 4,4 #74 #A

26 6. Radiostationerne 10 >'' 40# ") ) )A 6.a. Kommercielle og ikke-kommercielle radiostationer &# 8 7A# > $ 1A I 4% F#F2A 4 7) (#9 $ 6 $ 1528'"$ 8 ) %A # 508)A )>)A8 4 I8 )A 6.b. Hvor mange sendeflader er delt mellem flere stationer? &A 71" # % 86;A''";O A4 1 "284% )A4 10K2 8> 1K2 '' # 10 Bilag 3 oplister samtlige radiostationer, antallet af deres frekvenser og hvorvidt de er kommercielle eller græsrødder.

27 5 Tabel Radiostationers deling af sendeflader i 1992 og 2003 Antal radioer pr sendeflade Antal sendeflader i alt 1992* I alt * > 12 6.c. Hvor mange og hvilke stationer deler sendeflade? '2$ 8 "#715) %2 70 ; #78 A # 152 $ )A #7 5 84$ $ 5#4 8A # A #I 8A $ #7<8(78+%7686A84?7? % 1 % 4)) 2 74 # #4 #AI 8 4AA $ #7 6.d. Frekvensressourcernes fordeling mellem kommercielle og græsrødder 4 )74 8%$ #7

28 " Tabel Radioernes adgang til sendeflader efter antal frekvenser (uden hensyn til vinduer) Kommercielle Antal frekvenser på fladen Græsrods stationer stati- oner Antal stationer Antal frekvenser i alt Gns. frekvenser/station 1,6 3,1 A 8$ #74; $ A 88A # 7>8#4 I84 $ 84 5#7 8# '" $ & 84## #4 ;)48 8 )A)84# 48 )%$ 8A #47

29 6.e. Kabelradio ; A #8 ># 84 )64 #) % +#F(7? 8/ <G 91 2 #8 8 %A)A))84) 6.f. Det kommercielle radiomarked i Danmark # '')A 17 :) )$ $##, )A8 4 4# #$ 844##$7)A # 8)A47>)A)AGA >84 $ 77A HA4 B 8 )# A7844 #>#)A)# #)A 4# A De primære aktører ''K>$>% 14G$1 28H)6;1 28*6;2)A"K $ %1 % ''2 A>%1 ''28 )A K$ %

30 ' (R% $8)#05K $ %14 )(L0K %2;8+ A #44 84)A 0"0'''''8 # >1(128() B128;=6;858(6$2A >;= ;) "HB6;/ /4 /$4 )AK $ %/ /4 /$ 8>''&90' 4 %7)A1'' '' )A6; 1)A&># 8R% 2)A 4)AA) % $ %)A0K8 8K84)AA84&%(4 4# &%(44 8> )# +B/) Lyttertal &4(A- %8 - <#4= )A K %8$ A-' %#7-' A %'')>8 )A 11 Gallups Lytterundersøgelse baseres på en dagbog, hvori oplistes de vigtigste stationer ved navn, men af pladshensyn ikke de mange små stationer. Restgruppen består derfor af både græsrodsradioer og nogle kommercielle stationer. Arbejdsgruppen har bestilt en særlig undersøgelse af lytningen til udvalgte græsrodsstationer på dagbogen i 2. kvartal Resultaterne vil imidlertid først foreligge 28. juli 2003.

31 Tabel 6.3 Radiolytningens fordeling 2002 Clear Total radiolytning DR radio Danmark alliancen radio dio Kommerciel The Voice Radio Jylland Channel Sky ra- Total 100% 68% 29% 5% 11% 4% 1% år 100% 35% 61% 18% 23% 6% 2% år 100% 54% 42% 7% 17% 7% 2% år 100% 73% 24% 3% 10% 3% 1% 60 år+ 100% 89% 8% 0% 3% 2% 0% HT-området 100% 73% 24% 10% 0% 6% 4% Øst for Storebælt (Excl. HT) 100% 77% 20% 2% 0% 1% 1% Fyn 100% 69% 26% 10% 0% 6% 0% Nordjylland 100% 58% 40% 1% 29% 3% 0% Østjylland 100% 61% 37% 4% 26% 5% 0% Vestjylland 100% 63% 34% 1% 28% 1% 0% Sydjylland 100% 68% 20% 1% 1% 1% 0% Kilde: Gallup radio index A 8(L)A7 'A87)A&># A % $ (8 K8 4# 'A % $ "K &)A#8A84G$/ /4 A#%*748: C44 G$ )# % A8/ /4 4 7 #) % (R% $)A+8MG>% K %8)#&%>% 1 2 %7 84A % 7 ' 0A87$ &% #A84 A # )$ %&74 Omsætning

32 4A >) % # 7)A8#)A4 7 $ 78 #)A $ % Tabel 6.4 Estimerede omsætningstal for 2002 Markedsandel Estimeret omsætning Kommercielle Stationer Total 100% 234 mio. kr. The Voice Danmark 18% 42 mio. kr. Radio Jylland 39% 92 mio. kr. Clear Channel Radio 14% 34 mio. kr. Sky radio 5% 12 mio. kr. Øvrige 23% 55 mio. kr. 48 %7 4 )A, $ 4$ 7 0 >, 0 0K$ 4 7 4## %$ )8AA4)A)7. Kommercielle radioers markedsstørrelse 4% 84$ 476)#$)A)7A 8A4 > ) % 78#4A) % )A8 < )(= $ ))A $ $47$T #8 A %)A 447>)$# )#A)#A4 )A5"'''"4;4 )A ## % 88 A 12 Stationerne betaler Gallup for at blive målt i forhold til kommunernes folketal, så det kan antages, at de valgte områder er af markedsmæssig betydning for stationen. Stationerne kan udpege et primært område og et totalt område. Data for 48 stationer udenfor hovedstaden findes i bilag 9.

33 A"4""'''%& 7 A Tabel Primære og totale markedsstørrelser for 48 kommercielle radioer udenfor hovedstaden (Gallups Radio Index, 2. halvår 2002) H# '''''' 5 0''''''''''' 0'''' " ''''' 0'''' ' ' " " )#4 0''''0''''% & )A'''''0'''''8 I'''''8#% 47C48 (G19+(9 A4 )A84>764 A 2 Størrelsen af markedet og nævnsområdet 7 #A8" '''%8)#)A 5"''') 7 )A""''' %%4 8 # 8# #A8A$ 48%)AA64 # % 8 4$ 4 ##4% 9 8 #A88( 4A &1'''%284 %8 C48H)1'''%284 '''' %8 9 &7G#A8 #0'''%8(G4)A 0 8 %:A)A6% $ )A0''''' %874 A )1H:H6;6%28&7714G$6%28; 1& H)28(1(6%2&% 4 &7877AC4#1 5'''%2 &%)A''' %

34 A 8 $ % 7AA8## # % )%C48:9 )HA) $ A 7# 6.g. De ikke-kommercielle radiostationers økonomi, programmer og lyttere &)$)77 $ 4#)A)$ # >84) %7 4 < #''1 2 < ''1"" 2 5 < )''1"' 2 0 < &7 7 A05K # 44)A) '" )7)) ) %44)

35 0 Figur 6.1 Indtægternes spredning Ikke-kommercielle lokale radiostationers samlede indtægter Kr $ #) ># ''''''84A 1# #8 %2 ># 0'''' A*)FF#78 % 7 +A4 7 #

36 Figur Offentlig støtte i procent af indtægterne for de enkelte radiostationer Offentlig støtteprocent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% )$475K# 14 47>05K 77 #8 7)$47> #2 'K ''K

37 5 Figur 6.3 Timeprisernes spredning Fordelingen af timepriserne på ikke-kommerciel lokalradio Kr )580'1 # #2 '147)% #)A$0''''28 1$5'K2 '''' ) 4# % 4 <#A 8)# %4 Programmer på de ikke-kommercielle stationer "#4 ) 8 4)%)A )%) 9 H$ 9 )%) 9 5K &# A )) 0 00K K " +%4 K' &$ ' 'K ' K

38 " "#$ )%) #4 12I%)) 84) # A )) 10 2A # A )))%) Særlige målgrupper (antal stationer) ( & 1?7-6 U 1 $)) 1 54!4)# A )) 71"21528# 7- Fordelt på budgetstørrelse (84 besvarelser)?l''' 9 ''' '' ''P 9 5 &# A )) 0 ' %4 0 " &$ V " 5 8 # A )) 4##87)%))A Omsætningen hos stationer for særlige målgrupper &)A 4 # A ))8 < #''1" 2 0 < '' < ) ' < 7 '55 7 A% 84 )#% 848A )9 7)A5K8

39 7 A7 #847 $ 84 8)4 ))4## 74# % #78# %)#, #4 I > $ 7 #84C?A#C4( )4 44 0'' >8# )A /50K#4 7 Sammenfatning om ikke-kommercielle radioer,%)$ 4#)A ''''' $50K7 74 # 5'K)))A '''' ; %)$ 8 1$- 2# A ))1$- 2))4 #7 4#7 8 4A

40 ' 7. Analyse af radiostrukturens typer ( ) $)$8 4# A# #94# # )A A ## 8 78# %$ # #)AA) 8 1#2)A 8#$$)# A 12 8) 1A2 A8 > 7 A#) #8#7 # &%AA )A # #A )A$ $ %)7 %84 1Q)7 ) 2 #

41 Tabel Type 1: Nævn med kun 1 kommune, flere sendeflader eller over indbyggere Nævn (radio/fælles) Antal Antal ind- Antal sen- Antal fre- Antal Heraf Heraf kommuner byggere deflader kvenser stationer kommerciel græsrod København Morsø Odense Haderslev Pandrup Frederiksberg Esbjerg Helsingør Fredericia Greve Svendborg Ringsted Birkerød Ringkøbing Aabybro Gentofte Gladsaxe Lyngby Hvidovre Tårnby Rødovre Brøndby Søllerød Gns ,0 2,3 5,3 1,3 3,8 44 #4 7 ''''%4> 0 ;%A*7486: #$ %8 # 5" 7&%7 ) *7491< =8!%%88A%8(7 284I % #7 + )%1,> $8&24 )A

42 +%)# # ;71428(? 78&7 7?7%4$ %)#8%8 8 4#84 ;4 ) A >8 Tabel Type 2: Nævn med flere kommuner og flere sendeflader Nævn (radio/fælles) Antal Antal ind- Antal sen- Antal fre- Antal sta- Heraf Heraf kommuner byggere deflader kvenser tioner kommerciel græsrod Århus Herning Randers Næstved Aalborg Vejle Ribe Roskilde Vojens Frederikshavn Hjørring Græsted-Gilleleje Viborg Silkeborg Kolding Høje-Taastrup Holbæk Aabenraa Skive Ballerup Hobro Skjern Ringe Søndersø Kerteminde Varde Tommerup Gns. 5, ,9 8,7 4,2 2,0 2,0 5#A084 A A'''''%84%))A #1 A# # 2C48(4"850 ;

43 ## 8A)A84 8 )A 7%AC49 *74 4 #$ % 484C <))4 A%)#8 4$ 8 A$ F(R% $F>8>%A (8G898>78G8& # $ A#7)%8 4$ )) #7)A 1&88G>8* 8648( 2 Tabel Type 3: Nævn med kun 1 kommune, 1 sendeflade og under indbyggere Antal Antal indbyggerdefladekvenser Antal sen- Antal fre- Antal Heraf Heraf Nævn (radio/fælles) kommuner stationer kommerciel græsrod Skanderborg Korsør Frederiksværk Odder Brønderslev Karlebo Fredensborg-Humlebæk Farum Frederikssund Værløse Faaborg Sorø Ølstykke Give Dragør Møn Skælskør Hadsten Trundholm Stevns Hundested Løkken-Vrå Nykøbing S Nørre-Snede Ulfborg-Vemb Gns ,0 1,2 1,4 0,6 0,8

44 0#44 #87 ''''%80'''812 %) #8 4 8) 7 0#)A &># 1"0#28I )%8#7 8 G4A4)%))A %) $ 8 I1'2 1 2$ ) $ *A )A 16A?7 2 $ AA %) # >%A1%)28 8 A8># A$ # 78 #A Tabel Type 4: Nævn med flere kommuner og kun 1 sendeflade Nævn (radio/fælles) Antal Antal ind- Antal sende- Antal frekven- Antal sta- Heraf Heraf kommuner byggere flader ser tioner kommerciel græsrod Nykøbing-Falster Thisted Horsens Køge Sønderborg Hillerød Albertslund Bornholm Kalundborg Løgstør Middelfart Vordingborg Nyborg Fakse Jægerspris Rudkøbing Gns. 4, ,0 3,5 1,7 0,8 0,8 # %)A 84 %) I 8 #& #7#4%) A -7)4 $ AA #A

45 0 %)1?4 8! 8! 6 89 &84% I$ 18 &72)>%A18&7 28 %)A71* 8*78 78 G8; 8+%8(72; %) 1 2 )A87# )A &># R%,4A 8## #8# 19 8?4 8! )A! #1 2$ #7 84%5 Heraf Græs rod Resultat/tendens Tabel Oversigt over de fire typer (gennemsnit) Type Antal nævn Antal kommu Befolk, (gns., ca.) Antal sende Antal stati- Heraf kom- ner flader oner merc * ,0 5,3 1,3 3,8 Storbyen, græsrodspræg. Mange stationer, selvom kun en kommune , ,9 4,2 2,0 2,0 differentieret (græsrodspræg), Århus, Ålborg eller store, rent kommercielle nævn (type Viborg) * * 1,4 0,6 0,8 den lille, lokale radio (oftere græsrod end kommerciel) , * 1,7 0,8 0,8 den store, lokale radio (oftere kommerciel end græsrod) * per definition,7)a%) A$ >7 )A # 8 7%)8 8 ##) - #)) # 1 2)A %) %)#%)A 6 A)8%)4 4 12#8#%) #& #% A 84)% ) 41:8%)2 #)#848

46 %)$ 84 #) >%A %)#8A% #7 8% FF )A&># %)L$ 8 >%)#, %) #)#%) # %)8)8%) A8 8># 8#1AA 28A $ ; % 8 # 47>%8)% # - >784 #, ) 48# )A) 8 4 ;% # 7.

47 5 8. Tv-stationerne 8.a. Typer og antal 0 #4 8#1 2 )A 1'2# A BG#1$ A482 1&92 '#)AB! C412:128)AG & # G8# # * *740 #A84B8A # 1&7 %)A! 2;%) # #A84G 8#% 8,> * # 8)$ 8A% 8A (G A)74) %1 2( ) 4 4 4A 8%)A8 4)4># )$) G Tabel Programtilladelser til lokal TV (iflg. Nævnene, januar 2003) Antal Ætersendte Kabel TV-stationer Nævn Networking Vinduer Selvstændige Med tilskud Uden tilskud København Århus Odense Ålborg Kolding Herning 1 1 Næstved 1 1 Ren Infokanal

48 " ( ' +%76 ' & ' G ' 0 & S ' 9 S ',> 7 5 ; 7 ( +7& * 6# M H) 6!77 % <# < > *7 0 * +% 6 * ( &7 &77 C% 6A *7 &!7GA * 6 64! " #!$ S

49 8.b. Tv-stationernes økonomi (eksklusiv TvDanmark og infokanalerne) 8)A)7 77)#4 G< 8G< 4#4### 8 # 74 A & #''1" 2 '"05 & ''1" 2 '05 < 1 ) >2 "' < 7 A 8 77"K #8 4 $ )A05K HA) %# $ "

50 0' Figur De samlede udgifters fordeling Samlede udgifter Kr &)8'''1, 72 0''1 #28 $ 4A)A$'''''''''' %784 %) 8.c. Kanal København * *74 )A0 '' * *74 )A 08 ") )A " $ $5) * *74 $4 '' * *744)77 7 K #8 )$A# 7$ )A* *7 48 ## $0

51 0 Tabel Seertal på Kanal København fordelt på kommerciel og græsrods sendeflade GennemsnitligtSete Ugentlig dækning (000) dækning (%) ning (000) ning % Ugentlig Årlig dæk- Årlig dæk- seertal (000) minutter Kommerciel sendeflade , % Ikke-kommerciel sendeflade , % Total , % *Dækning = set mindst 15 minutter, bor i HT-området & )A* *74 78$ )A 87, % A$%)A* *74A84W)A $ A''A$ # ''' "KA $ A ''''185K2 7A I))A$ )A * *74 $ 7)# 8G*74 G -''' 8AG *748# 4B 8AG -''')) $ # A # )) & # )A* *74 8.d. Tv-stationernes programmer Kommercielle stationer $ 8 #84) W )$%4 ) )) 4) #7FF # 484#74 )A)A* 84 8* *741 2, # )#) )$) >'' 7 # %4 8) A (#8A>)4B, 4B #84

52 0 8A%48)48$ 8# )#) * )),G K)#K'''+% ))AG7))A7 AG ;% Tabel 8.3 TvDanmark 2s programudbud i 2002 (timer, minutter, sekunder) 1. Nyheder. 281:47:21 3% 2. Aktualitet. 65:49:41 1% 3. Oplysning og Kultur. 639:58:01 7% 6. Underholdning. 1453:51:16 16% 7. Dramatik og Fiktion. 4786:18:20 54% 9. Programpræsentation. 365:36:58 4% 10. Reklamer. 1215:50:46 14% Total 8816:57:46 100% # ) ) 8A )7 8 47> 8 &98 8# G#8 Ikke-kommercielle stationer # 84$ 1G# GA #2 # # A4, ) ''4)7A 849'' " A..8 ## 8A 8 4$ Tabel 8.4 Programtyper i ikke-kommercielt lokal-tv (84 svar) Antal stationer Pct. Aktualitet 69 82%

53 0 Nyheder 32 38% Lokal service information 9 11% Særlige målgrupper 35 42% Underholdning 25 30% Stationer i alt (svaret) % 84>4 %48A# $ 4 44> +#4 # A ))87 4 8# ) 0 71"28)) # 124 $))12 Seertal #7 % ; 6%) %7 A'' % 1'8'80 '8K2

54 0 9. Opsamling om stationernes økonomi Tabel 9.1 Oversigt over lokal-radio og -tv branchen Radio TV Antal kommercielle * Estimeret omsætning 250 mio. kr. 250 mio. kr. Antal ikke-kommercielle ** Estimeret omsætning mio. kr mio. kr. Heraf Basis tilskud mio. kr 12 mio. kr. Programtilskud mio. kr 17 mio. kr. Støtteforeninger (estimeret) 4-5 mio. kr 3-4 mio. kr *TvDanmark netværket hvoraf to ikke er aktive da dette skrives ** Eksklusiv info-kanaler 9.a. Radiostationernes økonomi $ #)A 0'6 )A$'' 80 )A4% >#8 A8)8488% ) $ 8$508#7# 0' %8 > > 1$ ''28 1) % #) % 9.b. Tv-stationernes økonomi $ A)## #7 0'84 A )AA 7#8A 7 A 8 )A# )A # "7 8) 8$"')$''

55 Frekvenspolitiske forhold mv. ) )A A A A ) 7 0'' 4)A'X 8 4 $ "' 4% G #HN> ) 8)# 8 4 4H -54% 7 ' 'X 84 &7 #( # % #) 8#8) 8 8)AA - % % 8A) )A# AHA ) $ "' A 44 % % 84 )7,-58 7 % ' 'X 8 'X8# # &# )A$08)4 8% % 4% 8 A# 0,412% 8 *74 A8 %)A 'X 8 # A 84 % #! (G $$) -A 74 4# A(#4 # $# 74)) 4 14 På ligger en oversigt over lokalradio-frekvenser

56 0 #)A0) #7A 8 A ##0 )4% 8$$)8 %4 4% 4 +A))% 8 A8# )A0# 8447> 84%8 4.4.) $4 8 7A A ) # 8# 4 ) 84 # 4 % 8$$) 9 $0'8 0 ) "5# 4 % ''''% 4)A?4 &7 4 )$)) # 48 D 47>8 4 AC4 )$8 A4 A 8 A 847 # 10.a. Replanlægning &)7 '' # 7 )$ 4 ) #6; A8# >)) 67 7) # ) * # >)) *H;</ *H;< >'' ))F* 7 7 ) # 6;A F8* 4 '' $ Heraf er 13 midlertidigt stillet til rådighed for DR med henblik på jordbaseret udsendelse af DR2 16 I den tværministerielle styregruppe deltog Kulturministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Finansministeriet. I den underliggende arbejdsgruppe deltog foruden de ovennævnte også IT- og Telestyrelsen og Medie- og Tilskudssekretariatet.

57 05 $4A )) #7 $> 8# )7A ) #8 # )AI)+))7 A.I).4 9>))H 4 9>))))8 ) 87) #6;A A 4 10.b. IT- og Telestyrelsens tilsyn - 8 % 8 %) ) # % 87 % 8-4 % ) %87 4 )A4 8 % % )7 )A 4, A % # 8 8 % 1 $ 2 % A4) > >'' 4 $084 &7F7 # F)A 4 A84 A %*8)A#8 ) &''$0>%8 47 # 84?7 7 0'''''''7> $' 84 ) 84 > % 87 # 7 % 8A ) - %48 7)# #)A % ) % 8A%8 4.47>)%.#7 A )A0 # 8A 4# #8) $8 % #4 %)%7 #A#A#7 %

58 0" 10.c. Mulighederne for tolags-struktur for lokalradio % #)#7 %-#) 7 "7# % A 7 )A. # )A4#. 7/4+8(7H9H ) 7#)% 7>) )A'X *7 4I X 47 %) 8,> G8 78*78+#8( 8& 8& 8 &&7 & 4 4 8> ) % 47) 8 #'X 44%6&74 4##8 47) 'X 7% % 4 8 #6; #8* 7 (D) # )A ( 7 8 )A#)# 8 7 %8) ##, 'X A)A# $#)A7% 84># ) % 48 A"8 #8 >6; 8) 78 4 # 8 %) % 4 A7 88 4

59 0 44 #) )#A 7 10.d. Digitaliseringen og lokale medier Lokalradio!% 4 4 % (D )8 9?1 9?$2 4 ), 8# % 89? # A 78A 4 )A A? ) 8)9? 47> ) %8)))A0'A 4##,>))9? 4 A )) )''9>))8 % 7 9? 4 A 89? 4 A 7 % 7 >)A #84 49? 4 A HA7 >9? 4)A ) 8 A 9>)) 8 48) #) 8 (#8 #) $ $ %9? #)A 8( #4 ) # %)A# % 4 * '' #9? 4A!?A 4 4) 4 ) (D )$ - I %84#4 %)8 # 4 A4 Lokal-tv 6AA 9>))7 '''8 7 > #>% 7 >49>)) 88 # ) 88 8

60 ' )AA% %% > %84#> , 9>) )84 7 )$4 )A 84 )8 A > 4# > 7>8, 84# 7 )A,$$ 7 4#.. 8A A $ )= ) '''' 6 )8 7>8 41. ).24 )A8)A 7.).1 ) )728 AA4 ) 8)A# A >8 ) ) # 8 A(#, >8 ) 84) % 8)A # HA %))8 > # 8 ## 7 ) 7 '05$''8 7 ) 7) >8 ) (G 10.e. Lokal-tv via kabel,# # 4)A# #8#8 4 44A, ) # # A> -># #878 #&)7A >% 8 7 #8# )4#

61 #4 8 # # 48 I A4 >%) 8 )A# A44-4 #A # *74A) #A # #A84 ) # #>->8#7 )$)) 4 # 8# A)A# # )$ < A # K A 50K8# 4# 4 A))9>))7.9.'''8 4 A 80 Tabel 10.1 Tv-modtagelse via kabel, fordelt på amter Kabelmodtagelse Indeks Danmark 61% 100 Københavns Komm. 85% 138 Frederiksberg 78% 128 Københavns Amt 71% 115 Frederiksborg Amt 58% 94 Roskilde Amt 75% 123 Vestsjællands Amt 65% 107 Storstrøms Amt 61% 100 Fyns Amt 64% 104 Sønderjyllands Amt 35% 58 Ribe Amt 83% 135 Vejle Amt 69% 113 Ringkøbing Amt 35% 58 Århus Amt 50% 81 Viborg Amt 26% 42 Nordjyllands Amt 61% 99 Kilde: Gallup Tv-meter &AA 8 74A ) #4844># )# # 84 8

62 (78GC &7>% f. Internet-radio og -tv A)).*+#.''8 % )A0-6= (D))A ;4% # 47>44 A,# A )A % %# >AB8%4 8YOO $ )A %))) 4&% )) )# 4#A,))>))7 8.9.'''8 47)$ 48 -# 4HA A #, #% 8 #7#% 67 # H) # # 4)8 47>84 % # ), 4 8 % )A7 8 % #A 478 ) 78 % ) )48 )4 77) 8 )A %-8)A 4 #

63 11. Rettighedsforhold 44 )4 J5088 4#48 4)#)4# # ) A 7 #8%) 4 8* %8 8%)4 8 A *:981$2* 7 )4 J"47)$ #8) ) 8A $D9) A 44 4)A 8A $G )#)A 7)$<= )A47 8 *:9844 )4 J5088 :)4 $#8# 44 J58 8 <=4 ) <=87''4# )7A *:9# ) 8A *:9D<=DA ) 884 ) %%87AA 48484#)) ) ) 7> > 8 5 ) A8 ) 8 ) ) 8)# 8 % 8 % 17 Ifølge årsregnskabet for 2002 betalte svenske nærradioer i ,3 mio. svenske kr. til STIM (Svenske Tonsättares Internationella Musikbyrå). De kommercielle radioer betalte 22,1 mio. svenske kr.

64 ) &8 % #8 )# A)A84 #8 47>&) #8% 6; )A0' A8 8 # 84 )>) # 11.a. KODA Lokalradio 6 *:9 ) A 8)$ 1 )$2 A #1 2G )$# )A84)$ *:9 ) 7 G )$ )$'8'5508 # 87 )$0K A))A# )$)A80 ( )$ ))4#8 $ $ 84)A4 % A,) $ %)A8''15'''' "%2 "8" 0 80)$ 85'8 ') *:9) %8$ %8'' 5 ""A6 '''A 44 %8'' %" ;))A7% 8''$ 8)% $ 8)% G$ A 8 # 4 4 # # $ 8)$ 0' G A

65 0 Lokal tv U A *:9 ) G )$ 1 )$2 A #1 2G )$#4A)A 84)$ *:9 ) 7 1)$2G ) $)$ ) $ 84# )$ ) A 1)2 A *:9 )1)2;)7 8'') ')A;)7 80') %)80080')A Årligt vederlag 7 *:9DA''> Tabel 11.1 Vederlag for lokal-tv og lokalradio til KODA lokal-tv lokalradio total , * * kun det samlede tal er oplyst # 8 4#8 8 D 11.b. Gramex Lokalradio- og tv G <= )#A( # )$$ 8 4<=$% ? )0''''% A64 % ) 0''''%1)) '' '' )0'''' %085 7HA4 ''''0''74 ''''5'' A <=- # G A

66 11.c. Internetradio 6# # 8% # *:9D+/?D) )A870K #8% % )4)A% ''' A *:9-+/?

67 5 12. Tilskud HR: H4.; 4.) ''A ''? ) " + 8 )A 8) 8 > 4)''''' '' 777) 8 )A ) #> '' > '' 8) 4-7 ))4 - )1) $$$2,) 8 )$)% )4 786> '' ) % ))#84 # ) A84 A '' 80 >4 Tabel Udvikling i bevilling og tilskud År Bevilling 50,0 mio. kr. 57,0 mio. kr. 50,0 mio. kr. 34,4 mio. kr. Basis- og programtilskud i alt 42,1 mio. kr. 50,2 mio. kr. 51,9 mio.kr.* 31,2 mio. kr. Basistilskud 19,8 mio. kr. 21,8 mio. kr. 22,8 mio. kr. 21,5 mio. kr. Programtilskud 22,3 mio. kr. 28,4 mio. kr. 29,1 mio. kr. 9,7 mio. kr. Uddannelsestilskud 4,4 mio. kr. 5,0 mio. kr. 1,7 mio. kr. Medieskoletjeneste 0,8 mio. kr. I alt 46,5 mio. kr. 55,2 mio. kr. 51,9 mio. kr. 33,7 mio. kr. *Bevillingen er forøget med ikke-forbrugte midler fra tidligere år. (#) )) 8)# 8)) A. #.

68 " 13. Erfaringer med lokalradio fra andre lande 4 # 8 4&8+86 %4A8 $ 4 13.a. Sverige & ) # $ #484 1$2($4G4 ''# 8 'A( # 8""K 4 & % #8 % 4 >7)A # H A8 # 8 8A ) # 4 7# )1% 2 8 >)AI 87 8)7 #"0 84 ''"8 A ' 1 AA284 )A A#)A5 8#$ 7 8> )8 )% > ) ) >D )$)) )'' 774$ ) '84% ) ) %&> %)A 8 A6 74($4G % 8 4A $)A'''' 13.b. Norge + $ 8>4 8 7''

STYR ELSEN. Bilag F. Liste over tilskud modtagere i 2014

STYR ELSEN. Bilag F. Liste over tilskud modtagere i 2014 Syddjurskanalen HLR 468 520 STYR ELSEN Liste over tilskud modtagere i 2014 Bilag F ALBERTSLUND NÆRRADIO AMAGEREREKVENSEN 21 1.092 200 Amagerlands Lokalradioforening 15 ARKENS RADIO 24 1.248 365 Bazooka

Læs mere

DRIFTSTILSKUD 2004 - JYLLAND

DRIFTSTILSKUD 2004 - JYLLAND DRIFTSTILSKUD 2004 - JYLLAND Det Fælles Radio og Fjernsynsnævn for Horsens, Juelsminde, Gedved og Brædstrup Horsens Lokal TV TV 52.000 Det Fælles TV-nævn Fredericia Det lille Fjernsyn TV 31.200 TV-Kolding

Læs mere

NOTAT Til arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokal-radio og tv-ordning

NOTAT Til arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokal-radio og tv-ordning Bilag 4 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NOTAT Til arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokal-radio og tv-ordning København den 5. august 2003 (Rev. Udg.) Lytterundersøgelser af græsrødder Efter bestilling

Læs mere

Oversigt over nuværende ikkekommercielle stationer med angivelse af frekvens og kommune

Oversigt over nuværende ikkekommercielle stationer med angivelse af frekvens og kommune Oversigt over nuværende ikkekommercielle stationer med angivelse af frekvens og kommune 13. maj 2015 Radiostation Frekvens Gl. Kommune Ny Kommune Albertslund Nærradio 94,5 Albertslund eller Glostrup Glostrup

Læs mere

R338 Sengeløse Radio ikkekommerciel Lørdag kl ,2 Høje Taastrup. R109 Radio Alfa Midtjylland Kommerciel 82 timer 90,1 Ebeltoft

R338 Sengeløse Radio ikkekommerciel Lørdag kl ,2 Høje Taastrup. R109 Radio Alfa Midtjylland Kommerciel 82 timer 90,1 Ebeltoft Bilag: Liste over tilladelser til lokalradio på frekvenser efter MHz, delt mellem le og le stationer. Da mange tilladelser oprindeligt er udstedt af lokale radionævn før 2006 varierer måden hvorpå sendetid

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bilag 9 ENS, 14.10.03. Handelsdistrikter som muligt grundlag for radioområder

Bilag 9 ENS, 14.10.03. Handelsdistrikter som muligt grundlag for radioområder Bilag 9 ENS, 14.10.03 Handelsdistrikter som muligt grundlag for radioområder Kommunerne har hidtil været anvendt som geografisk grundlag for lokal radio ordningen, fordi lokalradioerne har været tiltænkt

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Høringsliste vedrørende oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Høringsliste vedrørende oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Høringsliste vedrørende oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed 10. november 2014 Udkastet er sendt i høring hos følgende: Erhvervsstyrelsen Danske Medier Danske Idebaserede Lokale Elektroniske

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning 11. juni 2003 Referat af arbejdsgruppens 4. møde den 14. maj 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. juli 2015

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. juli 2015 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. juli 2015 Lyttertal 1. halvår 2015 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Høringsliste vedrørende udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringsliste vedrørende udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Høringsliste vedrørende udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Medier 8. oktober 2015 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen

Læs mere

RadioNet Danmark Radio til mere end 840.000. Tlf. 27 89 72 00. Hampeland 18. 2700 Brønshøj. www.kombic.dk

RadioNet Danmark Radio til mere end 840.000. Tlf. 27 89 72 00. Hampeland 18. 2700 Brønshøj. www.kombic.dk RadioNet Danmark Radio til mere end 840.000 Landsdækkende radio 132 stationer/sendere Mere end 1.2 mio. ugentlige lyttere på stationerne Mere end 840.000 lyttere på et program 16 års samarbejde om: Magasinprogrammer

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere