LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING"

Transkript

1 LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986

2

3 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_ REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens indhold 1. Lokalplanens sammenhæmg med anden planlægning i området Kommuneplanen Bolig- og befolkningsprognosen Offentligt institutioner m.m Tekniske anlæg 3. Lokalplanens retsvirkninger 4. LOKALPLAN 1. Lokalplanens formål Lokalplanens område mrådernes anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Tilladelse fra andre myndigheder 5. Vedtagelsespåtegning 5. Bilag nr. 1 Bilag nr. 2

4

5

6

7 Lokalplanens område og baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet for at sikre muligheden for at etablere et sammenhængende bolig- og institutionsområde i tilknytning til Vestbjerg. Det er målet, at der inden for lokalplanområdet kan opføres ca. 50 lette kollektive boliger, ea. 80 almennyttige boliger og ca. 80 andre boliger. Lokalplanens område anvendes hovedsagelig til landbrugsformål. Inden for området er beliggende 2 børneinstitutioner. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til bolig- og institutionsformål../. Boligområdet (A) opdeles i 6 boligkvarterenheder, se bilag nr. 2. Inden for hver kvarterenhed fastlægges, at området enten skal bebygges med tæt-lav eller med åben-lav bebyggelse. Det er sikret, at hver kvarterenheds bebyggelse gives et harmonisk udseende. Bebyggelsesprocenten er fastsat til højst 25 for både åbenlav og tæt-lav boligbebyggelse. Etageantallet må ikke overstige 2 1/2. For hver kvarterenhed er fastsat, at mindst 20% af denne udlægges som samlet friareal.

8 2. Friarealerne er delvis samlet til et større fælles friareal, der er beliggende op til de enkelte boligkvarterer, som vist i princippet på bilag nr. 2. Vejadgang til boligkvartererne sker fra henholdsvis Bakmøllevej og Mejlstedvej som vist på bilag nr. 2. Fra hvert boligkvarter sikres stiadgang til hovedstierne gennem området og derigennem adgang til stisystemet i Vestbjerg by og til en eventuel fremtidig busforbindelse på Bakmøllevej. lnstitutionsområde (B) kan anvendes til offentligt og private institutioner, som naturligt kan indpasses i området. For institutionerne er bebyggelsesprocenten fastsat til højst 40. Vejadgang til institutionsområdet sker fra Vindfløjen i princippet som vist på bilag nr. 2. I lokalplanområdet sikres langs Bakmøllevej og Mejlstedvej areal til beplantning. Såfremt det bliver nødvendigt med støjdæmpende foranstaltninger kan der etableres volde o.l. i beplantningsbæltet. I lokalplanområdets nordvestlige del sikres areal til en transformerstation med tilhørende afskærmende beplantning. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning i området 1. Kommuneplanen I Aalborgs kommuneplan, der blev godkendt af byrådet i januar 1986, er lokalplanområdet udlagt til boliger og offentligt formål.

9 3. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.!i,( A,?. center t) : 17,,,,. :1 I III III IIIIIII boliger # voo*wd vejadgang.:,>+? >2 ~,$$$c~~$ beplantning ~ **?...* :ma..9w9w ,.....,..,,:,,, :.:.,.:... :.,,.,...,::;.,., rekreativt omr~de.0 ;>+.. avrige trafikveje og vigtige ~kalveje~ -% Y 0.o sti/stiforbindelse ad rolig w h],, Udsnit af illustrationsplan fra kommuneplanen. 2. Bolig- og befolkningsprognosen I boligprognosen er der inden for lokalplanområdet med 200 boliger, hvilket forventes at dække behovet bjerg frem til i regnet Lokalplanen åbner mulighed for både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Vest- Da lokalplanen åbner mulighed for både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse er det ikke muligt at skønne det endelige boligtal. 3. Offentligt institutioner m.m. Lokalplanens område hører under Vestbjerg skoledistrikt. Skolen har børnehaveklasse og klasse. Endvidere findes 4 børneinstitutioner, en ungdomsklub, et bibliotek og en idrætshal. 4. Tekniske anlæg Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Området skal separatkloakeret.

10 4. Bade regn- og ninger i det Mejlstedvej. spildevand skal tilsluttes eksisterende nordvestlige hjarne af lokalplanomr~det ledved Spildevandet ledes til den afskzrende ledning fra Tylstrup til Vodskov. Fra Vodskov pumpes spildevandet under Limfjorden til rensning pa Renseanlag Elst ved Nr. Tranders. Overfladevandet ledes via et forsinkelsesbassin i den sydvestlige del af Vestbjerg mod vest til kommunevandlnbet Hostrup-Vang graften, der udmunder i Lindholm A. Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlag efter Aalborg kommunes anvisning. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Aalborg kommune kan meddele dispensation bestemmelser, hvis dispensationen ikke er cipperne i planen. Videregående afvigelser ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. fra lokalplanens i strid med prinkan kun foretages

11

12

13 AALB0RG KOMMUNE Lokalplan nr for et boligområde i Vestbjerg ved Bakmøllevej og Mejlstedvej. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, stk. 2.1 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Formå1et. med denne lokalplan er: at at at at fastlægge områdets udnyttelse til bolig- og institutionsformå1, sikre at. bebyggelsen gives en ydre udformning, der er i harmoni med de tilstødende områders bebyggelse, udlægge og sikre et større, sammenhængende grønt område, og sikre stiforbindelse fra området til skolen, idrætsanlæg m.m. 2. Lokalplanens område./. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1 og omfatter følgende matr. nre: Melsted by, Sulsted del af6a,6i,6fø, 6 ga, del af7i,7ba samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område../. 2.2 Lokalplanens område opdeles i kvarterenhederne A1, A2, A3, A4, A5, A6, B og et område til transformerstation, som vist på bilag nr Områdernes anvendelse 3.1 Område A1, A2 og A3 må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af række-, kæde-, gårdhuse og lignende tæt-lav bebyggelse med tilhørende fælleshuse, udhuse og carporte mråde A4, A5 og A6 må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må inden for hvert område kun bestå af enten tæt-lav eller åben-lav bebyggelse mråde B må kun anvendes til offentligt formål (aktivitetscenter, børneinstitutioner m.v.) samt sådanne priva-

14 2. te og offentligt institutioner af almennyttig karakter, som naturligt kan indpasses i området. 3.4 Inden for det på bilag nr. 2 viste areal til transformerstat.ion må der kun etableres transformerstation og bygninger i tilknytning til driften af denne. 3.5 Inden for lokalplanens område kan der opføres transformerstationer, og lignende tekniske anlæg til forsyning af lokalplanområdet, når de placeres og udformes under hensyntagen til udformningen af bebyggelsen og de ubebyggede arealer. 4. Udstykning 4.1 Grunde til tæt-lav bebyggelse kan udstykkes med en størrelse på mindst 150 m2. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold *) 5.1 Vejadgang til kvarterenhederne må kun etableres, som vist i princippet på bilag nr Der udlægges areal til følgende nye veje med en beliggenhed som vist på bilag nr. 2. Vejen a - b i en bredde af 10 m Vejen c - d i en bredde af 10 m 5.3 Den 6,00 m brede private vej langs matr. nr. 6 i s sydskel nedlægges. Nedlaggelsen vil finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. 5.4 Øvrige interne veje i området udføres som boligveje, der afsluttes med vendepladser. Boligvejene skal gives et. forløb og en udformning, som medfører at den kørende trafik færdes langsomt. 5.5 Der udlægges areal til stier, i princippet som vist på bilag nr. 2. Stierne udlægges i en bredde af 5 m. 5.6 Der udlægges areal til stiforbindelse langs med eller i det fælles friareal fra Mejlstedvej mod Vestbjerg skole. 5.7 Internt i kvarterenhederne udlægges i fornædent omfang stier, der tilsluttes de i 5.5 og 5.6 nævnte stier. 5.8 Der udlægges areal til oversigtsarealer med følgende størrelse: Ved a: 5 x 140 m Ved c: 10 x 240m Ved Vindfløjen: 15 x 60 m. *) Der gøres opmærksom på tinglyst oversigtsareal på hjørnet af Bakmøllevej og Mejlstedvej, som vist på bilag nr. 2.

15 Hvor der udlægges bolig og opføres åben-lav bebyggelse, skal der enten 2 parkeringspladser i tilknytning til hver udlægges plads til fælles parkering svarende til 1/2 plads pr. bolig, eller udlægges 1 parkeringsplads i tilknytning til hver bolig og udlægges plads til fælles parkering svarende til 1 plads pr. bolig Hvor der opføres tæt-lav bebyggelse, skal der enten udlægges 1 parkeringsplads ved hver bolig og udlægges plads til fælles parkering svarende til 1 plads pr. bolig eller udlægges plads til fælles parkering svarende til 1 1/2 plads pr. bolig Hvor boligvejene anlægges med en sådan kørebanebredde, at parkering på kørebanen skønnes at kunne ske uden at medføre generende eller sikkerhedsmæssigt uforsvarlige forhold, kan de derværende parkeringsmuligheder medregnes til de fælles parkeringspladser som omtalt i punkt 5.9 og Tekniske anlæg 6.1 El-ledninger, tv-kabler og lignende må kun udføres som jordkabel. 6.2 Der må ikke etableres udvendige, individuelle antenneanlæg. 7. Bebyggelsens omfang og placering Område A 7.1 Bebyggelsen til tæt-lav boligbebyggelse skal opføres efter en samlet plan, omfattende mindst én kvarterenhed. 7.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Etageantallet må højst være: 1 1/2 for åben-lav bebyggelse. 2 1/2 for tæt-lav bebyggelse. 7.4 Højden må ikke overstige: 8 1/2 m for åben-lav bebyggelse. 10 1/2 m for tæt-lav bebyggelse. Område B 7.5 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Etageantallet må højst være 2 1/ Højden må ikke overstige 10 1/2 m. 7.8 Bebyggelsen skal placeres og udformes på en sådan måde, at støjniveauet ikke overstiger 55 db(a) for mindst én af hver boligs facader og for opholdsarealer og 30 d8(a) i indendørs opholdsrum.

16 Der pålægges 5 m byggelinier langs alle interne veje. 8. Bebygg elsens ydre fremtræden 8.1 Inden for hver kvarterenhed til tæt-lav boligbebyggelse skal bebyggelsen gives et ensartet udseende med hensyn til ydervægs- og tagdækningsmaterialer. 8.2 Blanke og reflekterende tagmaterialer må kun anvendes i forbindelse med solfangsanlæg og lignende. 9. Ubebygg ede arealer 9.1 Mindst 20% af hver af kvarterenhederne A1-A6 udlægges som samlede fælles opholdsarealer. 9.2 For kvarterenhederne A1-A5 udlægges en del af de fælles opholdsarealer inden for det på bilag nr. 2 med priksignatur viste areal. De øvrige opholdsarealer udlægges enten i tilknytning hertil eller mellem boligerne. 9.3 Der skal etableres beplantningsbælter med et omfang som vist på bilag nr Inden for beplantningsbælterne langs Bakmøllevej og Mejlstedvej kan anlægges støjvolde o.lign. 9.5 Ved åben-lav boligbebyggelse skal hegn i skel udføres som levende hegn. 9.6 Levende hegn skal mod veje, stier og fælles opholdsarealer plantes mindst 0,3 m fra skel og vedligeholdes på en sadan måde, at bevoksningen til enhver tid holdes inden for skellinien Betingelser for ibrugtagen af ny bebyg gelse Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg kommunes anvisning Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, førend det ved lydmåling er konstateret, at støjniveauet ikke overstiger de i punkt 7.8 nævnte grænseværdier. 11. Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening for hver kvarterenhed til varetagelse af grundejernes fælles opga-

17 5. ver, såsom vedligeholdelse af veje, stier, parkeringspladser og fælles opholdsarealer. Der er medlemspligt for samtlige grundejere inden for området Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Aal brog kommune Grundejerforeningen skal, efter krav fra Aalborg kommune, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. 12. Tilladelse fra andre myndigheder 12.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke etableres hastighedsdæmpede foranstaltninger på boligvejene, før der er opnået tilladelse hertil fra politiet Uanset foranstående bestemmelser må der ikke etableres adgange til landevejen (Bakmøllevej) og støjvolde i landevejens byggeliniearealer*), før amtsrådet har dispenseret efter lov om offentligt veje. *) Efter vejbestyrelseslovens 40 er der tinglyst en byggelinie 15 m fra landevejens midte. Til byggelinieafstande på 15 m skal tillægges et højdetillæg pa 1,5 gange højdeforskellen + 1 m.

18 6. JS/mg Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 6. december 1986, fra hvilken dato planen har retsvirkning. Aalborg konmme, magistratens 2. afdeling, den - 8.DEC. 1986

19

20

21

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere