Notat til besvarelse af MOF spm. 72 alm. del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til besvarelse af MOF spm. 72 alm. del"

Transkript

1 NOTAT Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. nihho Den 27. august 2015 Notat til besvarelse af MOF spm. 72 alm. del Nærværende notat er udarbejdet til besvarelse af MOF spørgsmål 72 alm. del vedrørende en tidsbegrænset tilladelse til afledning af spildevand herunder processpildevand fra afvanding af boremudder den 22. juli 2015 i forbindelse med efterforskningsboring efter skifergas ved Dybvad. Tilladelsen er udstedt af Frederikshavn Kommune. Til brug for besvarelsen af spørgsmålet er der indhentet bidrag fra en række forskellige myndigheder, herunder Frederikshavn Kommune, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For overskuelighedens skyld er delspørgsmålene i det nedenstående nummereret, og i besvarelsen af hvert delspørgsmål er det markeret hvilken myndighed, der har bidraget til besvarelsen. Spørgsmål 72 Det fremgår af en tidsbegrænset tilladelse til afledning af spildevand herunder processpildevand fra afvanding af boremudder den 22. juli 2015 i forbindelse med efterforskningsboring efter skifergas ved Dybvad at der vil blive anvendt kg. UltraCap indeholdende acrylamidforbindelser. Ministeren bedes fremsende et notat, der besvarer følgende spørgsmål: Spm Der ønskes en massebalance over den anvendte mængde UltraCap, herunder de endelige nedbrydningsprodukter, idet der også tages højde for de kemiske processer i undergrunden (højere temperatur og tryk). offentlig rensningsanlæg og VVM-tilladelse: Disse oplysninger er ikke tilgængelige ved Frederikshavn Kommune og har ikke været efterspurgt fra kommunens side i sagsbehandlingen omkring tilladelsen til afledning af spildevand til offentlig rensningsanlæg, dateret 22. juli Kemikalierne (herunder UltraCap) og risikoen for, at kemikalierne kommer i kontakt med det omgivne miljø er beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen. Heri redegøres for en række initiativer, der sikrer, at kemikalierne kun i et begrænset omfang er i kontakt med sedimenter og formationer under boreprocessen.

2 Boremudderet cirkulerer i et lukket kredsløb, hvilket betyder, at borevæsken kun er i kontakt med omgivelserne på spidsen af boret. Desuden indsættes foringsrør i brønden i forskellige dybder, for at minimere kontakten mellem borevæsken, borespåner og de omkringliggende sedimenter og formationer. Desuden er et mere end 99 % vandtæt bitumenlag etableret på hele pladsen, som forhindrer forurening af overfladejorden og dermed grundvandet samt recipienten via overfladevand. I VVM-redegørelsen er der ikke lavet en massebalance over den anvendte mængde UltraCap. Spm 72. 2: Hvor store mængder og koncentrationer af acrylamid monomer og andre acrylamidforbindelser vil blive tilført miljøet, og forblive i undergrunden eller fraføres med brugt boreslam. offentlig rensningsanlæg og VVM-tilladelse: Som beskrevet ovenfor gennemføres dybdeboringen således, at boremudderet og dermed kemikalierne har en maksimal indtrængning i de omkringliggende formationer på cm. Frederikshavn Kommune har ingen opgørelse over mængder og koncentrationer af acrylamid monomer og andre acrylamidforbindelser, der vil være i de omkringliggende formationer. Der er ikke analyseret for acrylamid monomer og andre acrylamidforbindelser i det fraførte boreslam eller det afledte spildevand. Frederikshavn Kommune har således ingen opgørelse over mængder og koncentrationer heraf. Spm Tilladelsen er meget upræcis mht. hvilke acrylforbindelser, der omtales og gives tilladelse til. Der ønskes IUPAC navn, CAS nr. og EC nummer for samtlige relevante acrylamidforbindelser, inkl. nedbrydningsprodukter i tilladelserne til Total og til rensningsanlægget i Frederikshavn. offentlig rensningsanlæg og VVM-tilladelse og Miljøstyrelsen, som varetager statens opgaver vedrørende vurdering og anvendelse af kemikalier, bl.a. i offshoreindustrien. Frederikshavns Kommunes bidrag: Frederikshavn Kommune læser spørgsmålet således, at der efterspørges yderligere detaljer for samtlige relevante acrylamidforbindelser, inkl. nedbrydningsprodukter, som der meddeles tilladelse til at aflede til offentlig rensning den 22. juli Frederikshavn Kommune har udelukkende de oplysninger på kemikalierne, der er angivet i tilladelsens bilag 2 og kan derfor ikke oplyse om IUPAC navn, CAS nr. og EC nummer for samtlige relevante acrylamidforbindelser, inkl. nedbrydningsprodukter. Kommentar Jeg læser det sådan, at der muligvis også spørges til rensningsanlæggets tilladelser. Hvad tænker I? Hertil kan Miljøstyrelsen tilføje: 2

3 Produktet UltraCap anvendes også i offshoreindustrien og skal som sådan indberettes til Produktregisteret med bl.a. oplysninger om den kemiske sammensætning. Disse oplysninger er fortrolige. Det fremgår dog af den offentliggjorte VVM-redegørelses bilag 7.3, at UltraCap indeholder % kationisk acrylamid copolymer. Spm Vil det efter ministerens opfattelse være acceptabelt hvis brugen af UltraCap fører til koncentrationer af acrylamid, der er et kræftfremkaldende, mutagen og muligvis neurotoksisk, på 0,1 µg/l i grundvandet? Der henvises i den forbindelse til ministerens svar på MOF alm.del spm. 29 om ministeren vil forbyde anvendelse af stoffer, der kan forurene grundvandet: "Jeg har imidlertid ikke planer om at tage initiativ til at ændre de gældende regler, da de efter min opfattelse tager de tilstrækkelige miljøhensyn, samtidig med at der er mulighed for at tillade afledning af stoffer til grundvandet, hvis der konkret er vægtige hensyn, der taler for det, og det i øvrigt kan ske miljømæssigt forsvarligt". Til besvarelsen af spørgsmålet er indhentet bidrag fra Naturstyrelsen: Indledningsvis vil Naturstyrelsen bemærke, at det ikke efter den gældende miljølovgivning er muligt at opnå en tilladelse til at tillede acrylamid direkte til grundvandet. Endvidere er koncentrationen 0,1 µg/l grænsen for, hvor meget akrylamid, der højst må være i drikkevand. Der er altså tale om en grænseværdi, som det i arbejdet med de nødvendige tilladelser til boringen er op til myndighederne at sikre ikke overskrides. De gældende regler skal sikre, at grænseværdien ikke overskrides. Der er således i spildevandsbekendtgørelsens 24 et generelt forbud mod tilførsel af acrylamid og andre problematiske stoffer til grundvandet, hvis det sker uden gennemsivning af jordoverfladen eller undergrunden. Som oplyst i svaret på MOF alm. del spørgsmål nr. 29 kræver det en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 at aflede stoffer, der kan forurene grundvandet til undergrunden. Dette gælder også acrylamid. Kommunen kan give en sådan tilladelse. Sker tilførslen ved at spildevand gennemsiver jorden, skal spildevandsbekendtgørelsens regler om nedsivning være opfyldt. Det betyder, at en kommune alene kan meddele en nedsivningstilladelse, der tilgodeser hensynet til bl.a. vandindvindingsanlæg og grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål. En sådan tilladelse skal i alle tilfælde baseres på en konkret vurdering af forholdene. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at vilkårene i en tilladelse er opfyldt. Spm Hvad vil den samlede koncentration i grundvandet være, hvis de af Total anvendte kemiske forbindelser (ikke grundstoffer) alle tilføres grundvandet i koncentrationer på max 0,1µg/l? offentlig rensningsanlæg og VVM-tilladelse: 3

4 Frederikshavn Kommune har ikke givet tilladelse til, at TOTAL kan tilføre grundvandet kemikalier. Energistyrelsen har i den meddelte boretilladelse accepteret brugen af de valgte kemikalier og dermed også accepteret, at der vil ske en udtrængning af kemikalierne til de omkringliggende formationer på ca cm. I bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er der ikke analysekrav til de af TOTAL anvendte kemiske forbindelser ved normal kontrol af indvindingsboringer og vandværksboringer. Den grundvandsmonitering, som foretages af TOTAL jf. VVM-tilladelse meddelt 22. juli 2014, indeholder ej heller analysekrav til de af TOTAL anvendte kemiske forbindelser. Der er således ikke kendskab til den samlede koncentration i grundvandet, hvis de af TOTAL anvendte kemiske forbindelser (ikke grundstoffer) alle tilføres grundvandet i koncentrationer på max 0,1µg/l. Spm Vil det være det offentlige eller Total, der er juridisk og økonomisk ansvarlig, hvis det senere viser sig at acrylamidkoncentrationer på 0,1µg/l gør, at grundvandet ikke kan anvendes til drikkevand? Til besvarelsen af spørgsmålet er indhentet bidrag fra Naturstyrelsen: Indledningsvis bemærkes, at Frederikshavn Kommune har oplyst, at de implicerede myndigheder ikke har meddelt tilladelser til Total, der tillader, at grundvandet tilføres kemikalier, herunder koncentrationer af acrylamid, i forbindelse med den prøveboring, der er gennemført ved Dybvad. Naturstyrelsen kan endvidere oplyse, at det heller ikke efter den gældende miljølovgivning er muligt at opnå en tilladelse til at tillede acrylamid direkte til grundvandet. Naturstyrelsen forstår spørgsmålet sådan, at der spørges til en hypotetisk situation, hvor de gældende grænseværdier i drikkevandsbekendtgørelsen i medfør af vandforsyningsloven på 0,1 ug/l for acrylamidkoncentrationer sænkes på baggrund af ny viden om stoffets skadelige virkninger på grundvandet, og hvor virksomheden forinden har fået en tilladelse til at foretage boringer. Hvis en virksomhed har fået en VVM-tilladelse efter planloven eller en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven samt andre nødvendige tilladelser efter miljølovgivningen, skal virksomheden overholde og efterleve de vilkår, der er fastsat for tilladelserne. Hvis virksomheden ikke overholder vilkårene skal tilsynsmyndigheden påse, at virksomheden overholder vilkårene og retter op på evt. forhold, der er etableret i strid med tilladelsen og vilkårene. Det generelle udgangspunkt er endvidere, at hvis en virksomhed overholder de tilladelser, der er givet, er den ikke ansvarlig for påvirkninger af grundvandet, som efterfølgende vurderes sandsynlige som følge af nye viden, og som fører til en skærpelse af de generelle kvalitetskrav. Det er dog et domsstolsspørgsmål, om der i den konkrete situation skulle gøre sig sådanne særlige omstændigheder gældende, at virksomheden er erstatningsansvarlig. 4

5 Spm Hvorfor er der ikke fastsat grænseværdier for den maksimalt tilladelige koncentration i grundvandet af de kemiske stoffer, som anvendes af Total til prøveboringen? offentlig rensningsanlæg og VVM-tilladelse. Kommunen henviser til svaret på spørgsmål Tillige bemærker Miljøstyrelsen at: Energistyrelsen har på baggrund af VVM-redegørelsen vurderet, at gennemførelsen af Vendsyssel-1 boringen i Dybvad vil kunne ske uden påvirkning af de lag, hvorfra der (kan) indvindes drikkevand i området (jf. Energistyrelsens godkendelse af boreprogram af 22. april 2015). Da der således er en lav risiko for forurening af grundvandet, er det ikke relevant at udarbejde grænseværdier for indhold af kemiske stoffer i grundvandet. Spm Hvilke økotoksikologiske undersøgelser er gennemført af forskellige blandinger af de af Total anvendte kemikalier til prøveboringen? offentlig rensningsanlæg og VVM-tilladelse: I VVM-redegørelsens kapitel 7 samt Naturstyrelsens afgørelse af 26. maj 2015 om ikke VVM-pligt ved anvendelse af 9 yderligere kemikalier, er de af TOTAL anvendte kemikalier beskrevet og vurderet. For de specifikke borestrækninger er blandingerne af de anvendte kemikalier vurderet. Det konkluderes, at den konkrete anvendelse af de stoffer, der anvendes på borestrækningerne, ikke udgør en risiko for miljøet. Desuden er det ikke muligt at udregne kombinationseffekt, da ingen af enkeltstofferne skal bidrage til udregningen af en kombinationseffekt. Alle indsamlede data vedrørende mængder, kemisk/fysiske data og toksicitetsdata for de anvendte stoffer er samlet i bilag 2 til tilladelsen til afledning af spildevand til offentlig rensningsanlæg, dateret 22. juli Spm a: Er det samme acrylamidforbindelse, der bruges ved boringen i Dybvad og til behandling af spildevand i Frederikshavn? offentlig rensningsanlæg: På Frederikshavn og Sæby renseanlæg anvendes henholdsvis Aquaflok 68C og Superfloc C-2260 fra leverandørerne Danskaquakemi A/S og Kemira. Den af TOTAL anvendte acrylamidforbindelse produceres af M-I Swaco. Acrylamidforbindelserne er dermed ikke identiske. 5

6 Spm b Er der væsentlig forskel på disse acrylamidforbindelser, og dem der blev anvendt ved byggeriet af tunnelen ved Hallandsåsen i Sverige? Indledningsvist bemærkes, at der er væsentlig forskel på akrylamid og akrylamidpolymer. Akrylamid er en såkaldt monomer, der anvendes til produktion af akrylamidpolymer. Akrylamid er meget reaktivt og er klassificeret som bl.a. kræftfremkaldende (kategori 1B), mutagent (kategori 1B) og reproduktionsskadeligt (kategori 2) efter CLP-forordningen, mens akrylamidpolymer ikke skal klassificeres som farligt. Ved byggeriet af tunnelen gennem Hallandsåsen i Sverige blev der anvendt tætningsmidlet Rhoca-Gil, som bl.a. indeholdt akrylamid. Rhoca-Gil består af to komponenter, som ved brugen blandes og polymeriserer, således at vandindtrængning forhindres. Problemet ved Hallandsåsen var, at akrylamiden ikke polymeriserede fuldt ud, og at akrylamid derfor sivede ud og forurenede det omgivende miljø. Dette var en af hovedårsagerne til, at brugen af akrylamid blev forbudt i EU i injektions- og fugemidler efter 5. november I modsætning hertil er Ultra-Cap, som blev anvendt ved boringen i Dybvad, en polymer (akrylamidpolymer), som er produceret ud fra akrylamid. Ikke reageret akrylamid kan findes som urenheder i akrylamidpolymerer i små koncentrationer (mindre end 0,1%). Det betyder, at akrylamidpolymer ikke skal klassificeres og mærkes som farlig for sundhed og miljø. Spm : Mener ministeren det er hensigtsmæssigt, at der ikke er fastsat udledergrænseværdi eller miljøkvalitetskrav til acrylamidforbindelser, herunder acrylamid monomer, når spildevandslægget tilsætter acrylamidforbindelser til spildevandet og desuden får tilført acrylamidforbindelser fra Totals anvendelse af 12 tons af stoffet? offentlig rensningsanlæg: Frederikshavn Kommune læser spørgsmålet således, at der efterspørges en vurdering af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at der ikke er krav til acrylamidforbindelser, herunder acrylamid monomer i renseanlæggenes udledningstilladelser til recipienten. I renseanlæggenes udledningstilladelser er der ikke fastsat en grænseværdi til acrylamidforbindelser, herunder acrylamid monomer. Udledningstilladelserne er udarbejdet med baggrund i kapitel 8 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser. Offentlige rensningsanlæg får tilført mange forskellige typer af processpildevand. Det vil være ude af proportioner at fastsætte grænseværdier for alle tilførte stoffer, der måtte forekomme i det udledte spildevand. Frederikshavn Kommune finder det således ikke problematisk, at der ikke er fastsat krav til acrylamidforbindelser, herunder acrylamid monomer i renseanlæggenes udledningstilladelser. Hertil kan Naturstyrelsen tilføje: 6

7 I forbindelse med meddelelse af en udledningstilladelse, skal miljømyndigheden foretage en vurdering af, om der vil blive udledt forurenende stoffer (i dette tilfælde acrylamid) i mængder, der har betydning for vandmiljøet jf. bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet/25. august 2010, 9. Hvis miljømyndigheden vurderer, at udledningen af et stof er uden betydning for vandmiljøet, træffer miljømyndigheden afgørelse uden fastsættelse af miljøkvalitetskrav. Hvis miljømyndigheden derimod ikke kan konkludere, at stofkoncentrationen er så lav, at det er uden betydning for vandmiljøet, forelægger miljømyndigheden sagen for Naturstyrelsen, som vurderer behovet for at fastsætte et miljøkvalitetskrav. Det er Frederikshavns kommune, der som miljømyndighed skal foretage den konkrete vurdering. Spm : Det fremgår af tilladelsen, at anvendelsen af acrylamidforbindelser og bortskaffelsen er udtryk for den bedst tilgængelige teknologi. Hvilke alternativer findes til anvendelse af acrylamidforbindelser ved boringen i Dybvad, og hvordan har kommunen og ministeriet vurderet disse alternativer? Miljø- og Fødevareministeriet er ikke myndighed for den pågældende tilladelse og har derfor ikke indgået i en vurdering af eventuelle alternativer i sagen. Til besvarelsen af spørgsmålet er indhentet bidrag fra Frederikshavn Kommune, som er myndighed for hhv. den pågældende tilladelse til afledning af spildevand til offentlig rensningsanlæg: Det fremgår af tilladelsen meddelt 22. juli 2015, at forudsætningerne og vilkårene i tilladelsen er et udtryk for, hvad der er opnåeligt med anvendelse af den bedst tilgængelige teknik for et projekt af denne karakter. Processpildevandet fra afvandingen af boremudder skønnes ikke at være problematisk for den videre behandling af spildevand på Sæby eller Frederikshavn Renseanlæg. Frederikshavn Kommune har ikke vurderet alternativerne til de af TOTAL anvendte kemikalier, herunder acrylamidforbindelser, men vurderet på bortskaffelsen af den producerede mængde spildevand på borepladsen. Frederikshavn Kommune har således ikke kendskab til eventuelle alternativer. Spm Skal acrylamidpolymerer vurderes som et kemisk stof eller som mikroplast? Polymerer er kemiske stoffer, der består af sammensatte enheder af monomerer, som i antal kan variere fra nogle få enheder til mange tusinder eller millioner ens enheder. Der findes ikke en fast definition på mikroplast, men ofte regnes plaststykker i fast form i en størrelse på mellem 0,001 og 5 mm for at være mikroplast. En akrylamidpolymer skal bestå af mindst monomerenheder for at have en længde på mere end 0,001 mm og skal desuden være i fast form for at kunne regnes for at være mikroplast. Da Ultra-Cap ifølge sikkerhedsdatabladet er opløseligt i vand, overstiger antallet af monomerenheder formodentlig ikke dette antal og kan derfor ikke umiddelbart anses for at være mikroplast. 7

8 Spm : Hvad er baggrunden for at acrylamidpolymerer er undtaget for bestemmelserne i EU's godkendelsessystem for kemikalier (REACH)? Godkendelsessystemet under REACH består af tre dele optag på kandidatlisten, efterfølgende prioritering og optag på godkendelseslisten (Bilag XIV), samt ansøgning og evt. tildeling af godkendelse. Det er kun de såkaldte særligt problematiske stoffer, der kan optages på kandidatlisten, og da der ikke er indikationer for, at akrylamidpolymerer har sådanne egenskaber, vil de ikke kunne optages på kandidatlisten og blive omfattet af godkendelsesordningen. Der er da heller ingen medlemslande, der har foreslået, at akrylamidpolymerer skulle optages på kandidatlisten. Monomeren akrylamid blev optaget på kandidatlisten i 2010, men er ikke blevet prioriteret til optag på godkendelseslisten, da anvendelsen som monomer (kemisk mellemprodukt til produktion af bl.a. akrylamidpolymer) efter reglerne i REACH vil være undtaget fra eventuelle krav om godkendelse. Spm Hvordan er acrylamid monomeren klassificeret og registreret i REACH? Akrylamid har en harmoniseret klassificering som bl.a. kræftfremkaldende (kategori 1B), mutagent (kategori 1B) og reproduktionsskadeligt (kategori 2) efter CLP-forordningen. Akrylamid er registreret under REACH i en mængde på mere end tons om året som kemisk mellemprodukt til produktion af polymerer. Spm Hvordan kan interesserede få adgang til oplysninger om hvilke stoffer, der er registreret i EU til anvendelse i fracking-processen? Det fremgår ikke eksplicit af industriens nuværende registreringer under REACH, om et stof bliver anvendt eller kan anvendes til fracking. Dette skyldes muligvis, at der ved design af den nuværende registreringsdatabase ikke var taget højde for sådanne anvendelser. Kemikalieagenturet (ECHA) har derfor udarbejdet en anbefaling til registranterne, om hvordan de bør indrapportere sådanne anvendelser, og har opfordret registranter til at opdatere deres registreringer. Registreringsdatabasen er ved at blive opdateret med en ny rubrik til at angive, om et stof eksplicit bliver anvendt i olie- og gasindustrien, og når den nye database er klar i 2016, vil sådanne oplysninger kunne offentliggøres på ECHA s hjemmeside. Spm : Hvilke miljøkoncentrationer af acrylamid er målt i havvand og ferskvand, f.eks. i de områder der påvirkes af spildevandsudledninger og i referenceområderne hertil? Til besvarelsen af spørgsmålet er indhentet bidrag fra Naturstyrelsen, som ansvarlig myndighed for det nationale overvågningsprogram NOVANA: 8

9 Der analyseres ikke for acrylamid i det nationale overvågningsprogram NOVANA. Stoflisterne til NOVANA-programmet blev fastlagt i 2009, hvor akrylamid indgik som et af de stoffer, Naturstyrelsen vurderede relevansen af at inddrage i punktkilde-, vandløbs- og søprogrammet. Det blev på daværende tidspunkt på det foreliggende datagrundlag vurderet, at det ikke var relevant at inddrage acrylamid i overvågningen, idet stoffet ikke var blevet fundet i analyser udtaget ved renseanlæg. 9

Maibrit Lykkegaard; Boie Skov Frederiksen; Maria Klitgaard; 'Katja Scharmann'; Emne:

Maibrit Lykkegaard; Boie Skov Frederiksen; Maria Klitgaard; 'Katja Scharmann'; Emne: Jette Brønnum Fra: Jette Brønnum Sendt: 21. august 2015 12:34 Til: 'Nina Hanne Holst' Cc: Maibrit Lykkegaard; Boie Skov Frederiksen; Maria Klitgaard; 'Katja Scharmann'; 'hesla@mst.dk' Emne: Frederikshavn

Læs mere

Ændringen af det allerede godkendte projekt vurderes således ikke at være VVM-pligtig.

Ændringen af det allerede godkendte projekt vurderes således ikke at være VVM-pligtig. Til TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. 1051 København K Att.: Henrik Nicolaisen, via mail henrik.nicolaisen@total.com Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00413 Ref. emija/nihho Den 26. maj 2015 Afgørelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-413) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Total E&P Denmark B.V. Att: Henrik Nicolaisen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 17.oktober 2012

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Forslag til emner, som bør indgå i VVMundersøgelsen. skifergasprøveboring, fase 1.

Forslag til emner, som bør indgå i VVMundersøgelsen. skifergasprøveboring, fase 1. Frederikshavn Kommune Dato 15.05.2013 Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn Forslag til emner, som bør indgå i VVMundersøgelsen vedr. Totals skifergasprøveboring, fase 1. Den 27. februar 2013 besluttede byrådet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens godkendelse af boreprogram Vendsyssel-1

Afgørelse Klage over Energistyrelsens godkendelse af boreprogram Vendsyssel-1 [XXX] Total E&P Denmark B.V. Energistyrelsen, j.nr. 2014-777 Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1 Vandplanlægning J.nr. SVANA-400-00013 Ref. SPe Den 5. januar 2017 Udkast til Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD MILJØBESKYTTELSESLOVENS 19 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke

Læs mere

Hvad siger loven. Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen. v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen

Hvad siger loven. Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen. v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen Hvad siger loven Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen Boringer. ATV- møde den 6. november 2012 PAGE 1 Dagens emner Bekendtgørelse og vejledning status

Læs mere

Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup

Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup Hvorfor er projektet nødvendigt? Gaslageret i Lille Torup blev etableret i 1980 erne og har nu en alder, der gør, at nogle væsentlige anlægsdele,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å.

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å. Forsyning Ballerup A/S. Ågerupvej 84-86. 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 1. december 2014 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: sbj@balk.dk

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde 10. januar 2013. Skifergas-projektets fase 1

Velkommen. Informationsmøde 10. januar 2013. Skifergas-projektets fase 1 Velkommen Informationsmøde 10. januar 2013 Skifergas-projektets fase 1 Dagsorden 19.00 Velkomst v. ordstyrer (Centerchef Søren Vestergaard, Fr. Kommune, Center for Teknik og Miljø) 19.10 Status i myndighedsbehandlingen

Læs mere

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. B stillet af Folketingets energi-,forsynings- og klimaudvalg.

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. B stillet af Folketingets energi-,forsynings- og klimaudvalg. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 76 Offentligt J.nr. 2015-6297 Den 24. september 2015 Miljø- og fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. B stillet

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 247 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 001-13893 Dato: 27. januar 2016 Talen til Samråd Æ [Om regeringens holdning til vurdering af glyphosat]

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235.

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235 følgende spørgsmål nr. 235 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

NATUR OG MILJØ Servicemål

NATUR OG MILJØ Servicemål November 2014 Titel på mål Målgruppe - hvem? kvantitativt mål - hvad? Hvad opnår målgruppen? Interval for opfølgn. - hvornår? Metode til opfølgning - hvordan? Miljøgodkendelser af Erhvervsdrivende/ Der

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Dette er en orientering om de væsentligste ændringer af spildevandsbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens forståelse og fortolkning heraf.

Dette er en orientering om de væsentligste ændringer af spildevandsbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens forståelse og fortolkning heraf. Vand J.nr. MST-439-00008 Ref. thfog Den 13. juni 2007 Orientering om bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen),

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

REACH guide for plastvirksomheder

REACH guide for plastvirksomheder REACH guide for plastvirksomheder Hvordan kommer din virksomhed i gang med REACH? REACH berører producenter, importører og brugere af kemiske stoffer enten i ren form eller i kemiske produkter eller artikler.

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TOTAL E&P DENMARK B.V. Att.: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

Indholdsfortegnelse. TOTAL E&P DENMARK B.V. Att.: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att.: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Høringssvar til VVM-Redegørelse og Miljørapport for Efterforsningsboring Vedsyssel-1 Skifergas ved Dybvad

Høringssvar til VVM-Redegørelse og Miljørapport for Efterforsningsboring Vedsyssel-1 Skifergas ved Dybvad 3. udkast, 4/5-2014 Høringssvar til VVM-Redegørelse og Miljørapport for Efterforsningsboring Vedsyssel-1 Skifergas ved Dybvad Af Netværk til oplysning om Skifergas Vi mener ikke der er redegjort fyldestgørende

Læs mere

Høringssvar over VVM- undersøgelse vedrørende skifergasudvinding i Dybvad, Frederikshavn

Høringssvar over VVM- undersøgelse vedrørende skifergasudvinding i Dybvad, Frederikshavn Frederikshavn Kommunalbestyrelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 DK- 9900 Frederikshavn Høringssvar over VVM- undersøgelse vedrørende skifergasudvinding i Dybvad, Frederikshavn Kære Byråd i Frederikshavn

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej 1. 8260 Viby INDSTILLING Til Århus Byråd 18. november 2004 via Magistraten J.nr. MIL/00/00011/047 Den Ref.: Tlf.nr. VWB/LTo/33 8940

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges Der anvendes årligt omkring en million tons kemikalier ved offshore-aktiviteterne i Nordsøen, hvoraf omkring 50.000 tons anvendes i den danske del. Der

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 21. juni 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 og 28 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 og 28 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 05. februar 2016 J.nr.: NMK-10-00815 Ref.: BJENS/JCH AFGØRELSE i sag om nedsivning af overfladevand ved Gørlevhallen Natur-

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

mejep@nst.dk nst@nst.dk

mejep@nst.dk nst@nst.dk Dato: 19. august 2015 Til: Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen mejep@nst.dk nst@nst.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Høringssvar til 4 ændringsbekendtgørelser

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005.

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Indledning Overvågningsprogrammet Den landsdækkende grundvandsovervågning, der er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet,

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel Afgørelse i sag om nedsivning af overfladevand ved [...] ( Status Gældende Ikrafttrådt 23-02-2016 Type Afgørelse Publiceret 23-02-2016 Udgiver Natur- og Miljøklagenævnet Udskrevet af Louise Moestrup

Læs mere

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius VVM-screening af indvinding af grundvand som varmekilde i varmepumpe i ydre

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund.

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Zacho-Lind A/S Baldersbækvej 10-12 2635 Ishøj Att.: Christian Rønne 17-12-2015 Sagsnr. 2015-0280272 Dokumentnr.

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand Stevnstrup Vandværk v/ Rene Dyrholm Stationsvej 37, Stevnstrup 8870 Langå Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 07-05-2015

Læs mere

Veflinge Vandværk. Notat

Veflinge Vandværk. Notat Veflinge Vandværk Notat Forfatter: Teknik-, Erhverv og Kultur Revideret den 23. marts 2017 Indhold 1.0 Resumé... 2 2.0 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.... 4 2.1 Om blanding/fortynding... 4 2.2 Miljøstyrelsens

Læs mere

NEDSIVNINGSTILLADELSER - HVILKE UDFORDRINGER ER DER FOR DE KOMMUNALE MYNDIGHEDER?

NEDSIVNINGSTILLADELSER - HVILKE UDFORDRINGER ER DER FOR DE KOMMUNALE MYNDIGHEDER? NEDSIVNINGSTILLADELSER - HVILKE UDFORDRINGER ER DER FOR DE KOMMUNALE MYNDIGHEDER? Biolog Jane Meller Thomsen, Københavns Kommune LAR Lokal afledning af regnvand Møde 26. april 2012 9 10 RESUMÉ Kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Jordflytning og jordanvendelse Hvad må man? Ulla Højsholt, funktionsleder, Jord&Affald, Miljøstyrelsen

Jordflytning og jordanvendelse Hvad må man? Ulla Højsholt, funktionsleder, Jord&Affald, Miljøstyrelsen Jordflytning og jordanvendelse Hvad må man? Ulla Højsholt, funktionsleder, Jord&Affald, Miljøstyrelsen Disposition Baggrund, forudsætninger og principper for nye regler om anvendelse af jord Anvendelse

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding Hjørring Kommune Frederikshavn Vand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Midlertidig udledningstilladelse

Midlertidig udledningstilladelse Midlertidig udledningstilladelse Udledning af oppumpet grundvand til eksisterende vandløb/drænledning ved etablering af Bassin før U303 og 6 storparceller i Vinge By, Deltakvarteret. Tilladelse meddelt

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø mst@mst.dk 04-07-2017 EMN-2017-02715 1069362 Kurt Møller Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning 24. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Birkerød Vandforsyning Emne: Vandværk: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Birkerød Vandværk, Birkerød Vandværk a.m.b.a. Jupiter-ID: 83122 Beliggenhed

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere