BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år"

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1

2 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3

3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og udvikler fælles værdier, en sund mål livsstil og handlinger Indhold Udgangspunktet for de Institutionspolitiske mål De institutionspolitiske måls opbygning Opfattelsen af samfundet, barnet og den fagprofessionelle rolle Syv værdier Værdi 1 At børn oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er Værdi 2 At børn bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære Værdi 3 At børn har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar Værdi 4 At børn deltager i forpligtende fællesskaber Værdi 5 At børn møder og udvikler kulturel og social forståelse Værdi 6 At børn har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil Værdi 7 At børn bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune præsenterer kommunens Institutionspolitiske mål for dag- og fritidstilbud 0-14 år. Målene har været til debat blandt alle involverede parter, inden Kommunalbestyrelsen i december 2006 vedtog den endelige politik. I Ballerup Kommune er vi optaget af at udvikle kvaliteten i vores dag- og fritidstilbud ud fra fælles værdier og mål, der er aktuelle for alle uanset om man er politiker, forælder, barn eller medarbejder. De Institutionspolitiske mål er baseret på et helhedssyn på børns liv, med fokus på børns trivsel og udviklingsmuligheder. Målene er det fælles grundlag, som hvert enkelt dag- og fritidstilbud tager udgangspunkt i, når de former og udvikler egen praksis. Med de Institutionspolitiske mål sætter vi kurs og retning for det pædagogiske arbejde i vores dag- og fritidstilbud. Vi har i første omgang givet os selv 5 år til arbejdet og har besluttet, at vi vil revurdere de Institutionspolitiske mål i Det er Kommunalbestyrelsens ønske, i takt med at de økonomiske rammer er til stede, at kommunens dag- og fritidstilbud fortsat udvikles til gavn for børnene og deres familier. På Kommunalbestyrelsens vegne Ove E. Dalsgaard Borgmester 4 5

4 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL Ballerup Kommunes plan for fælles værdier, mål og handlinger Udgangspunktet for de Institutionspolitiske mål De Institutionspolitiske mål 0-14 år De Institutionspolitiske mål tager udgangspunkt i lovgivningen på området og skal ses i sammenhæng med øvrige indsatsområder og politikker i Ballerup Kommune, såsom Bypolitik, Børnepolitik, Skolepolitiske mål, Integrationspolitik og Sundhedspolitik. De Institutionspolitiske mål bygger på det værdigrundlag, som også Ballerup Kommunes Bypolitik og Børnepolitik tager afsæt i. FN s børnekonvention Børn skal respekteres som individer og selvstændige personer med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder Lovgivning Serviceloven Folkeskoleloven De Institutionspolitiske mål 0-14 år tager desuden afsæt i en opfattelse af samfundet, den fagprofessionelle rolle og barnesynet. Bypolitik Demokrati og åbenhed Grøn og bæredygtig Udsyn og frisind Åben og eksperimenterende Kvalitet på alle planer Plads til mangfoldighed Et samfundssyn De historiske, samfundsmæssige og kulturelle betingelser, børn møder i deres opvækst Børnepolitikken Børns alsidige udvikling, børns familieliv, børns medbestemmelse, børns tryghed og sundhed og børns plads og rum Institutionspolitiske mål Skolepolitik Den fagprofessionelle rolle Mange parter har ansvaret Mange parter har ansvaret på samme Forventninger til at børnene er omgivet af professionelle og fagligt kompetente voksne, der er engageret i børns trivsel og udvikling på samme tid tid Oplever omsorg og tryghed Udvikler selvværd og kompetencer og respekteres og anerkendes til at indgå i sociale fællesskaber Styrkes i undren, fantasi, spørge- og Alsidig udvikling: viden og færdigheder, lærelyst nysgerrighed, kreativitet, Et barnesyn Medindflydelse, medbestemmelse og aktivitet og lærelyst Et helhedssyn, der indebærer, at barnet har ret til at blive respekteret, medansvar Evne til at tage stilling og handle udfordret, støttet og inddraget i hverdagen. Barnet påvirker sin omverden Forpligtende fællesskaber Sammenhæng ved overgang mellem Møder og udvikler kulturel og social institution og skole forståelse Elever med særlige behov udvikler Har et sundt miljø og udvikler en sund sig i overensstemmelse med deres livsstil forudsætninger og potentialer 6 7 Bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne Kompetence til at vælge videre uddannelse og erhverv

5 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL Ballerup Kommunes plan for fælles værdier, mål og handlinger De Institutionspolitiske måls opbygning Værdier Politikken indeholder 7 grundværdier, der tager udgangspunkt i børns opvækstvilkår og udviklingsmuligheder Mål Politikken indeholder overordnede mål for værdierne. Under hver af de 7 værdier er der i målene beskrevet, hvilke kompetencer og erfaringer barnet skal have mulighed for at tilegne sig Handlinger Under overskriften Det betyder at er der i kolonnerne fokus på opgaverne hos de forskellige medspillere i dag- og fritidstilbud: Hvem gør hvad, og hvem har ansvaret? MÅL POLITIKERE, BØRN & UNGE Denne kolonne angiver opgaven hos de personer, som skaber, definerer, koordinerer og udvikler de rammer og vilkår, som gælder for alle dag- og fritidstilbud FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Denne kolonne angiver opgaven hos de personer, som er ansvarlige for at definere og udvikle rammer, som gælder for det enkelte dag- og fritidstilbud. Her er det tydeliggjort, hvornår bestyrelsen er medbestemmende, og hvornår lederen har ansvaret 1 PÆDAGOGISK PERSONALE Denne kolonne angiver det arbejde, som det pædagogiske personale udfører BØRN Denne kolonne angiver hvilke forventninger, der er til det enkelte barn FORÆLDRE Denne kolonne angiver hvilke forventninger, der er til forældrene i samarbejdet omkring det enkelte barn i dag- og fritidstilbudet 8 1 Jf. lov om Social Service om forældrebestyrelser i kommunale Dagtilbud- Styrelsesvedtægterne for Folkeskolen samt Ballerup Kommunes retningslinier om forældrebestyrelser 9

6 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL Ballerup Kommunes plan for fælles værdier, mål og handlinger Opfattelsen af samfundet, barnet og den fagprofessionelle rolle Her er beskrevet, hvilke opfattelser af samfundet, barnet og den fagprofessionelle rolle, De Institutionspolitiske mål 0-14 år tager afsæt i. Samfundssyn Vores samfund har igennem en årrække ændret sig fra et samfund baseret på forudsigelige rammer, normer og forventninger til at være karakteriseret ved mange hurtige forandringer, en hastig strøm af informationer og påvirkninger fra blandt andet medier. Et andet kendetegn er, at normer og holdninger i større udstrækning er til forhandling, og det enkelte individ i højere grad selv skal vælge og tage stilling. Udfordringen for nutidens børn er derfor at udvikle kompetencer, som sætter dem i stand til at håndtere disse mange valg og udfordringer. Mødet med familier af anden etnisk herkomst end dansk skaber også i dagog fritidstilbud en kulturel mangfoldighed, som giver børnene mulighed for at grundlægge respekt for andre menneskers kultur og baggrund. I dag vokser børn op med institutionslivet som barndomsbetingelse. Dagog fritidstilbud er derfor medspillere i samfundet, og det betyder, at de skal være forankrede i de demokratiske værdier, som vores samfund og kultur er funderet i. Opgaven bliver at grundlægge og forankre de værdier, som vores samfund bygger på, det vil sige individets frihed og selvstændighed under ansvar for andre, ligestilling mellem kønnene, solidaritet med de svageste og udsatte samt etnisk ligestilling. Børn skal med andre ord møde demokratiet, lære dets værdier at kende og blive fortrolige med demokratiske processer. Medbestemmelse, medansvar og deltagelse i forpligtende fællesskaber medvirker til at skabe demokrati i dag- og fritidstilbud. Forældrene har det primære ansvar for deres barns trivsel, opdragelse og udvikling. Det bedste grundlag for, at børnene kan få glæde af dag- og fritidstilbudenes lærings- og udviklingsmiljøer er, at samværet mellem forældre og barn er præget af tryghed, nærhed og omsorg. Forældrene samarbejder med dag- og fritidstilbudene om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Den fælles opgave består i at kæde barnets forskellige verdener sammen. I dette samarbejde afklares de gensidige forventninger til roller, ansvar og opgaver. Den fagprofessionelle rolle Det pædagogiske arbejde i dag- og fritidstilbud udformes således, at det bidrager til en generel forebyggende og støttende indsats over for børn. Det pædagogiske personale, der arbejder med børn, indgår derfor i samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og med forældrene for at skabe optimale muligheder for barnets udvikling, læring og dannelse. En samarbejdsopgave for alle professionelle er ud fra det fælles barnesyn at skabe kontinuitet og sammenhæng i barnets liv. Samarbejdet med forældrene er en del af den professionelle opgave gennem hele barnets opvækst. I dag- og fritidstilbudene er børnene omgivet af professionelle og fagligt kompetente voksne, der er engageret i børns trivsel og udvikling. Det pædagogiske personale er ansvarligt for at skabe et sjovt og lærerigt miljø, der er præget af omsorg, tryghed og nærvær. Det forudsætter, at det pædagogiske personale er i stadig pædagogisk udvikling. Det pædagogiske personale har ansvaret for at udforme en pædagogisk praksis og sikre sammenhæng mellem planlægning, handlinger, dokumentation og evaluering. Det pædagogiske personale tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder og styrkesider og hjælper til med, at alle børn får plads i et forpligtende fællesskab med kammerater og voksne. Børn lærer blandt andet ved at efterligne voksne, og derfor er de voksne vigtige rollemodeller, der giver udtryk for anerkendelse, respekt, moral og normer i samværet med børnene, Dag- og fritidstilbudene skal være et sted, hvor der er rum og tid til det enkelte barn. Det pædagogiske personale er med til at skabe rammerne for børnene og er opmærksomt på, at nogle børn kræver mere tid og støtte end andre til at tilegne sig verden. Barnet I Ballerup Kommune ser vi børn som kompetente, aktive og selvstændige individer med viden, meninger og perspektiver på fremtiden. Det betyder, at børnene involveres og får erfaringer med indflydelse på egen situation. Samtidig er vi opmærksomme på, at barndommen ikke alene er vigtig i et fremtidsperspektiv, men er en fase i livet, der har en værdi i sig selv med særlige betingelser og muligheder for barnet. Vi møder barnet med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder og styrkesider og anerkender barnet som det menneske, det er

7 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL Ballerup Kommunes plan for fælles værdier, mål og handlinger Legen er barnets vigtigste beskæftigelse, og den har stor betydning for barnets hele udvikling. Derfor skal barnet have gode betingelser for egne initiativer og leg gennem et stimulerende miljø med fleksible rammer og planlægning. Børn lærer og udvikler sig på forskellig måde og i forskelligt tempo. Børn lærer af det, de oplever, gennem de sanseindtryk, de får i leg, aktiviteter og daglige gøremål. Det sker i direkte samspil med andre børn og voksne i en vekselvirkning mellem barnets egne interesser og behov og de udfordringer og krav, som barnet møder fra omgivelserne. I Ballerup Kommune ser vi barnet som: UNIKT Barnet er et selvstændigt individ med kompetencer og udviklingsmuligheder har noget særligt at byde på er betydningsfuldt oplever sine handlinger som meningsfulde SOCIALT Barnet er socialt og i stand til at indgå i relationer og fællesskaber med andre børn og voksne meddeler sig både kropsligt og sprogligt til omverdenen Syv værdier Gennem det daglige samvær med børnene og de pædagogiske metoder giver det pædagogiske personale udtryk for følgende værdier. Arbejdet i Ballerup Kommunes dag- og fritidstilbud er baseret på, at børn: 01 Oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er 02 Bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære 03 Har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar 04 Deltager i forpligtende fællesskaber 05 Møder og udvikler kulturel og social forståelse 06 Har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil 07 Bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne NYSGERRIGT OG LÆRENDE Barnet vil, tør og kan er nysgerrigt, undrende og søger sammenhæng og forståelse er aktivt og med til at skabe sin egen læring/udvikling har en positiv tilgang til og lyst til at lære verden at kende 12 13

8 01 At børn oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er 14 15

9 01 At børn oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er MÅL At børn udvikler anerkendelse, empati og respekt for andre At børn udvikler selvværd og selvtillid At børn med særlige behov får den nødvendige støtte og tid til at tilegne sig verdenen At børn oplever kontinuitet og sammenhæng mellem hjem, institution og skole POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer at værdier som anerkendelse, respekt og omsorg er grundholdninger i dag- og fritidstilbud Sikrer ressourcer i dag- og fritidstilbud, som giver tid til og mulighed for at etablere omsorgsfulde og anerkendende relationer Fastholder fokus på den forebyggende indsats over for børn for at skabe de bedst mulige betingelser for børns opvækst Sikrer det pædagogiske personales handlemuligheder over for børn med særlige behov, så personalet får mulighed for at erhverve sig de nødvendige kompetencer til at løfte opgaven Sikrer ressourcer til det tværfaglige samarbejde og til samarbejdet mellem parterne, når barnet skifter fra hjem til institution og skole FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for, at det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det anerkendende barneperspektiv, hvor børn møder bekræftende og stabile voksne, der er i stand til at give børn: Omsorg og tryghed Kontinuitet og sammenhæng mellem forældre, institution og skole Et mobbefrit miljø Lederen sikrer, at der udarbejdes og følges op på handleplaner for enkelte børn samt børnegrupper med særlige behov PÆDAGOGISK PERSONALE Møder barnet med respekt og anerkendelse, med vægt på at alle børn har en positiv kontakt med mindst en voksen og at de får den omsorg, støtte og opmærksomhed, de har brug for Bestræber sig på at se verden gennem barnets øjne, være lyttende, indlevende, se hvad barnet er optaget af og at forstå barnets følelser og handlinger Er ansvarligt for at tilrettelægge en hverdag præget af anerkendelse, respekt og omsorg i et mobbefrit miljø Har et særligt ansvar for at handle i overensstemmelse med Ballerup Kommunes retningslinjer (Ballerupmodellen m.m.), når børn har brug for særlig støtte Har et ansvar for, at børn oplever respekt og samarbejde mellem vigtige personer i deres liv BØRN Viser indlevelse, anerkendelse og respekt for andre Giver udtryk for egne følelser, meninger og behov Sætter grænser for sig selv ved at vise andre, hvor langt de kan eller vil gå FORÆLDRE Har det primære ansvar for barnets omsorg, trivsel, opdragelse og udvikling Er aktive samarbejdspartnere omkring barnets udvikling, trivsel og læring Bidrager til at barnet får en tryg og udviklende hverdag og er med til at skabe sammenhæng i barnets liv mellem dag- og fritidstilbud og hjem Skaber trygge sammenhængende overgange mellem forældre, institution og skole, så børns udvikling og trivsel bliver bedst mulig 16 17

10 02 At børn bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære 18 19

11 02 At børn bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære MÅL At børn udvikler sig alsidigt, nysgerrigt, kreativt og eksperimenterende og med lyst til at udforske verden At børn tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer samt evnen til at handle aktivt At børn tilegner sig sproglige kompetencer, så de er i stand til at udtrykke deres meninger, følelser og tanker At børn har adgang til forskellige kommunikationsmidler og lærer at forholde sig kritisk og udvælgende POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer at børnene har et inspirerende udviklingsog læringsmiljø i egnede fysiske og æstetiske lokaler, som bidrager til børns alsidige udvikling Sikrer at der arbejdes systematisk med udviklingen af dag- og fritidstilbuds mål og handleplaner for børns læring FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for børns læring Lederen har ansvaret for at målsætte det pædagogiske lærings-miljø, så der sikres sammenhæng mellem planlægning, handlinger, dokumentation og evaluering Lederen sikrer, at dag- og fritidstilbud indrettes fleksibelt og udfordrende, så det vækker børns undren og nysgerrighed og medvirker til det enkelte barns alsidige udvikling PÆDAGOGISK PERSONALE Giver børn alderssvarende udfordringer, så det bidrager til at udvikle børns dannelse og læring Skaber glæden og udfordringen ved at lære på mange forskellige måder Etablerer aktiviteter og samværsformer, hvor børn tilegner sig og udvikler sprog og kommunikation Understøtter børns egne initiativer og skaber plads til undren, udforskning, eksperimenteren og fordybelse Tager ansvar for dialog med forældrene omkring barnets dannelse og alsidige udvikling BØRN Tager initiativ til at deltage i samvær, leg og aktiviteter. Udfordrer sig selv og deres omgivelser Viser glæde ved at lære og har lyst til at udforske Er i stand til at udtrykke meninger, følelser og tanker samt forstå andres følelser og tanker Søger viden og information FORÆLDRE Tager aktivt ansvar i samarbejdet om barnets dannelse og alsidige udvikling Støtter barnets sproglige kompetencer og lyst til at lege og udvikle sig Er engagerede og aktivt deltagende i barnets hverdag 20 21

12 03 At børn har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar 22 23

13 04 03 At børn har medindflydelse, et sundt miljø og udvikler medbestemmelse en sund og livsstil medansvar MÅL At børn møder demokratiet og lærer dets værdi at kende samt bliver fortrolige med demokratiske processer At børn får medindflydelse og medbestemmelse under hensyntagen til det enkelte barns alder og udvikling At børn er medansvarlige og handler til fordel for egen og andres trivsel samt livsvilkår At børn træffer valg og tager stilling POLITIKERE, BØRN & UNGE Inddrager forældre, børn og medarbejdere i beslutning er for at sikre, at dag- og fritidstilbud bygger på demokratiske processer Sikrer at det børnepolitiske arbejde tager udgangspunkt i FN s børnekonvention om børns rettigheder Sikrer at dag- og fritidstilbud udvikler børns demokratiforståelse i overensstemmelse med det danske samfund Sikrer gennem pædagogisk tilsyn og vejledning, at den pædagogiske praksis udmøntes, så det enkelte barn reelt har indflydelse på egen hverdag FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for hvordan det pædagogiske personale og børn medinddrages og har indflydelse på egen hverdag Lederen sikrer, at der overordnet arbejdes med børns demokratiforståelse, der bygger på begreber som ligeværd, fællesskab og ansvarlighed Lederen sikrer, at der skabes rammer for at børn bliver hørt og er med i demokratiske beslutningsprocesser PÆDAGOGISK PERSONALE Har ansvaret for at børn får mulighed for at udtrykke sig på baggrund af egne erfaringer, oplevelser og viden Lytter til børn og inddrager dem aktivt, så de oplever, at de respekteres, har indflydelse og kan handle til fordel for egen og andres trivsel Skaber et miljø, hvor demokratiske processer iværksættes, så barnet lærer at indgå i dialog, samarbejde og beslutningsprocesser Skaber rammer for at det enkelte barn lærer at træffe valg og tage stilling. BØRN Kommer med forslag og deltager i beslutningsprocesser, så de opnår reel indflydelse Deltager aktivt i deres hverdag og bidrager med egne oplevelser, erfaringer og viden Kan foretage valg og argumenterer for deres meninger Udviser og tager medansvar for egen og andres trivsel FORÆLDRE Bidrager til barnets indsigt i og forståelse for demokrati Støtter og opmuntrer barnet til at tage ansvar og handle til fordel for egen og andres trivsel 24 25

14 04 At børn deltager i forpligtende fællesskaber 26 27

15 04 At børn deltager i forpligtende fællesskaber MÅL At børn oplever sig som betydningsfulde for fællesskabet og kan samarbejde og indgå i gensidige forpligtende fællesskaber At børn oplever sig som medlemmer af et fællesskab, der sammen kan udrette noget og gøre en forskel At børn indgår i mange forskellige relationer med andre børn med mulighed for at fastholde og videreudvikle de sociale relationer til venskaber At børn udvikler robusthed og evne til gennem dialog at løse konflikter POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer at der i dag- og fritidstilbud lægges vægt på at udvikle børns evner til samvær mellem forskellige mennesker og forskellige kulturer FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for det pædagogiske arbejde der sikrer, at børn oplever sig som værdifulde deltagere i et social og kulturelt fællesskab Lederen sikrer, at der skabes et miljø der fastholder og videreudvikler de sociale relationer så alle børn får mulighed for at indgå i venskaber PÆDAGOGISK PERSONALE Sikrer at børn oplever, at de bliver passet på, holdt af og værdsat som en del af fællesskabet Organiserer samværsformer som understøtter børns udvikling og evner til at indgå i betydningsfulde relationer og forpligtende fællesskaber med børn og voksne med henblik på etablering af venskaber og netværk Er gode rollemodeller og viser børn gennem det daglige samvær, hvordan medlemmer af et fællesskab kan udrette noget og gøre en forskel Sikrer at børn får erfaring med at løse konflikter respektfuldt ved at lytte til og forstå hinandens intentioner BØRN Tager initiativ og indgår i forpligtende relationer til voksne og andre børn samt udvikler venskaber og netværk Tager initiativ i forhold til andre, deltager i leg og samtale. Er i stand til at forstå andre, kommunikere, lytte og give plads og hjælpe hinanden Er aktive deltagere i fællesskabet, kan udrette noget og gøre en forskel FORÆLDRE Støtter og opmuntrer barnet til at tage kontakt og lege med andre børn Motiverer barnet til at etablere og opretholde gode relationer til andre børn og voksne Støtter barnets muligheder for at etablere og bevare venskaber børnene imellem Deltager i forældre-aktiviteter og sammenkomster i institutionen 28 29

16 05 At børn møder og udvikler kulturel og social forståelse 30 31

17 05 At børn møder og udvikler kulturel og social forståelse MÅL At børn tilegner sig viden om, forståelse og respekt for forskellige kulturer og livsvilkår og oplever mangfoldighed som en ressource At børn tilegner sig viden om de bærende kulturelle værdier og traditioner i samfundet og oplever at være aktive medskabere af disse At børn udvikler social forståelse og tolerance for andre POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer mulighed for at sammensætte børne-grupperne bredt socialt og etnisk, så børns indbyrdes tolerance og forståelse styrkes Sikrer at der arbejdes for rummelighed, så færre børn bliver isoleret FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for værdier i dag- og fritidstilbud, der tager udgangspunkt i at forankre de værdier, som vores demokratiske samfund bygger at udvise gensidig respekt for forskellige kulturer, traditioner og livstolkninger Ansætter så vidt muligt også medarbejdere med anden etnisk baggrund en dansk 2 PÆDAGOGISK PERSONALE Møder alle børn med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser Udvikler fællesskaber med tydelige normer, der giver plads til mangfoldigheden og værner om fællesskabet Formidler dansk kultur, værdier og normer samt skaber indsigt i, respekt og tolerance for andres kultur, historie og livsholdninger Styrker børn i at etablere positiv kontakt til andre og til at fastholde og videreudvikle de sociale relationer BØRN Tager del i fællesskabet og udviser medansvar og tolerance over for hinanden Tager initiativ til samvær, leg og samarbejde med børn, som har andre normer og værdier end deres egne Medvirker til at etablere og efterleve dag- og fritidstilbudets normer, holdninger og regler FORÆLDRE Medvirker til at udvikle børnenes åbenhed, respekt og tolerance Støtter op om normer, holdninger og regler i dag- og fritidstilbudet Respekterer at dag- og fritidstilbud er tilbud for alle, og at den forskellighed, som deres barn møder her, er med til at udvikle evnen til at indgå i sociale fællesskaber 32 2 jf. Ballerup Kommunes ligestillingspolitik 33

18 06 At børn har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil 34 35

19 06 At børn har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil MÅL At børn tilegner sig viden om miljø, således at de udviser ansvarlighed for og bliver bevidste om at skabe et bæredygtigt miljø At børn oplever glæden ved at være i naturen og udvikler respekt for natur og miljø At børn tilegner sig viden om sundhed og udvikler gode sundhedsvaner At børn oplever accept af og forståelse for deres egen krop samt glæde ved fysisk udfoldelse POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer at børn i dag- og fritidstilbud har et sundt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel, udvikling og læring Sikrer at børn har adgang til udfordrende lege og bevægelsesaktiviteter Sikrer at mål og indsatser i Dogme 2000-samarbejdet kan opfyldes i dag- og fritidstilbud Sikrer at forebyggelse og sundhedsfremme for børn prioriteres højt i den samlede sundhedsindsats i Ballerup Kommune Sikrer mulighed for ombygning, renovering og vedligeholdelse af dag- og fritidstilbud, så de fremstår tidssvarende, hygiejniske og rene FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper, der sikrer et sundt miljø, og principper for, hvordan børn udvikler en sund livsstil Lederen sikrer at der udarbejdes Børnemiljøvurderinger i henhold til børnemiljølovgivningen, så forholdene i dag- og fritidstilbudene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige PÆDAGOGISK PERSONALE Er miljøbevidst og giver børn mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen og viser børnene, hvordan man passer på miljøet og naturen Sikrer at børn får erfaring med natur og naturfænomener og får mulighed for at være nysgerrige, undersøgende og eksperimenterende på dette felt Medvirker til at børn bliver bevidste om sammenhængen mellem krop, motion, kost og livskvalitet og bliver i stand til at handle derefter Iværksætter forskellige aktiviteter, hvor børn får mulighed for at udvikle motoriske kompetencer, styrke, udholdenhed og bevægelighed Skaber i samarbejde med forældre og sundhedsplejen betingelser, som styrker børnenes sundhed som fx ernæring, hygiejne og et aktivt liv i dag- og fritidstilbudet BØRN Passer på og udviser ansvarlighed over for miljøet og naturen Udviser nysgerrighed og undren omkring natur og miljø Spiser sund kost og er glade ved fysisk aktivitet Er aktive og bruger deres krop og udnytter dag- og fritidstilbudets muligheder for fysisk udfoldelse Har kendskab til hygiejne FORÆLDRE Tager ansvar for at barnet udvikler sunde livsstilsvaner og udvikler miljøbevidsthed Træffer sunde valg og er et godt eksempel i familien i forhold til børns kost og fysisk aktivitet 36 37

20 07 At børn bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne 38 39

21 07 At børn bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne MÅL At det pædagogiske personale i dag- og fritidstilbud er ansvarligt for at skabe kvalitet og udvikling i det pædagogiske arbejde At børn møder voksne, som giver dem mulighed for at tilegne sig viden og kompetencer til at mestre tilværelsen nu og senere i livet At børn oplever troværdige voksne med positive forventninger At børn møder pædagogisk personale, der i samarbejde med deres forældre forstår at kæde barnets forskellige verdener sammen til gavn for barnets trivsel og udvikling POLITIKERE, BØRN & UNGE Sikrer rammer for de professionelles efteruddannelse og udvikling af faglige og kompetencer med henblik på at sikre læring og udvikling for det enkelte barn Medvirker gennem tilsyn, udviklingsarbejde, rådgivning og supervision til at inspirere til udvikling og kvalitetssikring af den pædagogiske opgave FORÆLDRE- BESTYRELSER, SKOLEBESTYRELSER OG INSTITUTIONS- LEDERE Udarbejder principper for samarbejdet mellem personale og bestyrelse med udgangspunkt i de kommunale mål, indsatser og politikker Samarbejder om de pædagogiske principper og evaluering af det pædagogiske arbejde for at udvikle kvaliteten i dag- og fritidstilbudet Inddrager den samlede forældregruppe til dialog om det pædagogiske arbejde og implementeringen af kommunens mål og indsatser. Lederen sikrer, at der i samarbejde og igennem fælles refleksioner med personalet formuleres og planlægges pædagogiske mål og indsatser Lederen sikrer mulighed for, at medarbejderne tilegner sig nye udviklings- og læringskompetencer, herunder indsigt i ny forskning, evaluerings- og refleksionsmetoder PÆDAGOGISK PERSONALE Målretter og planlægger det pædagogiske arbejde i forhold til gældende lovgivning og Ballerup Kommunes politikker og retningslinier på området Iagttager, reflekterer, dokumenterer, analyserer og evaluerer det pædagogiske arbejde for at skabe de bedst mulige udviklings- og læringsbetingelser for det enkelte barn. Indgår i ligeværdige relationer til børn, forældre, kolleger og andre faggrupper Ser barnet på barnets egne præmisser og afstemmer sin egen adfærd herefter, uden dermed at fralægge sig det pædagogiske ansvar Samarbejder med forældrene og klarlægger forventningerne til hinanden for at sikre en forståelse for barnets hele liv og udvikling Forstår organisationen, personalet indgår i, og sin egen rolle i det samlede kommunale system BØRN Bidrager med egne erfaringer, oplevelser og viden Er åbne og modtagelige og desuden aktive medspillere i dag- og fritidstilbudets liv og virke FORÆLDRE Viser interesse for det pædagogiske arbejde og er med til at fortælle de gode historier om dag- og fritidstilbudet Tager initiativ til eller lader sig invitere til drøftelse af det enkelte barns trivsel og udvikling 40 41

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere