42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16"

Transkript

1 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d Punkter til beslutning: a) Budget 2015 (bilag). b) Lejemål: Ny Vestergade (bilag). c) Realkreditbelåning af Kolding Åpark 16, herunder placering af likvider (bilag). d) Fagudbud (bilag). e) Henvendelse til UVM vedrørende IBC s udbud af AVU-undervisning i Kolding. f) Udbetaling af honorarer til bestyrelsesmedlemmer 3. Punkter til drøftelse: a) Årshjul: Den nye erhvervsskolereform i et større perspektiv. b) Strategiseminar for bestyrelsen i Punkter til orientering: a) Status byggeri. b) Opdateret strategi for flytning. c) VEU center Trekanten. d) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt Der serveres drikkevarer/frugt mv. i forbindelse med mødet. Evt. afbud sendes pr. til eller på telefon til Verner. Kolding, den 3. december 2014 Med venlig hilsen Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen formand rektor Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Cvr.nr Telefon:

2 REFERAT Møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse Den 9. december 2014, kl , 42. møde Deltagere: Afbud: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Clara Rigenstrup, Niels Egelund, Karen Skøtt, Christian Haugk, Kim Larsen, Peter Lindberg, Verner Rylander- Hansen, Morten W. Frederiksen (referent). Uddannelseschef Henrik Saul deltog under punkt 3.a Steffen Vitten Pedersen, Rasmus Weber Tiettje Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. oktober Punkter til beslutning: g) Budget 2015 (bilag). h) Lejemål: Ny Vestergade (bilag). i) Realkreditbelåning af Kolding Åpark 16, herunder placering af likvider (bilag). j) Fagudbud (bilag). k) Henvendelse til UVM vedrørende IBC s udbud af AVU-undervisning i Kolding. l) Udbetaling af honorarer til bestyrelsesmedlemmer 3. Punkter til drøftelse: a) Årshjul: Den nye erhvervsskolereform i et større perspektiv. b) Strategiseminar for bestyrelsen i Punkter til orientering: e) Status byggeri. f) Opdateret strategi for flytning. g) VEU center Trekanten. h) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt Referat Mødet indledtes med en rundvisning i det nye bygning. Ad. punkt 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. oktober 2014 Referatet fra mødet den 21. oktober 2014 blev godkendt og underskrevet. Side 2

3 Ad. punkt 2. Punkter til beslutning Ad. punkt 2a) Budget 2015 Bilagene Resultatbudget 2015, Aktivitetsbudgetoversigt 2015, Balancebudget 2015 samt Likviditetsbudget 2015 var udsendt som bilag til dagsordenen. Morten W. Frederiksen gennemgik bilagene. Med hensyn til aktivitet er den største ændring i forhold til 2014 en forventet aktivitetsstigning på AVU på ca. 37 årskursister. Forventningen skyldes, at der med erhvervsreformens adgangskrav forventes at være % af erhvervsskolernes nuværende optag, der har brug for AVU-undervisning for fremadrettet at kunne blive optaget på/gennemføre en erhvervsuddannelse. Herudover oplever vi en stigende søgning af 2-sproget kursister til vores AVU-tilbud. Der forventes et lille fald i aktivitet gennemført som indtægtsdækket virksomhed, hvilket skyldes at samarbejdsprojektet med Kriminalforsorgen udløber til sommer. På ordblindeområdet har vi udpeget en koordinator, der gerne skulle bidrage til at øge undervisningsaktiviteten. Der forventes således en stigning på 20% i aktiviteten på ordblindeområdet. I 2016, 2017 og 2018 forventes en aktivitet svarende til Christian Haugk spurgte til den historiske udvikling i aktiviteten, og Verner Rylander- Hansen redegjorde for udviklingen fra 2010 og frem til nu. Der var været en markant vækst fra omkring 480 årskursister op til de 650 årskursister vi forventer i 2015 og væksten er væsentligst sket på 2-årigt HF. Vi havde oprindeligt forventet en tilsvarende nedgang i HF-enkeltfag, men denne er udeblevet. AVU har været let faldende over de sidste mange år, men forventes nu at stige. Resultatbudgettet med noter viser et forventet underskud i 2015 på 2,24 mio. kr., mens der i overslagsårene forventes et overskud på henholdsvist 1,5 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i Underskuddet i 2015 skyldes en række engangsomkostninger forbundet med flytningen til ny skole. Engangsomkostningerne fremgår af likviditetsbudgettet. Vi har igennem de sidste år genereret et overskud hvert år og har således sparet op til flytningen ved at øge egenkapitalen. Opsparingen skal nu frigøres, og det sker ved at generere et underskud på driften. Det er primært på posten bygningsdrift, at engangsomkostningen fremgår og der er herudover sat penge af på markedsføringsbudgettet i 2015 til indvielse-/indflytningsfest mv. Clara Rigenstrup spurgte til den forventede takstudvikling, idet taxameterindtægterne er ens i 2015 og overslagsårene. Morten W. Frederiksen svarede at Undervisningsministeriet ikke længere laver takstudviklingsprognoser for overslagsårene. Vi har derfor valgt at budgettere med taxametrer i overslagsårene svarende til De vil dog sandsynligvis stige lidt. Omvendt er lønnen fremskrevet med 2% hver år. Dette er årsagen til at overskuddet falder i overslagsårene. Side 3

4 Morten W. Frederiksen oplyste, at der er budgetteret med indgåelse og istandsættelse af lejemål jf. pkt. 2b samt optagelse af et realkreditlån på 56 mio. kr. Balancebudgettets væsentligste poster er optagelsen af vores nye bygning som fuldt færdigt aktiv med 68,4 mio. kr. Der afskrives på bygningen fra ibrugtagningstidspunktet, hvorfor der er ¾ års afskrivninger på bygningen med i 2015 og fuld afskrivning fra 2016 og fremefter. Bygningen afskrives på 50 år til 50% af værdien. Etableringstilskuddet fra Undervisningsministeriet på ca. 40 mio. kr. er trukket fra bygningens værdi. Dette er grunden til at bygningen optages med 68 mio. kr. selvom anlægsbudgettet har været på samlet set 108 mio. kr. Herudover optages ombygningen af lejemålet Ny Vestergade som et aktiv. Ombygningen afskrives over 3 år, fordi det er den periode, vi forventer at været bundet af lejekontrakten. Under posten deposita optages et depositum svarende til 3 måneders leje af Ny Vestergade, hvilket er depositummet i henhold til udbudsmaterialet. På passivsiden falder egenkapitalen fra 2015 til 2016 som udtryk for driftsunderskuddet i 2015, men stiger de efterfølgende år, hvor der budgetteres med overskud. Desuden fremgår vores realkreditlån under posten langfristet gæld med 56 mio. kr. i 2015 Bestyrelsen vedtog budget 2015 i henhold til de fremsendte bilag. Ad. punkt 2b) Lejemål: Ny Vestergade Bilaget Leje Ny Vestergade samt Notat om indgåelse af lejemål Ny Vestergade var udsendt som bilag til dagsordenen Verner Rylander-Hansen oplyste, at den aktiviteten vi forventer pr. 15. januar 2015 ikke vil kunne være i den nye bygning. Der mangler plads i forhold til en række hold med januarstart samt et GSK-turbohold der forventes afviklet i det sene forår. Herudover er der problemer med at rumme den nye aktivitet som følge af erhvervsskolereformen. Baggrunden for pladsmanglen er, at Undervisningsministeriet oprindeligt kun ville godkende et anlægsbudget, baseret på vores aktivitet i 2008 korrigeret for en del af aktiviteten på det 2-årige HF. Aktiviteten nu er væsentligt højere. Vi har herudover måtte inddrage et klasselokale til lærerforberedelse som følge af OK 13, og vi vurderer umiddelbart at vi ikke kan frigøre lokaler ved at lave længere skoledage, da vi risikere fravær og frafald. Det vurderes, at der kan være op til 575 årskursister i den nye skole. Vi har kigget rundt, og lejemålet Ny Vestergade er det bedste bud vi har fundet. Det er umiddelbart i underkantet af, hvad vi har brug for, men omvendt er der ingen grund til at leje lokaler, som vi ikke garanteret kan fylde op. Med erhvervsskolereformen indføres et karakterkrav på 2 for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Det er HansenBergs vurdering, at ca. 10% af deres optag ikke vil kunne leve op til disse krav. Pt. er gennemsnitsalderen på HansenBerg 26 år, og derfor vil målgruppen sandsynligvis øges til os, hvis de ikke kan leve op til adgangsbegrænsningen. Side 4

5 Ministeriet har meldt ud, at de forventer, at VUC erne kan udbyde kortere forløb ned til 6 uger, og at sektoren skaber kapacitet til, at de kursister, der ellers ikke kan opfylde karakterkravene i august 2015 kan få undervisning hos os frem til optagelsen. Bestyrelsen drøftede alternative placeringer af et lejemål. Verner Rylander-Hansen oplyste, at hvis lejekontrakten indgås med en bindingsperiode på 3 år, vil vi få en nedsættelse af husleje stort set svarende til ombygningsudgifterne. Kolding HF & VUC vurderer, at skolen vil have brug for pladsen i minimum 3 år. Bestyrelsen drøftede vilkårene i udkastet til lejekontrakt. Bestyrelsen vedtog, at bemyndige rektor Verner Rylander-Hansen til at forhandle vilkårene for en lejekontrakt med en bindingsperiode på 3 år samt indgå en lejekontrakt, når vilkårene var forhandlet på plads. Ad. punkt 2c) Realkreditbelåning af Kolding Åpark 16, herunder placering af likvider Oversigtstabel over LRs realkreditlån samt Notat om optagelse af realkreditlån var udsendt som bilag til dagsordenen. Morten W. Frederiksen gennemgik bilagene. Som udgangspunkt lægges der op til optagelsen af et realkreditlån på 56 mio. kr., hvoraf halvdelen udgøres af et fastforrentet 2 % lån med en løbetid på 20 år og den anden halvdel udgøres af et F5-lån med en løbetid på 30 år. Morten W. Frederiksen oplyste, at et låneoptag på 56 mio. kr. er i overkanten af, hvad skolen har brug for, men, at lånet ville sikre skolen et stærkt likviditetsberedskab. Morten W. Frederiksen orienterede herudover om placering af overskydende likviditet. Det bedste afkast opnås på vores værdidepot, og skolen forventer en gang om året at vurderer behovet for justering af depotets størrelse. Samlet set er det gennemsnitlige afkast på ca. 2 % i 2014, hvilket dækker over, at forrentningen har været stigende igennem 2014 og i 4. kvt. var over 2%. Bestyrelsens drøftede låneoptaget og låneprofilen. Bestyrelsen vedtog, at der rundsendes en uddybende risikovurdering af realkreditbelåningen. Kurt Nielsen-Dharmaratne foreslog, at optage et lån på 53 mio. kr., men få indarbejdet et lånetilsagn om 3 mio. kr. på vilkår svarende til de 53. mio. kr. Dette indarbejdes som en del af risikovurderingen. Det blev aftalt, at bestyrelsen tager stilling til låneoptaget på baggrund af risikovurderingen. Ad. punkt 2d) Fagudbud Notaterne HF fagudbud 2015 samt AVU fagudbud 2015 var udsendt som bilag til dagsordenen. Side 5

6 Verner Rylander-Hansen gennemgik det udleverede bilag. Den største ændring på HF er, at sporerne på vores 2-årige HF ændrer navne. Verner Rylander-Hansen gennemgik perspektiver for en gymnasiereform. Det er stort set sikkert, at der med en gymnasiereform vil komme adgangskrav til de gymnasiale uddannelse. PÅ Kolding HF & VUC vil det påvirke vores 2-årige HF, mens HF-enkeltfag ikke er omfattet af reformen. På HF-området diskuteres mest muligheden for at kunne give årskarakterer på HF. Karen Skøtt fortalte, at lærerne allerede nu giver standspunktkarakteren 2 gange om året. På forespørgsel fra Karen Skøtt oplyste Verner Rylander-Hansen, at vi vil arbejde henimod, at små 2. årsklasser på det 2-årige HF kan sammenlæses i nogle fag. Bestyrelsen vedtog fagudbuddet og bemyndigede samtidigt ledelsen til at tilpasse fagudbuddet i forhold til efterspørgsel og behov mv. Ad. punkt 2e) Henvendelse til UVM vedrørende IBC s udbud af AVUundervisning i Kolding Verner Rylander-Hansen redegjorde for, at IBC kører et projekt med navn i Unge i centrum, der udbydes i henholdsvis Fredericia og Kolding. Undervisningen udbydes formelt set som AVU-undervisning og finansieres af AVU-taxameter. Så længe IBC overholder bekendtgørelser mv. vurderes udbuddet, at være uproblematisk i Fredericia, fordi IBC har en udbudsgodkendelse til at udbyde AVU-undervisning i kraft af fusionen med VUC Fredericia. I Kolding er det derimod, efter Verner Rylander-Hansens vurdering, kun Kolding HF & VUC, der har udbudsgodkendelse til at udbyde AVU-undervisning, og dermed udgør IBC s tilbud en ikke lovligt aktivitet, der underminerer Kolding HF & VUC s AVU-aktivitet. Problemet med den efter vores vurdering- ulovlige konkurrence er, at tilbuddet er sammensat, så det reelt ikke er kompetencegivende for kursisterne. Det betyder, at IBC ikke efter et 12-ugers forløb kan tilbyde deres kursister noget yderligere uddannelse på baggrund af forløbet. Når kursister følger AVU-undervisning på Kolding HF & VUC er undervisningen kompetencegivende i forhold til kursistens fremtidige uddannelsesplaner. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, om det er noget der generer os og om det er til gavn for de unge mennesker. Verner Rylander-Hansen redegjorde for, at kursisterne ikke efter hans vurdering får gavn af forløbene ud over, at de bliver beskæftiget i 12 uger. Endvidere udgør tilbuddet et problem for os, fordi vi ikke får den aktivitet vi kunne have. Blandt andet bruger Kolding Kommunen tilbuddet flittigt. Verner Rylander-Hansen oplyste i øvrigt, at Unge i Centrum udbydes af IBC s kursusafdelingen ikke af deres VUC. Verner Rylander-Hansen oplyste, at Kolding HF & VUC med en bestyrelseshenvendelse til Undervisningsministeriet ønsker at få afklaret ministerets holdning til tilbuddets lovlighed. Mener ministeriet, at tilbuddet er lovmedholdeligt, vil vi også udbyde det. Mener ministeriet Side 6

7 ikke, at tilbuddet er lovmedholdeligt, bør IBC ikke udbyde det. I stedet bør kursisterne gå hos os på ordinære AVU-forløb og få en kompetencegivende uddannelse over et år. Der var opbakning til, at bestyrelsen foretager en henvendelse til Undervisningsministeriet. Verner Rylander-Hansen afstemmer en brev med formanden. Brevet rundesendes til bestyrelsen. Ad. punkt 2f) Udbetaling af honorarer til bestyrelsesmedlemmer Verner Rylander-Hansen redegjorde for indholdet af Cirkulære for særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner. Verner Rylander-Hansen oplyste, at Kurt Nielsen-Dharmaratne får formandshonorar, og herudover er vores indstilling, at Clara Rigenstrup og Niels Egelund kan modtage et vederlag på kr. i 97-niveau. Bestyrelsen vedtog at udbetale honorar i henhold til Kurt Nielsen-Dharmaratne, Clara Rigenstrup og Niels Egelund. Ad. punkt 3: Punkter til drøftelse Ad. punkt 3a) Årshjul: Den nye erhvervsskolereform i et større perspektiv. Verner Rylander-Hansen gennemgik et slide-show, der er vedhæftet dette referatet. Verner Rylander-Hansen oplyst herudover, at vi forventer at lave en ansøgning til Region Syddanmark om tilskud til et evaluerings- og dokumentationsprojekt. Vi vil gerne have belyst, om de initiativer vi igangsætter virker i forhold til kursisterne søgning, adgang og efterfølgende gennemførsel til erhvervsskoleforløb. Vi bliver med andre ord nødt til fra starten at følge op på, om de tilbud vi udvikler, virker. Vi regner med at 1. forløb iværksættes fra det tidlige forår Ad. punkt 3b) Strategiseminar for bestyrelsen i 2015 Kurt Nielsen-Dharmaratne fortalte, at byggeriet har fyldt meget de sidste par år, og at hans indstilling er, at det vil være hensigtsmæssigt at få nogle mere overordnede drøftelser. Kurt Nielsen-Dharmaratne foreslog derfor, at bestyrelsesmødet i juni 2015 laves om til et strategiseminar. Det blev aftalt, at det planlagte bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 erstattes af et heldagsseminar fra kl. 9 morgen og afsluttes med middag. Ad. punkt 4: Punkter til orientering Side 7

8 Ad. Punkt 4a) Status byggeri Verner Rylander-Hansen redegjorde for, at vi fortsat forventer, at byggeriet bliver færdigt medio februar 2015 og at flytningen kommer til at foregå i uge 11. Det betyder, at vi kan forlade vores nuværende lejemål ved udgangen af marts Ad. Punkt 4b) Opdateret strategi for flytning Bilaget Flyttestrategi blev omdelt på mødet Morten W. Frederiksen redegjorde for, at vores strategi for flytningen er blevet udspecificeret på enkeltopgaver. Da flytningen skal foregå på 1 uge, er det meget vigtigt, at processen er ordentligt planlagt, fordi mange elementer er afhængige af hinanden. Endvidere skal vi forsat kunne håndtere en eventuelt udskydelse af afleveringsdatoen. Morten W. Frederiksen oplyste, at det navnlig er opgaven omkring møblering, der er central at få færdiggjort lige nu. Verner Rylander-Hansen redegjorde for, hvordan vi forventer at forære to kunstværker til henholdsvis et museum og et plejehjem. Der er tale om to meget store værker, som auktionshuset Bruun Rasmussen har vurderet som ikke salgsbare på grund af størrelsen. Det ene værk er en serie på 12 store malerier, der skildrer årstiderne. Dette forventer vi at forære til et eller flere plejehjem i Kolding. Det andet er et værk, der er udarbejdet specielt til vores nuværende bygning. Dette forventes foræret til enten Vejle Kunstmuseum eller Trapholt. Herudover har personalet fået mulighed for at købe kunstværker der ikke medtages i den nye bygning til 20 % under den vurdering Bruun Rasmussen har fastsat. Ad. punkt 4c) VEU-center Trekanten Punktet udgik. Ad. Punkt 4.d) Nyt fra Kursistrådet Punktet udgik. Ad. Punkt 5: Evt. Mødet blev afsluttet KL forlod mødet kl og HS forlod mødet kl Næste møde afholdes tirsdag den 24. marts 2015 kl i Kolding Åpark 16. Side 8

9 Referatet modtaget og læst: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand) Clara Rigenstrup Kim Larsen Christian Haugk Niels Egelund Peter Lindberg Steffen Vitten Pedersen Rasmus Weber Tiettje Karen Skøtt Verner Rylander-Hansen (Rektor) Side 9

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 I mødet deltog: Jonna Jensen, Christian Aagaard, Anny Overgaard, Ole Mynster Herold. Fra ledelsen deltog Marianne Dose

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde onsdag d. 5. februar 2014 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, August Lohse, Jonathan Tümmler, Jens

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere