Boliger ved Tviskjær og Kløvervej Tilsted syd. Lokalplan nr. 341 B-7 Juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger ved Tviskjær og Kløvervej Tilsted syd. Lokalplan nr. 341 B-7 Juni 2009"

Transkript

1 Boliger ved Tviskær og Kløverve Tilsted syd Juni 2009

2 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detalerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbedes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker, planer om byudvidelse, byggemodning m.m. Ofte er et proekt lokalplanpligtigt, og der skal udarbedes lokalplan, der skal vedtages af byrådet. Lokalplanpligtige er f.eks. større bygge- og anlægsarbeder, herunder nedrivninger, større udstykninger / byggemodninger og byfornyelsesarbeder. Lokalplanen skal sikre, at der er sammenhæng i kommunens planlægning samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. n lokalplan består af en redegørelse og nogle bestemmelser. I redegørelsen beskrives i tekst og illustrationer planens baggrund, indhold og forhold til den øvrige planlægning. Bestemmelserne er lokalplanens»lovdel«og er bindende. Byrådet kan fastsætte bestemmelser for et område om: - anvendelse - udstykning - vee, parkering og stiforhold - bebyggelsens placering og udformning - bebyggelsens ydre fremtræden og materialer - bevaring af bygninger og beplantninger - fælles anlæg Byrådet fremlægger en lokalplan som et forslag offentligt i 8 uger. Alle borgere har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Byrådet skal tage stilling hertil, inden lokalplanen kan vedtages endeligt. Den endeligt vedtagne lokalplan tinglyses på de omfattede eendomme. n lokalplan medfører ikke handlepligt, men fremtidige ændringer skal følge lokalplanens bestemmelser. Hidtil lovlige forhold kan bestå uændret. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra planen kan kun ske ved udarbedelse af en ny lokalplan. Fremlæggelse Lokalplanen er offentliggort i perioden 18. februar april 2009 og kan ses følgende steder: - Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirkeve 9, 7760 Hurup - Borgerservicecentrene - Thisted Bibliotek, Hanstholm Bibliotek samt Hurup Bibliotek Synspunkter eller ændringsforslag til lokalplanforslaget skal sendes til: til: Thisted Kommune, teknisk forvaltning, Kirkeve 9, 7760 Hurup Thy eller pr. mail: og skal være forvaltningen i hænde senest den 16. april 2009 Forsidebilledet viser gravhøen Bavnehø inden for lokalplanområdet, set fra øst. 2

3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen...5 Lokalplanområdet...5 Lokalplanområdets omgivelser...6 Lokalplanens indhold...6 Lokalområdet Tilsted...7 Lokalplanens forhold til anden planlægning...9 Planloven...9 Naturbeskyttelsesloven...9 Regionplan Kommuneplanen...9 Fortidsminder...9 Miløforhold...9 Støforhold...10 Renovation...10 Forsyningsforhold...10 Kloakering...10 Vand og el...10 Varmeforsyning...10 Miløvurdering...10 Tilladelser fra andre myndigheder...10 Servitutter...10 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Ve-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Milø Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundeerforening Lokalplan og byplanvedtægt Retsvirkninger...17 Vedtagelse Vedtagelse...19 Bilag Bilag 1 - Matrikelkort...21 Bilag 2 - Arealanvendelse...23 Bilag 3 - Udstykningsprincip...25 Bilag 4 - Hødekurver

4

5 Redegørelse Oddesundve Skole Dagligvare- forretning Børne- have Præste- gård Oticon Kirke Bavnehø Beredskabs- center Silstrupve Dragsbæk- centeret Simons Bakke Bakke Hotel Limforden Heides Planteskole Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget Baggrund for lokalplanen Lokalplanen har til formål at sikre, at der kan opføres yderligere boligbebyggelse i den sydlige udkant af Tilsted i området mellem Simons Bakke og Silstrupve. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af grunde til åben-lav boligformål. Lokalplanområdet Der henvises til luftfoto på side 5. Lokalplanområdet, der i dag er ubebygget, dyrkes landbrugsmæssigt og omfatter ca m². n mindre del af lokalplanområdet ligger i landzone og vil med offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan blive overført til byzone, f. bilag 1. Midt i lokalplanområdet ligger gravhøen Bavnehø, hvor der er en 100 m beskyttelseslinie rundt om, f. naturbeskyttelseslovens 18. Inden for området er der i dag enkelte beplantningsbælter samt trådte stier. Disse bevares i forbindelse med udstykning af område. Langs lokalplanområdets nordøstlige afgrænsning er der en mindre legeplads, som opretholdes ved lokalplanens gennemførelse. Terrænet i området falder delvist ævnt fra kote ca. 35 ved foden af gravhøen i områdets midterste del til kote 25,5 mod sydvest og kote 25 i øst. Høeste punkt inden for området er toppen af gravhøen, som ligger i kote 37,5. Hødekurver for området kan ses på bilag 4. 5

6 Redegørelse Udsigt fra området mod nord, set fra eksisterende nord-syd gående sti i området langs grænsen mellem delområde D og C. Kig fra området ved gravhøen mod vest. t mindre dige med en mindre trærække adskiller friarealet og det fremtidige boligområde i delområde B. Lokalplanområdets omgivelser Der henvises til luftfoto på side 5. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af eksisterende boligbebyggelse, virksomheden Oticon samt Tilsted præstegård. Mod vest grænser området op til eksisterende boligbebyggelse ved Bavnhø samt et ubebygget område udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. Øst for lokalplanområdet ligger veen Simons Bakke, med ældrecentret Dragsbækcenteret som genbo. Områdets afgrænsning mod syd udgøres af et landbrugsareal samt Heides Planteskole. Umiddelbart sydøst for lokalplanområdet ligger desuden en beboelseseendom Simons Bakke 120 tilhørende Thisted Kommune. 6 Tilsted Skole, børnehaven Kathø og Tilsted Kirke ligger i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. n dagligvareforretning på Simons Bakke ligger i en afstand af ca. 550 m fra lokalplanområdet. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er inddelt i 4 delområder, som vist på bilag 1 og 2. Inden for delområderne A, B og C gives der mulighed for opførelse af åbent-lav boligbebyggelse. Delområde D udlægges til grønt område. Lokalplanen udlægger stier, som sikrer adgang til det grønne område fra omkringliggende boligområder og eksisterende stier i bydelen. I skellet mellem det udlagte grønne område og de nye boligområder i delområde B og C er der udlagt areal til beplantningsbælter. Beplantningen skal

7 Redegørelse ve str up Sil Tilstedve Grandalsve Månevænget Ster nevæ nget Bav Bavnehø ve tof pin Ag er nhø Lu ten Lykk esve Kl øv er ve Kl øv er ve Tvi skæ r Ba kk e Dr ag sb æ kp ø v Si old m on s st Illustrationen viser principper for udstykning, vee, stier og beplantning. Langs Simons Bakke udlægges areal til etablering af støafskærmning. sikre en ensartet og grøn afgrænsning mod det grønne friareal. Langs stamveene i delområde B og C er der udlagt et græsareal med enkelte opstammede træer på veenes sydlige side, f. illustrationen ovenfor. Veadgangen til delområde A sker fra Månevænget. Vebetening af delområde B og C sker ved forlængelse af henholdsvis Tviskær og Kløverve. Fra delområde B og C sikres der veadgang til arealet mod syd, som er udlagt til byvækstområde. Lokalområdet Tilsted Der henvises til strukturkortet på side 8. Bolig-, center- og erhvervsområder Tilsted ligger som den sydlige del af Thisted og er præget af nyere parcelhuskvarterer. Mod vest lig- ger den oprindelige landsby Tilsted op til kirken og skolen. Bydelen har to centerområder - et i den gamle del af Tilsted og et i den østlige del - ud til Simons Bakke. Den fremtidige boligudbygning er planlagt at skulle foregå dels nord for Tilsted skole, i et område der endnu ikke er færdigudbygget, og dels i et nyt byggemodnet område øst for kirken. Fra skolen gennem den sydlige del af bydelen løber en grønning med kontakt helt ned til kysten. Centralt i Tilsted ligger et lokalt erhvervsareal, hvor virksomheden Oticon har etableret sig. Syd for Tilsted, på et større areal, der strækker sig helt ud til Silstrup, er der udlagt et industri- og håndværksområde. Umiddelbart øst for Simons Bakke ligger ældrecentret Dragsbækcentret lige ud til Thisted Bredning. Her ligger også Hotel Limforden. Det resterende areal mellem Simons Bakke og forden er optaget af civilforsvaret og Thisted Roklub. 7

8 Redegørelse Strukturkort - Tilsted 1: nye boligområder lokalplanområde center ældrecenter skole sti landsdelsforbindelse primær trafi kve sekundær trafi kve 8

9 Redegørelse Offentlig og privat service Der er etableret en daginstitution - Kathø - i Tilsted i tæt tilknytning til skolen. Der er pr i alt 45 pladser i institutionen. Tilsted skole ligger længst mod vest i bydelen og grænser op til det åbne land. Skolen havde i skoleåret i alt 192 elever fordelt på 11 klasser. fter 7. klasse benytter eleverne sig af overbygningen på Tingstrup skole. Tilsted skole har tilknyttet skolefritidsordning. I tilknytning til institution og skole ligger sportspladsen. Dragsbækcentret er et ældrecenter med 50 pleeboliger, 5 genoptræningspladser og 5 aflastningspladser. I tilknytning til centret er der 25 kollektivboliger. I de to centerområder er den private service lokaliseret. Bydelen rummer en dagligvarebutik, flere specialbutikker og servicevirksomheder. Trafiksystemet Hovedstrukturen for ve- og stisystemet i bydelen er i kommuneplanen fastlagt i princippet som vist på kortet på side 8. Såvel omfartsveens etablering samt renoveringen af Simons Bakke, har betydet en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden for bydelen. Ligeledes er en række boligvee blevet renoveret. Lokalplanens forhold til anden planlægning Planloven Lokalplanområdet ligger ca. 300 m fra Limforden og ligger således inden for kystnærhedszonen. I henhold til Lov om planlægning skal der ved lokalplanlægning i kystnærhedszonen gøres rede for den visuelle påvirkning af omgivelserne. Kravene til planlægningen i de kystnære områder angår navnlig tilpasning af den nye bebyggelses udseende til eksisterende bebyggelsesforhold og landskab. Det tilstræbes ved blandt andet præcisering af materiale og farvevalg, at lokalplanens bestemmelser vil honorere disse krav. Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres helårsboliger i op til 2 etager og med en maksimal høde på 8,5 m. Boligområdet er en naturlig forlængelse af den eksisterende bebyggelse i området og ligger desuden bag Dragsbækcenteret og Hotel Limforden. Ny bebyggelse vurderes derfor ikke at være synlig fra kysten og dermed at medføre negativ visuel indflydelse på kystlandskabet. Naturbeskyttelsesloven Gravhøen Bavnehø, som ligger midt i lokalplanområdet, er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Loven angiver, at der ikke må foretages terrænreguleringer, opføres bebyggelse eller foretages tilplantninger inden for en afstand af 100 m fra gravhøens fod. Der må ligeledes ikke opsættes hegn eller legestativer. Derudover må der ikke foretages ordbear- bedning inden for en afstand af 2 m fra gravhøens fod. Regionplan 2005 Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplanen. Kommuneplanen Lokalplanen er omfattet af kommuneplanramme B der udlægger området til boligformål med mulighed for indpasning af kollektive anlæg, institutioner og ikke generende erhverv. n del af området er omfattet af kommuneplanramme F der udlægger området til grønt område, offentligt friareal, sportsplads og lignende. Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanen, for såvidt angår anvendelserne, men ikke hvad angår afgrænsningerne, bebyggelsesprocent og etageantal. For at skabe overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen er der sideløbende med denne lokalplan udarbedet et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i et særskilt hæfte. Fortidsminder Måtte man under gravearbedet støde på arkæologiske fund, skal gravearbedet straks standses og Thisted Museum underrettes, f. museumslovens Miløforhold Grundvand Den vestlige del af lokalplanområdet er i Regionplan 2005 udpeget med drikkevandsinteresser. Jordforurening Der er ikke kendskab til, at der inden for lokalplanområdet er deponeret affald eller sket forurening af orden. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbede konstateres tegn på ordforurening, skal arbedet straks standses og kommunens tekniske forvaltning underrettes. Kommunalbestyrelsen vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre 9

10 Redegørelse arbede. Der henvises til miløbeskyttelseslovens 21 og ordforureningslovens 71. Støforhold Langs lokalplanområdets østlige grænse ligger Simons Bakke, en af indfaldsveene til Thisted. Ny bebyggelse skal sikres mod trafikstø fra Simons Bakke. For at sikre et acceptabelt støniveau i bebyggelsen fastsætter lokalplanen, at støniveauet fra vetrafik ikke må overstige 58 db i boligområder. Lokalplanen udlægger derfor et areal langs Simons Bakke til etablering af støafskærmning, f. bilag 2. For uddybning af reglerne for trafikstø henvises der til de enhver tid gældende veledninger fra Miløstyrelsen om trafikstø, pt. nr. 4/2007 Stø fra vee. Renovation Der skal ske tilslutning til kommunal renovationsordning i henhold til Affaldsregulativ for husholdninger i Thisted Kommune. at der skal foretages en miløvurdering. Dette begrundes med: - At planen omfatter et mindre område på lokalt plan. - At planen vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miløet og det omgivende landskab. - At planen ikke omfatter proekter, som nævnt i lovens Bilag 3 og 4. Denne afgørelse bekendtgøres samtidig med fremlæggelse af planforslaget. I henhold til planlovens 58, stk. 1, nr. 4 kan afgørelsen påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettiget er Miløministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage over afgørelsen skal være indgivet skriftligt til Naturklagenævnet inden 4 uger regnet fra datoen for offentliggørelsen af planforslaget. Forsyningsforhold Kloakering Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan, hvor det fremgår, at området skal seperatkloakeres og tilsluttes offentlig kloak. Vand og el Området skal forsynes med vand fra offentlig vandforsyning og kan tilsluttes eksisterende ledninger i henholdsvis Tviskær og Simons Bakke. Varmeforsyning Lokalplanområdet grænser op til forsyningsområdet for fernvarme og skal derfor tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet den kollektive fernvarmeforsyning i området. Kommunalbestyrelsen skal dog dispensere fra kravet om tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg, såfremt bebyggelsen opføres som lavenergihus. Ved lavenergihuse forståes ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen enfamiliehuse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i afsnit 5.3, tillæg 9, til bygningsreglement for småhuse Tilladelser fra andre myndigheder Landbrugspligt Der er noteret landbrugspligt på matrikel nr. 2a, 4c og 4v, Tilsted By, Tilsted. Realisering af lokalplanen forudsætter, at landbrugspligten ophæves på de nye eendomme. I dette tilfælde skal der indhentes tilladelse fra Jordbrugskommisionen for Region Nordylland i forbindelse med udstykningen. Servitutter ere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbeder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden ordarbede påbegyndes. Det kan f.eks. dree sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Miløvurdering Thisted Kommune har foretaget en screening i henhold til Lov om miløvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af ) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, 10

11 Bestemmelser Thisted Kommune, Boliger ved Tviskær og Kløverve, Tilsted syd. I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 813 af 21. uni 2007 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: 1.1 at sikre at området anvendes til boligformål og rekreativt formål. 1.2 at fastlægge bestemmelser for områdets udstykning, bebyggelse og benyttelse. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Tilsted By, Tilsted 4v, del af 2a, del af 4c, del af 14a, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra ovennævnte eendom inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet inddeles i delområderne A, B, C og D, som vist på bilag 1 og Zoneforhold Størstedelen af lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone. n mindre del af lokalplanområdet ligger i landzone (f. bilag 1) og omfatter del af matr. nr. 4v, Tilsted By, Tilsted, ca m². Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres dette areal til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Anvendelse, delområde A, B og C Delområde A, B og C må kun anvendes til åben-lav boligformål. Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som skure til affaldssortering (miløstation), garager, carporte, skure m.v. samt veadgang, stier og beplantning. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på en eendom inden for området drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af, at: - virksomheden drives af den, der bebor den pågældenden eendom, - virksomheden drives på en sådan måde, at eendommens karakter af beboelseseendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes, 11

12 Bestemmelser - virksomheden ikke medfører ulempe for områdets øvrige beboere, og - virksomheden ikke medfører behov for parkering ud over, hvad der er plads til på den pågældende eendom. 3.2 Anvendelse, delområde D Delområde D må kun anvendes til offentligt grønt område, friareal og lignende. De tilgrænsende grundeerforeninger kan indrette de grønne fri- og opholdsarealer med legeredskaber, bænke, bålplads, mindre åbne pavillonbygninger eller lignende, der er forenelige med arealernes funktion som fri- og opholdsareal, og efter Thisted Kommunes godkendelse. Inden for en afstand af 100 m fra gravhøens fod må der ikke foretages terrænreguleringer, opføres bebyggelse, foretages tilplantninger, opsættes hegn og legeredskaber eller lignende. Derudover må der ikke foretages ordbearbedning inden for en afstand af 2 m fra gravhøens fod. 4 Udstykning 4.1 Udstykning Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på bilag 3 retningsgivende plan. Det vil sige, at udstykningsprincippet skal følges, men at grundenes afgrænsning og størrelse kan ændres. Ligeledes kan vee og stiers placering usteres i forbindelse med fastlæggelse af den endelige sti- og vestruktur, som sker i forbindelse med udstykning og byggemodning af området. Ingen grund må udstykkes med et mindre areal end 900 m². Grunde til transformere og andre tekniske anlæg til områdets forsyning kan udstykkes med mindre størrelse end 900 m². 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocent Inden for delområde A må bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstige 25. For delområde B og C må bebyggelsesprocenten ikke overstige Byggelinier Langs stamveene a-b og c-d må bebyggelse ikke placeres nærmere veskel end 2,5 m, f. byggelinierne angivet på bilag 2. Byggelinierne omfatter også mindre bygninger som garager, carporte, skure og lignende. Langs beplantningsbæltet mellem delområde C og Kløverve må beboelsesbygninger ikke placeres nærmere skel mod nord end 5 m, f. bilag 2. Småbygninger som f.eks. garager, carporte, udhuse og lignende må ikke placeres nærmere skel mod nord end 2,5 m. Byggelinierne har til formål at sikre beplantningsbæltet. 5.3 Høde og etager Inden for delområde A kan boliger opføres i maks. 1 etage med udnyttet tagetage og med en trimpelhøde på maks. 1,2 m. Bygningshøden for boliger må ikke overstige 8,5 m. Inden for delområde B og C kan boliger opføres i maks. 2 etager og maks. 8,5 m høde. Sekundære bygninger som garager, carporte, skure og lignende, der opføres som selvstændige bygninger, kan opføres i maks. 1 etage. Mod naboskel og sti må bebyggelsens høde ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel eller sti. I begge tilfælde kan det tillades at mindre gavle og en del af tagfladen samt visse mindre bygningsdele føres op over hødegrænseplanet. 12

13 Bestemmelser Skråt hødegrænseplan, modstående veside. Høden mod ve må ikke være over 0,4 x afstanden til den modstående velinie Skråt hødegrænseplan, naboskel. Høden mod nabo eller sti må maksimalt være 1,4 x afstanden til skellet. Mod ve må høden ikke være over 0,4 x afstanden til modstående velinie. Mindre gavle og en del af tagfladen samt visse mindre bygningsdele kan føres op over hødegrænseplanet. Bebyggelse må dog ikke placeres nærmere stamvee end 2,5 m, f Inden for delområde D kan mindre bygninger opføres i 1 etage i maks. 5 m høde, f. dog Tagterrasser Inden for delområde B og C må tagterrasser kun etableres oven på bygninger i 1 etage og ikke nærmere skel end 5 m. Tagterrasser skal i øvrigt holdes under det skrå hødegrænseplan, f Der må ikke etableres tagterrasser inden for delområde A og D. 5.5 Småbygninger Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog, uanset bestemmelserne i 5.3, opføres i eller nærmere naboskel og sti (ikke stamvee) end 2,5 m, hvis følgende betingelser er opfyldt: - Det samlede areal af de bygninger, der berører skelbræmme (ligger nærmere skel end 2,5 m), må ikke være over 50 m². - De sider, der vender mod skel, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m. - Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være høere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan. - Der må ikke udføres vinduer imod skel. 5.6 Niveauplaner I forbindelse med byggetilladelse fastlægger bygningsmyndigheden et eller flere niveauplaner for de enkelte grunde. Ved niveauplan forstås det niveau, hvorfra bygningshøden måles. Som udgangspunkt fastsættes niveauplanet ud fra middelkoten for det bebyggede areal for beboelsesbygningen. Særlige terrænforhold på eller omkring grunden kan dog medføre, at niveauplanet fastsættes ud fra andre forhold. Koten for overkant gulv i stueplan må ikke ligge høere end 0,30 m over det for grunden fastlagte niveauplan. 13

14 Bestemmelser 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Ydervægge Ydervægge skal udføres som blank murværk i tegl eller med facade, der er vandskuret eller pudset. Facader kan endvidere opføres i træ under forudsætning af, at der ikke anvendes runde bælker og/eller krydsede hørnekonstruktioner. Delpartier og mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer som glas, træ, metalplader, eternitplader og lignende.træbeklædte flader skal fremstå i træets naturlige farve eventuelt behandlet med træolie, eller fremstå malet i farver fra ordfarveskalaen. Sokler må udføres i en maks. høde af 0,6 m. Således skal kældre, der på grund af terrænet har hel eller delvis fri facade, udføres som ydervægge. 6.2 Tage Tage på beboelsesbygninger skal udføres med en taghældning mellem Opføres byggeri med ensidig taghældning, kan taghældningen nedsættes til 10. Inden for delområde A kan der ikke opføres byggeri med ensidig taghældning, hvis tagetagen udnyttes, idet et sådan byggeri er at betegne som 2 etager. Tagbeklædning skal udføres med matte tegl, cementtagsten, skifer, fibercement, tagpap eller tagpap på lister. Med matte menes en malet overflade med et maks. glanstal på 20. Glaserede tagsten må ikke forekomme. Tage på mindre udestuer og overdækkede terrasser kan udføres i andre materialer som f.eks. glas og PVC. 6.3 Mindre bygninger Mindre bygninger som f.eks. redskabsskure, garager, carporte etc. skal udføres med samme ydervægsmateriale som beboelsesbygningerne eller opføres i træ. Træbeklædte flader skal fremstå i træets naturlige farve eventuelt behandlet med træolie, eller fremstå malet i farver fra ordfarveskalaen. Tage udføres som flade tage eller med samme taghældning som beboelsesbygningen. Tagbeklædningen skal udføres med tagpap, PVC, metal eller i samme materiale som beboelsesbygningen. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Terrænregulering Terrænregulering på mere end + 0,5 m i forhold til færdig byggemodnet terræn må ikke foretages uden Thisted Kommunes tilladelse og ikke nærmere skel end 1,0 m. Terrænregulering i forbindelse med byggemodningen skal godkendes af Thisted Kommunes planafdeling. 7.2 Støttemure, stensætninger, skråningsanlæg og lignende Støttemure, stensætninger, skråningsanlæg og lignende må kun opføres i det omfang, der er nødvendig for at sikre ord på egen grund. Mure og skråninger med en høde over 1,0 m skal sløres med beplantning. Støttemure, stensætninger, skråningsanlæg og lignende må ikke opføres med en hældning større end 45 i forhold til det vandrette plan. n stelere hældning end 45 kan dog godkendes, hvis murens høde ikke overstiger 1,0 m. Støttemure, stensætninger, skråningsanlæg og lignende må ikke opføres nærmere skel mod nabo end 1 m. Bygningsmyndigheden kan dog tillade en mindre afstand, såfremt de berørte grundeere har udarbedet et fælles proekt for støttemur og terrænregulering mellem grundene. 14

15 Bestemmelser 7.3 Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende i forhold til området som helhed, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer skal overholdes. 7.4 Hegning Hegn i skel må kun bestå af levende hegn eventuelt suppleret af et let trådhegn på indvendig side med maks. høde 1,5 m. Faste hegn må kun opsættes i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen og ikke nærmere skel end 2,5 m. 7.5 Beplantning ksisterende beplantningsbælte i delområde C langs Kløverve skal bevares, f. bilag 2. Der skal etableres et 3 m bredt beplantningsbælte i kanten mellem delområde D og B og C, som angivet på bilag 2. Beplantningen skal bestå af danske hemmehørende buske og træer. I den nordøstlige del af delområde D etableres et beplantningsbælte omkring den eksisterende legeplads, f. bilag 2. Beplantningen skal bestå af danske hemmehørende buske og træer. Langs stamveene a-b og c-d udlægges et græsareal med enkelte opstammede træer, som vist i princippet på bilag 2. Med i princippet menes, at træerne godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige udstykning. 7.6 Støvold Der etableres støafskærmning langs Simons Bakke, f. bilag 2, for at sikre ny bebyggelse mod stø fra trafik. Støvolden kan beplantes med lave buske, eventuelt suppleret med enkelte træer i den nederste del af volden. Beplantningen skal bestå af danske hemmehørende buske og træer. 8 Ve-, sti- og parkeringsforhold 8.1 Vee Veadgang til delområde A sker fra Månevænget, mens veadgang til delområde B og C sker fra henholdsvis Tviskær og Kløverve, som vist i princippet på bilag 2. Stamveene a-b og c-d udlægges i en bredde af min. 8 m og adgangsvee i en bredde af min. 6 m. Vee udlægges som private fællesvee og som vist i princippet på bilag 2. Med i princippet menes, at veenes placering kan usteres i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vestruktur. 8.2 Stier Der udlægges stier som vist i princippet på bilag 2. Med i princippet menes, at stiernes placering kan usteres i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige stistruktur. Stierne udlægges i en bredde af 4 m. 8.3 Parkering Der skal udlægges areal til parkering på den enkelte eendom, svarende til 2 p-pladser pr. bolig. 9 Tekniske anlæg 9.1 Fernvarmeforsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig fernvarmeforsyning efter Thisted Kommunes anvisninger. Kommunalbestyrelsen skal dog dispensere fra kravet om tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg, såfremt bebyggelsen opføres som lavenergihus. Ved lavenergihuse forståes ifølge lovforslagets 15

16 Bestemmelser bemærkninger til bestemmelsen enfamiliehuse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i afsnit 5.3, tillæg 9, til bygningsreglement for småhuse Ledninger, kabler m.v. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.3 Kloakering Ny bebyggelse skal seperatkloakeres og tilsluttes offentlig kloak. 10 Milø 10.1 Stø fra trafik Ved ny bebyggelse i delområde C skal det sikres, at det konstante indendørs såvel som udendørs støniveau, som trafikstø påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger Miløstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstø. Der er reserveret areal til støafskærmning langs Simons Bakke, f. bilag 2 og Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Fernvarmepligt Ny bebyggelse må ikke uden Thisted Kommunes tilladelse tages i brug før, den er tilsluttet et offentligt varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisning, f. dog Kloakering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet offentlig kloak efter Thisted Kommunes anvisninger, f Grundeerforening 12.1 Oprettelse og medlemspligt Der skal oprettes grundeerforeninger med medlemspligt for samtlige grundeere inden for lokalplanens område. Grundeerforeningen skal oprettes senest, når Thisted Kommune kræver det Opgaver Grundeerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsvee, stamvee, belysning, fællesanlæg, støvold og stier inden for de respektive delområder A, B og C. Drift og vedligeholdelse af vee omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger Vedtægter Grundeerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Thisted Kommune Foreningens størrelse Grundeerforeningen skal, efter krav fra Thisted Kommune, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundeerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. 13 Lokalplan og byplanvedtægt Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 16

17 Bestemmelser 14 Retsvirkninger Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger) Når et forslag til lokalplan offentliggøres efter planlovens 24, må eendomme, der er omfattet af planforslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. fter udløbet af fristen efter planlovens 24, kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en eendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbede m.v. f. planlovens 13 stk. 2. Tilladelse efter stk. 2, kan ikke meddeles, så længe en indsigelse efter 29 opretholdes eller i tilfælde hvor Miløministeren har truffet beslutning efter planlovens 3, stk. 4. Lokalplanens retsvirkninger Når der er foretaget en offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser f. 18, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i 19 og 40. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter planlovens 68, stk. 2., hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, f. dog 40. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1, kan kun foretages ved tilveebringelse af en ny lokalplan. n bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med regler eller beslutninger efter planlovens 3, eller en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med Miløministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke. 17

18

19 Vedtagelse Lokalplanforslaget blev vedtaget af Thisted Byråd den 30. uni 2009 og offentliggort i perioden 18. februar april 2009 ndelig vedtagelse Forslag til lokalplan nr. 341 B-7 er endelig vedtaget af Thisted Byråd, den... På byrådets vegne: Jens Kristian Yde Viceborgmester Svend Søndergaard Pedersen Stabsdirektør 19

20

21 Bilag 1 - Matrikelkort Månevænget N Grandalsve Ster nevæ nget Sil str up ve Delområde A Lykk esve 14a ten ve nhø Tvi skæ r 2a 4v Delområde C Ba kk e Si m on s Dr ag sb æ kp ar ke n 4c Lokalplangrænse Delområdegrænse Areal, der overføres fra landzone til byzone SIGNATUR Kl øv er ve Kl øv er ve Bav Delområde B tof pin Delområde D Ag er Lu THISTD KOMMUN Teknisk Forvaltning Dato : Mål : 1:3000 Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun veledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes. Luftfoto: DDO copyright COWI 21

22

23 Bilag 2 - Arealanvendelse Månevænget N Grandalsve Ster nevæ nget Sil str up ve Delområde A Lykk esve Bav nhø ten ve d Delområde C b Si m on s Dr ag sb æ kp ar ke n Ba kk e SIGNATUR Lokalplangrænse Vee og stier Delområdegrænse Beplantning Byggelinier, f Støafskærmning, principiel placering 100 m beskyttelseslinie, gravhø c Kl øv er ve a Kl øv er ve Delområde B Tvi skæ r pin tof Delområde D Ag er Lu THISTD KOMMUN Teknisk Forvaltning Dato : Mål : 1:3000 Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun veledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes. Luftfoto: DDO copyright COWI 23

24

25 Bilag 3 - Udstykningsprincip N SIGNATUR Lokalplangrænse Vee og stier Beplantning Støafskærmning, principiel placering THISTD KOMMUN Teknisk Forvaltning Dato : Mål : 1:3000 Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun veledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes. Luftfoto: DDO copyright COWI 25

26

27 Bilag 4 - Hødekurver N 1144,,55,, ,,55,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,55 Hødekurver, 0,5 m Lokalplangrænse SIGNATUR 3344 THISTD KOMMUN Teknisk Forvaltning Dato : Mål : 1:3000 Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun veledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes. Luftfoto: DDO copyright COWI 27

28

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

FORSLAG. Butiksområde - Østerbakken 57-59 Thisted. Lokalplan nr. 355 BU-59 December 2009

FORSLAG. Butiksområde - Østerbakken 57-59 Thisted. Lokalplan nr. 355 BU-59 December 2009 FORSLAG Butiksområde - Østerbakken 57-59 Thisted December 2009 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan 3.15. Et boligområde ved Havnsøgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501

Lokalplan 3.15. Et boligområde ved Havnsøgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501 Lokalplan 3.15 Et boligområde ved Havnsøgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501 LOKALPLAN 3.15 - ET BOLIGOMRÅDE VED HAVNSØGÅRD BJERGSTED KOMMUNE FEBRUAR 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan Et nyt boligområde på Lavendelvej. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L11700

Lokalplan Et nyt boligområde på Lavendelvej. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L11700 Lokalplan 1.17 Et nyt boligområde på Lavendelvej Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 21.01.2003 3011501L11700 LOKALPLAN 1.17 - ET NYT BOLIGOMRÅDE PÅ LAVENDEL VEJ Delnr. 2 ca. 1192 m 2 Delnr. 15

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Informationsmateriale Fjordsiden, Heltborg Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Heltborg by... 3 Området ved Fjordsiden... 3 Jordbundsforhold...

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere