Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse 1. Pumpelagets oprettelse!!!!!!! 1 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme!!!!! 2 3. Pumpelagets formål og drift!!!!!! 7 4. Pumpelagets medlemmer og deres bidragspligt!!!! 8 5. Pumpelagets rettigheder og medlemmernes forpligtelser!!! 8 6. Offentligt tilsyn!!!!!!!! Administration!!!!!!!! Generalforsamlingen!!!!!!! Beslutninger på generalforsamlinger!!!!! Bestyrelsen!!!!!!!! Regnskab og budget!!!!!!! Midlertidig bestyrelse!!!!!!! Pumpelagets ophævelse!!!!!!! Tinglysning!!!!!!!! Partsfordelingslister!!!!!!! 15

2 1. Pumpelagets oprettelse 1. Laget er oprettet i henhold til kendelse af 9. april 1968 afsagt af Landvæsenskommissionen for Holbæk Amtsrådskred. Efter at have været forelagt for Vestsjællands Amtsråd blev vedtægten den 7. februar 1972 stadfæstet af den nævnte landvæsenskommission, nu benævt Landvæsenskommissionen for Vestsjællands Amt 2. Vedtæten blev a jourført den 1. april 1985 i henhold til lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb og igen den 1. oktober 1990 i henhold til amtets godkendelse af nogle ændringer som blev vedtaget af pumpelagets generalforsamling af 16. juni Vedtægten er i marts 1999 revideret i overensstemmelse med Vestsjællands Amtsråds besltuninger af 23. juni og 1. december 1997 om, a: ikke at udpege medlemmer til lagets bestyrelse efter 1. januar 1998, samt b: ikke at afholde udgifter til revision af lagets regnskab fra regnskabsåret i 1998 at regne 4. Lagets navn er Reersø Pumpelag, og lagets værneting er Slagelse Retskreds.

3 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme! Efterlandvæsenskommissionens bestemmelser er lagets tilhørende anlæg følgende: Alle efterfølgende anførte matr. nr. henhører under Reersø by, Kirke Helsinge. 1. Digerne Diget T-U har en længde på 292 m og er beliggende på matr. nr 44-g. Diget begyinder i det sydlige skel af matr. nr. 44-gy og forløber i sydlig retning til lagets pumpestation. Digets dimensioner er følgende: Kronekote 1.80 m. kronebredde 1,00 m og skråningsanlæg 2,0 til begge sider. Over diget findes ramper følgende steder: På matr. nr. 44-g, st og st (Stationeringen angiver afstanden i meter fra digets nordligste ende) Diget N-O har en længde på 71 m og er beliggende på matr. nr Diget forløber i nordlig-sydgående retning ca 200 m nordøst for et eksisterende pumpeanlæg ved Skansen. Digets Dimensioner er følgende: Kronekote 1,80m, kronebredde 1,00 og skråningsanlæg 2,0 til begge sider. Diget V-X har en længde på 324 m og er beliggende på den nordlige del af matr. nr 17-e. Det begynder ca 15 m nord for det nordlige skel af matr. nr 26-b og forløber i nordøstlig retning til ca. 28 m vest for det vestlige skel af matr. nr. 16-c Digets dimensioner er følgende: Kronekote 2.50 m, kronebredde 1,50 m og skråningsanlæg mod havet 3,0 og mod land 2,0. Forlandet foran diget er sikret mod erosion med stenglacis. Diget G-H har en længde på 574 m og begynder i et punkt ca. 22 m vest for østlige skel af matr. nr. 17-bx. Diget forløber herfra i nordøstlig retning over matr. nr. 17-bx,. 27-e, 27-q, den private vej 27-t, 26-d, 17-ai, 17-f, 17-g, 11-z, 14-l, 5-d, den private vej 2-q og 2æ til et punkt beliggende ca 8 m vest for det østlige skel af matr. nr. 2-æ. Digets dimensioner er følgende: kronekote 2,50 m, kronebredde 1,50 m og skråningsanlæg mod havet 3,0 og mod land 2,0. Skrænten foran den vestligste del af diget er sikret mod erosion med flexfliser på en ca. 40 m lang strækning ud fra matr. nr. 26-d og 17-ai. På de vestligste 20 m af denne flexflisestrækning er udført en fodsikring bestående af dæksten udlagt på filterdug. Dækstenene er udlagt i 2,5 m s bredde op til kote 0,4 over DNN (Dansk Normal Nul). Skrænten foran den midterste del af diget er ligeledes sikret mod erosion med flexfliser på en ca. 100 m lang strækning ud for matr. nr. 17-g, 11-z og 14-l.

4 Foran den vestligste del af denne flexflisestrækning er udført en strandfodring med sand bag de foran etablerede bølgebrydere 3, 4 og 5. Over diget G-H findes ramper følgende steder: På matr. nr. 27-e! st ! (Stationeringen angiver afstand i meter fra digets sydvestlige ende) På matr. nr. 27-a! st På matr. nr. 26-d! st På matr. nr. 17-ai! st På matr. nr. 11-z! st På matr. nr. 14-l! st På matr. nr. 4-f!! st På matr. nr. 2-q!! st Til digerne hører langs begge sider en 1,00 m bred arealstrimmel målt fra digefoden. ramperne over digerne skal vedligeholdes med kronehøjde 10 cm højere end vedtægtsmæssige digekronekote på stedet. Skråningsanlægget skal være mindt 1.5 og stining på vejbanen må ikke være over 1:6. 2. Bølgebrydere Der er etableret i alt 6 bølegbrydere parallelt med kysten ud for lagets dige G - H. Bølgebryder 1 er ca. 18 m lang og er beliggende ud for skellet mellem matr. nr. 27-e og 27-q Bølgebryder 2 er ca. 29 m lang og er beliggende ud for skellet mellem matr. nr. 17-ai og 17-f Bølgebryder 3 er ca. 20 m lang og er beliggende ud for matr. nr. 17-f Bølgebryder 4 er ca. 16 m lang og er beliggende ud for matr. nr. 17-g Bølgebryder 5 er ca. 17 m lang og er beliggende ud for matr. nr. 11-z Bølgebryder 6 er ca. 15 m lang og er beliggende ud for skellet mellem matr. nr. 11-z og 14-l Bølgebryderne består af store dæksten udlagt på filterdug og filtersten Kronebredden er ca 1,0 m og kronekoten varierer fra ca 0,5 til ca. 1,00 m over DNN 3. Pumpeanlægget Pumpeanlægget er beliggende på det til hovedafvandingskanalen udlagte areal umiddelbart ved kommunevejen Reersø - Vinde Helsinge Anlægget er indrettet til automatisk drift og består af 2 ens pumper hver med en ydeevne på 225 l/sek. ved en geometrisk løftehøjde på 1,35 m. Pumperne er tilsluttet hver sin el-motor og kan ved svømmeanordninger igangsættes og standses ved ønskede vandstande i pumpekanalen. Anlægget er endvidere forsynet med en anordning, så det kan standses automatisk, når vandstanden i udløbet når en bestemt højde.

5 Pumpeaggregaterne er installeret i et grundmuret hus med fundamenter, pumpekammer og indløbsbygværk udført i jernbeton. Afløbet sker igennem 2 stk. 18 m. lange Ø 60 cm. rørledninger under kommunevejen Reersø - Vinde Helsinge til en udløbssluse med klaplukke og videre i en 6 m. lang Ø 80 cm rørledning til et udløbsværk. Såvel udløbssluse som udløbsbygværk er støbt i beton, og rørledningerne er betonrør. Elforsyningen sker gennem et ca. 40 m. langt lavspændningskabel fra NVE s eksisterende ledningsnet. Lavspændningskablet ejes af pumpelaget. 3. Kanalerne Hovedafvandingskanalen = strækningen A - B - pumpestationen Denne kanal har en længde på 2861 m og begynder i det sydligste skelhjørne af matr. nr. 7-a (pkt. A) og forløber først i nordlig og derefter i østlig retning til pumpestationen. Kanalen passerer eller gennemskærer følgende matr. nr(e): Venstre bred!!!!!!! Højre bred 7-a!!!!!!!! !!!!!!!! 7-a 7-a!!!!!!!! 115 (Privat vej) 5-b!!!!!!!! 2-h 3-f!!!!!!!! !!!!!!!! 6-g 35-a!!!!!!!! 4-a 4-a!!!!!!!! 35-a 5-a!!!!!!!! 2-by 2-by!!!!!!!! 3-c 44-dp!!!!!!!! 8-q 44-dt!!!!!!!! 54-b 46!!!!!!!! 9-i 14-y!!!!!!!! 55-b 14-z!!!!!!!! 7-o 17-i!!!!!!!! Kommunevej (Landervejen) 17-v!!!!!!!! 7-r 17-h (Vibevej)!!!!!!! 7-æ 17-u!!!!!!!! 9-as 27-p!!!!!!!! 9-bi (Nordstrandsvej) 26-a!!!!!!!! 9-bb 17-av!!!!!!!! 9-bc 17-aø!!!!!!!! 9-bd 17-bb!!!!!!!! 7-s

6 Venstre bred!!!!!!! Højre bred 17-bh!!!!!!!! 29-x 11-s!!!!!!!! 29-v 11-r!!!!!!!! 29-i 14-an!!!!!!!! 3-ab 4-t, 4-u, 4-v, 4-x!!!!!! 44-pr 5-x, 5-k!!!!!!!! Kommunevej! (Landervejen)!!!!!!!! 2-q!! (Frederiksvej)!!!!!!!! 2-au, 2-as!!!!!!!! 9-ar!!!!!!!! 9-bi!! (Nordstrandsvej)!!!!!!!! 9-r, 9-q, 9-p 8-au 9-at 7-z 7-ak 7-i!! (Hesselbjergvej)!!!!!! 3-h!! (Privat vej)! 3-ab 44-g Hovedkanalen skal vedligeholdes med følgende dimensioner: Punkt Afstand i m (fra øvre ende) Bundkote cm Fald %o Bundbredde m Anlæg Bemærkninger A 0-91 x x x 1,0 0, x 0,60 x 0,2 B x x Tilløb af sidekanal D-B x 1,00 1, ,3 x 1, x 1,50 2, x x x Indløbsbygværk til pumpestationen

7 Sidekanalen D - B Denne kanal har en længde på 648 m og begynder i det nordlige skel af matr. nr. 26-b (pkt. D) og forløber først i sydlig og derefter i østlig retning med udløb i hovedafvandingskanalen i skelhjørnet mellem matr. nr. 46, 14-v og 8-q (pkt. B) Kanalen passerer eller gennemskærer følgende matr. nr(e): Venstre bred!!!!!!! Højre bred 17-e!!!!!!!! 26-b 79-a!!!!!!!! 17-b 26-i!!!!!!!! 16-a 18-a!!!!!!!! 18-a 14-v!!!!!!!! 17-e 14-x!!!!!!!! 21-b 14-ah! (Lærkevej)!!!!!! 11-æ!! 14-y!!!!!!!! 44-f!!!!!!!! 46 Kanalen skal vedligeholdes med følgende dimensioner: Punkt Afstand i m (fra øvre ende) Bundkote cm Fald %o Bundbredde m Anlæg Bemærkninger D x x x 0, x 0,5 0,60 0,75-1, x 1,5 B x x x Hovedafvandingskanal Afløbskanalen = strækningen fra pumpestaionen - C Afløbskanalen har en længde på 165 m og begynder ved afløbet fra Ø 80 cm afløbsnedningerne fra pumpestaionen. Kanalen forløber i østlig retning med afløb til Vejlen ved pkt. C. Kanalen grænser mod nord til matr. nr. 44-g og mod syd til matr. nr Reersø. Afløbskanalen skal vedligeholdes med følgende dimensioner: Punkt Afstand i m (fra øvre ende) Bundkote cm Fald %o Bundbredde m Anlæ g Bemærkninger P. st x x x Udløb fra pumpestation 0,0 2,50 1,5 C x x x Udløb i Vejlen Til kanalstrækningerne i landbrugsområdet, hører på begge sider 2,00 m brede bræmmer, hvis bredde regnes fra kanalskråningernes øverste kanter. Til kanalstrækningerne langs med og i sommerhus- og helårsbeboelsesområdet hører 1,00 m brede bræmmer på de sider, der vender mod de pågældende sommerhus- og helårsgrunde.

8 Langs afvandingskanalerne er der for hver ca. 200 m anbragt kant- og bundpæle. Kantpælene er anbragt 1 m fra kanalkanten, og bundpælenes top står 5 cm over kanalernes vedtægtsmæssige bund. De i denne vedtægt anførte koter er angivet i forhold til Dansk Normal Nul og referer til GI-fikspunkt , som er en G.I.-plade indstøbt i den østlige gavlmidte på et hus beliggende på matr. nr. 1-a Reersø (Strandvejen 20). Fikspunktets kote er 4,076 m. 3. Pumpelagets formål og drift 1. Pumpelagets formål er at sikre sådanne afvandingsforhold på de interesserede arealer, at en fordelagtigt udnyttelse af arealerne som helhed muliggøres. 2. Lagets anlæg vedligeholdes på lagets foranstaltning og bekostningen med de i 2 anførte dimensioner. 3. Pumpeanlægget må kun benyttes efter sit formål og kun betjenes af de personer som laget har antaget hertil 4. Lagets bestyrelse fastsætter de nærmere regler for pumpningen. 5. Bestyrelsen sørger for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål. vedligeholdelsen af lagets anlæg skal derfor ikke indskrænkes til blot en bevarelse af de bestående anlæg, men skal efterhånden på tidsvarende måde forny og styrke anlæggene, så de årlige vedligeholdelses- og driftsudgifter bliver så lidt byrdefulde som muligt for lagets medlemmer. 6. Hvis der sker maskinskade eller anden skade på lagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret på bedste måde. 7. Afvandingskanalerne skal på lagets foranstaltning holdes oprenset til de i 2 angivne dimensioner og dybder. Kanalskråninger og bræmmer langs kanalerne skal slås 1 gang om året i perioden efter fullenes yngletid (august - oktober) efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. 8. Laget foranstalter ligeledes 1 gang om året slåning af græsset på digerne med tilhørende banketter, og samtidig fjernes eventuelle træer og buse. 9. Vedligeholdelsesarbejder kan af bestyrelsen udliciteres eller bortgives i entreprise efter indhentet tilbud. 4. Pumpelagets medlemmer og deres bidragspligt

9 1. Lagets medlemmer er samtlige ejere af de bidragspligtige ejendomme, der fremgår af de i 15 anførte partsfordelingslister for henholdvis landbrugsarealer og for sommerhus- og helårsbeboelsesarealer. 2. Medlemmerne er pligtige til at bidrage til lagets drifts- og vedligeholdelsesudgifter i forhold til det antal parter for hver enkelt matr. nr., der er anført i partsfordelingslisterne 3. Grænsen for de interesserede landbrugsområder samt sommerhus- og helårshusområder er vist på den vedtægten tilhørende kopi af matrikelkort 1: Partsfordelingslisterne med de lovlige foretagne ændringer er til enhver tid grundlag for lagets hjemmel til opkrævning af bidrag og for medlemmernes bidragspligt. 5. Når en ejendom, der er bidragspligtig til laget, udstykkes eller afgiver areal til veje m.v., fordeles ejendommens påhvilende bidragspligt af amtsrådet efter anmodning fra parcellisterne og på disse bekostning. Ejendommens bidragspligt fordeles mellem de udstykkede parceller, der er interesserede i laget i forhold til de enkelte parcellers interesse i laget før udstykningen 6. Fordelingen af bidragspligten foretages i henhold til vandløbslovens 67, og amtsrådet fastsætter, hvordan udgifterne ved fordelingen skal udredes. Amtsrådets afgørelse om udgiftsfordeling kan indbringes for landvæsenskommissionen inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt parterne. 5. Pumpelagets rettigheder og medlemmernes forpligtelser 1. Ejerne af de arealer, hvorpå lagets bygværker, kanaler og diger m.v. er beliggende, skal stede tåle tilstedeværelsen af anlæggene, der skal stedse henligge uforstyrret fra lodsejernes side, idet dog jagt- og fiskerirettighederne tilkommer de respektive ejere. 2. Pumpelaget har ret til færdsel på de interesserede arealer og adgangsvejen til disse i det omfang, der er nødvendig for anlæggenes vedligeholdelse og eftersyn 3. Til vedligeholdelses- og reparationsarbejder har laget ret til at tage fyld og græstørv på de tilgrænsende arealer eller eventuelt andet egnet sted hos enhver i pumpelaget interesseret lodsejer 4. Såfremt der ved lagets arbejder med vedligeholdelse og eftersyn sker skade på arealer og veje uden for anlæggene, f.eks. ved at der tages materialer eller ved kørsel med materialer eller materiel, skal laget erstatte vedkommende lodsejer for skaden 5. Hvis lagets bestyrelse ikke kan opnå en mindelig overenskomst om erstatningens størrelse, fastsættes denne af 1 eller, - hvis parterne ønsker det, - af 2 af retten udpegede uvildig mænd. I sidste tilfælde udpeger dommeren tillige en opmand, hvis de udmeldte ikke kan enes om at vælge en sådan 6. Digerne må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer m.v. og må ikke afgræsses af husdyr. Færdsel på digerne uden for de anlagte veje og ramper må ikke finde sted uden særlig tilladelse lagets bestyrelse 7. Lodsejerne må ikke foretage opgravning i digerne med tilhørende banketter 8. For at begrænse tilsivning fra havet må ingen lodsejer anlægge drænledninger eller åbne grøfter samt foretage opgravninger af materialer i mindre afstand end 20 m fra digernes midte 9. For at undgå, at digerne ødelægges af muldvarpe eller rotter og mus, har lagets bestyrelse ret til at bekæmpe disse dyr på de under laget hørende arealer 10.Lodsejerne er pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr borte fra anlæggene. 11.De til digerne og kanalerne grænsende arealer må ikke anvendes til løsdrift med mindre der anbringes forsvarlige hegn mellem disse arealer og digerne og kanalerne. Hegnspligten påhviler lodsejerne, og hegnet må ikke anbringes nærmere end 1 m fra digefod eller kanalkant. 12.Private overkørsler må kun etableres efter godkendelse fra lagets bestyrelse, der fastsætter dimensioner m.v. for eventuelle nye overkørsler 13.Ved lagets oprettelse fandtes følgende overkørsler: Over hovedafvandingskanalen! St ,! Ø 60 cm røroverkørsel for privat adgangsvej! St ,! Ø 60 cm røroverkørsel for privat adgangsvej! St ,! Ø 60 cm røroverkørsel for privat adgangsvej! St ,! Ø 60 cm røroverkørsel for privat adgangsvej! St ,! Ø 60 cm røroverkørsel for privat adgangsvej! St ,! Ø 120 cm røroverkørsel for kommunevejen Landervejen! St ,! Ø 120 cm røroverkørsel for privat adgangsvej

10 ! St ,! Ø 120 cm røroverkørsel for privat adgangsvej Over sidekanalen D-B! St. 0-6,!! Ø 100 cm røroverkørsel for privat adgangsvej! Gennemløbene vedligeholdes af pumpelaget.! De under laget hørende lodsejere må ikke tilføre afvandningskanalerne afløb fra roeaffaldskuler eller ensilagebeholdere, og der må ikke uden tilladelse efter miljølovens 28 tilføres spildevand til kanalerne 14.De tilgrænsende lodsejere inde for landbrugsområdet skal uden erstatning tåle oplægning af fyld og græs m.v., som fremkommer ved kanalernes slåning og oprensning. Lodsejerne er ligeledes uden erstatning pligtige til at fjerne eller sprede det oplagte fyld til en afstand af mindst 3 m fra kanalkanterne inden hvert års 1. december. 15. Det fra kanalerne oprensede fyld og græs m.v. i sommerhus- og helårsbeboelsesområdet oplægges på de til kanalerne hørende 1,0 m brede bræmmer og fjernes på lagets bekostning 16.Hvis lagets medlemmer ikke udfører de arbejder vedrørende anlæggenes almindelige vedligeholdelse, som de som medlemmer af laget er forpligtiget til, kan lagets bestyrelse lade arbejde udføre på de pågældendes regning og opkræve udgifterne på samme måde som de ordinære bidrag til pumpelaget 17.Overtrædelse af vedtægtens bestemmelser om anlæggenes benyttelse m.v. kan i henhold til vandløbslovens 85 straffes med bøde, for så vidt forholdet ikke efter anden lovgivning kan medføre højere straf. 18.For så vidt angår pumpelagets medlemmer forholdes i øvrigt i overensstemmelse med vandløbsloven, i det lagets anlæg er ligestillet med offentlige vandløb under amtsrådets tilsy 6. Offentligt tilsyn 1. Pumpelaget hører under Vestsjællands Amtsråds tilsyn, der også omfatter tilsynet med vedligeholdelsen af pumpelagets anlæg. Tilsynet kan pålægge bestyrelse at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Hvis et pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre på lagets bekostning og opkræve udgiften hos lagets medlemmer efter partsfordelingerne i den eller de næstfølgende terminer. 2. Lagets bestyrelse og lagets enkelte medlemmer kan forelægge spørgsmål for amtsrådet om fortolkning af denne vedtægt, og om den måde hvorpå laget forvaltes. En forelæggelse for amtsrådet har opsættende virkning for beslutningers gennemførelse. 3. En generalforsamlingsbeslutning kan forelægges for amtsrådet. Hvis amtsrådet ikke godkender beslutningen, jf. 7, stk. 3, bliver beslutningen uvirksom. 7. Administration 1. Inden for pumpelagets styres dets anliggender af generalforsamlingen og af en bestyrelse, som varetager driften og vedligeholdelsen af lagets anlæg og udadtil repræsenterer laget. 2. Spørgsmålet om køb og salg af fast ejendom kan afgøres en eenstemning beslutning af bestyrelsen, men hvis en sådan ikke kan opnås, skal spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen til afgørelse. 3. Ændringer i vedtægten kan foretages ved vedtagelse med kvalificeret majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling, jf. 8 og 9, når ændringerne tiltrædes af amtsrådet. Dog kan der ikke på denne måde foretages ændringer angående de tekniske anlæg, partsfordelingen, bestyrelsens sammensætning og tilsynet. Ændringer af sådanne bestemmelser kan kun ske med amtsrådets godkendelse. Amtsrådet kan pålægge bestyrelse at indbringe spørgsmål om ændringer for amtsrådet. Enhver af lagets medlemmer kan selv indbringe spørgsmål om ændringer for amtsrådet.

11 8. Generalforsamlingen 1. Generalforsamlingen omfatter samtlige medlemmer af pumpelaget, der er samtlige ejere af de under laget hørende ejendomme, jf. de i 15 anførte partsfordelingslister. En lodsejer, der ejer flere ejendomme, kan kun optræde som eet medlem. Er en ejendom i fælleseje, kan kun een af ejerne udøve stemmeret. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden hvert års 1. september. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel efter bekendtgørelse på en af en tidligere generalforsamling vedtaget måde. Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingen. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte formandens beretning om lagets anliggender, godkendelse af det foregående års reviderede regnskab, forelæggelse af budget herunder driftsbidrag for det kommende år samt valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når medlemmer repræsenterede mindst 1/3 af det samlede stemmetal kræver det 5. Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret. Er det ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig, jf. dog 7, stk. 3 og 9, stk Beslutninger på generalforsamlinger 1. Ved afstemninger på generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme pr. påbegyndt 50 parter 2. Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal. Dog kræves der ved spørgsmål om ændringer af vedtægten, der ikke kræver amtsrådets godkendelse, og spørgsmål om ophævelse af pumpelaget, en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer, jf. 7 og Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen. Medlemmerne har dog ret til at afgive stemme ved en med skriftlig fuldmagt hertil bemyndiget person, skal være medlem af laget. Ingen kan møde med mere end 1 fuldmagt. 10. Bestyrelsen 1. Pumpelagets bestyrelse består af 4 medlemmer af laget, som vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Der vælges 2 medlemmer for landbrugsarealerne og 2 medlemmer for sommerhus- og helårsbeboelsesarealet. 2. Generalforsamlingen vælger desuden personlige stedfortræder for hver af de valgte bestyrelsesmedlemmer. Et medlem kan vælges som stedfortræder for 2 bestyrelsesmedlemmer 3. Hvert 3. år vælger generalforsamlingen nye bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere. Genvalg er tilladt 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer 5. I tilfælde af varigt forfald for et bestyrelsesmedlem suppleres bestyrelsen med vedkommendes stedfortræder 6. Alle lagets medlemmer er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og er pligtige til at modtage valg, med mindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelsen af hvervet. 7. Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for eventuelle godtgørelser til bestyrelsens medlemmer. 8. Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nye bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere, når en valgperiode udløber.

12 9. Bestyrelsen fører protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger 10.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af de valgte medlemmer er til stede Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed 11.Bestyrelsen skal føre tilsyn med lagets anlæg og sørge for den nødvendige vedligeholdelse af anlæggene. 11. Regnskab og budget 1. Pumpelagets regnskabsår følger kalenderåret. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at lagets regnskab revideres af en af laget valgt statsautoriseret eller registreret revisor, hvorefter det reviderede regnskab inden hvert års 1. marts indsendes til amtet til godkendelse. 3. Bestyrelsen skal desuden opstille et budget samt forslag til driftsbidrag for det kommende år til vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Forslag til driftsbidrag for det kommende år sendes til amtet inden hvert års 1. september. 4. På grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for det afsluttede år træffer amtsrådet beslutning om, hvor stort bidrag, der skal opkræves hos medlemmerne til dækning af driftsudgifterne i det kommende rengskabsår Udgiftsbudgettet bør omfatte samtlige lagets driftsudgifter og særlige udgifter samt eventuelle renter og afdrag på lån til anlægs- og vedligeholdelsesudgifter. 5. Lån kan ikke optages uden amtsrådets samtykke 6. De opkrævede bidrag udbetales af amtsrådets til bestyrelsen inden udgangen af henholdsvis april og oktober måned. Amtsrådets udgifter vedrørende pumpelaget i det forløbne år refunderes amtsrådet af pumpelagets bestyrelse efter regning. 7. For opkrævning af driftsbidrag til laget haves samme fortrinsret og udpantningsret som for de på fast ejendomme hvilende kommunale skatter. 12. Midlertidig bestyrelse 1. I tilfælde af uenighed mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har de valgte bestyrelsesmedlemmer og disses stedfortrædere ret til at nedlægge deres hverv, men de skal virke indtil en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, er amtsrådet berettiget til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af pumpelaget. Amtsrådet bestemmer, hvem der skal være formand, og hvordan den midlertidige bestyrelse skal lønnes af pumpelaget.

13 13. Pumpelagets ophævelse 1. Hvis en generalforsamling eller en af amtsrådet valgte midlertidig bestyrelse beslutter at ophæve pumpelaget, skal sagen indbringes for amtsrådet. Beslutning om ophævelse af laget kræver en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. 2. Hvis amtsrådet beslutter, at ophævelsen af laget skal fremmes, gennemføres likvidationen af bestyrelsen. AMtsrådets afgørelse kan dog påklages til Miljøstyrelsen og har i så tilfæde opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger 3. Samtlige medlemmer af laget hæfter i forhold til deres respektive partsantal for alle lagets forpligtelser, herunder for de af amtsrådet fastsatte honorarer til den midlertidige bestyrelse og udgifter til amtsrådets behandling af sagen 14. Bestyrelsen 1. Lagets oprindelige vedtægt er med hjemmel i den dengang gældende vandløbslov (Lov nr. 214 af 11. april 1949) tinglyst med prioritet forud for al pantegæld, a. som rådighedsindskrækning ifølge vedtægtens 3 på de i 2 og 4 anførte matr. nr., og b. som pantestiftende for drifts- og vedligeholdelsesudgifterne og for landbrugsarealernes vedkommende også for anlægsudgifterne på de i partsfordelingslisten i 15 anførte matr. nr. 2. Påtaleberettiget med hensyn til de servitutmæssige byrder er lagets bestyrelse og amtsrådet. 3. Såfremt et matr. nr., på hvilket der skal foretages tinglysning, udgør en del af en landbrugsejendom, tinglyses vedtægten på den samlede ejendom, men dog således, at noteringen i tingbogen kun sker med hensyn til de direkte berørte matr. nr. 4. I tilfælde af pumpelagets ophævelse vil noteringen på amtsrådets begæring være at slette i tingbogen, når lagets bestyrelse overfor amtsrådet har dokumenteret, at laget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser og ordnet de fremtidig afvandingsforhold inden for lagets område i overensstemmelse med den afgørelse, amtsrådet måtte træffe i anledning. 15. Partsfordelingslister 1. Pumpelagets landbrugsarealer er pålignet i alt parter, mens sommerhus- og helårsbeboelsesarealerne er pålignet i alt parter. 2. Parterne fordeler sig på de enkelte ejendomme som angivet i nedenstående partsfordelingslister, der med lovligt foretagne udstykningsfordelinger til enhver tid er grundlag formedlemmernes forpligtelser med hensyn til lagets udgifter.

14 Partfordelingsliste for Reersø Pumpelag Landbrugsarealer Alle anførte matr. nr. er under Reersø by, Kirke Helsinge Matr. nr. Antal parter Matr. nr. Antal parter Matr. nr. Antal parter 1-f 9 7-a i 38 2-a 4 8-c b 0 8-d a f 2 8-k f 3 2-g l g 16 2-h 33 8-q g 11 2-k 35 9-a dp l 55 9-i dq 3 2-t 53 9-bk dt 96 2-v æ by a 1 54-b 31 3-c d f 4 17-e a 20 4-a a a b b 3 26-b 1 6-g i 23 Landbrugsarealer i alt: Antal parter 3827

15 Partfordelingsliste for Reersø Pumpelag Sommerhus- og helårsbeboelsesarealer Alle anførte matr. nr. er under Reersø by, Kirke Helsinge Matr. nr. Antal parter Matr. nr. Antal parter Matr. nr. Antal parter 2-z 12 4-b 33 4-an 20 2-æ 17 4-g 16 4-ao 20 2-ø 18 4-h 22 4aq 20 2-aa 8 4-i 11 4-ar 0 2-ab 24 4-k 11 5-d 39 2-ac 36 4-l 16 5-e 28 2-ad 16 4-m 16 5-f 14 2-ah 36 4-o 14 5-g 15 2-ai 36 4-p 49 5-h 21 2-ak 37 4-q 32 5-i 33 2-al 38 4-r 31 5-k 48 2-am 32 4-s 33 5-m 36 2-an 36 4-t 32 5-n 36 2-ao 48 4-u 32 5-o 36 2-ap 49 4-v 31 5-p 36 2-aq 50 4-x 29 5-q 36 2-ar 60 4-y 28 5-r 36 2-as 58 4-z 29 5-s 36 2-at 50 4-æ 20 5-t 24 2-au 37 4-ø 27 5-u 27 3-n 6 4-aa 30 5-v 23 3-t 14 4-ab 23 5-x 54 3-u 31 4-ac 23 5-y 48 3-v 34 4-ad 20 5-z 33

16 3-x 25 4-ae 19 7-i 8 3-y 25 4-af 19 7-o 37 3-z 25 4-ag 19 7-r 29 3-æ 38 4-ah 24 7-s 35 3-ø 38 4-ai 30 7-t 21 3-aa 69 4-ak 30 7-y 32 3-ab 38 4-al 27 7-z 20 3-ac 10 4-am 21 7-æ 36 7-aa 30 7-bp 41 8-ar 81 7-ab 3 7-bq 41 8-as ae 25 7-br 96 8-at 95 7-af 36 7-bs 52 8-au 67 7-ag 29 7-bt 52 9-b 32 7-ah 7 7-bu 52 9-d 62 7-ai 52 7-bv 52 9-k 30 7-ak 60 7-bx 52 9-l 31 7-al 32 7-by 40 9-m 32 7-am 40 7-bz 40 9-n 41 7-an 42 7-bæ 54 9-o 42 7-ao 49 7-bø 24 9-p 80 7-ap 40 7-ca 24 9-q 55 7-aq 32 7-cb 27 9-r 46 7-ar 32 7-cc 48 9-s 40 7-as 70 7-cd 31 9-t 40 7-at 41 7-ce 33 9-u 40 7-au 43 7-cf 32 9-v 30 7-av 41 7-cg 31 9-x 30 7-ay 20 7-ch 32 9-y 30 7-aæ 3 7-ci 35 9-z 34

17 7-aø 24 7-ck 32 9-æ 35 7-ba 29 7-cl 32 9-ø 34 7-bb 24 7-cm 32 9-aa 33 7-bc 32 7-cp 14 9-ab 34 7-bd 32 8-k 2 9-ac 9 7-be 32 8-o 12 9-ae 16 7-bf 24 8-ah 14 9-af 20 7-bg 28 8-ai 14 9-ag 30 7-bh 42 8-ak 28 9-ah 30 7-bi 43 8-al 33 9-ai 30 7-bk 31 8-am 53 9-ak 30 7-bl 36 8-an 36 9-al 31 7-bm 24 8-ao 36 9-am 31 7-bn 30 8-ap 36 9-an 31 7-bo 78 8-aq 60 9-ao 31 9-ap r ak 33 9-aq s al 33 9-ar t am 33 9-as u an 33 9-at v d 28 9-au x a 21 9-av y 4 17-k 3 9-ax a l 0 9-ay d 7 17-o 12 9-az e p 24 9-aæ f q 48 9-aø g r 60 9-ba h s 60 9-bb i t 60

18 9-bc k u 69 9-bd m 9 17-v 79 9-be n x 60 9-bf o y 65 9-bg 9 14-p z 61 9-bh q æ 72 9-bø r ø 47 9-ca s aa 13 9-cb t ac 4 9-cc u ae b v af f x ag g y ah 9 11-h z ai i æ al k ø am l aa an m ab ao n ac ap o ad aq p ae ar q af as at a z au d æ av f d 9 17-ax g f ay h l az d 3 30-p aæ f 4 30-t 27

19 17-aø g 8 30-x ba h 8 30-ab bb i ad bc k ae bd l af be m ag bf n ah bg o ai bh p al bi q 1 35-a bk a 7 36-a bl b 4 44-aa 8 17-bm e 3 44-ah bn g dn 6 17-bo k 1 44-pp bp m 1 44-pq bq o 5 44-pr br p 5 44-qs bs r 9 44-qt bt s qu bu t 7 44-qv bv u qx e 5 29-v qy f 6 29-x sq g 8 29-y b h q c i 48 Sommerhus- og helårsbeboelsesarealer i alt: Antal parter 14352

20 Denne revision af vedtægten i april 1999 kræver ikke ny tinglysning af vedtægten, der er godkendt på lagets generalforsamling den 24. april Natur & Miljø Vestsjællands Amt den 2. Maj 1999

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk 1 Indholdsfortegnelse: Side. 1. Digelagets navn og hjemsted. 3. 2. Grundlag for vedtægten 3. 3. Anlæg 3. 4. Arealer og bidrag m.v. 3. 5. Vedligeholdelse 4. 6.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Vedtægt. for. Odby sø. Landvindingslag.

Vedtægt. for. Odby sø. Landvindingslag. udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 2829??????64 Vedtægt for Odby sø Landvindingslag. Hertil hører som bilag: l. Oversigtskort l: 4.000. 2. Fortegnelse

Læs mere

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD Nye VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Oksevej Syd. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune. Hjørring retskreds er foreningens værneting. 3

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup. Stiftet d. 11/10-1961

Vedtægt for KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING Østrup. Stiftet d. 11/10-1961 Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup Stiftet d. 11/10-1961 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Kastaniehøj Grundejerforening, og dens hjemsted er Østrup i Gundsø Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Vedtægter. for. Fællesgrundejerforeningen Rubinen. (Fællesgrundejerforening for 2-planshuse i område A i lokalplan 3 i Østykke)

Vedtægter. for. Fællesgrundejerforeningen Rubinen. (Fællesgrundejerforening for 2-planshuse i område A i lokalplan 3 i Østykke) Vedtægter for Fællesgrundejerforeningen Rubinen (Fællesgrundejerforening for 2-planshuse i område A i lokalplan 3 i Østykke) Navn, adresse, hjemsted og afgrænsning 1. Foreningens navn er Fællesgrundejerforeningen

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 1 Lagets navn er Det falsterske Digelag Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 Digelaget omfatter alle ejendomme som efter 2 i ovennævnte lov

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt. Tinglyst den 12. februar 2013 lb.nr. 1004291668

Vedtægter for Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt. Tinglyst den 12. februar 2013 lb.nr. 1004291668 Vedtægter for Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt Tinglyst den 12. februar 2013 lb.nr. 1004291668 Vedtægter for Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt 1. Navn Ejerlaugets navn er Ejerlauget Atriumhusene

Læs mere