Fra de gamle protokoller 1954 til 1961

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra de gamle protokoller 1954 til 1961"

Transkript

1 Fra de gamle protokoller 1954 til 1961 Den fortsatte opsummering af foreningens opståen og virke gælder de næste 7 år. Opsummeringen er sket ved gennemlæsning af protokollen det går fra bestyrelsesmødet den 21. maj 1954 til protokollens sidst refererede bestyrelsesmøde den 13. december Desværre er der et problem med fortællingen af foreningens historie, idet den forudgående protokol for tiden fra 18. september 1945 indtil 21. maj 1954 ikke længere findes. Dermed opstår der et hul i dokumentationen af den udvikling foreningen har været inde i og hvilke opgaver foreningen har haft i denne periode, samtidig mangler også udgangspunktet for de problemer foreningen har stået med efterfølgende. Den manglende protokol gør det umuligt at vurdere på de beslutninger hvor udgangspunktet ligger i perioden med den manglende protokol, men det skal ikke forhindre at tidligere sagers fortsatte behandling omtales. Mine bemærkninger og kommentarer er skrevet i kursiv. Hilmar Jensen 1

2 På bestyrelsesmødet den 18. september vedtog bestyrelsen at lade motorbåden oplægge for vinteren i Vestre Bådehavn efter at have benyttet den til oprensning af renden til fjorden. Der var blevet oprettet kontrakter med Godtfredsen Skindbjerglund og Godtfredsen Skindbjerg, Gl. Skørping. Et lovforslag fra Danmarks Sportsfiskerforbund blev drøftet, og kunne godkendes under forudsætning af at den i paragraf 4 nævnte selvstændighed i vor egen forenings anliggender blev opretholdt. Efterfølgende omtales der en sag kaldet Ryersagen. Foreningen har modtaget en stævning fra en landsretssagfører som protest mod den, på den afholdte generalforsamling den 25. marts 1954, vedtagne eksklusion af 2 medlemmer. Bestyrelsen drøftede stævningen og henvendte sig efterfølgende til Højesteretssagfører K. B. Jensen København til sagens foreløbige behandling. Af efterfølgende omtale fremgår det at sagen drejer sig om deres leje af fiskeret hos en gårdejer i Skindbjerg som skulle være sket under falske forudsætninger. Efter et retsmøde senere på året forventes det at sagen skal for Landsretten i Viborg. Foreningen mister 5 parceller som følge af den udviste adfærd fra de 2 medlemmer. Retsmøde var berammet til den 31. maj 1954 kl. 10. Bestyrelsen var på dette tidspunkt. Formand Søren Dyrskjødt Kasserer Ahrens Jensen Næstformand A. Laursen Carl Andersen Lykke Madsen jun. Hein-Sørensen N.J. Kai På bestyrelsesmødet den 30. august blev det oplyst at der i de 3 lokale blade var indrykket følgende Alt fiskeri, også åletatning på de af foreningen lejede strækninger langs Lindenborg Å er forbudt. Der er kontrol ved åen og overtrædelse vil medføre anmeldelse Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker foreningen tilsluttet kreds 1 i stedet for kreds 2, man vil tage kontakt til Brønderslev Lystfiskeriforening. Forbundet har på dette tidspunkt medlemmer heraf 908 i Kreds 1. Årsagen til kredsændringen er en strukturændring i forbundet. Foreningen har anmeldt føreren af ukras til politiet for ulovligt fiskeri. Der er en omtale af Digelauget, der er under oprettelse, og at det er først mulighed for at få afklaret lejen når en bestyrelse er nedsat. Digelauget har 30 lodsejere. Der udtrykkes glæde over at der nu kun skal forhandles med 1 i stedet for 30. Aktiviteter i form af filmaftner blev afholdt med blandt andet film fra Grønland af Niels Fenger. Laksefiskeri i Nordnorge udlånt fra Fiskeriskolen i Sønderborg. I beretningen på generalforsamlingen 29. november 1954 oplyste formanden, at fiskeriet havde været lunefuldt på grund af den drivende grøde, nogle medlemmer havde haft meget god fangst og andre havde været mindre heldige. Det lyder velkendt. Der var stor opgang omkring oktober, men store vandmængder havde fået fiskene til at trække op på lejepladserne, og der var set mange springende ørreder ved Røde Mølle. Der var blevet foretaget elektrofiskeri af cand. mag. Knud Larsen på meter af Kovadsbækken og fanget 96 havørreder der stod på leg, de blev mærket og genudsat. Så godt som alle var under målet. Den efterfølgende dag elektrofiskedes yderligere meter og her fangedes 61 havørreder i størrelsen 28 til 90 centimeter, 31 under mål 30 over mål. Knud Larsen fandt det interessant at konstatere den forskellige fordeling mellem måls- og ikke målsfisk. Den 2

3 var sandsynligvis betinget af vanddybden og dermed muligheden for skjulesteder. Han var i øvrigt forbavset over, at så mange unge fisk allerede var på leg. Det ulovlige rovfiskeri blev også omtalt. Blandt andet var der ikke i den foregående vinter indleveret mere en ca. 12 kg. ørred fra de gammelkendte rovfiskere i Gravlev og Oplev til vildthandlerne i Aalborg. Man kunne ikke engang påstå at de var fanget ulovligt, da rovfiskerne havde steder hvor de lovligt måtte fiske. Samtidigt var meldingen også at rovfiskeri var farligt for naboerne anmeldte det, og fordi vort årvågne politi har sat dem en skræk i livet. Opstemningsretten ved Slusen er i disse år ved at blive afstået, der er forhandlinger med Landvæsenskommissionen om beløbets størrelse. Bestyrelsen blev bemyndiget til at afholde et lodsejergilde i Støvring og Storvorde når beløbet var indgået. Festlighederne i foreningen fortsætter, beretningen omtaler den festlige sammenkomst som den 12. februar blev afholdt i Kilden med damer. Der var spil hvortil medlemmerne havde været gavmilde med præmier, fælles kaffebord hvor foreningen var vært, til slut dans og muntre påhit. 16. december Driftsassistent Sigurd Jacobsens (Bette Sigurd) søn Frode Jacobsen optages. Læs Frodes beretning under Fortællinger fra åen. På bestyrelsesmødet i januar 1955 blev hele 29 nye medlemmer optaget. I Ryersagen forelå der et forligstilbud fra modparten, men dette afvistes. De opfordres til at trække sagen. Sagen berammes til den 23. april 1955 i Landsretten i Viborg. Den 27. juli drøftedes mulighederne for forlig og foreningen advokat vil drøfte det med modparten. Dette lykkedes ikke og sagen nyberammes til den 25. oktober Foreningen tilkendes 7.500,- kr. for opstemningsretten. Da foreningen havde et krav på ,- kr. undersøges mulighederne for anke. Sagen overgår efterfølgende til Overlandvæsenskommissionen. Der skal for denne anke deponeres 1.000,- kr. Den 16. februar 1956 trækker foreningen sagen, idet den beskyldes for at ville opnå en urimelig pris og dette kunne påvirke forholdet til lodsejere og fornyelse af kontrakterne. Dette kan være en indikation på, at de beløb som foreningen vil få mere vil gå fra erstatningen som var tænkt til lodsejerne. Fredningen omtales som startende 1. oktober. Fra politiet har foreningen fået meddelelse om hvad der indleveret af ørreder til fiskehandlere og røgere i byen. Til Ebba Larsen, Vesterbro er der indleveret 131 kg. deraf er de 23 kg. fra de gamle kendinge i Gravlev. Som der står. Disse er sikkert fanget ulovligt, men ikke i fredningstiden. Resten er leveret spredt fra hele Himmerland og lidt fra Vendsyssel. Til røgning hos Holst er der indleveret 259 kg for en stor del fra vore medlemmer. Som der står i beretningen det er sjældent at der rapporteres om så mange fisk til røgning, så der er da fanget en del Der har på dette tidspunkt været et fantastisk samarbejde med Politiet. De har rykket ud når foreningen kaldte og de har i stor udstrækning deltaget ved kontroller langs åen. At de så også samtidig udlevere navnelister til foreningen på de folk der indlevere fisk til fiskehandlerne, må siges at være unikt. Ikke mindst i vore datatilsyns- og persondatalovstider Ryersagen får på generalforsamlingen den 23. november 1955 en fyldig omtale. Den advokat som foreningen har brugt deltager i generalforsamlingen og redegør for sagens forløb. Der forelå fra retssagen ved Landsretten i Viborg et forligstilbud. Forligstilbuddet og efterfølgende drøftelser parternes advokater imellem betød efter generalforsamlingens behandling, at de ekskluderede blev genoptaget og medlemmerne samtidig fik ret til igen at fiske på de af Ryer overtagede strækninger. Den 20. december drøfter bestyrelsen forudbetaling af fiskeleje til en lodsejer i Gudumholm. Forudbetalingen godkendtes under forudsætning at der blev tinglyst foreningen fiskeret i 10 år, 3

4 og denne blev godkendt af de øvrige panthavere. Der er efterfølgende ingen konstatering af at dette er sket, kun at betingelserne er blevet forelagt lodsejeren. Fisker Carl Ulstrup, der er ifølge den tidligere protokol er ansat kontrollant ved åen, har også andre opgaver for foreningen. Det drejer sig om vedligeholdelse af båden, herunder at den kan blive liggende ved åmundingen så længe Ulstrup har opgaver for foreningen, (hvilket kan indikere at Ulstrup måske er lejer af Fjordhuset) han skal efterse gangbrædder, rengøre og vedligeholde husene i Storvorde og Sejlflod samtidig skal han foretage oprensningen af åløbet. I januar 1956 optages der 51 nye medlemmer, i december 35 nye medlemmer. Der bevilliges gennem tiden flere medlemmer kontingentfrihed uden der fremgår en årsag, dog sker det i flere tilfælde hvis vedkomne er blevet langvarigt syg eller invalid, andre tildelinger af kontingentfrihed har karakter af en tak for en indsats der er ydet i foreningens tjeneste. Familien Ryer tildeles også på et senere i tidspunkt 1961 i protokollen 2½ år kontingentfrihed, hvilket måske er en eller anden form for betaling. Ligeledes sker der i flere tilfælde optagelse uden at der skal betales indskud. Børn af og ægtefæller til medlemmer optages uden indskud, men det ser ud til, at det at der ikke skal betales indskud også er en påskyndelse for en hjælp til foreningen. Lørdag den 3. september 1956 foretog bestyrelsen og en del medlemmer voddragning af Øster Hornum Sø. Voddragningen gav ingen resultat idet det vod der blev anvendt var for dybt og derved trak mudder fra bunden med op. Foreningen havde på dette tidspunkt fiskeretten i søen. For det besluttedes at fastholde fiskeretten, idet vore medlemmer der kan få lejlighed til at tage de gæster med man ønsker. Der fandtes endvidere en båd til brug af foreningens medlemmer. Der var også en båd på stedet som kunne bruges af medlemmerne. Beretningen i 1956 indeholder flere omtaler af hvilken opførsel som ønskes fra medlemmerne. Parkering af medlemmernes biler ved åen giver nu problemer. Foreningen har måttet betale 100,- kr. til istandsættelse af en vej. Der er i øvrigt medlemmer der har opført sig sådan at formanden har været nødsaget til at påtale dette, efterfølgende har de pågældende medlemmer været hos lodsejerne og fået forholdene bragt i orden. Manglende medbragt medlemskort påtales. Det henstilles også at - uanset hvad der ligger i fortiden - at behandle Ryers som de gode fiskekammerater de var før den kedelige sag opstod. Foreningen har også fået sit eget emblem hvilket omtales ved generalforsamlingen. Det betragtes som en selvfølge at medlemmerne vil bære dette, og det kan købes for 3,- kr.. Foreningen festlige arrangementer har haft et vist format. Arrangementet i 1956 blev udskudt til den 31. januar 1957 her blev der afholdt ande- og laksespil i Kilden. Forlystelsesudvalget havde i samarbejde med Den gyldenblonde (Poul Sabroe en meget brugt toastmaster, revyforfatter, revydirektør og sangskriver, senere er Den mørkeblonde Svend Sabroe toastmaster, han er bror til Poul Sabroe) tilrettelagt et vellykket forløb for aftenen til glæde for de 447 deltagere. Grødeskæringen volder gennem tiden mange problemer, ikke mindst da der skæres i ugens 6 dage sådan at fiskeri også er umuligt om søndagen. I 1957 indgår foreningen aftale med den entreprenør Amtet har til at skære, om at der ikke skæres lørdag og søndag, mod at foreningen betaler for overarbejdet. Det stilles i udsigt at der vil være 2 perioder af hver 14 dag hvor der ikke skæres, dog uden bindende tilsagn. Grødeskæringen volder også erhvervsfiskerne i Hals problemer. De vil tage det op med deres organisation, da de drivende grødeklatter og snavs 4

5 fylder deres garn og ruser. Senere vil erhvervsfiskerne ikke medvirke. Men i 1960 sendes klagen alligevel. Den bliver efterfølgende afvist af det som formanden beskriver som at landbrugets interesser går forud for fiskeriets 1957 var også året hvor foreningen fik en danmarksmester i enhånds-fluekast, idet Ove Nielsen vandt konkurrencen med et kast på 30,80 meter. Ove Nielsens far Svend Nielsen var i øvrigt i flere år formand for foreningen På bestyrelsesmødet den 17. marts 1957 omtaltes den foreslåede regulering af Lindenborg Å. Fra Slusen til fjorden. Det omtaltes at der ikke var tale om en regulering nærmere en uddybning. Igen drøftedes det at forsmå de øvrige selskaber ved åen til at yde frivillige tilskud til udsætning af yngel. I 1958 og 59 besluttede det efter resultatet af bestandsanalysen kun at udsætte sættefisk. Støvring Fiskeriforening og Haalsbro Fiskerikonsortium deltager med tilskud i arbejdet. Foreningen får fremstillet et elektrofiskeapparat til brug ved indfangning af moderfisk, og der indgås aftale om strygning og yngelopdræt. Begrundelsen er at starte opdræt af en stamme der hører til i Lindenborg Å. Danmarks Sportsfiskerforbund ydes et rentefrit lån på 800,- kr. til Tangeprojektet. Hvad projektet nærmere omfatter, er ikke oplyst. Beløbet tilbagebetales i På generalforsamlingen den 13. november 1958 finder formanden anledning til at beklage sig over at det er svært at holde medlemstallet nede. Det skyldes at der er medlemmer som oplyser det til pressen hvis de fanger en stor fisk. Det betyder efter formandens udsagn at der er en alen stor dynge af ønsker om optagelse. Da de ikke kan optages forsøger de at rane foreningens fiskevand til sig, og bestyrelsen har besvær med at fastholde en fornuftig pris. Han beklager sig også over at husene ikke holdes tilstrækkelig rene. Der findes ormerester, kogødning, gl. mellemmadder, franskbrød med ost, madpapir, ølkapsler, cigaretstumper, pibeudkrads osv. inde i husene. (nøjagtig som i dag) På en senere generalforsamling udtaler formanden at han opgiver at forbedre medlemmerne på dette punkt. Lovenes bestemmelser om at fangsterne ikke måtte udnyttes erhvervsmæssigt blev af hensyn til de mange nye medlemmer nævnt. Ryersagen har endnu ikke fundet sin afslutning. Familien ønsker alligevel ikke at overgive fiskeretten til foreningen, dog må medlemmerne gerne fiske der. Af hensyn til bevarelse af roen ved fiskevandet beslutter bestyrelsen ikke at gøre indsigelse, men tilsender Ryers et brev med foreningens forventninger. Endnu en lodsejer ønsker tilskud til reparation af en vej som foreningens medlemmer bruger. Der omtales i protokollen en forening ved navn Fiskeriforeningen ved Lindenborg Å. Det viser sig at det er det officielle navn for den regulativforening som blev et resultat af Regulativet af Foreningen kan alene bestå af lodsejere. Oprensning af Tørvekanalen vil begynde den 15. september Denne oprensning er et beskæftigelsesprojekt, men det generer medlemmerne meget og forventes første færdigt med udgangen af mand bliver anmeldt til Politiet for ulovligt fiskeri. De modtager en bøde på 50,- kr. hver. På generalforsamlingen i 1959 berettedes om store fangster af regnbueørreder, årsagen er ukendt, men det kan skyldes at der har været et stort uheld ved saltvandsfiskedammene ved Hals, her er 5

6 der af lystfiskere sejlet så tæt ved dammene at spinnerne de har fået fat i nettet som udgør dammenes sider, uden det dog lægges til grund for uheldet, men mere omtalt som usportslig opførsel. Skæringen af åen er et tilbagevendende problem. Skæringerne er forsøges nedsat fra 3 til 2, det er lykkedes at få regulativbestyrelsen til at underskrive og indsende en ansøgning om dette. Ansøgningen afvises senere af Amtet med den begrundelse at det er for få der har underskrevet ansøgningen. Senere lykkes det dog at få lov, mod selv at betale, til at kantskære fra Bruset ved Sejlflod til Storvorde Bro. Foreningen har lejet 700 meter fiskevand af gårdejer ved Rise pr. Gerding. Dertil kommer 750 meter omkring Ingeniørens Bro I senere omtaler Berg Bachs Bro. Formanden kunne også berette om at en anden forening ved åen har fået et ultimativt krav om en fordobling af fiskelejen ved Slusen. Senere overtager et konsortium fiskeriet, samme konsortium har også taget fiskevand fra Fluen. De uorganiserede fiskere er et stort problem, da de overbyder flere steder. Fra 1. februar 1960 har foreningen overtaget Fiskerikonsortiet Louisendals fiskevand. 1. juni 1960 omtales det at et medlem er af afgået ved døden, som følge af at være druknet i åen. På generalforsamlingen den 9. november beskrev formanden årsagen til at vandet de sidste år havde været så klart, der har været lav grundvandsstand, dette har medført at den faldende regn først har fyld grundvandet op sådan at der ingen overfladevand er tilført åen, men alene kildevand og det rene grundvand. Året var igen præget af forureninger. Der var tale om olieforurening, sulfoforurening og kloakudløb. Mejeriet i Støvring forurener også åen, og foreningen skrev til Støvring kommune for at få etableret et rensningsanlæg. Ulstrup meddeler nu at han ikke længer på grund af alder og sygdom ser sig i stand til at forestå oprensningen af renden ved udløbet. Samtidig bliver båden overvejet afhændet da den er gammel og svag i tømmeret. Foreningen ansøger gennem Sportsfiskerforbundet om at få fredningen udskudt til 15. november. Generalforsamlingen besluttede en større revision af foreningens love. Herunder at der kunne ske eksklusion hvis man udviser usømmelig adfærd over for lodsejere eller foreningens medlemmer. Det skete også ændring til, at der kun i foreningens fiskevand må fiskes med stang og snøre stk. geddeyngel er udsat i Øster Hornum Sø. Ynglen var leveret gratis fra Tangeværket. 7 gedder fanget ved 300 meters elfiskeri af Tørvekanalen. 3 i protokollen navngivne personer er anmeldt for ulovligt fiskeri yderligere 3 er nævnt som modtager af en bøde på 100 og 120,- kr. Selv børn der tages i ulovligt fiskeri idømmes bøde. De modtager i deres fædres påhør en kraftig reprimande, og faderen for lov til at betale bøden. Der var glæde i beretningen på generalforsamlingen den 15. november Fangsterne havde været gode og vandstanden fin. Det elfiskeri der havde været foretaget viste også mange fisk. Desværre omtaler formanden også at der er hjemtaget posevis af småfisk hvilket han tillægger at medlemmerne ikke har respekteret et opslag om at der er sat sættefisk ud. Han ærgrer sig over at han ikke kender navnene for så kunne vi her i aften få at se hvordan sådanne fiskekammerater ser ud som han siger. Udsætningerne er i disse år massive. Knud Larsen skriver i et brev til foreningen at det er svært at finde huller i jeres alt for velforsynede å Derfor vil sættefisk efterfølgende blive sat ud i hovedløbet. Beretningen omtaler også oprensningen af åen fra Slusen og udefter, hvilket har givet store problemer for fiskeriet. Tilsyneladende er åen blev ødelagt på strækningen. 6

7 Ellers er der knubbede ord til Hedeselskabet for deres fremfærd med reguleringsprojekter. Foreningen båd er i en forfærdelig forfatning, og fremtiden kræver nu overvejelser. De mange tyvfiskerier der forgår rundt omkring har medført større bøde, nu koster det 120,- kr. at blive taget. Glædeligt er det at bøderne ikke tilfalder staten, men foreningen til brug til yngel. Et medlems fangst af et par nedgængere og efterfølgende omtale i dagspressen fik også et par borgerlige ord med fra formanden. Denne havde i samme anledning være i avispolemik med vedkomne. Året forhandlinger har også været usædvanlig skrappe. Lodsejerne bliver kontaktet af fremmede fiskere der byder højere, og enkelte medlemmers adfærd har også øget kravene, idet flere lodsejere som udgangspunkt for forhandlingerne havde sagt kontrakterne op. Et tilfælde af denne adfærd er beskrevet: En lystfisker ved åen sagde til lodsejerens børn at han ville betale 1 krone, hvis de ville grave orm til ham. Børnene skyndte sig de 6-7 kilometer hjem. Og da de senere kom med ormene ville han ikke have dem fordi det havde varet for længe - Han gav ikke børnene noget for deres ulejlighed. Lodsejeren sagde kontrakten op. Først efter tredje besøg lykkedes det at få fornyet kontrakten. Støvring Lystfiskeriforening sendte NL 300,- kr. til hjælp til yngelplejen. Fiskevandet og retten til at fiske hvor Gennemlæsningen af denne protokol viser tydeligt at den stramme procedure om optagelse der tidligere var, ikke længere er i brug. Samtidig sker der heller ikke længere den fordeling af medlemmer på fiskestrækningerne som blev foretaget i henhold til den første protokol. Der må derfor være foretaget betydelige ændringer i perioden 1945 til Det må antages at den strukturændring der er sket har betydet at den tidligere opdeling af fiskevandet er ophørt. Det må også antages at de små selskaber for de pågældende strækninger eller hvad de er blevet kaldt er ophørt og inddraget i selve hovedforeningen. Selv om sådanne store ændringer skulle være sket er der intet i den nærværende protokol som hentyder til tidligere tiders regler eller metoder. Foreningen er nu mere en forening på den måde som den organisatorisk kendes i dag. Dette gør det endnu mere ærgerligt at vi ikke har den manglende protokol, der er helt sikkert sket store organisatoriske eller foreningskulturelle omvæltninger i den periode med mange meningsudvekslinger og debatter. 7

8 Budget Første budget i denne protokol er for året 1955 Indtægt: Kassebeholdning 4.927,- Kontingent ,- Indskud 1.000,- Salg af nøgler m.m. 150, ,- Udgift: Leje af fiskevand ,- Yngel og sættefisk 2.000,- Oprensning renden 500,- Fiskeriopsyn 400,- Kantskæring af åen 140,- Båd, olie, rep. 600,- Huse og gangbrædder 600,- Forsikring 320,- Danmarks Sportsfiskerforbund 1.800,- Naturfredningsforeningen 50,- Regulativforeningen 200,- Generalforsamling 1.800,- Møder og film 600,- Kontorhold 400,- Porto og telefon 500,- Tryksager 200,- Blomster m.m. 200,- Formue 2.042, ,- Det ser ud til at foreningen er udmeldt af Ferskvandsfiskeriforeningen idet der ikke budgetsættes omkostninger til denne. En sådan udmeldelse må være sket i perioden for den manglende protokol. Sidste budget i denne protokol er for året 1962 Indtægter Kassebeholdning 1.275,- Kontingent ,- Indskud 4.500,- Andre indtægter 800, ,- Udgifter Leje af fiskevand ,- Yngelpleje 5.000,- Fiskeriundersøgelser 200,- Oprensning af renden 2.000,- Båden 4.000,- Huse og gangbrædder 500,- Fiskeriopsyn 400,- Danmarks Sportsfiskerforbund 5.000,- Generalforsamling ,- Diverse møder 300,- Kontorudgifter 400,- Porto 250,- Papir og tryksager 600,- Gaver og blomster 100,- Diverse underholdning 600,- Jubilæumsfonden 1.000,- Kassebeholdning 2.274, ,- 8

9 Udsætning af yngel og sættefisk Årstal Antal yngel Antal sættefisk Bemærkninger De stk. sættefisk blev ædt af måger, men foreningen havde heldigvis ikke betalt for dem endnu. Udsætning af yngel aflyses. Der udsættes ikke yngel på grund af bestandsanalyse Heraf er af egen avl stk. er af egen avl Til udsætning i 1962 Kendte medlemstal, kontingenter og indskud medlemmer Kontingent 1956 Kontingent 1957 Kontingent 1960 Kontingent ,- kr. - 65,- kr. - 75,- kr. - Indskud 100,- kr. 9

Fra de gamle protokoller 1961 til 1966

Fra de gamle protokoller 1961 til 1966 Fra de gamle protokoller 1961 til 1966 Den fortsatte opsummering af foreningens opståen og virke gælder de næste 6 år. Opsummeringen er sket ved gennemlæsning af protokollen det går fra omtale af elfiskeri

Læs mere

Fra de gamle protokoller 1978 til 1989

Fra de gamle protokoller 1978 til 1989 Fra de gamle protokoller 1978 til 1989 Den fortsatte opsummering af foreningens opståen og virke gælder de næste 11 år. Opsummeringen er sket ved gennemlæsning af protokollen det går fra omtale af bestyrelsesmøde

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Fra de gamle protokoller 1917 til 1945

Fra de gamle protokoller 1917 til 1945 Fra de gamle protokoller 1917 til 1945 Kend dine rødder og du ved hvem du er. Det kunne være indledningen til denne opsummering af foreningens opståen og virke gennem de første 28 år. Opsummeringen er

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31 Orientering 2014 [Indsæt dato] Bestyrelsen 2015 Formand: Jan Snejbjerg Jensen Asgårdvej 33, 7800 Skive - Tlf. 40 90 39 49 Mail: jan.snejbjerg@gmail.com Næstformand: Thyge Andersen Ulkærvej 34, 7840 Højslev

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

Aarup Boldk lub Vedtægter

Aarup Boldk lub Vedtægter Sidst ændret: februar 2006. Side:1 af 7 Foreningens navn er Aarup Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Aarup Kommune. Foreningen har til formål at samle ungdom til udøvelse af boldsport og anden idræt.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Vedtaget på generalforsamling den 23. januar 2013 og ændringer godkendt af Hovedforeningen d. 14. september 2013.

Vedtaget på generalforsamling den 23. januar 2013 og ændringer godkendt af Hovedforeningen d. 14. september 2013. 8 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Bestyrelsen indvarsler til ordinær generalforsamling med mindst 4 ugers

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Januar 2011

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Januar 2011 Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø Januar 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø Køge Kommune lejer brugsretten til Kimmerslev Sø og fiskeretten til Dalby

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8.

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8. Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl. 11.00, møde 02-2016 hos Holger Hansen, Østvej 8. Til stede: Jan Rasmussen, formand, Jens Christian Knudsen, kasserer Ib

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Laurits Iversen og Per Sloth Nielsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-884/LIH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn], og [indklagede]

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ UNDER 50.000 KR. Du kan gå

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere