MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET"

Transkript

1 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET M E D I E - O G T I L S K U D S S E K R E T A R I A T E T N Y B R O G A D E K Ø B E N H A V N K T E L E F O N F A X

2 INDHOLD! "! #" " $ % &' (#' ( ) * # * # +## $! ) #,) -./." 0& 1(2 0 0+# 0$& ( *$ $ 3 $4 35 6$ $ #75 * $ $ 78) % 59 %%)' "5 "%) 5 "71 2 "$* *740' ")0 :) 70 (70 70 '6) 4 00 '() #0 ' % %05 '$; 4 0"

3 ' 0 '! ' ' (44 *:9 <=0 $ ''''' 5, " &" +" $6 &))5 (5 6>%5 $<#78$ @ #? B 7 4? 4? >%48 7 ) >%

4 1. Indledning F9>)) # )A A )4 # % 4 84 A$ $ # # A#F 6A )))#7 # * #7 A8 4 8# % > $89>))4 8 % *F )A AF )A ) 4 A #) 8)A 8 )4 47 A A#$ 8))4 &4% 4 7 )4) 77&# 7) 49>)) ) $4 1< )(G;%28 ( >$ % 849>)) # 7 )A< ) 84 7 > 8A## )) & > A 4 94#8 ##8 $4 8 7# ;4 # 4 8#)7 '0#)7 84)$ 4#, 4>)) 4 7 # A # A4 &)) #4 )A8 #789>))44

5 0 #8 A9>))>) $F4 A$ $ # #A#F > ## ''

6 2. Historie Udvikling 2.a. Temaer A 8B8 )48 ) 2.b. Den faktisk udvikling siden 1994, #) 7 8 ) >) H >)A580 $ 657) > $ 8)A0'8) >'' )A 547>01% 2## # 654A 4## #8A 4 '''''% B8 )56'' I 8 87 >%44 A 8 4 > %4A, #, '' 88 A..8A!#>'' A 48 A )78 '' 8)) Antal stationer 6 )) 0 " )(4AA 8) %(4A">'' 1 Lokalradio og lokal-tv - Nu og i fremtiden, Kulturministeriet Lokalradio- og lokal-tv-undersøgelsen 1998, Kulturministeriet 1998.

7 5 Tabel Antal lokalradiostationer i Danmark 1994* 1998* 2002* 2003 i alt *Kilde: Radio-tv håndbogen +A'')4A8 ))>") 8% 8 1$ 2)A 8A F4G$FC4 A8 4 )4# #$ HA#8 7 4A 584B84# #

8 " 3. Lovgivning om lokalradio og -tv! >%4 '05$ ''>%47 5 5$ ''( 7 ' '' 1 2, > '' 3.a. Lokale radio- og tv-nævn! ## % 844 %8 # #84 7 )48 47 )4 * % # #>%# I #4I#>%4 #)A# 8 '''''%## #1(#)8A ## '''''%29 # ## A ## # 8) 4#8 #)A# A # >% #8 A # #44 3.b. Tilladelser og registrering # )44># ) #1#A287 ) 44># )# #1 26# 8)A# 8 4 >%44A 84 %8 >%4 7 8> B >% )A 4#A%# 2 >%48# ( A)48> J81 ) 4..2

9 >%4# # # 4 *74A8> 7 J "7 J "*74A*74*8 6**749 4 B)48 # $ 4 $ 8 4B # #>%4*7 4A 4 48 B )4! )44># ) # )# #8# A #% ) ) 44># ) #1#A284 % )A % )A# A(#8 % #7 4 )A A4% # 4! )44># ) #A # #8# A8# # 8> J08 6 > %4# 44 J8 8# #8 4 8$% 8 I A4 >%)8 A 3.c. Tilsyn #7 % )4 (#8> J 887 %)8 4 7> 4 >%)4 1B2 >%#A (#8 #( # #78 # %) 8)7 8%) % 7 %4 %744 JJ "

10 ' 7 J "7 % %4 74 A 3.d. Sanktioner,) 844 % # % ) 4, 844 ## 8) 4 >%44A 8 # 8..84) ) ) 8 ) 3.e. Radio- og tv-nævnet (# A5 8 )#>87-84## - +#A (#47 ))A 7 %)8 4 7>4 >%)41B2 $ A > 4 # # # '''''% # % 7 4)A A4% # 4 #7 4 #7 8) $ 8A B #7 ))) 8A B (# #)+# #7 )A )4* (# #7

11 (#4 4)A) 4 3.f. Reklame og sponsorering ( >% 8 8# # # 4 8 # )>%,# % A G))A4% >%) &)) $) #1 2 )% - ( 4 )# #) >%A 84 ) $ ) (##7 4, #+#7 8) $ )8 #8#7 >%48 B 3.g. Tilskud (# $ % )? 7'') 0)? 70'') )17> '' ''')2GA # 4 #)A 87 $ G$ A 84 #)8 A )>'' 8 84 )#7'K 8 A$ 97 )A7 )44 # 4A H % ))#84 # ) A84 A #)> '' 2H 8%4% )

12 #8% 8 % ) )8) 8)$ 8 1)2 ) '8 A '8" (#% 8)# >)A 4) % $ 47>, %(# >4

13 4. Kommunerne og de lokale nævn 3!A$ 1# 2 +#A ) % )##% 4 #8 )A# #8##847 ;) %) ; # 8#4 8## #8 #877 4.a. Kommunernes valg af nævnsmodel 5 Tabel Kommunernes valg af nævnsmodel Nr. Kommunens valg Antal Antal kommuner Befolkning Kommunens (kombination) nævn i alt gns.folketal 1 Fællesnævn (samme kommuner, r+tv) I samme radio og tv nævn I forskellige radio- og tv-nævn Indgår i både et radio og tv nævn Kun i radio nævn Kun i TV nævn Hverken radio eller tv nævn Hele landet HA A1 2A"A # #"#"K 1802# 3 Kilderne til dette og de følgende af snit er spørgeskemaer udsendt af MTS til alle kendte lokale nævn i januar Der er kommet svar fra 105 nævn, som har givet oplysninger om hvilke kommuner, nævnet omfatter, om gældende tilladelser (der også er indsendt i kopi) og stationernes frekvenser. Stationerne har derefter modtaget et skema med uddybende spørgsmål om deres organisation, økonomi og programudbud. Svarprocenten i stationsundersøgelsen er desværre for lav til at resultaterne er fuldt dækkende. Derfor er stationerne klassificeret som kommercielle/ikke kommercielle ud fra forskellige kilder (spørgeskemaer, tilskudslister i MTS og Radio- og TV håndbogen). 4 Bornholm regnes således fortsat som fem kommuner. 5 Bilag 2 viser for hver kommune hvilke nævn, de deltager i.

14 12# # 12&A44 1"2 8)4 1802, #A 128A ##8 #A8 # 8## #A '80% ;1 28A4 # 9 5# '8 A&74#8%)4 )# 8)4 #6# # 4 5 1$''''% # 551K 284%A #8%)1)'''%2! 128 '85%4 A#84#8 4 # 102># 8 ### & 124A #+A # # 8%8 4A 8A 4.b. Nævnenes dækning +% )A## # '0 #840# # 8#'# 84

15 0 Tabel Antal nævn efter hvor mange kommuner de dækker Antal kommuner i nævnet Fællesnævn Radionævn TV-nævn I alt Total antal nævn <4 #1002### # A# #? 1:8 78 <8&28 A (#7&7 48A # #87,>6$8A7# # (+#84#8 ## 6 #$%)%8 A# #8## # 84# #C4 1 5'''% 7# #28 #89 8&8? ( & 8&7152G128+%76 )) 8#! 6 # # &#4G>& (G>12>%#$(# &#9 1'28,>12 &741'2

16 4.c. Lokal politik om nævn og om lokale medier 6 A 844 A7# 4) #8A77$ 8G A89+(9 (G +# # 7)$A # A ) G C4L) ;)) % #8 # #)A 4 % #8A 7#7,) )A % 9 #8#"'K )8 #G#8 % 4)A8 $ Regelforenkling >''4484 % A ), 4 % 28,>%*8+%*8+%76*8+# *8:*G>* 6 4 # #8A ) #)A ) 8 ) )# #A )4# )7 %)8% ;?*4# #,>%*8)#7) A 8''48 # # +%* A8#487 #748) 6 Dette afsnit baseres på et telefonrundspørge til 15 store og små nævn, se nærmere i bilag 5

17 5 +%76*)A)8 A#> )8 # ),) 7 * % 8 A,) 8 8#* #84 A8* ) # +#* A)4# )7 %)8% * ))>)) ) '' 7%9>)) ))AA8 ))A )8 #$ % A % -#- :*)A)8#% $ > #* A8# #8) $ % #8 A A G>*) 8 #78.. A8 (#8 #8 ## # 4#)87 ) 4## )A)8 )#)A#A )#))#7 7 7# * )A# 8 84# )A A;4 84#4 ) 8A 84 )>'' * 4 89>))7 ) #8(4 9>))>

18 " 4.d. Eksempler/"Cases" Nordjylland & 4 A49>)) A +>% 5 ) )A > $ 89+(8A A $ #7849+(A#? A ( 9 #9 ) # $ # 9+( C67( 8 B + '0 ( 4%89+( ''K +#)A8 9+( 8A 9+( %8 9+(4 % 1>+(2 64#) $ # 6 49+(64 &6;-&+(&4# 7(9+(64 8A 64#6;(16; (264/%(?9+(6 4 8A9+( >7#) >7A9+( >7$ 4 8& 7 Beskrivelsen er leveret af Peter A. Petersen, medlem af Arbejdsgruppen og direktør for ANR. Flere detaljer om frekvenser m.v. findes i bilag 6.

19 (4 9+(>7 8A 9 ))8A) 89+(>747)A6A A ()(4 1 A 9+(>7 2 % (& 9+(>7 8A 9+( >7 % #) #$ #9+( < 4$ (M)A G9+(< 8A () % % ) 9 7 #A9+(< 8 7+>% #!7GA4 A #87 ) 7 >%#8 %4)AL ) > ( % >764 A G% 4 Lolland-Falster! #! 6 ; 7 >#8) )A8 # A# # ( +#4I # 84 A48A # #71 +# 8() %2HA

20 ' 4>+%767$ 8(&%478 %4 F #F8&%479&%47 +8 )5'' 8( ## 88 # (?N?O4! 6,) % )A) % +$ (! )AI 8 #BL( 47(&%47A+ &4(&%47AB (;78 #$ A) 8 $ % A 7&%47! 6 #!G8A#& > +)A+ +%7!G4)8A''8 B &7>7 84A 7%4 %! G A8 ## ' &) %8 ##)A 8 ) 8)) %A7 %;88 ' )AA8 %! G7)#)A8 G1BBB4 2)) # 8 %! ) %$ '''7)AA7 8 G G+%7(7%! G ) 40'''A8&? G >4 ) &A % 4) '' Det Åbne Båndværksted- Radio DÅB

21 C?A#C4 " ) )A 8)% A H $9$$ (A > - A4 ) ( )7>4 )) ;> >8 > 8> 8 % &>)..>) >C? C4*89> 8?# C 4& # * 4 ) $$$4 ))$%>7 8C?A#447>))84 ##4) )8 %A71#A2 C4* Lokal-tv's historie og udvikling 9 "**(-G7 (D; ) $ $ 8$ *74A # '85" ''8$ B *74A$ )A* 7.$. 8)7# $ $ )A 4 ),) ) > # 8# 5"8 ) 8 Beskrivelsen er leveret af Bård Hornekær, medlem af Arbejdsgruppen og leder af Det Åbne Båndværksted i Århus. Flere detaljer om Det Åbne Båndværksted findes i bilag 7 9 Beskrivelsen er leveret af Mogens Videbæk, medlem af Arbejdsgruppen og forretningsfører for Den Kristne Producent Komité. Beskrivelsen findes i bilag 8

22 $ D%! 7# 8) )))$ ) %,4$ $ )) >) )'"A # 8 &4 )> A8 8 96$

23 5. Sendeflader (Radio) 5.a. Terminologi og basisdata 0# #P#Q0#140#I 2 8#A,A )A)1 %8) 42 7 # 50 % > '' " )A% 8 #4 ) % & A #A 1 2A #A 4 8?A4 )

24 5.b. Nævn og sendeflader :4 #124I 1284>10#24 #4, 4A 4 8A 0 Tabel Nævn med en eller flere radio sendeflader (antal nævn) Antal sendeflader Antal Hvilke nævn (og dets antal kommuner)? nævn Frederikshavn (4), Græsted-Gilleleje (2), Haderslev (1), Hjørring (3), Odense (1), Pandrup (1), Ribe (9), Roskilde (6)Vejle (6), Vojens (9), Aalborg (7) 4 2 Morsø (1), Næstved (4) 5 1 Randers (12) 6 1 København (1) 7 1 Herning (6) 8 1 Århus (5) +# %A1*748C48: A 1#8 (8( 8648+#8>788(8G>8G >2A#I H)8;72 5.c. Sendeflader og sendere Q2A 0

25 0 Tabel Antal sendeflader efter antal radiosendere, der indgår i dem Antal sendere Antal sendeflader med dette antal sendere Sendeflader 166!4 1"2 A A%1*748C48:2)4 " A45 #AR% # ) #A87%1(-> 5 8G> % A(1281'2G>12 412:G 5" AA 8 #)$)) I )1)) 8 72 A A I )A&%! % 5.d. Hele og delte (tekniske) sendeflader A #8 4,4 #74 #A

26 6. Radiostationerne 10 >'' 40# ") ) )A 6.a. Kommercielle og ikke-kommercielle radiostationer &# 8 7A# > $ 1A I 4% F#F2A 4 7) (#9 $ 6 $ 1528'"$ 8 ) %A # 508)A )>)A8 4 I8 )A 6.b. Hvor mange sendeflader er delt mellem flere stationer? &A 71" # % 86;A''";O A4 1 "284% )A4 10K2 8> 1K2 '' # 10 Bilag 3 oplister samtlige radiostationer, antallet af deres frekvenser og hvorvidt de er kommercielle eller græsrødder.

27 5 Tabel Radiostationers deling af sendeflader i 1992 og 2003 Antal radioer pr sendeflade Antal sendeflader i alt 1992* I alt * > 12 6.c. Hvor mange og hvilke stationer deler sendeflade? '2$ 8 "#715) %2 70 ; #78 A # 152 $ )A #7 5 84$ $ 5#4 8A # A #I 8A $ #7<8(78+%7686A84?7? % 1 % 4)) 2 74 # #4 #AI 8 4AA $ #7 6.d. Frekvensressourcernes fordeling mellem kommercielle og græsrødder 4 )74 8%$ #7

28 " Tabel Radioernes adgang til sendeflader efter antal frekvenser (uden hensyn til vinduer) Kommercielle Antal frekvenser på fladen Græsrods stationer stati- oner Antal stationer Antal frekvenser i alt Gns. frekvenser/station 1,6 3,1 A 8$ #74; $ A 88A # 7>8#4 I84 $ 84 5#7 8# '" $ & 84## #4 ;)48 8 )A)84# 48 )%$ 8A #47

29 6.e. Kabelradio ; A #8 ># 84 )64 #) % +#F(7? 8/ <G 91 2 #8 8 %A)A))84) 6.f. Det kommercielle radiomarked i Danmark # '')A 17 :) )$ $##, )A8 4 4# #$ 844##$7)A # 8)A47>)A)AGA >84 $ 77A HA4 B 8 )# A7844 #>#)A)# #)A 4# A De primære aktører ''K>$>% 14G$1 28H)6;1 28*6;2)A"K $ %1 % ''2 A>%1 ''28 )A K$ %

30 ' (R% $8)#05K $ %14 )(L0K %2;8+ A #44 84)A 0"0'''''8 # >1(128() B128;=6;858(6$2A >;= ;) "HB6;/ /4 /$4 )AK $ %/ /4 /$ 8>''&90' 4 %7)A1'' '' )A6; 1)A&># 8R% 2)A 4)AA) % $ %)A0K8 8K84)AA84&%(4 4# &%(44 8> )# +B/) Lyttertal &4(A- %8 - <#4= )A K %8$ A-' %#7-' A %'')>8 )A 11 Gallups Lytterundersøgelse baseres på en dagbog, hvori oplistes de vigtigste stationer ved navn, men af pladshensyn ikke de mange små stationer. Restgruppen består derfor af både græsrodsradioer og nogle kommercielle stationer. Arbejdsgruppen har bestilt en særlig undersøgelse af lytningen til udvalgte græsrodsstationer på dagbogen i 2. kvartal Resultaterne vil imidlertid først foreligge 28. juli 2003.

31 Tabel 6.3 Radiolytningens fordeling 2002 Clear Total radiolytning DR radio Danmark alliancen radio dio Kommerciel The Voice Radio Jylland Channel Sky ra- Total 100% 68% 29% 5% 11% 4% 1% år 100% 35% 61% 18% 23% 6% 2% år 100% 54% 42% 7% 17% 7% 2% år 100% 73% 24% 3% 10% 3% 1% 60 år+ 100% 89% 8% 0% 3% 2% 0% HT-området 100% 73% 24% 10% 0% 6% 4% Øst for Storebælt (Excl. HT) 100% 77% 20% 2% 0% 1% 1% Fyn 100% 69% 26% 10% 0% 6% 0% Nordjylland 100% 58% 40% 1% 29% 3% 0% Østjylland 100% 61% 37% 4% 26% 5% 0% Vestjylland 100% 63% 34% 1% 28% 1% 0% Sydjylland 100% 68% 20% 1% 1% 1% 0% Kilde: Gallup radio index A 8(L)A7 'A87)A&># A % $ (8 K8 4# 'A % $ "K &)A#8A84G$/ /4 A#%*748: C44 G$ )# % A8/ /4 4 7 #) % (R% $)A+8MG>% K %8)#&%>% 1 2 %7 84A % 7 ' 0A87$ &% #A84 A # )$ %&74 Omsætning

32 4A >) % # 7)A8#)A4 7 $ 78 #)A $ % Tabel 6.4 Estimerede omsætningstal for 2002 Markedsandel Estimeret omsætning Kommercielle Stationer Total 100% 234 mio. kr. The Voice Danmark 18% 42 mio. kr. Radio Jylland 39% 92 mio. kr. Clear Channel Radio 14% 34 mio. kr. Sky radio 5% 12 mio. kr. Øvrige 23% 55 mio. kr. 48 %7 4 )A, $ 4$ 7 0 >, 0 0K$ 4 7 4## %$ )8AA4)A)7. Kommercielle radioers markedsstørrelse 4% 84$ 476)#$)A)7A 8A4 > ) % 78#4A) % )A8 < )(= $ ))A $ $47$T #8 A %)A 447>)$# )#A)#A4 )A5"'''"4;4 )A ## % 88 A 12 Stationerne betaler Gallup for at blive målt i forhold til kommunernes folketal, så det kan antages, at de valgte områder er af markedsmæssig betydning for stationen. Stationerne kan udpege et primært område og et totalt område. Data for 48 stationer udenfor hovedstaden findes i bilag 9.

33 A"4""'''%& 7 A Tabel Primære og totale markedsstørrelser for 48 kommercielle radioer udenfor hovedstaden (Gallups Radio Index, 2. halvår 2002) H# '''''' 5 0''''''''''' 0'''' " ''''' 0'''' ' ' " " )#4 0''''0''''% & )A'''''0'''''8 I'''''8#% 47C48 (G19+(9 A4 )A84>764 A 2 Størrelsen af markedet og nævnsområdet 7 #A8" '''%8)#)A 5"''') 7 )A""''' %%4 8 # 8# #A8A$ 48%)AA64 # % 8 4$ 4 ##4% 9 8 #A88( 4A &1'''%284 %8 C48H)1'''%284 '''' %8 9 &7G#A8 #0'''%8(G4)A 0 8 %:A)A6% $ )A0''''' %874 A )1H:H6;6%28&7714G$6%28; 1& H)28(1(6%2&% 4 &7877AC4#1 5'''%2 &%)A''' %

34 A 8 $ % 7AA8## # % )%C48:9 )HA) $ A 7# 6.g. De ikke-kommercielle radiostationers økonomi, programmer og lyttere &)$)77 $ 4#)A)$ # >84) %7 4 < #''1 2 < ''1"" 2 5 < )''1"' 2 0 < &7 7 A05K # 44)A) '" )7)) ) %44)

35 0 Figur 6.1 Indtægternes spredning Ikke-kommercielle lokale radiostationers samlede indtægter Kr $ #) ># ''''''84A 1# #8 %2 ># 0'''' A*)FF#78 % 7 +A4 7 #

36 Figur Offentlig støtte i procent af indtægterne for de enkelte radiostationer Offentlig støtteprocent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% )$475K# 14 47>05K 77 #8 7)$47> #2 'K ''K

37 5 Figur 6.3 Timeprisernes spredning Fordelingen af timepriserne på ikke-kommerciel lokalradio Kr )580'1 # #2 '147)% #)A$0''''28 1$5'K2 '''' ) 4# % 4 <#A 8)# %4 Programmer på de ikke-kommercielle stationer "#4 ) 8 4)%)A )%) 9 H$ 9 )%) 9 5K &# A )) 0 00K K " +%4 K' &$ ' 'K ' K

38 " "#$ )%) #4 12I%)) 84) # A )) 10 2A # A )))%) Særlige målgrupper (antal stationer) ( & 1?7-6 U 1 $)) 1 54!4)# A )) 71"21528# 7- Fordelt på budgetstørrelse (84 besvarelser)?l''' 9 ''' '' ''P 9 5 &# A )) 0 ' %4 0 " &$ V " 5 8 # A )) 4##87)%))A Omsætningen hos stationer for særlige målgrupper &)A 4 # A ))8 < #''1" 2 0 < '' < ) ' < 7 '55 7 A% 84 )#% 848A )9 7)A5K8

39 7 A7 #847 $ 84 8)4 ))4## 74# % #78# %)#, #4 I > $ 7 #84C?A#C4( )4 44 0'' >8# )A /50K#4 7 Sammenfatning om ikke-kommercielle radioer,%)$ 4#)A ''''' $50K7 74 # 5'K)))A '''' ; %)$ 8 1$- 2# A ))1$- 2))4 #7 4#7 8 4A

40 ' 7. Analyse af radiostrukturens typer ( ) $)$8 4# A# #94# # )A A ## 8 78# %$ # #)AA) 8 1#2)A 8#$$)# A 12 8) 1A2 A8 > 7 A#) #8#7 # &%AA )A # #A )A$ $ %)7 %84 1Q)7 ) 2 #

41 Tabel Type 1: Nævn med kun 1 kommune, flere sendeflader eller over indbyggere Nævn (radio/fælles) Antal Antal ind- Antal sen- Antal fre- Antal Heraf Heraf kommuner byggere deflader kvenser stationer kommerciel græsrod København Morsø Odense Haderslev Pandrup Frederiksberg Esbjerg Helsingør Fredericia Greve Svendborg Ringsted Birkerød Ringkøbing Aabybro Gentofte Gladsaxe Lyngby Hvidovre Tårnby Rødovre Brøndby Søllerød Gns ,0 2,3 5,3 1,3 3,8 44 #4 7 ''''%4> 0 ;%A*7486: #$ %8 # 5" 7&%7 ) *7491< =8!%%88A%8(7 284I % #7 + )%1,> $8&24 )A

42 +%)# # ;71428(? 78&7 7?7%4$ %)#8%8 8 4#84 ;4 ) A >8 Tabel Type 2: Nævn med flere kommuner og flere sendeflader Nævn (radio/fælles) Antal Antal ind- Antal sen- Antal fre- Antal sta- Heraf Heraf kommuner byggere deflader kvenser tioner kommerciel græsrod Århus Herning Randers Næstved Aalborg Vejle Ribe Roskilde Vojens Frederikshavn Hjørring Græsted-Gilleleje Viborg Silkeborg Kolding Høje-Taastrup Holbæk Aabenraa Skive Ballerup Hobro Skjern Ringe Søndersø Kerteminde Varde Tommerup Gns. 5, ,9 8,7 4,2 2,0 2,0 5#A084 A A'''''%84%))A #1 A# # 2C48(4"850 ;

43 ## 8A)A84 8 )A 7%AC49 *74 4 #$ % 484C <))4 A%)#8 4$ 8 A$ F(R% $F>8>%A (8G898>78G8& # $ A#7)%8 4$ )) #7)A 1&88G>8* 8648( 2 Tabel Type 3: Nævn med kun 1 kommune, 1 sendeflade og under indbyggere Antal Antal indbyggerdefladekvenser Antal sen- Antal fre- Antal Heraf Heraf Nævn (radio/fælles) kommuner stationer kommerciel græsrod Skanderborg Korsør Frederiksværk Odder Brønderslev Karlebo Fredensborg-Humlebæk Farum Frederikssund Værløse Faaborg Sorø Ølstykke Give Dragør Møn Skælskør Hadsten Trundholm Stevns Hundested Løkken-Vrå Nykøbing S Nørre-Snede Ulfborg-Vemb Gns ,0 1,2 1,4 0,6 0,8

44 0#44 #87 ''''%80'''812 %) #8 4 8) 7 0#)A &># 1"0#28I )%8#7 8 G4A4)%))A %) $ 8 I1'2 1 2$ ) $ *A )A 16A?7 2 $ AA %) # >%A1%)28 8 A8># A$ # 78 #A Tabel Type 4: Nævn med flere kommuner og kun 1 sendeflade Nævn (radio/fælles) Antal Antal ind- Antal sende- Antal frekven- Antal sta- Heraf Heraf kommuner byggere flader ser tioner kommerciel græsrod Nykøbing-Falster Thisted Horsens Køge Sønderborg Hillerød Albertslund Bornholm Kalundborg Løgstør Middelfart Vordingborg Nyborg Fakse Jægerspris Rudkøbing Gns. 4, ,0 3,5 1,7 0,8 0,8 # %)A 84 %) I 8 #& #7#4%) A -7)4 $ AA #A

45 0 %)1?4 8! 8! 6 89 &84% I$ 18 &72)>%A18&7 28 %)A71* 8*78 78 G8; 8+%8(72; %) 1 2 )A87# )A &># R%,4A 8## #8# 19 8?4 8! )A! #1 2$ #7 84%5 Heraf Græs rod Resultat/tendens Tabel Oversigt over de fire typer (gennemsnit) Type Antal nævn Antal kommu Befolk, (gns., ca.) Antal sende Antal stati- Heraf kom- ner flader oner merc * ,0 5,3 1,3 3,8 Storbyen, græsrodspræg. Mange stationer, selvom kun en kommune , ,9 4,2 2,0 2,0 differentieret (græsrodspræg), Århus, Ålborg eller store, rent kommercielle nævn (type Viborg) * * 1,4 0,6 0,8 den lille, lokale radio (oftere græsrod end kommerciel) , * 1,7 0,8 0,8 den store, lokale radio (oftere kommerciel end græsrod) * per definition,7)a%) A$ >7 )A # 8 7%)8 8 ##) - #)) # 1 2)A %) %)#%)A 6 A)8%)4 4 12#8#%) #& #% A 84)% ) 41:8%)2 #)#848

46 %)$ 84 #) >%A %)#8A% #7 8% FF )A&># %)L$ 8 >%)#, %) #)#%) # %)8)8%) A8 8># 8#1AA 28A $ ; % 8 # 47>%8)% # - >784 #, ) 48# )A) 8 4 ;% # 7.

47 5 8. Tv-stationerne 8.a. Typer og antal 0 #4 8#1 2 )A 1'2# A BG#1$ A482 1&92 '#)AB! C412:128)AG & # G8# # * *740 #A84B8A # 1&7 %)A! 2;%) # #A84G 8#% 8,> * # 8)$ 8A% 8A (G A)74) %1 2( ) 4 4 4A 8%)A8 4)4># )$) G Tabel Programtilladelser til lokal TV (iflg. Nævnene, januar 2003) Antal Ætersendte Kabel TV-stationer Nævn Networking Vinduer Selvstændige Med tilskud Uden tilskud København Århus Odense Ålborg Kolding Herning 1 1 Næstved 1 1 Ren Infokanal

48 " ( ' +%76 ' & ' G ' 0 & S ' 9 S ',> 7 5 ; 7 ( +7& * 6# M H) 6!77 % <# < > *7 0 * +% 6 * ( &7 &77 C% 6A *7 &!7GA * 6 64! " #!$ S

49 8.b. Tv-stationernes økonomi (eksklusiv TvDanmark og infokanalerne) 8)A)7 77)#4 G< 8G< 4#4### 8 # 74 A & #''1" 2 '"05 & ''1" 2 '05 < 1 ) >2 "' < 7 A 8 77"K #8 4 $ )A05K HA) %# $ "

50 0' Figur De samlede udgifters fordeling Samlede udgifter Kr &)8'''1, 72 0''1 #28 $ 4A)A$'''''''''' %784 %) 8.c. Kanal København * *74 )A0 '' * *74 )A 08 ") )A " $ $5) * *74 $4 '' * *744)77 7 K #8 )$A# 7$ )A* *7 48 ## $0

51 0 Tabel Seertal på Kanal København fordelt på kommerciel og græsrods sendeflade GennemsnitligtSete Ugentlig dækning (000) dækning (%) ning (000) ning % Ugentlig Årlig dæk- Årlig dæk- seertal (000) minutter Kommerciel sendeflade , % Ikke-kommerciel sendeflade , % Total , % *Dækning = set mindst 15 minutter, bor i HT-området & )A* *74 78$ )A 87, % A$%)A* *74A84W)A $ A''A$ # ''' "KA $ A ''''185K2 7A I))A$ )A * *74 $ 7)# 8G*74 G -''' 8AG *748# 4B 8AG -''')) $ # A # )) & # )A* *74 8.d. Tv-stationernes programmer Kommercielle stationer $ 8 #84) W )$%4 ) )) 4) #7FF # 484#74 )A)A* 84 8* *741 2, # )#) )$) >'' 7 # %4 8) A (#8A>)4B, 4B #84

52 0 8A%48)48$ 8# )#) * )),G K)#K'''+% ))AG7))A7 AG ;% Tabel 8.3 TvDanmark 2s programudbud i 2002 (timer, minutter, sekunder) 1. Nyheder. 281:47:21 3% 2. Aktualitet. 65:49:41 1% 3. Oplysning og Kultur. 639:58:01 7% 6. Underholdning. 1453:51:16 16% 7. Dramatik og Fiktion. 4786:18:20 54% 9. Programpræsentation. 365:36:58 4% 10. Reklamer. 1215:50:46 14% Total 8816:57:46 100% # ) ) 8A )7 8 47> 8 &98 8# G#8 Ikke-kommercielle stationer # 84$ 1G# GA #2 # # A4, ) ''4)7A 849'' " A..8 ## 8A 8 4$ Tabel 8.4 Programtyper i ikke-kommercielt lokal-tv (84 svar) Antal stationer Pct. Aktualitet 69 82%

53 0 Nyheder 32 38% Lokal service information 9 11% Særlige målgrupper 35 42% Underholdning 25 30% Stationer i alt (svaret) % 84>4 %48A# $ 4 44> +#4 # A ))87 4 8# ) 0 71"28)) # 124 $))12 Seertal #7 % ; 6%) %7 A'' % 1'8'80 '8K2

54 0 9. Opsamling om stationernes økonomi Tabel 9.1 Oversigt over lokal-radio og -tv branchen Radio TV Antal kommercielle * Estimeret omsætning 250 mio. kr. 250 mio. kr. Antal ikke-kommercielle ** Estimeret omsætning mio. kr mio. kr. Heraf Basis tilskud mio. kr 12 mio. kr. Programtilskud mio. kr 17 mio. kr. Støtteforeninger (estimeret) 4-5 mio. kr 3-4 mio. kr *TvDanmark netværket hvoraf to ikke er aktive da dette skrives ** Eksklusiv info-kanaler 9.a. Radiostationernes økonomi $ #)A 0'6 )A$'' 80 )A4% >#8 A8)8488% ) $ 8$508#7# 0' %8 > > 1$ ''28 1) % #) % 9.b. Tv-stationernes økonomi $ A)## #7 0'84 A )AA 7#8A 7 A 8 )A# )A # "7 8) 8$"')$''

55 Frekvenspolitiske forhold mv. ) )A A A A ) 7 0'' 4)A'X 8 4 $ "' 4% G #HN> ) 8)# 8 4 4H -54% 7 ' 'X 84 &7 #( # % #) 8#8) 8 8)AA - % % 8A) )A# AHA ) $ "' A 44 % % 84 )7,-58 7 % ' 'X 8 'X8# # &# )A$08)4 8% % 4% 8 A# 0,412% 8 *74 A8 %)A 'X 8 # A 84 % #! (G $$) -A 74 4# A(#4 # $# 74)) 4 14 På ligger en oversigt over lokalradio-frekvenser

56 0 #)A0) #7A 8 A ##0 )4% 8$$)8 %4 4% 4 +A))% 8 A8# )A0# 8447> 84%8 4.4.) $4 8 7A A ) # 8# 4 ) 84 # 4 % 8$$) 9 $0'8 0 ) "5# 4 % ''''% 4)A?4 &7 4 )$)) # 48 D 47>8 4 AC4 )$8 A4 A 8 A 847 # 10.a. Replanlægning &)7 '' # 7 )$ 4 ) #6; A8# >)) 67 7) # ) * # >)) *H;</ *H;< >'' ))F* 7 7 ) # 6;A F8* 4 '' $ Heraf er 13 midlertidigt stillet til rådighed for DR med henblik på jordbaseret udsendelse af DR2 16 I den tværministerielle styregruppe deltog Kulturministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Finansministeriet. I den underliggende arbejdsgruppe deltog foruden de ovennævnte også IT- og Telestyrelsen og Medie- og Tilskudssekretariatet.

57 05 $4A )) #7 $> 8# )7A ) #8 # )AI)+))7 A.I).4 9>))H 4 9>))))8 ) 87) #6;A A 4 10.b. IT- og Telestyrelsens tilsyn - 8 % 8 %) ) # % 87 % 8-4 % ) %87 4 )A4 8 % % )7 )A 4, A % # 8 8 % 1 $ 2 % A4) > >'' 4 $084 &7F7 # F)A 4 A84 A %*8)A#8 ) &''$0>%8 47 # 84?7 7 0'''''''7> $' 84 ) 84 > % 87 # 7 % 8A ) - %48 7)# #)A % ) % 8A%8 4.47>)%.#7 A )A0 # 8A 4# #8) $8 % #4 %)%7 #A#A#7 %

58 0" 10.c. Mulighederne for tolags-struktur for lokalradio % #)#7 %-#) 7 "7# % A 7 )A. # )A4#. 7/4+8(7H9H ) 7#)% 7>) )A'X *7 4I X 47 %) 8,> G8 78*78+#8( 8& 8& 8 &&7 & 4 4 8> ) % 47) 8 #'X 44%6&74 4##8 47) 'X 7% % 4 8 #6; #8* 7 (D) # )A ( 7 8 )A#)# 8 7 %8) ##, 'X A)A# $#)A7% 84># ) % 48 A"8 #8 >6; 8) 78 4 # 8 %) % 4 A7 88 4

59 0 44 #) )#A 7 10.d. Digitaliseringen og lokale medier Lokalradio!% 4 4 % (D )8 9?1 9?$2 4 ), 8# % 89? # A 78A 4 )A A? ) 8)9? 47> ) %8)))A0'A 4##,>))9? 4 A )) )''9>))8 % 7 9? 4 A 89? 4 A 7 % 7 >)A #84 49? 4 A HA7 >9? 4)A ) 8 A 9>)) 8 48) #) 8 (#8 #) $ $ %9? #)A 8( #4 ) # %)A# % 4 * '' #9? 4A!?A 4 4) 4 ) (D )$ - I %84#4 %)8 # 4 A4 Lokal-tv 6AA 9>))7 '''8 7 > #>% 7 >49>)) 88 # ) 88 8

60 ' )AA% %% > %84#> , 9>) )84 7 )$4 )A 84 )8 A > 4# > 7>8, 84# 7 )A,$$ 7 4#.. 8A A $ )= ) '''' 6 )8 7>8 41. ).24 )A8)A 7.).1 ) )728 AA4 ) 8)A# A >8 ) ) # 8 A(#, >8 ) 84) % 8)A # HA %))8 > # 8 ## 7 ) 7 '05$''8 7 ) 7) >8 ) (G 10.e. Lokal-tv via kabel,# # 4)A# #8#8 4 44A, ) # # A> -># #878 #&)7A >% 8 7 #8# )4#

61 #4 8 # # 48 I A4 >%) 8 )A# A44-4 #A # *74A) #A # #A84 ) # #>->8#7 )$)) 4 # 8# A)A# # )$ < A # K A 50K8# 4# 4 A))9>))7.9.'''8 4 A 80 Tabel 10.1 Tv-modtagelse via kabel, fordelt på amter Kabelmodtagelse Indeks Danmark 61% 100 Københavns Komm. 85% 138 Frederiksberg 78% 128 Københavns Amt 71% 115 Frederiksborg Amt 58% 94 Roskilde Amt 75% 123 Vestsjællands Amt 65% 107 Storstrøms Amt 61% 100 Fyns Amt 64% 104 Sønderjyllands Amt 35% 58 Ribe Amt 83% 135 Vejle Amt 69% 113 Ringkøbing Amt 35% 58 Århus Amt 50% 81 Viborg Amt 26% 42 Nordjyllands Amt 61% 99 Kilde: Gallup Tv-meter &AA 8 74A ) #4844># )# # 84 8

62 (78GC &7>% f. Internet-radio og -tv A)).*+#.''8 % )A0-6= (D))A ;4% # 47>44 A,# A )A % %# >AB8%4 8YOO $ )A %))) 4&% )) )# 4#A,))>))7 8.9.'''8 47)$ 48 -# 4HA A #, #% 8 #7#% 67 # H) # # 4)8 47>84 % # ), 4 8 % )A7 8 % #A 478 ) 78 % ) )48 )4 77) 8 )A %-8)A 4 #

63 11. Rettighedsforhold 44 )4 J5088 4#48 4)#)4# # ) A 7 #8%) 4 8* %8 8%)4 8 A *:981$2* 7 )4 J"47)$ #8) ) 8A $D9) A 44 4)A 8A $G )#)A 7)$<= )A47 8 *:9844 )4 J5088 :)4 $#8# 44 J58 8 <=4 ) <=87''4# )7A *:9# ) 8A *:9D<=DA ) 884 ) %%87AA 48484#)) ) ) 7> > 8 5 ) A8 ) 8 ) ) 8)# 8 % 8 % 17 Ifølge årsregnskabet for 2002 betalte svenske nærradioer i ,3 mio. svenske kr. til STIM (Svenske Tonsättares Internationella Musikbyrå). De kommercielle radioer betalte 22,1 mio. svenske kr.

64 ) &8 % #8 )# A)A84 #8 47>&) #8% 6; )A0' A8 8 # 84 )>) # 11.a. KODA Lokalradio 6 *:9 ) A 8)$ 1 )$2 A #1 2G )$# )A84)$ *:9 ) 7 G )$ )$'8'5508 # 87 )$0K A))A# )$)A80 ( )$ ))4#8 $ $ 84)A4 % A,) $ %)A8''15'''' "%2 "8" 0 80)$ 85'8 ') *:9) %8$ %8'' 5 ""A6 '''A 44 %8'' %" ;))A7% 8''$ 8)% $ 8)% G$ A 8 # 4 4 # # $ 8)$ 0' G A

65 0 Lokal tv U A *:9 ) G )$ 1 )$2 A #1 2G )$#4A)A 84)$ *:9 ) 7 1)$2G ) $)$ ) $ 84# )$ ) A 1)2 A *:9 )1)2;)7 8'') ')A;)7 80') %)80080')A Årligt vederlag 7 *:9DA''> Tabel 11.1 Vederlag for lokal-tv og lokalradio til KODA lokal-tv lokalradio total , * * kun det samlede tal er oplyst # 8 4#8 8 D 11.b. Gramex Lokalradio- og tv G <= )#A( # )$$ 8 4<=$% ? )0''''% A64 % ) 0''''%1)) '' '' )0'''' %085 7HA4 ''''0''74 ''''5'' A <=- # G A

66 11.c. Internetradio 6# # 8% # *:9D+/?D) )A870K #8% % )4)A% ''' A *:9-+/?

67 5 12. Tilskud HR: H4.; 4.) ''A ''? ) " + 8 )A 8) 8 > 4)''''' '' 777) 8 )A ) #> '' > '' 8) 4-7 ))4 - )1) $$$2,) 8 )$)% )4 786> '' ) % ))#84 # ) A84 A '' 80 >4 Tabel Udvikling i bevilling og tilskud År Bevilling 50,0 mio. kr. 57,0 mio. kr. 50,0 mio. kr. 34,4 mio. kr. Basis- og programtilskud i alt 42,1 mio. kr. 50,2 mio. kr. 51,9 mio.kr.* 31,2 mio. kr. Basistilskud 19,8 mio. kr. 21,8 mio. kr. 22,8 mio. kr. 21,5 mio. kr. Programtilskud 22,3 mio. kr. 28,4 mio. kr. 29,1 mio. kr. 9,7 mio. kr. Uddannelsestilskud 4,4 mio. kr. 5,0 mio. kr. 1,7 mio. kr. Medieskoletjeneste 0,8 mio. kr. I alt 46,5 mio. kr. 55,2 mio. kr. 51,9 mio. kr. 33,7 mio. kr. *Bevillingen er forøget med ikke-forbrugte midler fra tidligere år. (#) )) 8)# 8)) A. #.

68 " 13. Erfaringer med lokalradio fra andre lande 4 # 8 4&8+86 %4A8 $ 4 13.a. Sverige & ) # $ #484 1$2($4G4 ''# 8 'A( # 8""K 4 & % #8 % 4 >7)A # H A8 # 8 8A ) # 4 7# )1% 2 8 >)AI 87 8)7 #"0 84 ''"8 A ' 1 AA284 )A A#)A5 8#$ 7 8> )8 )% > ) ) >D )$)) )'' 774$ ) '84% ) ) %&> %)A 8 A6 74($4G % 8 4A $)A'''' 13.b. Norge + $ 8>4 8 7''

STYR ELSEN. Bilag F. Liste over tilskud modtagere i 2014

STYR ELSEN. Bilag F. Liste over tilskud modtagere i 2014 Syddjurskanalen HLR 468 520 STYR ELSEN Liste over tilskud modtagere i 2014 Bilag F ALBERTSLUND NÆRRADIO AMAGEREREKVENSEN 21 1.092 200 Amagerlands Lokalradioforening 15 ARKENS RADIO 24 1.248 365 Bazooka

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

RadioNet Danmark Radio til mere end 840.000. Tlf. 27 89 72 00. Hampeland 18. 2700 Brønshøj. www.kombic.dk

RadioNet Danmark Radio til mere end 840.000. Tlf. 27 89 72 00. Hampeland 18. 2700 Brønshøj. www.kombic.dk RadioNet Danmark Radio til mere end 840.000 Landsdækkende radio 132 stationer/sendere Mere end 1.2 mio. ugentlige lyttere på stationerne Mere end 840.000 lyttere på et program 16 års samarbejde om: Magasinprogrammer

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Høringsliste vedrørende udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringsliste vedrørende udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Høringsliste vedrørende udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Medier 8. oktober 2015 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere