Strategi for risikohåndtering af bromerede flammehæmmere. 1. Resume NOTAT. Kemikalier J.nr. MST Ref. lones/jegru Den 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for risikohåndtering af bromerede flammehæmmere. 1. Resume NOTAT. Kemikalier J.nr. MST Ref. lones/jegru Den 10."

Transkript

1 NOTAT Kemikalier J.nr. MST Ref. lones/jegru Den 10. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af bromerede flammehæmmere 1. Resume Denne strategi vedrører bromerede flammehæmmere. Kortlægningen, som ligger til baggrund for strategien, omhandler i et vist omfang alle bromerede flammehæmmere, men fokuserer på de tre mest anvendte af stofferne: decabde, TBBPA og HBCDD samt to af de mest anvendte bromerede alternativer til decabde, nemlig DBDPE og EBTEBPI. Som følge heraf indeholder denne strategi afsnit for hvert af stofferne samt afsnit, der går på tværs af alle bromerede flammehæmmere. Nogle af de mest anvendte bromerede flammehæmmere er allerede reguleret enten globalt, under Stockholmkonventionen eller regionalt i EU. Desuden er der i EU restriktion mod brug af to grupper af bromerede flammehæmmere i elektronik og elektroniske produkter og et generelt krav om udtagning og særskilt behandling af bromerede flammehæmmere i forbindelse med affaldsbehandlingen. Resten af de bromerede flammehæmmere er ikke reguleret. For en bred vifte af produktgrupper udelukker de nordiske miljømærkekriterier brugen af nogle eller alle bromerede flammehæmmere i miljømærkede produkter. De regulerede stoffer er alle reguleret pga. deres PBT egenskaber dvs. de er persistente, bioakkumulerbare og giftige overfor organismer i vandmiljøet. Nogle af stofferne har desuden en række andre effekter bl.a. effekter på nervesystemet og reproduktionen. Der er dog en stor gruppe af bromerede flammehæmmere for hvilke, der enten er få eller ingen data på deres effekt. Ved forbud mod brug af en bromeret flammehæmmer vil stoffet oftest blive udskiftet med en anden ikke reguleret bromeret flammehæmmer. Hovedudfordringerne med de bromerede flammehæmmere er 1) mangel på data om miljø og sundhedseffekter, 2) brandsikring kan sikring mod brand forebygges ad anden vej end brug af bromerede flammehæmmere? og 3) regulering af stof for stof fremfor regulering af stofgrupper indenfor specifikke produktgrupper. Der er foreslået nationalt såvel som EU tiltag. I forhold til yderligere vurdering og regulering af enkelt stoffer foreslås dette initieret via REACH regulering. For at danne baggrund til yderligere vurderinger er der behov for gennemgang af

2 eksisterende registreringer og en mere uddybende kortlægning for at vurdere de bromerede flammehæmmeres samlede farlighedsprofil. Der er desuden foreslået tiltag i forhold til alternativ brandsikring af materialer og produkter, og der skal laves en vurdering af om den samlede farlighedsprofil af gruppen af bromerede flammehæmmere, som eventuelt kan danne baggrund for en samlet regulering af gruppen i forhold til elektronik og elektroniske produkter. 2. Baggrund De bromerede flammehæmmere har det til fælles, at de indeholder brom og bruges til at forhindre, at plastmaterialer og tekstiler antændes. De virker alle ved den samme grundlæggende mekanisme: Frigivelse af brombrinte når materialet antændes, som blokerer den videre forbrændingsproces. Derudover er de bromerede flammehæmmere en kompleks gruppe af stoffer: Aromatiske, cycloalifatiske, alifatiske, polymere og uorganiske stoffer, der alle indeholder brom. Nogle af stofferne anvendes som additiver, hvor stofferne ikke er kemisk bundet i polymermaterialet, mens andre bruges som reaktive stoffer, som bygges ind polymerstrukturen, og derfor ikke er til stede som det oprindelige stof i den færdige polymer med undtagelse af spormængder af ureageret stof. I kortlægningen af de bromerede flammehæmmere er der fundet 69 bromerede flammehæmmere, som er blevet præregistreret under REACH, og/eller produceres og markedsføres af store internationale producenter af bromerede flammehæmmere. Desuden er der fundet 14 stoffer beskrevet i litteraturen, som ikke er præregistrerede eller markedsføres af de store producenter. 3. Kortlægningsdata 3.1. Anvendelser Globalt - Den samlede globale produktion af bromerede flammehæmmere er steget fra tons/år i 1994 til ca tons/år i Stigningen i produktion og forbrug har først og fremmest fundet sted i Asien. På globalt plan udgør de bromerede flammehæmmere ca. 20% af det totale forbrug af flammehæmmere. Historisk set har PBDE og TBBPA (og dets derivater), været de vigtigste bromerede flammehæmmere, og de tegnede sig for næsten 2/3 af den globale produktion i Globalt fremstilles hovedparten af de bromerede flammehæmmere af fire store producenter, og stofferne fremstilles i EU kun af én virksomhed. En detaljeret opgørelse af stoffer og anvendelsesområder på globalt plan er ikke tilgængelig. Det største anvendelsesområde er elektrisk og elektronisk udstyr, hvor bromerede flammehæmmere også er de dominerende flammehæmmere. Andre anvendelsesområder omfatter elinstallationer og eldistribution; tekstiler, tæpper og møbler; byggematerialer; transportmidler (køretøjer, tog, fly, skibe, osv.) samt maling og fugemasser. EU Der er detaljerede data til rådighed på EU-plan for tre af de mest brugte bromerede flammehæmmere: DecaBDE, HBCDD og TBBPA, som tegner sig for omkring 40% af det samlede forbrug. For andre ikke-polymere bromerede flammehæmmere, er der oplysninger om den samlede produktion i og import til EU i mængdeintervaller (f.eks tons/år), fra registreringsdatabasen på det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHAs) hjemmeside. Disse data er kun tilgængelige for bromerede flammehæmmere med en samlet import og produktion 2

3 i 2013 på over 100 tons/år, og der er ingen data for polymere bromerede flammehæmmere. Danmark - En omfattende kortlægning af brugen af bromerede flammehæmmere i Danmark blev udført i Bromerede flammehæmmere i importerede artikler og blandinger tegnede sig for omkring 90% af mængderne af de samlede mængder af bromerede flammehæmmere i slutprodukter solgt i Danmark i Af den samlede omsætning på tons/år bromerede flammehæmmere i slutprodukter udgjorde elektrisk og elektronisk udstyr mere end 70%. Det er sandsynligvis stadig tilfældet. Bromerede flammehæmmere i artikler på det danske marked er en afspejling af det generelle brugsmønster i EU og globalt snarere end brugen af bromerede flammehæmmere i dansk industri. I dansk industri var den vigtigste anvendelse af bromerede flammehæmmere i 1999 og 2012 reaktive bromerede polyoler, som anvendes til produktion af flammehæmmet polyuretanskum til bygningsisolering. 3.2 Eksisterende regulering Det lovgivningsmæssige fokus i EU og Danmark har hidtil været på de to stofgrupper PBDE og PBB, mens HBCDD for ganske nylig er blevet autorisationspligtig i henhold til REACH, og reguleret, med enkelte undtagelser, under Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer). Stockholmkonventionens bestemmelser er i EU implementeret i EU s forordning om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen ((EF) nr. 850/2004)) Lovgivningen er yderligere beskrevet for hver enkelt stofgruppe nedenfor. På EUplan er der et enkelt lovgivningsmæssigt instrument, som omhandler de bromerede flammehæmmere samlet: WEEE-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr kræver selektiv behandling og korrekt bortskaffelse af materialer og komponenter indeholdende bromerede flammehæmmere. De nordiske miljømærkekriterier (Svanen) omhandler også de bromerede flammehæmmere samlet for visse produktgrupper, mens både nordiske og EUmiljømærkekriterier (EU blomsten) for mange produktgrupper udelukker anvendelsen af specifikke bromerede flammehæmmere eller bromerede flammehæmmere, som er tildelt specifikke risiko-sætninger. 3.3 PBDE og PBB Regulering - PBDE og PBB har hidtil været betragtet som de mest problematiske af de bromerede flammehæmmere. Begge grupper er additive flammehæmmere. Den danske handlingsplan for bromerede flammehæmmere fra 2001 havde som et af sine vigtigste mål en international begrænsning af brugen af PBDE og PBB. Anvendelse af hexabb, tetrabde, pentabde, hexabde og heptabde (refererer til bestemte stoffer inden for grupperne) er i dag begrænset af Stockholmkonventionen. TetraBDE og pentabde er de vigtigste bestanddele af den kommercielle flammehæmmer c-pentabde, mens hexabde og heptabde er nogle af bestanddelene i den kommercielle flammehæmmer c-octabde, og begrænsning af stofferne er en de facto begrænsning af de kommercielle produkter. Stofferne er desuden omfattet af CLP-forordningen om klassificering og mærkning, af affaldslovgivningen, import/eksport restriktioner, samt lovgivning om emissionsbegrænsning og miljøovervågning. 3

4 Brug af decabde er i lighed med PBDE og PBB begrænset i elektrisk og elektronisk udstyr ved RoHS-direktivet (om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr) med nogle undtagelser og nogle produktkategorier, som er uden for direktivets anvendelsesområde. Undtagelserne i RoHS direktivet for PBDE og PBB er ikke gældende i den danske RoHS bekendtgørelse. Der er ikke etableret en harmoniseret klassificering for decabde og stoffet er, med undtagelse af elektrisk og elektronisk udstyr og nogle miljømærkekriterier, ikke individuelt behandlet af EU-lovgivningen. Det er dog opført på kandidatlisten under REACH, og er på grundlag af et bilag XV-dossier blevet foreslået af ECHA til optagelse på listen over stoffer, som kræver autorisation. Stoffet er desuden blevet nomineret til optagelse på listen over begrænsede stoffer under Stockholmkonventionen, og er i øjeblikket under evaluering af Komitéen for Vurdering af Persistente Organiske Miljøgifte under konventionen. I USA og Canada er der blevet indgået frivillige aftaler om udfasning af decabde mellem flere af de store internationale producenter og de føderale myndigheder. Anvendelse - Det globale forbrug af PBDE var i tons/år, hvoraf decabde tegnede sig for næsten 90%. Brugen af pentabde og octabde er mere eller mindre ophørt global, mens forbruget af decabde i de seneste år formentlig har været faldende på grund af lovgivningsmæssige tiltag (RoHS-direktivet), og den nævnte frivillige delvise udfasning af produktion og import i Nordamerika. I EU var det gennemsnitlige forbrug af decabde i perioden tons/år. Ca. 1/3 blev anvendt til tekstiler, mens den resterende del blev brugt til plastdele til transportmidler og elektrisk og elektronisk udstyr undtaget eller uden for RoHS-direktivets anvendelsesområde. DecaBDE blev ikke brugt i produktionsprocesser i Danmark i væsentlige mængder, hverken i 1999 eller 2012, men decabde kan være til stede i forskellige importerede artikler f.eks. biler og andre transportmidler. I dansk produktion blev decabde i 1990'erne primært erstattet af TBBPA og dets derivater. Udfasningen i Danmark var primært en følge af en udfasning af decabde hos tyske producenter af plastmaterialer, fordi PBDE ikke kunne opfylde kravene i den tyske dioxin bekendtgørelse. På EU-plan er decabde i elektrisk og elektronisk udstyr tilsyneladende primært blevet erstattet af DBDPE og i mindre grad af EBTEBPI, TTBP-TAZ polymere bromerede flammehæmmere og af ikke-bromerede flammehæmmere (i nogle tilfælde ved en samtidig ændring af basispolymeren). I 2012 blev omkring 60 tons octabde i polycarbonat importeret til brug i elektronikindustrien i Danmark. Brugen af octabde er overraskende, da produktionen af stoffet er udfaset i de fleste lande, og stoffet er forbudt til alle anvendelser i Danmark. Miljøstyrelsen vil undersøge denne import nærmere og følge op på den. Miljø og sundhed - I relation til PBT-egenskaber 1 er hexabb og fire PBDE'er opført som persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer) i bilag A til Stockholmkonventionen. DecaBDE er foreslået som et særligt problematisk stof (Substance of Very High Concern, SVHC) under REACH på det grundlag, at det i miljøet kan omdannes til lavere-bromerede PBDE'er med PBT- eller vpvbegenskaber. Nogle PBDE'er og PBB'er kan påvirke nervesystemet og er blevet knyttet til reproduktive defekter, men epidemiologisk evidens og toksikokinetiske data er 1 PBT = Persistente, bioakkumulerbare and toksiske over for organismer i miljøet. vpvb = meget bioakkumulerbare og meget persistente 4

5 stadig sparsomme. Der er undersøgelser, der viser, at ikke-nedfaldne testikler hos unge drenge er forbundet med udsættelse for PBDE og at PBB er knyttet til tidlig start på menstruation og tidlig udvikling af kønsbehåring. Alternativer - Udskiftningen af decabde i elektrisk og elektronisk udstyr og den frivillige udfasning i USA viser klart, at der findes brugbare alternativer. Fordelen ved decabde er hovedsageligt at stoffet er billigere end alternativerne. "Drop-in" alternativer som DBDPE og EBTEBPI synes på nogle parametre at have en bedre miljø- og sundhedsmæssig profil end decabde, men der er blevet rejst en vis bekymring om deres miljøegenskaber. Polymere bromerede flammehæmmere og ikke-halogenerede alternativer markedsføres også til de væsentligste anvendelsesområder, men prisen er tilsyneladende højere end prisen på decabde. Nogle af de vigtigste alternativer til brugen af decabde i plasttyperne HIPS og ABS har været copolymere plasttyper, PPE/HIPS og PC/ABS med ikke- halogenerede flammehæmmere. Der er ikke en enkelt flammehæmmer, som kan erstatte decabde i alle anvendelser i tekstiler, men der er mange muligheder på markedet, herunder alternative flammehæmmere, fibre som i sig selv er flammehæmmende, fiberblandinger, barrierelag, fiberdug og andre metoder, som viser at brugbare alternativer eksisterer. En begrænsning af decabde forventes ikke at have nogen negativ indvirkning på producenter af plastdele, tekstiler eller møbler i Danmark. 3.4 HBCDD Lovgivning - HBCDD er for nylig blevet omfattet af kravene om autorisation under REACH (bilag XIV til REACH) med en solnedgangsdato ("sunset date") den 21. august HCBDD er desuden i maj 2013 blevet opført på listen over stoffer, som skal begrænses, under Stockholmkonventionen med en tidsbegrænset undtagelse for byggematerialer af ekspanderet polystyren (EPS), eller ekstruderet polystyren (XPS). Begrænsningen vil træde i kraft d. 26. november Anvendelse -Det globale forbrug af HBCDD er steget fra tons/år i 2001 til tons/år i I EU var det gennemsnitlige forbrug af HBCDD i perioden tons/år, og HBCDD er for øjeblikket den af de bromerede flammehæmmer, der anvendes i de største mængder i EU. Omkring 90 % af forbruget af HBCDD i EU er som additiv flammehæmmer i polystyren. Polystyren med HBCDD, i form af EPS eller XPS, anvendes hovedsageligt som isoleringsplader i bygninger og i vej- og jernbanekonstruktioner for at undgå frostskader og fungerer som et let konstruktionsmateriale, der kan fordele trykket på konstruktionen. Den resterende del anvendes til at flammehæmme plasttypen HIPS og i tekstiler. HBCDD er i Danmark anvendt som flammehæmmer til fremstilling af EPS-plader til byggeformål og til EPS-emballage til elektronik. Det samlede forbrug til produktion i Danmark var omkring 1 ton i 2012, hvilket er et markant fald i forhold til de 6-13 tons anvendt i I 1999 blev hovedparten af den fremstillede flammehæmmede EPS eksporteret. I 1999 var det væsentligste forbrug af HBCDD knyttet til importeret flammehæmmet XPS, som tegnede sig for tons HBCDD, og det er det sandsynligvis stadigt. XPS importeret fra andre lande end de nordiske lande indeholder i dag HBCDD. Til anvendelser i bygninger og anlæg i Danmark er flammehæmmede kvaliteter af EPS og XPS ikke påkrævet, da materialerne stadig er brændbare og under alle omstændigheder skal være dækket 5

6 af et ikke-brændbart materiale, som beskytter mod antændelse. Forbruget af flammehæmmet EPS i Danmark synes at være stigende i visse typer "nul-energi huse" af en ny konstruktion, hvor væggene er bygget af flammehæmmet EPSblokke beklædt med et ikke-brændbart materiale. Det flammehæmmede EPS til dette formål importeres. Miljø og sundhed HBCDD er opført som persistente organiske miljøgift (POPstof) i bilag A til Stockholmkonventionen. Stoffet er klassificeret som reproduktionstoksisk. Alternativer - Polymere bromerede flammehæmmere er for nylig blevet indført som "drop-in" alternativer til HBCDD, og de største producenter af bromerede flammehæmmere i verden er i øjeblikket ved at øge produktionskapaciteten for de polymere bromerede flammehæmmere for at kunne imødekomme den forventede efterspørgsel. Der er ikke fundet uafhængige evalueringer af de sundheds-og miljømæssige egenskaber af de polymere alternativer. Ifølge information fra industrien, er de polymere bromerede flammehæmmere potentielt persistente (ikke bionedbrydelige), men har et lavt potentiale for bioakkumulation og et lavt potentiale for toksicitet. Der markedsføres ikke ikke-halogenerede alternativer til brug i EPS/XPS, men flammehæmmet EPS/XPS kan erstattes af andre isoleringsmaterialer. Alternativerne har forskellige fordele og ulemper i forhold til flammehæmmet EPS, men de har typisk bedre brandbeskyttelsesegenskaber og indeholder mindre problematiske kemiske stoffer. Prisen for de billigste alternativer spænder fra mere eller mindre den samme pris som for flammehæmmet EPS til omkring 30% mere. EPS med polymere bromerede flammehæmmere er endnu ikke blevet sammenlignet med de alternativer materialer. Sammenlignet med andre EU-medlemsstater er forbruget af flammehæmmet EPS /XPS lille i Danmark, dels fordi ikke-brandbare isoleringsmaterialer har været den foretrukne løsning og dels fordi, der anvendes ikke-flammehæmmede kvaliteter af EPS/XPS. En begrænsning af HBCDD forventes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på producenter af EPS/XPS eller brugere af materialerne i Danmark. 3.5 TBBPA Regulering - TBBPA er tildelt en harmoniseret klassificering på grund af stoffets giftighed overfor organismer i vandmiljøet. Her ud over er stoffet ikke individuelt omfattet af nogen dansk eller EU-lovgivning. Anvendelse - TBBPA er den mest brugte bromerede flammehæmmer globalt set og tegner sig for omkring 40% af den samlede globale produktion. TBBPA bruges primært som reaktiv flammehæmmer i printkort til elektronisk udstyr. I EU var det gennemsnitlige forbrug af TBBPA til produktion af artikler i tons/år, hvilket afspejler, at hovedparten, af den elektronik, som TBBPA bruges i, produceres i Asien. Omkring 90 % af forbruget i EU er som reaktiv flammehæmmere til printkort, 5% som reaktiv flammehæmmer til andre formål, mens omkring 5% blev brugt som additiv flammehæmmer i plast. Hovedparten af TBBPA i slutprodukter, der sælges i EU, (hvor TBBPA hovedsageligt er bygget ind i polymerstrukturen) importeres til EU med færdige artikler og komponenter, først og fremmest fra Asien. 6

7 Miljø og sundhed - Kun additiv brug af TBBPA er nævnt som eksempel på bromerede flammehæmmere, der er omfattet af LOUS. Rationalet er, at TBBPA ved reaktiv anvendelse ikke som sådan er til stede i de endelige artikler, men er blevet indbygget i den polymere struktur, og materialet kan betragtes som en bromeret plast. EU-risikovurderingen for TBBPA anslår, at afgivelse af TBBPA til luft fra artikler, hvor stoffet er anvendt som additiv flammehæmmer, udgjorde ca. 15 % af de samlede emissioner af TBBPA til luft, mens tab fra reaktiv brug af TBBPA i artikler blev anslået at være ubetydelige. Ifølge EU-risikovurderingen er den direkte forbrugereksponering for TBBPA sandsynligvis ubetydelig, og den Europæiske Fødevareautoritet, EFSA, konkluderer, at de foreliggende data indikerer, at den nuværende eksponering for TBBPA via kosten i EU ikke giver anledning til sundhedsmæssig bekymring. Stoffet er klassificeret som giftigt i vandmiljøet, men det opfylder baseret på de tilgængelige data ikke REACH PBTkriterierne. Der er ingen planlagte tiltag for TBBPA under REACH. Under anaerobe forhold kan TBBPA omdannes, hvorved der dannes bisphenol-a (BPA), og TBBPA er således knyttet til diskussionen om den potentielle effekt af BPA. Den vigtigste kilde til udslip af TBBPA til miljøet blev i EU-risikovurderingen vurderet til at være fremstillingsprocesser. Som resultatet af et frivilligt program (VECAP) som omfatter producenter og brugere af TBBPA længere nede i produktkæden (downstream-users), er de samlede udslip blevet væsentligt reduceret i de seneste år. Alternativer - Alternativer til den additive brug af TBBPA er i store træk de samme stoffer, som kan anvendes som alternativer til decabde. Alternativer til reaktiv anvendelse af TBBPA er primært ikke-halogenerede flammehæmmere. Den nuværende udvikling i retning af at erstatte TBBPA i printkort synes primært at være en del af en proces, hvor alle halogenholdige stoffer og plasttyper erstattes for at kunne markedsføre udstyret som halogenfrit. 3.6 DBDPE og EBTEBPI Regulering - De to stoffer er ikke specifikt omfattet af gældende dansk og EUlovgivning, men DBDPE indgår i den løbende handlingsplan for Fællesskabet (CORAP) under REACH. Anvendelse -DBDPE synes at være det vigtigste erstatningsstof for decabde, og de tilgængelige data indikerer, at DBDPE er blandt de vigtigste additive bromerede flammehæmmere i EU, Kina og Japan. I EU er den registrerede produktion og import af DBDPE angivet som 1000+, uden en øvre grænse. EBTEBPI er i EU registreret med en produktion og import i tons/år intervallet. Miljø og sundhed - DBDPE er persistent, men opfylder ikke REACH PBTkriterierne, baseret på de tilgængelige data. Der er dog i øjeblikket ikke tilstrækkeligt mange pålidelige data til at komme med en endelig vurdering. En britisk miljørisikoanalyse konkluderer, at der er et potentiale for, at DBDPE kan gennemgå reduktiv debromering analog med debromeringen af decabde, og det er for nylig vist, at DBDPE kan have potentiale for at gennemgå fotolytiske debromeringsreaktioner. Den miljømæssige betydning af sådanne reaktioner er dog i øjeblikket ukendt. Ifølge en EU-ekspertgruppe om identifikation og evaluering af PBT og vpvb-stoffer (PBT-ekspertgruppen) kan EBTEBPI ikke betragtes som et PBT-stof. Alternativer til DBDPE og EBTEBPI er enten polymere 7

8 bromerede flammehæmmere eller ikke-halogenerede flammehæmmere, hvoraf nogle har bedre miljø-og sundhedsmæssige profiler i screeningsvurderinger. DEDPE er fundet i spildevandsslam i Norden i koncentrationerne af samme størrelsesorden som decabde. Undersøgelser viser, at forurening af det svenske miljø med DBDPE allerede har nået et niveau svarende til niveauet af decabde, og at denne forurening primært er et resultat af atmosfærisk nedfald. Yderligere overvågning af DBDPE i Arktis er blevet foreslået af DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. Der er meget begrænsede data vedrørende forekomsten af EBTEBPI i miljøet, da stoffet ikke har været omfattet af screeninger af bromerede flammehæmmere i de nordiske og arktiske miljøer. Alternativer De to stoffer er de almindeligste alternativer til decabde. Alternativer er de samme polymere bromerede flammehæmmere og ikkehalogenerede flammehæmmere, som kan anvendes som alternativer til decabde. 3.7 Andre bromerede flammehæmmere Regulering - Bortset fra kravene i WEEE-direktivet, som vedrører alle bromerede flammehæmmere, og nogle miljømærker er de øvrige bromerede flammehæmmere ikke omfattet af nogen dansk eller EU-lovgivning. PBEB og PBB- Acr indgår i OSPAR-listen over kemikalier med prioriteret indsats. Anvendelse -For de øvrige bromerede flammehæmmere er information om den globale produktion og produktion og forbrug i EU mere begrænset. Det globale forbrug ser ud til at være steget fra omkring tons/år i 2001 til omkring tons/år i Data om forbruget af andre bromerede flammehæmmere i EU er få og usikre. For de ikke-polymere bromerede flammehæmmere, viser registreringerne på ECHAs hjemmeside den samlede import og produktion af hvert stof i mængdeintervaller (f.eks tons/år). For polymere bromerede flammehæmmere foreligger der ikke opgørelser, da polymerer er fritaget for registrering under REACH. De bromerede flammehæmmere, som er registreret i den højeste tonnage (bortset fra de stoffer, der er nævnt ovenfor), er de reaktive flammehæmmere halogeneret polyetherpolyol B og TBP samt den additive bromerede flammehæmmer TTBP- TAZ, som alle er registreret i tons/år mængdeintervallet. TBNPA er registreret med fortrolig tonnage. Andre additive bromerede med en registreret samlet import og produktion i tons/år intervallet er TTBNPP, PBB-ACR og BEH - TEBP. De væsentligste anvendelser af de forskellige bromerede flammehæmmere er kendt og beskrevet kortlægningen, men detaljerede opdelinger af forbruget af hvert stof på de forskellige anvendelsesområder er ikke tilgængelige. Miljø og sundhed - En screening af 16 "nye" bromerede flammehæmmere i det nordiske miljø viste, at koncentrationerne af de "nye" bromerede flammehæmmere med få undtagelser var i samme størrelsesorden eller lavere end det niveau af PBDE, som er prioriterede stoffer under EU's vandrammedirektiv. Af de additive bromerede flammehæmmere med en registreret import eller produktion i EU (dvs. produktion og import er over 100 tons/år) er følgende stoffer ikke medtaget i den seneste screening af bromerede flammehæmmere i de 8

9 nordiske miljø og ingen data om deres forekomst i de nordiske eller arktiske miljøer er blevet fundet: EBTEBPI, TTBP-TAZ, bis(pentabromphenoxy) benzen (4'- PeBPOBDE208) og TTBNPP. Screeningen af bromerede flammehæmmere i det nordiske miljø fandt også nogle reaktive bromerede flammehæmmere (DBP og TBP) i betydelige koncentrationer. Fire af de registrerede reaktive bromerede flammehæmmere er ikke medtaget i screeningen: DBNPG, HEEHP-TEBP og TEBP-Anh, halogeneret polyetherpolyol B og tetrabromphthalsyreanhydridbaseret diol. Flere af de "nye" bromerede flammehæmmere er ikke blevet undersøgt i detaljer, men de ikke-polymere bromerede flammehæmmere formodes at have nogle af de samme virkninger som de mere velundersøgte bromerede flammehæmmere. En af disse er HBB, som formentlig er mere persistent og giftigt end PBDE. Da de toksikologiske mekanismer af de forskellige bromerede flammehæmmere synes at være relaterede, kan blandinger af bromerede flammehæmmere have additive og synergistiske virkninger. Alternativer - Alternativerne til andre bromerede flammehæmmere er ikkehalogenerede flammehæmmere og alternative materialer uden flammehæmmere. De tilgængelige vurderinger af alternativer omfatter ikke en vurdering af nedbrydningsprodukter eller en vurdering af, hvorledes de flammehæmmede materialer opfører sig i forbindelse med brand eller ukontrolleret afbrænding. Tilstedeværelsen af bromerede flammehæmmere har vist sig at have en negativ indflydelse på f.eks. dannelsen af røg, og under termisk stress kan de resultere i dannelse af farlige stoffer. De fleste undersøgelser har dog behandlet PBDE og andre bromerede flammehæmmere med høj risiko for dannelse af farlige stoffer, men ikke eksempelvis de polymere bromerede flammehæmmere. Betydningen af dannelse af farlige stoffer og røg i et livscyklus-perspektiv synes at være det vigtigste spørgsmål, når man sammenligner virkningen af ikke-regulerede bromerede flammehæmmere med ikke- halogenerede flammehæmmere, men detaljerede vurderinger er endnu ikke tilgængelige. Data om virkningen af ikkehalogenerede flammehæmmere på dannelsen af røg og farlige stoffer er begrænset, og sammenlignende vurderinger af forskellige typer af bromerede flammehæmmere og ikke-halogenerede flammehæmmere på disse parametre mangler. Forfatterne til en nylig sammenfatning om persistens, bioakkumulering og giftighed af ikke-halogenerede flammehæmmere konkluderer, at der var store datamangler for fysisk-kemiske egenskaber og PBT-egenskaber for de ikkehalogenerede flammehæmmere. For at kunne vurdere, om de ikke-halogenerede flammehæmmere er egnede alternativer, skal hvert stof undersøges enkeltvis ved at sammenligne stoffets PBT-egenskaber med egenskaberne af de tilsvarende halogenerede flammehæmmere. Indtil flere data foreligger, er det fortsat umuligt præcist at vurdere risikoen af hver af disse forbindelser, også de som allerede markedsføres intensivt. 3.8 Miljømærkekriterier For en bred vifte af produktgrupper udelukker de nordiske miljømærkekriterier brugen af nogle eller alle bromerede flammehæmmere i miljømærkede produkter. De nøjagtige kriterier varierer fra produktgruppe til produktgruppe. I nogle produktgrupper er det kun bromerede flammehæmmere, der er tildelt særlige 9

10 risiko-sætninger (f.eks. sætninger der vedrørende CMR-egenskaber 2 ), der ikke må anvendes. I andre er det angivet, at visse flammehæmmere ikke må være til stede: Enten alle flammehæmmere, alle halogenerede flammehæmmere eller alle halogenerede organiske flammehæmmere. I mange af kriterierne for elektrisk og elektronisk udstyr er der undtagelser for reaktivt anvendte bromerede flammehæmmere og flammehæmmere i plastdele på mindre end 25 g. EU miljømærkekriterierne omfatter generelt ikke brugen af reaktive flammehæmmere. Kriterierne for forskelligt elektrisk og elektronisk udstyr udelukker brugen af additive flammehæmmere, der opfylder kriterierne for klassificering i bestemte fareklasser. I praksis vedrører restriktionerne i de fleste af kriterierne - ud over de generelle EU begrænsninger af PBDE og PBB - hovedsagelig additiv brug af TBBPA og brugen af HBCDD. Kriterierne for madrasser, gulvbelægning, tekstilvarer og møbler udelukker enhver brug af additive flammehæmmere i artiklerne. 3.9 Affaldshåndtering Bortskaffelse af affald indeholdende bromerede flammehæmmere - Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE waste electronic and electrical equipment) repræsenterer den største affaldsfraktion indeholdende bromerede flammehæmmere. Andre større affaldsfraktioner er isoleringsmaterialer fra byggeri (EPS/XPS og PU skum) og affald fra ophugning af køretøjer. Bromerede flammehæmmere i tekstiler, møbler, maling osv. vil udgøre en lille del i Danmark, men kan være mere betydelige i andre EU medlemsstater. WEEE-direktivet kræver, at plast, der indeholder bromerede flammehæmmere, bør fjernes fra det indsamlede WEEE til selektiv behandling. Den danske bekendtgørelse kræver endvidere, at det fjernede plast indeholdende bromerede flammehæmmere skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere brom-holdigt affald. I Danmark bliver plast indeholdende bromerede flammehæmmere fra WEEE bortskaffet til almindelig affaldsforbrænding. Det samme er situationen for plast indeholdende bromerede flammehæmmere fra byggesektoren og tekstiler og møbler. Plast fra fragmentering af køretøjer bortskaffes på kontrolleret losseplads. I nogle EU lande synes en del udtjente elektriske og elektroniske produkter stadig at blive håndteret ukontrolleret, enten ved ulovlig eksport af WEEE, eller fordi det eksporteres som brugt udstyr til genbrug i udviklingslande. Den endelige bortskaffelse af plast indeholdende bromerede flammehæmmere (eventuelt efter genbrug) er i alle tilfælde uanset formålet med eksporten formentlig ukontrolleret afbrænding eller ukontrolleret deponering på fyldpladser. Bromerede flammehæmmere, som er POP-stoffer - Særlige bestemmelser for affald, der indeholder POP-stoffer, er fastsat i Kommissionsforordning (EU) nr. 756/2010 om ændring af POP-forordningen. For hexabb er der fastsat en grænseværdi for destruktion på 50 mg/kg, men det har ingen praktisk betydning for Danmark, da hexabb sandsynligvis ikke er til stede i affaldet. Der er endnu ikke blevet fastsat koncentrationsgrænser for de fire PBDE'er. Afhængigt af hvilke grænser der fastsættes af EU-kommissionen, kan separat indsamling og behandling af visse affaldsfraktioner blive nødvendig. 2 CMR = carcinogene, mutagene eller reproduktionstoksiske 10

11 Forbrænding og ukontrolleret afbrænding - En af de vigtigste bekymringer i relation til forbrænding af plast indeholdende bromerede flammehæmmere har været risikoen for dannelse af bromerede og blandede bromerede/chlorerede dioxiner og furaner. De foreliggende data viser, at destruktionseffektiviteten for bromerede flammehæmmere i forbrændingsanlæg til husholdningsaffald i nordiske lande generelt er bedre end 99,999%. Endvidere er det vist, at forbrænding af bromerede flammehæmmere kan bidrage med en mindre del af de samlede dannede dioxiner og furaner, og at filtre til kontrol af emissioner af chlorerede dioxiner og furaner også er effektive til at fange de bromerede og blandede bromerede/chlorerede dioxiner og furaner. Mens emissionen fra forbrændingsanlæg med moderne røggasrensning ser ud til at være lille, er der meget litteratur, der indikerer, at emissioner af dioxiner og furaner fra brande (herunder utilsigtede lossepladsbrande) og ukontrolleret afbrænding af plast indeholdende bromerede flammehæmmere kan være betydelig. Anvendelse af slam på landbrugsjord - Størstedelen af bromerede flammehæmmere i spildevandet ender i slamfraktionen i rensningsanlæg. DecaBDE, HBCDD og DBDPE er de dominerende bromerede flammehæmmere i kommunalt spildevandsslam. De tilgængelige data viser, at niveauet af decabde og HCBDD i spildevandsslam i Storbritannien og Irland er ca. en faktor 10 højere end i andre EU-medlemsstater, hvilket indikerer en sammenhæng med den udbredte brug af disse stoffer i tekstiler og møbler i de to lande. Nylige analyser af 16 "nye" bromerede flammehæmmere i slam fra rensningsanlæg i de nordiske lande viser, at koncentrationen af DBDPE er i samme størrelsesorden som koncentrationerne af decabde og HBCDD fundet i andre undersøgelser, mens koncentrationerne af de resterende 15 bromerede flammehæmmere er betydeligt lavere. Resultaterne bekræfter, at DBDPE i vid udstrækning har erstattet decabde i anvendelser, der kan føre til udslip til spildevand. En risikovurdering fra 2012 om anvendelsen af slam indeholdende bromerede flammehæmmere på landbrugsjord i Danmark, som indeholdt en detaljeret vurdering af decabde og TBBPA, konkluderede, at det var meget usandsynligt, at niveauet af bromerede flammehæmmere i dansk slam udgør en væsentlig risiko for de jordlevende organismer og jordens kvalitet i almindelighed, hvis de aktuelle retningslinjer for anvendelse af spildevandsslam følges Vigtigste datamangler Detaljerede data om brugen af andre bromerede flammehæmmere end PBDE, HBCDD og TBBPA globalt og i EU er ikke tilgængelige i den offentlige litteratur. Den offentlige del af REACH registreringer giver som nævnt en vis indikation af produktion og import i EU i mængdeintervaller, men polymere bromerede flammehæmmere er ikke underlagt registrering, og der er ingen tilgængelige oplysninger om de markedsførte mængder af disse stoffer. Forbruget af nogle af de andre bromerede flammehæmmere end de gamle kendte forventes at være stigende, men manglen på data begrænser en vurdering af tendenserne i forbruget af bromerede flammehæmmere og overvågning af virkningerne af regulative indgreb. Manglen på detaljerede data om forbruget af de bromerede flammehæmmere på anvendelsesområder begrænser desuden en vurdering af de potentielle udslip og eksponering af mennesker og miljø. 11

12 Data om stoffernes skæbne, eksponering samt miljø-og sundhedsmæssige effekter for de fleste "endpoints" mangler for næsten alle bromerede flammehæmmere. Viden om den faktiske skæbne af WEEE, som eksporteres til behandling uden for Danmark, er begrænset. Der er ikke fundet data om den faktiske genanvendelse af affald indeholdende bromerede flammehæmmere i Danmark eller EU. Betydningen af de forskellige bromerede flammehæmmere på dannelsen af bromerede og blandede bromerede/chlorerede dioxiner og furaner ved forskellige typer af termiske processer er ikke kendt for de fleste bromerede flammehæmmere. 4. Udfordringer, løsninger og effektmål På baggrund af kortlægningsrapporten samt anden tilgængelig viden vurderes de primære udfordringer i relation til at nedbringe eksponering til et niveau, hvor det ikke udgør en risiko for mennesker og miljø for bromerede flammehæmmere i Danmark, EU og globalt at være: A. Mangel på data om miljø og sundhedseffekter for hovedparten af de bromerede flammehæmmere. B. Brandsikring kan sikring mod brand forebygges ad anden vej end brug af bromerede flammehæmmere? C. Regulering af stof for stof fremfor stofgrupper indenfor specifik produktgruppe regulering. A.Datamangel Da gruppen af kortlagte bromerede flammehæmmere omfatter 69 registrerede og præregistrerede stoffer og 14 yderligere stoffer omtalt i litteraturen, er udfordringerne beskrevet i forhold til grupper af bromerede flammehæmmere, for at skabe et overblik. Dog er grupperne forskellige fra de grupper, der er blevet beskrevet i kortlægningen. Det er fundet mest hensigtsmæssigt at lave en ny gruppestruktur baseret på registerringer og stofstrukturer. En række af de bromerede flammehæmmere er allerede omfattet af REACH restriktioner, af POP forordningens restriktioner eller er ved at blive vurderet under REACH. Idet denne gruppe stoffer 3 allerede er reguleret, vil der ikke blive iværksat nogen yderligere initiativer i forhold til denne gruppe stoffer. 3 TDBPP (CAS no ), PBBs (CAS no ), OctaBDE all 3 of them subject to Annex XVII restrictions (entry 4, 8 and 45) and DecaBDE listed in the REACH candidate list and has been proposed by ECHA for restriction (Annex XVII) and Stockholm Convention candidate substance. HexaBB, TetraBDE, PentaBDE, HexaBDE, HeptaBDE, HBCDD (HBCD) which are subject to Stockholm Convention restriction (POP regulation). DBDPE (CAS no ) which is included in the Community Rolling Action Plan (CORAP) under REACH 12

13 Udfordring 1 De 9 : Under REACH forordningen er der registreret 9 bromerede flammehæmmere, for hvilke det samtidig er oplyst, at stofferne er produceret og markedsført i en størrelsesorden på tons pr år for 3 af stofferne og i størrelsesordenen tons pr år for de resterende 6 stoffer. Ved registreringen er producenten eller importøren forpligtiget til at fremsende en række miljø- og sundhedsdata. Data kravene afhænger af hvor stor en mængde af stoffet, der årligt produceres i eller importeres til EU. De data, der er indsendt i forbindelse med registreringen, er ikke blevet gennemgået i forbindelse med kortlægningen. Der er behov for at gennemgå disse data for at vurdere, om der er tilstrækkelig viden om stofferne eller om der eksempelvis er behov for at foreslå en stofvurdering under REACH. Tiltag a. Der skal udføres en gennemgang og evaluering af de registrerede data for de 9 bromerede flammehæmmere. Effektmål Gennemgangen skal munde ud i en vurdering af, om der er tilstrækkelige data til at vurdere de enkelte stoffers anvendelse og deres mulige effekt på miljø og sundhed, eller om der er nogle særlige bekymringer, som bør afklares. Et eventuelt behov for opfølgning skal håndteres ved at igangsætte stofevaluering(er) under REACH. Eventuelle yderligere nødvendige tiltag i forhold til regulering af stofferne, skal foretages via EU s regulering. Udfordring 2 TBBPA, TBBPS og deres derivater. TBBPA står for 40% af den globale produktion af bromerede flammehæmmer, og hovedparten (ca. 95%) af anvendelsen i EU sker i form af reaktiv brug, dvs. at stoffet bygges ind i polymermaterialet og derfor ikke er tilsted i dets oprindelige form. Det er den additive brug af TBBPA (de restende 5%), som udgør en udfordring. Data indikerer, at der kan være en potentiel risiko for, at TBBPA har hormonforstyrrende effekter. En anden effekt, ved TBBPA som bør udredes, er effekten af bisphenol-a, som fraspaltes TBBPA ved anaerob nedbrydning. Effekten af små mængder/doser af bisphenol-a er ved at blive vurderet af EFSA (European Food Safety Authority), og udfaldet af denne vurdering kan få indflydelse på den samlede vurdering af TBBPA. Der er desuden mangel på data på TBBPA s derivater TBBPS og TBBPS derivater. TBBPS antages ved nedbrydning at fraspalte Bisphenol-S, som formodes at have samme egenskaber som Bisphenol-A. Tiltag Mulige tiltag for regulering af TBBPA, TBBPS og deres derivater bør gennemføres på EU niveau. a. Miljøstyrelsen foreslår, at TBBPA meldes ind til stofevalueringsprogrammet under REACH. Der foreslås, at evalueringen får særlig fokus på TBBPA s mulige hormonforstyrrende effekt. Tidsplanen for dette arbejde vil afhænge af øvrige prioriteringer indenfor REACH 13

14 arbejdet i Danmark og i EU. b. Afhængig af udfaldet af EFSA s vurdering af lavdosiseffekter af Bisphenol- A, vil yderligere tiltag i forhold til at få klarlagt nedbrydningen af TBBPA til Bisphenol-A skulle vurderes. I den forbindelse skal også nedbrydningen af TBBPS til Bisphenol-S og den mulige hormonforstyrrende effekt af bisphenol-s vurderes. Desuden bør det overvejes at anvende QSAR til at etablere data om nedbrydning og akvatiske toksicitet af derivaterne for på den baggrund at vurdere muligheden for vurdering af disse stoffer. Effektmål Vurderingen af TBBPA og TBBPS kan danne grundlag for en eventuel EU regulering, der skal sikre beskyttelse af miljø og sundhed i forhold til risikoen ved brug af TBBPA. Vurderingen af derivaterne vil være med til at tydeligøre, om der er et behov for yderligere data for disse stoffer for at sikre sikker anvendelse. Udfordring 3 Alle de andre/resten. Kortlægningen har identificeret en lang række bromerede flammehæmmere, som der kun findes meget få data på, og som ikke benyttes i store mængder. Idet der er en mulighed for at substituere en bromeret flammehæmmer med en anden, må det formodes, at denne gruppe af bromerede flammehæmmere vil kunne komme i betragtning som alternativer til de bromerede flammehæmmere, som der er eller er ved at blive indført restriktioner på. Tiltag a. Nationalt bør der igangsættes en yderligere kortlægning af de bromerede flammehæmmere, som ikke er omfattet af EU eller global regulering og tiltag, eller tiltag taget i forbindelse med denne strategi. Kortlægningen skal omfatte anvendelse og mulige effekt og den skal om muligt munde ud i en samlet farlighedsvurdering af de bromerede flammehæmmere som gruppe. Effektmål Kortlægningen vil kunne danne grundlag for en vurdering relevansen af og mulighederne for i EU at få reguleret stofferne samlet som gruppe se også tiltaget under udfordring 5. B. Brandsikring Udfordring 4 Flammehæmmere tilsættes polymere materialer for at øge materialernes flammehæmmende egenskaber. Brugen af flammehæmmere er i vid udstrækning en konsekvens af regler og standarder for brandsikkerhed. Reglerne for brandsikkerhed indeholder ikke specifikke krav om at anvende bromerede flammehæmmere eller bestemte andre typer af flammehæmmere. Reglerne definerer typisk nogle flammetest, som materialer, artikler eller bygningskomponenter skal leve op til, men det er op til producenten af artikler eller bygherren at beslutte, hvordan kravene skal opfyldes. Sammenholder man bromerede flammehæmmeres miljø- og sundhedseffekter med formålet med deres virke, bør det overvejes, om det enten 1) er muligt at finde alternative stoffer, der både kan leve op til brandsikringskravene og samtidig kan 14

15 mindske mulig negativ effekt på miljø og sundhed, og/eller 2) om det er muligt at udvikle alternative løsninger, som betyder, at der ikke benyttes flammehæmmere, men hvor brandsikring foregår på en alternativ måde. Tiltag Som basis for yderligere tiltag i forhold til de enkelte stoffer og i forhold til at finde alternative måder at beskytte mod brand, er der behov for en kortlægning af hvilke produktgrupper, der er opstillet brandstandarder for på nationalt, EU og internationalt plan. Herunder gennemgå kravene og vurdere bromerede flammehæmmeres evne til at leve op til kravene, sammenholdt med stoffernes mulige negative effekt i forbindelse med brand. a. I forhold til at finde alternative stoffer bør der udarbejdes en udredning i forhold til muligheden for på stof niveau at finde ikke-bromerede flammehæmmer alternativer til de mest benyttede bromerede flammehæmmere. I den sammenhæng skal der også ses på betydningen af dannelse af farlige stoffer og røg i et livscyklus-perspektiv, idet data om virkningen af ikkehalogenerede flammehæmmere på dannelsen af røg og farlige stoffer er begrænset, og sammenlignende vurderinger af forskellige typer af bromerede flammehæmmere og ikke-halogenerede flammehæmmere på disse parametre mangler. b. Med reglerne for brandsikring som basis udarbejdes et idekatalog til alternativ beskyttelse mod brand af udvalgte produktgrupper eksempelvis elektronik og tekstiler. Eksempelvis er der ikke en enkelt flammehæmmer, som kan erstatte decabde i alle anvendelser i tekstiler, men der er mange muligheder på markedet, herunder alternative flammehæmmere, fibre som i sig selv er flammehæmmende, fiberblandinger, barrierelag, fiberdug og andre metoder, som viser at brugbare alternativer eksisterer. Effektmål En liste med alternativer og et idekatalog skal bruges til at begrænse brugen af bromerede flammehæmmere. C. Regulering af produktgrupper. Udfordring 5 Der er en tendens til, at restriktion mod brug af en brommeret flammehæmmer resulterer i brug af en anden brommeret flammehæmmer, idet stofferne har samme brandhæmmende egenskaber. På trods af at stoffer, der produceres i eller importeres til EU i større mængder, skal registreres under REACH, vil det kræve et omfattende arbejde at skulle vurdere hvert enkelt stof hver for sig. Udfordringen ligger i, at vi har en begrænset viden om effekten på miljø og sundhed for hovedparten af stofferne i gruppen af bromerede flammehæmmere. De bromerede flammehæmmeres største anvendelsesområde er indenfor elektriske og elektroniske produkter, hvor de bromerede flammehæmmere også er den mest brugte type af flammehæmmere. I EU reguleres farlige stoffer i elektriske og elektronisk udstyr gennem RoHS direktivet. Både når der er tale om restriktion af en gruppe af stoffer eller et enkelt 15

16 stof under RoHS, er der krav om, at effekten er videnskabeligt veldokumenteret og evalueret. Det skal bemærkes, at WEEE direktivet (indsamling og behandling af elektriske og elektroniske produkter) har et krav om udtagning og separat behandling af alle elementer i elektronik, der indeholder bromerede flammehæmmere og ikke blot de to grupper af bromerede flammehæmmere, der er omfattet af RoHS direktivet. Tiltag a. Afhængig af udfaldet af en samlet farlighedsprofil af hele gruppen af bromerede flammehæmmere (se udfordring 3 ), bør der udarbejdes en vurdering af muligheden for at arbejde for et generelt forbud mod brug af bromerede flammehæmmere i elektriske og elektroniske produkter i EU s regulering (RoHS direktivet). Effektmål Et forbud mod brug af bromerede flammehæmmere i elektronik og elektroniske produkter i EU, vil højne beskyttelsesniveauet i forhold til miljø og sundhed. 16

17 Forkortelser TBBPA - Tetrabromobisphenol A HBCDD - Hexabromocyclododecane DBDPE - decabromodiphenylethan EBTEBPI - ethylenbis(tetrabromphthalimid). PBDE - polybromerede dipenylethere PBB - polybromerede biphenyler hexabb - Hexabromobiphenyl decabde - Decabromdiphenyl ether tetrabde, - Tetrabromodiphenyl ether pentabde - Pentabromodiphenyl ether hexabde - Hexabromodiphenyl ether heptabde - Heptabromodiphenyl ether c-pentabde - TetraBDE og pentabde er de vigtigste bestanddele af den kommercielle c-pentabde c-octabde - hexabde og heptabde er nogle af bestanddelene i den kommercielle flammehæmmer c-octabde TTBP-TAZ - (1,3,5- triazin, 2,4,6- tris (2,4,6- tribromfenoxy)-) TBP - 2,4,6- tribromphenol TBNPA - Tribromneopentylalkohol TTBNPP - tris(tribrom-neopentyl)phosphat PBB-ARC - poly pentabrombenzylacrylat BEH-TEBP - tetrabromphthalatester 17

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 393 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 393 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 393 Offentligt 1 MILJØstyrelsen 28. maj 2010 Miljøteknologi J. nr. MST-147-00095 MST/san GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

REACH guide for plastvirksomheder

REACH guide for plastvirksomheder REACH guide for plastvirksomheder Hvordan kommer din virksomhed i gang med REACH? REACH berører producenter, importører og brugere af kemiske stoffer enten i ren form eller i kemiske produkter eller artikler.

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. dep. 001-02451 Ref. Kalvi/fje/behan/kirst Den 19. november 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 158 O Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljøministeriet ksk/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet, EU-K GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 10. juni 2014 Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat 1. Resumé Trinatrium nitrilotriacetat (Na 3NTA) er registreret under REACH

Læs mere

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 Jord & Affald J.nr. Ref. annsc/lgr/jogha/kavje/dbh Den 21. januar 2011 Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol)

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. lesto Den 6. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) 1. Resume Cybutryne (også kaldet Irgarol) har på globalt plan en række anvendelser

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. november 2004 Til underretning for

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse National workshop om hormonforstyrrende stoffer Regulering Muligheder for regulering og forebyggelse Elisabeth Paludan, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi

Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi Kontorchef Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Kemikalier REACH Affaldslovgivning Anden lovgivning De gode eksempler og de dårlige Hindringer?

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) 1. Resume TCPP anvendes primært som flammehæmmer i produktion

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. CHIHL Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af Methanol 1. Resume Anvendelsen af methanol er udbredt både globalt, i Europa og i Danmark. Det anslås, at der anvendes

Læs mere

Karen Søgaard Christiansen NIRAS A/S. Nye stoffer affødt af Basistilstandsrapporten

Karen Søgaard Christiansen NIRAS A/S. Nye stoffer affødt af Basistilstandsrapporten Karen Søgaard Christiansen NIRAS A/S Nye stoffer affødt af Basistilstandsrapporten IED Industrial Emissions Directive eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?qid=1424764022225&uri=celex:32010l0075 Miljøgodkendelse

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

Hvor kommer mikroplasten fra?

Hvor kommer mikroplasten fra? IDA Miljø Hvor kommer mikroplasten fra? Carsten Lassen, COWI Foto: IVL IDA Miljø, "Mikroplastik et miljøproblem men hvor stort?" 27. oktober 2015 1 27. OKTOBER 2015 IDA MILJØ SEMINAR OM MIKROPLAST Microplastics

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 16. september 2016 Sagsnummer: 2016-9183./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (11356/1/2001 C5-0637/2001 2000/0159(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (11356/1/2001 C5-0637/2001 2000/0159(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 1. marts 2002 PE 314.333/5-24 ÆNDRINGSFORSLAG 5-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 314.333) Karl-Heinz

Læs mere

USYNLIGE TRUSLER JETTE RANK. Roskilde Universitetsforlag

USYNLIGE TRUSLER JETTE RANK. Roskilde Universitetsforlag Samtlige kemikalier har en fælles historie, idet de alle er blevet udviklet med henblik på at løse vigtige teknologiske formål, men efterfølgende har det vist sig, at de havde effekter, som ikke var kortlagt

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid 1. Resume Benzylchlorid (CAS: 100-44-7) anvendes næsten udelukkende som et kemisk mellemprodukt,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0137 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0137 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0137 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2015 COM(2015) 137 final 2015/0069 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013 1. Identifikation af stoffet eller blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af produktet Neopixels EPS-granulat 1.2 Relevant identificeret anvendelse af stoffet Byggemateriale; termisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer?

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Bent Horn Andersen, Funktionsleder. Miljøstyrelsen Kemikalier Oversigt Risikovurdering af kemiske stoffer Forsigtighedsprincippet

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning

Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning Mange konsulenter tilbyder generel lovgivningsmæssig støtte, men få giver den hurtige og høje kvalitetsservice, som JSC leverer. Vi har et enestående team

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 14.6.2017 L 150/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/999 af 13. juni 2017 om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget og Miljøudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om plasticaffald Sammenfatning Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 31.3.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 31.3.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2015 C(2015) 2067 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 31.3.2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 1(7) SIKKERHEDSDATABLAD Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. marts 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. marts 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. marts 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0069 (NLE) 7361/15 FORSLAG fra: modtaget: 19. marts 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENV 178 ENT 42 ONU

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

REACH og genanvendelse af plast. Møde i Plastindustrien 27. oktober 2008

REACH og genanvendelse af plast. Møde i Plastindustrien 27. oktober 2008 REACH og genanvendelse af plast Møde i Plastindustrien 27. oktober 2008 Hvad er omfattet af REACH? Stoffer - Rene kemiske stoffer - Monomerer Kemiske produkter - Blandinger af kemiske stoffer Artikler

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. K-O stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål K-O

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. K-O stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål K-O Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 59 Offentligt J.nr. MST-705-00106 Den 15. oktober 2010 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. K-O stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion National workshop om hormonforstyrrende stoffer Introduktion Pia Juul Nielsen, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer 7/12 2006 1 Oversigt Hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Biocidforordning Gå hjem møde. Februar 2011

Biocidforordning Gå hjem møde. Februar 2011 Biocidforordning Gå hjem møde Februar 2011 Program 1. Velkomst og indledning v/ Lea Frimann Hansen 2. Status for forhandlingerne V/ Jørgen Larsen og Michael Bjørnsen 3. Spørgsmål 4. EVT. EU Lovgivningsproces

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Æstetikvoks Artikelnummern: 30935 / 30936 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 SWD(2012) 65 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af PFOS og PFOS-forbindelser

Strategi for risikohåndtering af PFOS og PFOS-forbindelser NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 6. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af PFOS og PFOS-forbindelser 1. Resume PFOS og PFOS-forbindelser findes overalt i vores miljø. De er

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af cadmium og cadmiumforbindelser

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af cadmium og cadmiumforbindelser NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. TRTAN/LOS Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af cadmium og cadmiumforbindelser 1. Resume Cadmium og cadmiumforbindelser er stærkt problematiske for

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.4.2005 KOM(2005) 143 endelig 1999/0238 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer?

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Lone Mikkelsen Seniorrådgiver - Kemikalier Det Økologiske Råd København, 4. februar 2015 Støttet af Introduktion Oversigt

Læs mere