Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen"

Transkript

1 Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er på vej ud af krisen. Dog er der fortsat usikkerhed om udviklingen i Europa og USA, hvilket navnlig skyldes briternes ja til BREXIT og usikkerheden om den økonomiske politik i USA efter valget af Donald Trump til præsident. På den ene side lægger den nye Trump administration op til finanspolitiske lempelser, der isoleret set vil stimulere den amerikanske økonomi. På den anden side er der usikkerhed om den amerikanske handelspolitik de kommende år. Den 14. december 2016 Sagsnr. S Dok.nr. D bv/mab Samlet set, tegner der sig et billede af, at den europæiske og amerikanske økonomi er i bedring. Bedringen i verdensøkonomien styrker også de danske eksportmuligheder, hvilket vil understøtte forventningen om, at væksten vil tage til i Danmark. Dertil kommer en forventning om, at erhvervsinvesteringerne vil tage til og, at det private forbrug vil blive normaliseret. Disse forhold bidrager til en forventning om, at dansk økonomi er på vej ud af krisen. Det danske arbejdsmarked er allerede i bedring. Arbejdsløsheden falder, og siden starten af 2015 er knap flere kommet i arbejde. I de kommende år forventes en fortsat gunstig udvikling i dansk økonomi og på det danske arbejdsmarked. Det betyder, at virksomhedernes afsætningsmuligheder øges, at væksten tager til og, at beskæftigelsen vil stige yderligere. De gode takter for dansk økonomi, og den øgede efterspørgsel på arbejdskraft, medfører også, at der vil blive bedre plads til lønstigninger end, vi har set siden finanskrisen satte ind i slutningen af Således kan forventes nominelle lønstigninger på mellem 2¼ og 2¾ pct. frem mod Udsigterne for den økonomiske udvikling er dog omgærdet af betydelig usikkerhed, og opsvinget er endnu ikke selvbærende. Beskæftigelsesfremgangen peger dog i den rigtige retning, hvorimod væksten har skuffet. I det følgende præsenteres først forventningerne til lønudviklingen i de kommende år. Dernæst ses på den økonomiske baggrund. Det vil sige den aktuelle konjunktursituation og konjunkturprognoserne for de kommende år.

2 Løn- og prisudviklingen frem mod 2017 Det er fortsat forventningen, at dansk økonomi er i bedring. I takt med at konjunkturerne tager til, styrkes virksomhedernes afsætningsmuligheder, hvorfor de vil ansætte flere. Side 2 af 8 Den øgede vækst og efterspørgsel på arbejdskraft fører til en forventning om, at lønstigningstakten vil være mellem 2¼ - 2¾ i alle tre år, jf. tabel 1. Tabel 1. Forskellige institutioners løn- og prisskøn for ØIM NB DØRS LO --- stigning i pct. --- Timeløn, pct ,2 2,2 2,3 2, ,5 2,5 2,4 2, ,7 2,7 2,4 2,7 Forbrugerpriser, pct ,2 0,0 0,4 0, ,2 1,1 1,5 1, ,5 1,8 2,0 1,8 Reallønsudvikling, pct ,0 2,2 1,9 1, ,3 1,4 0,9 1, ,2 0,9 0,4 0,9 Kilde: DØRS: Dansk Økonomi, forår 2016 (De Økonomiske Råd, oktober 2016), NB: Kvartalsoversigt 4.kvt. (Nationalbanken, december 2016), ØIM: Økonomisk Redegørelse (Økonomi- og Indenrigsministeriet, december 2016), LO: Opsvinget i dansk økonomi fortsætter og tager til (LO, november 2016) Det forventes, at inflationen tager til i takt med, at den økonomiske aktivitet øges. Således forventes, at inflationen vil stige fra det meget lave niveau, vi ser i dag. Dog skønnes, at inflationen både i 2016 og 2017 vil ligge et stykke under 2 pct. Dermed peger løn- og prisprognoserne på, at der er udsigt til reallønsstigninger i de kommende år. I 2016 forventes reallønsstigninger på over 1½ pct. I 2017 vil reallønsstigningerne ligge på omkring 1 pct., det er noget lavere end den generelle produktivitetsudvikling. Det afspejler, at virksomhederne øger deres profitmargin, og derved vil virksomhedernes overskud øges yderligere. I 2018 skønnes en reallønsfremgang på mellem ½ og 1 pct. De gode udsigter vil også smitte af på det akademiske arbejdsmarked. Traditionelt har akademikere oplevet en lønstigningstakt, der er ca. ¼ - ¾ pct. point højere end resten af det private arbejdsmarked. 1 1 Et tilsvarende billede findes i DA s strukturstatistik, når der skelnes mellem funktionærer og arbejdere (timelønnede). Her er forskellen dog lidt mindre.

3 Realiseres de skønnede lønstigningstakter, vil det næppe udfordre virksomhedernes konkurrenceevne, og derved deres indtjeningsmuligheder. Det betyder, at konkurrenceevnen i forhold til udlandet i værste fald vil være uændret. Side 3 af 8 Det er vanskeligt at spå om fremtiden. Det er det i høj grad også for de makroøkonomiske prognosemagere. Derfor er lønprognoserne omgærdet af betydelig usikkerhed og generelt, har der været en tendens til, at prognosemagernes skøn overvurderer lønudviklingen i prognoseperioden. Det gælder navnlig efter, at krisen satte ind i slutningen af 2008, jf. figur 1. Figur 1. Usikre lønskøn har overvurderet lønudviklingen Anm.: Sammenligner skøn for den private lønudvikling med den realiserede lønudvikling. Skønnene er hentet fra decemberudgaven af Økonomisk Redegørelse året før. Kilde: Diverse udgaver af Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Baggrund: Verdensøkonomien og dansk økonomi i bedring Efter den langstrakte finanskrise er både verdensøkonomien og dansk økonomi nu i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig den amerikanske og europæiske økonomi, som er i bedring, mens BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) oplever en noget svagere udvikling end i de foregående år. I Kina og Indien er væksten aftaget, mens både den russiske og brasilianske økonomi er i krise. Udviklingen i verdensøkonomien er omgærdet af usikkerhed. I USA og Europa har opsvinget endnu ikke bidt sig fast, og det seneste halvår er usikkerheden blevet en anelse større. Den øgede usikker er en følge af Storbritanniens Brexit samt usikkerheden om den amerikanske økonomiske politik i de kommende år med Donald Trump som præsident. På den ene side vil han iværksætte en

4 række finanspolitiske lempelser, der skal stimulere den amerikanske økonomi, hvilket kan gavne væksten i USA med en afsmittende virkning på resten af verden. På den anden side hersker der usikkerhed om den amerikanske handelspolitik i fremtiden, da den kommende Trump administration tegner til at ville have en mere protektionistisk tilgang ved at opsige forskellige frihandelsaftaler. I hvilket omfang denne protektionisme realiseres er usikkert, men realiseres den, vil den have en negativ virkning på verdensøkonomien. Side 4 af 8 Generelt er billedet dog en tiltagende vækst i verdensøkonomien, navnlig i de lande, som danske virksomheder handler mest med, hvorfor danske virksomheders eksportmuligheder alt andet lige forventes forbedret i de kommende år, jf. figur 2. Figur 2. Tiltagende BNP vækst i verdensøkonomien Kilde: OECD Den tiltagende vækst blandt de danske samhandelspartnere betyder alt andet lige, at danske eksportvirksomheders afsætningsmuligheder er blevet bedre. I øjeblikket er den danske eksport tilbage på niveauet fra før krisen, om end udviklingen er gået i stå de seneste måneder. Den seneste udvikling understreger, at der fortsat er usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien, jf. figur 3.

5 Figur 3. Udvikling i eksport og import af varer og tjenester Side 5 af 8 Kilde: Danmarks Statistik Fra arbejdsgiverside (læs: DA, Dansk Erhverv og Dansk industri) hævdes, at lønkonkurrenceevnen igen er under pres, hvilket de ser den svage eksportudvikling det seneste halvår som tegn på. Her skal man holde sig for øje, at lønkonkurrenceevnen siden krisen satte ind er blevet genoprettet - og ja, så kan man jo begynde at skimte overenskomstforhandlingerne i Grundlæggende er billedet, at dansk økonomi er i bedring. De forbedrede eksportmuligheder betyder også, at virksomhedernes produktion er steget i 2015 og 2016, jf. figur 4. Figur 4. Stigende industriproduktion Indeks, 2005 = Indeks, 2005= Kilde: Danmarks Statistik 2007M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M04 70

6 Om end dansk økonomi kun voksede med ca. 1 pct. i 2015, så peger de forbedrede eksportmuligheder og den stigende industriproduktion på en økonomi i bedring. Side 6 af 8 Til trods for den lave vækst i 2015 steg beskæftigelsen og arbejdsløsheden faldt. Denne udvikling er fortsat ind i 2016, jf. figur 5a og figur 5b. Figur 5a. Flere i arbejde Figur 5b. Færre arbejdsløse Anm.: Figur 5a viser udviklingen i beskæftigelsen sæsonkorrigeret. Figur 5b viser udviklingen i arbejdsløsheden sæsonkorrigeret, både for akademikere og generelt på arbejdsmarkedet. Akademikerledigheden vedrører kun akademikere tilmeldt en akademisk a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik og Akademikernes ledighedsstatistik Det er den private beskæftigelse, som er vokset i denne periode, mens den offentlige beskæftigelse, navnlig i kommunerne, fortsat er faldet. Det sidste kan tilskrives et mindre forbrug i kommunerne blandt andet som følge af budgetlovens udgiftslofter og sanktioner. Gennem krisen har akademikere når vi ser på medlemmer af de akademiske a-kasser oplevet en væsentligt lavere arbejdsløshed end resten af arbejdsmarkedet. Det ser dog ud til, at den generelle arbejdsløshed er faldet hurtigere end arbejdsløsheden blandt akademikere, jf. figur 5b. Den vækstløse stigning i beskæftigelsen giver dog grund til bekymring. Dels afspejler det, at der ikke er tale om et selvbærende opsving endnu og, at den økonomiske udvikling fortsat er usikker. Dels afspejler det en forholdsvis lav produktivitetsudvikling blandt de privatansatte. Det kan være et væsentligt arbejdsgiverargument for yderligere løntilbageholdenhed ved de kommende lønforhandlinger. Stigende optimisme blandt forbrugere og virksomheder Den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet og forventningen om bedre konjunkturer i fremtiden er en væsentlig årsag til, at forbrugertilliden fortsat ligger rimelig højt, om end forbrugertilliden er aftaget gennem 2016, jf. figur 6a. Dertil kommer, at erhvervslivet her repræsenteret ved industrien og byggeriet er mere optimistiske omkring fremtiden, og siden udgangen af 2014 er deres tillid til fremtiden blevet bedre, hvilket også giver grobund for optimisme, jf. figur 6b.

7 Figur 6a. Aftagende, men relativ høj forbrugertillid Figur 6b. Stigende optimisme i erhvervslivet Side 7 af 8 Anm.: Figuren viser det sammensatte konjunkturbarometer for industri og byggeri, hvilket er et udtryk for disse sektorers forventninger til fremtiden. Kilde: Danmarks Statistik Således peger både den seneste udvikling i dansk økonomi og forventningerne til fremtiden et billede af en økonomi i bedring. Det betyder også, at virksomhederne i de kommende år må stå i en bedre økonomisk situation end siden krisen satte ind i slutningen af Prognoser for dansk økonomi frem mod 2018 Prognoserne for dansk økonomi forventer fortsat, at økonomien er i bedring og, at væksten tager til frem mod Dog er vækstudsigterne blevet nedjusteret en smule grundet øget usikkerhed om den internationale økonomi, hvorfor navnlig eksporten til udlandet er blevet nedjusteret. De makroøkonomiske prognoser skønner, at væksten tiltager gennem 2016, men alligevel vil væksten kun være ca. 1 pct. i Det skyldes, at væksten i sidste halvår af 2015 var forholdsvis lav, hvilket fører til et betydeligt underhæng ved indgangen til Dette underhæng betyder, at væksten på årsbasis bliver forholdsvis lav, om end væksten tager til gennem hele Det forventes, at væksten tager yderligere til i 2017 og De fleste prognosemagere skønner mellem 1½ pct. og 2 pct. i 2017, og en vækst på godt 2 pct. i 2018, jf. bilag 1. Den gunstige udvikling tilskrives dels, at den indenlandske efterspørgsel tager til, og dels at nettoeksporten øges. Stigningen i den indenlandske aktivitet skyldes flere forhold. For det første, at virksomhedernes øgede optimisme og forbedrede afsætningsmuligheder også øger erhvervsinvesteringerne. For det andet ventes yderligere bedring på boligmarkedet. For det tredje forbedrer den øgede aktivitet også forbrugernes økonomiske situation, hvor det private forbrug også tager til. Den øgede aktivitet betyder også, at beskæftigelsen øges. De fleste prognosemagere skønner, at der skabes op mod nye job frem mod 2018 i forhold til 2015, heraf godt i 2017 og Dette afspejler, at efterspørgslen på arbejdskraft tager til i takt med, at den økonomiske aktivitet øges. Den øgede beskæftigelse realiseres gennem en faldende arbejdsløshed, men også gennem en udvidet arbejdsstyrke. Den større arbejdsstyrke tilskrives de arbejdsudbudsreformer, der er blevet gennemført, navnlig tilbagetrækningsreformen fra 2011.

8 Bilag 1: Prognoseoversigt for dansk økonomi Side 8 af 8 ØIM NB DØRS LO Realvækst i pct. Privat forbrug ,9 1,9 2,0 2, ,8 1,7 2,3 2, ,0 1,9 2,4 2,4 Offentligt forbrug ,4 0,9 1,2 0, ,7 0,5 0,5 0, ,8 0,6 1,0 0,0 Offentlige investeringer ,7 0,3-3,6-3, ,6-0,9-0,1-0, ,5-0,7 1,8 0,7 Boliginvesteringer ,0 11,1 4,3 4, ,0 1,0 4,3 4, ,0 3,4 3,7 4,5 Erhvervsinvesteringer ,5 0,3 2,1 1, ,8 2,2 3,8 3, ,9 2,3 4,6 4,7 Lagerinvesteringer (pct. Af BNP) ,2-0,3-0,5-0, ,1 0,2 0,2 0, ,0 0,0 0,3 0,0 Eskport af varer og tjenester ,6 0,1 0,4 0, ,4 2,4 2,5 3, ,7 2,4 3,2 3,7 Import af varer og tjenester ,3 0,9 0,6 1, ,0 2,7 2,8 3, ,4 2,8 4,0 3,6 BNP ,8 1,0 1,0 1, ,5 1,4 2,0 1, ,7 1,5 2,2 2,1 Pct. Af BNP Faktisk offentlig saldo ,4-1,5-0,6-0, ,6-1,5-1,6-1, ,9-1,2-1,1-1,3 Strukturel offentlig saldo ,3 - -0, ,5 - -0, ,2 - -0,1 - Betalingsbalancen ,7 7,4 6,0 7, ,5 7,1 5,7 7, ,5 6,9 4,6 7,1 Output gab ,6 - -1, ,2 - -1, ,0 - -0,5 - Niveau, 1000 personer Bruttoledighed (årsgennemsnit) Beskæftigelse (inkl. Orlov) Arbejdsstyrke, i alt Kilde: DØRS: Dansk Økonomi, forår 2016 (De Økonomiske Råd, oktober 2016), NB: Kvartalsoversigt 4.kvt. (Nationalbanken, december 2016), ØIM: Økonomisk Redegørelse (Økonomi- og Indenrigsministeriet, december 2016), LO: Opsvinget i dansk økonomi fortsætter og tager til (LO, november 2016) og egne beregninger

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016 Verdensøkonomien og dansk økonomi er aktuelt i bedring oven på en langstrakt finans- og gældskrise. Både i verdensøkonomien og dansk økonomi er der gode takter, og

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Forventning til udvikling i beskæftigelsen 2015-17 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 Resume... 2 Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

Fortsat svag vækst i de private erhverv

Fortsat svag vækst i de private erhverv Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens tema I Vækstpakke 214: Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Ugens tema II OECD: Udsigt til positiv vækst i Eurozonen i 214 og 2 Ugens tendens

Læs mere

Verdensøkonomien er i fremgang - men stadig præget af usikkerhed

Verdensøkonomien er i fremgang - men stadig præget af usikkerhed Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Verdensøkonomien er i fremgang - men stadig præget af usikkerhed Verdensøkonomien genvinder momentum og er på vej ind i et opsving. Tillidsindikatorerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

DANSK ØKONOMI. Økonomiske analyser 14.December 2006. Hvor er vi på vej hen? Tema: Samhandel vigtigt for dansk økonomi

DANSK ØKONOMI. Økonomiske analyser 14.December 2006. Hvor er vi på vej hen? Tema: Samhandel vigtigt for dansk økonomi DANSK ØKONOMI Økonomiske analyser.december Hvor er vi på vej hen? Tema: Samhandel vigtigt for dansk økonomi DANSK ØKONOMI. KVT. Økonomiske Analyser.. Jyske Bank Hvor er vi på vej hen? Udgiver: Jyske Bank

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2017

Status på udvalgte nøgletal marts 2017 Status på udvalgte nøgletal marts 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi har rent økonomisk fået en god start på 217. De globale nøgletal peger generelt op, og

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

Amerikansk økonomi på vej frem igen

Amerikansk økonomi på vej frem igen Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit jabc@di.dk SEPTEMBER 2016 Amerikansk økonomi på vej frem igen Væksten i amerikansk økonomi er på vej op igen efter

Læs mere