BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år"

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1

2 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3

3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og udvikler fælles værdier, en sund mål livsstil og handlinger Indhold Udgangspunktet for de Institutionspolitiske mål De institutionspolitiske måls opbygning Opfattelsen af samfundet, barnet og den fagprofessionelle rolle Syv værdier Værdi 1 At børn oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er Værdi 2 At børn bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære Værdi 3 At børn har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar Værdi 4 At børn deltager i forpligtende fællesskaber Værdi 5 At børn møder og udvikler kulturel og social forståelse Værdi 6 At børn har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil Værdi 7 At børn bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune præsenterer kommunens Institutionspolitiske mål for dag- og fritidstilbud 0-14 år. Målene har været til debat blandt alle involverede parter, inden Kommunalbestyrelsen i december 2006 vedtog den endelige politik. I Ballerup Kommune er vi optaget af at udvikle kvaliteten i vores dag- og fritidstilbud ud fra fælles værdier og mål, der er aktuelle for alle uanset om man er politiker, forælder, barn eller medarbejder. De Institutionspolitiske mål er baseret på et helhedssyn på børns liv, med fokus på børns trivsel og udviklingsmuligheder. Målene er det fælles grundlag, som hvert enkelt dag- og fritidstilbud tager udgangspunkt i, når de former og udvikler egen praksis. Med de Institutionspolitiske mål sætter vi kurs og retning for det pædagogiske arbejde i vores dag- og fritidstilbud. Vi har i første omgang givet os selv 5 år til arbejdet og har besluttet, at vi vil revurdere de Institutionspolitiske mål i Det er Kommunalbestyrelsens ønske, i takt med at de økonomiske rammer er til stede, at kommunens dag- og fritidstilbud fortsat udvikles til gavn for børnene og deres familier. På Kommunalbestyrelsens vegne Ove E. Dalsgaard Borgmester 4 5

4 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL Ballerup Kommunes plan for fælles værdier, mål og handlinger Udgangspunktet for de Institutionspolitiske mål De Institutionspolitiske mål 0-14 år De Institutionspolitiske mål tager udgangspunkt i lovgivningen på området og skal ses i sammenhæng med øvrige indsatsområder og politikker i Ballerup Kommune, såsom Bypolitik, Børnepolitik, Skolepolitiske mål, Integrationspolitik og Sundhedspolitik. De Institutionspolitiske mål bygger på det værdigrundlag, som også Ballerup Kommunes Bypolitik og Børnepolitik tager afsæt i. FN s børnekonvention Børn skal respekteres som individer og selvstændige personer med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder Lovgivning Serviceloven Folkeskoleloven De Institutionspolitiske mål 0-14 år tager desuden afsæt i en opfattelse af samfundet, den fagprofessionelle rolle og barnesynet. Bypolitik Demokrati og åbenhed Grøn og bæredygtig Udsyn og frisind Åben og eksperimenterende Kvalitet på alle planer Plads til mangfoldighed Et samfundssyn De historiske, samfundsmæssige og kulturelle betingelser, børn møder i deres opvækst Børnepolitikken Børns alsidige udvikling, børns familieliv, børns medbestemmelse, børns tryghed og sundhed og børns plads og rum Institutionspolitiske mål Skolepolitik Den fagprofessionelle rolle Mange parter har ansvaret Mange parter har ansvaret på samme Forventninger til at børnene er omgivet af professionelle og fagligt kompetente voksne, der er engageret i børns trivsel og udvikling på samme tid tid Oplever omsorg og tryghed Udvikler selvværd og kompetencer og respekteres og anerkendes til at indgå i sociale fællesskaber Styrkes i undren, fantasi, spørge- og Alsidig udvikling: viden og færdigheder, lærelyst nysgerrighed, kreativitet, Et barnesyn Medindflydelse, medbestemmelse og aktivitet og lærelyst Et helhedssyn, der indebærer, at barnet har ret til at blive respekteret, medansvar Evne til at tage stilling og handle udfordret, støttet og inddraget i hverdagen. Barnet påvirker sin omverden Forpligtende fællesskaber Sammenhæng ved overgang mellem Møder og udvikler kulturel og social institution og skole forståelse Elever med særlige behov udvikler Har et sundt miljø og udvikler en sund sig i overensstemmelse med deres livsstil forudsætninger og potentialer 6 7 Bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne Kompetence til at vælge videre uddannelse og erhverv

5 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL Ballerup Kommunes plan for fælles værdier, mål og handlinger De Institutionspolitiske måls opbygning Værdier Politikken indeholder 7 grundværdier, der tager udgangspunkt i børns opvækstvilkår og udviklingsmuligheder Mål Politikken indeholder overordnede mål for værdierne. Under hver af de 7 værdier er der i målene beskrevet, hvilke kompetencer og erfaringer barnet skal have mulighed for at tilegne sig Handlinger Under overskriften Det betyder at er der i kolonnerne fokus på opgaverne hos de forskellige medspillere i dag- og fritidstilbud: Hvem gør hvad, og hvem har ansvaret? MÅL POLITIKERE, BØRN & UNGE Denne kolonne angiver opgaven hos de personer, som skaber, definerer, koordinerer og udvikler de rammer og vilkår, som gælder for alle dag- og fritidstilbud FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Denne kolonne angiver opgaven hos de personer, som er ansvarlige for at definere og udvikle rammer, som gælder for det enkelte dag- og fritidstilbud. Her er det tydeliggjort, hvornår bestyrelsen er medbestemmende, og hvornår lederen har ansvaret 1 PÆDAGOGISK PERSONALE Denne kolonne angiver det arbejde, som det pædagogiske personale udfører BØRN Denne kolonne angiver hvilke forventninger, der er til det enkelte barn FORÆLDRE Denne kolonne angiver hvilke forventninger, der er til forældrene i samarbejdet omkring det enkelte barn i dag- og fritidstilbudet 8 1 Jf. lov om Social Service om forældrebestyrelser i kommunale Dagtilbud- Styrelsesvedtægterne for Folkeskolen samt Ballerup Kommunes retningslinier om forældrebestyrelser 9

6 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL Ballerup Kommunes plan for fælles værdier, mål og handlinger Opfattelsen af samfundet, barnet og den fagprofessionelle rolle Her er beskrevet, hvilke opfattelser af samfundet, barnet og den fagprofessionelle rolle, De Institutionspolitiske mål 0-14 år tager afsæt i. Samfundssyn Vores samfund har igennem en årrække ændret sig fra et samfund baseret på forudsigelige rammer, normer og forventninger til at være karakteriseret ved mange hurtige forandringer, en hastig strøm af informationer og påvirkninger fra blandt andet medier. Et andet kendetegn er, at normer og holdninger i større udstrækning er til forhandling, og det enkelte individ i højere grad selv skal vælge og tage stilling. Udfordringen for nutidens børn er derfor at udvikle kompetencer, som sætter dem i stand til at håndtere disse mange valg og udfordringer. Mødet med familier af anden etnisk herkomst end dansk skaber også i dagog fritidstilbud en kulturel mangfoldighed, som giver børnene mulighed for at grundlægge respekt for andre menneskers kultur og baggrund. I dag vokser børn op med institutionslivet som barndomsbetingelse. Dagog fritidstilbud er derfor medspillere i samfundet, og det betyder, at de skal være forankrede i de demokratiske værdier, som vores samfund og kultur er funderet i. Opgaven bliver at grundlægge og forankre de værdier, som vores samfund bygger på, det vil sige individets frihed og selvstændighed under ansvar for andre, ligestilling mellem kønnene, solidaritet med de svageste og udsatte samt etnisk ligestilling. Børn skal med andre ord møde demokratiet, lære dets værdier at kende og blive fortrolige med demokratiske processer. Medbestemmelse, medansvar og deltagelse i forpligtende fællesskaber medvirker til at skabe demokrati i dag- og fritidstilbud. Forældrene har det primære ansvar for deres barns trivsel, opdragelse og udvikling. Det bedste grundlag for, at børnene kan få glæde af dag- og fritidstilbudenes lærings- og udviklingsmiljøer er, at samværet mellem forældre og barn er præget af tryghed, nærhed og omsorg. Forældrene samarbejder med dag- og fritidstilbudene om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Den fælles opgave består i at kæde barnets forskellige verdener sammen. I dette samarbejde afklares de gensidige forventninger til roller, ansvar og opgaver. Den fagprofessionelle rolle Det pædagogiske arbejde i dag- og fritidstilbud udformes således, at det bidrager til en generel forebyggende og støttende indsats over for børn. Det pædagogiske personale, der arbejder med børn, indgår derfor i samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og med forældrene for at skabe optimale muligheder for barnets udvikling, læring og dannelse. En samarbejdsopgave for alle professionelle er ud fra det fælles barnesyn at skabe kontinuitet og sammenhæng i barnets liv. Samarbejdet med forældrene er en del af den professionelle opgave gennem hele barnets opvækst. I dag- og fritidstilbudene er børnene omgivet af professionelle og fagligt kompetente voksne, der er engageret i børns trivsel og udvikling. Det pædagogiske personale er ansvarligt for at skabe et sjovt og lærerigt miljø, der er præget af omsorg, tryghed og nærvær. Det forudsætter, at det pædagogiske personale er i stadig pædagogisk udvikling. Det pædagogiske personale har ansvaret for at udforme en pædagogisk praksis og sikre sammenhæng mellem planlægning, handlinger, dokumentation og evaluering. Det pædagogiske personale tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder og styrkesider og hjælper til med, at alle børn får plads i et forpligtende fællesskab med kammerater og voksne. Børn lærer blandt andet ved at efterligne voksne, og derfor er de voksne vigtige rollemodeller, der giver udtryk for anerkendelse, respekt, moral og normer i samværet med børnene, Dag- og fritidstilbudene skal være et sted, hvor der er rum og tid til det enkelte barn. Det pædagogiske personale er med til at skabe rammerne for børnene og er opmærksomt på, at nogle børn kræver mere tid og støtte end andre til at tilegne sig verden. Barnet I Ballerup Kommune ser vi børn som kompetente, aktive og selvstændige individer med viden, meninger og perspektiver på fremtiden. Det betyder, at børnene involveres og får erfaringer med indflydelse på egen situation. Samtidig er vi opmærksomme på, at barndommen ikke alene er vigtig i et fremtidsperspektiv, men er en fase i livet, der har en værdi i sig selv med særlige betingelser og muligheder for barnet. Vi møder barnet med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder og styrkesider og anerkender barnet som det menneske, det er

7 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL Ballerup Kommunes plan for fælles værdier, mål og handlinger Legen er barnets vigtigste beskæftigelse, og den har stor betydning for barnets hele udvikling. Derfor skal barnet have gode betingelser for egne initiativer og leg gennem et stimulerende miljø med fleksible rammer og planlægning. Børn lærer og udvikler sig på forskellig måde og i forskelligt tempo. Børn lærer af det, de oplever, gennem de sanseindtryk, de får i leg, aktiviteter og daglige gøremål. Det sker i direkte samspil med andre børn og voksne i en vekselvirkning mellem barnets egne interesser og behov og de udfordringer og krav, som barnet møder fra omgivelserne. I Ballerup Kommune ser vi barnet som: UNIKT Barnet er et selvstændigt individ med kompetencer og udviklingsmuligheder har noget særligt at byde på er betydningsfuldt oplever sine handlinger som meningsfulde SOCIALT Barnet er socialt og i stand til at indgå i relationer og fællesskaber med andre børn og voksne meddeler sig både kropsligt og sprogligt til omverdenen Syv værdier Gennem det daglige samvær med børnene og de pædagogiske metoder giver det pædagogiske personale udtryk for følgende værdier. Arbejdet i Ballerup Kommunes dag- og fritidstilbud er baseret på, at børn: 01 Oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er 02 Bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære 03 Har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar 04 Deltager i forpligtende fællesskaber 05 Møder og udvikler kulturel og social forståelse 06 Har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil 07 Bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne NYSGERRIGT OG LÆRENDE Barnet vil, tør og kan er nysgerrigt, undrende og søger sammenhæng og forståelse er aktivt og med til at skabe sin egen læring/udvikling har en positiv tilgang til og lyst til at lære verden at kende 12 13

8 01 At børn oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er 14 15

9 01 At børn oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er MÅL At børn udvikler anerkendelse, empati og respekt for andre At børn udvikler selvværd og selvtillid At børn med særlige behov får den nødvendige støtte og tid til at tilegne sig verdenen At børn oplever kontinuitet og sammenhæng mellem hjem, institution og skole POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer at værdier som anerkendelse, respekt og omsorg er grundholdninger i dag- og fritidstilbud Sikrer ressourcer i dag- og fritidstilbud, som giver tid til og mulighed for at etablere omsorgsfulde og anerkendende relationer Fastholder fokus på den forebyggende indsats over for børn for at skabe de bedst mulige betingelser for børns opvækst Sikrer det pædagogiske personales handlemuligheder over for børn med særlige behov, så personalet får mulighed for at erhverve sig de nødvendige kompetencer til at løfte opgaven Sikrer ressourcer til det tværfaglige samarbejde og til samarbejdet mellem parterne, når barnet skifter fra hjem til institution og skole FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for, at det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det anerkendende barneperspektiv, hvor børn møder bekræftende og stabile voksne, der er i stand til at give børn: Omsorg og tryghed Kontinuitet og sammenhæng mellem forældre, institution og skole Et mobbefrit miljø Lederen sikrer, at der udarbejdes og følges op på handleplaner for enkelte børn samt børnegrupper med særlige behov PÆDAGOGISK PERSONALE Møder barnet med respekt og anerkendelse, med vægt på at alle børn har en positiv kontakt med mindst en voksen og at de får den omsorg, støtte og opmærksomhed, de har brug for Bestræber sig på at se verden gennem barnets øjne, være lyttende, indlevende, se hvad barnet er optaget af og at forstå barnets følelser og handlinger Er ansvarligt for at tilrettelægge en hverdag præget af anerkendelse, respekt og omsorg i et mobbefrit miljø Har et særligt ansvar for at handle i overensstemmelse med Ballerup Kommunes retningslinjer (Ballerupmodellen m.m.), når børn har brug for særlig støtte Har et ansvar for, at børn oplever respekt og samarbejde mellem vigtige personer i deres liv BØRN Viser indlevelse, anerkendelse og respekt for andre Giver udtryk for egne følelser, meninger og behov Sætter grænser for sig selv ved at vise andre, hvor langt de kan eller vil gå FORÆLDRE Har det primære ansvar for barnets omsorg, trivsel, opdragelse og udvikling Er aktive samarbejdspartnere omkring barnets udvikling, trivsel og læring Bidrager til at barnet får en tryg og udviklende hverdag og er med til at skabe sammenhæng i barnets liv mellem dag- og fritidstilbud og hjem Skaber trygge sammenhængende overgange mellem forældre, institution og skole, så børns udvikling og trivsel bliver bedst mulig 16 17

10 02 At børn bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære 18 19

11 02 At børn bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære MÅL At børn udvikler sig alsidigt, nysgerrigt, kreativt og eksperimenterende og med lyst til at udforske verden At børn tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer samt evnen til at handle aktivt At børn tilegner sig sproglige kompetencer, så de er i stand til at udtrykke deres meninger, følelser og tanker At børn har adgang til forskellige kommunikationsmidler og lærer at forholde sig kritisk og udvælgende POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer at børnene har et inspirerende udviklingsog læringsmiljø i egnede fysiske og æstetiske lokaler, som bidrager til børns alsidige udvikling Sikrer at der arbejdes systematisk med udviklingen af dag- og fritidstilbuds mål og handleplaner for børns læring FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for børns læring Lederen har ansvaret for at målsætte det pædagogiske lærings-miljø, så der sikres sammenhæng mellem planlægning, handlinger, dokumentation og evaluering Lederen sikrer, at dag- og fritidstilbud indrettes fleksibelt og udfordrende, så det vækker børns undren og nysgerrighed og medvirker til det enkelte barns alsidige udvikling PÆDAGOGISK PERSONALE Giver børn alderssvarende udfordringer, så det bidrager til at udvikle børns dannelse og læring Skaber glæden og udfordringen ved at lære på mange forskellige måder Etablerer aktiviteter og samværsformer, hvor børn tilegner sig og udvikler sprog og kommunikation Understøtter børns egne initiativer og skaber plads til undren, udforskning, eksperimenteren og fordybelse Tager ansvar for dialog med forældrene omkring barnets dannelse og alsidige udvikling BØRN Tager initiativ til at deltage i samvær, leg og aktiviteter. Udfordrer sig selv og deres omgivelser Viser glæde ved at lære og har lyst til at udforske Er i stand til at udtrykke meninger, følelser og tanker samt forstå andres følelser og tanker Søger viden og information FORÆLDRE Tager aktivt ansvar i samarbejdet om barnets dannelse og alsidige udvikling Støtter barnets sproglige kompetencer og lyst til at lege og udvikle sig Er engagerede og aktivt deltagende i barnets hverdag 20 21

12 03 At børn har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar 22 23

13 04 03 At børn har medindflydelse, et sundt miljø og udvikler medbestemmelse en sund og livsstil medansvar MÅL At børn møder demokratiet og lærer dets værdi at kende samt bliver fortrolige med demokratiske processer At børn får medindflydelse og medbestemmelse under hensyntagen til det enkelte barns alder og udvikling At børn er medansvarlige og handler til fordel for egen og andres trivsel samt livsvilkår At børn træffer valg og tager stilling POLITIKERE, BØRN & UNGE Inddrager forældre, børn og medarbejdere i beslutning er for at sikre, at dag- og fritidstilbud bygger på demokratiske processer Sikrer at det børnepolitiske arbejde tager udgangspunkt i FN s børnekonvention om børns rettigheder Sikrer at dag- og fritidstilbud udvikler børns demokratiforståelse i overensstemmelse med det danske samfund Sikrer gennem pædagogisk tilsyn og vejledning, at den pædagogiske praksis udmøntes, så det enkelte barn reelt har indflydelse på egen hverdag FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for hvordan det pædagogiske personale og børn medinddrages og har indflydelse på egen hverdag Lederen sikrer, at der overordnet arbejdes med børns demokratiforståelse, der bygger på begreber som ligeværd, fællesskab og ansvarlighed Lederen sikrer, at der skabes rammer for at børn bliver hørt og er med i demokratiske beslutningsprocesser PÆDAGOGISK PERSONALE Har ansvaret for at børn får mulighed for at udtrykke sig på baggrund af egne erfaringer, oplevelser og viden Lytter til børn og inddrager dem aktivt, så de oplever, at de respekteres, har indflydelse og kan handle til fordel for egen og andres trivsel Skaber et miljø, hvor demokratiske processer iværksættes, så barnet lærer at indgå i dialog, samarbejde og beslutningsprocesser Skaber rammer for at det enkelte barn lærer at træffe valg og tage stilling. BØRN Kommer med forslag og deltager i beslutningsprocesser, så de opnår reel indflydelse Deltager aktivt i deres hverdag og bidrager med egne oplevelser, erfaringer og viden Kan foretage valg og argumenterer for deres meninger Udviser og tager medansvar for egen og andres trivsel FORÆLDRE Bidrager til barnets indsigt i og forståelse for demokrati Støtter og opmuntrer barnet til at tage ansvar og handle til fordel for egen og andres trivsel 24 25

14 04 At børn deltager i forpligtende fællesskaber 26 27

15 04 At børn deltager i forpligtende fællesskaber MÅL At børn oplever sig som betydningsfulde for fællesskabet og kan samarbejde og indgå i gensidige forpligtende fællesskaber At børn oplever sig som medlemmer af et fællesskab, der sammen kan udrette noget og gøre en forskel At børn indgår i mange forskellige relationer med andre børn med mulighed for at fastholde og videreudvikle de sociale relationer til venskaber At børn udvikler robusthed og evne til gennem dialog at løse konflikter POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer at der i dag- og fritidstilbud lægges vægt på at udvikle børns evner til samvær mellem forskellige mennesker og forskellige kulturer FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for det pædagogiske arbejde der sikrer, at børn oplever sig som værdifulde deltagere i et social og kulturelt fællesskab Lederen sikrer, at der skabes et miljø der fastholder og videreudvikler de sociale relationer så alle børn får mulighed for at indgå i venskaber PÆDAGOGISK PERSONALE Sikrer at børn oplever, at de bliver passet på, holdt af og værdsat som en del af fællesskabet Organiserer samværsformer som understøtter børns udvikling og evner til at indgå i betydningsfulde relationer og forpligtende fællesskaber med børn og voksne med henblik på etablering af venskaber og netværk Er gode rollemodeller og viser børn gennem det daglige samvær, hvordan medlemmer af et fællesskab kan udrette noget og gøre en forskel Sikrer at børn får erfaring med at løse konflikter respektfuldt ved at lytte til og forstå hinandens intentioner BØRN Tager initiativ og indgår i forpligtende relationer til voksne og andre børn samt udvikler venskaber og netværk Tager initiativ i forhold til andre, deltager i leg og samtale. Er i stand til at forstå andre, kommunikere, lytte og give plads og hjælpe hinanden Er aktive deltagere i fællesskabet, kan udrette noget og gøre en forskel FORÆLDRE Støtter og opmuntrer barnet til at tage kontakt og lege med andre børn Motiverer barnet til at etablere og opretholde gode relationer til andre børn og voksne Støtter barnets muligheder for at etablere og bevare venskaber børnene imellem Deltager i forældre-aktiviteter og sammenkomster i institutionen 28 29

16 05 At børn møder og udvikler kulturel og social forståelse 30 31

17 05 At børn møder og udvikler kulturel og social forståelse MÅL At børn tilegner sig viden om, forståelse og respekt for forskellige kulturer og livsvilkår og oplever mangfoldighed som en ressource At børn tilegner sig viden om de bærende kulturelle værdier og traditioner i samfundet og oplever at være aktive medskabere af disse At børn udvikler social forståelse og tolerance for andre POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer mulighed for at sammensætte børne-grupperne bredt socialt og etnisk, så børns indbyrdes tolerance og forståelse styrkes Sikrer at der arbejdes for rummelighed, så færre børn bliver isoleret FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for værdier i dag- og fritidstilbud, der tager udgangspunkt i at forankre de værdier, som vores demokratiske samfund bygger at udvise gensidig respekt for forskellige kulturer, traditioner og livstolkninger Ansætter så vidt muligt også medarbejdere med anden etnisk baggrund en dansk 2 PÆDAGOGISK PERSONALE Møder alle børn med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser Udvikler fællesskaber med tydelige normer, der giver plads til mangfoldigheden og værner om fællesskabet Formidler dansk kultur, værdier og normer samt skaber indsigt i, respekt og tolerance for andres kultur, historie og livsholdninger Styrker børn i at etablere positiv kontakt til andre og til at fastholde og videreudvikle de sociale relationer BØRN Tager del i fællesskabet og udviser medansvar og tolerance over for hinanden Tager initiativ til samvær, leg og samarbejde med børn, som har andre normer og værdier end deres egne Medvirker til at etablere og efterleve dag- og fritidstilbudets normer, holdninger og regler FORÆLDRE Medvirker til at udvikle børnenes åbenhed, respekt og tolerance Støtter op om normer, holdninger og regler i dag- og fritidstilbudet Respekterer at dag- og fritidstilbud er tilbud for alle, og at den forskellighed, som deres barn møder her, er med til at udvikle evnen til at indgå i sociale fællesskaber 32 2 jf. Ballerup Kommunes ligestillingspolitik 33

18 06 At børn har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil 34 35

19 06 At børn har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil MÅL At børn tilegner sig viden om miljø, således at de udviser ansvarlighed for og bliver bevidste om at skabe et bæredygtigt miljø At børn oplever glæden ved at være i naturen og udvikler respekt for natur og miljø At børn tilegner sig viden om sundhed og udvikler gode sundhedsvaner At børn oplever accept af og forståelse for deres egen krop samt glæde ved fysisk udfoldelse POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer at børn i dag- og fritidstilbud har et sundt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel, udvikling og læring Sikrer at børn har adgang til udfordrende lege og bevægelsesaktiviteter Sikrer at mål og indsatser i Dogme 2000-samarbejdet kan opfyldes i dag- og fritidstilbud Sikrer at forebyggelse og sundhedsfremme for børn prioriteres højt i den samlede sundhedsindsats i Ballerup Kommune Sikrer mulighed for ombygning, renovering og vedligeholdelse af dag- og fritidstilbud, så de fremstår tidssvarende, hygiejniske og rene FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper, der sikrer et sundt miljø, og principper for, hvordan børn udvikler en sund livsstil Lederen sikrer at der udarbejdes Børnemiljøvurderinger i henhold til børnemiljølovgivningen, så forholdene i dag- og fritidstilbudene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige PÆDAGOGISK PERSONALE Er miljøbevidst og giver børn mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen og viser børnene, hvordan man passer på miljøet og naturen Sikrer at børn får erfaring med natur og naturfænomener og får mulighed for at være nysgerrige, undersøgende og eksperimenterende på dette felt Medvirker til at børn bliver bevidste om sammenhængen mellem krop, motion, kost og livskvalitet og bliver i stand til at handle derefter Iværksætter forskellige aktiviteter, hvor børn får mulighed for at udvikle motoriske kompetencer, styrke, udholdenhed og bevægelighed Skaber i samarbejde med forældre og sundhedsplejen betingelser, som styrker børnenes sundhed som fx ernæring, hygiejne og et aktivt liv i dag- og fritidstilbudet BØRN Passer på og udviser ansvarlighed over for miljøet og naturen Udviser nysgerrighed og undren omkring natur og miljø Spiser sund kost og er glade ved fysisk aktivitet Er aktive og bruger deres krop og udnytter dag- og fritidstilbudets muligheder for fysisk udfoldelse Har kendskab til hygiejne FORÆLDRE Tager ansvar for at barnet udvikler sunde livsstilsvaner og udvikler miljøbevidsthed Træffer sunde valg og er et godt eksempel i familien i forhold til børns kost og fysisk aktivitet 36 37

20 07 At børn bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne 38 39

21 07 At børn bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne MÅL At det pædagogiske personale i dag- og fritidstilbud er ansvarligt for at skabe kvalitet og udvikling i det pædagogiske arbejde At børn møder voksne, som giver dem mulighed for at tilegne sig viden og kompetencer til at mestre tilværelsen nu og senere i livet At børn oplever troværdige voksne med positive forventninger At børn møder pædagogisk personale, der i samarbejde med deres forældre forstår at kæde barnets forskellige verdener sammen til gavn for barnets trivsel og udvikling POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer rammer for de professionelles efteruddannelse og udvikling af faglige og kompetencer med henblik på at sikre læring og udvikling for det enkelte barn Medvirker gennem tilsyn, udviklingsarbejde, rådgivning og supervision til at inspirere til udvikling og kvalitetssikring af den pædagogiske opgave FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for samarbejdet mellem personale og bestyrelse med udgangspunkt i de kommunale mål, indsatser og politikker Samarbejder om de pædagogiske principper og evaluering af det pædagogiske arbejde for at udvikle kvaliteten i dag- og fritidstilbudet Inddrager den samlede forældregruppe til dialog om det pædagogiske arbejde og implementeringen af kommunens mål og indsatser. Lederen sikrer, at der i samarbejde og igennem fælles refleksioner med personalet formuleres og planlægges pædagogiske mål og indsatser Lederen sikrer mulighed for, at medarbejderne tilegner sig nye udviklings- og læringskompetencer, herunder indsigt i ny forskning, evaluerings- og refleksionsmetoder PÆDAGOGISK PERSONALE Målretter og planlægger det pædagogiske arbejde i forhold til gældende lovgivning og Ballerup Kommunes politikker og retningslinier på området Iagttager, reflekterer, dokumenterer, analyserer og evaluerer det pædagogiske arbejde for at skabe de bedst mulige udviklings- og læringsbetingelser for det enkelte barn. Indgår i ligeværdige relationer til børn, forældre, kolleger og andre faggrupper Ser barnet på barnets egne præmisser og afstemmer sin egen adfærd herefter, uden dermed at fralægge sig det pædagogiske ansvar Samarbejder med forældrene og klarlægger forventningerne til hinanden for at sikre en forståelse for barnets hele liv og udvikling Forstår organisationen, personalet indgår i, og sin egen rolle i det samlede kommunale system BØRN Bidrager med egne erfaringer, oplevelser og viden Er åbne og modtagelige og desuden aktive medspillere i dag- og fritidstilbudets liv og virke FORÆLDRE Viser interesse for det pædagogiske arbejde og er med til at fortælle de gode historier om dag- og fritidstilbudet Tager initiativ til eller lader sig invitere til drøftelse af det enkelte barns trivsel og udvikling 40 41

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Område Hestkøbs Pædagogiske principper

Område Hestkøbs Pædagogiske principper Område Hestkøbs Pædagogiske principper Børn- og Ungepolitikken i Rudersdal, samt dagtilbudsloven, danner rammen for vores pædagogiske arbejde. Citat fra Børn- og Ungepolitikken s. 7: Læring og glæden ved

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Dagtilbud. Politik for Herning Kommune

Dagtilbud. Politik for Herning Kommune Dagtilbud Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Dagtilbudspolitik - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 -Politik

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere