Dette er bekræftet i Kammeradvokatens (modpartens advokat) svar til Vestre Landsret i brev pr. 28. januar 2013:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette er bekræftet i Kammeradvokatens (modpartens advokat) svar til Vestre Landsret i brev pr. 28. januar 2013:"

Transkript

1 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 8. februar 2013 Uge 6 Bæredygtigt Landbrug er definitivt godkendt som mandatar for medlemmerne og derved erklæret for søgsmålsberettiget til at stævne staten på vegne af alle medlemmerne Bæredygtigt Landbrug anlagde retssager mod staten på vegne af vore på det tidspunkt ca medlemmer første gang 27. april Et såkaldt mandatarsøgsmål betyder reelt, at det er alle medlemmerne, der hver især og sammen med Bæredygtigt Landbrug stævnede staten. Dette er bekræftet i Kammeradvokatens (modpartens advokat) svar til Vestre Landsret i brev pr. 28. januar 2013: Som konsekvens af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser skal jeg på Miljøministeriet og Naturstyrelsen vegne tage bekræftende til genmæle i sagerne overfor den af sagsøger nedlagte principale ugyldighedspåstand (påstand l). Efter almindelige processuelle regler falder de til påstand l nedlagte subsidiære påstande (subsidiære påstand l, 2a og 2b) herefter bort, og landsretten skal derfor ikke tage stilling til disse. Dette betyder, at modparten har accepteret at Bæredygtigt Landbrug var berettiget til, på vegne af medlemmerne, at føre sag mod staten. Anerkendelsen er vigtig for efterfølgende retssager For det første anerkendte Natur- og Miljøklagenævnet, at hver enkelt lodsejer har klageadgang med påstand om ugyldighed. For det andet har kammeradvokaten og hans klient, staten, i brev af 28. januar 2013, anerkendt, at Bæredygtigt Landbrug kunne anlægge sagen som mandatar for alle sine medlemmer. Det følger af, at man tager bekræftende til genmæle i forhold til påstand 1 om ugyldighed. Indsigelsen for så vidt angår Bæredygtigt Landbrugs medlemmers retlige interesse i den nedlagte påstand om ugyldighed og i at anlægge sagen som mandatarsøgsmål er dermed i sagens natur frafaldet. Man kan jo som bekendt ikke både tage bekræftende til genmæle ( blæse ) og bestride søgsmålskompetencen ( have mel i munden ) på samme tid. Vi mener derfor, at søgsmålskompetencen også er der i efterfølgende retssager (gødningssagen og randzonesagen). Er man søgsmålsberettiget i én sag, er man det også i den næste, forudsat, at der ikke er sket væsentlige ændringer med foreningen og sagerne er sammenlignelige. Jeg formoder, at Landbrugsavisen æder den overskrift, der blev lavet i bladet d. 13. juli 2012, hvor der stod: Bæredygtigt Landbrug kan ikke stævne staten e=web&cd=1&cad=rja&ved=0ccsqfjaa&url=http%3a%2f%2fwww.landbrugsavisen.dk%2fnyheder%2fnetnyh eder%2f2012%2f7%2f13%2fbaeredygtigtlandbrugkanikkestaevnestaten.htm&ei=k9wtudk0fibnswaf14hycq &usg=afqjcngv9k0uabmpm8i-5h7ubflwtohkww Jeg mener, at Landbrugsavisen skylder vore medlemmer en undskyldning for den.

2 450 enkeltsager vedrørende vandplanerne er vundet Bæredygtigt Landbrugs medlemmer vandt allerede i december. Bæredygtigt Landbrug har vundet over staten for så vidt angår samtlige 23 vandplaner for samtlige organisationens medlemmer. Som medlem af BL har det ikke været nødvendigt at anlægge sager individuelt. Det har organisationen taget sig af på en enkelt stævning som mandatar for samtlige medlemmer. Det vil sige, at alle vandplanerne, ikke bare for fire udvalgte lodsejere, men for alle i dansk landbrug, er fjernet på grund af Bæredygtigt Landbrugs søgsmål. Landbrug & Fødevarer lod medlemmerne være overladt til sig selv og derfor kommer der nu bekræftende genmæle til alle de ca. 450 enkeltpersoner, der selv har bekostet stævninger, da de ikke var omfattet af Landbrug & Fødevarers. Vi frarådede dengang alle medlemmer af Bæredygtigt Landbrug selv at stævne, da de var omfattet af vores. Dette er hermed også blevet bekræftet. Endnu en gang havde vi ret, trods den modsatte anbefaling fra vores søsterforening. Det første Krydsoverensstemmelseskrav (KO) er faldet, flere vil følge Som en følge af blandt andet klager fra Bæredygtigt Landbrug er et krydsoverensstemmelseskrav taget af bordet. Det gælder krydsoverensstemmelse som følge af at foretage jordbehandling tættere end to meter fra et fortidsminde. Revisionsretten har påtalt, at kravet er fejlimplementeret. Derfor fjernes kravet fra oversigten over regler, der kan give krydsoverensstemmelse og dermed træk i EU-præmien. Desværre vil NaturErhvervstyrelsen ikke tilbagebetale beløb, som er trukket fra sager i årene Styrelsen mener kun, at regelændringen gælder fremadrettet. Men her bliver styrelsen klogere. Vi vil anbefale, at alle, der er trukket i EU-støtte i de to foregående år, nu kræver tilbagebetaling med forrentning af beløbet. Vores jurist Bjarne Nigaard vil være behjælpelig med dette for vore medlemmer. Bjarne Nigaard kan kontaktes på mail: Vi er, som beskrevet i tidligere medlemsbrev, i gang med at se på alle KO-krav. Vi forventer at kunne fjerne en del af dem, som værende fejlimplementerede i forhold til EU-retten. Åbent brev til regeringen Vi ønsker at gøre opmærksom på det store potentiale, der ligger og venter i dansk landbrug. Regeringen arbejder aktuelt med afgiftslettelser for erhvervslivet. Det vil sikkert også hjælpe på rammevilkårene mange steder. Men hver gang kommer pengene til at mangle i statskassen efterfølgende, i hvert fald for et stykke tid. Kunsten er at give erhvervslivet en saltvandsindsprøjtning, uden at tømme statskassen for midler. Det er her landbruget kommer ind i billedet. Landbruget kan løse Danmarks krise I 25 år har landbruget været begrænset på en række punkter. Det fører for vidt at komme ind på alle elementer her. Sammenfaldende for alle indgreb gennem de sidste 25 år er, at de skulle bidrage til et bedre vandmiljø og mindre iltsvind i de danske farvande. Imidlertid er effekten udeblevet. Vi er ikke kommet et skridt videre, til trods for omkostninger for dansk landbrug i milliardklassen. Derfor kunne man spørge: Kan vi gøre det bedre og samtidig skabe arbejdspladser og vækst?

3 Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen udarbejdede i 2012 sin rapport En anden regulering. Det er brugt i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde, som forventes færdigt i slutningen af marts i år. Regeringen barsler, efter hvad jeg har erfaret, med en job- og konkurrenceevnepakke omkring 1. marts. Så vidt jeg er bekendt, indgår der ikke lempelser i forhold til primærlandbruget. En ny regulering kan løfte hele Danmarks økonomi Jeg vil gerne påpege, at her er mulighed for at hente en meget stor samfundsgevinst. Ved at ændre reguleringen af dansk landbrug fra den nuværende detailregulering (kvælstofnormer, harmonikrav m.m.m.) til en emissionsregulering, hvor det enkelte landbrug i stedet skal overholde grænseværdier, lige som industrien, kan man: øge produktionen med 30 procent øge landbrugseksporten med 42 procent øge nettoeksporten med 30 procent skabe vækst i samfundsøkonomien på 45 milliarder kroner skabe nye jobs i landbruget og fødevareindustrien Gratis for regeringen Ud over det uendelige vækstpotentiale inden for landbrugs- og fødevareområdet er det værd at bemærke, at man forventer at kunne forbedre miljøet på samme tid. En ny regulering inden for landbrugsområdet har, ud over de åbenlyse ovenstående fordele, yderligere nedenstående konsekvenser: Ingen negative konsekvenser for statsfinanserne Vil bidrage med et merprovenu i form af skatter og merværdiafgift Omkostning til understøttelse og sociale omkostninger reduceres Affødte effekter i landkommunerne. Bevarelse af skoler, håndværksvirksomheder m.fl. Sikring af lokale pengeinstitutter Stoppe sammenbruddet i Udkantsdanmark Der kunne oplistes en lang række yderligere fordele ved den nye regulering. Vi har et forslag til, hvordan dette kan implementeres hurtigt, uden at myndighederne og erhvervet bliver belastet af bureaukrati og omfattende kontroller. Landbrug & Fødevarer er i færd med at gentage fejl Vi har erfaret, at Landbrug & Fødevarer er i færd med at lave endnu en fatal fejl. Vi har hørt, at man er i færd med at undersøge sårbarheden i de danske fjorde og vandløb, med det formål at fastslå, hvor der kan gødes mere og hvor der kan gødes mindre. Jeg håber ikke, det passer, fordi hvis det er rigtigt, så er man i færd med at gentage tidligere tiders fejl. Man accepterer den dagsorden, som ministerierne har sat og bagefter indordner man sig efter den. Nitratdirektivet siger, at grænsen på 11,3 mg Nitrat N/ liter vand skal overholdes. Det gør vi i forvejen. Der er ikke basis for at sænke kvælstoftildelingen nogen steder. Fint, at man vil tillade en øget kvælstoftildeling nogle steder, men det skal ikke være på bekostning af andre, som også overholder Nitratdirektivet. Virkeligheden er, at kvælstofnormerne er blevet stævnet af Bæredygtigt Landbrug I stedet for igen at indlede studehandler med myndighederne burde man forholde sig til, at vi anser de danske kvælstofnormer som ulovlige. Det ville klæde Landbrug & Fødevarer at støtte vores retssag i stedet for igen at lave forhandlinger på et ufagligt grundlag.

4 Viden er magt uvidenhed er afmagt. Afmagt medfører love på et forkert grundlag. Jeg er nødt til at advare Landbrug & Fødevarer om, at hvis man er i færd med ovenstående, vil man se Bæredygtigt Landbrug som modspiller. Vi accepterer ikke forlig, der ikke hviler på et fagligt grundlag. Randzoner igen igen igen Der er ikke fundet nogen penge til kompensation for randzonerne. Det ved vi. Vi ved ikke, om der nogensinde har været tildelt midler til kompensation. Men pt. står vi i den situation, at der ikke er kompensation for udlægning af 10 meter randzoner. Denne kompensationsordning, som EU skulle godkende, bortfaldt sammen med vandplanerne. En randzonelov uden kompensation er ikke en gyldig lov. En traktor uden motor Jamen loven er vedtaget i Folketinget og er derfor gældende, siger fødevareministeren. Ja, og en traktor uden motor er også en traktor. Men kan den køre? Nej. En lov, som fratager lodsejeren retten til at dyrke egen jord, uden en medfølgende erstatning, er grundlovsstridig. Vi tror heller ikke på, at kompensationsordningen kommer på plads. En farce uden ende Der hersker en del tvivl omkring Tast Selv- Fællesskema ansøgningen omkring randzoneordningen. Vil det være en accept af randzoneloven, hvis man søger om kompensation? Hvis man har lavet randzoner og søger om kompensation, tror vi, at det er vigtigt, at man tager forbehold, så man ikke bliver fanget. Vi har derfor lavet nedenstående tekst, som vi anbefale de af vore medlemmer, som søger kompensation, at sætte ind under bemærkninger. Tekst til Tast Selv Fællesskema Sæt teksten ind under bemærkninger: Undertegnede har i nærværende skema indtastet oplysninger om såkaldte randzoner, i overensstemmelse med de af myndighederne udstedte kort og vejledninger herom. Denne indtastning er ikke en anerkendelse af lovlighed af randzoner, og der opretholdes således et forbehold omkring erstatning for disse randzoner, ligesom der tages ethvert muligt forbehold for øvrige følgeomkostninger, afledte udgifter, direkte og indirekte tab mv. Jeg anser randzonerne som ulovlige. Ugens Gjerskov På det åbne samråd 16. januar 2013 gav fødevareminister Mette Gjerskov følgende svar på et spørgsmål fra tidligere justitsminister Lene Espersen (K): Lene spørger, om der foreligger en godkendelse fra Kommissionen, og det gjorde der jo. Ordningen er godkendt og alt er på det rene, og så sker ændringen af vandplanerne. Vi har bare sendt den ned til Kommissionen en gang til, for nu går vi med livrem og seler. Man kan sige, at vi står sådan set bare i samme situation, som vi gjorde, da randzoneloven trådte i kraft. Vi har jo en forventning om, at Kommissionen godkender det. Helt grundlæggende skal der forelægge nationale gyldige vandplaner for at kunne udbetale kompensation i forhold til landdistriktsmidlerne. Det gør der ikke. At ministeren så måske alligevel forsøger sig, ved at hænge det på vandrammedirektivet og habitatdirektivet, bliver det ikke mere rigtigt af. Udbetaler ministeren fra statslige midler, bliver Danmark underkendt af EU-Kommissionen. Man vil ikke acceptere nationale støtteordninger.

5 Vigtige datoer: Bæredygtig Vækst konference 21. marts i Folketingets Fællessal. Konferencen arrangeres i samarbejde med Liberal Alliance. Konferencen vil behandle de forskellige elementer i Bæredygtighedsbegrebet. Endeligt program udsendes i næste uge. Generalforsamling 7. marts kl. 16 i Lillebæltshallerne i Middelfart. Dagsorden er udsendt i denne uge. Med tilmeldingsseddel. Du kan hente tilmeldingssedlen som pdf-fil her. Husk, at tilmeldingsfristen er 1. marts. De der har ret får ret! Venlig hilsen Vagn Lundsteen

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Det er jo egentligt ikke så svært. Men vi har været længe om at forklare det 7. juni 2013 Uge 23 Med hjælp og inspiration fra Erik Ugilt Hansen har Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

PLANTEKONGRES 2013 RANDZONESAGERNE, VANDPLANSAGERNE, EFTERAFGRØDESAGERNE M.V. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

PLANTEKONGRES 2013 RANDZONESAGERNE, VANDPLANSAGERNE, EFTERAFGRØDESAGERNE M.V. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus PLANTEKONGRES 2013 RANDZONESAGERNE, VANDPLANSAGERNE, EFTERAFGRØDESAGERNE M.V. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus RETSSAGERNE DET STORE OVERBLIK OVER SAGS- KOMPLEKSET - STATUS Der verserer nu to retssager

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Bæredygtig Vækst konference med tanke på vore efterkommere En meget stor tak til de mange, som gjorde vores konference om bæredygtig vækst til

Læs mere

Status 14. Marts 2013

Status 14. Marts 2013 Status 14. Marts 2013 Vagn Lundsteen, direktør, BL 17-03-2013 1 Vandplanerne er ophævet - hvad skal der til før de bliver lovlige? Der skal laves en, som forudsat, basisanalyse i overensstemmelse med direktivet.

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. februar 2013 Uge 8

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. februar 2013 Uge 8 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. februar 2013 Uge 8 Mens vi venter på nye vandplaner Rygterne om nye vandplaner er løbet rundt på længe. At de lader vente på sig er et tegn på, at miljøministeren

Læs mere

747-S022507-116 HSC/hel/kmp 30.09.2015 Normansvej 1 8920 Randers NV Tel. +45 7015 1000 Fax. + 45 7221 1781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

747-S022507-116 HSC/hel/kmp 30.09.2015 Normansvej 1 8920 Randers NV Tel. +45 7015 1000 Fax. + 45 7221 1781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. 747-S022507-116 HSC/hel/kmp 30.09.2015 Normansvej 1 8920 Randers NV Tel. +45 7015 1000 Fax. + 45 7221 1781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 140 ansatte, heraf 55 jurister Advokatpartnerselskab

Læs mere

Uge 49 blev et vendepunkt for dansk landbrug

Uge 49 blev et vendepunkt for dansk landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Uge 49 blev et vendepunkt for dansk landbrug - det var den uge, hvor vi fik troen på fremtiden tilbage 7. december 2012 Uge 49 Jeg er en uhelbredelig optimist. Alligevel

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 19. april 2013 Uge 16

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 19. april 2013 Uge 16 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 19. april 2013 Uge 16 Natur- og Landbrugskommissionen (NKL) I går d. 18. april fremlagde Natur- og Landbrugskommissionen sine anbefalinger. Her bringes uddrag af disse.

Læs mere

Randzoner og vandplaner

Randzoner og vandplaner 1 Randzoner og vandplaner - hvad er op, og hvad er ned? Ved Håkun Djurhuus 2 I. Randzoner Baggrunden for randzoneloven: Den første randzonelov, der blev vedtaget den 14. juni 2011, blev ændret (skærpet)

Læs mere

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Location: Axeltorv 3, Copenhagen. Interview is scheduled for 10AM. Interviewer: Hvad er din jobtitel? Niels Peter: Direktør for Miljø og Energi. Interviewer:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Det gælder dansk landbrugs fremtid

Det gælder dansk landbrugs fremtid Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 2. november 2012 Uge 44 Det gælder dansk landbrugs fremtid Kvælstofnormerne og begrænsningerne i kvælstofanvendelsen har hængt som en mørk sky over landbruget i snart

Læs mere

TMC - Natur og Miljø

TMC - Natur og Miljø NOTAT TMC - Natur og Miljø 19-11-2015 Administration af vandløbsloven I brev af 4. november 2015 fra Miljø- og Fødevareministeren rettes der en generel henvendelse til alle landets kommuner om, at være

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af gødskningsloven

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af gødskningsloven Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 112 Bilag 1 Offentligt Vipperød, den 7. november 2014 Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af gødskningsloven Tak for muligheden for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 16. november 2012 Uge 46 Sidste år med gødningskvoter? 25. oktober afleverede Bæredygtigt Landbrug en stævning mod Fødevareministeriet omkring lovligheden

Læs mere

Interview with Jacob Tilma, 03.05.2013

Interview with Jacob Tilma, 03.05.2013 Interview with Jacob Tilma, 03.05.2013 Location: Tempelvej 32, Vipperød. Interview is scheduled for 10AM. Interviewer: Hvis du måske kunne starte med at fortælle lidt om dig selv, hvem du er og hvad du

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. B219000G- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne H. C. Thomsen, Lone Kerrn-Jespersen,

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Klage over 5 advokater -

Klage over 5 advokater - Klage over 5 advokater - Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann Fürst 1 Klage over 5 advokater - Vedr. Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

Ansvaret skal placeres

Ansvaret skal placeres Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Ansvaret skal placeres En milliard spildte kroner på ulovlige vandplaner er ikke mindre end en skandale. Vandplanerne skulle have været afleveret i 2009. Det er ene

Læs mere

Velkomst v/ formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold

Velkomst v/ formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug indbyder til: Program: kl. 8.30 Vækstkonference i fødevareerhvervet Torsdag d. 23. februar 2012 Dronningesalen, DEN SORTE DIAMANT, Det Kongelige Bibliotek Søren

Læs mere

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug. 15. juni 2012 Uge 24. Vi forstår forvirringen, men nu er det vigtigt at holde hovedet koldt.

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug. 15. juni 2012 Uge 24. Vi forstår forvirringen, men nu er det vigtigt at holde hovedet koldt. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Vi forstår forvirringen, men nu er det vigtigt at holde hovedet koldt. Landbrugets stemme 15. juni 2012 Uge 24 Vi er enige. Det kan være svært at forstå, hvorfor den

Læs mere

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Værdi af primærproduktionen millioner kroner pr år Rammevilkår Skatter og

Læs mere

Juridiske spørgsmål rejst i høringssvarene vedrørende vandplaner. Ved Oluf Engberg, Kontorchef JURA, Naturstyrelsen.

Juridiske spørgsmål rejst i høringssvarene vedrørende vandplaner. Ved Oluf Engberg, Kontorchef JURA, Naturstyrelsen. Juridiske spørgsmål rejst i høringssvarene vedrørende vandplaner Ved Oluf Engberg, Kontorchef JURA, Naturstyrelsen. Status for høring af vandplaner Den offentlige høring af forslag til 23 vandplaner blev

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Alle, der er medlem af Bæredygtigt Landbrug som juridiske eller fysiske personer, er omfattet af stævningen, hvis indbetaling af medlemskontingent er modtaget senest

Læs mere

li:\. -7 NOV ADVOKATGRUPPEN Dato: 4. november 2011 Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Att.: Team Byggeri Grete Kristensen

li:\. -7 NOV ADVOKATGRUPPEN Dato: 4. november 2011 Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Att.: Team Byggeri Grete Kristensen ADVOKATGRUPPEN ARHUS Advokat Gitte Nedergaard (H) Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde SYDDJURS KOMMUNE CENTRAL POSTMODTAGELSE INDGÅET -7 NOV. 2011 ~ ADVOKATGRUPPEN Dato: 4. november 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Reformen af EU s landbrugspolitik, pesticider og retssager mod staten. Direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Reformen af EU s landbrugspolitik, pesticider og retssager mod staten. Direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer Reformen af EU s landbrugspolitik, pesticider og retssager mod staten Direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer Omlægning af EU s budget og landbrugspolitik Reform af EUs landbrugspolitik Hovedpunkter

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Analysen er udarbejdet af fremtidsforsker, Ph.d. Jesper Bo Jensen og fremtidsforsker cand.scient.pol. Marianne Levinsen

Analysen er udarbejdet af fremtidsforsker, Ph.d. Jesper Bo Jensen og fremtidsforsker cand.scient.pol. Marianne Levinsen Center for fremtidsforskning: Produktionen kan øges 30 pct. eksporten kan stige 42 mia. kr. og 30.000 flere kan få sig et job En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug blev i 2012

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten J.nr.: 7504201 HS/RHO Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012 Sag 356/2011 Landsforeningen for Bedre Miljø og Landsforeningen for Bedre Miljø som mandatar for A m.fl. (advokat René Offersen for alle) mod Miljøministeriet

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning København 17. marts 2015 Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) T +45 72 27 33 44 djur@bechbruun.com Sagsnr. 052030-0046 djur/djur/gsc Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 23 Februar 2013 1 Vi har været her i mere end 25 år. Det er os, landmændene ringer til, når: De har brug for en ekstra mand i den travle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Danske Miljøadvokater

Danske Miljøadvokater Danske Miljøadvokater v/advokat Britta Moll Bown, Kammeradvokaten 1 Landbrugspakken december 2015 -fjerne krav om randzoner og flere efterafgrøder -ny målrettet regulering af kvælstof (Natur- og Landbrugskommissionen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Fingrede af fadet, Merrild. Randzonerne bliver ofret på bålet. Sporene skræmmer. Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Fingrede af fadet, Merrild. Randzonerne bliver ofret på bålet. Sporene skræmmer. Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 21. december 2012 Uge 51 Fingrede af fadet, Merrild Den tid er ovre, hvor Landbrug og Fødevarer alene kan repræsentere dansk landbrug. Vore medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 31. august 2012 Uge 35 Et kæmpe nederlag for vores demokrati - den 1.september er en sorgens dag Vi er bitre på den danske fødevareminister. Hun har

Læs mere

Tillykke med valget til den nye formand i L&F. Den dag miljøministeren tabte landbruget. Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Tillykke med valget til den nye formand i L&F. Den dag miljøministeren tabte landbruget. Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 9. november 2012 Uge 45 Tillykke med valget til den nye formand i L&F Jeg vil gerne ønske tillykke til Martin Merrild som nyvalgte formand i Landbrug

Læs mere

Velkommen til den ny minister

Velkommen til den ny minister Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Velkommen til den ny minister 9. august 2013 Uge 32 FAKTA Karen Angelo Hækkerup blev født 12. juni 1974 i Hillerød. Hendes forældre er pensioneret lærer Erik Debois

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Lige før middag, præcis et døgn før mødet, modtager Flemming Fuglede Jørgensen og jeg følgende mail fra miljøminister Ida Auken (SF):

Lige før middag, præcis et døgn før mødet, modtager Flemming Fuglede Jørgensen og jeg følgende mail fra miljøminister Ida Auken (SF): Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 7. september 2012 Uge 36 Hvad var det dog der skete? Onsdag formiddag sad jeg og skrev medlemsbrev, fordi jeg torsdag morgen skulle vand-topmøde på

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Erhvervets placering i det danske samfund Hvordan overbeviser vi politikerne om, at vi er en del af løsningen? v/ adm. direktør Søren Gade

Erhvervets placering i det danske samfund Hvordan overbeviser vi politikerne om, at vi er en del af løsningen? v/ adm. direktør Søren Gade Erhvervets placering i det danske samfund Hvordan overbeviser vi politikerne om, at vi er en del af løsningen? v/ adm. direktør Søren Gade Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20 Vi havde hellere spillet kampen En udsættelse og formentlig efterfølgende frafald af retssager mod randzonelovbrydere, er lidt som at vinde en fodboldkamp

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse af samrådspørgsmål T, stillet af Folketingets

Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse af samrådspørgsmål T, stillet af Folketingets Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. april 2009 (rev2. 17. april) Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 001/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-NUU-CS-0128-2012) A (advokat Finn Meinel, j.nr. 10786)

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

En anden problemstilling, der har været berørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om etablering af administrationsgrundlag.

En anden problemstilling, der har været berørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om etablering af administrationsgrundlag. Hjørring Kommune Knud Suhr Nørregade 2 9800 Hjørring Mads Kobberø Advokat mko@bechbruun.com J.nr. 038439-0003 mko/lf Sekretær Lene Fjord Hocksdahl T +45 72 27 31 91 lf@bechbruun.com 8. januar 2008 Husdyrbrug

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert.

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0010 [Klager] mod Vandposten [Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Danske Vandværkers medlemsblad, Vandposten, udgave nr. 209

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

København, den 22. november 2011 Sagsnr advokatkreds K E N D E L S E

København, den 22. november 2011 Sagsnr advokatkreds K E N D E L S E København, den 22. november 2011 Sagsnr. 2010 983 /JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat A har klaget over, at advokat

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 18. oktober 2013

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 18. oktober 2013 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 18. oktober 2013 Derfor er prisen på jord faldet i Danmark og steget i vore nabolande Uge 42 Med baggrund i tal fra Eurostat (EU s statistikbank) har vi udarbejdet et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve, august Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve, august Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Ordning: Omprøve, august 2014 Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype:

Læs mere