Ph.d.-uddannelsen (latin: philosophiæ doctor) er en forskeruddannelse,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ph.d.-uddannelsen (latin: philosophiæ doctor) er en forskeruddannelse,"

Transkript

1 976 ODONTOLOGISK UDDANNELSE Abstract Ph.d.-uddannelsen Denne artikel omhandler ph.d.-uddannelsen ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter i henholdsvis Århus og København og beskriver adgangskrav, formål med ph.d.-uddannelsen, dens opbygning og indhold, regler for bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen. De områder, hvor de respektive ph.d.-uddannelser i Århus og København adskiller sig fra hinanden, fremhæves. Endvidere omfatter artiklen en oversigt over antallet af ph.d.-studerende ved de to institutioner gennem de seneste 10 år og de fremtidige udfordringer. Ph.d.-uddannelsen ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter i Århus og København Anne Marie Lynge Pedersen, lektor, ph.d., tandlæge, Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi og Anatomi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Ann Wenzel, professor, ph.d. et dr.odont., tandlæge, Afdeling for Oral Radiologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Ph.d.-uddannelsen (latin: philosophiæ doctor) er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning (1). Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af en tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse samt et tilfredsstillende forsvar af en ph.d.-afhandling. Tildelt ph.d.-grad giver ret til at anvende betegnelsen ph.d. (1). Ph.d.-skolerne Alle danske universiteter udbyder ph.d.-uddannelse inden for deres forskningsområder. Et universitet kan oprette en ph.d.-skole alene eller i samarbejde med et eller flere universiteter. De enkelte universiteter kan tildele ph.d.-graden inden for de fagområder, hvor universitetet har forskning, og hvor de har oprettet en ph.d.-skole. Der er otte ph.d.-skoler på hhv. Aarhus Universitet (AU) og Københavns Universitet (KU). Odontologisk Institut (OI) i hhv. Århus og København er tilknyttet ph.d.-skolen på de respektive Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på AU og KU (2,3). På Odontologisk Institut i Århus er der i øjeblikket indskrevet 19 ph.d.-studerende. Der indskrives ca. 160 ph.d.-stu derende om året på ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU, og der er i øjeblikket godt 500 indskrevne studerende. Ph.d.- studerende på OI udgør godt 3 % af det samlede antal indskrevne. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU, er landets næststørste sundhedsvidenskabelige fakultet, og OI, AU, modsvarer i størrelse 2/3 af OI, KU.

2 ODONTOLOGISK UDDANNELSE 977 PH.D.-UDDANNELSE Ph.d.-skolen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, er landets største og havde pr. 31. december indskrevne ph.d.-studerende. Skolen optager hvert år omtrent 200 nye studerende. I 2008 udgjorde antallet af nyindskrivninger 277, heraf udgjorde ph.d.-studerende fra OI, KU, kun 1 % (4). Aktuelt er der indskrevet 15 ph.d.-studerende på OI, KU. Ph.d.-skolen på de sundhedsvidenskabelige fakulteter i såvel Århus som København ledes af en ph.d.-skoleleder. Ph.d.-skolelederen, som vælges af dekanen, er ansvarlig for den daglige planlægning og administration af ph.d.-skolen og bistås heri af ph.d.-administrationen. Desuden findes ph.d.-udval get, der er et valgt organ bestående af repræsentanter for det videnskabelige personale og for de ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalget har til formål at sikre, at ph.d.-uddannelsen bidrager til at fremme den sundhedsvidenskabelige forskning og bl.a. at indstille bedømmelsesudvalg til dekanen samt at godkende kurser og ansøgninger om merit og dispensationer (5). Ph.d.-udvalgets repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for tre år og studenterrepræsentanterne for et år. Der er desuden tilknyttet en ph.d.- studievejleder til ph.d.-skolen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU. På de respektive ph.d.-skolers hjemmeside kan man finde regler, vejledninger og skemaer vedrørende ph.d.-uddannelsen (6,7). Ph.d.-skolen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, har tilknyttet en række ph.d.-koordinatorer, der fungerer som ambassadører på ph.d.-området. Ph.d.-koordinatorerne er medlemmer af det videnskabelige personale og fungerer som talerør for de ph.d.-studerende og for ph.d.-skolen. Koordinatorerne skal være et bindeled mellem den ph.d.-studerende, hovedvejleder, institutleder og ph.d.-skolen og være med til at sikre kommunikationen mellem disse parter. De ph.d.-studerende opfordres til selv at tage kontakt til deres koordinator, når de starter studiet og under ph.d.-studiet (8). Forskeruddannelsesprogrammer Under den enkelte ph.d.-skole kan der være en række lokale eller tværinstitutionelle forskeruddannelsesprogrammer. Forskeruddannelsesprogrammerne har til formål at styrke og koordinere ph.d.-uddannelsen inden for et givent forskningsområde. De bidrager til en generel sikring af det faglige miljø ved bl.a. at etablere og koordinere de landsdækkende ph.d.-kurser, invitere udenlandske gæsteforskere og undervisere m.v. samt afholde relevante kurser. Forskeruddannelsesprogrammerne ledes af videnskabelige medarbejdere, som kan være ansatte ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter eller ved andre uddannelsesinstitutioner. Fakultetets ph.d.-studerende skal så vidt muligt søge om tilknytning til et forskeruddannelsesprogram i forbindelse med indskrivning som ph.d.-studerende ved fakultetet. Der findes på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved AU, 11 forskeruddannelsesprogrammer (9), og de fleste ph.d.-studerende på OI, AU, hører under FP11, som benævnes»tand-, knogle- og ledsygdomme«. Hjemmehørende på det Sundhedsvidenskabelige Tabel 1 1. Gennemførelse af et selvstændigt ph.d.-projekt under vejledning. 2. Gennemførelse af ph.d.-kurser svarende til 30 ECTS points (½ årsværk). 3. Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre eksempelvis udenlandske forskningsinstitutioner. 4. Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til den pågældendes ph.d.-projekt. 5. Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling og videnskabelige artikler på grundlag af ph.d.-projektet. Tabel 1 Ph.d.-uddannelsens indhold i store træk (1) Fakultet, KU, findes 15 mono- og tværinstitutionelle forskeruddannelsesprogrammer og 12 programmer med tilknytning til fakultetet (10). De ph.d.-studerende fra OI, KU, er tilknyttet forskerprogrammet»odontologi«, men kan også deltage på kurser i de øvrige programmer. Ph.d.-uddannelsens indhold og struktur I forbindelse med indskrivning som ph.d.-studerende ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter på AU eller KU kræves normalt en bestået sundhedsvidenskabelig kandidateksamen eller en anden faglig relevant eksamen, som afslutter et forskningsbaseret uddannelsesforløb af minimum fem års varighed ved en højere læreanstalt (1). Ph.d.-uddannelsen er normeret til 180 ECTS svarende til tre års fuldtidsstudier (1). Uddannelsen kan dog efter interne regler fastsat af universitetet tilrettelægges som et deltidsstudium. Uddannelsen påbegyndes den dag, man ind skrives på ph.d.-studiet, og slutter den dag, man indleverer afhandlingen. Hver ph.d.- studerende får tildelt en hovedvejleder, der har ansvaret for den studerendes samlede ph.d.-uddannelse. Hovedvejlederen skal være anerkendt forsker inden for fagområdet, ansat på universitetet på lektor- eller professorniveau og være tilknyttet ph.d.-skolen. Den studerende kan få tildelt yderligere vejledere. Ph.d.-uddannelsen omfatter ikke blot gennemførelse af et selvstændigt ph.d.-projekt under vejledning og udfærdigelse af en ph.d.-afhandling, men også deltagelse i ph.d.-kurser sv.t. til et halvt årsværk samt i undervisning sv.t. maks. et halvt år (Tabel 1). Det vil sige, at den reelle forskningstid er 2-2½ år. Dette kan være medvirkende til, at mange ph.d.-studerende, på trods af gode hensigter, ikke får færdiggjort deres uddannelse til tiden. Det er derfor ofte nødvendigt at indsende en skriftlig begrundet ansøgning om forlængelse af ph.d.-studietiden. Der er på de sundhedsvidenskabelige fakulteter på AU og KU traditionelt blevet bevilget forlængelse på et halvt år, når dette har været nødven digt. Finansieringen forlænges dog i reglen ikke. Mange nybagte tandlæger er int eresserede i at få klinisk erfa-

3 978 ODONTOLOGISK UDDANNELSE ring efter afsluttende eksamen, og det er muligt at indtegne sig på ph.d.-studiet på deltid. Ph.d.-studietiden skal dog altid udgøre mindst halv tid (50 %). Det vil sige, at den normerede studietid på deltid højst kan blive seks år (ekskl. orlov). Aftaler om deltid skal koordineres med en eventuel ansættelse/stipendium. En del ph.d.-studerende på OI, AU, deler arbejdstiden mellem et klinisk arbejde enten i privat tandlægepraksis eller i den kommunale tandpleje og ph.d.-studiet. Denne model har ikke været udbredt på OI, KU, hvor hovedparten er fuldtidsstuderende. Når man er indskrevet på deltid, betaler man den fulde studieafgift de første tre år, og de efterfølgende år betaler man ikke. For dem, der har et fuldtidsstipendium, tillader de odontologiske institutter ved AU og KU, at de har fire timer/uge andet løn net arbejde, hvilket også gælder de øvrige videnskabelige medarbejdere ved de odontologiske institutter (6,7). Der kan ikke ansøges om nedsat studietid, medmindre man har gennemført et prægraduat forskningsår ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU eller KU. Hvis man således har været forskningsårsstu derende (skolarstuderende), overføres et halvt års merit til ph.d.-uddannelsen, det vil i princippet sige, at man fratrækkes et halvt år i forhold til den tid, man el lers havde til rå dighed, og hvis man er tildelt stipendium, fratrækkes lønnen ligeledes. Kortere studietid giver normalt ikke nedsat studieafgift. Et halvt års»merit«på ph.d.-uddannelsen efter endt forskningsår er imidlertid blevet opfattet som en tvangsbeskæring af studietiden, og på AU vil dette fremover blive frivilligt, ligesom det er på KU. Finansiering af ph.d.-studie På OI, AU, har det i en længere årrække været muligt at tildele stipendium til 1-2 ph.d.-studerende pr. år af instituttets egne midler. Endvidere har der, ud over instituttets egne midler, været udvist velvilje over for OI fra dekanens side i forbindelse med tildeling af ph.d.-stipendier af fakultetets puljepenge. På OI ved KU er der ikke afsat særlige interne midler til ph.d.-stipendier. I en årrække blev der på initiativ fra ledelsen på OI, og efter aftale med dekanatet på KU, opslået et antal»øremærkede«ph.d.-stipendier til cand.odont.er/tandlæger, hvilket i væsentlig grad bidrog til at fremme rekrutteringen til den odontologiske forskning. Ændringer i finansieringsvilkårene på ph.d.-området på KU og øget konkurrence om forskningsmidler er væsentlige forklaringer på, at ordningen med disse»øremærkede«ph.d.-stipendier ophørte. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved KU har generelle opslag af frie ph.d.-stipendier to gange årligt, men antallet er begrænset, og konkurrencen om disse stipendier er derfor hård. Når der tildeles et fuldt ph.d.-stipendium, medfølger der kr. pr. år til driftsomkostninger (annuum) til hoved vejlederens afdeling. Dette annuum reduceres lineært i forhold til stipendiets omfang. De forskellige typer af stipendier ved opslaget i foråret 2010 omfattede ordinære prækliniske og kliniske stipendier, karrierestipendier samt medfinansierede stipendier (50 % medfinansiering) (11). Karrierestipendium indebærer, at der gives tilsagn om en treårig stilling som lønnet ph.d.-stipendiat umiddelbart efter opnået kandidatgrad. Kandidatgraden skal være opnået senest året efter ansøgning (11). I 2008 var 22 af de 277 indskrevne ph.d.-studerende på fuldt finansierede stipendier, mens 75 var samfinansierede stipendier mellem ph.d.-skolen, KU og forskellige partnere, dvs. forskningsmiljøerne, institutterne og forskeruddannelsesprogrammerne m.v. (4). De resterende nyindskrivninger var finansieret af eksterne midler (4). Der har på de odontologiske institutter været søgt midler til ph.d.-studier fra andre kilder, fx i form af rammebevillin ger fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS). Mulighederne er desværre blevet indskrænkede, da FSS blev delt i Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forsknings råd, idet odontologiske forskningsprojekter ikke let indpasses i de»strategier«, der udmøntes. For nuværende er der yderligere den mulighed at blive erhvervs-ph.d.-studerende med finansiering dels fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, dels fra den private/offentlige virksomhed, hvor den ph.d.-studerende bliver ansat (12). Endelig er der nogle ph.d.-stu derende, der udfører projektet i forbindelse med deres ansættelse andetsteds eller i egen tid (ubetalt). Ind skrives man på ph.d.-uddannelsen uden stipendium, skal der i princippet betales kursus afgift på kr./år. Der er dog mulighed for at søge såkaldt friplads på kurserne. Dette er i udstrakt grad blevet bevilget for odontologiske ansøgere på AU, der ikke havde et sti pendium. Der er desuden nu mulighed for, at ph.d.-studiet påbegyndes, inden kandidatek samen er afsluttet i forskelligt udformede modeller, såkaldt 4+4- eller 3+4-års-modeller. I forbindelse med kombinationen masterstudie + ph.d.-studie skal kandidatgraden dog er hverves før ph.d.-graden. Denne mulighed har endnu ikke været udnyttet af studerende på de odontologiske institutter i Århus og København. Indskrivning som ph.d.-studerende Niveauet for ph.d.-graden baserer sig på»the Zagreb Declaration«2004 (13), hvor ansøgerens kvali fikationer skal være en kandidatgrad, eller at man som en del af forløbet erhverver kandidatgraden. Kortfattet er indskrivningsforløbet på AU følgende: En ph.d.-protokol indsendes elektronisk til ph.d.-skolen, og den kommende hovedvejleder foreslår to bedømmere af protokollen, der har drevet forskning inden for projektets område. Bedømmerne har en måned til at kom mentere protokollen. Deres bedømmelse indsendes til ph.d.-udvalget, hvor ph.d.-skolelederen tager stilling til det videre forløb i forhold til kommentarerne til protokollen. Det hænder, at der skal foretages justeringer i protokollen efter bedømmelsen, hvorefter den indsendes igen til godkendelse. Når protokollen er godkendt, kan den ph.d.-studerende indskrives. Der skal foreligge dokumentation for finansieringen af ph.d.- studiet, hvis der ikke er op nået et stipendium. På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, afviger ovenstående indskrivningsprocedure ikke væsentlig. Den elektronisk indsendte indskrivningsansøgning bliver behandlet af ph.d.-udvalget og Fakultetets Forskningsstrategiske Udvalg. Der foretages en

4 ODONTOLOGISK UDDANNELSE 979 PH.D.-UDDANNELSE faglig vurdering af forskningsprojektet og det forskningsmiljø, som det planlægges udført i. Såfremt der er tvivl om forskningsprojektets egnethed som led i ph.d.-studium, kan ph.d.- skolelederen indhente udtalelse fra andre eksperter. Det vurderes tillige, om ansøgeren opfylder de formelle krav til indskrivning, og om kursusprogrammet er relevant i forhold til det konkrete forskningsprojekt. Der foretages herefter en samlet vurdering af ansøgningen. Kan indskrivning ikke finde sted, begrundes dette skriftligt. Såfremt ansøgningen godkendes, indskrives den ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen på fakultetet og tilknyttes det institut, hvor hovedvejlederen er ansat. Endvidere skal der senest tre måneder efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt, foreligge en forsknings- og uddannelsesplan, som er godkendt af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. Ph.d.-planen indgår som en del af indskrivningsansøgningen. I Tabel 2 ses minimumskravene til ph.d.-planens indhold. Det er hovedvejleders ansvar, at ph.d.- planen udarbejdes og vedligeholdes. Kurser i ph.d.-uddannelsen Ud over projektbeskrivelsen skal der som nævnt foreligge en beskrivelse af kur susindholdet i ph.d.-studiet. Der startes traditionelt med obligatoriske kurser i basal biostatistik samt epidemiologisk og klinisk projektdesign, hvor alle indskrevne ph.d.-stu derende er sikret en plads. På andre kurser er det først til mølle-princippet (se kursusud bud, reference 14 og 15). En ph.d.-studerende har lov at deltage i kurser ud budt af de andre ph.d.-skoler ved AU eller KU, såfremt der er plads. Det er også muligt at deltage i tilsvarende kurser på andre universiteter, som AU eller KU har en aftale med. Den ph.d.-stude rende skal opnå 30 ECTS-point for kursusdeltagelse i tilvalgte kurser. Hvert kursus ud mønter et givet antal point. Deltagelse i symposier og lignende kan også give point, der som disse er af mindst en dags varighed. Kursusdeltagelse modsvarer ca. et halvt år af ph.d.-uddannelsen. Der udbydes desuden af ph.d.-skolerne på de sundhedsvidenskabelige fakulteter kurser for vejledere, både eftermiddagsmøder og internatkurser. På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU, foretages endvidere løbende en evaluering af vejleder funktionen gennem enqueteundersøgelser, hvor svarprocenten blandt de ph.d.-studerende er Vejledning i ph.d.-uddannelsen Den hovedansvarlige ph.d.-vejleder er altid en ansat på fakultetet, sædvanligvis professor eller lektor. Herudover er den ph.d.- studerende sædvanligvis også tilknyttet en til to projektvejledere. Der skal afleveres halvårsrapporter om den studerendes fremgang i projektet, som udfyl des og underskrives af hovedvejlederen. Der skal afholdes re gelmæssige møder mellem vejlederen og den studerende. På OI ved AU skal den studerende re gelmæssigt deltage i»journal clubs«. Der afholdes»journal club«ca. tre gange pr. semester forestået af professorerne ved afdelinger, hvor der er ph.d.-studerende tilknyttet (16). Her fremlægger de studerende artikler, der har relation til vedkommendes forskningsprojekt, og Tabel 2 1. Tidsplan for projektets udførelse. 2. Aftale om vejledningens form. 3. Plan for ph.d.-projektet. 4. Plan for ph.d.-kurser. 5. Plan for deltagelse i aktive forskermiljøer. 6. Plan for evt. undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensformidling. 7. Eventuelle aftaler om immaterielle rettigheder. 8. Finansieringsplan (budget for ph.d.-studiet). Tabel 2 Minimumskrav til ph.d.-planens indhold (1). disse diskuteres i»klub ben«. Der har været stort fremmøde blandt de studerende til disse seancer. På OI ved KU har der fra 2007 været en forening kaldet Young Scientist Club (YSC), som danner et forum for yngre forskere ved OI og indbefatter ph.d.-studerende, adjunkter, postdoc er og videnskabelige assistenter. Formålet med YSC er at fremme forskningsinteressen og rekrutteringen af tandlægestuderende til skolar- og ph.d.-stipendier på OI, KU, bl.a. ved at afholde et årligt orienteringsmøde med præsentationer af skolar- og ph.d.-projekter (17). Formidling af forskningsresultater Den ph.d.-studerende forventes at deltage i videnskabelige kongresser med præsen tation af egne forskningsdata nogle gange i løbet af ph.d.-studiet. Den studerende forventes ligeledes at deltage i den årlige ph.d.-dag, der afholdes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU, i januar og på KU i april. Her fremlægger alle indskrevne ph.d.-studerende en poster med deres projekt og de res resultater, når de er nået så langt. På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU, blev der i januar præsenteret 355 abstracts fra ph.d.-studerende (plus 10 fra skolarstuderende) fordelt på fem mundtlige foredragssessioner og 36 postersessioner, og på KU er der i år indsendt over 230 abstracts. Der gives en pris for bedste præsentation i hver session inden for de forskellige programmer. Ph.d.-studerende ved de odontologiske institutter har vundet prisen i et omfang, der står i relation til antallet af studerende. Lektorer/professorer ved fa kultetet er chairmen og bedømmere ved disse postersessioner. Deltagelse i ph.d.-dagen er obligatorisk, og der udmøntes 1 kursuspoint. Prægraduat undervisning De ph.d.-studerende deltager i undervisningen af tandlægestuderende og andre grupper. På de odontologiske institutter ved AU og KU deltager ph.d.-studerende i både klinisk undervisning og afholder fo relæsninger. På AU protokolleres denne aktivitet i den studerendes elektroniske undervisningsportfolio, som vedligeholdes af den studerende og attesteres af vejlederen. Den ph.d.-stude rende kan i princippet pålægges op til 150 timers un-

5 980 ODONTOLOGISK UDDANNELSE Tabel 3 Enheder med professor Antal ph.d.- studerende 1 1 afsluttet 3 indskrevne 2 1 afsluttet 1 indskreven 3 7 afsluttede 4 indskrevne 4 5 afsluttede 2 indskrevne 5 4 afsluttede 3 indskrevne 6 6 afsluttede 2 indskrevne afsluttede 1 indskreven Uden professor Antal internationale publikationer i hver afsluttet afhandling Fuld stipendium (~ 3 år) Deltidsstip. (antal studieår) Eksternt finansieret (Antal studieår) Egen ansættelse/ fritid (Antal studieår) 3 artikler 2 OI 1 SUN (4 år) 1 (3 år) 4/0 3 artikler 2/3 SUN 1 SUN 5 med 3 artikler 2 med 4 artikler 4 med 3 artikler 1 med 4 artikler 1 med 6 artikler 2 med 4 artikler 1 med 3 artikler 2 med 5 artikler 4 med 3 artikler 3 OI 1 OI 4 OI 2/3 OI 1 OI 3 SUN 1 (½ OI + ½ SUN) 1 SUN (4 år) 1 OI (4 år) 1 OI (4 år) 1 FSS (6 år) 1 KU (3 år) 1 /3 industri (3 år) 1 FSS (3 år) 1 NIH (3 år) 4 SUN 1 OI 1 OR-ITV (3 år) 1 indskreven 1 OI (4 år) 2 indskrevne 1 OI 1 monografi 1 med 3 artikler 1 OI 1 ( 1 /3 OI + 2 /3 SUN 1 /3 (3 år) 0/2 1 (5 år) 2 (3 år) Dansk/ udenlandsk 10/1 2/5 3/4 2 (6 år) 6/2 1/0 1 (6 år) 2/0 1 DANIDA (3 år) 2/1 1 afsluttet 1 med 3 artikler 1 (½ OI + ½ Mikro) 1/0 Tabel 3. Antal ph.d.er afsluttede og indskrevne i en 10-års periode (2000- i dag) på OI, AU, antal internationale publikationer indeholdt i hver afsluttet afhandling, finansieringsformen og andelen af danske/udenlandske studerende. Antal år angiver den bevilgede tidsramme, og ikke om afhandlingen faktisk blev afleveret til tiden. dervisning i løbet af studiet (inkl. forberedelsestid). Dette er dog aldrig effektueret ved OI, AU, da en så stor undervisningsbyrde antages at svække den studerendes muligheder for at gennemføre ph.d.-studiet inden for tidsrammen. I den nye model for tildeling af basismidler til univer siteterne indgår ph.d.-uddannelse gennemført på normeret tid med 10 %, så der kan for ventes større bevågenhed over for, om tidsrammen holdes. I modsætning hertil besluttede dekanatet på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, i foråret 2009, at ph.d.-studerende og postdoc er ansat på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i højere grad skulle bidrage til den prægraduate undervisning, svarende til ca. 100 undervisningsarbejdstimer (UAT) pr. år. Fakultetets anstrengte økonomi på den ene side og ph.d.-skoleledelsens og dekanatets ønske om at styrke de yngre forskeres kompetencer inden for formidling og undervisning på anden side dannede grundlag for denne beslutning. På de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved AU og KU arbejdes der aktuelt på tiltag, der skal bidrage til at fremme færdiggørelsestiden for de ph.d.-studerende. Udlandsophold Ifølge bekendtgørelsen er et udlandsophold ønskeligt for alle ph.d.-studerende i løbet af studiet, men på de odontologiske institutter praktiseres dette kun i beskedent omfang. Hvis et sådant op hold foretages, er det som en del af udførelsen af projektet, da de færreste studerende vil have mulighed for at rejse udelukkende af nysgerrighed inden for studiets snævre tids ramme. Hvis man er tildelt et fakultetsstipendium, er der mulighed for at få midler til udlandsophold (maks kr./måned i seks måneder). Ph.d.-afhandlingen Det enkelte universitet fastsætter interne regler om udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen. Ph.d.-afhandlingen har på Odontologisk Institut, AU og KU, så længe graden har eksisteret (fra 1993), be stået dels af 3-4 originalartikler indsendt, accepteret eller trykt i et internationalt»peer-reviewed«tidsskrift, dels af en sammenfattende beskrivelse af projektet og dets resultater på sider. Dette er i overensstemmelse med»the Zagreb Declaration«, der tilsiger 3-4 artikler og siders afhandling. Afhandlingen skal affattes på engelsk, medmindre der gives dispensation fra dette. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU, opmuntrer ikke til monografier, og der er i den seneste 10-års periode kun udgået en monografi fra OI, AU, og ingen fra OI, KU. En monografi anvendes sædvanligvis, hvis der i det pågældende forskningsfelt ikke er tradition for at udarbejde artikler i

6 ODONTOLOGISK UDDANNELSE 981 PH.D.-UDDANNELSE Tabel 4 Indskrevne ph.d.- stud Tildelte ph.d.- grader Afhandlinger/ monografier Internationale publ. i afhandl. Ordinære, fuldt finansierede stipendier Eksternt/ samfinansierede stipendier Danske/ udenlandske studerende Ikketandlæger Fuldtid/ deltid Afbrudte forløb / /0 3 14/ / /0 4 18/1 (+ 1 patent) / /0 6 23/ / /1 6 24/ / /2 8 27/1 1 (+1 patent) / /3 5 28/ / /3 7 26/ / /4 3 22/ / /6 3 19/ / /4 4 16/ / /3 2 13/0 1 I alt 40 28/ patenter Tabel 4. Antal indskrevne ph.d.-studerende og antal tildelte ph.d.-grader i en 10 års periode (2000- i dag) på OI, KU, antal internationale (trykte og sendte) publikationer, der indgår i ph.d.-afhandlingen, finansieringsformen, antal danske/udenlandske ph.d.-studerende, anden uddannelse end tandlæge samt afbrudte forløb. videnskabelige fagtidsskrifter. I den tidligere bekendtgørelse om ph.d.-uddannelse var der krav om mindst én publiceret artikel i ph.d.-afhandlingen, men det krav er bortfaldet (1). Antal ph.d.-grader og ph.d.-studerende En historisk gennemgang af forskningen på OI ved AU (og tidligere Tandlægehøjsko len i Århus) kan ses i et særnummer af Tandlægebladet i forbindelse med Tandlægeskolen i Århus 50-års-jubilæum (18). I Tabel 3 ses antallet af de seneste 10 års ph.d.-studerende på OI, AU (både afsluttede og igangvæ rende), deres finansieringsmåder og antallet af publikationer indeholdt i afhandlingen for dem, der er afsluttet. På OI, AU, er der ansat ni professorer, og tabellen er opdelt ved enheder, hvor der er en professor (plus en enkelt uden professor). Antallet af ph.d.-studerende er placeret ved hovedvejlederens (professorens) enhed, men det skal pointeres, at mange ph.d.-studerende har et tværfagligt projekt, både på tværs af OI s enheder og mellem fakultetets institutter. Der har i perioden været 46 ph.d.-studerende, de 19 er for nuværende indskrevne og aktive, dvs. at 27 ph.d.-grader er blevet tildelt i perioden. To af disse har været ikke-tandlæger. 33 % af de studerende er/har været ikke-danskere. Disse er kommet fra både europæiske og oversøiske lande, og spredningen er stor (Island, England, Grækenland, Italien, Rusland, Jordan, Chile, Peru, Brasilien, Indien og Thailand). Der har i denne 10-års periode ikke været nogen, der har afbrudt deres ph.d.-forløb. De seneste års nyindskrivninger vidner om en øget aktivitet på OI, AU, som delvis kan tilskrives, at OI, AU, har fået en større andel af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-pulje. Fakultetets hensigt, at godt 60 % af de ph.d.-studerende bør være finansieret eksternt, er ikke opnået på OI, da ca. 30 % af de studerende har været finansieret af eksterne midler. De, der har haft anden ansættelse, som har muliggjort, at de gennemførte et ph.d.-studie i ansættelsen, har alle med én undtagelse fået friplads på kurserne. Det gennemsnitlige antal internationale publi kationer indeholdt i en ph.d.-grad har været 3,3 (monografien medregnet); stort set det samme som på hele det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU (3,5). I Tabel 4 ses en opgørelse over de seneste 10 års indskrevne ph.d.-studerende på OI, KU, antal tildelte ph.d.-grader, antal publikationer, der er indgået i ph.d.-afhandlingerne, finansieringsformer samt antal afbrudte forløb. Som det fremgår af tabellen, er antallet af ph.d.-studerende faldet de seneste par år. Der har i perioden været indskrevet 61 ph.d.-studerende. De 15 er igangværende, og seks studerende har afbrudt deres ph.d.-forløb. Der er således tildelt 40 ph.d.-grader, og det gennemsnitlige antal internationale publikationer pr. studerende, som indgår i ph.d.-afhandlingen, er 2,6 (monografier indgår i beregningen). Herudover har størsteparten af de ph.d.-studerende publiceret i gennemsnit to artikler baseret på data fra ph.d.-projektet efter afsluttet forløb samt bidraget med anden formidling, ligeledes med gennemsnitlig to artikler pr. studerende. Der er udgået langt flere ph.d.-afhandlinger i form af monografier fra OI i København (i alt 12) end i Århus. 10 af de ph.d.-studerende, der er/

7 982 ODONTOLOGISK UDDANNELSE har været indskrevet, har en anden kandidatuddannelse end den odontologiske, bl.a. cand.scient. og cand.med. Andelen af eksternt finansierede ph.d.-studerende har været stigende de seneste år og udgør omtrent 30 %. Der har kun været en erhvervsph.d.-studerende. Ph.d.-studerende fra europæiske og oversøiske lande, herunder bl.a. Island, Thailand og Madagaskar, har kun udgjort en mindre del af de ph.d.-studerende, og stort set alle var eksternt finansierede. Endelig skal det fremhæves, at en stor del af lektorerne og professorerne på OI, KU, tillige er medvejledere for flere ph.d.-studerende, hvoraf adskillige omfatter tværfaglige forskningsprojekter. Bedømmelsesudvalg og ph.d.-forsvar Bedømmerne af afhandlingen er en komité bestående af tre forskere, to af disse skal være udefrakommende (dvs. ikke ansat på fakultetet) og er oftest fra udlandet, og alle skal have mindst en ph.d.- eller dertil sva rende akademisk grad. De har to måneder til at skrive en indstilling. Den ph.d.-studerende skal forsvare sin ph.d.-afhandling ved et offentligt forsvar på universitetet. Forsvaret skal afholdes senest tre måneder efter, at afhandlingen er indleveret. For svaret har tradition for at forløbe således, at den ph.d.-studerende indleder med en gen nemgang af projektet i ca. tre kvarter. De to opponenter stiller derefter spørgsmål og initi erer diskussion i ca. en halv time hver. Hele seancen varer som regel to timer. Beslutnin gen om tildeling af ph.d.-graden skal tages umiddelbart efter seancen, hvor komitéen med underskrifter tilkendegiver, at forsvaret var tilfredsstillende. Det er ikke forekommet på Odontologisk Institut, AU og KU, at en ph.d.-studerende ikke har fået graden efter forsvaret. Strategi for ph.d.-uddannelsen med fokus på odontologi Tandlægeuddannelsen er, som andre sundhedsvidenskabelige uddannelser, forskningsbaseret. I Danmark foregår odontologisk forskning hovedsageligt på de odontologiske institutter ved universiteterne i Århus og København. Ph.d.-uddannelsen på de odontologiske institutter varetages af de respektive ph.d.-skoler på de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved AU og KU. Tilgangen af ph.d.-studerende og antallet af tildelte ph.d.-grader især inden for sundhedsvidenskab er steget betragteligt i perioden (19). Antallet af ph.d.-studerende fra OI, KU, indgår imidlertid ikke i denne stigning. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at antallet af ph.d.-studerende fra OI, indskrevet på ph.d.-skolen, har vist en faldende tendens de seneste tre år (jf. Tabel 4), mens man på OI, AU har oplevet en stigning (Tabel 3). Det kan på OI, KU, afspejle effekten af, at der ikke længere tildeles øremærkede ph.d.-stipendier til odontologi ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. Herudover har der været færre ansøgninger fra OI til de ordinære fakultetsfinansierede stipendier. Sidstnævnte kan være udtryk for, at ansøgning opgives på forhånd pga. den hårde konkurrence om disse begrænsede midler. De seneste års omlægninger af universiteternes økonomi har betydet, at en større del af forskningsmidlerne skal hentes i ekstern konkurrence. De fakultetsfinansierede stipendier udbydes i fri konkurrence uden tematiske begrænsninger, og der er en betydelig konkurrence om disse stipendier. Rekruttering og fastholdelse af yngre, velkvalificerede forskere er således en af de største udfordringer for de odontologiske institutter i de kommende år. Mangel på forskere inden for den sundhedsforskning, der finder sted ved de odontologiske institutter, vil ikke blot have en afgørende negativ indflydelse på den fremtidige tandlægeuddannelse og efteruddannelse, men også udmønte sig i færre videnskabelige resultater, som skal fremme vores sygdomsforståelse og muligheder for iværksættelse af nye behandlingsstrategier til gavn for befolkning og samfundet i øvrigt. En god incitamentsstruktur for dansk odontologisk forskning er væsentlig for den fremtidige rekruttering af cand.odont.er/ tandlæger til universitetsforskerstillingerne. Denne kunne omfatte bedre muligheder for karriereplanlægning for universitetsansatte tandlæger. Et gennemskueligt karriereforløb kunne ideelt set omfatte prægraduat forskning (skolarstipendium), forskeruddannelse (ph.d.-forløb), postdocstipendium, adjunktstilling, lektorat og endelig professorat. Men også fleksible stillingsstrukturer med kombinationsstillinger og bedre overenskomstmæssige vilkår vil formentlig kunne bidrage til at fremme rekrutteringen. Det er endvidere væsentligt at sikre passende økonomiske rammer for forskningen, herunder afsætte de fornødne ressourcer til forskningsdrift og -apparatur. Herudover er det nødvendigt at overveje alternative finansieringsformer af ph.d.-stipendier, herunder samfinansieringsformer mellem eksterne kilder og de sundhedsvidenskabelige fakulteter. En anden organisationsform, såkaldte»joint degrees«og»dual degrees«, hvor en studerende er indskrevet på to forskningsinstitutioner og ender med at få enten et samlende (joint) eller to (dual) diplomer. De sidstnævnte muligheder er netop nu til høring efter ønske fra universiteterne. Litteratur 1. https://www.retsinformation.dk /Forms/R0710.aspx?id= (Bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne) phd-skolen/strategi/aarsrapport2008.pdf og_blanketter/ph.d.-vejledning docs/zag reb_declaration_ UK.htm ysc.htm 18. Århus Tandlægeskoles 50-års jubilæum. Tandlægebladet 2008; 112 (nr. 11) ph.d.uddannelsen

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Overordnede regler 2 1.2 Formål og omfang 2 1.3 Organisering

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Syddansk Universitet Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Godkendt af dekanen 30. september 2008 (Revideret juni 2010, august 2011, juni 2012 og juni

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier 2 3. Studiestart

Læs mere

Notat om pligter og rettigheder i relation til ph.d.-studerende ved NAT, SDU.

Notat om pligter og rettigheder i relation til ph.d.-studerende ved NAT, SDU. Notat om pligter og rettigheder i relation til ph.d.-studerende ved NAT, SDU. Behandlet på ph.d.-udvalgets møder den 27. februar og den 7. maj 2008. Endelig bekræftet via e-mail i maj 2008. Den ph.d.-studerende

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Alle ph.d.-studerende, der ophører med ph.d.-uddannelsen ved den pågældende institutionen 2011 indberettes til Danmarks Statistik. Afbrydes uddannelsen

Læs mere

Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet

Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet D E T H U M ANI S T I S K E F A KUL T E T KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet Vedtaget af dekanen den 2. februar 2009. Revideret den

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning. Vejledning om bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse,

Læs mere

Årsrapport 2009 SUNDs ph.d.-skole. Copenhagen Graduate School of Health Sciences

Årsrapport 2009 SUNDs ph.d.-skole. Copenhagen Graduate School of Health Sciences Årsrapport 2009 SUNDs ph.d.-skole Copenhagen Graduate School of Health Sciences SUNDs ph.d.-skole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Blegdamsvej 3B DK-2200 København N www.sundphd.ku.dk

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET De overordnede bestemmelser vedrørende bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

FORSKERSKOLER MED TILSKUD FRA FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FIST): SLUTRAPPORT

FORSKERSKOLER MED TILSKUD FRA FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FIST): SLUTRAPPORT DECEMBER 2003 FORSKERSKOLER MED TILSKUD FRA FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FIST): SLUTRAPPORT Sagsnr. 646-03-0028 Forskerskolens navn Forskerskolens leder Værtsuniversitet Deltagende universiteter

Læs mere

Besvarelsen er indsendt af: Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet. Specialkonsulent, Ph.d.-koordinator, Heidi Lundbeck Nielsen

Besvarelsen er indsendt af: Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet. Specialkonsulent, Ph.d.-koordinator, Heidi Lundbeck Nielsen Notat Indberetningsskema vedr. internationale evalueringer af ph.d.-skolerne til indberetningsskemaet kan rettes til Signe Nielsen sini@ui.dk, tel. 7231 8553 eller Alan Klæbel Weisdorf, alkl@vus.dk, tel.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, traineestipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

Phd-studerende i psykologi en overvejelse værd?

Phd-studerende i psykologi en overvejelse værd? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet PSYKOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET Phd-studerende i psykologi en overvejelse værd? Esben Hougaard 9. Juni 2015 Information om ph.d.-studiet ved Fakultetets Forskerskole/Graduate

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Indberetning af halvårsrapport

Indberetning af halvårsrapport Indberetning af halvårsrapport Ph.d.-studerendes navn: Cpr. Nr.: Fagområde: Institut: Indberetning nr.: for perioden fra dato: til dato: Ph.d.-uddannelsen forventes afsluttet den: Bevillingshaver: (hvis

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

Ansøgning om et Oticonstipendium. Telefonnr.: Beskrivelse af specialeprojektet vedlægges som bilag. B. Nuværende studieretning

Ansøgning om et Oticonstipendium. Telefonnr.: Beskrivelse af specialeprojektet vedlægges som bilag. B. Nuværende studieretning SYDDANSK UNIVERSITET Det Naturvidenskabelige Fakultet Sidst. redigeret 07.10.08 lpo Ansøgning om et Oticonstipendium Navn: Adresse: Cpr.nr.: Telefonnr.: E-mail: Specialeprojektets titel: Beskrivelse af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 13. juli Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 13. juli Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 19. JULI 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Forsknings- og undervisnings-stillinger ved. Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Forsknings- og undervisnings-stillinger ved. Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU RLL/KOK 230316 Forsknings- og undervisnings-stillinger ved Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Overordnede kvalifikationskrav 2 Stillingskategorier

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET August 2010 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C Tlf.: 89421122

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, trainee-stipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. APRIL 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden September 2002 Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Kapitel 1 Formål og struktur m.v. 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der har til formål

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

REGLER og STUDIEORDNING for ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

REGLER og STUDIEORDNING for ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab REGLER og STUDIEORDNING for ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Godkendt af Skolerådet, den 18. juni 2002 Danmarks Biblioteksskole 2002 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Ph.d.-uddannelsens

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

NAT SAM DPU Runde 1 (F2010) 2 (E2009) 3 (F2009) 1 (F2010) 2 (E2009) 3 (F2009) 1 (F2010) 2 (E2009) 3 (F2009) SUN SUN har meldt tallene ind samlet Rekruttering 1 Antal ansøgere, samt antal kvalificerede

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 20. marts 2007.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Phd-studerende i psykologi en overvejelse værd?

Phd-studerende i psykologi en overvejelse værd? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet PSYKOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET Phd-studerende i psykologi en overvejelse værd? Esben Hougaard 4. December 2012 Information om ph.d.-studiet ved Fakultetets

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF PH.D UDDANNELSEN

KVALITETSSIKRING AF PH.D UDDANNELSEN AARHUS UNIVERSITET 12 JUNI 2013 KVALITETSSIKRING AF PH.D UDDANNELSEN LISE WOGENSEN BACH, PRODEKAN TALENT, PH.D.-SKOLELEDER præsen TATION 1 AARHUS UNIVERSITET 12 JUNI 2013 HVORFOR? Sundhed for alle også

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 22. juni Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 22. juni Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. JUNI 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere