Indsigelse mod Forslag til Lokalplan 186. Til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelse mod Forslag til Lokalplan 186. Til:"

Transkript

1 Fra: 1 - Høringssvar BBE 6 - E/F Harsdorffsvej 4A-B Til: Tarra Butler Sendt dato: :14 Modtaget Dato: :14 Vedrørende: VS: Indsigelse mod Lokalplan 186 Hører til journalnummer: K Tvf Venlig hilsen Nicolaj Christophersen Assistent By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 DK Frederiksberg Telefon: Fra: Bestyrelsen Harsdorffsvej Sendt: 25. april :44 Til: BBE Emne: Indsigelse mod Lokalplan 186 E/F Harsdorffsvej 4 A-B 1874 Frederiksberg C Frederiksberg, 25. april 2016 By, Byggeri og Ejendomme Frederiksberg Kommune Rådhuset Smallegade 1 Indsigelse mod Forslag til Lokalplan 186 Frederiksberg Kommune har offentliggjort Forslag til Lokalplan 186 for detailhandel og boliger på H. C. Ørsteds Vej Forslaget er sendt i høring, og Ejerforeningen Harsdorffsvej 4 A-B gør hermed indsigelse mod lokalplanforslaget med følgende bemærkninger: 1. Lokalplanområdet 1.1. Lokalplanforslaget vil i nogen grad medføre forbedringer for de 43 lejligheder, der er beliggende i ejendommen H.C. Ørsteds Vej Men det vil også medføre betydelige forværringer i form af gener fra støj, trafik mm. for de mere end 200 lejligheder, der deler gård med ejendommen, samt de øvrige ejendomme på Harsdorffsvej og Amalievej. Ikke desto mindre har man i planforslagets redegørelse næsten udelukkende forholdt sig til miljøpåvirkningerne for ejendommen H.C. Ørsteds Vej H.C. Ørsteds Vej udlægges i Lokalplan 186 til bolig og erhverv. Det omgivende område er derimod udlagt til beboelse, jf. Lokalplan 108, hvilket vi ikke mener, der tages tilstrækkeligt hensyn til i det nuværende planforslag. 1

2 2. Støj og vibrationer Hører til journalnummer: K Det fremgår af redegørelsen for lokalplan 186, at: Der er udarbejdet støjberegninger, der viser, at lokalplanområdet er belastet af et støjniveau fra trafikken på H.C. Ørsteds Vej på ca. 68 db(lden) i stueetagen. Det vurderes ikke, at lokalplanen vil ændre på støjbelastningen. Endvidere: Der er tale om eksisterende boliger, hvor tilføjelsen af nye inddækkede altaner på facaden ud til H.C. Ørsteds Vej vil medvirke til dæmpning af eventuelle støjgener, beboerne måtte opleve i dag. Der er derudover tale om en eksisterende ejendom, hvor stueetagen bygges om fra tankstation med dertilhørende lille butik til en større dagligvarebutik. Man forholder sig altså her til, at det nuværende støjniveau i lejlighederne i ejendommen på H.C. Ørsteds Vej vil blive sænket i forbindelse med opsætningen af støjafskærmede altaner på gadefacaden. Hvad man ikke ser på er, at varelevering i gården hver dag, også på ydertidspunkter, vil betyde en markant stigning i støjniveauet for de mere end 200 lejligheder, der deler gårdrum med H. C. Ørsteds Vej og ikke er udsat for den samme støjbelastning fra trafikken. Dette fremgår af Danmarks Støjkort, ligesom Frederiksberg Kommune selv anfører i Miljøscreeningen: Øvrige lokalplanområde er ikke væsentligt belastet af trafikken fra H. C. Ørsteds Vej Den nuværende benzintank på H.C. Ørsteds Vej er dækket af ud mod gården, hvilket skærmer fra støj fra benzintanken såvel som trafikstøj fra H.C. Ørsteds Vej. Med varelevering i gården vil vi opleve betydelig stigning i støjniveauet mellem kl på hverdage, fra 7-18 på lørdage samt fra 7-14 på søndage. Til Åbent Hus den 5. april oplyste Frederiksberg Kommune, at en lastbil støjer mellem db. Dette vil være en kraftig støjpåvirkning og en væsentlig ændring i forhold til det nuværende niveau, som vi finder vil være til urimelig gene, ikke mindst i ydertidspunkterne, og navnlig i de sene aften timer samt i tidlige morgentimer i weekenden Ifølge lokalplanforslaget vil ejerforeningen H.C. Ørsteds Vej indgå privatretlig aftale med Dansk Supermarked om leveringstidspunkterfor at begrænse støjen. Frederiksberg Kommune har i et tidligere udkast til lokalplanforslaget samt per telefon oplyst, at denne aftale vil indbefatte, at vareleveringen starter kl. 8 i stedet for kl. 7. Uanset om leveringen begynder kl. 7 eller kl. 8, vil den betyde, at de over 200 lejligheder, der deler gård med H.C. Ørsteds Vej vil blive udsat for en væsentlig ændring i støjbelastningen, også i de tidlige morgentimer og i de sene aftentimer. Støj kan i sig selv være generende navnlig når den forekommer hver eneste dag og løbende dagen igennem men at vi med den nye lokalplan kan se frem til at blive vækket tidligt om morgenen i weekenden, ikke får ro om aftenen samt at børn ikke kan lægges i seng før kl. 22, finder vi er en uacceptabel forværring af vores hidtil stille gårdmiljø Til kommunens Åbent Hus blev det anført, at etableringen af varelevering i gården vil medføre størst gener for beboerne i H.C. Ørsteds Vej Dette er ikke korrekt. H.C. Ørsteds Vej har helt overvejende soveværelser ud mod gaden, hvor de øvrige ejendomme, der omkranser gården, har soveværelse mod gårdsiden. Da Lokalplan 186 indebærer, at H.C. Ørsteds Vej får støjdæmpning ud mod gaden vil den altså medføre, at de få lejligheder i den pågældende ejendom får mindre støj i soveværelset, mens vi andre får mere støj i soveværelset. Hertil kommer, at vi i vores forening har en række lejligheder, hvor samtlige værelser samt køkken vender ud mod gården. Her vil man således blive yderligere belastede af støjen. 2

3 Hører til journalnummer: K Det fremgår af støjberegningen, at støjniveauerne fra vareindlevering i gården med støjdæmpende Udskrevet foranstaltninger den på en række referencepunkter bliver over 40 db og op til 45,5 db. Frederiksberg Kommune oplyste til Åbent Hus, at dette er et niveau, som flertallet ikke oplever som generende. Det skal hertil bemærkes, at der som bekendt bruges en beregningsmetode, hvor det angivne støjniveau i db er et gennemsnit af støjen over en længere periode. Dermed kommer man frem til et støjniveau, der er væsentligt lavere end den reelle støjbelastning på enkelttidspunkter. Som nævnt oplyser Frederiksberg Kommune, at den faktiske støjbelastning fra en lastbil er db, hvilket er et støjniveau, som de fleste vil finde generende, særligt i de sene aftentimer og tidlige morgentimer I støjnotatet lyder det: Det er forudsat at støjen i modtagepunkterne ikke indeholder tydeligt hørbare impulser som kan udløse et tillæg på +5 db, da støj fra vareaflæsning foregår i et område, hvor et relativt højt baggrundsstøjniveau vurderes at "maskere" evt. impulser. At der skulle være et relativt højt baggrundsstøjniveau i gården er ganske enkelt ikke korrekt. Vi har et meget stille gårdrum, og når der eksempelvis kommer renovation i gården, høres det tydeligt. Et kig på Danmarks Støjkort underbygger som nævnt dette her fremgår det tydeligt at gården ikke er belastet af den trafikstøj, ejendommen på H.C. Ørsteds Vej er udsat for mod gaden. Vi ønsker, at Frederiksberg Kommune redegør for, hvilket belæg man har for at påstå, at det nuværende baggrundsstøjniveau i vores gård er så højt, at det både kan maskere impulser og overdøve støjen fra en lastbil på db Miljøprojekt nr Støj fra varelevering til butikker, fastlår at: Støjspidser eller impulser forekommer i et vist omfang" Der bør derfor laves et tillæg på 5 db. Det vægtede støjniveau overstiger således 45 db på flere referencepunkter, og et enkelt sted kommer det op på 50,5 db, hvorved Miljøstyrelsens grænseværdier på 45 db på lørdage fra samt sønog helligdage fra 7-22 overskrides Til Åbent Hus blev det nævnt, at man fra Frederiksberg Kommunes side ikke betragtede støjgenerne som væsentlige, og ikke fandt grundlag for et tillæg på 5 db, da der ikke er tale om, at vareleveringen kommer til at foregå om natten. Det skal hertil bemærkes, at gener ved levering på sene hverdagsaftener samt tidlige morgener i weekenden, for mange vil være på niveau med generne ved levering om natten. Vi har en bred sammensætning af beboere i vores gård med både børnefamilier, par, singler, studerende, pensionister m.fl., hvorfor der både er et stort behov for ro i de sene aftentimer hvor de fleste familier har lagt deres børn i seng og mange, der skal tidligt op for at tage på arbejde, ønsker fred såvel som i de tidlige morgentimer i weekenden, hvor mange ønsker at sove I tillæg til støjen fra selve vareindleveringen kommer støj og vibrationer fra papkompressorer, ventilationssystemer, kølekondensator, flasker mv., som ikke er medregnet i støjnotatet. Af disse er alene ventilation og kølekondensator nævnt. Af støjnotatet fremgår: Ventilationsanlægget er placeret internt i lageret Kompressoren er placeret indvendig i bygningen og udluftning fra rummet forsynes med nødvendige lydsluser/lyddæmpere 3 Kølekondensatoren er placeret bag et 2,5 m højt støjværn og dimensioneret således, at den ikke støjer mere end 35 db i skel

4 Hører til journalnummer: K Det er positivt, at støjkilderne er opstilles med støjværn, men vi bemærker, at den støj, de genererer, Udskrevet under den alle omstændigheder bør indgå i beregningen, hvis man vil have en reelt billede af støjpåvirkningen Der er ikke truffet foranstaltninger for at skærme beboerne i gårdrummet mod støj fra lastbilerne. Dette mener vi ikke er acceptabelt. 3. Trafik 3.1. I lokalplanforslagets screening har man vurderet, at etableringen af dagligvarebutik på H.C. Ørsteds Vej ikke vil resultere i en væsentlig øgning af trafikken til lokalplanområdet. Af planforslaget fremgår det: Omdannelsen af H.C. Ørsteds Vej vurderes ikke, at ville øge trafikbelastningen markant i området. Ændringen vurderes lokalt at kunne mærkes mest i myldretiden. Det vurderes, at der dagligt vil være ture til/fra dagligvarebutikken, og at de ture vil være i spidstimen. Årsdøgnstrafikken på H.C. Ørsteds Vej er i dag ca biler. Man har altså set på den trafikale påvirkning af H.C. Ørsteds Vej alene og ikke på den trafik til de omkringliggende områder, en ny dagligvarebutik vil generere. Vi mener, at trafikbelastningen af Amalievej og Harsdorffsvej bør inddrages i betragtningerne Det lyder i lokalplanforslaget : Og: Butikken vurderes primært at betjene lokalområdet, og derfor forventes mange at komme til fods eller på cykel. Ejendommen ligger ud til H.C. Ørsteds Vej, som er en af de overordnede trafikveje i kommunen, hvor trafikken til, fra og mellem de frederiksbergske kvarterer afvikles. Det skal bemærkes, at H.C. Ørsteds Vej udover at være åre for trafikken mellem de forskellige områder på Frederiksberg, også skaber forbindelse mellem Åboulevarden, der er en af hovedfærdselsårerne ud af byen, og Vesterbro, Sydhavnen mm. Derfor må det må antages, at en væsentlig del af de ture per døgn foretages af bilister på vej til og fra arbejde. Vi betragter det som overvejende sandsynligt, at en del af disse, navnlig i myldretiden, vil foretage deres indkøb i dagligvarebutikken (hvilket antageligvis også er årsagen til, at Dansk Supermarked ønsker at etablere en ny butik på adressen), og dermed vil have behov for at parkere. Der er på H.C. Ørsteds Vej begrænsede muligheder for parkering, og Lokalplanforlaget anviser, at en del af parkeringspladserne i gården sløjfes. Hertil kommer, at man ikke følger Kommuneplan 2013 s retningslinjer for antal af parkeringspladser, men anlægger færre nye båse i kælderen end der her foreskrives. Dermed vil kunder til dagligvarebutikken, der kommer i bil, med al sandsynlighed lede efter parkering på Harsdorffsvej og Amalievej i stedet, da disse veje ligger på samme side af H.C. Ørsteds Vej, lige rundt om hjørnet fra Thorvaldsensvej. Både Amalievej og Harsdorffsvej er små, stille veje med etageboliger, villaer og en børnehave og begrænset trafik. Bare en lille del af de årsdøgnture, der køres på H.C. Ørsteds Vej, vil altså på disse veje betyde markant mere trafik, som vil medføre store gener for beboerne i form af støj, trængsel forurening og risiko for færdselsuheld, samt yderligere belastning af de i forvejen begrænsede parkeringsmuligheder for beboerne. Dette mener vi ikke er acceptabelt Man har for nogle år siden lukket Amalievej af, hvor vejen rammer H.C. Ørsteds Vej for netop at begrænse trafikken på Amalievej. En lokalplansændring, der nu tilfører mere trafik igen er ikke ønskelig. 4. Partikelforurening 4.1. Vedtagelsen af Lokalplan 186 vil medføre, at lastbiler leverer varer i gården fem gange dagligt. Hertil kommer, at langt flere biler vil køre ind i gården for at køre i parkeringskælderen, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. 4

5 Udstødning fra lastbiler og personbiler i et lukket gårdrum vil i sagens natur medføre Hører til et journalnummer: øget niveau af partikelforurening K i gården. Der er tale om et gårdmiljø, hvor mange har haver og der er legepladser til børn, hvorfor et øget niveau af partikelforurening vil resultere i en væsentlig negativ påvirkning af gårdmiljøet, som vi er stærkt bekymrede for. 5. Jordforurening 5.1. Som bekendt er der i dag benzintank, Lokalplan 186 udlægger til etablering af dagligvarebutik. Det oplyses i miljøscreeningen, at området ikke er kortlagt. Region Hovedstaden har per telefon oplyst, at der har været tankstation på H.C. Ørsteds Vej siden 1974; dermed også da man brugte blyholdig benzin. Vi bemærker, at det er ganske sandsynligt, at jorden kan være forurenet, hvorfor opførelsen af en ny dagligvarebutik vil medføre væsentlige sundhedsrisici. 6. Etableringen af en dagligvarebutik 6.1. Vi som beboere har ikke behov for endnu en dagligvarebutik i vores nærområde. På nuværende tidpunkt har vi ikke færre end fem dagligvarebutikker inden for en radius af 650 m fra den planlagte Netto nemlig en Fakta på H.C. Ørsteds Vej, en Rema og en Irma på Rosenørns Allé, samt en Irma og en Netto på Gl. Kongevej, ligesom der er endnu et supermarked på vej i H.C. Ørsteds Vejs nordlige ende. Hertil kommer en grønthandler, en slagter, en fiskehandler, to bagere, en 7Eleven og en række kiosker, der også sælger dagligvarer, i det umiddelbare nærområde. Vi savner med andre ord ikke på nogen måde indkøbsmuligheder Vi mener ikke, at et supermarked vil bidrage positivt til bylivet på H.C. Ørsteds Vej. Som det kan iagttages mange steder, skaber supermarkeder sædvanligvis en fortravlet stemning med mere uro og trængsel, der ikke bidrager til et godt nærmiljø. Vi mener, at en etablering af små butikker, som der er stadig færre af, i langt højere grad vil bidrage til at skabe variation og stemning på H.C. ørsteds Vej Til Åbent Hus den 4. april hævdede enkelte beboere i ejendommen H.C. Ørsteds Vej 25-27, at alternativet til en dagligvarebutik i ejendommens stueetage ville være, at butikken faldt hen som et øde spøgelsesområde som ville bridrage til øget kriminalitet. Dette betragter vi som helt usandsynligt. H.C. Ørsteds Vej er attraktivt område, hvor der bør være gode muligheder for, at små erhvervsdrivende kan etablere mindre butikker, der i langt højere grad end et supermarked vil bidrage positivt til bymiljøet. 7. Økonomiske interesser 7.1. Til Åbent Hus bekræftede beboere i ejendommen H.C. Ørsteds Vej 25-27, at etableringen af en ny Netto primært sker for at finansiere ejerforeningens facaderenovering og tagterasse. Vi finder det ikke rimeligt, at man etablerer en dagligvarebutik, der medfører så markante miljøforringelser for de mange naboer til lokalplanområdet for at finansiere en enkelt ejerforenings renovering. Vi har fuld forståelse for, at ejerforeningen H.C. Ørsteds Vej ønsker en smukkere facade og mindre støj, men mener, at finansieringen må ske for den pågældende forenings egen regning, i stedet for at man lader omgivelserne betale med et indtil nu fredeligt gård- og gademiljø Ifølge lokalplanforslaget vil ejerforeningen H.C. Ørsteds Vej indgå privatretlig aftale med Dansk Supermarked om leveringstidspunkter, hvilket ved Åbent Hus den 5. april blev fremhævet som en omstændighed, der skulle sikre omgivelserne mod støj og andre gener. Således bliver aftalen om leveringstidspunkter mm. indgået mellem de to parter, der har en økonomisk interesse i, at aftalen er lempelig, hvilket vi finder stærkt bekymrende. Der er desuden en risiko for at åbningstiden på sigt vil blive udvidet, da der efterhånden er en del eksempler på døgnåbne dagligvarebutikker. 8. Uoverensstemmelse med Frederiksbergstrategien 5

6 8.1. De anvisninger, Lokalplan 186 giver, vil som nævnt betyde mindre støj for Hører nogle til enkelte, journalnummer: men mere K støj og forurening for et langt større antal borgere. I Frederiksbergstrategien 2015 fastslår man, at renere luft og mindre støj er centrale målsætninger for Frederiksberg i fremtiden. Vi er enige i at dette er god strategi, men ved at vedtage lokalplansforslaget tilsidsætter man intentonerne i denne strategi for en stor gruppe borgere, der i dag har et dejligt, roligt og rekreativt gårdmiljø, som vil blive ødelagt for at tilgodese en lille gruppe borgeres ønske om finansiering af en facaderenovering. Dette er således i direkte modstrid med Frederiksberg strategien. Med venlig hilsen På vegne af E/F Harsdorffsvej 4 A-B Kasper Tinggaard Pedersen (Bestyrelsesformand) Lotte Pihl Paulsen (Bestyrelsesmedlem) Kasper Olsson (Bestyrelsesmedlem) 6

Til: Vedhæftet er mit høringssvar i forbindelse med Forslag til Lokalplan 186, hvori jeg gør indsigelse. Med venlig hilsen.

Til: Vedhæftet er mit høringssvar i forbindelse med Forslag til Lokalplan 186, hvori jeg gør indsigelse. Med venlig hilsen. Fra: 1 - Høringssvar BBE 31 - [BBE@frederiksberg.dk] Helene Hinz Til: Tarra Butler [tabu03@frederiksberg.dk] Sendt dato: 27-04-2016 09:38 Modtaget Dato: 27-04-2016 09:38 Vedrørende: VS: Høringssvar: Indsigelse

Læs mere

Offentlig høring om forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplanplan 186 for detailhandel og boliger på H.C.

Offentlig høring om forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplanplan 186 for detailhandel og boliger på H.C. Fra: 1 - Høringssvar BBE 1 - Ditte [BBE@frederiksberg.dk] Holt Til: Tarra Butler [tabu03@frederiksberg.dk] Sendt dato: 10-03-2016 15:40 Modtaget Dato: 10-03-2016 15:40 Vedrørende: VS: Kommentar vedr forslag

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille

Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning A: Dorthe og Henrik Arvin, Sundbylillevej 36, 3600 Frederikssund

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Høringssvarene omhandler emnerne trafik, parkering, detailhandel, byudvikling og fortidsminder.

Høringssvarene omhandler emnerne trafik, parkering, detailhandel, byudvikling og fortidsminder. NOTAT Resume og vurdering af indsigelser ved høring af forslag til lokalplan 182 18. september 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0012040-9 Bygge- Plan- og delingen Forslag til Lokalplan 182 for Falckstation,

Læs mere

Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1) Amstrup & Baggesen Entreprise A/S 1a) Amstrup og Baggesen som er projekterende

Læs mere

Jeg sender hermed min kommenter og ændringsforslag til Lokalplan 186 vedr. detailhendel og boliger på H.C. Ørstedsvej med 3 stk. vedhæft filer.

Jeg sender hermed min kommenter og ændringsforslag til Lokalplan 186 vedr. detailhendel og boliger på H.C. Ørstedsvej med 3 stk. vedhæft filer. Fra: 1 - Høringssvar BBE 25 - [BBE@frederiksberg.dk] Hører til journalnummer: 01.02.05-K04-2-16 Til: Tarra Butler [tabu03@frederiksberg.dk] Sendt dato: 26-04-2016 10:54 Modtaget Dato: 26-04-2016 10:54

Læs mere

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id Esbjerg Kommune Byggeri Teknik & Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ulrik Revsbech Esbjerg den 14. juni 2011 Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id 2010-3921 På vegne

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Notat Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Forslag til lokalplan 178 for en erhvervsbebyggelse til kontor- og serviceerhverv i Flintholm har været sendt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. Juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Vedtagelse af Lokalplan 921 for dagligvarebutik i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Teknisk notat N Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj. 13. november 2015 Vores reference: : Søren Damgaard Kristensen.

Teknisk notat N Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj. 13. november 2015 Vores reference: : Søren Damgaard Kristensen. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 N2.106.15 Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj 13. november 2015 Vores reference: 27.2323.02

Læs mere

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 6 høringssvar til de reviderede forslag. Indsigelserne kan i helhed ses i sagens bilag samlet indsigelser

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 6 høringssvar til de reviderede forslag. Indsigelserne kan i helhed ses i sagens bilag samlet indsigelser Bemærkninger i forbindelse med revideret forslag kommuneplantillæg nr. 11 og revideret forslag til lokalplan GL18.1 for Glostrup Hospital De reviderede forslagene har været i høring fra den 29. oktober

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 20. januar 2014 Sagsbeh.: jen Sagsnr.: 10/7600 Byrådet

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Klage over manglende VVM ifm. med "Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til kommuneplantilllæg

Klage over manglende VVM ifm. med Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til kommuneplantilllæg København d. 28. september, 2014 Byens Udvikling Njalsgade 13 Postboks 348 1503 København V Klage over manglende VVM ifm. med "Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af lokalplan 1-1-128, tillæg til lokalplan 1-1-110 Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2016-011484 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse Bilag 3 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse Notat om høringsproces og modtagne indsigelser Forslagene har været offentliggjort

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 208124 Brevid. 1555753 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: behandling af høringssvar til forslag til lokalplan 591 for butiks- og erhvervsområde

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan 20092021 med tilhørende VVMredegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Henvendelse fra: Resumé: Teknisk Forvaltnings kommentarer: Teknisk Forvaltnings

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Indsigelse mod lokalplan

Indsigelse mod lokalplan Indsigelse mod lokalplan 11-727. Odense d. 17/6-2013 På vegne af Grundejerforeningen Anderuplunden (84 husstande), beboere fra Anderupvænget og samtlige beboere på Anderupvej vest for Otterupvejen, vil

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj

NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Fra MST folder NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj Allan Jensen, Rambøll, Englandsgade 25, 5100 Odense C +45 6542 5812, aaj@ramboll.dk Hvor meget støj er der?

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

1. Resumé af høringssvar 2. Behandling af høringssvar uddybende gennemgang af høringssvar og byrådets vurdering 3. Oversigtsskema for høringssvar

1. Resumé af høringssvar 2. Behandling af høringssvar uddybende gennemgang af høringssvar og byrådets vurdering 3. Oversigtsskema for høringssvar Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208124 Brevid. 1456958 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Dagligvarebutik på Himmelev Bygade - opsamling på indledende offentlig høring 14. juni 2012

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Samlede indsigelser i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Samlede indsigelser i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Samlede indsigelser i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Indhold Finn Christensen m.fl....2 Ejner Frost m.fl....3 Bente Bak m.fl....5 Frederik

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. august 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Tordenskjoldsgade - udvidet Fakta og to beboelsesejendomme 1. Resume Der er søgt om principgodkendelse

Læs mere

http://mithorsholm.horsholm.dk/nemagenda/showagendadocument.aspx?agendaite...

http://mithorsholm.horsholm.dk/nemagenda/showagendadocument.aspx?agendaite... Side 1 af 5 Dagsordenspunkt Funktioner Forslag til Lokalplan 144 for bolig- og detailhandelsområde Usserød Kongevej 61-67 og Tillæg 1 til Helhedsplan 2009-2020 Sagsnr Sagen afgøres i Bilag Funktioner 08/6815

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar

Hvidbog - behandling af høringssvar BILAG 2 / kommuneplantillæg nr. 003 og lokalplanforslag nr. 039 for et institutionsområde ved Haugemøllevej, Slangerup, Frederikssund Kommune. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar

Læs mere

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED VVM-direktiv 2014/52/EU Mennesker Befolkning og menneskers sundhed Implementering af VVM-direktivet i dansk lovgivning i

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Fredericia 3.oktober 2013. Indsigelser og kommentarer til Planforslagene,

Fredericia 3.oktober 2013. Indsigelser og kommentarer til Planforslagene, Frank Pedersen Emne: Lokalplan nr:327 Købmagergades skole. Dato: 3. oktober 2013 11:07:32 Fredericia 3.oktober 2013 Indsigelser og kommentarer til Planforslagene, 1. Der gives på ingen måde oplysning i

Læs mere

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende HUSED advokater H0rsholm Kommune Adalsparkvej 2 2970 H0rsholm Att.: Team Byg - Henriette Thornberg Husen Advokater Havnegade 29 DK-1058 Kebenhavn K T +45 3332 2626 F +45 3332 3941 W husenadvokater.dk Til-

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Følgende henstillinger, spørgsmål og overvejelser til Lokalplan 1083

Følgende henstillinger, spørgsmål og overvejelser til Lokalplan 1083 Til Hedensted Kommune Att: Leni Petersen Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Hornsyld 18.01.2014 Følgende henstillinger, spørgsmål og overvejelser til Lokalplan 1083 Side 1 Umiddelbart er vi glade for,

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 7 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer indkommet i forudgående offentlig høring om ny bebyggelse på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken i Hasle TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling

Læs mere

1. af 31. oktober 2011 fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1.  af 31. oktober 2011 fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 6 Referat og behandling af modtagne henvendelser I dette notat bliver 6 henvendelser modtaget i høringsperioden refereret

Læs mere

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg Lokalplan nr. 181A Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter VVM bekendtgørelsens 3, stk. 1 og 2.

Afgørelsen er truffet efter VVM bekendtgørelsens 3, stk. 1 og 2. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse BAUHAUS Danmark A/S att: Lars Hjort VVM-screening, etablering af byggemarked ved Valby Idrætspark 17-04-2015 Sagsnr. 2015-0047069

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech O N C O R I N T E R N A T I O N A L

Erhverv Poul Erik Bech O N C O R I N T E R N A T I O N A L Erhverv Poul Erik Bech O N C O R I N T E R N A T I O N A L 1 Allerød Kommune Forvaltningen Plan & Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Dato : 28. januar 2013 Vedr.: Forslag til lokalplan 1-132 Blovstrød Kro Som

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

13. marts 2014. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. EMNE: NMKNMK-33-02293 genoptagelse af sagen NMK-33-02034

13. marts 2014. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. EMNE: NMKNMK-33-02293 genoptagelse af sagen NMK-33-02034 Bestyrelsen: Anders Petersen (fmd) Finn Trunk Black (næstfmd) Birgit Gregersen (kasserer) Jan Steen Jacobsen (sekr) Inge Fangel Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 13. marts

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere