Beskæftigelsesplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2013 Skanderborg Kommune 1

2 Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Resultater i beskæftigelsesindsatsen... 4 Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen i Kapitel 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 Beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Det er en udfordring at få de unge til at gennemføre en uddannelse... 7 Kapitel 3. Mål for beskæftigelsesindsatsen i Mål for den borgerrettede indsats revideres sendes til Jacob... 9 Mål for den virksomhedsrettede indsats Kapitel 4. Den borgerrettede indsats Strategier i indsatsen Kapitel 5. Den virksomhedsrettede indsats Bilag 1. Oversigt over Jobcentrets mål for Bilag 2. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Bilag 3. Bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter Bilag 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret

3 Forord Skanderborg Kommune anser det for afgørende for fremtidens velfærd, at så mange borgere som muligt hurtigst muligt bliver i stand til at klare sig selv. På beskæftigelsesområdet er der fokus på at fortsætte den aktive linje over for ledige og sygemeldte i alle målgrupper. Dette er til gavn både for den enkelte borger, for Kommunen, for virksomhederne og for vækstbetingelserne i området. Aktuelt afventer Skanderborg Kommune spændt lovforslagene til de nye reformer på beskæftigelsesområdet og håber, at disse vil støtte op omkring en fleksibel tilrettelagt beskæftigelsesindsats for de ledige og sygemeldte. Det er afgørende at skabe resultater for og med - borgerne. De arbejdsløse og sygemeldte er forskellige og har ikke behov for den samme beskæftigelsesindsats men sikkert er det, at den ikke kan stå alene der er behov for helhedsorienterede løsninger. I Beskæftigelsesplan 2013 tages der afsæt i Skanderborg Kommunes mål, herunder Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for Dette sker ud fra et ønske om at skabe en helhedsorienteret plan med koordinerede mål og handlinger. Beskæftigelsesplanen er blevet til i tæt dialog med alle relevante parter. Det drejer sig dels om dialog internt i Jobcentret, dialogmøder med Beskæftigelsesregion Midtjylland, møder med Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) samt dialogmøde med LBR og Økonomiudvalget. Desuden sendes planen i høring hos Jobcentrets og Kompetencecentrets MED-udvalg. 3

4 Kapitel 1. Resultater i beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets kommuner. Resultatrevisionen udarbejdes af Jobcentret én gang årligt for hver kommune på baggrund af resultaterne i det forgangne år. Resultatrevisionen er i god samklang med Jobcenter Skanderborgs arbejde med resultatstyring. Konkret kan resultatstyring i Jobcentret oversættes til styring med fokus på at få de ledige i arbejde eller uddannelse. De overordnede beskæftigelsespolitiske mål (Ministermål) for 2011 var: 1. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt 2. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt 3. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt 4. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Jobcenter Skanderborg valgte ambitiøse resultatniveau for de 4 beskæftigelsespoltiske mål i Beskæftigelsesplanen for Af Resultatrevision 2011, som Jobcenter Skanderborg har udarbejdet primo 2012, fremgår det, at Jobcentret har opnået følgende resultater i forhold til året før inden for de tre Ministermål (i parentes tilsvarende i gennemsnit for Klyngen af Jobcentre med samme rammevilkår): 1. Arbejdskraftreserven er faldet med 12 % i forhold til december 2010 (fald på 7 %) 2. Antallet på permanente forsørgelsesordninger er faldet med 1 % (stigning på 1 %) 3. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er reduceret med 2 % i forhold til året før (fald på 5 %) 4. Antallet af vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er steget med 6 % (stigning på 6 %) Jobcenter Skanderborg har en særlig ungeindsats, som har sikret unge (både på kontanthjælp og a-dagpenge) god tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse erfaringer vil fremadrettet ligge til grund for det videre arbejde med unge-gruppen, særligt for de grupper, som har andre problemer end ledighed. Jobcenter Skanderborg er meget tilfreds med den generelle udvikling hen over året for de fire beskæftigelsespolitiske mål samt med den delte tredjeplads i klyngen samlet set. Overordnet har Jobcenter Skanderborg haft et fald på 4 % i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i forhold til december 2010 (svarende til den gennemsnitlige udvikling i klyngen). Resultater inden for antal fuldtidspersoner i de forskellige forsørgelsesgrupper i forhold til året før Antal jobklare er faldet med 13 % 4

5 Antal indsatsklare er fastholdt i forhold til december 2010 Antallet af midlertidigt passive er steget med 30 % - i denne gruppe findes bl.a. unge med andre problemer end ledighed Antal personer på forrevalidering er faldet med 55 % Antal fuldtidspersoner på introduktionsydelse er steget med 26 % Antal personer på fleksjob er steget med 1 % Antal personer på førtidspension er faldet med 2 % Målet er nået med Indsatsen for at nedbringe langtidsledigheden 1 andelen er faldet med 17 %. Desuden er andelen af langtidsledige i virksomhedsrettet aktivering steget med 58 %. Aktiveringsgraden i Jobcenter Skanderborg ligger generelt på et højt niveau i forhold til de sammenlignelige kommuner. Endvidere viser tallene for rettidighed, at Jobcenter Skanderborg har stort fokus på at overholde rettidigheden i forhold til samtaler og de tilbud, der gives til de ledige. Det vurderes, at der er en sammenhæng mellem udviklingen i de forskellige forsørgelsesgrupper, hvor en stigning ét sted fører til et fald ét andet sted og omvendt de såkaldte forbundne kar. Derfor skal besparelsespotentialet inden for revalidering inkl. forrevalidering, ledighedsydelse og fleksjob ses i relation til det negative besparelsespotentiale inden for sygedagpenge og førtidspension. Det er kendetegnet ved de redskaber, hvor Skanderborg har en besparelsesgevinst, at de tilsammen bidrager til at fastholde borgernes kontakt til arbejdsmarkedet, også for dem med problemer, der ud over ledighed. Beskæftigelsesindsatsen i 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune er fortsat båret af investeringstankegangen der bygger på filosofien, at en tidlig indsats og relevante tilbud i ledigheds- eller sygemeldingsperioden medfører bedre resultater. For at understøtte den positive udvikling inden for arbejdskraftreserven, fastholdes den offensive indsats over for nyledige med straksaktivering inden for kontanthjælpsområdet ved hjælp af tidlige jobsamtaler. Inden for a-dagpengeområdet vil der ske en tidlig og fremrykket indsats med særligt henblik på virksomhedsrettet aktivering. Beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år har stort fokus. Målet er at sikre, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse, så de står bedst muligt rustet til arbejdsmarkedet. I 2012 deltager Skanderborg Kommune i projekt Helhedsorienteret ungeindsats, hvor der er fokus på at udvikle arbejdsmetoder med henblik på at skabe en helhedsorienteret ungeindsats. Dette indebærer blandt andet, at der for en udvalgt gruppe unge vil være en tættere opfølgning via løbende progressionsmålinger på tværs af Skanderborg Kommune. Sygemeldte og ledige, der ikke modtager et beskæftigelsesrettet tilbud var ved indgangen til 2012 steget. Der er særligt fokus på dette område, hvor der bl.a. er en gruppe unge med andre problemer end ledighed. Jobcenter Skanderborg arbejder på, at gruppen opnår eller genopnår en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Aktuelt afventes de bebudede reformer på beskæftigelsesområdet med spænding, da de forventes at få stor indflydelse på Skanderborgs tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen. Det kan derfor ikke afvises at den beskæftigelsesplan 2013, der i skrivende stund (juni 2012) udarbejdes, kan vise sig at være ufuldstændig ved indgangen til Langtidsledigheden opgøres som ledige, der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i 80 % af tiden det seneste år og omfatter både ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. 5

6 Kapitel 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Skanderborg Kommunes hovedopgave for de kommende års beskæftigelsesindsats er at udvide, opkvalificere og omskole arbejdsstyrken, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, der efterspørges. Beskæftigelsesindsatsen vil i 2013 særligt have fokus på de væsentligste arbejdsmarkedspolitiske udfordringer: 1. Unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse 2. Det stigende antal personer på førtidspension 3. Langtidsledigheden 4. Styrket dialog med de lokale virksomheder For hver af de overordnede arbejdsmarkedspolitiske udfordringer er der særligt fokus på følgende: 1. De unge: At understøtte at flere unge gennemfører en uddannelse At sikre sammenhæng i Børne- og Ungeindsatsen i Skanderborg Kommune At styrke samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcentret for unge op til det 30. år At udvikle samarbejdet med virksomhederne, herunder etablering af flere praktikpladser og mulighed for uddannelse via jobrotation 2. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet: At udvikle indsatsen for personer på kontanthjælp, herunder ikke vestlige indvandrere og efterkommere, med henblik på at målgruppen sikres en plads på arbejdsmarkedet At sikre at mulighederne for hjælpemidler, handicapkompenserende foranstaltninger og kompetenceudvikling udnyttes Sikre fokus på tidlig indsats for nyligt sygemeldte ud fra en ressourceorienteret tilgang At øge andelen af ledighedsydelsesmodtagere der deltager i virksomhedsrettede aktiviteter forud for fleksjob 3. Langtidsledighed: At sikre en tidlig og effektiv screening af ledige i risiko for langtidsledighed At flere jobklare kommer i arbejde efter afsluttet aktivitet og ikke rammes af dagpengeperiodens forkortelse til 2 år At understøtte et konstant fokus på målrettet jobsøgning hos den enkelte ledige med vægt på både faglig og geografisk mobilitet 4. Kontakt med de lokale virksomheder: At styrke samarbejdet med lokale virksomheder om praktikpladser, lærlingepladser, jobrotation, arbejdsfastholdelse, delvis raskmelding og især private løntilskudspladser med henblik på at øge effekten af beskæftigelsesindsatsen At øge andelen af delvist raskmeldte på både offentlige og private virksomheder 6

7 Beskæftigelsespolitiske udfordringer 2 Der er væsentlige beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012 og Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder, at Jobcentret skal tilrettelægge indsatsen efter nye målgrupper og efter en ændret efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Ledigheden i Skanderborg nåede et historisk lavpunkt i Herefter er ledigheden steget som følge af krisen og toppede i Siden da er ledigheden i Skanderborg igen faldet, og udgør (i januar 2012) 4,2 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er lavere end ledigheden i hele Midtjylland (5,8 pct.). Generelt ventes der i de kommende år høj ledighed blandt ikke-faglærte, og der vil derfor være gode muligheder for at kanalisere ledige ikke-faglærte fra andre brancher til bygge- og anlægsbranchen. Det kræver dog, at der iværksættes en række initiativer for at omskole og efteruddanne ledige, der kommer fra områder med høj ledighed. Den aktuelle og forventede udvikling på arbejdsmarkedet betyder, at Skanderborg står over for en række beskæftigelsespolitiske udfordringer i de kommende år. En af hovedudfordringerne for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte den begyndende gunstige udvikling i beskæftigelsen, som især forventes at ske inden for dele af den private sektor. Hvis området skal sikre vækst og beskæftigelse, er det vigtigt, at arbejdsstyrken har en størrelse og et kvalifikationsniveau, der matcher arbejdsmarkedets efterspørgsel på både kort og længere sigt. Det betyder bl.a., at offentligt forsørgede skal flyttes til job eller uddannelse. I Skanderborg er der et stort uudnyttet potentiale blandt de 15,5 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder, som modtager offentlig forsørgelse. Det svarer til borgere i Skanderborg, som midlertidigt eller permanent ikke er i job eller uddannelse. Udløses en del af dette potentiale, vil det dels kunne forbedre arbejdsudbuddet og dermed den fremtidige vækst til gavn både for samfundet og for den enkelte, dels vil det nedbringe de kommunale udgifter til offentlig forsørgelse. De stærkere målgrupper i Jobcentret skal i job, blandt andet gennem aktiv og målrettet jobsøgning og vejledning samt eventuel opkvalificering. For de unge skal der fokus på uddannelse, da virksomhederne fremover i højere grad vil efterspørge uddannet arbejdskraft. Samtidig skal der skabes plads til de svagere grupper, så de undgår at ende på en permanent forsørgelsesydelse. Det kræver et tæt og målrettet samarbejde med virksomheder i området om etablering af praktikpladser m.v. for gruppen. Det er en udfordring at få de unge til at gennemføre en uddannelse Det helt centrale mål for unge er uddannelse, da alle analyser og prognoser viser, at arbejdsmarkedet i højere og højere grad efterspørger uddannet arbejdskraft. Alle unge, der ikke i forvejen har en uddannelse, bør derfor sikres en indsats, der på kort eller længere sigt leder hen mod en erhvervskompetencegivende uddannelse. Tallene viser, at især unge, som starter tidligt i kontanthjælpssystemet, har vanskeligt ved at få en uddannelse eller opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan derfor være nødvendigt at sætte ind over for nogle af de unge allerede inden det 18. år for at modvirke tilgangen til kontanthjælpssystemet og dermed øge sandsynligheden for uddannelse eller job. Samtidig bør der sættes tidligt ind over for de unge, der kommer ind i kontanthjælpssystemet. Opgaven med de unge kan dermed ikke løses af beskæftigelsesindsatsen alene, men kræver et samarbejde med en række andre aktører, som også er i berøring med de unge, f.eks. uddannelsesinstitutioner, socialafdeling, børne- og ungeafdeling, Ungdommens Uddannelsesvejledning m.v. 2 Dette afsnit er hentet fra Beskæftigelsesregion Midtjyllands analyse Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune

8 Kapitel 3. Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 Der er tegn på positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Skanderborg. Antallet af beskæftigede har været stigende inden for nogle brancher, og Midtjylland står over for en række store investeringer i offentligt byggeri. Set i sammenhæng med de opnåede resultater i beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune, igennem de senere år vurderes det, at det vil være muligt at reducere andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Udviklingsmål 2013 for Jobcenter Skanderborg: Skanderborg Kommune vil gennem en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse i den erhvervsaktive alder. Udviklingen følges via løbende målinger på: Andelen af personer på offentlig forsørgelse Position/resultat i klyngen (kommuner med samme rammevilkår) i forhold til procentuelt at have færrest på offentlig forsørgelse Position/resultat i klyngen i forhold til de beskæftigelsespoltiske mål i 2013 Udviklingsmål 2013 for Ungdommens Uddannelsesvejledning: UU har som overordnet målsætning at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne og sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, så de nationale mål opfyldes: 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 Udvikling følges via løbende målinger på: Andelen af unge i gang med en ungdomsuddannelse Undervisningsministeriets profilmodel 8

9 Mål for den borgerrettede indsats Resultatmål fordelt på målgrupper 3 Forsikrede ledige, matchgruppe 1 Højst 1250 sager for forsikrede ledige som gennemsnit for året. Aktiveringsgraden skal over året gennemsnitligt være på minimum 37 %. Heraf skal aktiveringsgraden for virksomhedsrettede aktiviteter over året gennemsnitligt være på minimum 61 % Heraf skal aktiveringsgraden for øvrige aktiviteter over året være på højst 39 % Ikke forsikrede ledige, matchgruppe 1 Højst 150 sager for ikke forsikrede ledige som gennemsnit for året. Aktiveringsgraden skal over året gennemsnitligt være på minimum 78 %. Heraf skal aktiveringsgraden for virksomhedsrettede aktiviteter over året gennemsnitligt være på minimum 60 % Heraf skal aktiveringsgraden for øvrige aktiviteter over året være på højst 40 % Ikke forsikrede ledige, matchgruppe 2-3 Højst 530 sager for ikke forsikrede ledige som gennemsnit for året. Aktiveringsgraden skal over året gennemsnitligt være på minimum 65 %. Heraf skal aktiveringsgraden for virksomhedsrettede aktiviteter over året gennemsnitligt være på minimum 35 % Heraf skal aktiveringsgraden for øvrige aktiviteter over året være på højst 65 % Revalidering Højst 150 sager med revalidering som gennemsnit for året. Heraf udgør aktiveringsgraden for virksomhedsrevalidering 30 % Sygemeldte Højst 880 sager med en varighed på under 52 uger som gennemsnit for året og højst 115 sager med en varighed på over 52 uger som gennemsnit for året. For sager med varighed mellem 9-52 uger skal aktiveringsgraden over året gennemsnitligt være på minimum 50 %. Heraf skal aktiveringsgraden for virksomhedsrettede aktiviteter over året gennemsnitligt være på minimum 70 % Heraf skal aktiveringsgraden for øvrige aktiviteter over året være på minimum/højst 30 % Personer omfattet af integrationsloven Højst 120 sager som gennemsnit for året. Aktiveringsgraden for personer, der modtager ydelse, skal over året gennemsnitligt være på minimum: 80 % for sprogundervisning 60 % for virksomhedsrettede aktiviteter 3 For alle målgrupper tælles i helårspersoner. For sygedagpenge hentes data fra sygedagpengesystemet, og for fleksjob anvendes antallet af etablerede fleksjob. 9

10 Fleksjob 750 sager i fleksjob som gennemsnit for året. Ledighedsydelse Højst 160 sager på ledighedsydelse som gennemsnit for året. Højst 115 sager med ledighedsydelse hvor sagen har en varighed på under 18 måneder. Højst 45 sager med ledighedsydelse hvor sagen har en varighed på over 18 måneder. Aktiveringsgraden skal over året gennemsnitlig være på minimum 50 %. Heraf skal aktiveringsgraden for virksomhedsrettede aktiviteter over året gennemsnitligt være på minimum 60 % Heraf skal aktiveringsgraden for øvrige aktiviteter over året være på højst 40 % Førtidspension sager med førtidspension som gennemsnit for året. Førtidspension med 100 % refusion er ikke medtaget, da disse ikke påvirker budgettet. Skånejob 50 sager i skånejob som gennemsnit for året. Resultat- og tilfredshedsundersøgelse Der gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt a-dagpengemodtagere, der har deltaget i virksomhedspraktik og løntilskud i Undersøgelsen vil desuden følge, hvilke resultater dagpengemodtagerne opnår via deltagelse i virksomhedspraktik og løntilskud. 10

11 Niveaumål for De beskæftigelsespolitiske mål 1-3 for 2013: MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse 4 Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på X pct, svt. en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december MÅL 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 106 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald i tilgangen til førtidspension på 9,4 pct. i perioden fra december 2011 til december MÅL 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 237 personer i december 2013, svt. et fald på 21,8 pct. fra december 2011 til december Opgørelsen af mål 1 vil ske på baggrund af en ny måling, der måler uddannelsesgraden, dvs. hvor meget de unge dagpenge- eller kontanthjælpsberørte under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret har været i uddannelse i året (år-til-dato) divideret med det samlede antal uger, hvor de unge har modtaget ydelse eller været i ordinær uddannelse i året (år-til-dato). Opgørelsesmetoden vil grundlæggende svare til opgørelsen af aktiveringsgraden. Dvs. det opgøres, hvor stor en del af perioden som ledig, ledige gennemsnitligt er i uddannelse. Opgørelsen af mål 2 vil ske på baggrund af en ny måling, der opgør antallet af årige, der inden for den valgte periode for første gang får bevilliget førtidspension, uanset om personen kommer fra fleksjob eller ledighedsydelse. Opgørelse af mål 3. vil ske på baggrund af den eksisterende måling (Antal langtidsledige personer) i jobindsats.dk. Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. 4 Der afventes opgørelsesmetode fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, måltal vil fremgå ved offentliggørelsen af Beskæftigelsesplan

12 Mål for den virksomhedsrettede indsats De overordnede mål for Skanderborg Kommunes virksomhedsrettede indsats er: At sikre, at borgere i Jobcentrets forskellige målgrupper kan komme i uddannelse, ordinær beskæftigelse, fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet At gøre jobåbninger synlige på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft At bidrage til at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for At fremskaffe det nødvendige og tilstrækkelige antal løntilskuds- og praktikpladser. De specifikke mål for den virksomhedsrettede indsats vil i 2013 være: Samarbejde med flere virksomheder Kortlægning af beskæftigelsesmuligheder på tværs af brancher og virksomheder via en styrket dialog med virksomhederne Anvendelse af jobrotation, trainee-forløb og voksenlærlingeaftaler Synliggørelse af jobcentrets behov for virksomhedsrettede aktiveringspladser. Det 4. beskæftigelsespolitiske mål for 2013: MÅL 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Tilfredshedsundersøgelse Der vil i 2013 blive gennemført tilfredshedsundersøgelse med fokus på tilfredsheden med den virksomhedsrettede indsats. Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres blandt virksomheder der har haft et samarbejde med virksomhedskonsulenterne og vil følge op på resultaterne af tilfredshedsundersøgelse i Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse. Fremme brugen af jobrotation Flere ledige skal deltage i jobrotation, da dette er et vigtigt redskab for at ufaglærte og faglærte kan forbedre deres jobmuligheder. Der vil i 2013 blive gennemført minimum 5 offentlige og 3 private jobrotationsprojekter. Øget samarbejde om ledige på kanten af arbejdsmarkedet Samarbejdet med de lokale virksomheder omkring ledige på kanten af arbejdsmarkedet vil i 2013 være særligt prioriteret. Udviklingen følges via målinger på, hvor mange pladser der besættes i de etablerede virksomhedscentre. (Status og resultatmål indarbejdes inden politisk fremlæggelse). 12

13 Kapitel 4. Den borgerrettede indsats Strategier i indsatsen Skanderborg Kommune har i Arbejdsmarkedspolitikken formuleret følgende strategier på beskæftigelsesområdet: Ledige, der kun har ledighed som problem, skal straks i gang - med fokus på den kortest mulige vej til selvforsørgelse Ledige, der har problemer ud over ledighed, skal aktiveres straks - med fokus på ressourcer frem for begrænsninger Det rummelige arbejdsmarked skal styrkes, og sociale klausuler bør indgå i alle kontrakter med såvel offentlige som private virksomheder. Fokus på unge og uddannelse Der er behov for at tænke nyt og tage utraditionelle metoder i brug for at sikre, at flest mulige unge gennemfører en uddannelse. I forbindelse med drøftelse af de beskæftigelsesmæssige udfordringer med Det Lokale Beskæftigelsesråd og Økonomiudvalget blev ønsket om særlige uddannelsesløsninger også rejst. Ungeindsatsen vil i 2013 være under udvikling på tværs af kommunale aktører, herunder inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), indtil den unges 30. år modsat i dag hvor UU er inddraget indtil den unges 25. år. Ligeledes er der fokus på, at der sker overlevering fra de kommunale systemer til uddannelsessystemerne, med henblik på at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. Fokuseret indsats for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Målet er, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opnår samme beskæftigelsesfrekvens som borgere med dansk baggrund. Der er aktuelt fokus på at sikre en god modtagelse af nye borgere, da forudsætningen for en god integration grundlægges i en helhedsorienteret modtagelse. Det forventes derfor, at en målrettet indsats for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere vil bidrage til, at en større andel ikke længere er på offentlig forsørgelse. Differentieret indsats for at imødegå langtidsledighed Jobcenter Skanderborg arbejder målrettet for at få flere forsikrede ledige i ordinær beskæftigelse og for at forebygge og afhjælpe langtidsledighed. Indsatsen består af fire trin, med fokus på den korteste vej til ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Nyledige tilbydes informationsmøde, hvor der orienteres om virksomhedsrettede muligheder, hvor der kan være ledige job (brug af arbejdsmarkedsbalancen) - og evt. grupper med behov for særlig indsats identificeres. Efter 10 ugers ledighed iværksættes et intensivt kontaktforløb med hyppige jobsamtaler, med et særligt fokus på ordinær beskæftigelse Efter 26 ugers ledighed iværksættes en særlig virksomhedsrettet aktivering med henblik på rekruttering og afprøvning af nye beskæftigelsesmål og/eller opkvalificering. Efter 52 ugers ledighed iværksættes en særlig langtidsledighedsindsats, hvor der foruden den virksomhedsrettede aktivering iværksættes kombinations- og eller parallelforløb, så der kan arbejdes med uddannelses- og virksomhedsrettede aktiviteter samtidig. Under hele den virksomhedsrettede indsats er der tæt dialog med de løntilskudsansatte med fokus på progression, og der etableres understøttende jobsøgningstilbud. Ungeindsatsen bygges op om samme model som for de øvrige målgrupper, dog med fokus på at det intensive kontaktforløb sættes i gang endnu tidligere, allerede omkring 6 ledighedsuge. 13

14 Ressourcefokus I mødet med den ledige eller sygemeldte arbejdes der metodisk ud fra en anerkendende tilgang, der skal sikre, at borgeren er motiveret for forandring. Dette indebærer, at borgeren tager ansvar og aktivt deltager i forløbet, herunder i den konkrete jobsøgning ud fra en realistisk fastlagt jobplan. Borgerne mødes med en accept og respekt for deres forståelse af nuværende livssituation - med fokus på borgerens ressourcer, potentialer og muligheder. I indsatsen arbejdes der på at synliggøre borgerens ressourcer og kompetencer. Dette er afgørende for, at der kan skabes en tro og motivation hos borgeren for at påbegynde tiltag rettet mod en fremtidig arbejdsmarkedstilknytning. I samtalerne arbejdes der med, at borgerne selv fortæller om deres styrker og succeser, og der tages udgangspunkt i konkrete positive eksempler fra deres dagligdag. Derved skabes et fundamentet for udvikling. Desuden arbejdes der metodisk ud fra den narrative metode. Centralt for den narrative metode er, at den historie fra vores liv vi vælger at fokusere på, påvirker vores handlinger og valg. En vis ledigheds- og sygdomshistorik kan påvirke borgerens fokusering og definition af muligheder. Denne fokusering og opfattelse kan modarbejde en positiv forandring. Mange har i forbindelse med deres ledigheds- og/eller sygdomsforløb mistet troen på egne evner og kan have meget vanskeligt ved at se sig selv tage ansvar for eget (arbejds)liv. For personer i denne gruppe er det afgørende, at Jobcentret møder dem med en tro på og en anerkendelse af, at deres evner kan skabe en værdi for dem selv og deres familie/netværk. Denne synliggørelse og anerkendelse rykker ved borgernes egne holdninger og kan derfra skabe en tro på fremtiden. En vigtig del af denne proces er endvidere, at borgerne gennem deltagelse i aktiveringsforløbet og evt. praktik- /optræningsforløb får en oplevelse af succes at de bliver bekræftet i, at de kan tilbyde noget, der bliver værdsat af andre. Der lægges stor vægt på, at borgerne selv tager ansvar for deres eget liv og deres muligheder i forhold til arbejdsmarkedet. Derfor stilles de ledige og sygemeldte løbende spørgsmålene: Hvordan kunne du tænke dig, at det var i stedet? Hvad kræver det af dig selv - og af mig som konsulent- for at komme derhen?. Jobcentret ønsker herved at gøre det tydeligt, at borgerne har selvstændig mulighed for at træffe valg og skabe forandring i forhold til deres nuværende ledighedssituation. Jobrettet indsats Der er kontinuerligt fokus på, at borgeren, når denne er parat hertil, støttes i at blive en aktiv del af arbejdsmarkedet. De jobrettede tiltag er en vigtig del af borgerens progressionsproces, da normerne og kravene i samfundet lægger op til, at alle der kan tager aktivt del i at være selvforsørgende. For den del af borgerne, hvor en tilbagevenden til arbejdsmarkedet ikke pt. er realistisk, er denne tilgang ligeledes af stor betydning, idet der fra borgeren skal ske en accept af, at ressourcer og fokus skal ligge på andre personlige områder. Jobcentret fortsætter i 2013 samarbejdet med det boligsociale projekt Højvang om en fremskudt beskæftigelsesindsats i boligområdet. Fokusgruppen vil være kontanthjælpsmodtagere over 40 år, der aktuelt ikke deltager i erhvervsrettede tilbud. Indsatsen vil være kendetegnet ved en helhedsorienteret tilgang for at borgerne kommer i arbejde eller uddannelse. 14

15 Beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune tager afsæt i følgende: Opkvalificering - der arbejdes målrettet med opkvalificering af arbejdsstyrken for at sikre fleksibel og kvalificeret arbejdskraft, f.eks. via voksenlærlingeforløb og jobrotation Tidlig og differentieret indsats de ledige og sygemeldte tilbydes tidligt i deres ledighedsperiode samtaler og relevante beskæftigelsestilbud Aktiv frem for passiv - alle der kan, skal fastholdes i beskæftigelse og indgå i aktive beskæftigelsestilbud Helhedsorienteret indsats for de borgere, der har sammensatte problemer Faglig og geografisk mobilitet samt synliggørelse af konkrete jobåbninger, der matcher den lediges kompetencer Progression i indsatsen for alle ledige og sygemeldte. 15

16 Kapitel 5. Den virksomhedsrettede indsats Den virksomhedsrettede indsats i Skanderborg Kommune varetages af virksomhedskonsulenterne. Der er tæt kontakt til virksomhederne i og uden for Skanderborg Kommune - med det formål at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for. Med kendskab til jobsøgere fra alle brancher, matcher virksomhedskonsulenterne de ledige på baggrund af en samtale sammenholdt med virksomhedens jobbeskrivelse. Redskaberne i den virksomhedsrettede indsats er: Rekruttering af medarbejdere til virksomhederne Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Jobrotation Voksenlærlingeaftaler Traineeforløb Mentorordning Udviklingen af den virksomhedsrettede indsats i 2013 vil særligt have fokus på: Et velfungerende samarbejde med virksomhederne. Social ansvarlighed - i samspil med såvel private som offentlige virksomheder sikres, at også personer med begrænsning i arbejdsevnen kan finde en plads på arbejdsmarkedet. Jobrotationsforløb i såvel privat som offentligt regi. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - et tæt og målrettet samarbejde med virksomhederne om etablering af praktikpladser m.v. for gruppen. Professionel servicering af virksomhederne - virksomhedskonsulenterne arbejder for at styrke indsatsen og samtidig sikre en bedre service og én indgang for virksomhederne. Udvikling af virksomhedscentre for de svageste ledige. Afdækning af virksomhedernes aktuelle og fremtidige kompetencebehov - og anvendelse af viden i opkvalificeringen af ledige. At udnytte de kommende bygge- og anlægsprojekter i regionen ved at synliggøre, kvalificere og øge udbuddet af arbejdskraft inden for byggesektoren. At Skanderborg Kommune via løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser medvirker til at opkvalificere arbejdsstyrken i såvel privat som offentligt regi. Afsættet for dette er viden om og fokus på fremtidens behov for arbejdskraft. 16

17 Bilag 1. Oversigt over Jobcentrets mål for 2013 Udviklingsmål 2013 for Jobcenter Skanderborg: Skanderborg Kommune vil gennem en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse i den erhvervsaktive alder. Udviklingen følges via løbende målinger på: Andelen af personer på offentlig forsørgelse Position/resultat i klyngen (kommuner med samme rammevilkår) i forhold til procentuelt at have færrest på offentlig forsørgelse Position/resultat i klyngen i forhold til de beskæftigelsespoltiske mål i

18 Mål i 2013 for den borgerrettede indsats Kategori Antal sager, gennemsnit. for året, højst Aktiveringsgrad gennemsnit for året - minimum Heraf udgør virksomhedsrettet aktivering Forsikrede match % 61 % Ikke-forsikrede match % 60 % Ikke-forsikrede match % 35 % Revalidender % Sygemeldte under 52 uger % 70 % Sygemeldte over 52 uger Integrationsloven med ydelse Sproguv. 80 %. 60 % I alt 120 Integrationsloven uden ydelse - - Fleksjob Ledighedsydelse < 18 mdr Ledighedsydelse > 18 mdr Førtidspension Skånejob Resultat- og tilfredshedsundersøgelse Der gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt a-dagpengemodtagere der har deltaget i virksomhedspraktik og løntilskud i Undersøgelsen vil desuden følge hvilke resultater dagpengemodtagerne opnår via deltagelse i virksomhedspraktik og løntilskud. Mål i 2013 for den virksomhedsrettede indsats Tilfredshedsundersøgelse Der vil i 2013 blive gennemført tilfredshedsundersøgelse med fokus på tilfredsheden med den virksomhedsrettede indsats. Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres blandt virksomheder der har haft et samarbejde med virksomhedskonsulenterne og vil følge op på resultaterne af tilfredshedsundersøgelse i Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse. Fremme brugen af jobrotation Flere ledige skal deltage i jobrotation, da dette er et vigtigt redskab for at ufaglærte og faglærte kan forbedre deres jobmuligheder. Der vil i 2013 blive gennemført minimum 5 offentlige og 3 private jobrotationsprojekter. Øget samarbejde om ledige på kanten af arbejdsmarkedet Samarbejdet med de lokale virksomheder omkring ledige på kanten af arbejdsmarkedet vil i 2013 være særligt prioriteret. Udviklingen følges via målinger på, hvor mange pladser der besættes i de etablerede virksomhedscentre. (Status og resultatmål indarbejdes inden politisk fremlæggelse). 18

19 Bilag 2. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Tilskuddets anvendelse er reguleret af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47 samt Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning. Formålet med tilskuddet er at iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Tilskuddet kan anvendes til alle målgrupper. Forsørgelsesgrundlaget har således ikke nogen betydning for hvilke aktiviteter der kan igangsættes. De initiativer der påtænkes gennemført, skal ligge inden for de overordnede rammer i Beskæftigelsesplanen. Midlerne til LBR anvendes til: 1. Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud 2. Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, 3. Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i aktiviteter eller initiativer 4. Evaluering og formidling som led i aktiviteter eller initiativer LBR forventes på møde i august at beslutte LBR s fokusområder for

20 Bilag 3. Bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud Af Resultatrevision 2011 fremgår opfølgning på mål og resultatkrav opstillet for indsatsen i forbindelse med tildeling af midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Målet er at afkorte ledighedsperioden og øge arbejdsudbuddet i forhold til virksomhederne. Desuden er målet, at de ledige fortsat har en tilknytning til arbejdsmarkedet, da dette er med til at styrke og fastholde deres kompetencer. Målsætningen har været at øge aktiveringsgraden for de forsikrede ledige m. h. p. at forebygge langtidsledighed. Målsætningen er beskrevet i tabellen nedenfor. Målsætning: Øge andelen i virksomhedsrettet aktivering 40 % 50 % 60 % Øge andelen af aktiverede i private løntilskud 15 % 20 % 25 % Øge andelen af aktiverede i offentlige løntilskud 30 % 35 % 40 % Øge andelen af aktiverede i virksomhedspraktik 50 % 60 % 70 % Hidtidige resultater: Resultater: Øge andelen i virksomhedsrettet aktivering 58 % Øge andelen af aktiverede i private løntilskud 19 % Øge andelen af aktiverede i offentlige løntilskud 38 % Øge andelen af aktiverede i virksomhedspraktik 86 % 20

21 Bilag 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret Budget for beskæftigelsesindsatsen indarbejdes inden offentliggørelse i januar

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere