TI TESER OM MUSEET I SAMFUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TI TESER OM MUSEET I SAMFUNDET"

Transkript

1 N ORD I SK M USEOLOG I , S TI TESER OM MUSEET I SAMFUNDET Bruno Ingemann 1. Museet kan fortadle historier med autentiske ting 2. Autentiske ting prtr.senteres i en ny sammenhtr.ng 3. Ting kan gestalte en tr.stetisk oplevelse 4. /Estetisk oplevelse kan skabes af 'teksten' og af den 5. Ting kan ses som et kunstnerisk udtryk - en forttr.lling 6 En forttr.lling ma kunne skabe mentale billeder 7. Samfundets forttr.llinger bygger pa myter og symboler 8. Museet ma kommunikere samfundets forttr.llinger 9. Museet er i samfundet 10. Samfundet er i museet De ti teser er meget centrale. At indsamle, dokumentere, bevare, formidle etc. er vigtige omrader men her ses museets rolle i samfundet i grad ud fra en formidlingssynsvinkel - deter altsa den rolle som museet kan spille for den almindelige som bade bliver en forbruger der ska! tilfredsstilles men som istr.r er en partner for dialog. En partner som man ma respektere og tage alvorligt. Ti! hver tese er knyttet en eller flere noter som uddyber tesen. Det er altsa hensigten at museets rolle i samfundet i en meget kort form. I. MUSEET KAN FORT/ELLE HJSTORJER MED AUTENT!SKE TING I.I Museet i bestemt form g0r det faktisk umuligt at forts<ette. Men i det folgende har jeg fokuseret pa kulturhistoriske museer (men her er alt fra mindre lokalhistoriske museer til Nationalmuseet - men ogsa 'ikke-museer' som Lejre Fors0gscenter). 1.2 Begrebet autentisk er tricky. Pa den ene side bliver det brugt som betegnelse pa enesdende genstande som er fra den rette tid og rette sted, fx. solvognen. Men Vasstrom (1999) udvider begrebet fra at handle om genstande til i stedet at handle om en autentisk 'stemninl 1.3 Deter problematisk i overhovedet at se det autentiske som va::rdifrit. Det er

2 B RUNO l NGE MA NN 48 meget bundet ti! en materiel kultur og i andre lande er det helt andre forestillinger der betyder noget. Det autentiske er i stedet det som gentages. Shinto-templerne i Japan rives ned hvert 20ende ar og genopbygges. Og det nye hus er lige sa autentisk som et gammelt. Det autentiske ligger altsa i at huset bygges ud fra gamle handva:rkstraditioner. 1.4 Anne Sofie Becker (1990)!aver en skelnen mellem den pra:sentative og den diskursive udstillingstype. Den prt sentative som udstiller genstandene som de er med uendelige mange 'tomme pladser' der ska! udfyldes af den bes0gende. Den diskursive type som for Becker etablerer 'homogene ordner, sammenha:ngende lukkede systemer, hvis enkeltdele altid ma indordne og tilpasse sig helheden... ' (1990:81). 1.5 Jeg har her truffet et valg mellem det 'pra:sentative' og det 'diskursive'. Ved at opbygge en dikotomi mellem de to begreber skabes der bade en klarhed og der skabes et sl0r. Det 'diskursive' er jo netop ikke en ting. Der kan forta:lles pa mange forskellige mader med mange forskellige hensigter. Det er afg0rende at museet ska! forta:lle historier. Det sa:rlige og specielle for museet er at det har ting. 1.6 Ting er museets kronjuveler. Den bes0gende forventer de er der - ogsa selv om den bes0gende la:gger va:gt pa udstillingens tekster og billeder. Man kan kalde det for 'flow-of-kindness' - at tingene bare erder! (Ingemann 1999:168). 2. AUTENTISKE TING P/V SENTERES I EN NY SAMMENH/ENG 2.1 En kulturhistorisk ting har sit eget!iv som brugs- eller kultgenstand. Den tages ud af sin brugsfunktion og ud af sin tid og placeres ind i en ny tid og et nyt rum og far en ny funktion. Michael Braxendall (1991 :34) finder at der er tre kulturer der m0des i udstillingen - for det forste de ideer, va:rdier og intentioner der ligger i den kultur hvori artifakten skabes og kommer fra. For det andet er der de ideer, va:rdier og hensigter der ligger i den kultur og hos den museumsinspekt0r der arrangerer udstillingen. Og for det tredie er der beskueren selv med hele sin kulturelle bagage af usystematiske ideer, va:rdier og igen meget specifikke formal. Og han bruger eksemplet med at udstille en mbulu-ngulu maske sammen med Picasso's maleri fra 1907 inspireret fra og af den slags masker 'The effect of visual similarity is to accent difference.' (Braxendall 1991:40). 2.2 Susan Vogel peger pa 'Almost nothing displayed in museums was made to be seen in them. Museums provide an experience of most of the world's art and artifacts that does not bear even the remotest resemblance to what their makers intended. This evident fact lies at the very heart of museum work (which is a work of mediation) and should be a preoccupation of all museum professionals, though most museum visitors seem practically unaware of it.' (1991:191). 2.3 Marcel Duchamp udstillede i 1917 den bernmte 'Fontain' hvor han tog den massefremstillede pissoir kumme og placerede den i et galleri. Det eneste han gjorde yderligere var at signere den 'R. Mutt'. Hermed indledte han diskussionen om va:rket som autentisk eller konteksten der bestemte om det udstillede kunne ses som autentisk kunst. Men det sa:rlig interessante er at han ikke fik ideen ved at se pa

3 TI TE S E R O M MU SEET I S AMF U ND ET pissoiret i brug pa et toilet - nej han sa den i udstillingsvinduet hos sanitetsfirmaet Mott Works pa Fifth Avenue i New York. Det var altsa fra udstilling i en kontekst ti! udstilling i en anden kontekst at bev.egelsen var. I udstillingsvinduet var pissoiret allerede 10ftet ud af sin brugskontekst. 3. TING KAN GESTALTE EN /ESTETISK OPLEVELSE 3.1 Jeg vil sige at pa et forste procesniveau, sa ma enhver udstilling kunne afl.eses som ren <estetik. Det betyder at der i selve udstillingen I.egger op ti! et.estetisk blik. Det er ikke genstanden i sig selv der n0dvendigvis besidder kraften ti! at kunne afl.eses <estetisk - men det bliver hele iscenes.ettelsen der afg0r om det bliver muligt. Det <estetiske blik er her set som en s0gen efter det smukke, det tiltalende, det kuri0se, det pittoreske, det smagfulde, det indsmigrende - en s0gen efter Ligheder med noget man kender (0rskov 1966:67). 3.2 Peter Cornell skriver i sin bog Saker. Om tings synlighet at museet er synlighedens laboratorium. Som zone for synlighed opfordrer museet til glubsk og hengivent betragten. I m0det med genstanden pa museet star et rigt og nuanceret sprog ti! riidighed, mens vi udenfor star ejendommeligt stumme overfor livsverdens dagligdags ting som om deres form og n.erv;er er uvedkommende og uden mening. Cornell mener at det er gennem filosofens, poetens og kunstnerens blik, eller gennem barnets 0jne at tingene bliver synlige pa ny: de far tingen til at tale og os ti! at tale om tingene, om voksdugen, k0kkent0jet, uret, trappen eller et glas vand (I 993: 10). Men jeg synes Peter Cornell er alt for venlig; selv tingene pa museet kan opleves uvedkommende og uden mening og har brug for et abent blik som kan g0re tingene synlige pa ny - eller for forste gang. 3.3 Det vender pa en made igen tilbage til det autentiske. Den autentiske genstand bliver set som en mods<etning ti! 'imitationer', 'kopier' eller 'forfalskninger' - altsa en bundethed ti! den fysiske genstand, dens produktion, materialer og brug. Men Dean MacCannell mener at det ikke-autentiske skaber en slags samlende bevidsthed som definerer den moderne tids and. Altsa at den s0gen efter autenticitet afh.enger af den folelse af ustabilitet og ikke-autenticitet som karakteriserer den moderne bevidsthed. Man kan sige at MacCannell forandrer kriteriet for autenticitet fra genstanden i sig selv - ti! den made hvorpa det opleves! Med andre ord: for at have en autentisk oplevelse er det lige sa vigtigt at artifakten bliver ordentligt pr.esenteret som det er at det har den rette herkomst. Dermed kan man ikke lave mods.etningen imitation - virkelig. Sandheden ligger ind imellem, som det man kan kalde simulation. Lisa C. Roberts stiller sp0rgsmalet:,and if the experience is properly simulated - in other words, if the corrects effect are reproduced in the lived body - does it matter that the props are»faked«. Og Roberts overvejelser forer ti! det semiotiske landskab og fort.ellingen. Betydning ligger ikke i tingen i sig selv - men i det som eksterne tegn I.egger ti! genstanden og dermed sker yderligere et skift i synet pa autenticitet og genstand. Beskueren kan opleve genstanden - men hvad der betinger autenticiteten er ikke genstanden i sig selv, det er ikke beskueren 49

4 BRUNO lng EMANN i sig selv - men det er ogsa den 'setting' som genstanden er placeret i og som beskueren kan opleve. 4. /ESTETISK OPLEVELSE KAN SKABES AF 'TEKSTEN' OG AF DEN BES0GENDE 4.1 En a::stetisk oplevelse - er derimod noget meget mere omfattende. Man kan se Oplevelsen som et omrade der bestar af fire felter: V a::rdier, motioner, Viden og Handling. Den a::stetiske oplevelse gar altsa lang udover a::stetik som 'det sk0nne'. Hvis noget for en beskuer skal kunne underst0tte en a::stetisk oplevelse sa er det noget som bade bekra::fter den indsigt som ligger i de fire felter - og dels noget som udfordrer dem og altsa tilforer noget som er nyt og overraskende. 4.2 Den a::stetiske oplevelse kan ses som bestaende af fire felter: viden, emotion, va::rdi og handling. Videns-feltet drejer sig bade om at fa ny viden og at bruge den viden som pra::senteres for den bes0gende og som er tilstede i situationen - det kan va::re faktuel viden som er forankret i en situation og i en kontekst. Men det drejer sig ogsa om den bes0gendes tidligere viden som er aktiv i situationen. Emotions-feltet kan ses som forbindelsen VALUES EMOTIONS

5 Tr T ESE R O M M US E E T I S AMFUNDE T mellem mennesker, natur og fysiske objekter i sig selv og i de sociale relationer og handlinger der er forbundet hermed. Pa museet skabes disse forbindelser gennem repra:sentationer og det a:stetiske spiller derfor en stor rolle. Det a:stetiske kan va:re kedeligt eller provokerende. V rdi-faltet er relateret til kollektive og personlige va:rdisystemer, normer og moral. Disse va:rdier spiller en stor rolle som grundlag for relevans og umiddelbar reaktion pa udstillingen. Handlings-faltet har at g0re med hverdags aktiviteter fra at va:re beskuer til at foretage informerede valg om konkrete oplevelser. Pa museet spiller kroppen en stor rolle. Den konkrete vandring i virkelige rum; bernring af virkelige genstand; interaktivitet i forhold til ska:rme og knapper etc. (Gjedde & lngemann 1999). De fire oplevelsesfelter kan aktiveres men er meget afha:ngig af beskuerens mal: fra ren underholdning, 'fa tiden til at ga' - ti! en form for informel 'la:ring'. Det er museet der kan planla:gge at aktivere en eller flere dele af oplevelsesfelterne. 4.3) Stanly Fish (1980) mener at der slet ikke findes nogen 'tekst' (altsa genstande, rum, billeder, skrevne tekster) og Edwina Taborsky (1990) mener at 'teksten' konstrueres i en social sammenha:ng. Det er altsa i beskuerens m0de mellem udstillingen og teksten at betydning skabes. 5. TING KAN SES SOM ET KUNSTNE RISK UDTRYK - EN FORT.IELLING 5.1 Genstande ma ses som et kunstnerisk udtryk - en forta:lling. Hvor a:stetik maske er den enkle og nemme bro mellem genstande og beskueren - sa er det ogsa en temmelig begra:nset bro hvis museet 0nsker at formidle noget som ogsa for den bes0gende kan 10fte sig op fra det ubevidste og i-tale-sa:ttes. Skal noget i-tale-sa:ttes kra:ver det at genstandene pa museet sa:ttes ind i en kontekst hvor det bliver muligt at afla:se genstande, rum, forl0b, tekster - som en bevidst forta:lling. 5.2 En forta:lling ma indeholde seks elementer: Resume: Hvad drejer der her sig om; lndledning: Hvem, hvad, hvor, hvornar? Udvikling: Hvad skete der sa? Evaluering: Og hvad sa? L0sning: Hvad skete der tilsidst? Det er altsa bade en narrativ struktur men det er ogsa brugen af billeddannende og emotive sprog (Gjedde 1999:10). 5.3 En forta:lling er ikke blot noget der ligger i 'teksten' - det er et iboende tra:k hos mennesker at vi omsa:tter oplevelser og forstir dem som indre narrativer - sa selv nar der ikke i 'teksten' er en narrativ struktur - sa vil vi have en tilb0jelighed til at forta:lle om vores personlige oplevelse i en narrativ struktur (Gjedde 1999:16). 5.4 Pa K0benhavns Bymuseum har man i en montere placeret et pak0rt pindsvin, en mobiltelefon, et kontokort og et sa:t biln0gler. Denne lidt absurde kombination af genstande fra livet ved motorvejen ledsages af en lakonisk og t0rt konstaterende tekst: 'Naturen ma vige for udbygningen af vejnettet. Afstanden mellem arbejde og hjem bliver St0rre' - Sa har man prnvet at skabe en forta:lling der bade indholder en ra:kke tomme pladser der ska! udfyldes af beskueren - men som samtidig ogsa indeholder en ra:kker va:rdier, emotioner og viden som beskueren genkender, er enig eller uenig i, men som er en betydningsskabende aktivitet. 51

6 BRUNO lngemann EN FORT/ELLING MA KUNNE SKABE MENTALE BILLEDER 6.1 Genstande og tekster kan skabe mentale billeder - som altsa er indre billeder for beskueren. Det lille eksempel fra Bymuseet kan ses som en made hvorpa der skabes mentale billeder. De enkelte dele fungerer som metonymer pa noget st0rre - og gennem den ironiske distance i teksten sammen med genstandene skabes et mentalt billede som er meget komplekst. Men samtidig bruges elementer symbolsk til at fomelle en bestemt historie. 6.2 Forudsa:tningen for at skabe mentale billeder er at la:gge va:gt pa narrativitet. Det er ogsa at bruge 'sproglige' teknikker hentet fra fiktionen. Det er i sammenst0- det mellem genstande og genstande og teksten at det samlede mentale billede etableres. 1. SAMFUNDETS FORT/ELLINGER BYGGER PA MYTER OG SYMBOLER 7.1 Vi kan starte med et konkret eksempel. Pa Arbejdermuseets udstilling om l 950'eren Fart og tempo er der udstillet konkrete og autentiske ting og pa dette helt na:re niveau er det en fremvisning af en tids og en kulturs materielle ting. Men samtidig bruges disse konkrete ting til at fremstille en myte om fremskridt. Roland Barthes anskuer denne skiften mellem at se tingene i sig selv og sa det at se myten med at k0re bil og sidde og kigge ud pa landskabet gennem bilruden: 'Jeg kan indstille mine 0jne pa landskabet eller pa ruden. Snart opfatter jeg ruden som na:rverende og landskabet som noget fjernt. Og snart opfatter jeg ruden som noget gennems1gt1gt og landskabet som noget, der har dybde. Men resultatet af denne skiften er konstant: ruden er for mig pa en gang na:rva:rende og tom, indholdsl0st, landskabet pa uvirkeligt og karakteriseret af fylde (Barth es : 15 9). Man kan se tingene fra 50'erne og man kan se myten om fremskridt og velfa:rd. 7.2 En myte er en historie hvorved en kultur forklarer og forsdr nogle aspekter ved virkeligheden eller naturen. Primitive myter er om liv og d0d; mennesker og guder; ondt og godt. Yores sofistikerede myter er om maskulinitet og feminitet; om familie, om succes; om tid; om videnskab. 7.3 Det lille eksempel fra K0benhavns Bymuseum kan ogsa ses som et udtryk for en myte. Det kan ses som en myte om hastighed og tid og som et symbolsk udtryk for egocentrerede va:rdier og 0nsket om at have i forhold til at va:re (Fromm 1976/81). 7.4 lngen myter er universelle i en kultur. Man kan tale om en dominerende myte, men der er ogsa modmyter og forandringer af myter i en evolutiona:r proces hvor nogle dele af ka:der af relaterede konsepter forskydes og andre tilfojes. 7.5 Jung ser traditionelle myter (0dipus, Orfeus & Eurodike etc.) som mytologiske motiver og han finder en ma:ngde sammenfaldende tra:k i en ra:kke kulturers myter. Deis ved at myterne er va:sentlige analogier. Deis ved at skabe teorien om det kollektive ubevidste og arketyper: 'They are without known origin; and they reproduced themselves in any time and any place of the world.' (Jung 1994:69).

7 TI TES ER O M MU S E E T I S AMFUND E T 8. MUSEET MA KOMMUNIKERE SAMFUNDETS FORT.kLLINGER 8.1 Samfundets forta:llinger er jo herligt meget komplekse. Det betyder at der er mange forta:llinger der er muligt. Pa sma lokalhistoriske museer kan man have en meget ta:t relation til de bes0gende og dermed va:re meget malrette i sin formidling og i sin konstruktion af historien - alcsa va:re modtagerfokuseret. Pa store museer som i princippet er for 'alle' er det ikke nogen mulig strategi. Til genga:ld ma de store museer sa i endnu h0jere grad va:re fokuseret pa at va:re afienderfokuseret. Det betyder at cage et ansvar for at formulere samfundets forta:llinger og tillade sig at va:re autoritativ. 8.2 Samfundets forta:llinger er ikke bare. De skabes i et kompliceret kredsl0b mellem forfattere og massemedier og forskere. Det er maske ikke museets folk i sig selv der kan skabe eller konstruere de rette forta:llinger. Det er maske vigtigt at ga uden for de 365 menneskers kreds og unders0ge og fa folsomme seismografiske mennesker ti! at komme med hovedtra:kkene i samfundets historie. Det er m0det mellem det nye og det kendte og isa:r balancen mellem dem. 9. MUSEET ER I SAMFUNDET 9.1 Jeg skrev i starten at de ti teser ikke kunne omfatte alle museer fx ikke kunstmuseer. Det er jeg ikke belt sikker pa passer. Jeg mener faktisk at de ti tese- sa:tninger holder ogsa i relation til kunstmuseer - men at der sa ti! genga:ld ska! skrives og ta:nkes andre diskussioner (og dermed nogle andre noter) som Jigger skjulc i de sa uskyldige ord i de ti sa:cninger. 9.2 Elaine Heumann Gurian (1999:65) mener at museer i fremtiden ikke bliver defineret ved at de har ting 'but from «place» and «storytelling in tangible sensory form,» where citizenry can congregate in a spirit of cross-generational inclusivity and inquiry into memory of our past, a forum for our present, and aspirations for our furture.' 9.3 David Anderson (1997:xii) ser museets rolle som 'la:ring' ved at den bes0gende opnar evnen til at fole og ta:nke. Og han citerer den svenske parlamentariske kommission for museer som i 1994 skrev: 'There are those who claim that museums are mostly for fun, or that preservation of artifacts from the past is an end in itself. We argue that museums are in the service of society and consequently must offer both learning and entertainment, but the single most important objective of memory is to help us to learn, as individuals in society.' 9.4 John Falk ser museet i den meget individualiserede verden med livslang uddannelse 'As free-choice learning comes to represent an ever greater percentage of the total learning an individual does in his or her lifetime, museums promise to become ever more important and ever more accepted as vital links within the educational infrastructure of the community.' (1999:273). Men det betyder sa ogsa noget for hvordan museet va:lger at spille den rolle. 9.5 En central rolle fx for Arbejdermuseet er at skabe genkendelse. De bes0- gende ska! kunne genkende genstande og rum som deres egne. Man kan sige at nostalgi og genkendelse nogle gange er det centrale ma! for museet. (Vasstrom 1999). 9.6 Albert William Levi (1995:344) ser 53

8 BRUNO ING E MANN 54 pa museets forskellige institutionelle roller: - som varehus - som montre og vogter om det a:stetis.k va:rdifulde i samfundet - som et uundva:rligt instrument i den store opgave at 'danne folk' Og han ser pa fire forskellige strategier museet kan va:lge: - ideen om museet som en samling af enestiende 'va:rker' ti! a:stetisk nydelse - ideen om museet som agent for kulturhistorien - ideen om museet som advokat for m useumsdisci plinerne - ideen om museet som humanistisk institution med va:gt pa kommunikation (form og indhold), kominuitet (tradition) og social kritik. opfatter jeg det ikke. Man kan maske ikke forta:lle den store forta:lling. Men man kan forta:lle mange sma forta:llinger. Oet diskursive er meget mere end en samlet historie. Pa samme made som de postmoderne medier er individualiserede og interaktive - sa kan museet ogsa skabe historier der kan bruges individualiseret og interaktivt. Men forudsa:tningen for at noget kan bruges individualiseret og interaktivt for at aktivere hele oplevelsesfeltet er - at der findes sma historier hvor det er muligt at finde identifikation, finde emotivt 'sprog' og mentale 'billeder' og som tra:kker pa sta:rke symboler og myter. Paper fremlagt pa Museologisk Netv<Erks seminar den juni I 0. SAMFUNDET ER I MUSEET 10.1 Kan samfundets borgere finde dele af deres virkelighed repra:senteret pa museet? Oet kan man fx pa Arbejdermuseet pa en meget direkte made. Men kan man ogsa det pa fx Nationalmuseet? Maske er afstanden mellem den bes0gendes personlige virkelighed og museets fremstilling af virkeligheden sa stor at det ikke er identifikation eller nostalgi der er en drivende kraft. Derfor bliver det vigtigt at den bes0gendes personlige virkelighed kan forbindes ti! noget som er st0rre end genkendelse af genstande og rum - og dermed bliver det vigtigt for den bes0gende at kunne relatere sig ti! symboler og myter N ar samfundet er defokuseret, individualiseret og va:rdirelativ sa forer det direkte ind i kulturen og dermed ogsa ind i museet. Oet kan va:re en meget stor modsigelse ti! disse 10 teser. Men sadan LITTERATUR Anderson, David (1997): A Common Wealth. Museum and learning in the United Kingdom, Department of National Heritage. Barthes, Roland (1957): Mytologier, Rhodos. Becker, Anne Sofie (1990): 'Museets ting og udstillings orden' in Antropologi nr Braxendall., Michael (1991): 'Exhibiting Intention: Some Preconditions of the Visual Display of Culturally Purposeful Objects' in Karp, I. & Lavine, S.D.: Exhibiting Culture, Washington: Smithsonian Institution Press, p Cornell, Peter (1993): Saker. Om tingens synlighet, Stockholm: Gidlunds. Falk, J.H. (1999): ' Museums as institutions for Personal Learning' in D dalus vol. 128, no.3, p Fish, Stanly (1980): Is there a Text in This Class, Cambridge. Fromm, Eric (1976/81): To have or to be?, New

9 TI TESER OM MU SEET I SAMFUNDET York: Banram Books. Gjedde, Lisa: Fortttllingens dimensioner, ph.d. afhandling Gjedde, Lisa & lngemann, Bruno (1999): 'In rhe beginning was rhe Experience', paper pr:esenrerer ved den 14. nordiske konference for massekommunikarions forskning i Goreborg augusr Gurian, Elaine Heumann (1999): 'Whar is rhe Objecr of rhis Exercise? A Meandering Explorarion of rhe Many Meanings of Objecrs in Museums' in Dt dalus vol. 128, no.3, p Ingemann, Bruno (1999): 'Der er heir vildr! - om l:esesrraregier og receprion af en udsrilling' in NordiskMuseologi 1999 nr. I, p Jung, C.G. (1964): Man and his Symbol, London: Arkana. Levi, Alberr Willimam (1995): 'The Arr Museum as an Agency ofculrure' p ) in Neill, Axel & Ridley, Aaron: Arguing about Art, New York: McGraw-Hill. Roberrs, Lisa C. (1997): From Knowledge to Narrative. Educators and the Changing Museum, Smirhsonian lnsrirurion Press. Tabowsky, Edwina (1990): 'The discursive objecr' p in Pearce, Susan (ed.): Objects of Knowledge, London: The Arhlone Press. Vassrrom, Anerre & Floris, Lene (1999): Pa Museum, Roskilde Universirersforlag. Vogel, Susan (1991): 'Always rrue ro rhe objecr, in our fashion' in Karp, Ivan & Lavine, Sreven D. (ed): Exhibiting Culture. The Poetics and Politics of Museum Display, Smirhsonian Insirurion Press. 0rskov, Willy (1966): Afesningafobjekter, K0benhavn: Borgen. SUMMARY Ten theses on the Museum in society I) The museum can rel! srories wirh aurhenric objecrs 2) The aurhenric objecrs can be presenred in a new conrexr 3) Objecrs can consrrucr an aesrheric experience 4) An aesrheric experience can be creared by rhe «rexr» and rhe visiror 5) Objecrs can be seen as an arrisric expression - a narrarive 6) A narrarive may creare menral images 7) The narrarive of sociery is builr upon myth and symbols 8) The museum may communicare rhe narrarives of sociery 9) The museum is in sociery IO) Sociery is in rhe muse um. Bruno lngemann, ph.d., lektor ved Kommunikation, Roskilde Universitetscenter. Adr. Kommunikation, Roskilde Universitetscenter, Po.Box 260, DK-4000 Roskilde Fax

How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design

How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design Scott R. Klemmer, Björn Hartmann Stanford University HCL Group Leila Takayama Stanford University CHIMe Lab Kroppen spiller en central rolle i den

Læs mere

Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur. media literacy visual literacy

Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur. media literacy visual literacy Leslie Ann Schmidt Formidlings- og publikumschef, Brandts Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur media literacy visual literacy Leslie Ann Schmidt Formidlings- og publikumschef,

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK Introduktion til værktøjet 1. Tegnet og repræsentationen: Tegn som repræsentative via semiotik 2. Den rigtige verden og tegnet: Repræsentation og mening 3. Tegnets natur:

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

FRA DIGITALISERING TIL OPLEVELSE

FRA DIGITALISERING TIL OPLEVELSE FRA DIGITALISERING TIL OPLEVELSE MICHAEL HALD OPERATE EXPERIENCE Operate A/S Side 1 Operate A/S Side 2 HVAD I KAN FORVENTE AT HØRE MERE OM DE NÆSTE 20 MIN 2 1 3 EMNETS AKTUALITET DIGITALE TRENDS INDENFOR

Læs mere

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Dagens program Hvad var projekt Hybride Læringsmiljøer? Hvordan kommer man i gang med læring på et folkebibliotek? Læring på udlånsvagterne Indretning

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Analyse af aktiviteter. Uge 8

Analyse af aktiviteter. Uge 8 Analyse af aktiviteter Uge 8 Modeldrevet design Lav en model af problemområdet Definer funktioner på modellen der Fremfinder informationer i modellen Ændrer modellen Sugerør ind i modellen Definer en grænseflade

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Redaktion Kirsten Drotner Christina Papsø Weber Berit Anne Larsen Anne Sophie Warberg Løssing. Det interaktive museum

Redaktion Kirsten Drotner Christina Papsø Weber Berit Anne Larsen Anne Sophie Warberg Løssing. Det interaktive museum Redaktion Kirsten Drotner Christina Papsø Weber Berit Anne Larsen Anne Sophie Warberg Løssing Det interaktive museum 1 Redaktion: Kirsten Drotner, Berit Anne Larsen, Anne Sophie Warberg Løssing og Christina

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Sprogstimulering i hjemmet

Sprogstimulering i hjemmet Sprogstimulering i hjemmet Inspiration til sprogstimulerende aktiviteter med børn 0-6 år BILLEDE!! Dagtilbud Nordvest 1 Indhold Forord... 3 Preface... 3 Sprog i hverdagen... 4 Den gode samtale... 6 Sprogstimulerende

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Arbejde med eksamensopgaven; problemformulering, præsenta=on, li>eratur 23/04/14 1 Introduk2on af begreberne Retorisk medborgerskab

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d.

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. Kvalitet & evaluering Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. 1 To spørgsmål Hvad der sker når spørgsmålet om dokumentation er afgørende for, hvad der får status af kvalitet? Et kik i maskinrummet! Hvilke muligheder

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål. Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Huset fortæller. En historie i fire afsnit

Huset fortæller. En historie i fire afsnit Huset fortæller Thomas Bloch Ravn I 1974-kvarteret er der mange lejligheder og butikker. Men ingen steder fortæller vi om selve huset som bygning, hvad det består af, dets historie, og hvem der bor i huset

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Kristoffer Albris Antropolog, Ph.d., Post doc Juridisk Fakultet, Københavns Universitet Copenhagen Center for Disaster Research (COPE) ESPRESSO www.espressoproject.eu

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Det var sjovt. AMEE konference LYON Tutorcentret AH HVH Tirsdag den 13. november LL/UUA-046/Karsten Friis

Det var sjovt. AMEE konference LYON Tutorcentret AH HVH Tirsdag den 13. november LL/UUA-046/Karsten Friis Tutorcentret AH HVH Tirsdag den 13. november 2012 Det der ikke blev sagt - et ganske uhøjtideligt og uvidenskabeligt indlæg om videnskabelige oplæg i medicinsk uddannelse.. -Tænk at få lov at deltage.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

At at skabe narrativer

At at skabe narrativer At at skabe narrativer En fælles fortælling som mål og middel Interkulturel Sundhedsfremme og Rehabilitering Dagens praktiske program Introduktion Etniske minoriteter i sundhedsystemet et studie af kulturel

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

Ledelse af kreative processer - eller innovation i praksis

Ledelse af kreative processer - eller innovation i praksis Ledelse af kreative processer - eller innovation i praksis og ledelse af... Kreativitet (associering) Innovation (struktur) Forandring (proces) Kreativt arbejde er essentielt i bestræbelsen på at innovere.

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1133 Klager: Sparekassen Kronjylland Tronholm 1 8900 Randers Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Danmarks Og Norges Historie I Slutningen AF Det 16de Aarhundrede. (Paperback)(Danish) - Common By By (author) Troels Frederik Troels-Tund READ ONLINE

Danmarks Og Norges Historie I Slutningen AF Det 16de Aarhundrede. (Paperback)(Danish) - Common By By (author) Troels Frederik Troels-Tund READ ONLINE Danmarks Og Norges Historie I Slutningen AF Det 16de Aarhundrede. (Paperback)(Danish) - Common By By (author) Troels Frederik Troels-Tund READ ONLINE If you are looking for the ebook by By (author) Troels

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Lars Hjemmeopgave, uge36-05

Lars Hjemmeopgave, uge36-05 Lars Hjemmeopgave, uge36-05 Da vi var sammen på Handelsskolen i Roskilde tirsdags d. 6. sep. 2005, blev jeg kraftigt opfordret til at påtage mig hjemmeopgaven: At dokumentere den oversigts-figur over Luhmann

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Surroundings Surrounded & Light Extension

Surroundings Surrounded & Light Extension I N S P I R A T I O N S M A T E R I A L E Surroundings Surrounded & Light Extension Olafur Eliasson Esbjerg Kunstmuseum 28.06.-31.12.2003 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Esbjerg Kunstmuseum præsenterer

Læs mere

For Mogens Gissels vedkommende en intellektuel baggrund i

For Mogens Gissels vedkommende en intellektuel baggrund i GISSEL & FRANDSEN Af Peter Laugesen 1. Hvad har de til fælles? Måske først og fremmest kærligheden til maleriet som handling og respekten for maleriet som historie. De har malet sig ind i, hvad maleriet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget

Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget Et spændingsfelt mellem et overvejende monokulturelt litteraturcurriculum og flerkulturelle klasserumsom pædagogiks tilgang Hvordan konstruerer

Læs mere

ET FORSVAR FOR KUNSTBEGREBETS UDVIKLING I DET 20 ÅRHUNDREDE

ET FORSVAR FOR KUNSTBEGREBETS UDVIKLING I DET 20 ÅRHUNDREDE DEN ABSTRAKTE KUNST ER IKKE ET FORSØG PÅ AT FJERNE SIG FRA VERDEN MEN DERIMOD EN NY MÅDE AT NÆRME SIG DENNE KUNSTBEGREBET...1 HEIDEGGER & KUNSTVÆRKET...2 DUCHAMP & DET SKØNNE...7 MAGRITTE & DET SUBLIME...10

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Torben Weinreich. Børnelitteratur. mellem kunst og pædagogik. Roskilde Universitetsforlag

Torben Weinreich. Børnelitteratur. mellem kunst og pædagogik. Roskilde Universitetsforlag Torben Weinreich Børnelitteratur mellem kunst og pædagogik Roskilde Universitetsforlag Torben Weinreich Børnelitteratur mellem kunst og pædagogik 2. udgave 2004 Roskilde Universitetsforlag, 2004 Omslag:Torben

Læs mere

Sproget som strategisk ledelsesressource

Sproget som strategisk ledelsesressource IDA konference 2014 Sproget som strategisk ledelsesressource Jørn Helder Cphbusiness Academy Programtekst Stadige forandringer og stor kompleksitet er et vilkår for såvel ledere som medarbejdere. Hvor

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere