Brugervejledning Bruksanvisning Uživatelská příručka Používateľská príručka Használati útmutató Navodila za uporabo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Bruksanvisning Uživatelská příručka Používateľská príručka Használati útmutató Navodila za uporabo"

Transkript

1 English Deutsch Français DIGITAL KEYBOARD Español Português Owner s Manual Bedienungsanleitung Mode d emploi Manual de instrucciones Manual do Proprietário Manuale di istruzioni Gebruikershandleiding Podręcznik użytkownika Руководство пользователя Brugervejledning Bruksanvisning Uživatelská příručka Používateľská príručka Használati útmutató Navodila za uporabo Ръководство на потребителя Manualul proprietarului Lietotāja rokasgrāmata Vartotojo vadovas Kasutusjuhend Korisnički priručnik Kullanıcı el kitabı EN DE FR ES PT IT NL PL RU DA SV CS SK HU SL BG RO LV LT ET HR TR Italiano Nederlands Polski Русский Dansk Svenska Česky Slovenčina Magyar Slovenščina Български Română Latviski Lietuvių k. eesti keel Hrvatski Türkçe

2 2 PSR-F51

3 OBSERVERA! Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av. ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt også selvom der er slukket på apparatets afbryder. VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta. (standby) Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands) Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune. (battery) PSR-F51 3

4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER LÆS FORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN DU TAGER INSTRUMENTET I BRUG Opbevar denne brugervejledning et sikkert og praktisk sted til senere brug. AC-adapter ADVARSEL Denne AC-adapter er udelukkende designet til brug sammen med elektroniske Yamaha-musikinstrumenter. Den må ikke bruges til andre formål. Kun til indendørsbrug. Må ikke bruges i fugtige omgivelser. FORSIGTIG Sørg ved klargøringen for, at der er nem adgang til stikkontakten. Hvis der opstår problemer eller fejl, skal du omgående slukke vha. instrumentets strømkontakt og tage AC-adapteren ud af stikkontakten. Husk, at når AC-adapteren er sat i stikkontakten, så afgives der hele tiden små mængder elektricitet, selvom der er slukket for strømkontakten. Tag altid strømledningen ud af stikkontakten, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid. For PSR-F51 ADVARSEL Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald på grund af elektrisk stød, kortslutning, skader, brand eller andre farer. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: Strømforsyning/AC-adapter Anbring ikke strømledningen i nærheden af varmekilder, f.eks. varmeapparater eller radiatorer. Undgå desuden at bøje ledningen kraftigt eller på anden måde beskadige den eller at anbringe tunge ting på den. Instrumentet må kun tilsluttes den angivne korrekte netspænding. Den korrekte spænding er trykt på instrumentets navneskilt. Brug kun den specificerede adapter (på side 11). Brug af en forkert type adapter kan resultere i skade på instrumentet eller overophedning. Kontrollér stikket med jævne mellemrum, og fjern evt. ophobet støv og snavs. Må ikke åbnes Instrumentet indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Du må ikke åbne instrumentet, forsøge at afmontere de indvendige dele eller ændre dem på nogen måde. Hvis produktet ikke fungerer korrekt, skal du straks holde op med at bruge det og indlevere det til et autoriseret Yamaha-serviceværksted. Vand og fugt Udsæt ikke instrumentet for regn, og brug det ikke på fugtige eller våde steder. Anbring ikke beholdere, f.eks. vaser, flasker eller glas, med væske på instrumentet, der kan trænge ind i åbningerne, hvis det spildes. Hvis væske såsom vand trænger ind i instrumentet, skal du øjeblikkeligt slukke for strømmen og tage strømledningen ud af stikkontakten. Indlevér herefter instrumentet til eftersyn på et autoriseret Yamaha-serviceværksted. Isæt eller udtag aldrig stikket med våde hænder. Brandfare Anbring aldrig brændende genstande, f.eks. stearinlys, på enheden. Brændende genstande kan vælte og forårsage ildebrand. Batteri Følg nedenstående vigtige forholdsregler. Hvis de vender forkert, kan det medføre eksplosion, brand, overophedning eller batterilækage. - Forsøg ikke at ændre eller adskille batterierne. - Batterier må ikke brændes. - Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke er konstrueret til at blive opladet. - Opbevar batterierne på afstand af metalgenstande, f.eks. armbånd, hårnåle, mønter eller nøgler. - Brug kun den specificerede batteritype (på side 11). - Brug nye batterier, som alle er af samme type og model og er fremstillet af ssamme producent. - Kontrollér altid, at polerne vender korrekt, når der isættes batterier. - Når der ikke er mere strøm på batterierne, eller hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batterierne ud af instrumentet. - Følg vejledningen, der fulgte med batterierne, hvis der anvendes Ni-MHbatterier. Brug kun den specificerede oplader til opladning. Hold batterier uden for mindre børns rækkevidde, da de ved et uheld kan sluge dem. Hvis batterierne lækker, skal du undgå kontakt med den lækkede væske. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjne, mund eller hud, skal du straks skylle med vand og opsøge læge. Batterivæske virker ætsende og kan medføre synstab eller kemiske brandsår. Unormal funktion I tilfælde af et af følgende problemer skal du omgående slukke for instrumentet på afbryderen og tage stikket ud af stikkontakten. (Hvis du benytter batterier, skal du tage dem ud af instrumentet.) Indlever herefter enheden til eftersyn på et Yamaha-serviceværksted. - Netledningen eller stikket er flosset eller beskadiget. - Den udsender usædvanlige lugte eller røg. - Der er tabt genstande ned i instrumentet. - Lyden pludselig forsvinder under brugen af instrumentet. DMI-5 1/2 4 PSR-F51 Brugervejledning

5 FORSIGTIG Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for personskade på dig selv eller andre samt skade på instrumentet eller andre genstande. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: Strømforsyning/AC-adapter Tilslut ikke instrumentet via et fordelerstik, da det kan medføre forringet lydkvalitet eller overophedning af fordelerstikket. Tag aldrig fat om ledningen, når du tager stikket ud af instrumentet eller stikkontakten, men tag fat om selve stikket. Hvis du trækker i ledningen, kan den tage skade. Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr, eller hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid. Placering Instrumentet skal placeres, så det står stabilt og ikke kan vælte. Inden instrumentet flyttes, skal alle tilsluttede ledninger fjernes for at undgå at beskadige dem, eller at nogen falder over dem. Sørg for at placere produktet, så der er nem adgang til den stikkontakt, du vil bruge. Hvis der opstår problemer eller fejl, skal du omgående slukke for instrumentet på afbryderen og tage stikket ud af stikkontakten. Der afgives hele tiden små mængder elektricitet til produktet, selv om der er slukket for strømmen. Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Forbindelser Sluk for strømmen til andre elektroniske komponenter, før du slutter instrumentet til dem. Skru helt ned for lydstyrken for alle komponenter, før du tænder eller slukker for strømmen. Indstil lydstyrken for alle komponenter ved at skrue helt ned for dem og derefter gradvist hæve lydniveauerne, mens du spiller på instrumentet, indtil det ønskede lydniveau er nået. Retningslinjer for brug Stik ikke fingre eller hænder ind i sprækker på instrumentet. Stik aldrig papir, metalgenstande eller andre genstande ind i sprækker på panelet eller ind mellem tangenterne. Det kan resultere i, at du selv eller andre kommer til skade, beskadige instrumentet eller andre genstande eller resultere i funktionsfejl. Læn dig ikke med din fulde vægt op ad instrumentet, stil ikke tunge genstande på instrumentet, og tryk ikke for hårdt på knapperne, kontakterne eller stikkene. Brug ikke instrumentet/enheden eller hovedtelefonerne ved et højt eller ubehageligt lydniveau i længere tid, da det kan medføre permanente høreskader. Søg læge, hvis du oplever nedsat hørelse eller ringen for ørerne. Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes forkert brug af eller ændringer af instrumentet, eller data, der er gået tabt eller ødelagt. Sluk altid for strømmen, når instrumentet ikke er i brug. Selvom knappen [ ] (Standby/On) står på standby (skærmen er slukket), overføres der stadig små mængder elektricitet til instrumentet. Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid. Bortskaf brugte batterier i henhold til de regler, der gælder i din kommune. OBS! Følg altid nedenstående forskrifter for at undgå risiko for fejl/skade på produktet, data eller andre genstande. Brug og vedligeholdelse Brug ikke instrumentet i nærheden af fjernsyn, radio, stereoanlæg, mobiltelefoner eller andre elektriske apparater, da disse kan afgive støj. Når du bruger instrumentet sammen med applikationen på din iphone/ipad, anbefaler vi, at du indstiller "Airplane Mode" til "ON" på din iphone/ipad, så du undgår støj pga. kommunikation. Instrumentet må ikke udsættes for støv, vibrationer eller stærk kulde eller varme (det må f.eks. ikke placeres i direkte sollys, i nærheden af varmeapparater eller i en bil i dagtimerne), da der er risiko for at beskadige panelet og de indvendige komponenter eller for ustabil funktion. (Bekræftet driftstemperaturområde: 5 40 C eller F.) Anbring ikke genstande af vinyl, plast eller gummi på instrumentet, da de kan misfarve panelet eller klaviaturet. Rengør instrumentet med en blød, tør eller let fugtig klud. Brug ikke fortynder, opløsningsmidler, rengøringsmidler eller klude, der indeholder kemikalier. Oplysninger Om ophavsret Kopiering af kommercielt tilgængelige musikdata, herunder, men ikke begrænset til, MIDI-data og/eller lyddata er strengt forbudt, medmindre det kun er til privat brug. Dette produkt indeholder og anvender computerprogrammer og indhold, hvortil Yamaha har ophavsretten, eller hvortil Yamaha har licens til at bruge andres ophavsret. Sådant ophavsretligt beskyttet materiale omfatter, men er ikke begrænset til, al computersoftware, layouttypefiler, MIDI-filer, WAVE-data, noder til musik og lydoptagelser. Enhver uautoriseret brug af sådanne programmer og sådant indhold, som ikke kun er til privat brug, er forbudt i henhold til de relevante love. Enhver overtrædelse af ophavsret vil få juridiske konsekvenser. FORSØG IKKE AT FREMSTILLE, DISTRIBUERE ELLER ANVENDE ULOVLIGE KOPIER. Om funktioner/data, der følger med instrumentet Nogle af de forprogrammerede melodier er redigeret af hensyn til længde eller arrangement og er muligvis ikke helt identiske med originalerne. DMI-5 2/2 PSR-F51 Brugervejledning 5

6 Medfølgende tilbehør Brugervejledning (denne bog) AC-adapter *1 Arket Online Member Product Registration *2 Nodestativ *1: Medfølger muligvis ikke, alt efter hvor instrumentet købes. Spørg din Yamaha-forhandler. *2: Du skal bruge det PRODUCT ID (produkt-id), som findes på arket, når du udfylder registreringsformularen (User Registration form). Nodestativ Sæt nodestativet i hullerne som vist. Onlinemateriale (til Yamaha Online members) Song Book (findes kun på engelsk, fransk, tysk og spansk) Indeholder musiknoder til de forprogrammerede melodier (undtagen melodi 001) på dette instrument. Når du har gennemført registreringen som bruger på nedenstående websted, kan du hente nodehæftet gratis. Yamaha Online Member https://member.yamaha.com/myproduct/regist/ Du skal bruge det PRODUCT ID (produkt-id), som findes på arket "Online Member Product Registration", der er pakket sammen med denne vejledning, for at udfylde registreringsformularen (User Registration form). Om denne vejledning De illustrationer og displays, der er vist i denne brugervejledning, er beregnet til instruktion og kan være lidt forskellige fra de displays, der vises på instrumentet. iphone og ipad er varemærker tilhørende Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. Navne på virksomheder og produkter i denne brugervejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Fjern den transparente, beskyttende film, som blev klæbet på displayet på fabrikken, inden det blev leveret. Tilslutning af hovedtelefoner og eksternt lydudstyr (stikket PHONES/OUTPUT) Her kan du tilslutte et sæt stereohovedtelefoner med et phono-stik (stereomini), så du nemt kan lytte med. Højttalerne deaktiveres automatisk, når der tilsluttes noget i dette stik. Stikket PHONES/OUTPUT fungerer også som ekstern udgang. Stikket PHONES/OUTPUT kan forbindes med en keyboardforstærker, et stereoanlæg, en mixer, en båndoptager eller en anden lydenhed med linjeindgang, så instrumentets signal sendes til den pågældende enhed. FORSIGTIG Se afsnittene "Forbindelser" og "Retningslinjer for brug" under Sikkerhedsforskrifter. 6 PSR-F51 Brugervejledning

7 Krav til strømforsyning Instrumentet kan forsynes med strøm fra enten en AC-adapter eller batterier, men Yamaha anbefaler, at du bruger en AC-adapter, når det er muligt. En AC-adapter er et mere miljøvenligt alternativ end batterier og mindre ressourcekrævende. Brug af en AC-adapter 1 Kontrollér, at der er slukket for strømmen til instrumentet. ADVARSEL Brug den angivne adapter (se "Specifikationer" på side 11). Brug af en forkert type adapter kan resultere i skade på enheden eller overophedning. 2 Slut AC-adapteren til strømforsyningsstikket. 3 Sæt AC-adapteren i stikkontakten. 2 ADVARSEL Sørg for, at stikket sidder i AC-adapteren. Hvis du bruger stikket alene, kan det forårsage elektrisk stød eller brand. Berør aldrig metalområdet, når du sætter stikket i. Sørg også for, at der ikke er støv mellem AC-adapteren og stikket, da det kan forårsage elektrisk stød, kortslutning eller beskadigelse. Brug af batterier ADVARSEL Se afsnittet "Batteri" under Sikkerhedsforskrifter. Isætning af batterierne 1 Kontrollér, at der er slukket for strømmen til instrumentet. 2 Fjern dækslet fra batterirummet, som findes på instrumentets bundplade. FORSIGTIG AC-adapter Stikkontakt Når du bruger en strømadapter, afgives der hele tiden små mængder elektricitet til instrumentet, selv om strømmen er slukket. Tag altid AC-adapteren ud af stikkontakten, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid. Bemærkning vedrørende AC-adapteren Alt efter område kan det være nødvendigt at bruge en AC-adapter med et aftageligt stik. I det område skal du følge angivelserne nedenfor af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis stikket fjernes fra AC-adapteren ved en fejltagelse Skub stikket på plads uden at berøre metalområdet som vist nedenfor, og skub det derefter helt ind, indtil du hører et klik. 3 3 Isæt seks nye alkaliske 1,5 V-batterier, størrelse "AA" eller genopladelige 1,2 V-Ni-MH-batterier (anbefales). Sørg for, at batterierne vender rigtigt (se polangivelserne i batterirummet). 4 Monter batterirummets dæksel igen, og kontroller, at det sidder korrekt. Skub stikket ind som vist. Udformningen af stikket kan afvige lokalt. PSR-F51 Brugervejledning 7

8 Klargøring Se først afsnittet Krav til strømforsyning (side 7), hvor du finder vigtige instruktioner vedrørende brug af instrumentet med vekselstrøm eller batterier. Tryk på knappen [ ] (STANDBY/ON) for at tænde for strømmen. Tryk på knappen igen for at sætte instrumentet på standby. Indstilling af volumen Brug knapperne MASTER VOLUME [+]/[-] til at justere instrumentets lydniveau. Tryk på begge knapper samtidig for at gendanne standardværdien. Funktioner I funktionerne finder du forskellige "skjulte" detaljerede instrumentindstillinger. (Se side 10.) Melodier (nr ) Melodierne viser instrumentets muligheder med 30 særligt indspillede stykker du kan spille sammen med dem og øve dig eller blot lytte til dem. * Melodierne afspilles gentagne gange efter hinanden, indtil de stoppes manuelt. Tryk på knappen [SONG/STYLE] for at vælge en melodi, og brug derefter talknapperne eller knapperne [+]/[-]. Brug listen på panelet som hurtig reference, når du skal vælge en melodi. Du afspiller melodien ved at trykke på knappen [START/STOP], og du stopper den ved at trykke på knappen igen. Du kan gøre følgende med melodierne: Sætte en melodi på pause under afspilning. Tryk på knappen [PAUSE/AUTO FILL], mens melodien afspilles. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen. Slå lyden fra for melodisporet, så du selv kan spille eller øve dig på melodien. Tryk blot på knappen [MUTE], og begynd afspilningen af melodien. Bruge lyden OTS (One Touch Setting) (side 9). Bruge funktionen Sync Start (side 10). Ændring af tempo Dette påvirker både afspilning af melodi/stilart og metronomhastigheden. Tryk på knappen [TEMPO/TAP], og brug derefter talknapperne eller knapperne [+] og [-], mens "tep" eller den aktuelle tempoværdi vises. Tastning af et tempo tastestart Du kan starte en stilart eller en melodi i en ønsket hastighed ved blot at taste tempoet med knappen [TEMPO/TAP]. Tryk på knappen fire gange for taktarter i 4 (f.eks. 4/4) og tre gange for taktarter i 3 (f.eks. 3/4). Talknapper Brug talknapperne til at vælge en lyd, stilart eller melodi direkte. Hvis du f.eks. vil vælge lyd 003, skal du trykke på knappen [VOICE] og derefter knapperne 0, 0, 3 efter hinanden. Knapperne [+]/[-] Brug disse knapper til at flytte op [+] eller ned [-] i værdierne. Hvis du holder en af knapperne nede, øges eller mindskes værdien i henhold hertil. Hvis du vil gendanne standardværdien for en indstilling, skal du trykke på begge knapper samtidig. 8 PSR-F51 Brugervejledning

9 Stilarter (nr ) Stilarterne gør dit spil mere spændende og giver dig et autentisk, automatisk akkompagnement i en lang række musikgenrer. Spil blot akkorder (eller endda akkorder med en enkelt tone) med venstre hånd, og nyd et fuldt akkompagnement fra dit backingband! Tryk på knappen [SONG/STYLE] for at vælge en stilart, og brug derefter talknapperne eller knapperne [+]/[-]. Brug listen på panelet som hurtig reference, når du skal vælge en stilart. Du starter stilarten ved at trykke på knappen [START/STOP], og du stopper den ved at trykke på knappen igen. Afspilning af stilarterne For at afspille en stilart korrekt og høre akkompagnementet, skal du spille akkorder i klaviaturets venstre side eller akkompagnementsstykket (tangenterne C1-F#2), mens rytmen afspilles. Laveste tangent Akkompagnementsstykke Prøv at spille forskellige akkorder med venstre hånd, mens du spiller en melodi over akkompagnementet med højre hånd. * Hvis du vælger en af stilarterne i kategorien PIANIST, som ikke har en rytmestemme, høres der ingen lyd, når du trykker på knappen [START/STOP]. Spil i det tilfælde en akkord i akkompagnementssstykket på klaviaturet for at afspille andre akkompagnementstemmer. Du kan gøre følgende med stilarterne: Spille auto fills for at gøre dit spil mere rytmisk spændende. Tryk på knappen [PAUSE/AUTO FILL], mens der afspilles en stilart. Slå den instrumentale baggrund for stilarten fra, og kun spille rytmen. Tryk på knappen [MUTE], mens der afspilles en stilart. Dette gør det også muligt for dig at spille på hele klaviaturets område, mens der spilles trommer/percussion. Tryk på knappen [MUTE] igen for at gendanne fuld afspilning af stilarter, og spil en akkord i klaviaturets autoakkompagnementsstykke. Starte stilarten, så snart du spiller en akkord i akkompagnementsstykket (eller trykker på en hvilken som helst tangent, når lyden er slået fra) på klaviaturet. Det gør du ved at slå synkroniseret start til (side 10). Bruge lyden OTS (One Touch Setting). Lyde Lydene er hjertet i PSR-F51 og gør det muligt for dig at spille over 120 realistiske instrumentlyde fra klaviaturet. Tryk på knappen [VOICE] for at vælge en lyd, og brug derefter talknapperne eller knapperne [+]/[-]. Brug listen på panelet som hurtig reference, når du skal vælge en lyd. Display Melodi/stilart Lyd Denne prik lyser for at angive et melodi- eller stilartsnummer. Du kan gøre følgende med lydene: Vælge dobbeltlyd, hvis du vil spille to lyde i et lag (lydene ) Vælge splitlyd, hvis du vil spille forskellige lyde fra bestemte klaviatursektioner (lydene ) * Når du har valgt en dobbelt- eller splitlyd, kan der opstå uventede resultater i lydene og lydområderne osv. i de to sektioner, hvis funktionen Duo er slået til. Vælge lyden OTS (One Touch Setting) (lyd 000.) Når denne aktiveres, og du vælger en stilart eller en melodi, vælger instrumentet automatisk den mest velegnede lyd til afspilning sammen med den pågældende stilart eller melodi. Vælg en anden lyd for at slå denne funktion fra. Denne prik lyser for at angive et lydnummer. PSR-F51 Brugervejledning 9

10 Funktionerne Disse detaljerede indstillinger giver ekstra fordele og en forbedret betjening. Hvis du vil bruge funktionerne, skal du holde knappen [FUNCTION] nede og samtidig trykke på den relevante tangent på klaviaturet som angivet. Brug knapperne [+] og [-] for at ændre værdien eller standardtangenten for at aktivere standardværdien (angivet med en understregning). Transponering/stemning TRANSPOSE Ændrer instrumentets tonehøjde i halvtonetrin, hvis du vil spille i forskellige tonearter. Område: TUNING Finjusterer instrumentets tonehøjde i trin på 0,2 Hz, hvis du skal stemme det i forhold til andre instrumenter. Indstillinger: 427,0 440,0 453,0 Hz ( ) * Displayangivelsen er vist i parentes. Spil SUSTAIN Når denne funktion er slået til, har de lyde, der spilles på klaviaturet, en lang efterklang. Indstillinger: On/Off (Son/SoF) DUO Når denne funktion er slået til, opdeles klaviaturet i to stykker (C1 F#3 og G3 C6) med samme lyd og område. Brug denne, når du spiller eller øver dig med en anden person. Indstillinger: On/Off (don/dof) Standard Standard Standard Standard Metronom/Volumen/Synkroniseret start METRONOME ON/OFF Metronomen spiller en jævn kliklyd, som hjælper dig med at holde takten, når du øver dig. Ændr tempoet med tempostyring (side 8). Indstillinger: On/Off METRONOME-taktslag Indstiller antallet af taktslag (klik) i en takt. Indstil den til 4, hvis taktarten er 4/4 og 3, hvis den er 3/4. Indstillinger: SONG/STYLE/METRONOME VOLUME Justerer volumen for stilarts-/melodi-/metronomlyden, så du kan justerer balancen mellem de pågældende lyde og klaverlyden. Indstillinger: SYNC START On/Off Gør det muligt at starte stilarten eller melodien ved at spille en akkord eller trykke på en tangent (side 9). Indstillinger: On/Off * Når indstillingen er aktiveret, blinker den aktuelle displayangivelse. Hjælpeprogram BATTERY TYPE Ændrer den batteritype, der bruges. Husk at ændre denne indstilling, så den svarer til de batterier, du bruger. Indstillinger: Alkaline/Manganese (AL) eller Rechargeable (nl) AUTO POWER OFF Ændrer den tid, der forløber, før der automatisk slukkes for strømmen. Hvis du slår indstillingen fra, deaktiveres funktionen. Indstillinger: Off/5/10/15/30/60/ 120 min. Sikkerhedskopiering Parametre for sikkerhedskopiering Følgende indstillinger bevares, også selvom der slukkes for strømmen. Master Volume Level, Auto Power Off setting, Tuning, Sustain On/off, Battery Select Initialisering Denne handling initialiserer sikkerhedskopidataene. Tænd for strømmen ved at trykke på knappen [ ] (Standby/On), mens du holder den højeste hvide tangent på klaviaturet nede. 10 PSR-F51 Brugervejledning

11 Specifikationer Dimensioner (B x D x H) Vægt Klaviatur Display Lyde 940 x 306 x 109 mm 3,4 kg (eksklusive batterier) 61 tangenter i standardstørrelse LED-display Polyfoni: 32 noder Forprogrammerede: 120 Forprogrammerede: 114 Styring af stilarter: Hoved/fill in Akkompagnementsstilarter Melodier Forprogrammerede: 30 Tilslutningsmuligheder MINI PHONES/OUTPUT, DC IN Forstærkere 2,5 W + 2,5 W Højttalere 8 cm 2 Strømforsyning Strømforbrug Funktion til automatisk slukning AC-adapter: PA-130 Batterier: Seks alkaliske "AA"-batterier (1,5 V), brunstensbatterier (1,2 V), genopladelige Ni-MH-batterier eller tilsvarende 6 W (ved brug af AC-adapter PA-130) Ja Medfølgende tilbehør Ekstraudstyr Brugervejledning AC-adapter: PA-130 eller tilsvarende * Medfølger muligvis ikke, alt efter hvor instrumentet købes. Spørg din Yamahaforhandler. Nodestativ Online Member Product Registration AC-adapter: PA-130 eller tilsvarende Hovedtelefoner (HPH-50/HPH-100/ HPH-150) * Indholdet af denne vejledning gælder de seneste specifikationer på tidspunktet for trykningen. Da Yamaha løbende forbedrer sine produkter, gælder specifikationerne i denne vejledning muligvis ikke for netop dit produkt. Du finder den seneste vejledning på Yamahas websted, hvorfra den kan downloades. Da specifikationer, udstyr og tilbehør, der sælges særskilt, ikke nødvendigvis er ens i alle lande, bør du forhøre dig hos din Yamaha-forhandler. Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. Aflever gamle produkter og brugte batterier på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt behandling, genindvinding og genbrug i henhold til lokal lovgivning og direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe disse produkter og batterier på korrekt vis er du med til at spare værdifulde ressourcer og forebygge eventuelle skadelige virkninger på menneskers helbred og miljøet, der ellers kunne opstå som følge af forkert affaldsbehandling. Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier ved at kontakte dine lokale myndigheder, de kommunale renovationsmyndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet. [For erhvervsbrugere i EU] Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og/eller elektronisk udstyr. [Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU] Disse symboler har kun gyldighed i EU. Kontakt dine lokale myndigheder eller din forhandler, og spørg efter den korrekte bortskaffelsesmetode. Bemærkning vedrørende batterisymbolet (de to nederste symboleksempler): Dette symbol kan blive brugt i sammenhæng med et kemisk symbol. I dette tilfælde skal det overholde de krav, der er angivet i direktivet for det pågældende kemikalie. (weee_battery_eu_da_01) Modelnummeret, serienummeret, strømkrav osv. er angivet på eller i nærheden af navneskiltet på undersiden af enheden. Du skal notere dette serienummer nedenfor og gemme denne vejledning som et købsbevis og et middel til identifikation i tilfælde af tyveri. Modelnr. Serienr. (bottom_da_01) PSR-F51 Brugervejledning 11

12 Voice List / Voice-Liste / Liste des sonorités / Lista de voces / Lista de vozes / Elenco delle voci / Voicelijst / Tabela brzmień / Список тембров / Liste over lyde / Lista över ljud / Seznam rejstříků / Zoznam hlasov / Hangszínek listája / Seznam zvokov / Списък с тонове / Listă Voci / Skaņu saraksts / Garsų sąrašas / Helide loend / Popis zvukova / Ses Listesi Voice No. Voice Name PIANO 1 Grand Piano 2 Bright Piano 3 Honky-tonk Piano 4 Harpsichord E.PIANO 5 Electric Piano 1 6 Electric Piano 2 7 Electric Grand ORGAN 8 Drawbar Organ 9 Percussive Organ 10 Rock Organ 11 Pipe Organ 12 Reed Organ ACCORDION 13 Accordion 14 Tango Accordion 15 Harmonica GUITAR 16 Nylon Guitar 17 Steel Guitar 18 12Strings Guitar 19 Jazz Guitar 20 Clean Guitar 21 Muted Guitar 22 Overdriven Guitar 23 Distortion Guitar 24 Ukulele BASS 25 Acoustic Bass 26 Finger Bass 27 Pick Bass 28 Fretless Bass 29 Slap Bass 30 Synth Bass STRINGS 31 Strings 1 32 Strings 2 33 Synth Strings 34 Pizzicato Strings 35 Violin 36 Viola 37 Cello 38 Contrabass 39 Orchestral Harp Voice No. Voice Name WOODWIND 40 Flute 41 Piccolo 42 Recorder 43 Oboe 44 Clarinet 45 Bassoon SAXOPHONE 46 Tenor Sax 47 Alto Sax 48 Soprano Sax 49 Baritone Sax BRASS 50 Brass Section 51 Trumpet 52 Trombone 53 French Horn 54 Tuba 55 Synth Brass PERCUSSION 56 Vibraphone 57 Marimba 58 Celesta 59 Timpani SYNTH 60 Square Lead 61 Sawtooth Lead 62 Bass & Lead 63 New Age Pad 64 Warm Pad 65 Halo Pad 66 Crystal 67 Brightness WORLD 68 Pan Flute 69 Ocarina 70 Banjo 71 Kalimba 72 Bagpipe 73 Dulcimer 1 74 Dulcimer 2 75 Harmonium 1 (Single Reed) 76 Harmonium 2 (Double Reed) 77 Harmonium 3 (Triple Reed) 78 Sitar 79 Detuned Sitar Voice No. Voice Name 80 Shehnai 81 Tabla 82 Indian Kit 83 Oud 84 Rabab 85 Kanoon 86 Arabic Kit 87 Er Hu 88 Yang Chin 89 Koto DRUM KITS 90 Standard Kit 91 Brush Kit 92 Dance Kit DUAL 93 Octave Piano 94 Piano & Strings 95 Piano Pad 96 E.Piano Pad 97 Octave Harpsichord 98 Full Organ 99 Octave Strings 100 Octave Pizzicato 101 Strings & Flute 102 Strings Pad 103 Flute & Clarinet 104 Oboe & Bassoon 105 Alto Sax & Tenor Sax 106 Octave Brass 107 Power Brass 108 Jazz Section 109 Orchestra Tutti 110 Trumpet & Trombone 111 Fat Lead 112 Bell Mixture 113 Bell Pad SPLIT 114 Piano / A.Bass 115 E.Piano / E. Bass 116 Brass / Tuba 117 Trumpet / Trombone 118 Flute / Oboe / Clarinet / Bassoon 119 Soprano / Alto / Tenor / Baritone Sax 120 Trumpet / Horn / Trombone / Tuba 12 PSR-F51

13 Drum Kit List / Drum-Kit-Liste / Liste des kits de batterie / Lista de juegos de batería / Lista do conjunto de percussão / Elenco dei kit di batteria / Lijst met drumkits / Tabela zestawów perkusyjnych / Список наборов ударных / Liste over trommesæt / Lista över trumset / Seznam bicích sad / Zoznam bicích nástrojov / Dobkészletek listája / Seznam bobnov / Списък на набор от ударни инструменти / Listă Seturi de tobe / Bungu komplektu saraksts / Mušamųjų rinkinio sąrašas / Trummikomplektide loend / Popis kompleta bubnjeva / Davul Seti Listesi : Same as Standard Kit. C1 C#1 D1 D#1 E1 F1 F#1 G1 G#1 A1 A#1 B1 C2 C#2 D2 D#2 E2 F2 F#2 G2 G#2 A2 A#2 B2 C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 C6 No. 90 No. 91 No. 92 No. 86 No. 82 Standard Kit Brush Kit Dance Kit Arabic Kit Indian Kit C 1 Finger Snap Khaligi Clap 1 Baya ge C# 1 Brush Tap Zarb Back mf Baya ke D 1 Brush Swirl Khaligi Clap 2 Baya ghe D# 1 Brush Slap Arabic Zalgouta Close Baya ka E 1 Brush Tap Swirl Reverse Cymbal Arabic Hand Clap Tabla na F 1 Snare Roll Tabel Tak 1 Tabla tin F# 1 Castanet Sagat 1 Tablabaya dha G 1 Snare Soft Brush Slap 2 AnSD Snappy Tabel Dom Dhol 1 Open G# 1 Surdo Open Sagat 2 Dhol 1 Slap A 1 Kick Soft Kick 3 Tabel Tak 2 Dhol 1 Mute A# 1 Open Rim Shot Open Rim Shot Light AnSD OpenRim Sagat 3 Dhol 1 Open Slap B 1 Kick Tight AnBD Dance-2 Riq Tik 3 Dhol 1 Roll C 2 Kick Kick Jazz AnBD Dance-3 Riq Tik 2 Dandia Short C# 2 Side Stick Stick Light Analog Side Stick Riq Tik Hard 1 Dandia Long D 2 Snare Brush Slap 3 AnSD Q Riq Tik 1 Chutki D# 2 Hand Clap Riq Tik Hard 2 Chipri E 2 Snare Tight Brush Tap 2 Snare Dry Riq Tik Hard 3 Khanjira Open F 2 Floor Tom L Tom Brush 1 Tom Analog 1 Riq Tish Khanjira Slap F# 2 Hi-Hat Closed Hi-Hat Closed Analog 3 Riq Snouj 2 Khanjira Mute G 2 Floor Tom H Tom Brush 2 Tom Analog 2 Riq Roll Khanjira Bendup G# 2 Hi-Hat Pedal Hi-Hat Closed Analog 4 Riq Snouj 1 Khanjira Benddown A 2 Low Tom Tom Brush 3 Tom Analog 3 Riq Sak Dholak 1 Open A# 2 Hi-Hat Open Hi-Hat Open Analog 2 Riq Snouj 3 Dholak 1 Mute B 2 Mid Tom L Tom Brush 4 Tom Analog 4 Riq Snouj 4 Dholak 1 Slap C 3 Mid Tom H Tom Brush 5 Tom Analog 5 Riq Tak 1 Dhol 2 Open C# 3 Crash Cymbal 1 Crash Analog Riq Brass 1 Dhol 2 Slap D 3 High Tom Tom Brush 6 Tom Analog 6 Riq Tak 2 Dhol 2 Rim D# 3 Ride Cymbal 1 Riq Brass 2 Hand Clap E 3 Chinese Cymbal Riq Dom Mridangam din F 3 Ride Cymbal Cup Zarb Tom f Mridangam ki F# 3 Tambourine Katem Dom Mridangam ta G 3 Splash Cymbal Katem Sak 1 Dafli Open G# 3 Cowbell Katem Tak 1 Dafli Slap A 3 Crash Cymbal 2 Katem Sak 2 Dafli Rim A# 3 Vibraslap Katem Tak 2 Chimta Normal B 3 Ride Cymbal 2 Daholla Sak 2 Chimta Ring C 4 Bongo H Daholla Sak 1 Dholki Hi Open C# 4 Bongo L Daholla Tak 1 Dholki Hi Mute D 4 Conga H Mute Conga Analog H Daholla Dom Dholki Lo Open D# 4 Conga H Open Conga Analog M Daholla Tak 2 Dholki Hi Slap E 4 Conga L Conga Analog L Zarb Eshareh Dholki Lo Slide F 4 Timbale H Tablah Dom 2 Dholak 2 Open F# 4 Timbale L Tablah Roll of Edge Dholak 2 Slide G 4 Agogo H Tablah Tak Finger 4 Dholak 2 Rim 1 G# 4 Agogo L Tablah Tak Trill 1 Dholak 2 Rim 2 A 4 Cabasa Tablah Tak Finger 3 Dholak 2 Ring A# 4 Maracas Tablah Tak Trill 2 Jhanji Open B 4 Metronome Click Zarb Wipping Dholak 2 Slap C 5 Metronome Bell Tablah Tak Finger 1 Mondira Open C# 5 Guiro Short Tablah Tik 2 Mondira Close D 5 Guiro Long Tablah Tik 4 Tabla C D# 5 Claves Tablah Tik 3 Tabla F E 5 Wood Block H Tablah Tik 1 Tabla G F 5 Wood Block L Tablah Tak 3 Tabla B F# 5 Scratch H Scratch H 2 Tablah Tak 1 Khomokh Normal G 5 Scratch L Scratch L 2 Tablah Tak 4 Duff Open G# 5 Triangle Mute Tablah Tak 2 Hatheli Long A 5 Triangle Open Tablah Sak 2 Hatheli Short A# 5 Shaker Tablah Tremolo Thavil Slap B 5 Jingle Bells Tablah Sak 1 Thavil Mute C 6 Bell Tree Tablah Dom 1 Khartaal PSR-F51 13

14 Style List / Style-Liste / Liste des styles / Lista de estilos / Lista de estilos / Elenco degli stili / Stijllijst / Tabela stylów / Список стилей / Liste over stilarter / Lista över kompstilar / Seznam stylů / Zoznam štýlov / Stílusok listája / Seznam slogov / Списък със стилове / Listă Stiluri / Stilu saraksts / Stilių sąrašas / Stiilide loend / Popis stilova / Stil Listesi Style No. Style Name Pop & Rock 101 8BeatModern sGuitarPop s8Beat 104 8Beat 105 OffBeat sRock 107 HardRock 108 RockShuffle 109 8BeatRock Beat 111 PopShuffle 112 GuitarPop BtUptempo 114 KoolShuffle 115 HipHopLight Ballad 116 PianoBallad 117 6/8ModernEP 118 6/8SlowRock 119 OrganBallad 120 PopBallad BeatBallad Dance&Disco 122 EuroTrance 123 Ibiza 124 SwingHouse 125 Clubdance 126 ClubLatin 127 Garage 128 TechnoParty 129 HipHopGroove sDisco 131 LatinDisco 132 SaturdayNight 133 DiscoHands Swing&Jazz 134 BigBandFast 135 JazzBallad 136 JazzClub 137 Swing1 138 Swing2 139 Five/Four 140 Dixieland 141 Ragtime Style No. Style Name R&B 142 Soul 143 DetroitPop 144 6/8Soul 145 CrocoTwist 146 Rock&Roll 147 ComboBoogie 148 6/8Blues Country 149 CountryPop 150 CountrySwing 151 Country2/4 152 Bluegrass Ballroom 153 VienneseWaltz 154 EnglishWaltz 155 Slowfox 156 Foxtrot 157 Quickstep 158 Tango 159 Pasodoble 160 Samba 161 ChaChaCha 162 Rumba 163 Jive Trad & Waltz 164 March 165 6/8March 166 PolkaPop 167 Tarantella 168 Showtune 169 ChristmasSwing 170 ChristmasWaltz 171 ScottishReel 172 Waltz 173 SwingWaltz 174 JazzWaltz 175 CountryWaltz 176 Musette World 177 BrazilianSamba 178 BossaNova 179 Forro 180 Sertanejo 181 Mambo Style No. Style Name 182 Salsa 183 Beguine 184 Reggae 185 Tijuana 186 Duranguense 187 CumbiaGrupera 188 Joropo 189 Parranda 190 ModernDangdut 191 Keroncong 192 Bhajan 193 BollyMix 194 IndianPop 195 HindBallad 196 IndyWaltz 197 Bhangra 198 Kerala 199 Rajasthan 200 Dandiya 201 Qawwali 202 Saeidy 203 WehdaSaghira 204 Laff 205 IranianElec 206 Emarati Pianist 207 Stride 208 PianoSwing 209 Arpeggio 210 Habanera 211 SlowRock 212 8BeatPianoBallad 213 6/8PianoMarch 214 PianoWaltz 14 PSR-F51

15 Song List / Song-Liste / Liste des morceaux / Lista de canciones / Lista de músicas / Elenco delle song / Songlijst / Tabela utworów / Список композиций / Liste over melodier / Lista över Songer / Seznam skladeb / Zoznam skladieb / Zenedarabok listája / Seznam pesmi / Списък с песни / Listă Cântece / Dziesmu saraksts / Kūrinių sąrašas / Lugude loend / Popis skladbi / Şarkı Listesi Category Song No. Song Name Composer DEMO 1 Demo Original 2 Danse des Mirlitons from The Nutcracker P.I. Tchaikovsky 3 Orphée aux Enfers Ouverture J. Offenbach ORCHESTRA 4 Slavonic Dances No.10 A. Dvořák 5 Méditation (Thaïs) J. Massenet 6 Frühlingslied F. Mendelssohn 7 The Surprise Symphony F.J. Haydn 8 La Candeur J.F.Burgmüller 9 Arabesque J.F.Burgmüller 10 Pastorale J.F.Burgmüller 11 Innocence J.F.Burgmüller 12 Etude op.10-3 Chanson de l'adieu F.Chopin PIANIST 13 Valse op.64-1 Petit Chien F.Chopin 14 Menuett L. Boccherini 15 Moments Musicaux op.94-3 F. Schubert 16 Prelude (Wohltemperierte Klavier 1-1) J.S. Bach 17 La Viollette L.Streabbog 18 Für Elise L.v. Beethoven 19 America the Beautiful S.A. Ward 20 Londonderry Air Traditional 21 Wenn ich ein Vöglein wär? Traditional TRADITIONAL 22 Die Lorelei F. Silcher 23 Turkey in the Straw Traditional 24 Muss i denn F. Silcher 25 To a Wild Rose E.A. MacDowell 26 We Wish You A Merry Christmas (DUET) Traditional 27 Ten Little Indians (DUET) Traditional DUET 28 Twinkle Twinkle Little Star (DUET) Traditional 29 The Cuckoo (DUET) Traditional 30 O du lieber Augustin (DUET) Traditional PSR-F51 15

16 M E M O 16 PSR-F51

17 M E M O PSR-F51 17

18 18 PSR-F51

19 For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below. NORTH AMERICA CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1, Canada Tel: U.S.A. Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, U.S.A. Tel: CENTRAL & SOUTH AMERICA MEXICO Yamaha de México, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México, D.F., C.P Tel: BRAZIL Yamaha Musical do Brasil Ltda. Rua Fidêncio Ramos, 302 Cj 52 e 54 Torre B Vila Olímpia CEP São Paulo/SP, Brazil Tel: ARGENTINA Yamaha Music Latin America, S.A., Sucursal Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte, Madero Este-C1107CEK, Buenos Aires, Argentina Tel: VENEZUELA Yamaha Musical de Venezuela, C.A. AV. Manzanares, C.C. Manzanares Plaza, Piso 4, Oficina 0401, Baruta, Caracas, Venezuela Tel: PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES Yamaha Music Latin America, S.A. Edif. Torre Banco General, F7, Urb. Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Panama, P.O.Box , Panama, Rep.de Panama Tel: EUROPE THE UNITED KINGDOM/IRELAND Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, U.K. Tel: GERMANY Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, Rellingen, Germany Tel: SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen, Branch Switzerland in Zürich Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: AUSTRIA Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria Tel: CZECH REPUBLIC/HUNGARY/ ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria Tel: POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ ESTONIA Yamaha Music Europe GmbH Sp.z o.o. Oddzial w Polsce ul. Wrotkowa 14, Warsaw, Poland Tel: BULGARIA Dinacord Bulgaria LTD. Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa 1528 Sofia, Bulgaria Tel: MALTA Olimpus Music Ltd. Valletta Road, Mosta MST9010, Malta Tel: NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG Yamaha Music Europe, Branch Benelux Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: FRANCE Yamaha Music Europe 7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest, Croissy-Beaubourg, France Tel: ITALY Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy Viale Italia 88, 20020, Lainate (Milano), Italy Tel: SPAIN/PORTUGAL Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España Ctra. de la Coruna km. 17,200, Las Rozas de Madrid, Spain Tel: GREECE Philippos Nakas S.A. The Music House 19th klm. Leof. Lavriou Peania Attiki, Greece Tel: SWEDEN Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia JA Wettergrensgata 1, Göteborg, Sweden Tel: DENMARK Yamaha Music Denmark, Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark Tel: FINLAND F-Musiikki Oy Antaksentie 4 FI Vantaa, Finland Tel: +358 (0) NORWAY Yamaha Music Europe GmbH Germany - Norwegian Branch Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway Tel: ICELAND Hljodfaerahusid Ehf. Sidumula 20 IS-108 Reykjavik, Iceland Tel: CROATIA Euro Unit D.O.O. Slakovec Nedelisce Tel: RUSSIA Yamaha Music (Russia) LLC. Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, , Russia Tel: OTHER EUROPEAN COUNTRIES Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, Rellingen, Germany Tel: AFRICA Yamaha Music Gulf FZE JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: MIDDLE EAST TURKEY Yamaha Music Europe GmbH Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi Maslak Meydan Sodak, Spring Giz Plaza Bagimsiz Böl. No:3, Sariyer Istanbul, Turkey Tel: CYPRUS Nakas Music Cyprus Ltd. Nikis Ave 2k 1086 Nicosia Tel: Major Music Center 21 Ali Riza Ave. Ortakoy P.O.Box 475 Nicosia, Cyprus Tel: (392) OTHER COUNTRIES Yamaha Music Gulf FZE JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: ASIA THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai, China Tel: HONG KONG Tom Lee Music Co., Ltd. 11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: INDIA Yamaha Music India Private Limited Spazedge Building, Ground Floor, Tower A, Sector-47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon , Haryana, India Tel: INDONESIA PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: KOREA Yamaha Music Korea Ltd. 8F, Dongsung Bldg. 21, Teheran-ro 87-gil, Gangnam-gu, Seoul, , Korea Tel: MALAYSIA Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd. No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: SINGAPORE Yamaha Music (Asia) Private Limited Block 202 Hougang Street 21, #02-00, Singapore , Singapore Tel: TAIWAN Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd. 2F., No.1, Yuandong Rd. Banqiao Dist. New Taipei City 22063, Taiwan, R.O.C. Tel: THAILAND Siam Music Yamaha Co., Ltd. 3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: VIETNAM Yamaha Music Vietnam Company Limited 15th Floor, Nam A Bank Tower, Cach Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: OTHER ASIAN COUNTRIES OCEANIA AUSTRALIA Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, VIC 3006, Australia Tel: NEW ZEALAND Music Works LTD P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, New Zealand Tel: COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN DMI13 HEAD OFFICE: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, Japan

20 Yamaha Global Site Yamaha Downloads Manual Development Department 2016 Yamaha Corporation Published 05/2016 PO-A0 ZV13460

Manualul proprietarului Lietotāja rokasgrāmata Vartotojo vadovas Kasutusjuhend Korisnički priručnik Kullanıcı el kitabı DIGITAL KEYBOARD.

Manualul proprietarului Lietotāja rokasgrāmata Vartotojo vadovas Kasutusjuhend Korisnički priručnik Kullanıcı el kitabı DIGITAL KEYBOARD. English Deutsch DIGITAL KEYBOARD Français Español Owner s Manual Bedienungsanleitung Mode d emploi Manual de instrucciones Manual do Proprietário Manuale di istruzioni Gebruikershandleiding Podręcznik

Læs mere

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

SIKKERHEDSFORSKRIFTER SIKKERHEDSFORSKRIFTER LÆS FORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN DU TAGER ENHEDEN I BRUG Vedrørende AC-adapteren ADVARSEL Denne AC-adapter er udelukkende designet til brug sammen med Yamaha/Steinberg-enheder. Den

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD BRUGER MANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volume indstillinger 32-level tempo kontrol Optag / afspil /

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DS1155. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  DS1155. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS1155 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din docking-højttaler

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com K3695 Stride-to-Ride Learning Walker Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Maks. vægt: 19 kg. Til børn fra 9 måneder til 3 år. Der skal bruges tre AA -batterier

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Question? Contact Philips DS3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning CLP- 525

Brugervejledning CLP- 525 Brugervejledning CLP- 525 Oplysninger om samling af klaviaturstativet findes i instruktionerne sidst i denne brugervejledning. DA 2 CLP-525 Brugervejledning Modelnummeret, serienummeret, strømkrav osv.

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Brugervejledning DIGITAL KEYBOARD. Klargøring. Kvikguide

Brugervejledning DIGITAL KEYBOARD. Klargøring. Kvikguide DIGITAL KEYBOARD Klargøring Brugervejledning Sådan bruges denne vejledning Før du tager PSR-E323/YPT-320 i brug, skal du læse afsnittet "SIKKERHEDSFORSKRIFTER" på siderne 4 5. Følg instruktionerne i "Klargøring",

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Indhold. Miljørigtigt, energibesparende design DIGITAL PIANO. Quick guide (frontpanel) Bruge Bluetooth fuktionen... 6

Indhold. Miljørigtigt, energibesparende design DIGITAL PIANO. Quick guide (frontpanel) Bruge Bluetooth fuktionen... 6 DIGITAL PIANO Indhold Quick guide (frontpanel)..................................... Vælge en lyd............................................... Indstille volumen...........................................

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

PlayStation Move-skarpskytte

PlayStation Move-skarpskytte DK PlayStation Move-skarpskytte Instruktionsmanual CECHYA-ZRA1E 7017291 Komponentnavne Set fra siden SELECT -knap Topdæksel UDLØSER-lås -knap -knap Skydevælger Teleskopkolbe Løbstyr T-knapaftrækker Moveknapaftrække

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS6100 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Høresikkerhed 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning 4 Hvad er der i kassen 4

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere