BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år"

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1

2 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3

3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og udvikler fælles værdier, en sund mål livsstil og handlinger Indhold Udgangspunktet for de Institutionspolitiske mål De institutionspolitiske måls opbygning Opfattelsen af samfundet, barnet og den fagprofessionelle rolle Syv værdier Værdi 1 At børn oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er Værdi 2 At børn bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære Værdi 3 At børn har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar Værdi 4 At børn deltager i forpligtende fællesskaber Værdi 5 At børn møder og udvikler kulturel og social forståelse Værdi 6 At børn har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil Værdi 7 At børn bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune præsenterer kommunens Institutionspolitiske mål for dag- og fritidstilbud 0-14 år. Målene har været til debat blandt alle involverede parter, inden Kommunalbestyrelsen i december 2006 vedtog den endelige politik. I Ballerup Kommune er vi optaget af at udvikle kvaliteten i vores dag- og fritidstilbud ud fra fælles værdier og mål, der er aktuelle for alle uanset om man er politiker, forælder, barn eller medarbejder. De Institutionspolitiske mål er baseret på et helhedssyn på børns liv, med fokus på børns trivsel og udviklingsmuligheder. Målene er det fælles grundlag, som hvert enkelt dag- og fritidstilbud tager udgangspunkt i, når de former og udvikler egen praksis. Med de Institutionspolitiske mål sætter vi kurs og retning for det pædagogiske arbejde i vores dag- og fritidstilbud. Vi har i første omgang givet os selv 5 år til arbejdet og har besluttet, at vi vil revurdere de Institutionspolitiske mål i Det er Kommunalbestyrelsens ønske, i takt med at de økonomiske rammer er til stede, at kommunens dag- og fritidstilbud fortsat udvikles til gavn for børnene og deres familier. På Kommunalbestyrelsens vegne Ove E. Dalsgaard Borgmester 4 5

4 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL Ballerup Kommunes plan for fælles værdier, mål og handlinger Udgangspunktet for de Institutionspolitiske mål De Institutionspolitiske mål 0-14 år De Institutionspolitiske mål tager udgangspunkt i lovgivningen på området og skal ses i sammenhæng med øvrige indsatsområder og politikker i Ballerup Kommune, såsom Bypolitik, Børnepolitik, Skolepolitiske mål, Integrationspolitik og Sundhedspolitik. De Institutionspolitiske mål bygger på det værdigrundlag, som også Ballerup Kommunes Bypolitik og Børnepolitik tager afsæt i. FN s børnekonvention Børn skal respekteres som individer og selvstændige personer med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder Lovgivning Serviceloven Folkeskoleloven De Institutionspolitiske mål 0-14 år tager desuden afsæt i en opfattelse af samfundet, den fagprofessionelle rolle og barnesynet. Bypolitik Demokrati og åbenhed Grøn og bæredygtig Udsyn og frisind Åben og eksperimenterende Kvalitet på alle planer Plads til mangfoldighed Et samfundssyn De historiske, samfundsmæssige og kulturelle betingelser, børn møder i deres opvækst Børnepolitikken Børns alsidige udvikling, børns familieliv, børns medbestemmelse, børns tryghed og sundhed og børns plads og rum Institutionspolitiske mål Skolepolitik Den fagprofessionelle rolle Mange parter har ansvaret Mange parter har ansvaret på samme Forventninger til at børnene er omgivet af professionelle og fagligt kompetente voksne, der er engageret i børns trivsel og udvikling på samme tid tid Oplever omsorg og tryghed Udvikler selvværd og kompetencer og respekteres og anerkendes til at indgå i sociale fællesskaber Styrkes i undren, fantasi, spørge- og Alsidig udvikling: viden og færdigheder, lærelyst nysgerrighed, kreativitet, Et barnesyn Medindflydelse, medbestemmelse og aktivitet og lærelyst Et helhedssyn, der indebærer, at barnet har ret til at blive respekteret, medansvar Evne til at tage stilling og handle udfordret, støttet og inddraget i hverdagen. Barnet påvirker sin omverden Forpligtende fællesskaber Sammenhæng ved overgang mellem Møder og udvikler kulturel og social institution og skole forståelse Elever med særlige behov udvikler Har et sundt miljø og udvikler en sund sig i overensstemmelse med deres livsstil forudsætninger og potentialer 6 7 Bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne Kompetence til at vælge videre uddannelse og erhverv

5 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL Ballerup Kommunes plan for fælles værdier, mål og handlinger De Institutionspolitiske måls opbygning Værdier Politikken indeholder 7 grundværdier, der tager udgangspunkt i børns opvækstvilkår og udviklingsmuligheder Mål Politikken indeholder overordnede mål for værdierne. Under hver af de 7 værdier er der i målene beskrevet, hvilke kompetencer og erfaringer barnet skal have mulighed for at tilegne sig Handlinger Under overskriften Det betyder at er der i kolonnerne fokus på opgaverne hos de forskellige medspillere i dag- og fritidstilbud: Hvem gør hvad, og hvem har ansvaret? MÅL POLITIKERE, BØRN & UNGE Denne kolonne angiver opgaven hos de personer, som skaber, definerer, koordinerer og udvikler de rammer og vilkår, som gælder for alle dag- og fritidstilbud FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Denne kolonne angiver opgaven hos de personer, som er ansvarlige for at definere og udvikle rammer, som gælder for det enkelte dag- og fritidstilbud. Her er det tydeliggjort, hvornår bestyrelsen er medbestemmende, og hvornår lederen har ansvaret 1 PÆDAGOGISK PERSONALE Denne kolonne angiver det arbejde, som det pædagogiske personale udfører BØRN Denne kolonne angiver hvilke forventninger, der er til det enkelte barn FORÆLDRE Denne kolonne angiver hvilke forventninger, der er til forældrene i samarbejdet omkring det enkelte barn i dag- og fritidstilbudet 8 1 Jf. lov om Social Service om forældrebestyrelser i kommunale Dagtilbud- Styrelsesvedtægterne for Folkeskolen samt Ballerup Kommunes retningslinier om forældrebestyrelser 9

6 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL Ballerup Kommunes plan for fælles værdier, mål og handlinger Opfattelsen af samfundet, barnet og den fagprofessionelle rolle Her er beskrevet, hvilke opfattelser af samfundet, barnet og den fagprofessionelle rolle, De Institutionspolitiske mål 0-14 år tager afsæt i. Samfundssyn Vores samfund har igennem en årrække ændret sig fra et samfund baseret på forudsigelige rammer, normer og forventninger til at være karakteriseret ved mange hurtige forandringer, en hastig strøm af informationer og påvirkninger fra blandt andet medier. Et andet kendetegn er, at normer og holdninger i større udstrækning er til forhandling, og det enkelte individ i højere grad selv skal vælge og tage stilling. Udfordringen for nutidens børn er derfor at udvikle kompetencer, som sætter dem i stand til at håndtere disse mange valg og udfordringer. Mødet med familier af anden etnisk herkomst end dansk skaber også i dagog fritidstilbud en kulturel mangfoldighed, som giver børnene mulighed for at grundlægge respekt for andre menneskers kultur og baggrund. I dag vokser børn op med institutionslivet som barndomsbetingelse. Dagog fritidstilbud er derfor medspillere i samfundet, og det betyder, at de skal være forankrede i de demokratiske værdier, som vores samfund og kultur er funderet i. Opgaven bliver at grundlægge og forankre de værdier, som vores samfund bygger på, det vil sige individets frihed og selvstændighed under ansvar for andre, ligestilling mellem kønnene, solidaritet med de svageste og udsatte samt etnisk ligestilling. Børn skal med andre ord møde demokratiet, lære dets værdier at kende og blive fortrolige med demokratiske processer. Medbestemmelse, medansvar og deltagelse i forpligtende fællesskaber medvirker til at skabe demokrati i dag- og fritidstilbud. Forældrene har det primære ansvar for deres barns trivsel, opdragelse og udvikling. Det bedste grundlag for, at børnene kan få glæde af dag- og fritidstilbudenes lærings- og udviklingsmiljøer er, at samværet mellem forældre og barn er præget af tryghed, nærhed og omsorg. Forældrene samarbejder med dag- og fritidstilbudene om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Den fælles opgave består i at kæde barnets forskellige verdener sammen. I dette samarbejde afklares de gensidige forventninger til roller, ansvar og opgaver. Den fagprofessionelle rolle Det pædagogiske arbejde i dag- og fritidstilbud udformes således, at det bidrager til en generel forebyggende og støttende indsats over for børn. Det pædagogiske personale, der arbejder med børn, indgår derfor i samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og med forældrene for at skabe optimale muligheder for barnets udvikling, læring og dannelse. En samarbejdsopgave for alle professionelle er ud fra det fælles barnesyn at skabe kontinuitet og sammenhæng i barnets liv. Samarbejdet med forældrene er en del af den professionelle opgave gennem hele barnets opvækst. I dag- og fritidstilbudene er børnene omgivet af professionelle og fagligt kompetente voksne, der er engageret i børns trivsel og udvikling. Det pædagogiske personale er ansvarligt for at skabe et sjovt og lærerigt miljø, der er præget af omsorg, tryghed og nærvær. Det forudsætter, at det pædagogiske personale er i stadig pædagogisk udvikling. Det pædagogiske personale har ansvaret for at udforme en pædagogisk praksis og sikre sammenhæng mellem planlægning, handlinger, dokumentation og evaluering. Det pædagogiske personale tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder og styrkesider og hjælper til med, at alle børn får plads i et forpligtende fællesskab med kammerater og voksne. Børn lærer blandt andet ved at efterligne voksne, og derfor er de voksne vigtige rollemodeller, der giver udtryk for anerkendelse, respekt, moral og normer i samværet med børnene, Dag- og fritidstilbudene skal være et sted, hvor der er rum og tid til det enkelte barn. Det pædagogiske personale er med til at skabe rammerne for børnene og er opmærksomt på, at nogle børn kræver mere tid og støtte end andre til at tilegne sig verden. Barnet I Ballerup Kommune ser vi børn som kompetente, aktive og selvstændige individer med viden, meninger og perspektiver på fremtiden. Det betyder, at børnene involveres og får erfaringer med indflydelse på egen situation. Samtidig er vi opmærksomme på, at barndommen ikke alene er vigtig i et fremtidsperspektiv, men er en fase i livet, der har en værdi i sig selv med særlige betingelser og muligheder for barnet. Vi møder barnet med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder og styrkesider og anerkender barnet som det menneske, det er

7 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL Ballerup Kommunes plan for fælles værdier, mål og handlinger Legen er barnets vigtigste beskæftigelse, og den har stor betydning for barnets hele udvikling. Derfor skal barnet have gode betingelser for egne initiativer og leg gennem et stimulerende miljø med fleksible rammer og planlægning. Børn lærer og udvikler sig på forskellig måde og i forskelligt tempo. Børn lærer af det, de oplever, gennem de sanseindtryk, de får i leg, aktiviteter og daglige gøremål. Det sker i direkte samspil med andre børn og voksne i en vekselvirkning mellem barnets egne interesser og behov og de udfordringer og krav, som barnet møder fra omgivelserne. I Ballerup Kommune ser vi barnet som: UNIKT Barnet er et selvstændigt individ med kompetencer og udviklingsmuligheder har noget særligt at byde på er betydningsfuldt oplever sine handlinger som meningsfulde SOCIALT Barnet er socialt og i stand til at indgå i relationer og fællesskaber med andre børn og voksne meddeler sig både kropsligt og sprogligt til omverdenen Syv værdier Gennem det daglige samvær med børnene og de pædagogiske metoder giver det pædagogiske personale udtryk for følgende værdier. Arbejdet i Ballerup Kommunes dag- og fritidstilbud er baseret på, at børn: 01 Oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er 02 Bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære 03 Har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar 04 Deltager i forpligtende fællesskaber 05 Møder og udvikler kulturel og social forståelse 06 Har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil 07 Bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne NYSGERRIGT OG LÆRENDE Barnet vil, tør og kan er nysgerrigt, undrende og søger sammenhæng og forståelse er aktivt og med til at skabe sin egen læring/udvikling har en positiv tilgang til og lyst til at lære verden at kende 12 13

8 01 At børn oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er 14 15

9 01 At børn oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er MÅL At børn udvikler anerkendelse, empati og respekt for andre At børn udvikler selvværd og selvtillid At børn med særlige behov får den nødvendige støtte og tid til at tilegne sig verdenen At børn oplever kontinuitet og sammenhæng mellem hjem, institution og skole POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer at værdier som anerkendelse, respekt og omsorg er grundholdninger i dag- og fritidstilbud Sikrer ressourcer i dag- og fritidstilbud, som giver tid til og mulighed for at etablere omsorgsfulde og anerkendende relationer Fastholder fokus på den forebyggende indsats over for børn for at skabe de bedst mulige betingelser for børns opvækst Sikrer det pædagogiske personales handlemuligheder over for børn med særlige behov, så personalet får mulighed for at erhverve sig de nødvendige kompetencer til at løfte opgaven Sikrer ressourcer til det tværfaglige samarbejde og til samarbejdet mellem parterne, når barnet skifter fra hjem til institution og skole FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for, at det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det anerkendende barneperspektiv, hvor børn møder bekræftende og stabile voksne, der er i stand til at give børn: Omsorg og tryghed Kontinuitet og sammenhæng mellem forældre, institution og skole Et mobbefrit miljø Lederen sikrer, at der udarbejdes og følges op på handleplaner for enkelte børn samt børnegrupper med særlige behov PÆDAGOGISK PERSONALE Møder barnet med respekt og anerkendelse, med vægt på at alle børn har en positiv kontakt med mindst en voksen og at de får den omsorg, støtte og opmærksomhed, de har brug for Bestræber sig på at se verden gennem barnets øjne, være lyttende, indlevende, se hvad barnet er optaget af og at forstå barnets følelser og handlinger Er ansvarligt for at tilrettelægge en hverdag præget af anerkendelse, respekt og omsorg i et mobbefrit miljø Har et særligt ansvar for at handle i overensstemmelse med Ballerup Kommunes retningslinjer (Ballerupmodellen m.m.), når børn har brug for særlig støtte Har et ansvar for, at børn oplever respekt og samarbejde mellem vigtige personer i deres liv BØRN Viser indlevelse, anerkendelse og respekt for andre Giver udtryk for egne følelser, meninger og behov Sætter grænser for sig selv ved at vise andre, hvor langt de kan eller vil gå FORÆLDRE Har det primære ansvar for barnets omsorg, trivsel, opdragelse og udvikling Er aktive samarbejdspartnere omkring barnets udvikling, trivsel og læring Bidrager til at barnet får en tryg og udviklende hverdag og er med til at skabe sammenhæng i barnets liv mellem dag- og fritidstilbud og hjem Skaber trygge sammenhængende overgange mellem forældre, institution og skole, så børns udvikling og trivsel bliver bedst mulig 16 17

10 02 At børn bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære 18 19

11 02 At børn bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære MÅL At børn udvikler sig alsidigt, nysgerrigt, kreativt og eksperimenterende og med lyst til at udforske verden At børn tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer samt evnen til at handle aktivt At børn tilegner sig sproglige kompetencer, så de er i stand til at udtrykke deres meninger, følelser og tanker At børn har adgang til forskellige kommunikationsmidler og lærer at forholde sig kritisk og udvælgende POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer at børnene har et inspirerende udviklingsog læringsmiljø i egnede fysiske og æstetiske lokaler, som bidrager til børns alsidige udvikling Sikrer at der arbejdes systematisk med udviklingen af dag- og fritidstilbuds mål og handleplaner for børns læring FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for børns læring Lederen har ansvaret for at målsætte det pædagogiske lærings-miljø, så der sikres sammenhæng mellem planlægning, handlinger, dokumentation og evaluering Lederen sikrer, at dag- og fritidstilbud indrettes fleksibelt og udfordrende, så det vækker børns undren og nysgerrighed og medvirker til det enkelte barns alsidige udvikling PÆDAGOGISK PERSONALE Giver børn alderssvarende udfordringer, så det bidrager til at udvikle børns dannelse og læring Skaber glæden og udfordringen ved at lære på mange forskellige måder Etablerer aktiviteter og samværsformer, hvor børn tilegner sig og udvikler sprog og kommunikation Understøtter børns egne initiativer og skaber plads til undren, udforskning, eksperimenteren og fordybelse Tager ansvar for dialog med forældrene omkring barnets dannelse og alsidige udvikling BØRN Tager initiativ til at deltage i samvær, leg og aktiviteter. Udfordrer sig selv og deres omgivelser Viser glæde ved at lære og har lyst til at udforske Er i stand til at udtrykke meninger, følelser og tanker samt forstå andres følelser og tanker Søger viden og information FORÆLDRE Tager aktivt ansvar i samarbejdet om barnets dannelse og alsidige udvikling Støtter barnets sproglige kompetencer og lyst til at lege og udvikle sig Er engagerede og aktivt deltagende i barnets hverdag 20 21

12 03 At børn har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar 22 23

13 04 03 At børn har medindflydelse, et sundt miljø og udvikler medbestemmelse en sund og livsstil medansvar MÅL At børn møder demokratiet og lærer dets værdi at kende samt bliver fortrolige med demokratiske processer At børn får medindflydelse og medbestemmelse under hensyntagen til det enkelte barns alder og udvikling At børn er medansvarlige og handler til fordel for egen og andres trivsel samt livsvilkår At børn træffer valg og tager stilling POLITIKERE, BØRN & UNGE Inddrager forældre, børn og medarbejdere i beslutning er for at sikre, at dag- og fritidstilbud bygger på demokratiske processer Sikrer at det børnepolitiske arbejde tager udgangspunkt i FN s børnekonvention om børns rettigheder Sikrer at dag- og fritidstilbud udvikler børns demokratiforståelse i overensstemmelse med det danske samfund Sikrer gennem pædagogisk tilsyn og vejledning, at den pædagogiske praksis udmøntes, så det enkelte barn reelt har indflydelse på egen hverdag FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for hvordan det pædagogiske personale og børn medinddrages og har indflydelse på egen hverdag Lederen sikrer, at der overordnet arbejdes med børns demokratiforståelse, der bygger på begreber som ligeværd, fællesskab og ansvarlighed Lederen sikrer, at der skabes rammer for at børn bliver hørt og er med i demokratiske beslutningsprocesser PÆDAGOGISK PERSONALE Har ansvaret for at børn får mulighed for at udtrykke sig på baggrund af egne erfaringer, oplevelser og viden Lytter til børn og inddrager dem aktivt, så de oplever, at de respekteres, har indflydelse og kan handle til fordel for egen og andres trivsel Skaber et miljø, hvor demokratiske processer iværksættes, så barnet lærer at indgå i dialog, samarbejde og beslutningsprocesser Skaber rammer for at det enkelte barn lærer at træffe valg og tage stilling. BØRN Kommer med forslag og deltager i beslutningsprocesser, så de opnår reel indflydelse Deltager aktivt i deres hverdag og bidrager med egne oplevelser, erfaringer og viden Kan foretage valg og argumenterer for deres meninger Udviser og tager medansvar for egen og andres trivsel FORÆLDRE Bidrager til barnets indsigt i og forståelse for demokrati Støtter og opmuntrer barnet til at tage ansvar og handle til fordel for egen og andres trivsel 24 25

14 04 At børn deltager i forpligtende fællesskaber 26 27

15 04 At børn deltager i forpligtende fællesskaber MÅL At børn oplever sig som betydningsfulde for fællesskabet og kan samarbejde og indgå i gensidige forpligtende fællesskaber At børn oplever sig som medlemmer af et fællesskab, der sammen kan udrette noget og gøre en forskel At børn indgår i mange forskellige relationer med andre børn med mulighed for at fastholde og videreudvikle de sociale relationer til venskaber At børn udvikler robusthed og evne til gennem dialog at løse konflikter POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer at der i dag- og fritidstilbud lægges vægt på at udvikle børns evner til samvær mellem forskellige mennesker og forskellige kulturer FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for det pædagogiske arbejde der sikrer, at børn oplever sig som værdifulde deltagere i et social og kulturelt fællesskab Lederen sikrer, at der skabes et miljø der fastholder og videreudvikler de sociale relationer så alle børn får mulighed for at indgå i venskaber PÆDAGOGISK PERSONALE Sikrer at børn oplever, at de bliver passet på, holdt af og værdsat som en del af fællesskabet Organiserer samværsformer som understøtter børns udvikling og evner til at indgå i betydningsfulde relationer og forpligtende fællesskaber med børn og voksne med henblik på etablering af venskaber og netværk Er gode rollemodeller og viser børn gennem det daglige samvær, hvordan medlemmer af et fællesskab kan udrette noget og gøre en forskel Sikrer at børn får erfaring med at løse konflikter respektfuldt ved at lytte til og forstå hinandens intentioner BØRN Tager initiativ og indgår i forpligtende relationer til voksne og andre børn samt udvikler venskaber og netværk Tager initiativ i forhold til andre, deltager i leg og samtale. Er i stand til at forstå andre, kommunikere, lytte og give plads og hjælpe hinanden Er aktive deltagere i fællesskabet, kan udrette noget og gøre en forskel FORÆLDRE Støtter og opmuntrer barnet til at tage kontakt og lege med andre børn Motiverer barnet til at etablere og opretholde gode relationer til andre børn og voksne Støtter barnets muligheder for at etablere og bevare venskaber børnene imellem Deltager i forældre-aktiviteter og sammenkomster i institutionen 28 29

16 05 At børn møder og udvikler kulturel og social forståelse 30 31

17 05 At børn møder og udvikler kulturel og social forståelse MÅL At børn tilegner sig viden om, forståelse og respekt for forskellige kulturer og livsvilkår og oplever mangfoldighed som en ressource At børn tilegner sig viden om de bærende kulturelle værdier og traditioner i samfundet og oplever at være aktive medskabere af disse At børn udvikler social forståelse og tolerance for andre POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer mulighed for at sammensætte børne-grupperne bredt socialt og etnisk, så børns indbyrdes tolerance og forståelse styrkes Sikrer at der arbejdes for rummelighed, så færre børn bliver isoleret FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for værdier i dag- og fritidstilbud, der tager udgangspunkt i at forankre de værdier, som vores demokratiske samfund bygger at udvise gensidig respekt for forskellige kulturer, traditioner og livstolkninger Ansætter så vidt muligt også medarbejdere med anden etnisk baggrund en dansk 2 PÆDAGOGISK PERSONALE Møder alle børn med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser Udvikler fællesskaber med tydelige normer, der giver plads til mangfoldigheden og værner om fællesskabet Formidler dansk kultur, værdier og normer samt skaber indsigt i, respekt og tolerance for andres kultur, historie og livsholdninger Styrker børn i at etablere positiv kontakt til andre og til at fastholde og videreudvikle de sociale relationer BØRN Tager del i fællesskabet og udviser medansvar og tolerance over for hinanden Tager initiativ til samvær, leg og samarbejde med børn, som har andre normer og værdier end deres egne Medvirker til at etablere og efterleve dag- og fritidstilbudets normer, holdninger og regler FORÆLDRE Medvirker til at udvikle børnenes åbenhed, respekt og tolerance Støtter op om normer, holdninger og regler i dag- og fritidstilbudet Respekterer at dag- og fritidstilbud er tilbud for alle, og at den forskellighed, som deres barn møder her, er med til at udvikle evnen til at indgå i sociale fællesskaber 32 2 jf. Ballerup Kommunes ligestillingspolitik 33

18 06 At børn har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil 34 35

19 06 At børn har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil MÅL At børn tilegner sig viden om miljø, således at de udviser ansvarlighed for og bliver bevidste om at skabe et bæredygtigt miljø At børn oplever glæden ved at være i naturen og udvikler respekt for natur og miljø At børn tilegner sig viden om sundhed og udvikler gode sundhedsvaner At børn oplever accept af og forståelse for deres egen krop samt glæde ved fysisk udfoldelse POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer at børn i dag- og fritidstilbud har et sundt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel, udvikling og læring Sikrer at børn har adgang til udfordrende lege og bevægelsesaktiviteter Sikrer at mål og indsatser i Dogme 2000-samarbejdet kan opfyldes i dag- og fritidstilbud Sikrer at forebyggelse og sundhedsfremme for børn prioriteres højt i den samlede sundhedsindsats i Ballerup Kommune Sikrer mulighed for ombygning, renovering og vedligeholdelse af dag- og fritidstilbud, så de fremstår tidssvarende, hygiejniske og rene FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper, der sikrer et sundt miljø, og principper for, hvordan børn udvikler en sund livsstil Lederen sikrer at der udarbejdes Børnemiljøvurderinger i henhold til børnemiljølovgivningen, så forholdene i dag- og fritidstilbudene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige PÆDAGOGISK PERSONALE Er miljøbevidst og giver børn mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen og viser børnene, hvordan man passer på miljøet og naturen Sikrer at børn får erfaring med natur og naturfænomener og får mulighed for at være nysgerrige, undersøgende og eksperimenterende på dette felt Medvirker til at børn bliver bevidste om sammenhængen mellem krop, motion, kost og livskvalitet og bliver i stand til at handle derefter Iværksætter forskellige aktiviteter, hvor børn får mulighed for at udvikle motoriske kompetencer, styrke, udholdenhed og bevægelighed Skaber i samarbejde med forældre og sundhedsplejen betingelser, som styrker børnenes sundhed som fx ernæring, hygiejne og et aktivt liv i dag- og fritidstilbudet BØRN Passer på og udviser ansvarlighed over for miljøet og naturen Udviser nysgerrighed og undren omkring natur og miljø Spiser sund kost og er glade ved fysisk aktivitet Er aktive og bruger deres krop og udnytter dag- og fritidstilbudets muligheder for fysisk udfoldelse Har kendskab til hygiejne FORÆLDRE Tager ansvar for at barnet udvikler sunde livsstilsvaner og udvikler miljøbevidsthed Træffer sunde valg og er et godt eksempel i familien i forhold til børns kost og fysisk aktivitet 36 37

20 07 At børn bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne 38 39

21 07 At børn bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne MÅL At det pædagogiske personale i dag- og fritidstilbud er ansvarligt for at skabe kvalitet og udvikling i det pædagogiske arbejde At børn møder voksne, som giver dem mulighed for at tilegne sig viden og kompetencer til at mestre tilværelsen nu og senere i livet At børn oplever troværdige voksne med positive forventninger At børn møder pædagogisk personale, der i samarbejde med deres forældre forstår at kæde barnets forskellige verdener sammen til gavn for barnets trivsel og udvikling POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer rammer for de professionelles efteruddannelse og udvikling af faglige og kompetencer med henblik på at sikre læring og udvikling for det enkelte barn Medvirker gennem tilsyn, udviklingsarbejde, rådgivning og supervision til at inspirere til udvikling og kvalitetssikring af den pædagogiske opgave FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for samarbejdet mellem personale og bestyrelse med udgangspunkt i de kommunale mål, indsatser og politikker Samarbejder om de pædagogiske principper og evaluering af det pædagogiske arbejde for at udvikle kvaliteten i dag- og fritidstilbudet Inddrager den samlede forældregruppe til dialog om det pædagogiske arbejde og implementeringen af kommunens mål og indsatser. Lederen sikrer, at der i samarbejde og igennem fælles refleksioner med personalet formuleres og planlægges pædagogiske mål og indsatser Lederen sikrer mulighed for, at medarbejderne tilegner sig nye udviklings- og læringskompetencer, herunder indsigt i ny forskning, evaluerings- og refleksionsmetoder PÆDAGOGISK PERSONALE Målretter og planlægger det pædagogiske arbejde i forhold til gældende lovgivning og Ballerup Kommunes politikker og retningslinier på området Iagttager, reflekterer, dokumenterer, analyserer og evaluerer det pædagogiske arbejde for at skabe de bedst mulige udviklings- og læringsbetingelser for det enkelte barn. Indgår i ligeværdige relationer til børn, forældre, kolleger og andre faggrupper Ser barnet på barnets egne præmisser og afstemmer sin egen adfærd herefter, uden dermed at fralægge sig det pædagogiske ansvar Samarbejder med forældrene og klarlægger forventningerne til hinanden for at sikre en forståelse for barnets hele liv og udvikling Forstår organisationen, personalet indgår i, og sin egen rolle i det samlede kommunale system BØRN Bidrager med egne erfaringer, oplevelser og viden Er åbne og modtagelige og desuden aktive medspillere i dag- og fritidstilbudets liv og virke FORÆLDRE Viser interesse for det pædagogiske arbejde og er med til at fortælle de gode historier om dag- og fritidstilbudet Tager initiativ til eller lader sig invitere til drøftelse af det enkelte barns trivsel og udvikling 40 41

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere