Tuborg Havnevej Hellerup, Danmark Tlf.: / Fax: Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7."

Transkript

1 TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: Mads Peter Zacho, CFO, tlf.: Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf.: Tuborg Havnevej Hellerup, Danmark Tlf.: / Fax: Om TORM TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen (symbol: TORM). For yderligere oplysninger, se venligst Safe Harbor fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn afspejler TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Selskabet ønsker at benytte safe harbor-bestemmelserne i the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og afgiver dette forbehold i overensstemmelse med denne safe harbor-lovgivning. Ord og vendinger som "mener", "er af den opfattelse", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver, at der er tale om fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol. Vigtige faktorer, der efter TORMs mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil, effekten af OPEC's produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafikog driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. De fremadrettede udsagn er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er kun forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det måtte være påkrævet ved lov. Side 1 af 6

2 Til: TORM A/S' aktionærer Hellerup, den 12. juni 2015 Ekstraordinær generalforsamling i TORM A/S 7. juli 2015 Aktionærerne i TORM A/S (Selskabet eller TORM) indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. juli 2015, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Bestyrelsen fremsætter hermed et fuldstændigt forslag med alle foreslåede ændringer til vedtægterne for aktionærerne, idet Selskabets långivere og Oaktree Capital Management (Oaktree) nu har afklaret de sidste punkter som led i implementeringen af restruktureringen af TORM. Den ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015, som derfor er aflyst. Restruktureringsaftale Siden den ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 er der indgået en Restruktureringsaftale mellem Selskabet, Oaktree og hovedparten af långiverne, der sammenlagt besidder 94% af TORMs eksisterende lånefaciliteter opgjort efter værdi. Selskabet søger at implementere restruktureringen af dets gæld og kapitalstruktur i overensstemmelse med de kommercielle vilkår aftalt i Restruktureringsaftalen gennem en tvangsakkord (et såkaldt Scheme of Arrangement ) under engelsk ret. For yderligere information om restruktureringen af TORM og Restruktureringsaftalen henvises der også til selskabsmeddelelser nr. 8 af 27. marts 2015, nr. 9 af 20. april 2015, nr. 10 af 12. maj 2015 og nr. 13 af 9. juni Som led i implementeringen af restruktureringen af TORM i henhold til Restruktureringsaftalen har Selskabets långivere og Oaktree anmodet om, at Selskabet skal indkalde til en generalforsamling med henblik på at opnå godkendelse af visse corporate governance-vilkår, som Selskabets långivere og Oaktree har vedtaget skal indføres i Selskabets vedtægter, før restruktureringen af TORM gennemføres. Formålet med generalforsamlingen er således at ændre Selskabets vedtægter i overensstemmelse med disse corporate governance-vilkår, som er forhandlet af Selskabets långivere og Oaktree som fremtidig hovedaktionær i TORM som led i Restruktureringsaftalen. Dagsorden og de fuldstændige forslag Vedlagt fremsendes indkaldelse og de fuldstændige forslag til generalforsamlingen, herunder den foreslåede ændrede version af Selskabets vedtægter, som afspejler alle foreslåede ændringer til vedtægterne som aftalt mellem Selskabets långivere og Oaktree. Forslaget fremsættes af bestyrelsen efter anmodning fra visse af TORMs långivere og Oaktree. En ændringsmarkeret version af de foreslåede ændrede vedtægter, der viser alle foreslåede ændringer og justeringer sammenlignet med den gældende version af Selskabets vedtægter, er vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen som Bilag 1, og en ren version af de foreslåede ændrede vedtægter er vedlagt som Bilag 2. Bilagene udgør en integreret del af de fuldstændige forslag til generalforsamlingen. Den gældende version af Selskabets vedtægter er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, *** Bestyrelsen håber, at De som aktionær i TORM vil støtte Selskabet ved enten at deltage i generalforsamlingen eller ved at afgive Deres stemme enten ved fuldmagt eller brevstemme. Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand 2 af 6

3 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægternes 5 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i TORM A/S, CVR-nr (Selskabet eller TORM): tirsdag den 7. juli 2015, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S med følgende DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om restruktureringen af TORM som følge af Restruktureringsaftalen 2. Forslag fremsat af bestyrelsen efter anmodning fra visse af TORMs långivere og Oaktree i henhold til Restruktureringsaftalen a. Vedtagelse af nye vedtægter vedrørende implementeringen af Restruktureringsaftalen *** Vedtagelseskrav Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret (quorum), jf. 10, stk. 1, i Selskabets vedtægter. Godkendelse af forslaget under dagsordenens pkt. 2.a. kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. Selskabslovens 106, stk. 1. Indkaldelsesform og adgang til oplysninger Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive sendt til alle aktionærer, som er registreret i Selskabets ejerbog, og som har fremsat begæring herom. Indkaldelse vil tillige ske på Selskabets hjemmeside, Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, i perioden fra fredag den 12. juni 2015 til og med datoen for generalforsamlingen. Adgangskort, fuldmagt og brevstemmer Adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan jf. 8, stk. 1, i Selskabets vedtægter rekvireres mod fremvisning af behørig dokumentation (VP-referencenummer) senest fredag den 3. juli 2015, kl på følgende måder: - ved at udfylde, behørigt underskrive og returnere vedlagte tilmeldingsblanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S via til eller pr. fax , eller - ved at kontakte VP Investor Services A/S på telefon inden for kontortid, eller 3 af 6

4 - på Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan på en fuldmagtsblanket vælge at: - afgive fuldmagt til en navngiven tredjemand. Fuldmægtigen vil fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller - afgive fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil stemmer blive afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, eller - afgive afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet. Såfremt en aktionær vælger at give møde ved fuldmægtig, skal fuldmagtsblanketten udfyldes, underskrives behørigt og returneres til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S via til eller pr. fax , således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 3. juli 2015, kl Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk på VP Investor Services A/S hjemmeside, senest fredag den 3. juli 2015, kl Aktionærer kan også vælge at stemme ved at afgive brevstemme. Brevstemmeblanketten udfyldes, underskrives behørigt og returneres til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S via til eller pr. fax , således at brevstemmeblanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 6. juli 2015, kl Stemmer afgivet ved brug af brevstemmeblanketten kan ikke tilbagekaldes, når disse er returneret til VP Investor Services A/S. Bemærk venligst, at aktionærer ikke kan afgive stemme både ved brevstemme og fuldmagt. Aktiekapital og stemmeret Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr ,00, fordelt på aktier à kr. 0,01 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 0,01 giver ret til én stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten er dog betinget af, at aktionæren er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på notering i ejerbogen senest på registreringsdatoen, tirsdag den 30. juni 2015, jf. 8, stk. 1, i Selskabets vedtægter og Selskabslovens 84, og at aktionæren har rekvireret adgangskort eller har afgivet brevstemme eller fuldmagtsblanket rettidigt. Aktionærernes spørgsmålsret Eventuelle spørgsmål fra aktionærerne til dagsordenen og dokumenterne relateret til generalforsamlingen skal stilles skriftligt ved fremsendelse til direktionen via til senest dagen før generalforsamlingen. Besvarelse vil ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, Hellerup, den 12. juni 2015 Bestyrelsen 4 af 6

5 Ekstraordinær generalforsamling i TORM A/S, CVR-nr (Selskabet eller TORM), der afholdes tirsdag den 7. juli 2015, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Bestyrelsen fremsætter hermed et fuldstændigt forslag med alle foreslåede ændringer til vedtægterne for aktionærerne, idet Selskabets långivere og Oaktree Capital Management (Oaktree) nu har afklaret de sidste punkter som led i implementeringen af restruktureringen af TORM. Den ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015, som derfor er aflyst. FULDSTÆNDIGE FORSLAG 1. Bestyrelsens beretning om restruktureringen af TORM som følge af Restruktureringsaftalen 2. Forslag fremsat af bestyrelsen efter anmodning fra visse af TORMs långivere og Oaktree i henhold til Restruktureringsaftalen a. Vedtagelse af nye vedtægter vedrørende implementeringen af Restruktureringsaftalen Restruktureringsaftalen blev indgået den 27. marts 2015 mellem Selskabet, Oaktree og hovedparten af långiverne, der sammenlagt besidder 94% af TORMs eksisterende lånefaciliteter opgjort efter værdi, og er efterfølgende ændret. Selskabet søger at implementere restruktureringen af dets gæld og kapitalstruktur i overensstemmelse med de kommercielle vilkår aftalt i Restruktureringsaftalen gennem en tvangsakkord (et såkaldt Scheme of Arrangement ) under engelsk ret. For yderligere information om restruktureringen af TORM og Restruktureringsaftalen henvises der også til selskabsmeddelelser nr. 8 af 27. marts 2015, nr. 9 af 20. april 2015, nr. 10 af 12. maj 2015 og nr. 13 af 9. juni Som led i implementeringen af restruktureringen af TORM i henhold til Restruktureringsaftalen har Selskabets långivere og Oaktree aftalt, at visse corporate governance-vilkår, herunder visse minoritetsbeskyttelsesrettigheder, skal godkendes på Selskabets generalforsamling og indføres i Selskabets vedtægter, før restruktureringen af TORM gennemføres. Corporate governance-vilkårene er forhandlet af Selskabets långivere og Oaktree som fremtidig hovedaktionær i TORM som led i Restruktureringsaftalen. Efter anmodning fra visse af Selskabets långivere og Oaktree fremsætter bestyrelsen de foreslåede nye vedtægter, som reflekterer de aftalte ændringer til vedtægterne, der bl.a. inkluderer: Såkaldte Reserved Matters og særlige vedtagelseskrav Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede én B-aktie til en minoritets trustee med visse minoritetsbeskyttelsesrettigheder Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede én C-aktie til en Oaktree enhed med særlige stemmerettigheder i relation til valg af bestyrelse herunder formanden for bestyrelsen dog med undtagelse af næstformanden, samt visse ændringer til Selskabets vedtægter, der foreslås af bestyrelsen fra tid til anden. Fortegningsrettigheder for indehavere af A-aktier i forbindelse med fremtidige kapitalforhøjelser Nye yderligere bemyndigelser til bestyrelsen vedrørende kapitalforhøjelser, herunder udstedelse af A-aktier, warrants (tegningsoptioner) og konvertible gældsinstrumenter Ret til, at visse indehavere af A-aktier kan stille finansiering til rådighed 5 af 6

6 Principper for valg og sammensætning af bestyrelsens medlemmer, suppleanter samt bestyrelsesobservatør og krav til bestyrelsens beslutningsdygtighed (quorum) Ændring af sprog til engelsk ved afholdelse af generalforsamlinger og dokumenter udarbejdet til brug herfor Sletning af visse bemyndigelser til bestyrelsen tildelt på den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 26. marts 2015, idet disse ikke længere er nødvendige for implementeringen af Restruktureringsaftalen En række andre vedtægtsændringer, herunder ændringer af teknisk karakter samt konsekvensændringer Et udkast til Selskabets foreslåede nye vedtægter, der viser alle foreslåede ændringer og justeringer sammenlignet med den gældende version af Selskabets vedtægter, er vedlagt denne indkaldelse som Bilag 1. Endvidere er en ren version af de foreslåede ændrede vedtægter vedlagt som Bilag 2. Bilagene skal betragtes som en integreret del af de fuldstændige forslag. Den gældende version af Selskabets vedtægter er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, *** 6 af 6

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere