2013/14. AALBORG TEATER CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013/14. AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053"

Transkript

1 Beretning og årsregnskab 2013/14 AALBORG TEATER CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors. åtegning på årsregnskabet Beretning Resultatopgørelse...26 Balance Pengestrømsopgørelse...29 Anvendt regnskabspraksis Noter Statistiske nøgletal. og oversigter Personaleoversigt Aktivitetsopdelt resultatopgørelse...49 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Aalborg Teater Sankelmarksgade Aalborg Telefon: Telefax: CVR-nr.: Aktivitet Teater Bestyrelse Anders Hjulmand, bestyrelsesformand Anne-Dorte Krog, næstformand Peter Plenge Pia Daugaard Rikke Karlsson Nina Hobolth Jørgen W. Larsen, personalerepræsentant Peter Liljendal, personalerepræsentant Teaterdirektør Morten Kirkskov økonomidirektør Marianne Lund Jespersen 2 Revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

3 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for tiden for Aalborg Teater. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver og passiver, den finansielle stilling pr samt resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Det er vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til godkendelse i Kulturministeriet. Aalborg, den 19. november 2014 Daglig ledelse Morten Kirkskov Teaterdirektør Marianne Lund Jespersen Økonomidirektør bestyrelse Anders Hjulmand Formand Anne-Dorte Krog Næstformand Pia Daugaard Nina Hobolth Peter Plenge Rikke Karlsson Peter Liljendal Jørgen W. Larsen 3

4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til bestyrelsen for Aalborg Teater Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Teater for perioden , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven, bekendtgørelse nr samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for teatrets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af teatrets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 4

5 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af teatrets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 19. november 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Rytter Andersen Statsaut. revisor Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen. Revisionen har ikke omfattet budgettallene i resultatopgørelse og tilhørende noter, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke 5

6 Beretning KUNSTNERISK RESULTAT Sæson 2013/14 var en ganske særlig sæson i Aalborg Teaters historie. Af mange grunde: Borgerscenen åbnede med to forestillinger, ROMEO OG JULIE LEVER, og 9220: PORTRÆT AF EN BYDEL, og har allerede været i København på Det Kgl. Teater og i udlandet at gæstespille, og der er planer om flere gæstespil. Den landsdækkende presse kom og så forestillinger og beskrev Aalborg Teater som førende i det danske teaterbillede. Teatret blev nomineret til 6 Reumertpriser, havde mulighed for at få 5, da to af nomineringerne var i samme kategori, og vi tog hjem med 3 priser. Godt mennesker var inde til forestillinger og arrangementer. Som sædvanligt har vi lagt os i selen for at skabe oplevelser, publikum ikke vidste de ønskede sig. Og det lykkedes i høj grad hen over sæsonen. Ligesom det i en vis udstrækning lykkedes os at få nye befolkningsgrupper i teatret. Sæsonen åbnede med to komedier: en vanvittig og grotesk, meget fysisk udgave af den gamle farce DEN SPANSKE FLUE på Store Scene, hvor ensemblet viste, at de kunne samles omkring en helt ny, meget ekspressiv spillestil, og på Lille Scene en splinterny tysk parforholdskomedie, PERPLEKS, om det moderne parforholds mange roller og dybe og absurde kompleksitet. Andreas Jebro blev nomineret til og fik Reumertprisen for Årets Bedste Mandlige Birolle i DEN SPANSKE FLUE. H.C. Andersens SNEDRONNINGEN i en ny musicaludgave var med stor publikumssucces teatrets juleunderholdning til familierne, mens man på Lille Scene kunne opleve en ny og meget smuk udgave af Göethes klassiker CLAVIGO. VITELLO lagde Store Scene og omkring skolebørn og deres lærere og forældre ned med sin musikalitet og politisk ukorrekte humor. 4 skuespillere slog sig løs i en luksusudgave med 4 musikere. Børnene skal vide, hvor musikken kommer fra, så vi holder af at have levende musik på scenen. Efter jul kom Henning Jensen og Solbjørg Højfeldt på besøg. De kastede glans over henholdsvis Store og Lille Scene i INDEN- FOR MURENE og VINTERREJSE. Førstnævnte kunne vi have spillet meget længere end vi havde kapacitet til. Henning Jensen modtog Reumert Hædersprisen, bl.a. for sin præstation, Marianne Høgsbro modtog Reumert for Årets Kvindelige Hovedrolle for sin præstation som hans hustru, og selve forestillingen var nomineret til Årets Forestilling, ligesom instruktøren, teaterdirektør Morten Kirkskov, var nomineret som Årets Instruktør. VINTERREJSE blev en dragende smuk, visuelt stærk forestilling med Solbjørg Højfeldt i topform som kvinden, der vandrer og vandrer mod tidens gang. En tilsyneladende smal forestilling, der ligesom INDENFOR MURENE stort set var udsolgt. Sæsonen afsluttedes med musicalen CABARET med et meget stærkt og råt udtryk. Velspillet og sunget af vores ekstremt musikalske ensemble og gæster. F.eks. kom Ulla Henningsen på besøg som Fraulein Schneider, Lise Baastrup gav Sally Bowles hele sin livskraft og store sangstemme, mens Carsten Svendsen i rollen som konferencieren meget velfortjent blev nomineret til en Reumert for Årets Bedste Mandlige Birolle. 6

7 Derudover har Aalborg Teater haft masser af andre arrangementer: Borgerscenen har stået for en række engangsarrangementer, der har været koncert med Caroline Henderson, der var besøg af stand-up forestillingen DJØF MED LØG(N), mm. Der er grund til at være stolt over den forgangne sæson og over Aalborg Teater i det hele taget. AKTIVITETSMÆSSIGT RESULTAT Sæsonen 2013/14 bød på i alt 11 egenproduktioner, 4 gæstespil, turneforestillinger samt 8 andre aktivitetstyper; i nedenstående skema er de enkelte forestillinger og aktiviteter beskrevet. Oversigt over aktiviteter 2013/14 Store Scene Den Spanske Flue: Klassiker farce Snedronningen: Musical familieforestilling Indenfor murene: Klassiker Cabaret: Musical Lille Scene Perpleks: Moderne komedie Danmarkspremiere Clavigo: Klassiker Vinterrejse: Moderne drama Danmarkspremiere Altid for AaB: Ny dansk fodbolddramatik Danmarkspremiere borgerscenen Romeo og Julie lever: Borgerscene 9220: Portræt af en bydel: Borgerscene Skoleforestillingen Vitello: Skoleforestilling Gæstespil Caroline Henderson: Koncert Et år med magisk tænkning: Moderne drama Ondt blod: Moderne drama ungdomsforestilling DJØF med løg(n): Standup drama turné Romeo og Julie lever: Dresden Romeo og Julie lever: CPH Stage ANDET Einar Mar Gudmundsson: Forfatterlæsning Reumertsalon: Teaterdebat Syng med 1,2,3: Fællessang med publikum 3. stop fra Gug: Improteater Borgertorsdage: Debat, kor, improteater, opera og meget andet Stjernestund med Henning Jensen: Foredrag/interview Caféva: Foredrag 7

8 Beretning PUBLIKUM Publikumsmæssigt kunne teatret byde velkommen til i alt gæster, hvilket er en stigning på 2% i forhold til foregående sæson, og en smule over budget. Udover publikum på scenerne til forestillinger og andre aktiviteter havde Aalborg Teater 53 rundvisninger med i alt gæster. Med en gennemsnitlig sædebelægning på 88% og en værdibelægning på 63% levede sæsonen såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk op til budgetforventningerne, hvor der var budgetteret med henholdsvis en sædebelægning på 85% og en værdibelægning på 50%. Store Scenes publikum var i alt publikum og Lille Scenes publikum var på Skolescenens publikum var i alt og på Borgerscenen + øvrige aktiviteter kunne vi byde Aalborg Teater velkommen til Fordelt på billetkategorier er antallet af børn og unge stort set uændret i forhold til sidste sæson. Der har været et fald i antallet af abonnementsbilletter, og en stigning i antallet af fribilletter i forhold til foregående år. Denne stigning skyldes flere faktorer; Bl.a. har teatrets satsning på etablering af Borgerscenen og introduktion af BOR- GERTORSDAGE, hvor hver af de 16 spilleaftener har haft et nyt tema henvendt til en ny gruppe borgere krævet intensiv direkte Ledelsesberetning markedsføring og uddeling af fribilletter for at sikre et publikumsgrundlag til denne Mindre kendt repertoire på Lille Scene teaterform. Desuden har en kombination i efteråret gav et mindre publikum end af indsatsen for at tiltrække ungegruppen budgetteret, hver af de 16 og spilleaftener påvirkede ligeledes har haft værdibelægningsprocentevet intensiv direkte markedsføring på disse forestil- og uddeling af og fribilletter mindre salg for på at visse sikre forestillinger et publikums- bi- et nyt tema til henvendt teatret til ud en fra ny tesen gruppe første borgere fix er gratis krælingegrundlag markant. til denne Ligeledes teaterform. havde Desuden første har en draget kombination til den af væsentlige indsatsen stigning for at tiltrække i antallet forestilling på Store Scene et mindre af fribilletter. ungegruppen til teatret ud fra tesen første fix er gratis og mindre salg på visse forestillinger bidraget til den væsentlige stigning i antallet af publikum end budgetteret. fribilletter. BILLETSALG, ANTAL Billetsalg, antal Regnskab 2013/14 Regnskab 2012/13 Børn under 15 år Unge under Abonnementsrabat Andre rabatter Fribilletter Sponsorbilletter Øvrige billetter I alt ØKONOMISK RESULTAT Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Beløb i DKK 2013/ / / /13 8 Indtægter Særlige tilskud Driftstilskud

9 Aalborg Teater Ledelsesberetning Værdibelægning 2013/14: VÆRDIBELÆGNING 2013/14 Indtægt Belægning Belægning Antal Antal inkl. Værdi Pladser opførelser billetter moms % % DEN SPANSKE FLUE SNEDRONNINGEN INDENFOR MURENE CABARET Store Scene i alt PERPLEKS CLAVIGO VINTERREJSE ALTID FOR AAB Lille Scene i alt ROMEO OG JULIE LEVER : PORTRÆT AF EN BYDEL Borgerscenen i alt VITELLO Skoleforestillingen i alt CAROLINE HENDERSSON ET ÅR MED MAGISK TÆNKNING ONDT BLOD DJØF MED LØG(N) Gæstespil i alt EINAR MAR GUDMUNDSSON REUMERTSALON SYNG MED 1,2, STOP FRA GUG STJERNESTUND BORGERTORSDAGE CAFEVA É Øvrige aktiviteter i alt ROMEO OG JULIE - DRESDEN ROMEO OG JULIE - CPH STAGE Turneaktivitet i alt Total Fordelt på billetkategorier er antallet af børn og unge stort set uændret i forhold til sidste sæson. Der har været et fald i antallet af abonnementsbilletter, og en stigning i antallet af fribilletter i forhold til foregående år. Denne stigning skyldes flere faktorer; Bl.a. har teatrets satsning på etablering af Borgerscenen og introduktion af BORGERTORSDAGE, hvor 9 10

10 Fribilletter Sponsorbilletter Øvrige billetter Beretning I alt ØKONOMISK Økonomisk resultat RESULTAT Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Beløb i DKK 2013/ / / /13 Indtægter Særlige tilskud Driftstilskud Indtægter i alt Omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivning Resultat før finansiering Finansiering Resultat

11 Med et positivt resultat på t.dkk 672 har Aalborg Teater haft en stabil økonomisk drift i sæsonen, hvor forøgede indtægter er anvendt direkte i driften i løbet af sæsonen. I sæsonen havde teatret forøgede indtægter på t.dkk mere end budgetteret. Den forøgede indtjening stammer dels fra et forøget formidlingstilskud, dels fra højere billetindtægter, flere sponsorindtægter samt andre indtægter fra forskellige samarbejdspartnere. Samtidig har der været forøgede udgifter på t.dkk 1.720; disse er dels relateret til direkte produktionsudgifter, hvor der har været en stigning på t.dkk 968, dels til forøgede personaleudgifter grundet langtidssygdom på t.dkk 595 samt forøgede salgs- og ejendomsomkostninger. Det store fokus på omkostningsniveauet er videreført i sæson 2013/14, og det deraf følgende regnskabsresultat har en positiv indflydelse på teatrets likvide situation. Teatrets generelle økonomiske situation vil dog stadig fordre en stram økonomisk styring også i sæson 2014/15. Egenkapitalen udgør pr t.dkk , heraf er de t.dkk bundet i en bygningsopskrivning. Det er ledelsens vurdering, at det økonomiske regnskabsresultat er tilfredsstillende. GOD LEDELSE I SELVEJENDE KULTURINSTITUTIONER Aalborg Teaters bestyrelse og ledelse arbejder på grundlag af principperne om God ledelse i selvejende kulturinstitutioner der er implementeret og løbende evalueres. 11

12 DEN SPANSKE FLUE Forfatter>Franz Arnold og Ernst Bach Instruktør>Heinrich Christensen Scenograf>Ida Marie Ellekilde Lysdesigner>Stine Fumz Lyddesign>Aske Bergenhammer Hoeg Medvirkende: Hanne Windfeld Martin Ringsmose Malin Rømer Brolin-Tani Christine Gjerulff Andreas Jebro Henrik Weel Marianne Høgsbro Caspar Juel Berg Jakob Højlev Jørgensen Steffen Eriksen Jørgen W. Larsen Julie Buch-Hansen* *Praktikant fra Skuespiller-. uddannelsen ved Aarhus Teater 12 SNEDRONNINGEN Forfatter>H.C. Andersen En musical af>vidar Magnussen/Julian Berntzen Oversætter>Jesper Kjær Instruktør>Kim Bjarke Scenograf>Camilla Bjørnvad Koreograf>Rebekka Lund Kapelmester>Niels Søren Hansen Lysdesigner>Egil Barclay Høgenni Hansen Lyddesign>Jonas Hvid Medvirkende: Merete Mærkedahl Jakob Højlev Jørgensen Mads Rømer Brolin-Tani Lise Baastrup Steffen Eriksen Hanne Windfeld Laura Kold Caspar Juel Berg Allan Helge Jensen Kasper Dalsgaard* Molly Egelind* Børneroller: Amalie Margrethe Jørstad, Bertil Asbjørn Vesterlund, Laura Meyer Granum, Tilde Arentoft Lauritzen, Victoria Bech Madsen og Vigga Trudslev Andersson Musikere: Jacob Rose, Claus Estrup Vesterskov, Søren Bigum og Niels Søren Hansen *Praktikanter fra Syddansk Musikkon-. servatorium og Skuespillerskole

13 Beretning SÆSON 2013/14 RAPPORTERING I HENHOLD TIL RAMMEAFTALE MÅL 1 Aalborg Teater vil fortsat være regionens største producent af scenekunst med et kunstnerisk niveau på højde med de store scener i resten af Norden. Som beskrevet under den kunstneriske beretning havde Aalborg Teater en kunstnerisk forrygende god sæson, hvor der både var plads til nyudvikling og klassikere. Med 6 Reumert-nomineringer i 5 kategorier og 3 hjemtagne priser viste Aalborg Teater igen i sæson 2013/14, at det har et kunstnerisk niveau, der lever op til de andre store scener. Et andet parameter på, om Aalborg Teater kunstnerisk er på højde med de store scener i resten af Norden, kan vurderes ud fra teatrets evne til at tiltrække nationale og internationale scenekunstnere til teatret. En opgave på Aalborg Teater vil for instruktører, scenografer m.v. kræve, at vedkommende flytter til Aalborg i en periode, og dermed lider et familiemæssigt afsavn. Teatret har haft succes med at engagere præcis de ønskede instruktører og scenografer på de respektive forestillinger, og på tre ud af teatrets 11 egne produktioner i 2013/14 har der været instruktører, scenografer, lysdesignere m.fl. fra udlandet. Mål 2 Aalborg Teater vil vedvarende lave underholdende og udfordrende teater, bl.a. ved at bringe de nye scenekunstneriske udtryksformer til Aalborg og engagere de rette kombinationer af såvel indenlandske som udenlandske instruktører, scenografer, dramaturger og skuespillere. Gennem repertoireplanlægning søger teaterdirektør og dramaturgiat at sikre en kontinuerlig udvikling og et mangfoldigt udbud af forestillinger, der både er interessante for publikum at opleve samt for instruktører og andet personale at arbejde med. Teaterdirektør og dramaturgiat har været på produktionsbesøg i såvel ind- som udland for at sikre indsigt i nye kunstneriske udtryksformer; produktionsbesøgene har været afgørende i det efterfølgende repertoirevalg for den kommende sæson. Ved at følge forestillinger på andre teatre skabes der både et stort netværk, erfarings- og vidensdeling mellem forskellige teatre, og indsigt i nye produktionsformer på andre teatre. I sæson 2013/14 kunne vi derfor præsentere et meget varieret udbud af forestillinger; eksempler på tre helt forskellige forestillinger er beskrevet nedenfor. INDENFOR MURENE er et eksempel på, hvordan en klassiker kan gøres både nærværende og kommunikerende med publikum. I opsætningen var det med baggrund i holdets sammensætning lykkedes at skabe en intens, rørende og vedkommende forestilling som både publikum og anmeldere holdt meget af. I Jacob F. Schokkings bearbejdning og iscenesættelse af co-produktionen VINTER- REJSE kunne man opleve et eksempel på en anderledes teaterproduktion, hvor mange forskellige kunstarter er fusioneret i en samlet forestilling, og hvor netop sammensætning af de medvirkende i udviklingen af forestillingen har muliggjort denne forestilling. I en bearbejdelse af Elfriede Jelineks tekst Winterreise, understøttet musikalsk af Frantz Schuberts musik og Wilhelm Müllers digte i værket Winterreise, får publikum i den danske bearbej- 13

14 CABARET Forfatter>Joe Masteroff Oversætter: sang & dialog>jesper Kjær Komponist/musik>Fred Ebb / John Kander Instruktør>Rolf Heim Scenograf>Sisse Jørgensen Kapelmester>Søren Graversen Musikalsk arrangør>niels Søren Hansen Koreograf>Katrine Engberg Kostumer>Gøje Rostrup Lysdesigner>Clement Irbil Lyddesigner>Kristian Berg Medvirkende: Lise Baastrup Carsten Svendsen Ulla Henningsen Martin Bo Lindsten Jørgen W. Larsen Mads Rømer Brolin-Tani Laura Kold Malin Rømer Brolin-Tani Merete Mærkedahl Amalie Dollerup Cecilie Greiber Alring* Emil Birk Hartmann* Sofie Akerø Joy Anna Hall Musikere: Jacob Rose, Thomas Hamilton, Martin K. Sørensen, Pernille Jønsson/Sophia Larsdotter (afløser), Kristian Dalgaard og Emir Bosnjak. 14 *Praktikanter fra Det. Danske Musicalckademi

15 Beretning delse VINTERREJSE et musikalsk følge i den grafisk, visuelle og tekstmæssigt kompakte forestilling. En forestilling, der stillede høje krav til sit publikum. Med PERPLEKS blev publikum præsenteret for en moderne forvekslingskomedie. Virkelighedsfortrængning, hjernespin og crazyness i topklasse var elementer, som publikum blev præsenteret for. En publikum skrev på hjemmesiden Perpleks jeps, underholdt afgjort, fantastiske skuespillere indiskutabelt. Jeg vil aldrig helt kunne sige hvad dette stykke helt handler om og jeg ved ikke om jeg tænkte komedie... Men lækkert at stykker som dette også er på plakaten! imponerende scenografiske og lysmæssige løsninger samt skuespillere på højt niveau. Samme indtryk efterlod vores skoleforestilling VITELLO hos de knap publikum, der nød godt af skuespil og musik. Aalborg Teater foretager en bevidst investering i skoleforestillingen, da det er teatrets overbevisning, at det er af afgørende betydning for fremtidige teaterbrugere at have været introduceret for hele teatermagien i de tidlige år i folkeskolen. For at styrke oplevelsen af, at Aalborg Teater er i front i kunst og kulturlivet i Nordjylland, har teatret i sæson 2013/14, udover de ordinære egenproduktioner, præsenteret publikum for en bred vifte af supplerende aktiviteter, f.eks.: MÅL 3 - del 1 Aalborg Teater vil være i front i kunst- og kulturlivet i Nordjylland ved at være det sted, hvor publikum altid får andet og mere, end de forventer. Et af de vigtigste parametre for alt det teater, der spilles på Aalborg Teater, er, at det skal være vedkommende for den publikumsgruppe det henvender sig til. Teatrets kvaliteter med lyd, lys, magi, iscenesættelse og nærvær skal adskille teateroplevelsen fra andre oplevelser. Dette gælder uanset om der er tale om en skoleforestilling, en borgersceneproduktion eller en forestilling på Store Scene. Gæstespil Caroline Henderson Et år med magisk tænkning Ondt Blod DJØF med løg(n) Andet Einar Mar Gudmundson Reumertsalon Syng med 1, 2, 3 3. Stop fra Gug Borgertorsdage Stjernestund med Henning Jensen Caféva I musicalen CABARET fremvistes netop teatrets rum og muligheder med en indstudering, der rummede både festen og farverne, og samtidigt fastholdt og understregede alvoren i den bevægelse, der skete i samfundet, væk fra åbenhed og frisind. En musical, der både berørte og gav eftertænksomhed hos publikum. Det er afgørende, at også skolebørn og børnefamilier møder teatret i dette fullscalemønster, så forundring og nysgerrighed for teaterkunsten og teaterrummet vækkes. I SNEDRONNINGEN kunne man opleve mere af det hele lige fra livemusik til MÅL 3 - del 2 Endvidere vil teatret være i dialog med publikum, skabe større synlighed og løbende foretage publikumsundersøgelser. Teatret har opprioriteret online markedsføring og ændret på hvordan og hvilke medier der anvendes til PR aktiviteter, for at nå ud til en bredere publikumsgruppe. For hver enkelt forestilling udarbejdes der en specifik marketingplan, der tager højde for den konkrete forestillingsmålgruppe. 15

16 INDENFOR MURENE Forfatter>Henri Nathansen Instruktør>Morten Kirkskov Scenograf>Karin Betz Koreograf>Katrine Engberg Lysdesigner>Clement Irbil Lyddesign>Aske Bergenhammer Hoegh Medvirkende: Henning Jensen Marianne Høgsbro Amalie Dollerup Steffen Eriksen Martin Bo Lindsten Jakob Højlev Jørgensen Lise Baastrup Mads Rømer Brolin-Tani Hanne Windfeld Jørgen W. Larsen I rollen som Lille Sarah: Vigga T. Andersson og Emma Busk 16 CLAVIGO Forfatter>Johann Wolfgang von Goethe Instruktør>Lydia Bunk Scenograf>Nikolaus Porz Komponist>Peter Kohlmetz Møller Lysdesigner>Clement Irbil Lyddesign>Kristian Berg Filmklip>Daniel Buchwald Koreografi>Rebekka Lund Medvirkende: Andreas Jebro Martin Bo Lindsten Amalie Dollerup Martin Ringsmose Malin Rømer Brolin-Tani

17 Beretning I maj-juni havde PR-afdelingen en praktikant i arbejdsprøvning, som har omdannet resultaterne af teatrets online kundespørgeskema til brugbare data. Af denne undersøgelse fremgår blandt andet, at kunderne generelt oplever, at det er nemt at købe billetter og at de bliver mødt af smilende og imødekommende personale. Publikum savner generelt mere plads såvel i garderobe som i salene, ligesom antallet af toiletter ikke modsvarer publikumsbelastningen, hvorfor der kommer uforholdsmæssig lang kø. PR-afdelingen har indgået aftale med en praktikant fra International Handel og Marketing (UCN), som får til opgave at arbejde videre med kunde- og publikumsanalyser i efteråret 2014, som bl.a. online spørgeskemaundersøgelsen og kundedatabaseanalysen. Sæsonens helt nye og store satsning var etablering af Borgerscenen; som et led i teatrets engagement i Theatronsamarbejdet, og med inspiration fra primært Staatsschauspiel Dresden, etablerede Aalborg Teater Danmarks første borgerscene. For at skabe plads til Borgerscenen på Aalborg Teater har det været nødvendigt at erstatte teatrets eksperimenterende scene Transformator med Borgerscenen. Borgerscenen har haft premiere på to forestillinger i sæson 2013/14. Forestillingerne på Borgerscenen har kunstnerisk set været fuldt på højde med de øvrige produktioner på teatret, men med den ene forskel, at de medvirkende ikke er skuespillere, men borgere. Borgerscenens kunstneriske ledere finder tema og kriterier for at medvirke. Herefter søges der efter borgere, der har lyst til at komme og medvirke med deres historie og erfaring indenfor det givne tema. Borgerne bidrager med virkeligheden, teatret sætter den kunstneriske ramme. Der er endvidere også med inspiration fra Staatsschauspiel Dresden etableret BORGER- TORSDAGE, der med meget forskelligt indhold har henvendt sig til forskellige publikumsgrupper fra torsdag til torsdag. Udbuddet af arrangementer har været særdeles differentieret, men fælles for alle torsdage har været, at borgerne har skullet føle sig inddraget i arrangementet. Hver BORGERTORSDAG skaber en teateroplevelse, som kun eksisterer denne ene aften, for og med de mennesker, som er i rummet. PR-chef påbegyndte uddannelse i Marketingsstrategi, som afsluttes november I forbindelse med uddannelsesforløbet udarbejder PR-chef en marketingsstrategi for Aalborg Teater. Det er målet, at marketingstrategien er udarbejdet senest primo MÅL 4 Aalborg Teater vil arbejde dynamisk og målrettet for videreudvikling af teaterkunsten. Kunstnerisk set er der på Borgerscenen lavet forestillinger, som er væsentligt anderledes end traditionelle forestillinger på teatret, og etableringen har givet en række erfaringer både rent organisatorisk, økonomisk, ressourcemæssigt og i forhold til at henvende sig til publikum. Første sæson har krævet et stort tilløb og et stort arbejde af alle i huset, ligesom publikum har skullet vænne sig til den nye konstruktion primært i relation til BORGER- TORSDAGENE. Både forestillingen ROMEO OG JULIE LE- VER og 9220: PORTRÆT AF EN BYDEL blev taget særdeles godt i mod af publikum, og mange forestillinger var tidligt i perioden udsolgte. ROMEO OG JULIE LEVER var desuden på turné, dels på borgerscenefestival i Tyskland på Staatsschauspiel Dresden, og dels i forbindelse med CPH Stage på Det Kongelige Teater. 17

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

2013 Tivoli A/S CVR nr. 10404916 Dirigent Mette Valentin Godkendt 30. april 2014

2013 Tivoli A/S CVR nr. 10404916 Dirigent Mette Valentin Godkendt 30. april 2014 ÅRSRAPPORT 2013 Tivoli A/S CVR nr. 10404916 Dirigent Mette Valentin Godkendt 30. april 2014 TIVOLI ÅRSRAPPORT 2013 ÅRETS GANG I TIVOLI Pjerrot (her Allan Clausen) er et af de store Tivoli-ikoner INDHOLD

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015

FORFATTEREN. Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015 FORFATTEREN 2 2015 Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015 leder Ytringsfrihed er ingen selvfølge I timerne efter de meningsløse terrordrab ved Krudttønden på Østerbro og

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Layout: India Tryk: Bording A/S Oplag: 1000 ISBN: 978-87-7960-136-9 ISBN, elektronisk udgave: 978-87-7960-137-6

Layout: India Tryk: Bording A/S Oplag: 1000 ISBN: 978-87-7960-136-9 ISBN, elektronisk udgave: 978-87-7960-137-6 APRIL 2010 veje til udvikling WWW.KUM.DK scenekunst i danmark veje til udvikling rapport fra teaterudvalget scenekunst i danmark veje til udvikling Udarbejdet af Teaterudvalget: Monna Dithmer, Staffan

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Søren Breiting & Karsten Schnack Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Erfaringer fra de første TUBU-skoler i Tiåret for UBU Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik DPU Danmarks

Læs mere