TORSDAG DEN 18. DECEMBER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TORSDAG DEN 18. DECEMBER 2008"

Transkript

1 1 TORSG DEN 18. DECEMBER 2008 FORSÆDE: Adam BIELAN Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Oplysningskrav til mellemstore selskaber om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber Mellemstore selskabers regnskabsmæssige forpligtelser (forhandling) Formanden. Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om: betænkning af van der Burg for Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber (KOM(2008)0195 C6-0173/ /0084(COD)) (A6-0462/2008) samt redegørelse fra Kommissionen om mellemstore selskabers regnskabsmæssige forpligtelser. Ieke van den Burg, ordfører. (NL) Hr. formand! Undskyld forsinkelsen. Det er vanskelige tider for små og mellemstore virksomheder. Krisen har ikke blot ramt banker og børsnoterede selskaber, men påvirker hele økonomien og fører også til tab af arbejdspladser i SMV'er. Det vil derfor være en god idé, hvis EU giver sektoren en saltvandsindsprøjtning. Det er her, det sæt foranstaltninger, der blev præsenteret sidste sommer under overskriften "Small Business Act", kommer ind. Jeg arbejder hårdt på en række forslag fra det sæt, bl.a. statutten for et europæisk anpartsselskab, større muligheder for mikrokredit og udvidelse af muligheden for lav moms for tjenesteydere, der betjener privatpersoner på det lokale marked. En meget vigtig årsag til bekymring hos mindre virksomheder er den administrative byrde, hvoraf størstedelen skyldes nationale og lokale myndigheder. I de tilfælde, hvor EU-lovgivningen spiller en rolle her, er vi dog proaktivt begyndt at rydde op og gøre byrden lettere. Det gælder faktisk også i denne sag. Informationsforpligtelserne og begge direktiverne herom, der er 25 og 30 år gamle og er blevet ændret mange gange, bliver nu revideret og forenklet i det, der kaldes en hurtig procedure. Disse foranstaltninger er dog kun et lille skridt i retning af at lette byrden. Der er behov for at gøre meget mere. I den forbindelse har vi klart givet udtryk for vores utålmodighed i Parlamentets Retsudvalg. I lyset heraf har vi sammen med dette baggrundsmateriale for lovgivningen fremlagt en beslutning for at henstille til udvalget at fremskynde en langt mere grundig revision af lovgivningen om små og mellemstore virksomheder. Tilfældigvis var udvalget allerede i gang. Hensigten er at opnå større harmonisering af EU-reglerne for små og mellemstore virksomheder. Da vi tidligere drøftede dette emne og en betænkning af Alexander Radwan for Økonomi- og Valutaudvalget, sagde vi specifikt, at vejen frem ikke skulle være International Accounting Standards Board, som var med til at udarbejde internationale regnskabsstandarder (IFRS) for små og mellemstore virksomheder, men at vi kunne opnå yderligere harmonisering i EU på grundlag af den eksisterende lovgivning. Under den drøftelse var det især hr. Lehne, der som skyggeordfører for betænkningen foreslog, at medlemsstaterne allerede skulle have mulighed for at undtage mikroenheder, de helt små virksomheder, fra denne EU-lovgivning på dette trin. Det er efter min mening en nødforanstaltning, og selv om den er blevet foreslået af Stoiber-gruppen, vil den ikke på længere sigt medføre nogen grundlæggende forenkling, fordi den vil afstedkomme større uoverensstemmelser mellem medlemsstaterne, da det ikke er en obligatorisk foranstaltning. Målet og valget bør i sidste ende derfor være at opnå en vidtrækkende harmonisering, således at virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for mikroenheder, bliver omfattet af en lignende, meget enkel ordning. Med hensyn til denne enkle ordning vil jeg selv gerne minde om de muligheder, der ligger i "XBRL" (extensible Business Reporting Language), som er en ordning, der giver forskellige organer mulighed for meget let at

2 indlæse data og giver andre organer mulighed for at bruge disse data. Det vil derfor blive meget lettere og enklere for virksomhederne at levere den type data, og dataene vil også kunne bruges på mange forskellige måder. Kort sagt har vi snart brug for en ordentlig forhandling om den fremherskende modstand i regnskabskredse mod at fritage disse mikroenheder. Udvalget bør fremsætte forslag. Vi bør derefter undersøge, hvilken metode der er bedst for mellemstore virksomheder, men også for de bittesmå virksomheder, for at sikre gennemsigtighed og et godt bogføringssystem, der kan hjælpe dem med at udføre bestemte opgaver, uden at der bliver læsset en enorm administrativ byrde over på dem. Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. (FR) Hr. formand, fru van den Burg, mine damer og herrer! Europa-Parlamentet skal i dag fælde dom over et forslag til forenkling. Forslaget er det første af tre lovforslag på regnskabsområdet. Målet er at forenkle de økonomiske betingelser på fællesskabsniveau, især for små og mellemstore virksomheder. Dette første forslag er et godt udgangspunkt. Det er en god mulighed for lovgiverne, interesserede parter og Kommissionen til at udveksle synspunkter og drøfte, hvilke elementer der skal med i de to andre forslag, der følger efter. Som det blev meddelt i den europæiske genopretningsplan for et par uger siden, vil det næste forslag sigte mod at mindske den administrative byrde for de mindste virksomheder, som også er den mest udbredte virksomhedstype i Europa. I løbet af det første kvartal af 2009 fremsætter Kommissionen et forslag, der giver medlemsstaterne mulighed for at fritage disse mikrovirksomheder fra forpligtelsen til at udarbejde årsregnskaber. Jeg vil gerne understrege, at det med Kommissionens forslag kun vil lykkes at mindske den administrative byrde, hvis medlemsstaterne er villige til at bruge denne nye mulighed, eftersom det er et valg. De eksterne konsulenter har anslået, at denne foranstaltning kan give besparelser på op til 5,8 mia. EUR om året. Disse besparelser vil dog kun kunne realiseres, hvis alle medlemsstater gennemfører denne undtagelse og ikke indfører nye og unødvendigt restriktive regler. Det andet initiativ, jeg bebudede i slutningen af september, var en revision og opdatering af det fjerde og syvende regnskabsdirektiv. De første tekniske forberedelser til denne revision er allerede indledt. En offentlig høring om, i hvilken retning den skal gå, vil blive offentliggjort i løbet af første kvartal Det vil glæde mange at høre, at der så vidt muligt vil blive taget hensyn til henstillingerne fra højniveaugruppen under ledelse af hr. Stoiber. For at vende tilbage til forslaget, som for nylig har været genstand for en hasteprocedure, glæder det os at høre, at det takket være samarbejdet mellem institutionerne har været muligt at behandle initiativet så hurtigt, som det har været tilfældet. Jeg vil opfordre til, at man i dag stemmer for afslutningen af denne procedure. Kristian Vigenin, ordfører for udtalelsen fra Økonomi- og Valutaudvalget. (BG) Hr. formand, hr. kommissær! Vores vurdering var, at forslagene i forbindelse med dette lovgivningsinitiativ ikke er ambitiøse nok. Økonomiudvalget vil derfor indtrængende anmode Kommissionen og Dem personligt om at indføre en mere aktiv politik på dette område. Men jeg kan se, at det, De har fortalt os, er et virkelig vigtigt skridt, og vi forventer faktisk flere aktive foranstaltninger fra Kommissionens side, naturligvis med Europa-Parlamentets fulde opbakning, eftersom denne sag er særdeles alvorlig for små og mellemstore virksomheder, især i forbindelse med den aktuelle finanskrise. Som ordfører for Økonomi- og Valutaudvalget vil jeg gerne sige, at vi bakker fuldt og helt op om Kommissionens initiativ til at mindske bureaukratiet for mellemstore virksomheder. Vi deler dette ønske og har støttet hasteproceduren. Dette forslag vil blive støttet i dag. Vi mener, at de foranstaltninger, De er indstillet på at indføre, fra nu af også vil få fuld opbakning. Jean-Paul Gauzès, for PPE-DE-Gruppen. (FR) Hr. formand, hr. næstformand i Kommissionen, hr. kommissær, mine damer og herrer! Vores gruppe vil naturligvis stemme for fru van den Burgs betænkning, og jeg vil rose hende for hendes arbejde, der som bekendt altid er rigtig godt.

3 3 Ikke desto mindre vil jeg gerne gøre opmærksom på, at små og mellemstore virksomheder ikke nødvendigvis går ind for at ophæve regnskabskrav. Vi modtager i den forbindelse mange breve, om at vi skal være forsigtige, at forenkling er hensigtsmæssig, men at det ikke må give bagslag. Lad mig forklare, hvad jeg mener. Der er behov for at forenkle regnskabsaflæggelsen, og det er idéen med beslutningen, hvori det hedder, at Kommissionen snarest muligt og mere præcist inden udgangen af 2009 skal forelægge Europa-Parlamentet et forslag til ramme for regnskabsaflæggelse, der passer til små og mellemstore virksomheder. Det betyder imidlertid ikke en fuldstændig fritagelse. Hvorfor? For det første fordi regnskabsaflæggelse er en lejlighed til, at direktørerne mindst en gang om året kan gøre status over deres virksomheds situation. Regnskabsaflæggelse er også et meget nyttigt element i udlån mellem virksomheder. Det er også regnskaber, bankerne beder om i forbindelse med bevilling af lån. Der er skattepligt. Lad os derfor ikke skuffe direktørerne for mindre virksomheder ved at fortælle dem, at de vil spare masser af tid og penge, hvis de ikke længere skal føre regnskaber. Det vil være katastrofalt. Det, vi har brug for, er at få gennemført en ramme for regnskabsaflæggelse, der passer til små virksomheder, og at få lettet overdrevne eller unødvendige forpligtelser for de pågældende virksomheder. Jeg mener imidlertid, at den bedste forenkling vil være én gang for alle at anvende reglen om, at der i hver medlemsstat skal kræves information én gang, og at virksomhederne ikke regelmæssigt skal anmodes om at afgive de samme erklæringer eller udfylde de samme skemaer for at give myndighederne oplysninger, de allerede har. På den måde kan vi hjælpe virksomhedslederne ved at sikre, at de har hensigtsmæssige regnskabsregler, der giver en forståelse af deres virksomheders situation, og at de fritages for totalt meningsløse administrative opgaver. Sharon Bowles, for ALDE-Gruppen. (EN) Hr. formand! Jeg hilser reduktionen af SMV'ernes administrative byrde i forbindelse med regnskabsaflæggelse velkommen. Mindre virksomheder er ikke bare store selskaber i mindre størrelse, så mange af de krav til regnskabsaflæggelsen, store selskaber skal opfylde, er slet ikke relevante. Andre krav forårsager et kolossalt dræn af ressourcer, passer ikke til virkeligheden hos de enormt forskellige mindre selskaber, vi har i Europa, og gavner derfor ikke almenvellet. Unødvendig regnskabsaflæggelse gør langt mere skade end gavn, så jeg er glad for at blive af med noget af det. Lad os fortsætte det gode arbejde. Den del af den endelige tekst til betænkningen, som min gruppe og andre er uenige i, vedrører sammenligningstabeller. Kommissionen ønskede, at sammenligningstabeller vedrørende gennemførelse skulle være obligatoriske, selv i dette lille direktiv, og det er vores holdning. Rådet vil ikke tilslutte sig det, fordi det siger, at det er en unødvendig byrde. Mit svar på det er, at det ikke behøver være det. Vi må finde en måde, hvorpå vi kan gøre gennemførelsen af EU-lovgivningen tilgængelig. Der er et enormt demokratisk underskud. Det er medlemsstaternes ansvar, men EU får skylden. Der er visse ligheder her med den kritik, som er blevet fremsat mod Lissabontraktaten, fordi den er ulæselig som selvstændigt dokument. Der burde imidlertid være et endnu større ramaskrig fra offentligheden, for dette er lige præcis, hvad mange medlemsstatsregeringer dag efter dag gør mod deres borgere og virksomheder, når de gennemfører EU-retsakter i deres nationale lovgivning. Lad os være helt klare. Det her er ikke en EU-fejl. Det er en fejl, der ligger hos medlemsstaterne, og den skal rettes. Patrick Louis, for IND/DEM-Gruppen. (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Kommissionen har til hensigt at reducere den administrative byrde for virksomheder, hvilket egentlig er en god ting. Det vil dog ikke grundlæggende ændre situationen, at man ønsker at spinke og spare hele tiden. For Kommissionen skaber sideløbende fortsat uforholdsmæssig standardisering, talløse beslutningsniveauer og systematiske begrænsninger, som den påtvinger europæiske virksomheder uanset størrelse. I dag er det kun tre stater, som ikke anerkender behovet for, at der skal offentliggøres information om virksomheder fra de oprettes til de lukkes og Kommissionen selv indrømmer, at en del af den information går tabt. Dette tab vil påvirke dem, der har mest brug for informationerne, dvs. enkeltpersoner og SMV'er, omkringliggende mikrovirksomheder og mennesker, der er direkte knyttet til disse virksomheder. Dette forslag gør, at overførbare oplysninger, dvs. oplysninger, som alle ret let kan få adgang til, vil blive til oplysninger, som kan anfægtes, og som kun fagfolk med et præcist kendskab til genstanden for deres søgning på længere sigt vil få adgang til. Vi kan ikke acceptere dette forslag, for hvis vi skal handle som ansvarlige lovgivere, skal de tilsigtede modtagere af den økonomiske information konsekvent være alle interesserede borgere, forbrugere og investorer, uden at der skal træffes særlige foranstaltninger.

4 Samtidig kan og vil dette forslag helt bestemt have skadelige følger for den regionale presse, der allerede er i vanskeligheder, eftersom dens opgave er at offentliggøre retlige og juridiske meddelelser, som tegner sig for % af dens annonceindtægter. Disse aviser spiller en afgørende økonomisk og social rolle. De skal beskyttes, for hvis vi beskytter dem, beskytter vi deres sociale rolle i lokalsamfundet. Vi vil måske gøre klogt i at prøve at foretage besparelser og fokusere på andre spørgsmål. Efter vores mening er denne specielle sag ikke klar i dag. Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Hovedformålet med vores erhvervspolitik er at skabe et passende klima til oprettelse og udvidelse af nye virksomheder. Hvis vi skal forbedre det økonomiske klima, skal vi forenkle administrative og juridiske procedurer og træffe foranstaltninger vedrørende finansiering, skatter og såvel det sociale som det naturlige miljø, da alle disse faktorer påvirker virksomhedernes måde at fungere på. Ensartede regler ville være til stor fordel for hele det internationale erhvervsliv. For det første ville supranationale regnskabsstander gøre det lettere at vurdere og sammenligne den finansielle situation for virksomheder i forskellige lande, og det ville lette beslutningsprocessen med hensyn til investeringer. For det andet ville selskaberne få bedre adgang til kapital, fordi regnskabsaflæggelsen er baseret på alment anerkendte og godkendte regnskabsprincipper. Små og mellemstore virksomheder skal ofte overholde samme lovgivning som store selskaber, selv om der kun sjældent bliver set nærmere på deres særlige regnskabsbehov. Det er vigtigt at sikre, at forhandlingerne ikke kun fokuserer på forenkling, men også på, hvordan regnskabsaflæggelsen påvirker små og mellemstore virksomheder i modsætning til store børsnoterede selskaber. Forhandlingen om forenkling fokuserer normalt på omkostningerne. Imidlertid vedrører forhandlingen om følgerne af kravene til regnskabsaflæggelse fordelene ved regnskabsaflæggelse og individuelle brugeres behov. Der er en række fordele ved at indføre forenklede regler for små og mellemstore virksomheder. For det første medfører gennemførelsen af universelle standarder afgjort færre fordele for små og mellemstore anpartsselskaber end for større aktieselskaber. Dette fører til en ubalance i cost-benefit-forholdet ved gennemførelsen af standarder. For at sikre en passende cost-benefit-balance skal omkostningerne ned. For det andet spiller regnskabsaflæggelse ikke nogen væsentlig rolle for, om ejere af små og mellemstore virksomheder kan opfylde informationskravene, da de har direkte adgang til informationen. For det tredje har brugere af SMV'ers regnskaber en mere begrænset viden om regnskabsaflæggelse, og den bør derfor tilpasses brugernes evner. Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). (PL) Hr. formand! Europa-Parlamentet har i mange år råbt vagt i gevær over problemet med de unødvendige og uforholdsmæssig høje administrationsomkostninger, europæiske virksomheder har fået pålagt. Vi ser derfor positivt på nyheden om, at Kommissionen endelig har gjort noget ved denne sag og gennem hasteproceduren har foreslået ændringer i det fjerde og syvende selskabsdirektiv vedrørende oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber. Jeg støtter Kommissionens tilgang, der har til formål at forenkle driftsbetingelserne for europæiske virksomheder. Min støtte er dog betinget af, at disse ændringer ikke hæmmer gennemsigtigheden eller fører til, at regnskabsbrugerne får begrænset adgang til information. Forslaget om at fjerne kravet om redegørelse for etableringsomkostninger forekommer også berettiget. Det kan måske bidrage til at mindske regnskabsaflæggelsesbyrden for mellemstore virksomheder, hvis undtagelserne for små virksomheder, som allerede er til stor gavn for de fleste medlemsstater, udvides til også at omfatte mellemstore virksomheder. Med hensyn til de foreslåede ændringer i det syvende selskabsdirektiv er der ingen reel begrundelse for forpligtelsen til at udarbejde konsoliderede regnskaber, fordi de konsoliderede regnskaber i dette tilfælde ville være næsten identiske med de ikke-obligatoriske individuelle årsregnskaber. Kommissionen bør bestræbe sig yderligere på at revidere det fjerde og syvende selskabsdirektiv, så den kan forelægge en ramme for regnskabsaflæggelse i EU inden udgangen af En ensartet standard vil mindske den administrative byrde for SMV'er og øge gennemsigtigheden for alle involverede. Jacques Toubon (PPE-DE). (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne begynde med at sige tak til vores ordfører, fru van den Burg, vores koordinator, hr. Lehne, og vores skyggeordfører, hr. Gauzès, for deres arbejde med at nå frem til en holdning, som jeg anser for at være ekstremt effektiv og rimelig.

5 5 Vi er ganske klar over, at vi skal tilpasse vores regler til små og mellemstore virksomheders specifikke forhold, og derfor bakker vi meget kraftigt op om den plan for små og mellemstore virksomheder, som Kommissionen har foreslået, og Rådet har godkendt. Ikke desto mindre vil jeg gerne tilføje, at vi ikke skal gøre det uden videre ved at betragte disse små og mellemstore virksomheder som undervirksomheder, ved at anbringe dem i en slags ghetto, hvor der er så mange forenklinger og så få regler, at de ikke længere kan stille den sikkerhed, som navnlig gør det muligt for dem at få den kredit, de har brug for, så de kan fungere og vokse. Det gælder især i den aktuelle krise. Derfor går jeg, ligesom hr. Gauzès, meget stærkt ind for den beslutning, fru van den Burg har foreslået, og vores udvalg har vedtaget, en beslutning, der går ud på at anmode Kommissionen om at fritage virksomheder, der er meget små, dvs. har en balance på under EUR, en omsætning på under 1 mio. EUR og en medarbejderstab på under 10 personer, og kun har lokale eller regionale operationer i én medlemsstat, fra at skulle overholde direktivet. Det vil derfor gøre medlemsstaterne i stand til at tilpasse deres lovgivning, som Tyskland har gjort, men samtidig behandle små og mellemstore virksomheder som de andre det er meget vigtigt. Små og mellemstore virksomheder udvikler sig ikke separat, så EU må træffe foranstaltninger til at sikre, at de ikke stilles dårligere end de andre. Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Hr. formand! Små og mellemstore virksomheder i EU beskæftiger omkring 60 % af alle arbejdstagere. Derfor er deres økonomiske situation utrolig vigtig. I tider med økonomisk krise er det særdeles vigtigt at undgå at komplicere deres juridiske forpligtelser for at gøre det lettere for dem at fungere. Det er en chance for disse selskaber og deres arbejdstagere. Den forenklede lovgivning på regnskabsaflæggelsesområdet i henhold til det ændrede direktiv er et skridt i den rigtige retning. Jeg er dog enig med min kollega, der understregede behovet for at sikre, at lokale journalister har adgang til information. Rachida Dati, formand for Rådet. (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! For det første beklager jeg forsinkelsen. Vi var forsinkede i afgangen fra Paris. Selv om jeg ikke har hørt alle forhandlingerne, vil jeg også takke for den forhandling, der finder sted i dag. Rådet noterer sig og vil fortsat notere sig alle de bemærkninger og anbefalinger, De fremsætter, og Deres interesse for disse spørgsmål, især Parlamentets engagement med hensyn til at forenkle byrderne for virksomhederne. Det er et ekstremt følsomt emne i dag, men vi må og skal især på baggrund af krisen forenkle uden at deregulere med henblik på at skabe et miljø med langt større sikkerhed i Europa for at sikre små og mellemstore virksomheders udvikling. Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne byde fru Dati velkommen og som hende tilslutter jeg mig dem, der har takket Parlamentet, fru van den Burg, hr. Lehne og hr. Gauzès for gennemførelsen af dette arbejde, som i dag vil gøre det muligt for os at nå frem til en konklusion om denne første bestemmelse. Jeg har lyttet nøje til det, der er blevet sagt om små virksomheder. Målet er rent faktisk at tilpasse reglerne til små virksomheder på tidspunktet for den planlagte revision, men jeg vil gerne gentage, at medlemsstaterne vil kunne vælge mellem enten at bruge disse regler eller at skabe et alternativ, der passer til de lokale forhold. Jeg var personlig meget lydhør over for argumentet om, at små virksomheder heller ikke skulle presses ud i en situation, der i sidste ende vil sætte dem ud på et sidespor i forhold til erhvervslivet under påskud af forenkling. Det var, hvad jeg ønskede at sige. Jeg mener, at denne forhandling vil gøre min kollega, hr. McCreevy, der er ansvarlig for det indre marked, klogere, og at det vil give os mulighed for at arbejde på at nedbringe den administrative byrde, som belaster virksomhederne, især de mindste. Jeg er Parlamentet taknemmelig for dets løbende støtte og håber, at dette konstruktive samarbejde vil fortsætte hele året. Ieke van den Burg, ordfører. (NL) Hr. formand! Budskabet fra Parlamentet var efter min mening klart og tydeligt. Den midlertidige løsning, der går ud på at give medlemsstaterne mulighed for at undtage mikrovirksomheder fra EU-lovgivningen på kort sigt, er en løsning, men ikke en permanent løsning. Jeg håber, dette budskab også gik rent ind hos Kommissionen.

6 Også for disse virksomheder og for små og mellemstore virksomheder generelt vil vi gerne indføre en ensartet EU-lovgivning, der gør dem i stand til at operere på det indre marked, men det er samtidig en enkel lovgivning, som hr. Gauzès anførte, med ét kontaktsted og ét sæt regler, som i extensible Business Reporting Language (XBRL), hvilket betyder, at de ikke bliver belemret med en enorm administrativ byrde, som det er tilfældet i øjeblikket. Så selv om man giver medlemsstaterne mulighed for fritagelse, betyder det ikke, at medlemsstaterne kan pålægge deres egne regler, som endvidere er forskellige i hver medlemsstat. Det løser ingenting på mellemlang sigt. På mellemlang sigt ønsker vi at fremsætte et forslag, der sikrer en enkel harmoniseret lovgivning, som kan bruges over hele det indre marked og ikke medfører en enorm byrde for små og mellemstore virksomheder, især mikrovirksomheder. Med andre ord et enkelt system til indgivelse af oplysninger om deres årsregnskaber. Det er Parlamentets hensigt, og jeg håber, at dette budskab kom igennem. Formanden. Jeg har modtaget forslag til beslutning (1) indgivet i henhold til forordningens artikel 103, stk. 2. Forhandlingen er afsluttet. Afstemningen finder sted torsdag den 18. december Europæisk officielt bekræftet dokument E-justice Retsbeskyttelse af voksne: grænseoverskridende konsekvenser (forhandling) Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om: betænkning af Medina Ortega for Retsudvalget med henstillinger til Kommissionen om europæisk officielt bekræftet dokument (2008/2124(INI)) (A6-0451/2008) betænkning af Wallis for Retsudvalget med henstillinger til Kommissionen om e-justice (2008/2125(INI)) (A6-0467/2008) og betænkning af López-Istúriz White for Retsudvalget med henstillinger til Kommissionen om retsbeskyttelse af voksne: grænseoverskridende konsekvenser (2008/2123(INI)) (A6-0460/2008). Manuel Medina Ortega, ordfører. (ES) Hr. formand! Dette er et initiativ fra Parlamentets Retsudvalg, der har til formål at sikre anerkendelse af europæiske officielt bekræftede dokumenter. Med dette initiativ fra Parlamentet opfordres Kommissionen til at træffe de foranstaltninger, den finder passende. Det er baseret på Haag-programmet, dvs. anerkendelse af ikke blot retsafgørelser, men også af officielt bekræftede dokumenter. Formålet med initiativet er at lette forbrugernes stilling i EU. De nødvendige formaliteter for at få anerkendt disse dokumenter er både dyre og tidskrævende. Det ser derfor ud til, at vi bør lette udvekslingen eller anerkendelsen af de bekræftede dokumenter, således at det ikke er nødvendigt at gå igennem besværlige procedurer ved alle formaliteter på tværs af grænserne som f.eks. ægteskab, kontrakt eller lignende. Vanskeligheden i denne betænkning er arten af selve det europæiske officielt bekræftede dokument, der anerkendes i de fleste EU-lande, men ikke i andre. Der er lande, hvor ordningen med det europæiske officielt bekræftede dokument, som udstedes af en offentlig myndighedsperson, ikke findes. I stedet for har man blot privatoprettede dokumenter, der bekræftes af en notar, om end dokumentets art ikke er anderledes. Præcedens for dette forslag er Unibank-dommen fra EF-Domstolen, der fastsatte en række krav til anerkendelse af officielt bekræftede dokumenter. Konkret var det første krav, at de skulle udstedes af myndighedspersoner. Med andre ord skal den person, der bekræfter dokumentet, være en form for myndighedsperson, men ikke alle EU-lande har denne stilling og har derfor ikke den mulighed. (1) Se forordning.

7 7 For det andet skal dokumentet sikre, at parternes vilje er passende med henblik på opfyldelse af særlige juridiske formål. Et dokument oprettet for notar har, i det mindste i henhold til kontinental ret, en vis konstituerende karakter, idet parterne udtrykker deres vilje i det, men det er notaren, der opretter dokumentet. For det tredje har dokumentet ingen retsvirkning ud over det, der er anerkendt i oprindelseslandet. Hvis et dokument således kun har retskraft i det land, hvor det er udfærdiget, kan det ikke anses for at være et eksigibelt dokument. Jeg vil sige, at følgende tre faktorer er grundlæggende: for det første skal den person, der bekræfter dokumentet, have status af myndighedsperson. For det andet er dokumentet af konstituerende art, idet der ikke kun er tale om bekræftelse af en underskrift, og for det tredje må det kun have de retsvirkninger, det ville have i det land, hvor det er udfærdiget. Et område, der helt klart skal undtages, er hele området for rettigheder til fast ejendom. Lovgivning om fast ejendom ser ud til at være tæt knyttet til det sted, hvor ejendommen er beliggende. Muligheden for overførsler på dette område er derfor begrænset, fordi der findes offentlige registre, og fordi hvert land har en streng lovgivning med særlige krav på området. Jeg håber, Kommissionen vil overveje dette forslag og kan fremlægge et initiativ. Det relevante retsgrundlag er artikel 65, litra a), og artikel 67, stk. 5, andet led, i EF-traktaten. Jeg mener, at retsgrundlaget er tilstrækkeligt, og at et sådant initiativ vil lette retsforholdet mellem borgerne og frem for alt vil gøre deres tilværelse lettere. Den vanskelighed, Kommissionen kan og vil pege på, er problemet med vores retssystemers forskellighed, men jeg tror, det er et spørgsmål, vi vil få tid til at drøfte på et senere tidspunkt, når Kommissionen har fremsat sit forslag. Diana Wallis, ordfører. (EN) Hr. formand! E-justice ser ud til at have været virkelig i fokus både hos det tidligere slovenske og franske formandskab, og vi ved, at det kommende tjekkiske formandskab også ønsker at videreføre det gode arbejde, der er gjort vedrørende e-justice. E-justice her i Parlamentet, og bestemt i Retsudvalget, harmonerer også med det tema, der længe har ligget os stærkt på sinde, nemlig adgang til retsvæsenet, og hvordan vi sikrer adgang til retsvæsenet på tværs af grænserne. Det er svært nok at få adgang til retsvæsenet, selv i national sammenhæng. Vi tænker på adgang til advokater, overkommelighed og om at kunne forstå eller begribe retssystemet. Men sat ind i en europæisk grænseoverskridende sammenhæng med forskellige retskulturer og sprog bliver det endnu mere komplekst og vanskeligt for vores borgere at få adgang til. Men vi bør kunne overvinde de vanskeligheder og udnytte dem sammen med alle de muligheder, moderne teknologi kan tilbyde. Europa er uden grænser, men det er internettet også, og selv om sprogene er vanskelige, har vi nu teknologiske værktøjer, der giver os mulighed for omgående oversættelse. Vi burde kunne udvikle de teknologiske muligheder, der kan sikre bedre adgang til retsvæsenet på tværs af grænserne. Det er klart, at en række af vores medlemsstater har set mulighederne inden for deres egne grænser og udvikler deres egne systemer. Det er godt! Der foregår også samarbejde om en række projekter nogle går ud på at etablere forbundne registre vedrørende virksomheder og ejendomsregistre og igen, det er godt. Men det, vi parlamentarikere virkelig ønsker, er at se noget, som direkte vedrører vores borgere og deres bekymringer om retsvæsenet i deres dagligdag. Vi ønsker, at EU's borgere mærker, at et e-justice-projekt på europæisk plan gør en forskel. Det ser ud til, at arbejdet på e-justice-portalen kan gøre det. Her kan man få oplysninger om, hvem, hvad, hvor, hvilke advokater, hvilke tolke, hvor man kan få retshjælp alle mulige oplysninger. Projektet er ambitiøst, og det skal det også være. Men vi vil ikke lade det blive ved information. Vi vil gerne se muligheden for adgang til et grænseoverskridende retsvæsen realiseret online, se EU-instrumenterne for betalingspåkrav, småkrav tilgængelige for borgerne online. Det er klart, at nogle medlemsstater arbejder på fælles projekter, og igen er det godt, at vi udnytter den entusiasme og de ambitioner. Imidlertid har vi også brug for, at Kommissionen fastholder den europæiske kontekst fastholder den som en europæisk ambition så vi går videre sammen på en samordnet måde. Derfor er der til Parlamentets betænkning vedlagt en handlingsplan, hvori mange af disse temaer tages op. Det kunne realisere vores drøm om et EU med et retsvæsen uden grænser. Lad os realisere den drøm.

8 Antonio López-Istúriz White, ordfører. (ES) Hr. formand, fru minister, hr. næstformand i Kommissionen! Den betænkning, jeg skal forelægge her i dag, handler om retsbeskyttelse af voksne i EU. Det har været vanskeligt at behandle dette emne på så kort tid, især da det har et så bredt tværgående sigte. Endvidere var der i Retsudvalget forskellige holdninger til, hvilken retning betænkningen skulle have. Vi behandler denne tekst i dag i en forhandling under ét med to andre betænkninger fra Retsudvalget, nemlig betænkningen om det europæiske officielt bekræftede dokument af hr. Medina Ortega og betænkningen om e-justice af fru Wallis. Den forbedrede samordning mellem disse separate instrumenter, som Retsudvalget har sikret, har utvivlsomt gjort vores forslag mere effektive og vil afgjort give EU-borgerne en bedre service. Først og fremmest vil jeg gerne rose det franske formandskab for det fortræffelige arbejde, det har gjort i det sidste halve år som leder af EU. Her må jeg især takke den franske justitsminister, fru Dati, for den interesse, hun har vist med hensyn til at nå nye, praktiske og effektive løsninger for alle medlemsstater ved at støtte dette spørgsmål ud over de fastlagte bestemmelser. Nu jeg er ved det franske tema, vil jeg også gerne specielt omtale dommer og rådgiver for justitsministeren Amélie Durand og mine franske kolleger, der har spillet en aktiv rolle, bl.a. hr. Gauzès og hr. Toubon. Retsudvalget har delt formandskabets bekymring om det emne, vi er samlet om i dag, dvs. retsbeskyttelse af sårbare voksne. Det besluttede derfor at udarbejde en lovgivningsmæssig initiativbetænkning med henblik på at gøre fremskridt og finde frem til nye løsninger til størst mulig gavn for vores voksne borgere. Retsudvalget har også for nylig været stærkt involveret i godkendelsen af en pakke civilretlige foranstaltninger, bl.a. mægling, forkyndelse af dokumenter samt lovgivningen for skadevoldende handlinger. Dokumentation herfor var høringen i forummet om civilretligt samarbejde, Forum on judicial cooperation in civil matters, der fandt sted den 2. december i Retsudvalget i samarbejde med Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, hvor et af punkterne på dagsordenen var behovet for retsbeskyttelse af voksne i vores samfund. Det er et emne, der vedrører alle medlemsstaterne, eftersom EU oplever stigende aldring i befolkningen. Inden 2050 vil 37 % af befolkningen være over 60 år og 10 % over 80. Det er vigtigt at huske, at denne situation ikke kun har økonomiske, men også budget- og sundhedsmæssige følger, der berører os alle. Vi har brug for at begynde at finde løsninger på disse problemer så snart som muligt. Med denne betænkning søger vi at skabe et område med retfærdighed, frihed og sikkerhed ad to hovedveje, dels retshåndhævelse, dels samarbejde mellem myndighederne i de forskellige medlemsstater. Som jeg nævnte tidligere, var denne betænkning længe undervejs, før den blev enstemmigt vedtaget af Retsudvalget den 17. december. Der blev udarbejdet et kompromisændringsforslag, som samlede udvalgsmedlemmernes forskellige synspunkter. Dette ændringsforslag, der nu er blevet artikel 2 i den endelige betænkning, er nøglen til betænkningen, eftersom det giver medlemsstaterne mulighed for at indarbejde Haagerkonventionen af 13. januar 2000 i deres lovgivning. Når der er indhøstet tilstrækkelige erfaringer på dette område i fremtiden, sikrer betænkningen endvidere, at Kommissionen opfordres til at fremsætte et lovforslag for at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne og forbedre anerkendelse og håndhævelse af afgørelser om retsbeskyttelse af voksne og fuldmagter vedrørende manglende retlig handleevne. Jeg vil gerne fremhæve, at der til dato kun er fire lande, som har undertegnet Haagerkonventionen, og kun otte har ratificeret den. Vi opfordrer medlemsstaterne til at ratificere denne konvention, så vi mere konsekvent og effektivt kan behandle dette spørgsmål, der vedrører os alle. Det bør erindres, at lovgivningsbeføjelsen i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab ligger hos Kommissionen. Som alle ved, er der imidlertid en lille bestemmelse i traktaten artikel 192 der giver Parlamentet ret til at anmode Kommissionen om at fremsætte et forslag til lovgivning.

9 9 Vi vil gerne anvende denne artikel. Jeg vil slutte af med at sige, at Kommissionen fremover bør overvåge erfaringerne med Haagerkonventionen med henblik på at foreslå fællesskabsbestemmelser, der kan supplere konventionen, og foreslå eventuelt supplerende instrumenter for fremtiden. Rachida Dati, formand for Rådet. (FR) Hr. formand, hr. Barrot, mine damer og herrer! Jeg er så heldig at have lejlighed til endnu en gang at tale til Parlamentet, og jeg vil gerne på vegne af formandskabet takke for de fremskridt, der er gjort på retsområdet. Efter den foregående forhandling om virksomheders liv, vedrører de betænkninger, som skal forhandles nu, europæiske borgeres dagligdag. Det er spørgsmål, der er blevet behandlet ved talrige lejligheder under det franske formandskab, især på kollokvier om udveksling af officielt bekræftede dokumenter og om retsbeskyttelse af voksne. Det franske formandskab har som bekendt ihærdigt forsøgt at gøre fremskridt med et Europa som retsligt område gennem praktiske projekter for at bringe EU-institutionerne tættere på vores medborgere, og som fru Wallis lige har sagt gjorde det slovenske formandskab også rigtig meget i den forbindelse, og vi har videreført dets arbejde. De tre tekster, vi har på dagsordenen i formiddag, vidner herom. Det er Medina Ortega-betænkningen om det europæiske officielt bekræftede dokument, Wallis-betænkningen om e-justice og López-Istúriz White-betænkningen om retsbeskyttelse af voksne. De svarer rent faktisk til formandskabets ønske om at fremme nye initiativer til ikke blot at få vedtaget nye værktøjer, men også til at udveksle vores metoder, sammenligne vores praksis og se fremad. Med hensyn til betænkningen om officielt bekræftede dokumenter vil formandskabet indledningsvis rose hr. Medina Ortega for hans initiativ og for kvaliteten af hans betænkning. Den interesse, Parlamentet har vist for anerkendelse og udveksling af officielt bekræftede dokumenter i Europa, viser, at det er et vigtigt spørgsmål på det civilretlige samarbejdsområde. Dette arbejde er en del af vores ønske om at gøre borgernes, men også virksomhedernes daglige tilværelse lettere, og loven bliver frem for alt lavet for at lette de sociale relationer, hvor indbringelse af sager for domstolen forbliver en nødvendig undtagelse. Det er også vigtigt for EU at indgå en forpligtelse efter disse linjer. Det officielt bekræftede dokument er et centralt element i familiers og virksomheders liv, hvad enten det drejer sig om en ægtepagt, et forlig, et testamente, en slutseddel eller en kontrakt mellem virksomheder. Det gør det muligt for mennesker, som led i forhold uden for kontrakt, at betro en anerkendt myndighed at bekræfte de forpligtelser, de ønsker at indgå og påtage sig de fulde konsekvenser heraf på forhånd ved at gøre dokumentet eksigibelt. Betænkningen viser imidlertid også, at vi skal overveje, hvilke betingelser der skal opstilles, for at et officielt bekræftet dokument kan udveksles frit i EU, uanset hvilket område der er tale om. Der er ingen tvivl om, at Kommissionen skal inddrage den idé i sit fremtidige lovgivningsprogram. Drøftelserne om officielt bekræftede dokumenter skal ikke afholde os fra yderligere at overveje, på hvilke måder andre typer dokumenter kan udveksles. Vi må gå gradvist frem, men vi må også fastsætte særdeles klare rammer. Det er muligt at slække på betingelser og procedurer for gensidig anerkendelse af officielt bekræftede dokumenter, fordi de giver styrkede garantier. Hvis nogen ønsker at lade dokumenter, der giver ulige garantier, indgå i ordningen, vil vores mål skulle nedtones, og det vil naturligvis være problematisk. Parlamentets holdning, som den fremgår af betænkningen, er i vid udstrækning i overensstemmelse med de retningslinjer, formandskabet har udarbejdet og foreslået. Hr. Medina Ortegas betænkning vil tjene som et afgørende grundlag for det fremtidige arbejde, eftersom formandskabet på behørig vis vil tage dagens forhandling til efterretning. At forbedre og styrke det europæiske retsområde betyder også at forbedre og modernisere den måde, retsvæsenet arbejder på, hvilket igen afhænger af, at vi bruger nye kommunikationsmetoder. Det er i al korthed det, e-justice-projektet går ud på. Projektets mål er at udvikle brugen af nye informations- og kommunikationsteknologier i en europæisk kontekst på tværs af grænserne. Det bør gøre det muligt for os at styrke forbindelserne mellem vores retssystemer og lette udvekslingen. Heri spiller også den rammeafgørelse, der blev vedtaget om sammenkobling af strafferegistre, en stor rolle. Handlingsplanen om europæisk e-justice, der blev forelagt på det sidste møde i Rådet (RIA) den 28. november, ligger på linje med det arbejde, der er udført af de forskellige formandskaber siden det tyske. I løbet af det sidste halve år har vi bestræbt os på at udarbejde en så afbalanceret handlingsplan om europæisk e-justice som muligt, idet der er taget hensyn til medlemsstater, der arbejder med projektet, og til Parlamentets holdning, men også til den rolle, Kommissionen skal spille. Vores mål deles af Parlamentet, og formandskabet

10 ønsker endnu en gang takke ordføreren, fru Wallis, for hendes engagement i sagen og for kvaliteten i hendes betænkning. Parlamentets intense forhandling har beriget formandskabets udkast og har i sidste ende betydet, at vi nu har et forslag, der støttes af alle. Vi kan kun nå målene om at lette adgangen og beskytte den frie bevægelighed for personer og fri udveksling af retsafgørelser, hvis vi tager hensyn til de mest sårbare i samfundet. Det er en af årsagerne til, at det franske formandskab ønskede at forbedre situationen for voksne, der er omfattet af retlige beskyttelsesforanstaltninger. Beskyttede voksne skal nemlig kunne nyde samme bevægelsesfrihed som andre borgere, uanset hvilken beskyttelse de er omfattet af. Formandskabet glæder sig over, at dette spørgsmål er blevet taget op i Parlamentet, og takker ordføreren, hr. López-Istúriz White, for hans forslag til retsbeskyttelse af voksne. Det er et indlysende tegn på vores fælles interesse. Haagerkonventionen af 13. januar 2000 ventes at træde i kraft den 1. januar mellem Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige. Andre EU-medlemsstater har undertegnet den i løbet af det sidste halve år. Det drejer sig om Finland, Grækenland, Irland, Luxembourg og Polen. Det er vigtigt, at alle medlemsstater kan deltage i dette instrument. Jeg ved, at det kommende tjekkiske og svenske formandskab vil gøre en indsats på dette område det har de givet udtryk for under det franske formandskab og mere generelt skal udveksling af retsafgørelser om retsbeskyttelse af voksne være blandt vores mål. Det er på den betingelse, vi vil skal tegne billedet af et Europa, der er i stand til at opfylde sine borgeres behov, også de svagestes. Betænkningen yder et vigtigt bidrag hertil. Også i den forbindelse håber det franske formandskab, at dette punkt kan blive indarbejdet i Kommissionens fremtidige lovgivningsprogram. Det er et vigtigt socialt spørgsmål. Jeg ved, at det er et emne, der har fået høj prioritet, og som er afgørende for Kommissionen og især for hr. Barrot. Når EU skaber et mere sikkert retsmiljø, er det også bevis på, at det beskytter sine svageste borgere. Formandskabet ønsker at takke for disse bidrag, og jeg vil naturligvis tage behørigt hensyn til de bemærkninger, der er fremsat under forhandlingen. Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg er meget glad for også at kunne rose forfatterne til disse tre betænkninger, og jeg vil gerne sige til fru Dati, at betænkningerne er helt i overensstemmelse med de bestræbelser, det franske formandskab har gjort, og som vi naturligvis i fuldt omfang har taget hensyn til. Jeg mener, at vi virkelig har lagt grunden til dette europæiske juridiske og retslige samarbejdsområde, som jeg personligt går stærkt ind for, og som vi vil opbygge sammen, navnlig via Stockholmprogrammet. Det er derfor rigtigt, at forhandlingen her i formiddag er kommet på det helt rigtige tidspunkt. Fru Dati har allerede givet en meget grundig redegørelse for de tre betænkninger, men jeg vil alligevel kort gentage, hvad hun har sagt for at bekræfte Kommissionens intentioner. For det første tak til hr. Medina Ortega. Hr. Medina Ortega har forelagt en glimrende betænkning om det europæiske officielt bekræftede dokument. Det gælder ganske rigtigt forbrugeres og borgeres daglige tilværelse, og de henstillinger, som fremsættes til Kommissionen, berører i sandhed vores medborgeres liv, både som enkeltpersoner og virksomheder. Private borgere og virksomheder ønsker nemlig ofte at træffe beslutninger i familiemæssige anliggender eller vedrørende kommercielle transaktioner blot ved hjælp af en frivillig aftale, hvis ægthed bekræftes af en offentlig myndighed, og det er helt klart, at officielt bekræftede dokumenter også skal kunne udveksles frit i et område med fri bevægelighed. Imidlertid er denne frie bevægelighed kun delvis en realitet i dag, og som bekendt har vi sammen med de eksisterende instrumenter naturligvis indført nye foranstaltninger. Jeg arbejder i øjeblikket på dem. Der er dem, der lige er blevet vedtaget og tak til fru Dati for underholdspligten jeg er også ved at forberede den arveretlige foranstaltning til marts Jeg er dog ganske klar over, at der stadig skal gøres en indsats, og derfor vil Kommissionen udarbejde en grønbog om officielt bekræftede dokumenter og muligvis andre offentlige dokumenter for virkelig at få mulighed for en bred høring om dette emne. I den forbindelse er det imidlertid klart, at betænkningen og den undersøgelse, Europa-Parlamentet har foretaget, vil være meget nyttige. Som det er blevet understreget, er der endvidere efter min mening også behov for et retsgrundlag for, at vi kan tage et initiativ og samtidig anerkende, at mangfoldigheden i vores retssystemer vil kræve et dybdeborende arbejde for at gøre en sådan indsats mulig. Endnu en gang tak for et glimrende stykke arbejde.

11 11 Jeg vil nu gå over til fru Wallis, der kraftigt understregede behovet for at modernisere den måde, retsvæsenet fungerer på, og det er rigtigt, at handlingsplanen, der lige er blevet vedtaget under det franske formandskab, er enormt interessant for det tjekkiske formandskab. Så med udgangspunkt i fru Wallis' betænkning vil vi derfor kunne se, hvordan vi kan udnytte denne adgang til e-justice fuld ud. Der blev især nævnt tilfælde, hvor en sådan adgang kunne være virkelig nyttig, f.eks. ved afvikling af småkrav. Der er ingen tvivl om, at Deres henstillinger vil hjælpe os til at styrke de foranstaltninger, Kommissionen allerede har truffet, og vil berige forhandlingerne og de beslutninger, der træffes i Det Europæiske Råd. Vi skal arbejde sammen om at sikre, at europæisk e-justice giver lettere adgang til information om EU-lovgivning, om nationale retssystemer og om EU-procedurer. Jeg vil også gerne understrege, at den planlagte portal vil blive oprettet senest ved udgangen af december Vi vil naturligvis arbejde tæt sammen med Parlamentet herom. Denne europæiske e-justice-portal skal derfor ganske afgjort være i drift inden udgangen af december Den er beregnet på EU-borgere, men vi må også se på, hvordan vi løser problemer, der mere direkte vedrører de retlige myndigheder. Endnu en gang glæder det mig at se denne synergi mellem EU-institutionerne Rådet, Parlamentet og Kommissionen i denne sag. Jeg mener, at det franske formandskab og fru Dati i overensstemmelse med fru Wallis' ønske om, at vi passer på og ikke begrænser vores ambitioner, men anvender dem på e-justice, har vist, at vi har disse ambitioner. Vær sikker på, at jeg som kommissær vil være meget engageret i denne sag. Til sidst kommer vi til hr. López-Istúriz Whites betænkning. Jeg er også meget taknemmelig, for at De har taget fru Datis glimrende initiativ op og fået os til at arbejde i Lille om dette emne, der er så vigtigt i vores samfund. Vi ved godt, at vores samfund kommer til at bestå af flere og flere ældre over 65 år denne kategori tegner sig allerede for 16 % af den samlede EU-befolkning og vi er derfor overbevist om, at det er vigtigt at beskytte sårbare voksne. Derfor bakkede vi meget stærkt op om det franske initiativ til at opfordre medlemsstaterne til at ratificere Haagerkonventionen af 13. januar Takket være fru Datis stædige beslutsomhed træder denne konvention i kraft den 1. januar Fru Dati nævnte en række lande, der allerede nu har tiltrådt konventionen. Jeg mener, at deres tiltrædelse vil få en sneboldeffekt og gøre det muligt for os at overbevise alle medlemsstaterne om at ratificere denne konvention. Det er sandt, at der endnu ikke findes nogen instrumenter på fællesskabsniveau. Vi har endnu ikke nævnt udviklingen af et eksisterende instrument. Vi vil se meget nøje på gennemførelsen af konventionen, og så vil vi naturligvis indarbejde forslaget inden for rammerne af Stockholmprogrammet. Vi vil undersøge alle foranstaltninger, der kan give medlemsstaterne mulighed for at samarbejde mere med hinanden, og derefter vil vi kunne indarbejde et eventuelt fællesskabsinitiativ herom. Det er, hvad jeg kan sige om dette emne, som jeg personligt finder meget vigtigt. Under alle omstændigheder har formiddagens forhandling under overværelse af fru Dati allerede gjort, at vi kan se, hvordan vi kan foreslå et ambitiøst Stockholmprogram, der lever op til forventningerne hos den europæiske befolkning, som ønsker dette europæiske retsområde. FORSÆDE: Miguel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Næstformand Panayiotis Demetriou, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. (EL) Hr. formand! Først vil jeg gerne rose det franske formandskab for alt, hvad det har nået indtil nu, især på retsområdet. Jeg vil også gerne rose kommissæren. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter ordfører Antonio López-Istúriz Whites holdninger, som de kommer til udtryk i betænkningen. Vores ældre medmennesker med begrænset habilitet kan lige så lidt som vores medmennesker med problemer lades uden juridisk beskyttelse. De skal ikke overlades til skæbnen og ofte ende i hænderne på opportunistiske beskyttere, som undertiden ydmyger og udnytter dem. Ethvert samfund, enhver retsstat har pligt til at vedtage retlige og administrative afgørelser og love, der beskytter ældres værdighed og ejendom, og EU har et ansvar på tværs af grænserne. Jeg opfordrer Kommissionen til at hjælpe og lægge pres på medlemsstaterne for at underskrive og ratificere Haagerkonventionen, der danner rammerne om en sådan beskyttelse. Jeg opfordrer alle mine kolleger fra lande, der ikke har gjort det, til at arbejde for, at det bliver en realitet.

TORSDAG DEN 18. DECEMBER 2008

TORSDAG DEN 18. DECEMBER 2008 1 TORSG DEN 18. DECEMBER 2008 FORSÆDE: Adam BIELAN Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Oplysningskrav til mellemstore selskaber om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber Mellemstore

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.3.2009 KOM(2009) 83 endelig/2 2009/0035 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2008/2125(INI) 16.10.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Luca Romagnoli (PE414.048v01-00) med henstillinger til Kommissionen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2008 KOM(2008)194 endelig 2008/0083 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9591 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 27. oktober 2015 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE ood EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0067(CNS) 8.10.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere