RISIKOSTYRING ÅRSRAPPORT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKOSTYRING ÅRSRAPPORT 2015"

Transkript

1 RISIKOSTYRING ÅRSRAPPORT 2015 Arbejdsredskab - Vendlet Borgeren vendes let ved hjælp af et rullende vendeunderlag, hvilket minimerer plejepersonalets fysiske belastninger i arbejdssituationen. 1

2 Forord. Kommunalreformen i år 2007 gav anledning til en revurdering og modernisering af Vejen Kommunes forsikringsstrategi. Som følge af kommunesammenlægningen blev den økonomiske bæreevne og risikospredningen større, og kommunen fik dermed selv mulighed for at finansiere flere risici uden forsikringsdækning. Vejen Kommune har derfor i vid udstrækning valgt at være selvforsikrende og at indføre store selvrisici. Med henblik på at mindske betydelige tab i kommunens forsikringsøkonomi, skal der i høj grad fokuseres på skadeforebyggelse og risikostyring. Byrådet godkendte en ny forsikrings- og risikostyringspolitik i år Politikkens overordnede formål er beskrivelse af forsikringsdækningen samt beskrivelse af risikostyringen, hvor disse tilsammen skal sikre fokus på skadesforebyggelse samt minimering af udgifterne på skader. Forsikrings- og risikostyringsområdet er organiseret i Bygningsservice og Beredskab. Administrationen af forsikringsområdet varetages af en deltidsansat medarbejder i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis. Vejen Kommunes forsikringer har senest været i udbud i år 2011, og der er entreret med forskellige forsikringsselskaber til delvis dækning af skader indenfor bygning, løsøre, motor og erhvervsansvarsforsikringer. Vejen Kommune er selvforsikret på arbejdsskader og har dermed påtaget sig forpligtelserne til at udbetale erstatninger til de ansatte for arbejdsskader, der sker som følge af en ulykke jf. Lov om arbejdsskadesikring. Vejen Kommune har dog en katastrofedækning, der dækker arbejdsskader hvis mere end 2 personer kommer til skade ved samme begivenhed, og hvis skadeskravet overstiger selvrisikoen på 2,5 mill. kr. Risikostyring har til formål at begrænse skadernes antal og omfang samt gennem forebyggelse at skabe tryghed og tillid hos borgere og medarbejdere i forhold til kontinuerlige serviceydelser fra kommunens institutioner og administration. Til arbejdet med forebyggelse af skader afsættes i årsbudgettet en risikostyringspulje, der danner rammer for den forebyggende indsats. Risikostyringspuljen medvirker til at opretholde serviceniveauet for borgere og medarbejdere gennem forebyggelse og sikring af kommunens aktiver. Arbejdet med risikostyring varetages af 2 medarbejdere som en del af deres stilling. Endvidere er der en fuldtidsstilling som arbejdsmiljøkonsulent i afdelingen for Intern Service. Der er nedsat en risikostyringsgruppe bestående af Chefen for Bygningsservice og beredskab (formand) Sikringskonsulent 1 (personsikring) Sikringskonsulent 2 (fysisk sikkerhed tingsikring) Forsikring (forsikringsadministration) Arbejdsmiljøkonsulent fra Intern Service. Risikostyringspuljen administreres af risikostyringsgruppen, der behandler ansøgninger fra institutioner og afdelinger, der er medfinansierende i forhold til deres ansøgninger. Risikostyringsgruppen kan endvidere udpege indsatsområder, hvor der har været mange skader eller, hvor mulige skader vil betyde store gener for den/de skadesramte. Det korrigerede budget til forsikring og risikostyring var på 13,1 mill. kr. i år 2015, heraf udgør risikostyringspuljen til forebyggende formål 3,2 mill. kr. efter budgetoverførsler fra år Puljen til risikostyring er oprindelig på 2,6 mill. kr. Der er overført uforbrugte midler fra år 2014 til år 2015 på 0,6 mill. kr., som følge af igangsatte men ikke færdige projekter. 2

3 Indholdsfortegnelse: Gode eksempler på forebyggende indsats Side 3. Beretning for risikostyring. Side 4. Oversigt over bevillinger fra risikostyringspuljen for år Side 5. Evaluering af risikostyringspuljens bevillinger.. Side 6. Skadesudvikling år Side 6. Arbejdsskadeudvikling år Side 8. Handlingsplan for risikostyring år Side 11. Eksempler på arbejdsredskaber der minimerer plejepersonalets fysiske belastninger i arbejdssituationen ved brug af Raiser løftestol til hjælp til borger, der ligger på gulvet. (Tak til Kærdalens ledelse og medarbejdere for ovenstående fotos) Videoovervågning: Mange institutioner og andre bygninger, der har været udsat for hærværk eller tyveri har fået videoovervågning etableret ved hjælp af risikostyringsmidler. Videoovervågningen har været med til at identificere en brandstifter, der bl.a. havde sat ild til skraldespande ved biblioteket og jobcenteret i Vejen. 3

4 Beretning for risikostyring: Dette er den fjerde årsrapport om risikostyring og forsikring efter vedtagelse af den nye forsikrings- og risikostyringspolitik den Risikostyringsgruppen har afholdt 6 møder i år På møderne er der drøftet principper og indsatsområder for risikostyringen samt taget stilling til konkrete ansøgninger fra institutioner og afdelinger til forebyggelse af skader på ting og personer. Ansøgerne beskriver bl.a. hvilke risici ansøgningen forventes at minimere og hvor mange ansatte/brugere, der vil få gavn af det ansøgte. Risikostyringsgruppen har vurderet ansøgningerne set i forhold til den forventede nytteværdi og set i forhold til registrerede forsikringsskader på området. Den forebyggende nytteværdi af en bevilling vil ofte først være synlig efter flere år, idet anskaffelsen først skal virke i dagligdagen, før den kan give en effekt. Dette gør sig især gældende på arbejdsskadeområdet og i forhold til sikring af brand. Det er vigtigt med forebyggende tiltag på disse områder, idet der her skal tænkes på, at blot en omfattende arbejdsskade eller en stor brand på en institution kan have store omkostninger for de ramte personer og for Vejen Kommunes økonomi. Risikostyringsgruppen har haft flere drøftelser om de enkelte bevillinger alene har gavnlig effekt på tingskader eller om det også kan siges at have gavnlig effekt på personskader. Her er risikostyringsgruppen nået frem til, at fx bevilling af et brandalarmeringsanlæg og et videoovervågningsanlæg har effekt på både ting- og personskader, idet trygheden hos medarbejderne og minimering af skader har en gavnlig effekt på arbejdsmiljøet. Dette har også været nævnt i flere af ansøgningerne til fx videoovervågningsanlæg. Det kan ikke entydigt siges at et forebyggende tiltag til reducering af tingskader alene har effekt på dette område, derfor er risikostyringsmidlerne ikke øremærket med en andel til tingskader og en andel til personskader. Der har været i alt 6 ansøgningsrunder og 24 ansøgninger i år Ansøgninger fra institutioner og afdelinger har især dækket forebyggende tiltag indenfor arbejdsmiljøområdet og i forhold til tyveri- og brandsikring. Social og ældreområdet har sendt 7 ansøgninger. 5 ansøgninger har relateret sig til arbejdsmiljøområdet i form af arbejdsredskaber og 2 ansøgninger har relateret sig til brandsikringer og er dermed finansieret under indsatsområdet for brandsikring. I år 2015 er der gjort forsøg med at sætte et sprinklertårn op i en beboerlejlighed i et Ældrecenter, hvor det skønnes at være en ekstra brandfare p.g.a. beboerens rygeadfærd. Dette tiltag giver tryghed hos personalet, idet sprinkleranlægget går i gang, når der opstår brand i lejligheden. Dette sikrer hurtig brandslukning med mindre risici for andre beboere. Ældreområdet er registret med en del arbejdsskader i arbejdsskadestatistikken, hvorfor det er naturligt at forsøge at forebygge med arbejdsredskaber, der bl.a. skal forebygge skader i forhold til personforflytning og personhåndtering. Skoleområdet har sendt 11 ansøgninger. 2 ansøgninger har relateret sig til kurser/foredrag vedr. arbejdsmiljø, hvoraf der er givet afslag på 1 ansøgning, der ikke er vurderet til at ligge indenfor risikostyringspuljens område. 6 ansøgninger har relateret sig til tyverisikring, hvoraf der er givet afslag på 2 ansøgninger. Der var tale om udvidelser i forhold til tidligere bevilget tyverisikring, så skal institutionen selv finansiere dette. 3 ansøgninger har relateret sig til brandsikring. 2 af disse er dermed finansieret under indsatsområdet for brandsikring og den 3. ansøgning er afvist, idet der var tale om udvidelser i forhold til tidligere bevilget ABA-anlæg, så skal institutionen selv finansiere dette. Det skaber tryghed hos de ansatte samt driftssikkerhed, når tyverier og brand forebygges og antallet heraf minimeres. Administrationens afdelinger har sendt 3 ansøgninger om arbejdsmiljøtiltag i form af kurser og reservering af midler til opfølgning af trivselsundersøgelsen i år Der er givet afslag på 1 kursus, der er vurderet til at skulle afholdes af ansøgeren selv. 3 andre institutioner har sendt 3 ansøgninger, hvoraf 1 ansøgninger relaterer sig til tiltag, der forventes at forbedre arbejdsmiljøet, 1 ansøgning om it-sikring og 1 ansøgning om videoovervågning. Risikostyringspuljen har finansieret følgende indsatsområder i år 2015: Brandsikring af 2 skoler i form af etablering af brandsektioneringer og branddøre i skolens bygninger samt igangsætning på yderligere 3 skoler, der færdiggøres i år Brandsikring i form af ABA-anlæg på 2 skoler. Brandsikring i form af sprinkleranlæg på 1 ældrecenter og lydgivere til brandalarmeringsanlæg på et andet ældrecenter. Tyverisikring af IT-udstyr i 20 daginstitutioner i form af sikre skabe til opbevaring af IT-udstyr. Risikostyringspuljen har finansieret ca. 1,2 mio. kr. til disse indsatsområder i år I år 2014 har alle skoler fået sikringsskabe til udstyr anskaffet som konsekvens af skolereformen. Skolerne og daginstitutionerne er nu sikringsmæssigt dækket i forhold til det IT-udstyr, der var på skolerne i år 2014 og i daginstitutionerne i år Skolerne og daginstitutionerne skal herefter selv finansiere sikringen af fremtidige yderligere indkøb af IT-udstyr. 4

5 Oversigt over bevillinger fra risikostyringspuljen for år 2015 Ca antal der får gavn af indsatsen. Beløb i hele tusinde kr. Område Hvilke risikofaktorer minimeres Forventet effekt Brugere Medarbejdere Egenbetaling i alt Bevilling fra puljen I alt investeret Skoleområdet: Videoovervågning på 3 skoler Vejen Kunstmuseum: Videoovervågning Skoleområdet: Sikring af skolernes it-udstyr til undervisningsbrug Daginstitutionsområdet: Sikring af 20 daginsitutioners itudstyr Arbejdsmiljø og tyverisikring: Videoovervågning, alarm, tyverisikring, sikring af IT-udstyr Forebygge hærværk og tyveri Forebygge hærværk og tyveri Forebygge tyveri Forebygge tyveri Minimere hærværk og tyveri - og dermed større tryghed og færre udgifter til reperationer og genanskaffelser Minimere hærværk og tyveri - og dermed større tryghed og færre udgifter til reperationer og genanskaffelser Minimere tyveri - og dermed større tryghed og færre udgifter til genanskaffelser Minimere tyveri - og dermed større tryghed og færre udgifter til genanskaffelser Arbejdsmiljø og brandsikring: Brandalarmeringsanlæg/brandsektionering: Skoleområdet: ABAanlæg på 1 børnecenter & ABA-anlæg på 1 kostskole Forebygge omfanget af brand Minimere brandskader Skoleområdet: Brandsektionering igangsat i 4 skoler Ældreområdet: Lydgivere på brandalarmering i et ælcrecenter Ældreområdet: 3 sprinklertårne til indendørs brug Forebygge omfanget af brandskader ved etablering af brandsektioneringer og branddøre. Minimere brandskader At der går for lang tid inden der reageres på brand. Bruges fx hos borgere der ryger i sengen. Hurtigere reaktioner på brandalarm i ældrecenteret Minimere risikoen for brand i borgeres lejlighed og andre omkringliggende lejligheder i ældrecenter Arbejdsmiljø: Forebyggende arbejdsredskaber Ældreområdet: 5 stk Vendlet Ældreområdet: 7 stk. overfaldsalarmer Ældreområdet: 3 ældrecentre - stoleløfter og løftestole Vendlet-systemet minimerer den fysiske belastning samt risikoen for at blive udsat for vold fra udadreagerende borger. Giver øget tryghed hos medarbejdere i nattevagten, der færdes alene inde og ude i nærmiljøet omkring ældrecenter Forebygge smerter i muskler og skelet hos medarbejdere, derhar tungt arbejde med at håndtere borgerne. At antal skader og udgifter i forbindelse med forflytningsskader minimeres Øget tryghed hos medarbejdere Færre sygedage og hurtigere hjælp til ældre, der er faldet i eget hjem Daginstitutionsområdet: 1 kursus Skoleområdet: 1 kursus Administrativ enhed: 1 kursus Arbejdsmiljø: Forebyggende kurser Højere medarbejdertrivsel og Forebygge dårlig arbejdsmiljø og dermed mindre dårlig trivsel sygefravær Højere medarbejdertrivsel og Forebygge dårlig arbejdsmiljø og dermed mindre dårlig trivsel sygefravær Forebygge sygefravær og reducere stres i forhold til kritiske hændelser Minimere risiko for sygefravær i forhold til kritiske hændelser Konsulentbistand, It-system og diverse følgeudgifter Konsulentbistand og udgifter til server Total

6 Risikostyringsgruppen har i år 2015 i alt bevilget ca. 2,6 mill. kr. til forebyggende tiltag og ansøgerne bidrager med ca. 0,2 mill. kr. så i alt er der blevet givet mulighed for forebyggende tiltag for ca. 2,8 mill. kr. Fra år 2011 er der på 5 år investeret 12,9 mill. kr. til forebyggende tiltag. Ansøgerne har i deres ansøgninger oplyst hvor mange ansatte og hvor mange brugere, der forventes at få gavn af det ansøgte. En sammentælling heraf viser at ca. 593 ansatte og ca brugere vurderes at få gavn af de bevilgede forebyggende tiltag for år Erfaringen med det hidtidige arbejde med effektuering af forebyggende tiltag har vist, at bevillingerne ikke altid kan blive gennemført i de år, hvor de er bevilget. Dette gælder især større bevillinger, som skal i udbud, hvilket er tidskrævende. Det skal hertil også bemærkes, at det udvidede arbejde med risikostyringen fortages uden ekstra tildeling af medarbejderresurser. Det har været nødvendigt at søge om budgetoverførsler af puljerammen til efterfølgende år, idet projekter igangsættes i et år og færdiggøres i det næste år. Evaluering af risikostyringspuljens bevillinger. Risikostyringsgruppen har i efteråret 2014 foretaget en evaluering af ansøgernes oplevede effekt af bevillinger fra risikostyringspuljen for årene 2011 til år Evalueringen tydeliggjorde at midlerne fra risikostyringspuljen understøtter rigtig mange gode tiltag, som institutionerne ikke ville opnå med deres nuværende budgetter. Tiltag, der kan gennemføres med egenbetaling og midler fra risikostyringspuljen. Tiltag som tyverisikring, alarmer og videoovervågning har givet færre indbrud, mindre hærværk og øget tryghed for medarbejderne. Tilskud til kurser til forbedring af arbejdsmiljøet og tilskud til arbejdsredskaber, der minimerer medarbejdernes risiko for fysiske skader og dermed sygefravær og arbejdsskader, har haft en positiv effekt for medarbejderne og for skadesudgifterne. Risikostyringsgruppen kan udpege indsatsområder, hvilket giver en systematisk gennemgang af institutionernes sikringsbehov indenfor et bestemt område. En gennemgang af et indsatsområde kan afdække andre problemstillinger, der så kan tages hånd om ved samme lejlighed ved brug af bygningsvedligholdsmidler eller institutionens egne midler. Udpegning af indsatsområder tager mange midler fra risikostyringspuljens budget, da det omfatter mange institutioner, og der er ikke nogen egenbetaling fra institutionerne. Arbejdet med risikostyring og værdien af risikostyringspuljen sikrer at mange gode sikrings- og forebyggelsestiltag kan foretages. Effekten af risikostyringsarbejdet ses at have positiv effekt i nedenstående gennemgang af skadesudviklingen. Skadesudvikling år : Vejen Kommunes forsikringsmægler Willis laver en årlig statusrapport for forsikringsområdet. Den seneste rapport er for år 2014 og indeholder oplysninger for år 2013 og Rapporten for år 2015 er endnu ikke modtaget, men der er modtaget forskellige statistikker vedr. år 2015, som kan bruges i forhold til vurdering af skadesforløbet. I nærværende årsrapport fokuseres på skadesudviklingen for år 2012 til år 2015 med udgangspunkt i statistikker fra Willis udskrevet pr. 23. marts Der er uafsluttede skader, hvorfor især skadesudgifterne vil ændre sig, når alle sager er afsluttet. Det fremgår af nedenstående diagrammer at antallet af skader er faldet med 51 fra år 2012 til år 2015, hvor antallet af skader er på 258. Udgifterne er p.t. omtrent halveret svarende til et fald på ca. 2,5 mill. dog med forbehold for øgede udgifter til endnu ikke afsluttede skader. År 2013 skiller sig ud med mange bygningsskader som følge af 44 stormskader og dermed ekstraordinært store skadesudgifter. Faldet i udgifter er ikke endeligt, idet alle sager, især arbejdsskadesager, endnu ikke er afsluttet. Effekten af risikostyringsarbejdet er ved at slå igennem, hvilket bl.a. kan ses ved sammenligning af antal skader og skadesudgifter i år Her var der i alt 382 skader og skadesudgifter på ca. 6,2 mill. kr., hvoraf udgifter til arbejdsskader var opgjort til ca. 2,9 mill. kr. jfr. daværende statistikker til risikostyringsrapporten for år

7 Skadesudvikling Oversigt over årets erstatningsudbetalinger og afsatte erstatningsbeløb fordelt på hovedforsikringstype og sammenholdt med forrige år. Ved arbejdsskadesager, der er afgjort senere end skadesåret er udgiften henført til skadesåret. Skadesudgifterne i årene er ikke endelige, idet nogle skader ikke er afsluttede, men opgjort pr. 23. marts skader Skadeudgift skader Skadeudgift skader Skadeudgift skader Skadeudgift Bygning Løsøre Motor/køretøj Ansvar I alt Arbejdsskade I alt Bygnings- og løsøreskader kommenteres nedenfor. Der har været 66 motorkøretøjsskader hvoraf de 46 anmeldelser kommer fra Social & Ældre, 11 anmeldelse fra Teknik & Miljø, 2 anmeldelser fra Jobcenteret, 2 anmeldelse fra Dagtilbud & Skole, 3 anmeldelse fra Familie & Sundhed og 2 anmeldelse fra Bygningsservice & Beredskab. Ansvarsskader kan være skader på både ting og personer, hvor ansvaret herfor kan henføres til Vejen Kommune. År 2013 og 2014 skiller sig ud, idet der er to endnu ikke afsluttet personskader med et krav på kr. i år 2013 og et hensat beløb på i år Diagram over skadesudgift år Diagram over antal sager år Udgift Udgift Udgift Udgift Skaderne på bygninger og løsøre specificeres yderligere i nedenstående diagrammer: Skadesårsag og udgifter til bygningsskader i år Beløb i hele tusinde kr. Udgifter Skadesårsag og udgifter til bygningsskader i år Beløb i hele tusinde kr. Glas & sanitet Vandskade Stormskade Brandskade Rørskade 7 Anden skade Tyveri I alt År År År År

8 Udgifter Glas & sanitet Skadesårsag og udgifter til løsøre i år Beløb i hele tusinde kr. Vandskade Stormskade Brandskade Rørskade Anden skade Tyveri I alt År År År År I år 2015 er den største skadesudgift en kortslutningsskade, som følge af fejl i masteforsyningen ved den nye materialegård i Brørup. Skaden er endnu ikke afsluttet, men vi forventer at skaden bliver uden udgift for Vejen Kommune. Den største skadesudgift i år 2014 har været brand i brandbil i Rødding Brandstation. Værdien af brandbilen var kr. og skadesudgiften på løsøret var kr. og kr. på bygningen. Kommunens samlede nettoskadesudgift blev ca kr. I år 2013 hærgede stormene Allan og Bodil landet. Det gav Vejen Kommune 44 stormskader, hvoraf de fleste var mindre skader. Men Skodborg Skole fik 700 m2 tag blæst af. Samtlige 44 skader kom til at koste Vejen Kommune 2 gange selvrisikoen à kr., idet de 2 stormes skader, hver for sig, betragtes som en begivenhed på en fælles police. Størsteparten af stormskaderne var på tage. Sådanne skader kan kun minimeres ved at sikre, at bygningernes tage ikke har synlige løse tagsten/tagplader, hvor en evt. storm kan gøre skade. I år 2012 var der en stor rørskade på Rødding Skole. Udgifter til tyveri er for nedadgående, hvilket henføres til, at der via risikostyringspuljen er iværksat videoovervågning på mange skoler og andre institutioner samt iværksat mærkning af IT-udstyr. I år 2013 havde Jels skole 2 større tyverier af IT-udstyr. Der er efterfølgende investeret meget i sikring af IT-udstyr på samtlige skoler. Jels skole havde også indbrud i år Her medførte den iværksatte tyverisikring af IT-udstyr at tyvene ikke fik tyvekoster med sig ved dette indbrud. I år 2015 har der været 4 indbrud i bygninger. Til forebyggelse af vandskader foretages rensning af tagrender og spuling af kloaker. Som led i energistyringen i Vejen Kommune holdes der øje med vandforbruget, hvilket kan være forebyggende i forhold til at opdage rørskader før de helt store vandskader sker. Brandskader har ikke været hyppige skader i Vejen Kommune, men når der sker en brandskade på en institution bliver skaden ofte dyr. En del af risikostyringspuljen bruges til skadesforebyggelse af brand ved etablering af brandsektionering og ved installation af brandalarmeringsanlæg i kommunens bygninger. Da det er meget dyre forebyggelsestiltag, brandsikres max. 3-4 institutioner om året. I år 2013 har 39 af kommunens bygninger fået et el-tjek for at sikre at elinstallationerne er tidssvarende rent sikkerhedsmæssigt samt for at foretage transientsikring/sikring mod lynnedslag og overspændinger i elinstallationerne. Arbejdsskader: let af anmeldte arbejdsskader er steget fra år 2012 med 139 anmeldelser til år 2015 med 145 anmeldelser en stigning på 6 anmeldelser. Udgifterne til arbejdsskader kan variere meget fra år til år afhængig af skadernes kompleksitet og omfang samt sagsbehandlingstid hos Arbejdsskadestyrelsen. På trods af stigningen på 6 anmeldelser er udgifterne p.t. opgjort til ca kr. lavere end udgifterne på 139 anmeldelser i år Den gennemsnitlige udgift pr. skade er p.t. mindre end i år Arbejdsskader opgøres af Willis i 8 forskellige skadesårsager, der fremgår af nedenstående diagram. De fleste arbejdsskader indberettes med årsagen fysiske uheld. Disse skader kan være svære at minimere, idet der kan være tale om hændelige uheld, som vanskeligt kan forebygges på andre måder end jævnligt at italesætte og skærpe medarbejdernes opmærksomhed på undgåelse af uheld. Dette sker fx gennem institutionernes sikkerhedsorganisationer, der gennem indberetning af nærvedulykker og udarbejdelse af handleplaner for undgåelse af disse nærvedulykker skaber fokus på forebyggelse af fysiske uheld. På trods af denne indsats vil der være svingende antal af fysiske uheld. Skader anmeldt som fysisk og psykisk vold samt personforflytning og personhåndtering er faldet fra år 2014 til år

9 Diagram over arbejdsskader fordelt på skadesårsag År 2015 År 2014 År 2013 År 2012 Arbejdsskaderne kategoriseres også på jobtyper. Nedenfor er nævnt de jobtyper, der har haft flest anmeldelser i år år Det er social- og sundhedshjælperne og social- og sundhedsassistenterne i private hjem, der er topscorerne med flest skader. Der er sket et fald i skader for lærere, der underviser klasse og for pædagogisk medhjælp. Dagplejen har færre skader end i år Diagram over arbejdsskader fordelt på jobtype År 2015 År 2014 År 2013 År

10 Nedenfor fremgår et skema over, hvilke afdelinger, der har haft anmeldelser indenfor de skadesårsage, hvor de fleste skader fremkommer. Over 3 år er der indenfor kategorierne fysisk og psykisk vold 79 skader, personforflytning og personhåndtering 77 skader samt uheld med fysiske skader 211 skader. Det er Social & Ældreafdelingen der topper med flest anmeldelser over perioden i alt 183 anmeldelser i perioden, hvoraf 42 skyldes fysisk og psykisk vold, 56 skyldes personforflytning/-håndtering og 85 skyldes uheld og skaderne er fysiske. Den gennemsnitlige skadeudgift for Social & Ældreafdelingen udgør for de 3 år p.t. ca kr. pr. anmeldelse. Afdelingen for Dagtilbud & Skole følger dernæst med 129 anmeldelser og hvis de 3 anmeldelser fra den tidligere Børneafdeling lægges sammen med Dagtilbud & Skole udgør antallet 132 anmeldelser over perioden Heraf skyldes 27 anmeldelser fysisk og psykisk vold, 18 skyldes personforflytning/-håndtering og 87 skyldes uheld og skaderne er fysiske. Den gennemsnitlige skadeudgift udgør for de 3 år p.t. ca kr.. Afdelingen for Jobcenter følger derefter med 18 anmeldelser i perioden og en gennemsnitlig skadeudgift på p.t. ca kr., hvilket hovedsagelig fremkommer ved store udgifter til uheld med fysiske skader i år 2013 og 2015 samt ved 3 anmeldelser med fysisk og psykisk vold i år Jobcenteret ligger meget højt i gennemsnitlige udgift pr. sag i nedenstående opgørelse. Forebyggelse af skader på dette område kan fra Vejen Kommunes side kun ske ved, at jobsøgende kun formidles arbejde i jobs, de er kompetente til at udføre. Herefter er det op til arbejdstager og arbejdsgiver at sikre arbejdsmiljøet. Afdelingen for Teknik & Miljø har 11 anmeldelser i perioden med en gennemsnitlig skadesudgift på ca kr. indenfor skadeskategorien uheld med fysisk skade. Afdeling for Intern Service har 5 anmeldelser i perioden med en gennemsnitlig skadesudgift på ca kr. indenfor skadeskategorien udheld med fysisk skade. Borgerservice har i perioden haft 4 anmeldelser med en gennemsnitlig skadesudgift på ca kr. Familie og sundhedsafdelingen har i perioden haft 3 anmeldelser med en gennemsnitlig skadesudgift på ca kr. Afdelingen for Bygningsservice & Beredskab har 2 anmeldelser i perioden med en gennemsnitlig skadesudgift på ca kr. indenfor skadeskategorien uheld med fysisk skade. Skadeårsag år / data fra Willis marts 2016 Afdeling skader i alt Genm. Fysisk og psykisk vold Personforflytning & -håndtering Uheld - fysisk Total udgift i udg. pr. Total udg. inkl. Reserver - beløb i Total udg. inkl. Reserver - beløb i Total udg. inkl. Reserver - beløb i alt skade hele tusinde hele tusinde hele tusinde Beløb i hele tusinde Borgerservice Bygningsservice & Beredskab Dagtilbud & Skole Børne-afdeling Jobcentret Social & Ældreafdeling Familie & Sundhedsafdeling Intern Service Teknik & miljø Øvrige Afdeling ukendt Total

11 De anmeldte arbejdsskader kan ligeledes opdeles i anmeldte uarbejdsdygtighedsperioder, hvilket fremgår nedenfor År 2015 År 2014 År 2013 År 2012 Ud over ovenstående uarbejdsdygtighedsperioder findes der en, der hedder mindre end 1 dag. Den viser at der har været 66 anmeldelser i år 2012, 80 anmeldelser i år 2013, 81 anmeldelser i år 2014 og 75 anmeldelser i år Denne uarbejdsdygtighedsperiode tegner sig for en stigning i anmeldelser på 9 stk. En hændelse, der ikke er en arbejdsskade kan være en nærved-ulykke, der ikke skal anmeldes. Nærved-ulykker skal vurderes, og der skrives handleplaner i AM-online systemet for, hvorledes det kan undgås at nærved-ulykker bliver til en ulykke. Derved forebygger man lignede fremtidige skader. Ved sammenligning af år 2014 med år 2015 fremgår det af ovenstående diagram, at uarbejdsdygtighedsperioderne for år 2015 på kategorier 1-3 dage har et fald på 11 anmeldelser. 4-6 dage viser en stigning på 3. Øvrige uarbejdsdygtighedsperioder viser mindre udsving. Desværre er der i år anmeldelser uden angivelse af sygefraværsperiode. Derfor bliver statistikken desværre ikke retvisende i år Dette skal der følges op på i år 2016 og fremad. Diagrammet anskueliggør også, hvilket potentiale der er i forhold til at reducere sygefraværsperioder og udgifterne hertil ved at undgå arbejdsskader. Handlingsplan for risikostyring år : Jfr. risikostyringspolitikken har det været et mål, at få lavet en 5 årrig handleplan for risikostyringen, efter indsamling af data og opnået erfaringer med risikostyringsarbejdet. I spørgeskemaet til institutionerne var der udpeget 16 risikoområder, som havde forskellig relevans alt efter institutionstype. Områderne var følgende: o Bygningsmaterialer o Sikring mod brand brandalarmeringssystemer (ABA-anlæg) o Sikring mod tyveri alarmsystemer/videoovervågning o Døre/adgangskontrol låsesystemer o Sikring mod vandskade rensning af afløbsriste/nedløbsrør, vandalarmer, opstuvning af kloakvand m.m o Metalbearbejdning fx i skoler, dagcentre og værksteder m.m. o Træbearbejdning fx i skoler, dagcentre og værksteder m.m. o Brandbare/ætsende væsker m.m. fx i skoler, dagcentre og værksteder m.m. o Affald affaldscontainere i nærheden af bygninger eller andet brændbart materiale o Værdier fx opbevaring af værdier og transport af værdier o IT-udstyr samt elektriske apparater/maskiner opbevaring og brandfare, lynnedslag o Rygning, levende lys & fyraftensrunde fx brandfare og tyverisikring o Motorkøretøjer og arbejdsmaskiner fx sikre kørekort, kørebog og brandslukning o Forurening fx nedgravede olietanke 11

12 o o Legepladser sikkerhed/legepladstilsyn, forsvarlige legeredskaber, faldunderlag Andre fx mange brugere af en institution uden for dennes normale åbningstid. Besvarelserne fra ovennævnte områder samt udviklingen i forsikringsskader indgår i vurderingen af, hvilke områder, der udpeges til indsatsområder, hvor der ydes en ekstra forebyggelsesindsats. På arbejdsmiljøområdet vurderes indsatsområderne i forhold til arbejdsskadestatistikkerne, AM-onlinesystemet, trivselsundersøgelser og erfaringer med forskellige forebyggende tiltag indenfor området. Risikostyringspuljen skal anvendes til forebyggelse og minimering af skader, hvor det forventes at have størst effekt i forhold til person- og tingskader. Foruden konsekvenserne ved personlige tab af arbejdsduelighed og konsekvenserne i kontinuiteten i serviceydelser ved mistet arbejdskraft, mistet inventar og skadede bygninger m.m., er der de økonomiske følger for Vejen Kommune til skadeserstatninger. Mange skader og store skadesudgifter kan endvidere få konsekvenser i forhold til prisen for forsikringer ved et kommende forsikringsudbud. Disse konsekvenser fremhæver vigtigheden af forebyggende tiltag, idet forsikringsselskaberne tager kommunens forebyggelse til minimering af forsikringsskader med i betragtning, når de fastsætter prisen på forsikringspræmier. Puljen anvendes til ansøgninger med medfinansiering og til indsatsområder uden medfinansiering. For at opnå størst mulig effekt hurtigst muligt bør risikostyringspuljen anvendes til både ansøgninger og indsatsområder. Budgetrammen for risikostyringspuljen udgør ca. 2,5 mill. kr. pr. år. For at sikre at disse midler kommer til at gøre nytte arbejder risikostyringsgruppen i forhold til følgende handlingsplan: År 2011 & 2012: Tyverisikring/utryghed ved videoovervågning Forebyggende arbejdsredskaber Affald minimere brandfare ved flytning af affaldscontainere, der stod for tæt på bygninger Døre/adgangskontrol afklaret at udskiftning af låsesystemer bør finansieres via bygningsvedligehold/anlæg. Mærkning af IT-udstyr År 2013: Indsatsområde: Brandsikring skoleområdet med udgangspunkt i de udarbejdede sikringsrapporter Transientsikring/lynnedslag - gennemgang af udvalgte institutioner Ansøgninger fra institutioner på individuelle forebyggende tiltag efter deres behov Udarbejdelse og godkendelse af videoovervågningspolitik Udarbejdelse af relevante tjeklister Vurdere indsats i forhold til skader på motorkøretøjer Vurdere indsats på arbejdsmiljøområdet i forhold til arbejdsskadestatistikker og indberetninger i AM-online År 2014: Indsatsområde: Fortsættelse af brandsikring skoleområdet og andre institutioner Ansøgninger fra institutioner på individuelle forebyggende tiltag efter deres behov - fx sikring af it-udstyr. Udarbejdelse af relevante tjeklister Vurdere indsats på arbejdsmiljøområdet i forhold til arbejdsskadestatistikker og indberetninger i AM-online År 2015: Indsatsområde: Fortsættelse af brandsikring skoleområdet og andre institutioner Ansøgninger fra institutioner på individuelle forebyggende tiltag efter deres behov Udarbejdelse af relevante tjeklister Vurdere indsats på arbejdsmiljøområdet i forhold til arbejdsskadestatistikker og indberetninger i AM-online År 2016: Indsatsområde: Fortsættelse af brandsikring skoleområdet og andre institutioner Legepladser Ansøgninger fra institutioner på individuelle forebyggende tiltag efter deres behov Udarbejdelse af relevante tjeklister Vurdere indsats på arbejdsmiljøområdet i forhold til arbejdsskadestatistikker og indberetninger i AM-online År 2017: Indsatsområde: Fortsættelse af brandsikring skoleområdet og andre institutioner Legepladser Transientsikring især på daginstitutionsområdet Ansøgninger fra institutioner på individuelle forebyggende tiltag efter deres behov Udarbejdelse af relevante tjeklister Vurdere indsats på arbejdsmiljøområdet i forhold til arbejdsskadestatistikker og indberetninger i AM-online 12

RISIKOSTYRING ÅRSRAPPORT 2014. Arbejdsstillinger før anskaffelse af ny lift til den nye materialegård.

RISIKOSTYRING ÅRSRAPPORT 2014. Arbejdsstillinger før anskaffelse af ny lift til den nye materialegård. RISIKOSTYRING ÅRSRAPPORT 2014 Arbejdsstillinger før anskaffelse af ny lift til den nye materialegård. 1 Forord. Kommunalreformen i år 2007 gav anledning til en revurdering og modernisering af Vejen Kommunes

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Forsikringskontoret gør nu status over 9. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2015 fået

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Baggrund 3 Risikostyring 4 Krav til skadeforebyggelse og sikring 4 Ejerskab til risikoen 4 Ansvar og kompetencer

Læs mere

Fokuseret risikostyring

Fokuseret risikostyring Fokuseret risikostyring 30. oktober 2014 Tønder Kommune OM OS Befolkningstal: 39.043 Areal i kvadratkilometer: 1.279 1.800 km kommuneveje 80 km statsveje Ansatte ved kommunen: ca. 3.800, heraf ca. 320

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Indstilling. Risikostyring

Indstilling. Risikostyring Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Sociale forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø, Sundhed og Omsorg, Kultur og Borgerservice, Børn og Unge Dato 12. januar 2017 Risikostyring

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for Willemoesgade 15 5610 Assens for Indholdsfortegnelse Formål 1 Målsætning...3 Politikker.....3 Organisation & kompetencer....4 Økonomi........4 Forebyggelse....5 Budget......7 Side 2 af 9 Formål en har

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Revideret Udarbejdet af: Udarbejdet d. Risikostyringsgruppen 01.06.2011 Dok.nr. 938.087 Godkendt af Udvalg for Økonomi den 31. august 2011 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsikringskontoret gør nu status over 8. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2014 fået

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Forsikringskontoret gør nu status over 5. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2011 har generelt været et

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Forsikringskontoret gør nu status over 10. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har været det bedste

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK Version 3-2012 HR/Personale & Løn Forsikring & Arbejdsmiljø 2 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bilagsoversigt...4 Formål...5 Metoder til opfyldelse af

Læs mere

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 3 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 5 Økonomi... 5 Side 2 af 6 Forord s sikringspolitik

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Indledning Nye forsikringsleverandører Budget Skaden, der fyldte det hele Øvrige skader Fuld fart på forebyggelsen Bonus-ordningen Arbejdsmiljøet Udfordringerne Ny forsikringspolitik?

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar Notat Sagsfremstilling vedrørende forsikringer for Beredskab og Sikkerhed Den 2. december modtog Beredskab & Sikkerhed tilbud på forsikringer efter et udbud hos Codan, TopDanmark og Gjensidige. Kun Gjensidige

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013 Risikostyring Årsberetning og regnskab for 2013 Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring Februar 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resume... 2 Forsikringsmarkedet iflg. vores samarbejdspartner

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Indledning Budget Forsikringsmarkedet Skader i 2013 Arbejdsskader Forebyggelse Samarbejde med forsikringsmægler Forsikringspolitik under udvikling 1 Indledning Hvidovre

Læs mere

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune FORSIKRINGSINSTRUKS for Frederiksberg Kommune Oktober 2011 2011-537482 1 INDHOLD: 1. Indledning... 3 2. Generelle retningslinier for forsikring... 4 3. Ansvarsforhold... 4 4. Administration af forsikringerne...

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Tryg Bolig værktøjer og

Tryg Bolig værktøjer og Tryg Bolig værktøjer og formidling Dagsorden Kl. 8.00 Morgenmad Kl. 8.30 Præsentation og indledning Kl. 8.45 Undervisning i nye redskaber og procedurer Kl. 10.45 Kaffepause (ca. tid) Kl. 11.00 Fortsat

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Vi gør nu status over 3. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kan det betale sig? På tingskadeområdet har

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

Risikostyringspolitik

Risikostyringspolitik Risikostyringspolitik RISIKO.DOC/het Ishøj Kommune har d. 07.10.1997 vedtaget følgende risikostyringspolitik. Risikostyringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale. Som supplement

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Om Frederikshavn Kommune i forsikringsåret 2013 Frederikshavn Kommunes nuværende forsikringsprogram blev etableret pr. 1. januar 2011 og blev i 2013 forlænget med yderligere 2 år, således forsikringerne

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Notat vedr. sygefravær

Notat vedr. sygefravær Notat vedr. sygefravær Personaleafdelingen Hoved MED-udvalget besluttede i, at sygefravær skulle være et særligt indsatsområde i -16. Baggrunden herfor var, at der generelt var sket en stigning i sygefraværet,

Læs mere

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 29. September 2015 kl. 19-21 Byrådssalen, Rønnede, Faxe Kommune Program 19.00-19.15 Velkomst v.

Læs mere

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok?

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? gør det enkelt Det er ikke småting dit hus kan komme ud for Hvert år bliver tusindvis af husejere ramt af skader,

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme Dato: 7. november

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser (afløser bilag af 24. marts 2015) Forsikrings- og Risikostyringspolitik Retningslinjer & bestemmelser 1. Indledning... 3 2. Forsikrings- og Risikostyringspolitikkens anvendelse... 3 3. Hvem er omfattet

Læs mere

Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien

Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien DMJX 14-12- 2011 Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien Der er millioner at spare ved at arbejde med risikostyring, men langt fra alle kommuner følger med udviklingen Tekst og foto: Kristoffer

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2013 Året bød på gennemførelse af EU udbud på kommunens samlede forsikringsprogram. Resultatet var yderst tilfredsstillende, og det skyldes at kommunen er kommet i gang

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Mange kontrakt- og aftalestyrede enheder har en skade i ny og næ. Andre har flere og nogle har rigtig mange skader.

Mange kontrakt- og aftalestyrede enheder har en skade i ny og næ. Andre har flere og nogle har rigtig mange skader. Skadestatistik 2013 Du står nu med 2. udgave af forsikringsteamets årlige skadestatistik. Det er her vi sætter fokus på, hvor mange skader, der egentlig sker i Skanderborg Kommune inden for de fire store

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: november-december År: 21 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 214 godkendte elementer

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2012 Arbejdet med at nedrive og nyopføre 30 boliger ved Enggård Centret, stod på i hele 2012. Arbejdet forventes afsluttet 1.7.2013. Der blev indgået aftale med Willis

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Forslag til budgetændringer - Økonomiudvalget 1.000 kr. (-=udgifter) 2011 2012 2013 2014

Forslag til budgetændringer - Økonomiudvalget 1.000 kr. (-=udgifter) 2011 2012 2013 2014 Forslag til budgetændringer - 1.000 kr. (-=udgifter) Budgetændringer: Administrationen Andet 1. Lag D -733-733 -733-733 2. Central ejendomsfunktion D 500 1.000 1.000 1.000 3. Landskabskarakterkortlægning

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Risikofinansiering... 3 Historisk... 4 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 9 Risikostyring... 10 Valg af udbudsform...

Læs mere