Ond optimisme og viljen til lykke. Der er for tiden E S S A Y AF SANNE FRÆER ANDERSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ond optimisme og viljen til lykke. Der er for tiden E S S A Y AF SANNE FRÆER ANDERSEN"

Transkript

1 78 Ond optimisme og viljen til lykke AF SANNE FRÆER ANDERSEN Det liberale dogme enhver er sin egen lykkes smed er tilbage med fornyet relevans. Neoliberal ideologi har i mange vestlige demokratier bevirket en afpolitisering af samfundsmæssige forhold, en afpolitisering som går hånd i hånd med psykologiseringen af stadigt flere kollektive domæner. Dette forhold kalder på en gentænkning af følelsers betydning og det feministiske credo det private er politisk. E S S A Y Der er for tiden en bred interesse for følelser og affekt i academia (Gregg & Seigworth (red): The Affect Theory Reader (2010), Clough & Halley (red): The Affective Turn (2007), Liljeström & Paasonen (red): Working with Affects in Feminist Readings (2010). Denne interesse samler sig ikke omkring en bestemt skole eller videnskabelig tradition, men er snarere en mangfoldighed af disciplinære endsige postdisciplinære vinkler som anskuer temaet, eller konstituerer analyseobjektet, fra divergerende positioner og med forskellige nomenklaturer. Følelser og affekt er et varmt emne inden for blandt andet sociologi, historie og psykologi såvel som i robotteknologi, neuroscience, kybernektik og bioinformatik. Feltet er således stærkt differentieret og samtidig kendetegnet ved erkendelsesmæssige og metodiske overlap. Interessen for følelser og affekt forklares ofte som en reaktion på den lingvisme, der siges at følge med de poststrukturalistiske, dekonstruktive og konstruktivi-

2 OND OPTIMISME OG VILJEN TIL LYKKE 79 stiske linjer, som har præget ikke bare humaniora, men også natur-, medicin- og statskundskaberne gennem de seneste 3-4 årtier. Således tegnes konturerne af en affektiv vending som først og fremmest er en vending fra epistemologi til ontologi, fra tekst til krop. Interessen for følelser og affekt er dog ikke nødvendigvis erklæret ontologisk eller interesseret i mennesket. Og der hvor interessen for følelser og affekt er mest menneskelig, afviger den nogen gange så meget fra de institutionelle forskningstraditioner at den kan kaldes postteoretisk. Eller endda terapeutisk. 1 Køns- og postkoloniale studier har en historisk særinteresse i og tradition for at arbejde med følelser og affekt. Følelser er fornuftens anden, og i de vestlige vidensinstitutioner har forskellige former for rationalisme og empirisme udgrænset fx retorik og religion reciprokt med udgrænsningen af følelserne og det kvindelige. 2 Feministiske og postkoloniale studier har vist, hvordan den filosofiske tradition har været, og stadig er, bundet af et kønnet og racialiseret krop/sind-hierarki med hvilket følelser konstitueres gensidigt med det irrationelle, det fysiske, det naturlige, det partikulære, det private, den sorte og kvinden (Koivunen 2010: 10). SARA AHMED OG LAUREN BERLANT- EN INTRO Jeg beskæftiger mig i dette essay med to væsentlige eksponenter for, hvad man har kaldt Den affektive vending i queer- og postkoloniale studier, nemlig Sara Ahmed og Lauren Berlant. 3 Hensigten med essayet er todelt. For det første ønsker jeg at introducere til Sara Ahmeds greb om følelser og affekt som det udfolder sig i bogen The Cultural Politics of Emotion. I stedet for at placere følelser og trivsel i fx det private eller i psykologien, giver Ahmed en indsigt i, hvordan følelser former politik, nationalitet og andre kollektive koreografier. Hendes perspektiv står i stærk kontrast til den ovennævnte neoliberale individkultur og taler for et kollektivt forandringsarbejde. I essayets anden del giver jeg to eksempler på, hvordan og hvorfor kønsforskningen forholder sig til den kulturelle økonomi, vi kalder det gode liv. Jeg skitserer en række lykkekritiske pointer fra Ahmeds The Promise of Happiness og runder essayet af med en anbefaling af Berlants Cruel Optimism. Både Ahmed og Berlant analyserer og dekonstruerer de følelsesmæssige strukturer og regulativer som (per)former/reproducerer normer for glæde, succes, håb, det gode liv, det efterstræbelsesværdige, lykken osv. Essayet vil både på og mellem linjerne indeholde spor af terapi, tydeligst med introduktionen til Ahmeds feministiske figur Den feministiske Glædesdræber. Sara Ahmed beklæder et professorat i Race and Cultural Studies ved Department of Media and Communications, Goldsmith. Hun undersøger, hvordan kroppe, objekter og verdener folder sig ud og tager form i mødet med andre. Hvordan magt sikres og udfordres i hverdagslivets differerende formationer, i institutionelle kulturer og i produktionen af national identitet. I bøgerne The Cultural Politics of Emotion (2004) og The Promise of Happiness (2010) er Ahmed særligt interesseret i, hvordan specifikke grupper, individer og kroppe konstitueres, privilegeres, underordnes eller udgrænses omkring sociale akser af gode/dårlige følelser. Lauren Berlant er George M. Pullman, Professor i engelsk ved University of Chicago. Gennem de seneste tyve år har hun interesseret sig for offentlige følelser, affektive medborgerskaber og for, hvad hun samlende kalder national sentimentalitet. Hun interesserer sig for, hvordan den intime offentlighed fungerer i affinitet til normative kærlighedsmodi og til loven. Derudover er hun medstifter af Feel Tank Chicago, en føletank bestående af akademikere såvel som af kunstnere og aktivister. Feel Tank Chicago har arrangeret depressionsdemonstrationer og følelseskonferencer. På deres mer-

3 80 chandise står der Depressed? It might be political. I bogen Cruel Optimism (2011) giver Berlant en bred karakteristik af et historisk nu, som hun blandt andet beskriver med udtrykket det neoliberale sensorium. Berlant skitserer en ny affektiv samfundsklasse, prækariatet, som går på tværs af de økonomiske klasser; Cruel Optimism er med en henvisning til Occupy-bevægelsen blevet kaldt et affektivt portræt af de 99%. TEORI, TERAPI, POLITIK Cruel Optimism og The Promise of Happiness rummer både mere og mindre eksplicitte kritikker af, hvad man kan kalde neoliberale tidsåndsmarkører. Berlant og Ahmed taler om affektive strukturer af henholdsvis ond optimisme og pligten til glæde i terapiens tidsalder. Det er dette essays præmis, at vi i Danmark gennemgår en stærkt tiltagende neoliberalisering af samtlige tilværelsens aspekter. Neoliberalismen er blandt andet en effektiv afpolitisering af strukturelle og samfundsmæssige udfordringer, som medfører en stigende individualisering af kollektive problemer. Et eksempel kan være, at fagforeningerne er på retur samtidig med, at individuel coaching bliver mere og mere almindeligt. Det er op til den enkelte at levere ikke bare varen, men også et sundt sind og virkelyst. Den norske psykolog og filosof Ole Jacob Madsen har i bogen Den terapeutiske kultur (2010) beskrevet en række sammenhænge mellem neoliberal ideologi og psykologiseringen af stadigt flere sfærer i samfundslivet, fx forbrug, religion, virksomhedsledelse, selvhjælp, idræt, arbejdsliv, økonomi og politik. Når psykologiske tænkemåder og metoder vinder hævd, når psykologien og sindet bliver den primære horisont for den menneskelige tilværelse, sker det på bekostning af en særlig forståelse af forholdet mellem individuelle og samfundsmæssige forhold. Nina Trige Andersen skriver i Information om neoliberalismen, at den er en smilende magt, der ønsker, at du har det godt, og som sådan svær at kritisere (Trige Andersen 2013). Jens Malling har i en kronik samme sted stillet spørgsmålet: Er psykologien samfundets håndlanger (Malling 2013)? Han beskriver sindet som en resurse, der forvaltes på markedspræmisser. Vi skal have det godt, så vi kan gøre det bedre. Mange personer oplever stress, angst og depression og mange går i en form for terapi. De fleste former for psykologisk behandling er ekstremt fokuseret på individet og handler om at istandbringe og optimere dette. På den måde tager psykologien del i tendensen til at individualisere de samfundsmæssige problemer samtidig med, at den understøtter den tiltagende vækst- og effektiviseringsdogmatik i Danmark. Dette forhold sender alle på følelsesmæssigt overarbejde i et vanskeligt overskueligt sammensurium af arbejdsliv, privatliv, følelser, trivsel, politik og økonomi: Vi vil jo gerne have det godt. Det er ikke sådan lige at stille sig uden for terapeutiske og psykologiske kulturer, foruden hvilke mange følelser, tanker og samtaler ville være umulige. Siden Foucault har meget feminisme og kønsforskning haft et akavet forhold til psykologien som institution og diskurs. Det er nødvendigt at problematisere psykologien som videnskab, statsautoriseret psykologisk praksis, vestlig selvhjælpskonsumerisme og coachingkulturer al den stund, at disse reducerer den menneskelige tilværelse til et snævert og apriorisk repertoire af psykologiske kausalitetsstrukturer, udvalgte traumekomponenter, succeskriterier og justeringer mod et bedre sind. Samtidig findes der i feminismen og i kønsforskningen en stærk tradition for at blande teori, terapi og politik. Tænk fx på kønsforskelsfeministernes ecriture feminine, bevidstgørelsesgrupper, basisgrupper, hvor gruppeterapi og samfundskritik konstituerer hinanden gensidigt og feministiske figurationer, som kan anskues som en form for kognitiv terapi. 4. Sara Ahmed bidrager, som vi skal se, til denne tradition med en (re)lancering af figurationen Den feministiske Glædesdræber.

4 OND OPTIMISME OG VILJEN TIL LYKKE 81 FØLELSERNES POLITIK Ahmeds arbejde med følelser og affekt er bl.a. performativt anlagt. Det er således en central pointe at hun ikke definerer, hvad følelser og affekt er, men derimod undersøger, hvad følelser og affekt gør. Hun beskriver sit ærinde således: I explore how emotions work to shape the surfaces of individual and collective bodies. Bodies take the shape of the very contact they have with objects and others. My analysis proceeds by reading texts that circulate in the public domain, which work by aligning subjects with collectives by attributing others as the source of our feelings (Ahmed 2004: 1). Således tager Ahmed del i teoretiseringerne af måden, hvorpå der produceres identitet og andethed. Når hun beskriver kroppe som følelsesformede, mener hun, at individer såvel som grupper orienterer sig efter følelser på den måde, at visse objekter eller praksisser kobles med visse følelser. Disse følelser er ikke immanente, men er nærmere bestemt en effekt af den kulturelle cirkulation af følelser. Det er Ahmeds ærinde at undersøge, hvordan objekter, materielle som immaterielle, ofte opfattes som årsag til følelser til trods for, at disse følelser snarere er en effekt af den følelsesmæssige orientering fra eller imod disse objekter. I et queerfænomenologisk perspektiv har Ahmed formuleret at: [...] the practices of thinking are not separated from the realm of the body but are implicated in the passion, emotions and materiality that are associated with lived embodiment. (Koivunen 2010: 13). I dette udsagn er den teoretiske pointe og opfordring at overskride krop/sind-hierarkiet en både aldeles oplagt og, synes det, næsten uoverkommelig bevægelse post cogito. I The Cultural Politics of Emotion undersøger Ahmed, hvordan også det kulturelle spektrum af følelser og affekt etableres omkring et socialt magt- og værdihierarki. Der findes høje og lave følelser, og i visse sammenhænge kan de rette følelser sanktionere en kulturel kapital, som er mere værdifuld end den sunde fornuft; de passende følelser kan facilitere et relativt højere stadie i evolutionistiske modernitetsdiskurser. Dette forudsætter selvfølgeligt en konstruktion og afmærkning af grupper eller individer med subalterne, inferiøre følelser. Mons Bissenbakker Frederiksen har, delvist inspireret af Sara Ahmed, skitseret følgende landkort over følelsesladede stereotypiseringer: modige mænd, hysteriske kvinder, aggressive lesbiske, forvirrede biseksuelle, sydlandske temperamenter, asiatisk ydmyghed, arabisk æresfølelse, sentimentale underklasser, følelseskolde overklassefamilier osv. (Bissenbakker Frederiksen & Nebeling Petersen 2012: 5). Ahmed skitserer to hovedtendenser i den humanistiske tænkning omkring følelser og affekt (Ahmed 2004: 8). Den ene kalder hun inside out-modellen, hvor følelser anskues som noget, der findes mere eller mindre dybt i kroppen og kommer til udtryk som en væsentlig del af det moderne essentialistiske subjekt. Med den anden model, outside in, beskriver hun de konstruktivistiske teorier, hvor følelser er kulturelt konstruerede og internaliseres i eller indskrives på den passive krop. Selvom følelser i det sidste perspektiv er et sociokulturelt anliggende, implicerer modellen, ligesom den essentialistiske, en statisk opfattelse af følelser som noget vi har. I inside out-modellen tager følelser karakter af en form for sandhedsbærende autenticitet, hvor de i outside in-modellen er undertrykkende, magtmæssige og på sin vis falske. Ahmeds tilgang til følelser er imidlertid ikke et både-og, hvor følelser på samme tid er psykologiske immanente og socialt konstruerede: Rather, I suggest that emotions are crucial to the very constitution of the psychic and the social as objects, a process which suggests

5 82 that the objectivity of the psychic and social is an effect rather than a cause. In other words, emotions are not in the individual or the social, but produce the very surfaces and boundaries that allow the individual and the social to be delinated as if they are objects. (Ahmed 2004: 10) Ahmeds analyser er først og fremmest en undersøgelse af følelsernes sociopolitiske magt. Hun forskyder en opfattelse af følelser som sådan til en beskrivelse af objekter eller reifikationer af følelser, som cirkulerer og bevæger. Kroppe, individer og objekter refererer ikke blot til diskursive eller materielle organismer, men tænkes som inkommensurable bevægede og bevægelige affektive aflejringer. Følelser er desuden klistrende og visse objekter bliver overklistrede eller overmættede med visse følelser. Andre objekter, praksisser og domæner synes at være helt uden følelser eller bestemt af kontrollerede følelser. Det er i denne sammenhæng en vigtig pointe, at også størrelser som beherskelse, følelseskulde og kontenance er følelser, dvs. har at skaffe med affektive og følelsesmæssige investeringer og cirkulationer. Både det kølige overblik og den benhårde kalkule er følelsesmættede og bevægende størrelser at det ikke føles sådan er netop en følelse. Et centralt spørgsmål hos Ahmed lyder: hvorfor er sociale transformationer så svære at opnå? Hun undersøger specifikt følelserne smerte, had, frygt, afsky, skam, kærlighed og queer følelser. Hvordan er disse følelser med til at skabe og opretholde magtasymmetrier mellem grupper, stater, individer? Jeg skal her give et eksempel fra kapitlet The Contingency of Pain. Smerte opfattes i Vesten gerne som en privat og endda ensom følelse. Samtidig indgår smerten ofte i offentlige diskurser med det formål at vække til individuel, kollektiv eller national respons på uretfærdighed eller elendighed. Ahmed bruger et eksempel fra et brev som organisationen Christian Aid har sendt ud til sine bidragsydere. Brevet handler om minerydning i et krigsramt område. I sådanne sammenhænge vil det ofte være tilfældet, at smerten hos de mennesker, som oplever uretfærdighed, transformeres til tristhed eller medfølelse hos den eller de modtagere, som skal bevæges til handling. Denne transformation er kompleks. For det første belejres gruppen af uretfærdigt behandlede med en smerte, som bliver den måde, vi overhovedet kan tænke gruppen på. For det andet vil der, når deres smerte bliver vores smerte, ske en appropriering som forandrer, og måske endda neutraliserer, deres smerte til vores sorg eller tristhed: It is not so much that we are with them by feeling sad; the apparently shared negative feelings do not position the reader and victim in a relation of equivalence [ ]. Rather, we feel sad about their suffering, an aboutness that ensures that they remain object of our feeling (Ahmed 2004: 21). Hvilket altså udelukker, at de kan være subjektet for de følelser, som vi tilskriver dem, og at de overhovedet kan komme til udtryk og blive hørt på egne præmisser. På den måde kan den sociale cirkulation af smerte være med til at passivisere og underordne de individer, som oplever elendighed i forhold til de subjekter som synes at dele, men i grunden overtager smerten. Ahmed antyder, at denne struktur kan være et væsentligt element i den måde Vesten (the Western gaze) holder sig hævet over ikkevestlige stater eller grupper. Også i sammenhænge hvor det netop er vestlige foranstaltninger, som har kostet smerte i første omgang. VILJEN TIL LYKKE I The Promise of Happiness sætter Ahmed sit forehavende i forbindelse med en række nyere feministiske studier af følelser og affekt (Ahmed 2010: 13). Hun nævner værker af Berlant, Sedgwick, Cvetkovich, Brennan,

6 OND OPTIMISME OG VILJEN TIL LYKKE 83 Probyn, Ngai, Munt, Love og Woodward, og bemærker, at denne første runde af køns- og queerpolitisk affektteori ofte tager afsæt i dårlige følelser. Som vi har set ovenfor med Ahmed som eksempel beskæftiger disse studier sig med den kulturelle cirkulation og forhandling af negativt mærkede følelser som fx had, frygt, angst, vrede, afsky og skam! Følelser som i vestlig kultur klistrer sig til, eller slet og ret konstituerer, varianter af subalterne identitetskategorier og derfor kalder på kritiske strategier til genforhandlinger. I forlængelse heraf undersøger Ahmed i The Promise of Happiness en række socialpolitiske aspekter, som knytter sig til de positivt mærkede følelser glæde og lykke. Og al den stund det giver mening at tale om en bevægelse fra dårlige følelser til gode følelser en vending i vendingen kan vi altså sige, at den første runde af kønspolitisk og postkolonial affektteori dekonstruerer det dårlige ved dårlige følelser, og at den anden runde dekonstruerer det gode ved gode følelser. Berlants Cruel Optimism kan siges at være en del af sidstnævnte bestræbelse. I indledningen til The Promise of Happiness stiller Ahmed spørgsmålet: Why Happiness, Why Now? (Ahmed 2010: 1). Hun giver tre begrundelser: to som handler om lykke og én som handler om ulykke. Den første begrundelse henter hun i, hvad hun kalder the new science of happiness. I akademia findes der i dag en veletableret lykkevidenskab, hvis præmis det er, at lykken kan måles og analyseres hos individer såvel som hos grupper og stater. Et eksempel er de internationale indekser over respektive befolkningers lykkeniveau. Visse forskningsprojekter har til formål at demontere den forestillede kausalitetsstruktur økonomisk velstand lykke. På den måde bliver lykken en selvstændig økonomi, en resurse, som standardiseres og optræder paritetisk med internationale (vestlige) værdisystemer som fx BNP. Således udgør lykke et magtfuldt modernitets- og progressionsperformativ der, ligesom andre vestlige udpræget individbaserede standarder, som fx IQ og Menneskerettighederne, bygger på specifikke, regionale, historiske konceptualiseringer. At måle lykke forudsætter en konstruktion af lykke, en lykkeapriori: The science of happiness could be desribed as performative: by finding happiness in certain places, it generates those places as being what should be promoted as goods. Correlations are read as causalities, which then become the basis of promotion. (Ahmed 2010: 6) Forskningen opererer med specifikke lykkeårsager, og for eksempel fungerer ægteskabet som en evidensbaseret lykkeindikator. Lykken måles der, hvor den forventes at være, dvs. inden for nogle snævre rammer, som privilegerer kernefamilien og vestlige fantasier om borgerlig frihed og demokratisk indflydelse. Selv når lykken meldes savnet: Ahmed refererer til en lykkekrise, som flankerer den økonomiske af slagsen hvor der jo netop kan tales om to separate kriser, fordi videnskabelige standardiseringer har gjort lykken til en økonomi for sig. Men lykkekrisen fører ikke til en kritik eller genforhandling af standarderne for lykke. Ahmed skriver: What is striking is that the crisis in happiness has not put social ideals into question and if anything has reinvigorated their hold over both psychic and political life. The demand for happiness is increasingly articulated as a demand to return to social ideals, as if what explains the crises of happines is not the failure of these ideals but our failure to follow them. (Ahmed 2010: 7) Ahmeds anden begrundelse for at beskæftige sig med lykke er positiv psykologi. Eller nærmere bestemt den indflydelse på arbejds- og hverdagslivet, som varianter af positiv psykologi har haft gennem de seneste 20 år. Hvor lykkevidenskaben korrigerer økonomernes tendens til at fokusere på økonomisk vækst på bekostning af lykke,

7 84 korrigerer positiv psykologi psykologiens tendens til at fokusere på negative følelsestilstande på bekostning af positive. Med den positive psykologi, som måske har gjort sig fortjent til neoliberalismens mest tilfredse smiley, er glædesimperativet absolut. Glæden instrumentaliseres og effektiviseres: At have det bedre, er at være bedre. I positiv psykologi er glæden, ifølge Ahmed, mindre en ret end en pligt. Til gengæld skal man virkeligt kæmpe for sin ret til ulykke. I Danmark er dybdehermeneutiske, tilbageskuende terapiformer trådt i baggrunden til fordel for især den kognitive terapis fremadrettede ambition om at tilegne individet konstruktive tankestrukturer. Men også varianter af positiv psykologi er efterhånden velrepræsenteret i medier, politik, virksomheder, coaching, kommunal sundhedsfremme, markedsføring, hos jobkonsulenter osv. Ahmeds ærinde er nu ikke at etablere et alternativt begreb om lykke, ej heller at bane vejen for en mindre dubiøs og mere autentisk lykke for de kritiske. The question that guides the book is not so much what is happiness? but rather what does happiness do? (Ahmed 2010: 2). I kapitlet Happy Objects beskriver hun, hvordan individer og grupper gestalter den nærmeste sfære ved at orientere sig mod happy objects og ved at vende sig væk fra andre. What we like is what we are like. Eksempler på happy objects kan være en klart defineret nationalitet, familien, ægteskab, demokrati, frihed, multikultur, sundhed, kontrol, tryghed, økologi osv. Proximitet til og associationer med lykkeobjekterne former, i fænomenologisk forstand, vores verdener. Ahmed problematiserer på den måde en elementær orientering efter dikotomien god/dårlig, hvor god og dårlig er effekter af affektive cirkulationer og investeringer frem for kvaliteter ved objektet: Objektet er jo, ifølge Ahmed, netop formet af følelsesmæssige investeringer. Vejene til lykke er brolagt med normer for intimitet, kropsstørrelse, sundhed, balance. Hvilke veje og rum findes når for eksempel det romantiske parforhold i ledtog med reproduktionsimperativet udgør et så basalt løfte om lykke, at et liv uden lige præcis det håb eller det løfte synes umuligt? Er tilværelsen indrettet efter specifikke happy objects, hvis affektionsværdi er så stor at et tab ville være et tab af selve livet? Det er ikke så vigtigt om lykkeobjekterne holder hvad de lover, for det gør de selvfølgeligt ikke, det vigtige er, at de virker som efterstræbelsesværdige former for liv og veje at gå. Hvad kan hente gyldighed som et godt liv? Hvilke gode liv har mulighed for at komme til udtryk og for hvem? Sara Ahmed skriver sig ind i traditionen af transgressionsfilosofier og opfordrer til at dræbe glæden: To kill joy [ ] is to open up a life, to make room for life, to make room for possibility, for chance (Ahmed 2010 : 20). Og så er vi fremme ved bogens tredje begrundelse for at arbejde med lykke, den begrundelse som handler om ulykke. The Promise of Happiness er først og fremmest et arkiv for, og dokumentation af, ulykke. Bogen er tilegnet Audre Lorde ( The Uses of Anger: Women Responding to Racism ) og de tre hovedkapitler hedder Feminist Killjoys, Unhappy Queers og Melancholic Migrants. Ahmed skriver: Can we rewrite the history of happiness from the point of view of the wretch? If we listen to those who are cast as wretched, perhaps their wretchedness would no longer belong to them. The sorrow of the stranger might give us a different angle on happiness not because it teaches us what it is like or must be like to be a stranger, but because it might estrange us from the very happiness of the familiar (Ahmed 2010: 19). Med The Promise of Happiness udfordrer Ahmed konventionerne for institutionelle arkivers hvad og hvordan. 5 Ahmed problematiserer en sjældent udfordret konsensus, som findes på tværs af tankesystemer i den filosofiske tradition: At lykken er god. Det-

8 OND OPTIMISME OG VILJEN TIL LYKKE 85 te ærinde går hånd i hånd med et DIY-terapeutisk bevidstgørelsesprojekt: Det bevidste glædesdrab. Følelser som fx vrede har gennem tiderne været med til at diskvalificere visse erfaringer når kulturen dokumenteres. Hun videreformidler en gruppe historiske eksempler på ulykke, som dermed får et samlet udtryk og bliver en værdigfuld viden. En form for viden som ofte går tabt pga. den institutionelle bekvemmelighed. Hun beskæftiger sig specifikt med den diskursive og affektive kobling mellem feminisme og institutionelt/politisk ubehag, queers og ulykke, migranter og melankoli. Hvordan sikrer disse koblinger et underordningsforhold til størrelser som hvidhed, national identitet, fornuft og lykke? Jeg skal nedenfor give eksempler fra kapitlet Feminist Killjoys. AT DRÆBE GLÆDEN I kapitlet Feminist Killjoys beskriver Ahmed, hvordan feminisme er forbundet med negative følelser, mangel på humor, vrede og lignende, selve ordet er overmættet med unhappiness. I langt de fleste tænkelige situationer hersker en specifik forventning til en stemning, som er underforstået god, den gode stemning er et normativt krav, et solidaritetsimperativ. God stemning behøver i denne sammenhæng ikke at være forbundet med fx smil, der er også kriterier for god stemning og specifikke happy objects i forbindelse med en faglig diskussion af EU s toldmur og hungersnød. Men den gode stemning er, uanset hvordan den tager sig ud, på bekostning af en lang række alternative følelser og stemninger, og hvis en person bryder kontinuiteten i de følelsesmæssige cirkulationer, er det et problem for alle og problemet er personen. Et eksempel kan være at, en feminist ødelægger den gode stemning ved at påpege, at en igangværende samfundsanalyse er kolonialistisk. Men selvom feministen peger på noget stærkt ubehageligt, som knytter sig til situationen og udgrænses af glædesimperativet, vil han i situationen personificere problemet eller de følelser som udgrænses: Han udtrykker en indre vrede og modvillighed, som er en egenskab ved ham. Ahmed skriver: My point here would be that feminists are read as being unhappy, such that situations of conflict, violence, and power are read as about the unhappiness of feminists, rather than being what feminists are unhappy about. (Ahmed 2010: 67). Ahmed genbesøger den oprindeligt negative figur Glædesdræberen, og ved at dekonstruere glædesbegrebet fremskriver hun nye muligheder for at arbejde med og i nærheden af unhappiness. Med Glædesdræberen som figur opfordrer Ahmed til en større bevidsthed omkring magt/følelsesstrukturer: We can recognize not only that we are not the cause of the unhappiness that has been attributed to us but also the effects of being attributed as the cause (Ahmed 2010: 87). Det særlige ved Glædesdræberen er, at den modsat feministiske figurationer i Braidotti-traditionen ikke implicerer visionen om et bedre andet sted, da dette ville forudsætte et stabilt begreb om glæde og det gode. Men det betyder ikke, at Glædesdræberen er en bedrøvelig figur: There is solidarity in recognizing our aliantation from happiness, even if we do not inhabit the same place (as we do not). There can even be joy in killing joy. And kill joy, we must and we do (Ibid.). Mathias Danbolt har lavet et selvstudiekursus i queerfeministisk glædesdrab, som er tilgængeligt på modkraft.dk. Han skriver blandt andet: Når folk bliver syge og ulykkelige af ikke at leve op til idealer om det perfekte ægteskab

9 86 eller effektiviseringen på jobbet, minder glædesdræberen os om, at løsningen måske ikke er at gå til behandling for at takle parforholdet eller at overleve stress på jobbet. Det, man virkelig behøver hjælp til, er at ændre på de normer og rammer, som organiserer kærligheden og arbejdslivet på måder, som begrænser vore mulighedsrum her i verden (Danbolt 2011). OND OPTIMISME Jeg runder af med en anbefaling af Lauren Berlants Cruel Optimism. Cruel Optimism er en både storslået og nedslående bog. Storslået fordi den giver en poetisk-teoretisk, flimrende, differerende og som sådan fyldestgørende karakteristik af det historiske nu i et transnationalt perspektiv (USA og Europa). Og nedslående fordi den i et rørende deprimerende sprog beskriver en historisk samtid, som ikke bare er en krisetid, men en tid, hvor krisen er blevet den ordinære tilstand. Som tiden er, karakteriserer krisen ifølge Berlant ikke længere diskontinuitet eller det uventede, men derimod det ordinære. Hun skriver: I am actually pretty lame at imagining a repaired world. What I provide best are depictions of what makes people stuck in the face of the ordinary pulsations of a fraying crisis (Berlant 2011: 159). Cruel Optimism beskriver en tid, vores tid, hvor vestlige post war-idéer om det gode liv krakelerer og smuldrer uden at nye opstår. Efterkrigstidens socialdemokratiske/liberale løfter om politisk og social lighed, muligheden for opstigning, jobsikkerhed og holdbare intime relationer er på samme tid havarerede og effektive infrastrukturer som reproducerer livet på arbejdet, i intime relationer, i politik. Og det liberale løfte om et meritokrasi hvor intelligens, kompetence og ydelse er grundlaget for magtfordeling og social status, hvor kompetence og ydelse belønnes rimeligt, er i dag hverken troværdigt eller effektivt udfordret. Denne tilstand beskriver Berlant som et ideologisk og affektivt dødvande. Dødvandet beskriver hun blandt andet således: [T]he impasse is a stretch of time in which one moves around with a sense that the world is at once intensely present and enigmatic, such that the activety of living demand both a wandering absorptive awareness and a hypervigilance that collects material that might help to clarify things, maintain one s sea legs, and coordinate the standard melodramatic crises with those processes that have not yet found their genre of event (Berlant 2011: 4). Men hvordan blive søstærk i et dødvande, i en inkohærent mos af depression, dissociation, pragmatisme, kynisme, optimisme, aktivisme? Det er bogens ærinde at undersøge, hvordan grupper og individer holder fast i livet i det neoliberale sensorium. Som titlen angiver, er det gennemgående greb i bogen den affektive struktur, som Berlant kalder ond optimisme: A relation of cruel optimism exists when something you desire is actually an obstacle to your flourishing. It might involve food, or a kind of love; it might be a fantasy of the good life, or a political project [ ] These kinds of optimistic relation are not inherently cruel. They become cruel only when the object that draws your attachment actively impedes the aim that brought you to it initially (Berlant 2011: 1). Optimisme er hos Berlant en struktur, som findes i alle relationer og tilhørsforhold, og alle relationer er optimistiske, hvorfor optimisme ikke nødvendigvis behøver at føles optimistisk. Optimisme er det, som bringer individet ud af sig selv og ind i verden, det, som bevæger individet mod et objekt, et projekt, et koncept, en scene. Et begærsobjekt, eller det efterstræbte, beskriver Berlant som en klynge af løfter, og på den måde

10 OND OPTIMISME OG VILJEN TIL LYKKE 87 har hun mulighed for at forstå det inkoherente eller enigmatiske i vores hengivenhed til objektet. Hvis vi f.eks. læser et standardkriterium for det gode liv, ægteskabet, som en kompleks klynge af løfter, kan vi bedre forstå udholdenheden og tålmodigheden i vores optimisme. Hvorfor vi holder fast i den meget fantasifulde pakkeløsning af romantisk kærlighed, passioneret sex, juridiske privilegier og klausuler, reproduktion, økonomifællesskab, venskab, fortrolighed, husholdning osv., når nu denne pakkeløsning ofte viser sig at virke rigtigt dårligt. Med begrebet ond optimisme ønsker Berlant at undersøge, hvad det er for affektive strukturer, som får grupper og individer til at gå efter eller blive ved former for liv, der ikke virker. Vores stræben efter objekter, som er enten umulige eller for mulige og giftige. Hun undersøger og undrer sig over en vedholdende hengivenhed til specifikke idéer om det gode liv i sammenhænge, hvor præcis disse idéer forhindrer individet i at trives. Berlant er informeret af blandt andet queer theory, marxisme og kritisk teori i frankfurtertraditionen, men bogen handler ikke om heteronormativitet, falsk bevidsthed, opium for folket, eller en folkemasse, som skal opdrages eller plejes med en injektion kultur. Ond optimisme er ikke en form for idioti, og det er ikke så simpelt, at det konventionelle valg er et let eller behageligt valg. Normer og konventioner er ikke det samme som fast grund under fødderne (hvilket for øvrigt bør være en helt central pointe for den, som vil bedrive normkritik). Berlant tegner konturerne af en ny klasse, et transnationalt prækariat. En klasse hvor opstigning og sikkerhed er skiftet ud med sidelæns bevægelse mellem periodiske parforhold, job, projekter, navne, seksualiteter og køn sommetider over landegrænser og med foreløbigt som pejlemærke. Prækariatet kan karakteriseres som en affektiv klasse, der findes på tværs af de økonomiske. Ikke blot fordi usikkerhed, stress, angst, depression findes på tværs, men også fordi prækariatet specifikt opstår i en tid, hvor psykologien finder sammen med neoliberalismen i en fælles ambition om at optimere og udvikle sindet og følelseslivet, de menneskelige resurser. NOTER 1. Eksempler herpå findes i Ann Cvetkovichs Depression: A Public Feeling (2012) og An Archive of Feelings (2003), hvor Cvetkovich i delvist terapeutisk øjemed tager afsæt i egne og bekendtes erfaringer med depression 2. Se fx de Mans Locke-læsning i The Epistemology of Metaphor (1978). 3. Eve Sedgwick & Adam Franks Shame in the Cybernetic Fold og Brian Massumis The Autonomy of Affect publiceres i Teksterne følges op af en intensiveret akademisk interesse for følelser og affekt, der af nogle omtales som den affektive vending. 4. Særligt biolog og videnskabsteoretiker Donna Haraway og filosof Rosi Braidotti har interesseret sig for figurationer som videnskabelig og politisk strategi. Braidotti er inspireret af Deleuzes fænomenologiske begreb om subjektets processuelle becoming, en fortløbende kropslig og affektiv tilblivelsesproces. Hos Braidotti er figurationen en politisk informeret alternativ subjektivitet. En figuration tager udgangspunkt i subjektets konkrete situation samtidig med, at den gestalter en vision for et andet sted, hvorved den viser vej ud af hegemoniske og konservative kønsparadigmer. Hos Haraway er figurationer fænomener, som befinder sig på grænsen mellem fakta og fiktion, mellem levet social realitet og fiktion. Haraways navnkundige Kyborg er netop en figuration som vederhæftigt og forførende trækker skråstregen ud af strukturer som virkelighed/fiktion og virtuel/materiel. (Se Lykke 2008: 45-48) 5. Ann Cvetkovichs An Archive of Feelings (2003), Judith Halberstams The Queer Art of Failure (2011) og Mathias Danbolts Ph.d-afhandling Touching History fra indeværende år er lignende eksempler på en gentænkning af hvad viden, historie og teori kan være. Værkerne handler om følelser, uvidenhed, glemsel, fejl, det usandsynlige, det meningsløse og desorienterede.

11 88 LITTERATUR Ahmed, Sara (2004): The Cutlural Politics of Emotion. Routledge, New York. Ahmed, Sara (2010): The Promise of Happiness. Duke, London. Berlant, Lauren (2011): Cruel Optimism. Duke, London. Bissenbakker, Frederiksen Maja & Michael Nebeling Petersen (red) (2012), i: affekt Varia nr. 9. Danbolt, Mathias (2011): Queerfeministisk glædesdrab. Modkraft. 01/10/2013. Lokaliseret 19/08/2013 på Koivunen, Anu (2010): An Affective Turn?, i: Liljestöm & Paasonen (red): Working with Affect in Feminist Readings. Routledge, New York. Lykke, Nina (2008): Kønsforskning. Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. Madsen, Ole Jacob (2010): Den terapeutiske kultur. Universitetsforlaget, Oslo. Malling, Jensen Jens (2013): Er psykologien samfundets håndlanger? Dagbladet Information. 22/02/2013 Lokaliseret 11/11/2013 på Trige Andersen, Nina (2013): Du kan kende den på smilet. Dagbladet Information Lokaliseret 11/11/2013 på Sanne Fræer Andersen Cand.mag i dansk og kønsstudier

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives Positiv psykologi 1954 A. Maslow Motivation & Personality 1998 Positiv psykologi M. Seligman, formand APA M. Csikszentmihalyi Brugbar viden om, hvad der gør livet værd at leve Positiv psykologi Det videnskabelige

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vendinger mod følelser og affekt. Affektbølgen AF LENE BULL CHRISTIANSEN, BOLETTE FRYDENDAHL & CHRISTINA HEE PEDERSEN

Vendinger mod følelser og affekt. Affektbølgen AF LENE BULL CHRISTIANSEN, BOLETTE FRYDENDAHL & CHRISTINA HEE PEDERSEN 3 Vendinger mod følelser og affekt AF LENE BULL CHRISTIANSEN, BOLETTE FRYDENDAHL & CHRISTINA HEE PEDERSEN Affektbølgen har længe været over akademia: Der er udgivet flere readers i affektteori (e.g. Gregg

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER SUNDHEDSAPPS KONFERENCE SDU Informations- videnskab 1 PERSONALIA PETER DANHOLT, MAIL: pdanholt@cc.au.dk INFORMATIONSVIDENSKAB, AARHUS FORSKNING: SUNDHED & TEKNOLOGI,

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Program Magtens immunforsvar Kynisme og koffeinfri kritik (i forlængelse

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget

Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget Et spændingsfelt mellem et overvejende monokulturelt litteraturcurriculum og flerkulturelle klasserumsom pædagogiks tilgang Hvordan konstruerer

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Dialog en enkel vej til godt samarbejde

Dialog en enkel vej til godt samarbejde Dialog en enkel vej til godt samarbejde LEDELSE DER STYRKER IDA 3. OKTOBER 2014 Civilingeniør Master i (filosofisk) vejledning Studieleder, Erhvervsakademi Sjælland Forfatter til: Samtalebogen (Gyldendal)

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Positive faktorer i arbejdsmiljøet

Positive faktorer i arbejdsmiljøet Positive faktorer i arbejdsmiljøet Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 19. november 2012 Positive faktorer i arbejdsmiljøet Hvad er positiv arbejdspsykologi

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET Menneskets Kultur Menneskets Natur DEN BEDSTE AF ALLE VERDENER? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier,

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Drejninger og dissonanser

Drejninger og dissonanser 9 Drejninger og dissonanser - En samtale om affekt AF MATHIAS DANBOLT, CHRISTINA HEE PEDERSEN & DORTHE STAUNÆS I sommeren 2013 mødtes Christina Hee Pedersen med Mathias Danbolt og Dorthe Staunæs til en

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2 Velkomme dag 2 Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug for at samle op

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012 Og størst af dem er kærligheden Anne-May Müller 8. september 2012 Skabt til fællesskab Our main human drive is the drive for relationships Ronald Fairbairn Human connections shape the neural connections

Læs mere

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi 12 Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi Af Lasse Skånstrøm, lektor Med Globaliseringsrådets udspil Verdens bedste folkeskole blev det pointeret, at: Folkeskolen skal sikre børnene og de unge stærke

Læs mere

NÆRVÆRENDE & FOKUSERET LEDERSKAB

NÆRVÆRENDE & FOKUSERET LEDERSKAB NÆRVÆRENDE & FOKUSERET LEDERSKAB HVORFOR ER DET VIGTIG OG HVORDAN UDVIKLES DET? RASMUS HOUGAARD, FOUNDER, THE POTENTIAL PROJECT INTERNATIONAL HANNE DORTHE SØRENSEN, PARTNER, THE POTENTIAL PROJECT DANMARK

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Rådgivningsvirksomheders vilkår Rådgivningsbranchen Der er fornuftige tider Hvordan udnytte dette proaktivt?

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

ART. Demokrati - bredt ud lokalt, nationalt og globalt. science & democracy. Af Lene Andersen og Rune Gregers Meyer

ART. Demokrati - bredt ud lokalt, nationalt og globalt. science & democracy. Af Lene Andersen og Rune Gregers Meyer Demokrati - bredt ud lokalt, nationalt og globalt Af Lene Andersen og Rune Gregers Meyer Oversigt forord koncept dogme målgruppe why its important økonomi plan En tanke bli r til en ide, som bli r til

Læs mere

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 43, svarprocent: 80% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

POSTMODERNE KONSTRUKTIVISME

POSTMODERNE KONSTRUKTIVISME POSTMODERNE KONSTRUKTIVISME Har medført betydelige ændringer i den måde hvorpå vi tænker på kultur, identitet og subjekt Både i den akademiske k diskurs og hverdagskulturen Posmodernisme og konstruktivisme:

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

# $ % & ' % # ) * * + # ' # '

# $ % & ' % # ) * * + # ' # ' ! " " # $ % & ' ( &) % # ) + # ' # ', -. (. /! 0'$$ " 1 ) 1 2 & () 2 & 2 3 ) ) # & 2 3 ), ) 2 2 2 3 # 2 4 & 2 2 2 & 2 & 5 & & &) ) & & ) & ) 6&2 & ) & 2 ) ( & ) 2 3 2, ) & ) 2 & & Opgavens opbygning, afgrænsning

Læs mere