Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit"

Transkript

1 Læs om Gældende pr. 1. februar 2016 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit R5656 Propellant 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr København Her kan du læse de generelle regler, som gælder for dig som kreditor, når du bruger 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer kan bruge til at iværksætte nationale eller grænseoverskridende betalinger i euro mellem en debitors konto og en kreditors konto. SEPA Direct Debit er beregnet til opkrævning af periodisk tilbagevendende betalinger fra debitorer, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger fra en SEPA er en forkortelse for Single Euro Payments Area et geografisk område, hvor betalinger foregår i euro. I kreditorvejledningen kan du se en oversigt over de lande, hvor der kan betales til og fra. SEPA Direct Debit indeholder et regelsæt for sådanne betalinger, der er fastsat af European Payments Council - EPC. Det overordnede regelsæt for SEPA Direct Debit er opdelt i to dele et regelsæt beregnet på betalinger fra private (Core) og et regelsæt beregnet på erhvervsbetalinger (Business to business). På dansk benyttes betegnelsen "privat" for Core henholdsvis "erhverv" for Business to business. Når du som kreditor indgår SEPAbetalingsaftaler med en debitor, skal du sikre dig, at debitor har tilsluttet sig SEPA til private eller erhvervsmæssige betalinger, se pkt Du har som kreditor ansvaret for advisering af debitor om kommende betalinger. 2. Definitioner Enkelte definitioner er suppleret med betegnelsen på engelsk i parentes. 2.1 Afvisning (rejection) Debitor eller debitors pengeinstitut kan afvise en kommende betaling. Afvisning af en betaling medfører, at betalingen ikke gennemføres. 2.2 Bankdag (banking business day) Bankdage er alle dage, undtagen lørdag, søn- og helligdage, fredag efter Kristi himmelfartsdag og grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag. 2.3 Betalingsdag (due date) Betalingsdagen er den dag, som du har angivet som betalingsdag, og hvor beløbet debiteres på Betalingsdage kan kun være dage, der er både bankdage og Targetdage, se pkt Betalingsdata Betalingsdata er de oplysninger, der danner grundlag for betalingen, og som du sender til Nets. En specifikation af betalingsdata findes i dataleverandørvejledningen. 2.5 Betalingstjeneste Ved betalingstjeneste forstås SEPA Direct Debit og de funktioner, som du som kreditor kan vælge at knytte til dit brug af 2.6 Gennemførselstid Gennemførselstid er det tidsrum, der går fra debiteringen af debitors konto til kreditering på din konto. 2.7 Nets Nets A/S, (CVR-nr ), er det selskab, der varetager driften af løsningen 2.8 Kreditoraftale En kreditoraftale er den aftale, som du indgår med dit Kreditoraftalen er en forudsætning for, at du kan bruge SEPA Direct Debit som kreditor til at iværksætte betalinger fra debitorer. 2.9 SEPA-betalingsaftale (mandate) En SEPA-betalingsaftale er en aftale mellem en debitor og en kreditor om, at kreditor via SEPA Direct Debit kan iværksætte betalinger af skyldforhold fra debitor ved debitering af Uden for Danmark kan SEPA- betalingsaftalen have andre betegnelser, som alle dækker over begrebet mandate SEPA Direct Debit-tilslutningsaftale En SEPA Direct Debit-tilslutningsaftale er en aftale mellem debitor og debitors pengeinstitut om, at debitor kan bruge 2.11 Targetdage Ved Targetdage eller interbankdage forstås de dage, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank, hvor behandling af transaktioner kan finde sted. Targetdage kan falde på dage, der er helligdage i Danmark, men ikke på lørdage eller søndage. Targetdage kan også falde på dage, der ikke er bankdage i Danmark Tilbageførsel (return, refund eller reversal) Tilbageførsel af en betaling medfører, at beløbet tilbageføres fra din til debitors konto. Som kreditor kan du, debitor eller debitors pengeinstitut anmode om tilbageførsel af en allerede gennemført betaling, som er beskrevet nærmere i punkterne 12, 13.2 og Tilbagekaldelse (cancellation) Inden betalingsdagen kan Nykredit Bank anmode om at tilbagekalde en betaling med den virkning, at indsendte betalingsdata ikke effektueres. 1

2 2.14 Tillægsydelser Ved tillægsydelser forstås funktioner i tilknytning til SEPA Direct Debit, som du kan vælge at supplere din opkrævning med. 3. Kreditors aftale om anvendelse af SEPA Direct Debit 3.1 Aftaleindgåelse Du skal indgå en kreditoraftale om brug af SEPA Direct Debit med dit Kreditoraftalen er en forudsætning for, at du kan bruge SEPA Direct Debit som kreditor. 3.2 Beløbsgrænser for kreditoraftalen Ved kreditvurderingen af dig som kreditor fastsættes en samlet opkrævningsramme i euro. Opkrævningsrammen er det beløb, som du samlet kan opkræve betaling af fra debitorers konti. Dine gennemførte transaktioner må ikke overstige opkrævningsrammen. Opkrævningsrammen bliver opgjort som beløbssummen af de seneste 8 ugers opkrævninger (privatbetalinger) og de seneste 2 dages opkrævninger (erhvervsbetalinger). Hvis du overskrider den opkrævningsramme, som er nævnt ovenfor, vil de efterfølgende betalingsanmodninger ikke blive gennemført. Derudover vil det blive anset for misligholdelse af aftalen. Nykredit Bank fastsætter desuden en beløbsgrænse pr. transaktion. Det er din pligt som kreditor at holde dig indenfor det aftalte beløb. Hvis du overskrider den aftalte beløbsgrænse pr. transaktion, vil transaktionen ikke blive gennemført. Nykredit Bank forbeholder sig ret til at vurdere beløbsgrænserne løbende i forhold til størrelsen af dine transaktioner og andre kriterier, der kan udgøre en risiko. Du giver, som led i Kreditoraftalen, Nykredit Bank lov til at indhente kreditoplysninger. Nykredit Bank forbeholder sig ret til på baggrund af en ændret risiko/kreditvurdering at reducere rammen eller kræve sikkerhedsstillelse for at opretholde eller forøge rammen. Hvis du gentagne gange overskrider rammen, eller du overskrider den betydeligt, eller der er manglende eller mangelfuld sikkerhedsstillelse, anses det for væsentlig misligholdelse, der kan bevirke, at Kreditoraftalen ophæves, se pkt Kreditorforpligtelser 4.1 Regler og vejledninger Du er som kreditor forpligtet til at overholde de gældende regler og vejledninger for kreditorer og dataleverandører i SEPA Direct Debit. I tilfælde af uoverensstemmelser gælder disse regler samt kreditoraftalen forud for kreditorvejledningen. 4.2 SEPA-betaling som aftalevilkår Det skal klart fremgå af aftalen med debitor, hvis opkrævningen af debitor over SEPA Direct Debit er et blandt flere aftalevilkår, som er knyttet til salg af varer eller tjenesteydelser til debitor. 4.3 Brug af modtagne oplysninger Hvis du modtager oplysninger fra debitor i forbindelse med, at SEPAbetalingsaftale bliver indgået, må du kun bruge oplysningerne til at iværksætte betalinger i overensstemmelse med SEPA-betalingsaftalen. Hvis aftaleforholdet med debitor ophører, skal du slette oplysningerne, når debitor ikke længere kan gøre indsigelser over for en gennemført betaling. 4.4 Opdatering af dine oplysninger Du er som kreditor forpligtet til løbende at opdatere alle relevante oplysninger, som Nykredit Bank har modtaget i forbindelse med, at du indgik kreditoraftalen om brug af SEPA Direct Debit, herunder navne- og adresseoplysninger, adresser, telefonnumre samt kontooplysninger. 5. Debitors SEPA-betalingsaftaler 5.1 Anvendelse af SEPA betalingsaftaler Du må kun bruge SEPA Direct Debit til betalinger, hvor debitor har en SEPAbetalingsaftale med dig. 5.2 Virkningen af en SEPA-betalingsaftale Når debitor indgår en SEPA-betalingsaftale med dig som kreditor, giver debitor tilladelse til, at du kan iværksætte betaling af beløb mellem debitors konto og din konto på den betalingsdag, som du angiver. SEPA-betalingsaftalen knyttes til den SEPA Direct Debit-tilslutningsaftale, som debitor har med sit 5.3 Brug af debitors SEPA betalingsaftaler Hvis den samme SEPA-betalingsaftale bruges til betalinger for flere forhold mellem dig og debitor, fx aftaler, som er indgået efter SEPA-betalingsaftalen, skal det klart fremgå af aftalen med debitor, at den samme eller den eksisterende SEPA-betalingsaftale bruges. 5.4 Indgåelse af SEPA-betalingsaftaler Når du indgår en SEPA-betalingsaftale med en debitor, skal du sikre dig, om det er en privat eller en erhvervsdrivende debitor. Du skal angive betalingens status af privat eller erhverv i SEPA-betalingsaftalen. En privatbetaling må kreditor aldrig angive som en erhvervsbetaling. 5.5 Privat eller erhverv Det er dit ansvar, at SEPA-betalingsaftaler med debitorer, der har en tilslutningsaftale på private vilkår, ikke indgås på de vilkår, som alene gælder for erhvervsbetalinger. Hvis du sender en opkrævning på vilkår for erhvervsbetalinger til en debitor, der har krav på private vilkår, risikerer du, at opkrævningen ikke bliver gennemført. Hvis opkrævningen alligevel bliver gennemført, gælder de vilkår, som er fastsat for private i SEPA Direct Debit, uanset hvad du i øvrigt har aftalt med debitor. Du kan dog vælge at iværksætte alle betalinger på de vilkår, der er fastsat for privatbetalinger i 5.6 SEPA betalingsaftalers indhold SEPA-betalingsaftaler skal indeholde de oplysninger, der fremgår af "Betalingsaftaler vejledning". 5.7 Dokumentation for SEPA-betalingsaftaler Du skal på anmodning fra debitors pengeinstitut kunne dokumentere, at der foreligger en gyldig SEPA-betalingsaftale med debitor. Du er som kreditor på opfordring fra Nykredit Bank forpligtet til at dokumentere den SEPA-betalingsaftale, der er indgået med en debitor. Dette gælder også, hvis en SEPA-betalingsaftale er indhentet uden debitors fysiske eller elektroniske underskrift. 2

3 6. Debitors tilmelding til SEPA Direct Debit 6.1 Debitors SEPA Direct Debit-tilslutningsaftale Det kan være en forudsætning for, at debitor kan bruge SEPA Direct Debit, at debitor har indgået SEPA Direct Debittilslutningsaftale med sit Debitors pengeinstitut er ikke forpligtet til at indgå en tilslutningsaftale med debitor. 7. Advisering af debitor 7.1 Frist Du skal advisere debitor om en kommende betaling. Adviseringen skal være fremme hos debitor senest 14 kalenderdage inden betalingsdagen, medmindre andet er aftalt med debitor. 7.2 Adviseringens indhold Oplysninger om betalingen, herunder beløbet, kontonummeret (betalingsreference/-id), betalingsdagen og dit navn som kreditor skal fremgå af adviseringen, således at debitorentydigt kan identificere betalingen. 8. Betalingsdata 8.1 Krav til betalingsdata Betalinger gennemføres på baggrund af betalingsdata, som du sender til Nets. Betalingsdata må udelukkende vedrøre betalinger baseret på gyldige SEPAbetalingsaftaler og skal overholde kravene, som er fastsat i vejledningen for 8.2 Indsendelse af betalingsdata Betalingsdata skal sendes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastsat af Nets. Hvis du selv indsender betalingsdata til Nets, så skal du indgå en dataleverandøraftale med Nets. Aftalen regulerer forhold om indsendelse af data, kvitteringer for indsendte data og andre forhold om datakommunikation med Nets. Du kan tidligst indsende betalingsdata til Nets 14 kalenderdage inden Du må ikke indsende betalingsdata, som er baseret på en SEPA-betalingsaftale, hvis der er gået mere end 36 måneder siden, SEPA-betalingsaftalen sidst blev brugt til at iværksætte en betaling fra Private betalinger Hvis betalingen sker på vilkår for private betalinger, og der er tale om en engangsbetaling, eller det er den første betaling af flere tilbagevendende betalinger, skal du indsende betalingsdata senest fem bankdage før Hvis der er tale om den anden eller senere betaling af flere tilbagevendende betalinger, skal du sende betalingsdata senest to bankdage før Erhvervsbetalinger Hvis betalingen sker på vilkår for erhvervsbetalinger, skal du sende betalingsdata senest bankdagen før 8.3 Hvornår anses betalingsdata for modtaget i Nets Du har afleveret betalingsdata til Nets, når Nets har udstedt en kvittering for, at transmissionen af data er gennemført. Transmissionskvitteringen er ikke udtryk for, at Nets har foretaget en validering af data. 8.4 Validering af betalingsdata Nets foretager validering af betalingsdata efter modtagelsen af disse. På baggrund af valideringen udstedes en leverancekvittering, som angiver, hvilke opkrævninger der kan behandles som SEPA Direct Debit-betalinger, og hvilke opkrævninger der ikke kan gennemføres. Hvis betalingsdata ikke er valide og dermed uegnede til videre behandling, vil Nets give besked om det snarest muligt. 8.5 Brug af underleverandør Hvis du ikke selv leverer betalingsdata, men har overladt dette til en selvstændig dataleverandør, sker det på din egen risiko og dit eget ansvar efter samme regler og med samme retsvirkning, som hvis du selv havde afleveret betalingsdata til Nets. Underleverandøren skal indgå en dataleverandøraftale med Nets. 8.6 Personhenførbare data For at kunne benytte SEPA Direct Debit indsamles der betalingsdata. Blandt betalingsdata vil der være forskellige oplysninger om debitor og dig som kreditor (såkaldte personhenførbare data), fx i form af et kontonummer. Nets benyttes som underleverandør til at udføre databehandling. Databehandling af betalingsdata, herunder data om tilslutning, kan finde sted hos Nets' underleverandører indenfor EU, som alle er underlagt EU s fælles databeskyttelsesregler. Der vil primært være tale om systemudviklings- og vedligeholdelsesopgaver, der i et mindre omfang nødvendiggør underleverandørers adgang til betalingsdata. 9. Gennemførsel af betalinger 9.1 Tidspunkt for gennemførsel af betalinger Beløbet hæves på debitors konto og indsættes på din konto på den betalingsdag, som er angivet i de indsendte betalingsdata. 9.2 Betaling og kvittering Betaling fra debitors konto over SEPA Direct Debit anses som betaling med frigørende virkning for debitor. Dette gælder dog ikke, hvis betalingen efterfølgende tilbageføres. 9.3 Maksimal gennemførselstid Den samlede gennemførselstid er maksimalt en bankdag. 10. Kreditors tilbagekaldelse af betalingsdata Du kan senest på betalingsdagen tilbagekalde indsendte betalingsdata. Hvis data tilbagekaldes rettidigt, vil iværksatte betalinger ikke blive gennemført. 11. Nykredit Banks afvisning Nykredit Bank kan senest på betalingsdagen afvise/tilbagekalde indsendte betalingsdata i situationer, hvor der er grundlag for at antage, at de indsendte data ikke skal føre til gennemførsel af betalinger, herunder, men ikke begrænset til situationer, hvor der er fejl i dine betalingsdata eller ved behandlingen af disse hvor dit brug af SEPA Direct Debit overstiger det omfang eller den beløbsramme, som du har aftalt med Nykredit Bank hvor dit kontoforhold i Nykredit Bank er ophørt før 3

4 Anmodningen fra Nykredit Bank skal fremsættes senest på 12. Din tilbageførsel af en erhvervsbetaling Du har mulighed for at trække en tilbageførsel af en allerede gennemført betaling tilbage, hvis du bliver opmærksom på, at en betaling ikke skulle have været iværksat. Du skal i så fald anmode om en tilbageførsel senest 5 bankdage efter 13. Debitors afvisning eller anmodning om tilbageførsel af en privat betaling samt frister Hvis en betaling behandles som en privat betaling, gælder nedenstående regler for at afvise eller tilbageføre en betaling Debitors afvisning af en privat betaling Ønsker debitor, at en betaling ikke skal gennemføres, kan debitor afvise den. Debitors meddelelse skal være kommet frem til debitors pengeinstitut senest på En afvisning gælder ikke for fremtidige betalinger i henhold til SEPA-betalingsaftalen. En betaling kan kun afvises i sin helhed Debitors anmodning om tilbageførsel af en privat betaling Ønsker debitor, at en gennemført betaling skal tilbageføres, kan debitor anmode sit pengeinstitut om dette. Debitor skal fremsætte anmodningen over for pengeinstituttet senest 8 uger efter Det overførte beløb vil derefter blive tilbageført fra din konto til Tilbageførslen gælder ikke for fremtidige betalinger i henhold til SEPAbetalingsaftalen. En betaling kan kun tilbageføres i sin helhed 14. Debitors afvisning af en erhvervsbetaling Hvis en betaling er behandlet som en erhvervsbetaling, gælder nedenstående regler for at afvise en betaling Debitors afvisning af en erhvervsbetaling Ønsker debitor, at en betaling ikke skal gennemføres, kan debitor afvise den, hvis debitors meddelelse om dette er kommet frem til debitors pengeinstitut senest på En afvisning gælder ikke for fremtidige betalinger i henhold til SEPAbetalingsaftalen. En betaling kan kun afvises i sin helhed. 15. Debitors indsigelse om uautoriserede og fejlbehæftede private betalinger samt frister 15.1 Debitors indsigelse mod uautoriserede og fejlbehæftede private betalinger Debitor kan over for sit pengeinstitut fremsætte indsigelse om, at debitor ikke har indgået SEPAbetalingsaftale med den pågældende kreditor om brug af SEPA Direct Debit i det pågældende skyldforhold en gennemført betaling beror på en fejl. En betaling anses for uautoriseret, hvis du som kreditor ikke kan dokumentere, at der foreligger en gyldig SEPAbetalingsaftale. En betaling anses for gennemført ved en fejl, hvis betalingsdata er blevet forvansket og dermed får et andet indhold, eller hvis samme betalingsdata benyttes mere end en gang, og debitor dermed betaler samme fordring mere end en gang. Debitor skal fremsætte indsigelsen over for sit pengeinstitut snarest muligt dog senest 13 måneder efter Når det er fastslået, at betalingen er uautoriseret eller fejlbehæftet, vil beløbet blive tilbageført via debitors Du har pligt til at bistå Nykredit Bank/ Nets med oplysninger om SEPAbetalingsaftaler i de situationer, hvor en debitor fremkommer med indsigelser. 16. Debitors indsigelse om uautoriserede og fejlbehæftede erhvervsbetalinger samt frister 16.1 Debitors indsigelse mod uautoriserede og fejlbehæftede erhvervsbetalinger En betaling anses for uautoriseret eller fejlbehæftet under samme omstændigheder, som anført i pkt Debitor kan over for sin betalingstjenesteudbyder fremsætte samme indsigelser, som beskrevet i pkt Debitor kan beroende på aftalen mellem debitor og debitors pengeinstitut fremsætte indsigelsen over for sit pengeinstitut i op til 13 måneder efter Når det er fastslået, at betalingen er uautoriseret eller fejlbehæftet, vil beløbet blive tilbageført via debitors 17. Debitors pengeinstituts tilbageførsel af en betaling Debitors pengeinstitut kan anmode om tilbageførsel, hvis der er fejl ved dine betalingsdata eller ved behandlingen af disse hvis der ikke er dækning på debitors konto på betalingsdagen hvis debitors pengeinstitut har hævet sin aftale med debitor før betalingsdagen hvis debitors kontoforhold i pengeinstituttet er ophørt før Anmodningen fra debitors pengeinstitut skal fremsættes senest to bankdage efter betalingsdagen, hvis betalingen er gennemført som en erhvervsbetaling og senest 5 bankdage efter betalingsdagen, hvis betalingen er gennemført som en privatbetaling. 18. Åbningstider, beregning af frister og fremgangsmåde 18.1 Åbningstider Som anført i kreditorvejledningen, kan du henvende dig om tilbagekaldelser på alle bankdage indtil kl Hvis du henvender dig på et senere tidspunkt, betragtes henvendelsen som foretaget den følgende bankdag. Åbningstiden er fastsat under hensyn til, hvornår din henvendelse skal være modtaget for at kunne nå at blive behandlet indenfor dataindsendelsesfristerne samme dag Frister Hvis den dag, se pkt. 18.1, hvor fristen udløber, ikke er en bankdag, er fristen den første bankdag herefter. Hvis den dag, hvor en frist udløber, falder på en Targetdag, der ikke er en bankdag, 4

5 vil fristen i SEPA Direct Debit udløbe på Targetdagen. I så fald er du nødt til at fremsætte din indsigelse senest på bankdagen inden den Targetdag, hvor fristen udløber Fremgangsmåde Hvis en gennemført betaling skal tilbageføres, vil beløbet blive tilbageført fra din konto til Hvis tilbageførsel sker pga. fejl ved betalingsdata, skal du, efter anmodning fra Nykredit Bank, orientere debitor om tilbageførslen. Hvis debitor gør krav på forrentning, hæfter du som kreditor for debitors rentetab i tilfælde af tilbageførsel Dokumentation fra dig I disse situationer forpligter du dig til at forsyne Nykredit Bank med dokumentation for aftaleforholdet med debitor, så en indsigelse fra debitor kan behandles med det samme. 19. Afmelding af en SEPA-betalingsaftale 19.1 Afmelding Ønsker debitor at afmelde en SEPA betalingsaftale, skal debitor meddele det til dig som kreditor. Hvis kontoforholdet mellem debitor og debitors pengeinstitut ophører, herunder ved lukning eller spærring af debitors konto, bortfalder grundlaget for betalingstilladelsen. Debitors pengeinstitut vil i så fald afvise at gennemføre betalinger til dig som kreditor Konsekvens, når en SEPAbetalingsaftale er afmeldt eller bortfaldet Du kan ikke længere iværksætte betalinger via SEPA Direct Debit i henhold til en SEPA- betalingsaftale, når den er afmeldt. Du må ikke genoprette en afmeldt SEPA- betalingsaftale. Hvis du ved, at grundlaget for en SEPAbetalingsaftale er bortfaldet, må der ikke iværksættes betalinger i henhold til denne, selvom SEPA-betalingsaftalen endnu ikke er afmeldt. Debitors pengeinstitut er i disse tilfælde berettiget til at tilbageføre betalingen Skift af pengeinstitut Hvis du skifter pengeinstitut, vil betalinger på baggrund af eksisterende SEPAbetalingsaftaler kun kunne gennemføres, hvis du indgår en ny kreditoraftale med et andet Du bør opfordre debitor til at underrette dig som kreditor, hvis debitor skifter 20. Hvis debitors pengeinstitut ikke kan opfylde sine forpligtelser Du vil i denne situation være henvist til at opkræve beløbet hos debitor på anden vis og kan ikke gøre beføjelser om mislighold gældende over for debitor, fordi betalingen ikke er blevet gennemført, men du kan som kreditor have krav på rente. 21. Priser og betaling 21.1 Gebyrer Du kan altid få oplyst gebyrerne ved at henvende dig til Nykredit Bank. 22. Opsigelse/ophævelse af kreditoraftalen Aftalen mellem Nykredit Bank og dig som kreditor om dit brug af SEPA Direct Debit kan af begge parter opsiges med 2 måneders skriftligt varsel. 23. Ændring af kreditoraftalen 23.1 Varsling af ændringer Ændringer i kreditoraftalen, og til disse generelle regler, som er til ugunst for dig som kreditor, kan ske med 2 måneders varsel. Du er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i dine oplysninger til Nykredit Bank. Du bærer selv ansvaret for, at du eventuelt ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har opdateret dine oplysninger, se pkt Godkendelse af ændringer Varslede ændringer anses for godkendt, medmindre du meddeler Nykredit Bank, at du ikke ønsker at være bundet af de nye vilkår, inden ændringerne træder i kraft. I så fald anses aftalen for opsagt senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft. 5

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende pr. 1. december 2017 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende fra 1. februar 2016 Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling SEPA DIRECT DEBIT Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk

Læs mere

Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012

Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012 Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012 1. Definitioner 1.1 Kortudsteder Vand og Affald, Svendborg Ryttermarken 21 5700 Svendborg (i det følgende benævnt genbrugsstationen

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

SEPA Direct Debit Kreditorvejledning

SEPA Direct Debit Kreditorvejledning SEPA Direct Debit Kreditorvejledning 21. nov. 2016 Nykredit Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V CVR.nr. 10 51 96 08 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2 Om SEPA... 3 2.1 Overblik

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

SEPA Direct Debit Kreditorvejledning. SEPA Direct Debit. Kreditorvejledning

SEPA Direct Debit Kreditorvejledning. SEPA Direct Debit. Kreditorvejledning SEPA Direct Debit Kreditorvejledning SEPA Direct Debit Kreditorvejledning 20. nov. 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Om vejledningen... 3 2 Om SEPA... 4 2.1 Overblik over SEPA Direct Debit...

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved at et antal brugere får fuldmagt til de relevante konti. Brugerne skal være indforstået med indholdet

Læs mere

SEPA Direct Debit Kreditorvejledning

SEPA Direct Debit Kreditorvejledning Gældende pr. 1. december 2017 Kreditorvejledning Indholdsfortegnelse R8672 Propellant 1117 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København 1 Indledning... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2 Om SEPA... 2 2.1

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 1. august 2015 0715 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R4962d Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Aftale om Netbank (Erhverv)

Aftale om Netbank (Erhverv) Aftale om Netbank (Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. De(n) brugeransvarlige er berettiget og bemyndiget til med bindende

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for pengeinstitutter Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I BETALINGSSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 12. januar 2016 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R5655 Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Aftale om Netbank (Erhverv)

Aftale om Netbank (Erhverv) Aftale om Netbank (Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. De(n) brugeransvarlige er berettiget og bemyndiget til med bindende

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

SEPA Direct Debit. Kreditorvejledning 2014.11.17. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Kreditorvejledning 2014.11.17. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Kreditorvejledning 2014.11.17 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Om vejledningen... 3 2 Kontakt Nets... 4 2.1 Tekniske

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder

Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder gælder for kundens betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ), dvs. konti

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E Her kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i Betalingsservice. 1 Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

ISOBRO Betalingsaftaler og opbevaring af oplysninger fra og om betaler. 27. Oktober 2014

ISOBRO Betalingsaftaler og opbevaring af oplysninger fra og om betaler. 27. Oktober 2014 ISOBRO Betalingsaftaler og opbevaring af oplysninger fra og om betaler 27. Oktober 2014 1 Kort baggrund Aftaleforhold Direkte debitering Aftale med betalingstjenesteudbyder Aftale om konkret betaling Kreditorside

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for Netbank - Erhverv Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Erhverv Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 13 Vilkår for Netbank - Erhverv Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunder og bruger - ansøgere 1.1.1 Kunden er det selskab, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank.

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Indhold Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. Brugernavn: Underskrift:

Indhold Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. Brugernavn: Underskrift: Aftale om Webbank - Erhverv Side 1 af 15 Parter Kunde Pengeinstitut CPR-nr. / CVR-nr. Indhold Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. Kunden

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og. og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og. og Nykredit Kuvertbetaling Læs om Gældende pr. 20. januar 2016 Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter

Læs mere