MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET"

Transkript

1 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET M E D I E - O G T I L S K U D S S E K R E T A R I A T E T N Y B R O G A D E K Ø B E N H A V N K T E L E F O N F A X

2 INDHOLD! "! #" " $ % &' (#' ( ) * # * # +## $! ) #,) -./." 0& 1(2 0 0+# 0$& ( *$ $ 3 $4 35 6$ $ #75 * $ $ 78) % 59 %%)' "5 "%) 5 "71 2 "$* *740' ")0 :) 70 (70 70 '6) 4 00 '() #0 ' % %05 '$; 4 0"

3 ' 0 '! ' ' (44 *:9 <=0 $ ''''' 5, " &" +" $6 &))5 (5 6>%5 $<#78$ @ #? B 7 4? 4? >%48 7 ) >%

4 1. Indledning F9>)) # )A A )4 # % 4 84 A$ $ # # A#F 6A )))#7 # * #7 A8 4 8# % > $89>))4 8 % *F )A AF )A ) 4 A #) 8)A 8 )4 47 A A#$ 8))4 &4% 4 7 )4) 77&# 7) 49>)) ) $4 1< )(G;%28 ( >$ % 849>)) # 7 )A< ) 84 7 > 8A## )) & > A 4 94#8 ##8 $4 8 7# ;4 # 4 8#)7 '0#)7 84)$ 4#, 4>)) 4 7 # A # A4 &)) #4 )A8 #789>))44

5 0 #8 A9>))>) $F4 A$ $ # #A#F > ## ''

6 2. Historie Udvikling 2.a. Temaer A 8B8 )48 ) 2.b. Den faktisk udvikling siden 1994, #) 7 8 ) >) H >)A580 $ 657) > $ 8)A0'8) >'' )A 547>01% 2## # 654A 4## #8A 4 '''''% B8 )56'' I 8 87 >%44 A 8 4 > %4A, #, '' 88 A..8A!#>'' A 48 A )78 '' 8)) Antal stationer 6 )) 0 " )(4AA 8) %(4A">'' 1 Lokalradio og lokal-tv - Nu og i fremtiden, Kulturministeriet Lokalradio- og lokal-tv-undersøgelsen 1998, Kulturministeriet 1998.

7 5 Tabel Antal lokalradiostationer i Danmark 1994* 1998* 2002* 2003 i alt *Kilde: Radio-tv håndbogen +A'')4A8 ))>") 8% 8 1$ 2)A 8A F4G$FC4 A8 4 )4# #$ HA#8 7 4A 584B84# #

8 " 3. Lovgivning om lokalradio og -tv! >%4 '05$ ''>%47 5 5$ ''( 7 ' '' 1 2, > '' 3.a. Lokale radio- og tv-nævn! ## % 844 %8 # #84 7 )48 47 )4 * % # #>%# I #4I#>%4 #)A# 8 '''''%## #1(#)8A ## '''''%29 # ## A ## # 8) 4#8 #)A# A # >% #8 A # #44 3.b. Tilladelser og registrering # )44># ) #1#A287 ) 44># )# #1 26# 8)A# 8 4 >%44A 84 %8 >%4 7 8> B >% )A 4#A%# 2 >%48# ( A)48> J81 ) 4..2

9 >%4# # # 4 *74A8> 7 J "7 J "*74A*74*8 6**749 4 B)48 # $ 4 $ 8 4B # #>%4*7 4A 4 48 B )4! )44># ) # )# #8# A #% ) ) 44># ) #1#A284 % )A % )A# A(#8 % #7 4 )A A4% # 4! )44># ) #A # #8# A8# # 8> J08 6 > %4# 44 J8 8# #8 4 8$% 8 I A4 >%)8 A 3.c. Tilsyn #7 % )4 (#8> J 887 %)8 4 7> 4 >%)4 1B2 >%#A (#8 #( # #78 # %) 8)7 8%) % 7 %4 %744 JJ "

10 ' 7 J "7 % %4 74 A 3.d. Sanktioner,) 844 % # % ) 4, 844 ## 8) 4 >%44A 8 # 8..84) ) ) 8 ) 3.e. Radio- og tv-nævnet (# A5 8 )#>87-84## - +#A (#47 ))A 7 %)8 4 7>4 >%)41B2 $ A > 4 # # # '''''% # % 7 4)A A4% # 4 #7 4 #7 8) $ 8A B #7 ))) 8A B (# #)+# #7 )A )4* (# #7

11 (#4 4)A) 4 3.f. Reklame og sponsorering ( >% 8 8# # # 4 8 # )>%,# % A G))A4% >%) &)) $) #1 2 )% - ( 4 )# #) >%A 84 ) $ ) (##7 4, #+#7 8) $ )8 #8#7 >%48 B 3.g. Tilskud (# $ % )? 7'') 0)? 70'') )17> '' ''')2GA # 4 #)A 87 $ G$ A 84 #)8 A )>'' 8 84 )#7'K 8 A$ 97 )A7 )44 # 4A H % ))#84 # ) A84 A #)> '' 2H 8%4% )

12 #8% 8 % ) )8) 8)$ 8 1)2 ) '8 A '8" (#% 8)# >)A 4) % $ 47>, %(# >4

13 4. Kommunerne og de lokale nævn 3!A$ 1# 2 +#A ) % )##% 4 #8 )A# #8##847 ;) %) ; # 8#4 8## #8 #877 4.a. Kommunernes valg af nævnsmodel 5 Tabel Kommunernes valg af nævnsmodel Nr. Kommunens valg Antal Antal kommuner Befolkning Kommunens (kombination) nævn i alt gns.folketal 1 Fællesnævn (samme kommuner, r+tv) I samme radio og tv nævn I forskellige radio- og tv-nævn Indgår i både et radio og tv nævn Kun i radio nævn Kun i TV nævn Hverken radio eller tv nævn Hele landet HA A1 2A"A # #"#"K 1802# 3 Kilderne til dette og de følgende af snit er spørgeskemaer udsendt af MTS til alle kendte lokale nævn i januar Der er kommet svar fra 105 nævn, som har givet oplysninger om hvilke kommuner, nævnet omfatter, om gældende tilladelser (der også er indsendt i kopi) og stationernes frekvenser. Stationerne har derefter modtaget et skema med uddybende spørgsmål om deres organisation, økonomi og programudbud. Svarprocenten i stationsundersøgelsen er desværre for lav til at resultaterne er fuldt dækkende. Derfor er stationerne klassificeret som kommercielle/ikke kommercielle ud fra forskellige kilder (spørgeskemaer, tilskudslister i MTS og Radio- og TV håndbogen). 4 Bornholm regnes således fortsat som fem kommuner. 5 Bilag 2 viser for hver kommune hvilke nævn, de deltager i.

14 12# # 12&A44 1"2 8)4 1802, #A 128A ##8 #A8 # 8## #A '80% ;1 28A4 # 9 5# '8 A&74#8%)4 )# 8)4 #6# # 4 5 1$''''% # 551K 284%A #8%)1)'''%2! 128 '85%4 A#84#8 4 # 102># 8 ### & 124A #+A # # 8%8 4A 8A 4.b. Nævnenes dækning +% )A## # '0 #840# # 8#'# 84

15 0 Tabel Antal nævn efter hvor mange kommuner de dækker Antal kommuner i nævnet Fællesnævn Radionævn TV-nævn I alt Total antal nævn <4 #1002### # A# #? 1:8 78 <8&28 A (#7&7 48A # #87,>6$8A7# # (+#84#8 ## 6 #$%)%8 A# #8## # 84# #C4 1 5'''% 7# #28 #89 8&8? ( & 8&7152G128+%76 )) 8#! 6 # # &#4G>& (G>12>%#$(# &#9 1'28,>12 &741'2

16 4.c. Lokal politik om nævn og om lokale medier 6 A 844 A7# 4) #8A77$ 8G A89+(9 (G +# # 7)$A # A ) G C4L) ;)) % #8 # #)A 4 % #8A 7#7,) )A % 9 #8#"'K )8 #G#8 % 4)A8 $ Regelforenkling >''4484 % A ), 4 % 28,>%*8+%*8+%76*8+# *8:*G>* 6 4 # #8A ) #)A ) 8 ) )# #A )4# )7 %)8% ;?*4# #,>%*8)#7) A 8''48 # # +%* A8#487 #748) 6 Dette afsnit baseres på et telefonrundspørge til 15 store og små nævn, se nærmere i bilag 5

17 5 +%76*)A)8 A#> )8 # ),) 7 * % 8 A,) 8 8#* #84 A8* ) # +#* A)4# )7 %)8% * ))>)) ) '' 7%9>)) ))AA8 ))A )8 #$ % A % -#- :*)A)8#% $ > #* A8# #8) $ % #8 A A G>*) 8 #78.. A8 (#8 #8 ## # 4#)87 ) 4## )A)8 )#)A#A )#))#7 7 7# * )A# 8 84# )A A;4 84#4 ) 8A 84 )>'' * 4 89>))7 ) #8(4 9>))>

18 " 4.d. Eksempler/"Cases" Nordjylland & 4 A49>)) A +>% 5 ) )A > $ 89+(8A A $ #7849+(A#? A ( 9 #9 ) # $ # 9+( C67( 8 B + '0 ( 4%89+( ''K +#)A8 9+( 8A 9+( %8 9+(4 % 1>+(2 64#) $ # 6 49+(64 &6;-&+(&4# 7(9+(64 8A 64#6;(16; (264/%(?9+(6 4 8A9+( >7#) >7A9+( >7$ 4 8& 7 Beskrivelsen er leveret af Peter A. Petersen, medlem af Arbejdsgruppen og direktør for ANR. Flere detaljer om frekvenser m.v. findes i bilag 6.

19 (4 9+(>7 8A 9 ))8A) 89+(>747)A6A A ()(4 1 A 9+(>7 2 % (& 9+(>7 8A 9+( >7 % #) #$ #9+( < 4$ (M)A G9+(< 8A () % % ) 9 7 #A9+(< 8 7+>% #!7GA4 A #87 ) 7 >%#8 %4)AL ) > ( % >764 A G% 4 Lolland-Falster! #! 6 ; 7 >#8) )A8 # A# # ( +#4I # 84 A48A # #71 +# 8() %2HA

20 ' 4>+%767$ 8(&%478 %4 F #F8&%479&%47 +8 )5'' 8( ## 88 # (?N?O4! 6,) % )A) % +$ (! )AI 8 #BL( 47(&%47A+ &4(&%47AB (;78 #$ A) 8 $ % A 7&%47! 6 #!G8A#& > +)A+ +%7!G4)8A''8 B &7>7 84A 7%4 %! G A8 ## ' &) %8 ##)A 8 ) 8)) %A7 %;88 ' )AA8 %! G7)#)A8 G1BBB4 2)) # 8 %! ) %$ '''7)AA7 8 G G+%7(7%! G ) 40'''A8&? G >4 ) &A % 4) '' Det Åbne Båndværksted- Radio DÅB

21 C?A#C4 " ) )A 8)% A H $9$$ (A > - A4 ) ( )7>4 )) ;> >8 > 8> 8 % &>)..>) >C? C4*89> 8?# C 4& # * 4 ) $$$4 ))$%>7 8C?A#447>))84 ##4) )8 %A71#A2 C4* Lokal-tv's historie og udvikling 9 "**(-G7 (D; ) $ $ 8$ *74A # '85" ''8$ B *74A$ )A* 7.$. 8)7# $ $ )A 4 ),) ) > # 8# 5"8 ) 8 Beskrivelsen er leveret af Bård Hornekær, medlem af Arbejdsgruppen og leder af Det Åbne Båndværksted i Århus. Flere detaljer om Det Åbne Båndværksted findes i bilag 7 9 Beskrivelsen er leveret af Mogens Videbæk, medlem af Arbejdsgruppen og forretningsfører for Den Kristne Producent Komité. Beskrivelsen findes i bilag 8

22 $ D%! 7# 8) )))$ ) %,4$ $ )) >) )'"A # 8 &4 )> A8 8 96$

23 5. Sendeflader (Radio) 5.a. Terminologi og basisdata 0# #P#Q0#140#I 2 8#A,A )A)1 %8) 42 7 # 50 % > '' " )A% 8 #4 ) % & A #A 1 2A #A 4 8?A4 )

24 5.b. Nævn og sendeflader :4 #124I 1284>10#24 #4, 4A 4 8A 0 Tabel Nævn med en eller flere radio sendeflader (antal nævn) Antal sendeflader Antal Hvilke nævn (og dets antal kommuner)? nævn Frederikshavn (4), Græsted-Gilleleje (2), Haderslev (1), Hjørring (3), Odense (1), Pandrup (1), Ribe (9), Roskilde (6)Vejle (6), Vojens (9), Aalborg (7) 4 2 Morsø (1), Næstved (4) 5 1 Randers (12) 6 1 København (1) 7 1 Herning (6) 8 1 Århus (5) +# %A1*748C48: A 1#8 (8( 8648+#8>788(8G>8G >2A#I H)8;72 5.c. Sendeflader og sendere Q2A 0

25 0 Tabel Antal sendeflader efter antal radiosendere, der indgår i dem Antal sendere Antal sendeflader med dette antal sendere Sendeflader 166!4 1"2 A A%1*748C48:2)4 " A45 #AR% # ) #A87%1(-> 5 8G> % A(1281'2G>12 412:G 5" AA 8 #)$)) I )1)) 8 72 A A I )A&%! % 5.d. Hele og delte (tekniske) sendeflader A #8 4,4 #74 #A

26 6. Radiostationerne 10 >'' 40# ") ) )A 6.a. Kommercielle og ikke-kommercielle radiostationer &# 8 7A# > $ 1A I 4% F#F2A 4 7) (#9 $ 6 $ 1528'"$ 8 ) %A # 508)A )>)A8 4 I8 )A 6.b. Hvor mange sendeflader er delt mellem flere stationer? &A 71" # % 86;A''";O A4 1 "284% )A4 10K2 8> 1K2 '' # 10 Bilag 3 oplister samtlige radiostationer, antallet af deres frekvenser og hvorvidt de er kommercielle eller græsrødder.

27 5 Tabel Radiostationers deling af sendeflader i 1992 og 2003 Antal radioer pr sendeflade Antal sendeflader i alt 1992* I alt * > 12 6.c. Hvor mange og hvilke stationer deler sendeflade? '2$ 8 "#715) %2 70 ; #78 A # 152 $ )A #7 5 84$ $ 5#4 8A # A #I 8A $ #7<8(78+%7686A84?7? % 1 % 4)) 2 74 # #4 #AI 8 4AA $ #7 6.d. Frekvensressourcernes fordeling mellem kommercielle og græsrødder 4 )74 8%$ #7

28 " Tabel Radioernes adgang til sendeflader efter antal frekvenser (uden hensyn til vinduer) Kommercielle Antal frekvenser på fladen Græsrods stationer stati- oner Antal stationer Antal frekvenser i alt Gns. frekvenser/station 1,6 3,1 A 8$ #74; $ A 88A # 7>8#4 I84 $ 84 5#7 8# '" $ & 84## #4 ;)48 8 )A)84# 48 )%$ 8A #47

29 6.e. Kabelradio ; A #8 ># 84 )64 #) % +#F(7? 8/ <G 91 2 #8 8 %A)A))84) 6.f. Det kommercielle radiomarked i Danmark # '')A 17 :) )$ $##, )A8 4 4# #$ 844##$7)A # 8)A47>)A)AGA >84 $ 77A HA4 B 8 )# A7844 #>#)A)# #)A 4# A De primære aktører ''K>$>% 14G$1 28H)6;1 28*6;2)A"K $ %1 % ''2 A>%1 ''28 )A K$ %

30 ' (R% $8)#05K $ %14 )(L0K %2;8+ A #44 84)A 0"0'''''8 # >1(128() B128;=6;858(6$2A >;= ;) "HB6;/ /4 /$4 )AK $ %/ /4 /$ 8>''&90' 4 %7)A1'' '' )A6; 1)A&># 8R% 2)A 4)AA) % $ %)A0K8 8K84)AA84&%(4 4# &%(44 8> )# +B/) Lyttertal &4(A- %8 - <#4= )A K %8$ A-' %#7-' A %'')>8 )A 11 Gallups Lytterundersøgelse baseres på en dagbog, hvori oplistes de vigtigste stationer ved navn, men af pladshensyn ikke de mange små stationer. Restgruppen består derfor af både græsrodsradioer og nogle kommercielle stationer. Arbejdsgruppen har bestilt en særlig undersøgelse af lytningen til udvalgte græsrodsstationer på dagbogen i 2. kvartal Resultaterne vil imidlertid først foreligge 28. juli 2003.

31 Tabel 6.3 Radiolytningens fordeling 2002 Clear Total radiolytning DR radio Danmark alliancen radio dio Kommerciel The Voice Radio Jylland Channel Sky ra- Total 100% 68% 29% 5% 11% 4% 1% år 100% 35% 61% 18% 23% 6% 2% år 100% 54% 42% 7% 17% 7% 2% år 100% 73% 24% 3% 10% 3% 1% 60 år+ 100% 89% 8% 0% 3% 2% 0% HT-området 100% 73% 24% 10% 0% 6% 4% Øst for Storebælt (Excl. HT) 100% 77% 20% 2% 0% 1% 1% Fyn 100% 69% 26% 10% 0% 6% 0% Nordjylland 100% 58% 40% 1% 29% 3% 0% Østjylland 100% 61% 37% 4% 26% 5% 0% Vestjylland 100% 63% 34% 1% 28% 1% 0% Sydjylland 100% 68% 20% 1% 1% 1% 0% Kilde: Gallup radio index A 8(L)A7 'A87)A&># A % $ (8 K8 4# 'A % $ "K &)A#8A84G$/ /4 A#%*748: C44 G$ )# % A8/ /4 4 7 #) % (R% $)A+8MG>% K %8)#&%>% 1 2 %7 84A % 7 ' 0A87$ &% #A84 A # )$ %&74 Omsætning

32 4A >) % # 7)A8#)A4 7 $ 78 #)A $ % Tabel 6.4 Estimerede omsætningstal for 2002 Markedsandel Estimeret omsætning Kommercielle Stationer Total 100% 234 mio. kr. The Voice Danmark 18% 42 mio. kr. Radio Jylland 39% 92 mio. kr. Clear Channel Radio 14% 34 mio. kr. Sky radio 5% 12 mio. kr. Øvrige 23% 55 mio. kr. 48 %7 4 )A, $ 4$ 7 0 >, 0 0K$ 4 7 4## %$ )8AA4)A)7. Kommercielle radioers markedsstørrelse 4% 84$ 476)#$)A)7A 8A4 > ) % 78#4A) % )A8 < )(= $ ))A $ $47$T #8 A %)A 447>)$# )#A)#A4 )A5"'''"4;4 )A ## % 88 A 12 Stationerne betaler Gallup for at blive målt i forhold til kommunernes folketal, så det kan antages, at de valgte områder er af markedsmæssig betydning for stationen. Stationerne kan udpege et primært område og et totalt område. Data for 48 stationer udenfor hovedstaden findes i bilag 9.

33 A"4""'''%& 7 A Tabel Primære og totale markedsstørrelser for 48 kommercielle radioer udenfor hovedstaden (Gallups Radio Index, 2. halvår 2002) H# '''''' 5 0''''''''''' 0'''' " ''''' 0'''' ' ' " " )#4 0''''0''''% & )A'''''0'''''8 I'''''8#% 47C48 (G19+(9 A4 )A84>764 A 2 Størrelsen af markedet og nævnsområdet 7 #A8" '''%8)#)A 5"''') 7 )A""''' %%4 8 # 8# #A8A$ 48%)AA64 # % 8 4$ 4 ##4% 9 8 #A88( 4A &1'''%284 %8 C48H)1'''%284 '''' %8 9 &7G#A8 #0'''%8(G4)A 0 8 %:A)A6% $ )A0''''' %874 A )1H:H6;6%28&7714G$6%28; 1& H)28(1(6%2&% 4 &7877AC4#1 5'''%2 &%)A''' %

34 A 8 $ % 7AA8## # % )%C48:9 )HA) $ A 7# 6.g. De ikke-kommercielle radiostationers økonomi, programmer og lyttere &)$)77 $ 4#)A)$ # >84) %7 4 < #''1 2 < ''1"" 2 5 < )''1"' 2 0 < &7 7 A05K # 44)A) '" )7)) ) %44)

35 0 Figur 6.1 Indtægternes spredning Ikke-kommercielle lokale radiostationers samlede indtægter Kr $ #) ># ''''''84A 1# #8 %2 ># 0'''' A*)FF#78 % 7 +A4 7 #

36 Figur Offentlig støtte i procent af indtægterne for de enkelte radiostationer Offentlig støtteprocent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% )$475K# 14 47>05K 77 #8 7)$47> #2 'K ''K

37 5 Figur 6.3 Timeprisernes spredning Fordelingen af timepriserne på ikke-kommerciel lokalradio Kr )580'1 # #2 '147)% #)A$0''''28 1$5'K2 '''' ) 4# % 4 <#A 8)# %4 Programmer på de ikke-kommercielle stationer "#4 ) 8 4)%)A )%) 9 H$ 9 )%) 9 5K &# A )) 0 00K K " +%4 K' &$ ' 'K ' K

38 " "#$ )%) #4 12I%)) 84) # A )) 10 2A # A )))%) Særlige målgrupper (antal stationer) ( & 1?7-6 U 1 $)) 1 54!4)# A )) 71"21528# 7- Fordelt på budgetstørrelse (84 besvarelser)?l''' 9 ''' '' ''P 9 5 &# A )) 0 ' %4 0 " &$ V " 5 8 # A )) 4##87)%))A Omsætningen hos stationer for særlige målgrupper &)A 4 # A ))8 < #''1" 2 0 < '' < ) ' < 7 '55 7 A% 84 )#% 848A )9 7)A5K8

39 7 A7 #847 $ 84 8)4 ))4## 74# % #78# %)#, #4 I > $ 7 #84C?A#C4( )4 44 0'' >8# )A /50K#4 7 Sammenfatning om ikke-kommercielle radioer,%)$ 4#)A ''''' $50K7 74 # 5'K)))A '''' ; %)$ 8 1$- 2# A ))1$- 2))4 #7 4#7 8 4A

40 ' 7. Analyse af radiostrukturens typer ( ) $)$8 4# A# #94# # )A A ## 8 78# %$ # #)AA) 8 1#2)A 8#$$)# A 12 8) 1A2 A8 > 7 A#) #8#7 # &%AA )A # #A )A$ $ %)7 %84 1Q)7 ) 2 #

41 Tabel Type 1: Nævn med kun 1 kommune, flere sendeflader eller over indbyggere Nævn (radio/fælles) Antal Antal ind- Antal sen- Antal fre- Antal Heraf Heraf kommuner byggere deflader kvenser stationer kommerciel græsrod København Morsø Odense Haderslev Pandrup Frederiksberg Esbjerg Helsingør Fredericia Greve Svendborg Ringsted Birkerød Ringkøbing Aabybro Gentofte Gladsaxe Lyngby Hvidovre Tårnby Rødovre Brøndby Søllerød Gns ,0 2,3 5,3 1,3 3,8 44 #4 7 ''''%4> 0 ;%A*7486: #$ %8 # 5" 7&%7 ) *7491< =8!%%88A%8(7 284I % #7 + )%1,> $8&24 )A

42 +%)# # ;71428(? 78&7 7?7%4$ %)#8%8 8 4#84 ;4 ) A >8 Tabel Type 2: Nævn med flere kommuner og flere sendeflader Nævn (radio/fælles) Antal Antal ind- Antal sen- Antal fre- Antal sta- Heraf Heraf kommuner byggere deflader kvenser tioner kommerciel græsrod Århus Herning Randers Næstved Aalborg Vejle Ribe Roskilde Vojens Frederikshavn Hjørring Græsted-Gilleleje Viborg Silkeborg Kolding Høje-Taastrup Holbæk Aabenraa Skive Ballerup Hobro Skjern Ringe Søndersø Kerteminde Varde Tommerup Gns. 5, ,9 8,7 4,2 2,0 2,0 5#A084 A A'''''%84%))A #1 A# # 2C48(4"850 ;

43 ## 8A)A84 8 )A 7%AC49 *74 4 #$ % 484C <))4 A%)#8 4$ 8 A$ F(R% $F>8>%A (8G898>78G8& # $ A#7)%8 4$ )) #7)A 1&88G>8* 8648( 2 Tabel Type 3: Nævn med kun 1 kommune, 1 sendeflade og under indbyggere Antal Antal indbyggerdefladekvenser Antal sen- Antal fre- Antal Heraf Heraf Nævn (radio/fælles) kommuner stationer kommerciel græsrod Skanderborg Korsør Frederiksværk Odder Brønderslev Karlebo Fredensborg-Humlebæk Farum Frederikssund Værløse Faaborg Sorø Ølstykke Give Dragør Møn Skælskør Hadsten Trundholm Stevns Hundested Løkken-Vrå Nykøbing S Nørre-Snede Ulfborg-Vemb Gns ,0 1,2 1,4 0,6 0,8

44 0#44 #87 ''''%80'''812 %) #8 4 8) 7 0#)A &># 1"0#28I )%8#7 8 G4A4)%))A %) $ 8 I1'2 1 2$ ) $ *A )A 16A?7 2 $ AA %) # >%A1%)28 8 A8># A$ # 78 #A Tabel Type 4: Nævn med flere kommuner og kun 1 sendeflade Nævn (radio/fælles) Antal Antal ind- Antal sende- Antal frekven- Antal sta- Heraf Heraf kommuner byggere flader ser tioner kommerciel græsrod Nykøbing-Falster Thisted Horsens Køge Sønderborg Hillerød Albertslund Bornholm Kalundborg Løgstør Middelfart Vordingborg Nyborg Fakse Jægerspris Rudkøbing Gns. 4, ,0 3,5 1,7 0,8 0,8 # %)A 84 %) I 8 #& #7#4%) A -7)4 $ AA #A

45 0 %)1?4 8! 8! 6 89 &84% I$ 18 &72)>%A18&7 28 %)A71* 8*78 78 G8; 8+%8(72; %) 1 2 )A87# )A &># R%,4A 8## #8# 19 8?4 8! )A! #1 2$ #7 84%5 Heraf Græs rod Resultat/tendens Tabel Oversigt over de fire typer (gennemsnit) Type Antal nævn Antal kommu Befolk, (gns., ca.) Antal sende Antal stati- Heraf kom- ner flader oner merc * ,0 5,3 1,3 3,8 Storbyen, græsrodspræg. Mange stationer, selvom kun en kommune , ,9 4,2 2,0 2,0 differentieret (græsrodspræg), Århus, Ålborg eller store, rent kommercielle nævn (type Viborg) * * 1,4 0,6 0,8 den lille, lokale radio (oftere græsrod end kommerciel) , * 1,7 0,8 0,8 den store, lokale radio (oftere kommerciel end græsrod) * per definition,7)a%) A$ >7 )A # 8 7%)8 8 ##) - #)) # 1 2)A %) %)#%)A 6 A)8%)4 4 12#8#%) #& #% A 84)% ) 41:8%)2 #)#848

46 %)$ 84 #) >%A %)#8A% #7 8% FF )A&># %)L$ 8 >%)#, %) #)#%) # %)8)8%) A8 8># 8#1AA 28A $ ; % 8 # 47>%8)% # - >784 #, ) 48# )A) 8 4 ;% # 7.

47 5 8. Tv-stationerne 8.a. Typer og antal 0 #4 8#1 2 )A 1'2# A BG#1$ A482 1&92 '#)AB! C412:128)AG & # G8# # * *740 #A84B8A # 1&7 %)A! 2;%) # #A84G 8#% 8,> * # 8)$ 8A% 8A (G A)74) %1 2( ) 4 4 4A 8%)A8 4)4># )$) G Tabel Programtilladelser til lokal TV (iflg. Nævnene, januar 2003) Antal Ætersendte Kabel TV-stationer Nævn Networking Vinduer Selvstændige Med tilskud Uden tilskud København Århus Odense Ålborg Kolding Herning 1 1 Næstved 1 1 Ren Infokanal

48 " ( ' +%76 ' & ' G ' 0 & S ' 9 S ',> 7 5 ; 7 ( +7& * 6# M H) 6!77 % <# < > *7 0 * +% 6 * ( &7 &77 C% 6A *7 &!7GA * 6 64! " #!$ S

49 8.b. Tv-stationernes økonomi (eksklusiv TvDanmark og infokanalerne) 8)A)7 77)#4 G< 8G< 4#4### 8 # 74 A & #''1" 2 '"05 & ''1" 2 '05 < 1 ) >2 "' < 7 A 8 77"K #8 4 $ )A05K HA) %# $ "

50 0' Figur De samlede udgifters fordeling Samlede udgifter Kr &)8'''1, 72 0''1 #28 $ 4A)A$'''''''''' %784 %) 8.c. Kanal København * *74 )A0 '' * *74 )A 08 ") )A " $ $5) * *74 $4 '' * *744)77 7 K #8 )$A# 7$ )A* *7 48 ## $0

51 0 Tabel Seertal på Kanal København fordelt på kommerciel og græsrods sendeflade GennemsnitligtSete Ugentlig dækning (000) dækning (%) ning (000) ning % Ugentlig Årlig dæk- Årlig dæk- seertal (000) minutter Kommerciel sendeflade , % Ikke-kommerciel sendeflade , % Total , % *Dækning = set mindst 15 minutter, bor i HT-området & )A* *74 78$ )A 87, % A$%)A* *74A84W)A $ A''A$ # ''' "KA $ A ''''185K2 7A I))A$ )A * *74 $ 7)# 8G*74 G -''' 8AG *748# 4B 8AG -''')) $ # A # )) & # )A* *74 8.d. Tv-stationernes programmer Kommercielle stationer $ 8 #84) W )$%4 ) )) 4) #7FF # 484#74 )A)A* 84 8* *741 2, # )#) )$) >'' 7 # %4 8) A (#8A>)4B, 4B #84

52 0 8A%48)48$ 8# )#) * )),G K)#K'''+% ))AG7))A7 AG ;% Tabel 8.3 TvDanmark 2s programudbud i 2002 (timer, minutter, sekunder) 1. Nyheder. 281:47:21 3% 2. Aktualitet. 65:49:41 1% 3. Oplysning og Kultur. 639:58:01 7% 6. Underholdning. 1453:51:16 16% 7. Dramatik og Fiktion. 4786:18:20 54% 9. Programpræsentation. 365:36:58 4% 10. Reklamer. 1215:50:46 14% Total 8816:57:46 100% # ) ) 8A )7 8 47> 8 &98 8# G#8 Ikke-kommercielle stationer # 84$ 1G# GA #2 # # A4, ) ''4)7A 849'' " A..8 ## 8A 8 4$ Tabel 8.4 Programtyper i ikke-kommercielt lokal-tv (84 svar) Antal stationer Pct. Aktualitet 69 82%

53 0 Nyheder 32 38% Lokal service information 9 11% Særlige målgrupper 35 42% Underholdning 25 30% Stationer i alt (svaret) % 84>4 %48A# $ 4 44> +#4 # A ))87 4 8# ) 0 71"28)) # 124 $))12 Seertal #7 % ; 6%) %7 A'' % 1'8'80 '8K2

54 0 9. Opsamling om stationernes økonomi Tabel 9.1 Oversigt over lokal-radio og -tv branchen Radio TV Antal kommercielle * Estimeret omsætning 250 mio. kr. 250 mio. kr. Antal ikke-kommercielle ** Estimeret omsætning mio. kr mio. kr. Heraf Basis tilskud mio. kr 12 mio. kr. Programtilskud mio. kr 17 mio. kr. Støtteforeninger (estimeret) 4-5 mio. kr 3-4 mio. kr *TvDanmark netværket hvoraf to ikke er aktive da dette skrives ** Eksklusiv info-kanaler 9.a. Radiostationernes økonomi $ #)A 0'6 )A$'' 80 )A4% >#8 A8)8488% ) $ 8$508#7# 0' %8 > > 1$ ''28 1) % #) % 9.b. Tv-stationernes økonomi $ A)## #7 0'84 A )AA 7#8A 7 A 8 )A# )A # "7 8) 8$"')$''

55 Frekvenspolitiske forhold mv. ) )A A A A ) 7 0'' 4)A'X 8 4 $ "' 4% G #HN> ) 8)# 8 4 4H -54% 7 ' 'X 84 &7 #( # % #) 8#8) 8 8)AA - % % 8A) )A# AHA ) $ "' A 44 % % 84 )7,-58 7 % ' 'X 8 'X8# # &# )A$08)4 8% % 4% 8 A# 0,412% 8 *74 A8 %)A 'X 8 # A 84 % #! (G $$) -A 74 4# A(#4 # $# 74)) 4 14 På ligger en oversigt over lokalradio-frekvenser

56 0 #)A0) #7A 8 A ##0 )4% 8$$)8 %4 4% 4 +A))% 8 A8# )A0# 8447> 84%8 4.4.) $4 8 7A A ) # 8# 4 ) 84 # 4 % 8$$) 9 $0'8 0 ) "5# 4 % ''''% 4)A?4 &7 4 )$)) # 48 D 47>8 4 AC4 )$8 A4 A 8 A 847 # 10.a. Replanlægning &)7 '' # 7 )$ 4 ) #6; A8# >)) 67 7) # ) * # >)) *H;</ *H;< >'' ))F* 7 7 ) # 6;A F8* 4 '' $ Heraf er 13 midlertidigt stillet til rådighed for DR med henblik på jordbaseret udsendelse af DR2 16 I den tværministerielle styregruppe deltog Kulturministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Finansministeriet. I den underliggende arbejdsgruppe deltog foruden de ovennævnte også IT- og Telestyrelsen og Medie- og Tilskudssekretariatet.

57 05 $4A )) #7 $> 8# )7A ) #8 # )AI)+))7 A.I).4 9>))H 4 9>))))8 ) 87) #6;A A 4 10.b. IT- og Telestyrelsens tilsyn - 8 % 8 %) ) # % 87 % 8-4 % ) %87 4 )A4 8 % % )7 )A 4, A % # 8 8 % 1 $ 2 % A4) > >'' 4 $084 &7F7 # F)A 4 A84 A %*8)A#8 ) &''$0>%8 47 # 84?7 7 0'''''''7> $' 84 ) 84 > % 87 # 7 % 8A ) - %48 7)# #)A % ) % 8A%8 4.47>)%.#7 A )A0 # 8A 4# #8) $8 % #4 %)%7 #A#A#7 %

58 0" 10.c. Mulighederne for tolags-struktur for lokalradio % #)#7 %-#) 7 "7# % A 7 )A. # )A4#. 7/4+8(7H9H ) 7#)% 7>) )A'X *7 4I X 47 %) 8,> G8 78*78+#8( 8& 8& 8 &&7 & 4 4 8> ) % 47) 8 #'X 44%6&74 4##8 47) 'X 7% % 4 8 #6; #8* 7 (D) # )A ( 7 8 )A#)# 8 7 %8) ##, 'X A)A# $#)A7% 84># ) % 48 A"8 #8 >6; 8) 78 4 # 8 %) % 4 A7 88 4

59 0 44 #) )#A 7 10.d. Digitaliseringen og lokale medier Lokalradio!% 4 4 % (D )8 9?1 9?$2 4 ), 8# % 89? # A 78A 4 )A A? ) 8)9? 47> ) %8)))A0'A 4##,>))9? 4 A )) )''9>))8 % 7 9? 4 A 89? 4 A 7 % 7 >)A #84 49? 4 A HA7 >9? 4)A ) 8 A 9>)) 8 48) #) 8 (#8 #) $ $ %9? #)A 8( #4 ) # %)A# % 4 * '' #9? 4A!?A 4 4) 4 ) (D )$ - I %84#4 %)8 # 4 A4 Lokal-tv 6AA 9>))7 '''8 7 > #>% 7 >49>)) 88 # ) 88 8

60 ' )AA% %% > %84#> , 9>) )84 7 )$4 )A 84 )8 A > 4# > 7>8, 84# 7 )A,$$ 7 4#.. 8A A $ )= ) '''' 6 )8 7>8 41. ).24 )A8)A 7.).1 ) )728 AA4 ) 8)A# A >8 ) ) # 8 A(#, >8 ) 84) % 8)A # HA %))8 > # 8 ## 7 ) 7 '05$''8 7 ) 7) >8 ) (G 10.e. Lokal-tv via kabel,# # 4)A# #8#8 4 44A, ) # # A> -># #878 #&)7A >% 8 7 #8# )4#

61 #4 8 # # 48 I A4 >%) 8 )A# A44-4 #A # *74A) #A # #A84 ) # #>->8#7 )$)) 4 # 8# A)A# # )$ < A # K A 50K8# 4# 4 A))9>))7.9.'''8 4 A 80 Tabel 10.1 Tv-modtagelse via kabel, fordelt på amter Kabelmodtagelse Indeks Danmark 61% 100 Københavns Komm. 85% 138 Frederiksberg 78% 128 Københavns Amt 71% 115 Frederiksborg Amt 58% 94 Roskilde Amt 75% 123 Vestsjællands Amt 65% 107 Storstrøms Amt 61% 100 Fyns Amt 64% 104 Sønderjyllands Amt 35% 58 Ribe Amt 83% 135 Vejle Amt 69% 113 Ringkøbing Amt 35% 58 Århus Amt 50% 81 Viborg Amt 26% 42 Nordjyllands Amt 61% 99 Kilde: Gallup Tv-meter &AA 8 74A ) #4844># )# # 84 8

62 (78GC &7>% f. Internet-radio og -tv A)).*+#.''8 % )A0-6= (D))A ;4% # 47>44 A,# A )A % %# >AB8%4 8YOO $ )A %))) 4&% )) )# 4#A,))>))7 8.9.'''8 47)$ 48 -# 4HA A #, #% 8 #7#% 67 # H) # # 4)8 47>84 % # ), 4 8 % )A7 8 % #A 478 ) 78 % ) )48 )4 77) 8 )A %-8)A 4 #

63 11. Rettighedsforhold 44 )4 J5088 4#48 4)#)4# # ) A 7 #8%) 4 8* %8 8%)4 8 A *:981$2* 7 )4 J"47)$ #8) ) 8A $D9) A 44 4)A 8A $G )#)A 7)$<= )A47 8 *:9844 )4 J5088 :)4 $#8# 44 J58 8 <=4 ) <=87''4# )7A *:9# ) 8A *:9D<=DA ) 884 ) %%87AA 48484#)) ) ) 7> > 8 5 ) A8 ) 8 ) ) 8)# 8 % 8 % 17 Ifølge årsregnskabet for 2002 betalte svenske nærradioer i ,3 mio. svenske kr. til STIM (Svenske Tonsättares Internationella Musikbyrå). De kommercielle radioer betalte 22,1 mio. svenske kr.

64 ) &8 % #8 )# A)A84 #8 47>&) #8% 6; )A0' A8 8 # 84 )>) # 11.a. KODA Lokalradio 6 *:9 ) A 8)$ 1 )$2 A #1 2G )$# )A84)$ *:9 ) 7 G )$ )$'8'5508 # 87 )$0K A))A# )$)A80 ( )$ ))4#8 $ $ 84)A4 % A,) $ %)A8''15'''' "%2 "8" 0 80)$ 85'8 ') *:9) %8$ %8'' 5 ""A6 '''A 44 %8'' %" ;))A7% 8''$ 8)% $ 8)% G$ A 8 # 4 4 # # $ 8)$ 0' G A

65 0 Lokal tv U A *:9 ) G )$ 1 )$2 A #1 2G )$#4A)A 84)$ *:9 ) 7 1)$2G ) $)$ ) $ 84# )$ ) A 1)2 A *:9 )1)2;)7 8'') ')A;)7 80') %)80080')A Årligt vederlag 7 *:9DA''> Tabel 11.1 Vederlag for lokal-tv og lokalradio til KODA lokal-tv lokalradio total , * * kun det samlede tal er oplyst # 8 4#8 8 D 11.b. Gramex Lokalradio- og tv G <= )#A( # )$$ 8 4<=$% ? )0''''% A64 % ) 0''''%1)) '' '' )0'''' %085 7HA4 ''''0''74 ''''5'' A <=- # G A

66 11.c. Internetradio 6# # 8% # *:9D+/?D) )A870K #8% % )4)A% ''' A *:9-+/?

67 5 12. Tilskud HR: H4.; 4.) ''A ''? ) " + 8 )A 8) 8 > 4)''''' '' 777) 8 )A ) #> '' > '' 8) 4-7 ))4 - )1) $$$2,) 8 )$)% )4 786> '' ) % ))#84 # ) A84 A '' 80 >4 Tabel Udvikling i bevilling og tilskud År Bevilling 50,0 mio. kr. 57,0 mio. kr. 50,0 mio. kr. 34,4 mio. kr. Basis- og programtilskud i alt 42,1 mio. kr. 50,2 mio. kr. 51,9 mio.kr.* 31,2 mio. kr. Basistilskud 19,8 mio. kr. 21,8 mio. kr. 22,8 mio. kr. 21,5 mio. kr. Programtilskud 22,3 mio. kr. 28,4 mio. kr. 29,1 mio. kr. 9,7 mio. kr. Uddannelsestilskud 4,4 mio. kr. 5,0 mio. kr. 1,7 mio. kr. Medieskoletjeneste 0,8 mio. kr. I alt 46,5 mio. kr. 55,2 mio. kr. 51,9 mio. kr. 33,7 mio. kr. *Bevillingen er forøget med ikke-forbrugte midler fra tidligere år. (#) )) 8)# 8)) A. #.

68 " 13. Erfaringer med lokalradio fra andre lande 4 # 8 4&8+86 %4A8 $ 4 13.a. Sverige & ) # $ #484 1$2($4G4 ''# 8 'A( # 8""K 4 & % #8 % 4 >7)A # H A8 # 8 8A ) # 4 7# )1% 2 8 >)AI 87 8)7 #"0 84 ''"8 A ' 1 AA284 )A A#)A5 8#$ 7 8> )8 )% > ) ) >D )$)) )'' 774$ ) '84% ) ) %&> %)A 8 A6 74($4G % 8 4A $)A'''' 13.b. Norge + $ 8>4 8 7''

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark

Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark Arbejdspapir Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark Beskrivelse af de danske støtteordninger til de elektroniske medier Statusnotat pr. 30.09.08 1 P age Arbejdspapir om mediestøtten til de

Læs mere

Den almene boligsektors fremtid

Den almene boligsektors fremtid b o l i g Den almene boligsektors fremtid Den almene boligsektors fremtid Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor Socialministeriet 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Udgiver: Skatteministeriet København 2006 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-67-0 ISBN: 87-90922-68-9 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles hos:

Læs mere

Ny struktur på geodataområdet

Ny struktur på geodataområdet Christiansø Skagen Hirtshals Bornholm Frederikshavn Sindal Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring. Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3

By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring. Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 Evaluering af aftalt boligforbedring Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 Jacob

Læs mere

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilag til rapport Maj 2005 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilagsmateriale udarbejdet af THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Kirkeministeriet - December 2006 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Krematoriestrukturen... 3 1.2 Nye miljøregler vedrørende kviksølvfiltre...

Læs mere

Kommunernes tilbud på stammeområdet

Kommunernes tilbud på stammeområdet Kommunernes tilbud på stammeområdet Dansk Videnscenter for Stammen maj 2004 Per Fabæch Knudsen: Kommunernes tilbud på stammeområdet Udgivet af: Dansk Videnscenter for Stammen, København 2004 ISBN: 87-90588-11-8

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den kommunale

Læs mere

Det nye Danmark. bilag om opgaveplacering

Det nye Danmark. bilag om opgaveplacering Det nye Danmark bilag om opgaveplacering Regeringen April 2004 Det nye Danmark bilag om opgaveplacering, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 11 3. Indhold... 14 4. Jordbaseret digitalt TV... 18 5. Arkiver... 19 6. Dialog med

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær

Læs mere

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 Indhold Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Opbygning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 2.1 Rationaler bag inddragelsen af private sygehuse

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

FORNYELSENS ÅR DEN ROBUSTE STORBY DEN GODE HISTORIE DB'S ÅRSPROGRAM 2004 TILBAGETOGETS HELTE PLANDANMARK. 2. årgang januar 2004

FORNYELSENS ÅR DEN ROBUSTE STORBY DEN GODE HISTORIE DB'S ÅRSPROGRAM 2004 TILBAGETOGETS HELTE PLANDANMARK. 2. årgang januar 2004 2. årgang januar 2004 BYPLAN NYT FORNYELSENS ÅR Side 3 DEN ROBUSTE STORBY Det er ikke skattemæssigt begrundet, når jeg arbejder for at få bygget attraktive boliger i Københavns Havn, siger Jens Kramer

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere