14. Multiplikatortabeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14. Multiplikatortabeller"

Transkript

1 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Multiplikatortabeller I det følgende præsenteres en række eksperimenter, der illustrerer ADAMs egenskaber i forbindelse med ændringer i forskellige centrale eksogene variabler. Multiplikatorberegningerne har karakter af alt-andet-lige eksperimenter. Dette indebærer, at der, som hovedregel, blot er ændret én eksogen variabel, hvorefter modellen har beregnet effekterne på de endogene størrelser. Der er således ikke taget højde for evt. bånd mellem eksogene variabler, der af den en eller anden grund ikke er indbygget i ADAM. Beregningsresultaterne må vurderes på denne baggrund. De beregnede effekter er kun kommenteret meget kort, og for en nærmere gennemgang af de centrale mekanismer i ADAM henvises til kapitel. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i samme udgangsforløb som i kapitel ; i dette forløb udvikler både endogene og eksogene variabler sig jævnt. Grundkørslen er karakteriseret af bl.a. positiv vækst, lav inflation, nettofordringserhvervelser i nærheden af, den offentlige gæld nærmer sig og gælden til udlandet ændres til et tilgodehavende. De grundlæggende antagelser bag eksperimenterne er de samme som i den mere detaljerede gennemgang af multiplikatoreksperimenter i kapitel : Der er foretaget følgende eksperimenter. Øget offentligt varekøb. Olieprisstigning. Øgede off. maskininvesteringer. Udenlandsk prisstigning. Øgede off. bygningsinvesteringer. Produktivitet - stigning i arbejdskraftens effektivitet 4. Øget offentlig beskæftigelse. Produktivitet - stigning i maskinkapitalens effektivitet 5. Større efterspørgsel på eksportmarkedet 4. Produktivitet - stigning i bygningskapitalens effektivitet 6. Øget privat forbrug 5. Produktivitet - stigning i alle faktorers effektivitet 7. Nedsættelse af direkte skatter 6. Udenlandsk rentefald 8. Nedsættelse af momsen 9. Lønstigning

2 Kapitel 4. Multiplikatortabeller. Finanspolitik øget offentligt Effekten af en permanent forøgelse af det offentlige varekøb fremgår af tabel 4.. Tabel 4.. Effekt af forøgelse af offentligt varekøb på mio. -kr.. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,97,56,79,6,4,9 -,59 -,9,,4 Ledighed Ul -,8 -,5 -,56 -,4 -, -,6,5,6 -,8 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -,8 -,6 -,5 -,4 -,,, -, -, -, Arbejdskraftintensitet HQ/fX -,6 -,4 -, -, -, -, -, -, -, -, Usercost uimp -,,,,,4,9,5,,, Løn lna,,5,,6,,4,,,,8 Forbrugerpriser pcp,,,,4,6,9,7,4,, Bytteforhold bpe,,,,,4,6,4,,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -,,, -,,,,,, Lønkvote byw -,,,,5,6,5, -,,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: JDfVmo +, første år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. En forøgelse af det offentlige varekøb indgår i det offentlige forbrug og påvirker dermed umiddelbart den samlede efterspørgsel. Stigningen i efterspørgslen tilfredsstilles delvis af indenlandsk produktion (BNP) og delvis af import. Forøgelsen af den indenlandske produktion giver anledning dels til større indkomster med afledte effekter på bl.a. forbrug og investeringer, dels til større beskæftigelse. Effekten på beskæftigelsen og ledigheden giver på længere sigt anledning til løn- og prisstigninger; disse betyder forringet konkurrenceevne, således at eksporten falder og importens markedsandel stiger. Lønnen stiger imidlertid mere end forbrugerpriserne (pga. "dødvægten" fra bla. importpriser), således at reallønnen og dermed forbruget stiger. Faldet i nettoeksporten dominerer dog i længden, og efter ca. år er den positive beskæftigelseseffekt væk. Dermed forsvinder presset på arbejdsmarkedet og effekten på lønnen viger. Efter yderligere nogle år forsvinder effekten på realløn og realindkomst, og den positive effekt på det private forbrug forsvinder. Sammensætningen af forsyningsbalancen er således permanent ændret over mod et offentligt forbrug samt en mindre eksport i forhold til udgangssituationen. Igennem hele forløbet ses en negativ effekt på betalingsbalancen og en forværring af den offentlige saldo, der stort set modsvarer hinanden; påvirkningen af den private nettofordringserhvervelse er begrænset.

3 Kapitel 4. Multiplikatortabeller Figur 4.. Effekt af forøgelse af de offentlige varekøb på mio. -kr.. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %. Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul).5. Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP..5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) 5. Private investeringer: multiplikatorer i procent..7 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw). Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

4 4 Kapitel 4. Multiplikatortabeller. Finanspolitik øgede offentlige maskininvesteringer Effekten af en ekspansiv finanspolitik i form af en permanent forøgelse af de offentlige maskininvesteringer fremgår af tabel 4.. Tabel 4.. Effekt af forøgelse af off. maskininvesteringer på mio. - kr.. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,5,88,,,7,5 -,5 -,48,, Ledighed Ul -,45 -,76 -,98 -,99 -,94 -,,44,4, -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx,4,9,4,8,,6,4,4,4,4 Arbejdskraftintensitet HQ/fX -, -, -, -, -, -,4 -,4 -,4 -,4 -, Usercost uimp, -,,,,,7,5,,, Løn lna,,,7,,4,,,,,5 Forbrugerpriser pcp,,,,,5,8,7,4,, Bytteforhold bpe,,,,,,5,4,,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -,, -, -, -,,,,, Lønkvote byw -,,,,,, -, -,4 -,4 -, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: fimo + /kfimo, alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Effekterne af større offentlige maskininvesteringer ligner effekterne af større offentligt varekøb, men de er generelt mindre. Dette skyldes, at importandelen i maskininvesteringerne er større; effekten på indenlandsk produktion (BNP) og beskæftigelse er derfor mindre, mens betalingsbalancen på kort sigt forringes mere end ved øget offentligt varekøb generelt. Tilsvarende forringes den offentlige fordringserhvervelse mere end ved øget offentligt varekøb, fordi den initiale udgiftsstigning ikke i samme grad opvejes af øgede indtægter og mindre transfereringer. Den mindre aktivitetseffekt betyder, at presset på lønnen er mindre end øget varekøb. Derfor er der et fald i realløn og realindkomst på langt sigt. Dermed fås også kontraktive effekter på langt sigt. Det kan bemærkes, at stigningen i det offentlige forbrug udelukkende fremkommer som et resultat af, at de større offentlige investeringer fører til øgede afskrivninger, der i nationalregnskabet indgår i offentligt forbrug.

5 Kapitel 4. Multiplikatortabeller Figur 4.. Effekt af forøgelse af off. maskininvesteringer på mio. -kr. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i % BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) personer Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP..5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn).5 Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT.5 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) 5. Private investeringer: multiplikatorer i procent..5 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw)..4.5 Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

6 6 Kapitel 4. Multiplikatortabeller. Finanspolitik øgede offentlige bygningsinvesteringer Effekten af en permanent forøgelse af de offentlige bygnings- og anlægsinvesteringer fremgår af tabel 4.. Tabel 4.. Effekt af forøgelse af off. bygningsinvesteringer på mio. - kr.. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,6,,7,5,9,67 -,6 -,4,4,67 Ledighed Ul -,9 -, -,4 -, -, -,57,5,6 -,6 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -,7 -,5 -,4 -, -,,, -, -,5 -,4 Arbejdskraftintensitet HQ/fX -, -,,,, -, -, -, -, -, Usercost uimp -,,,,,6,4,,4,,5 Løn lna,,8,6,5,,4,6,,9,5 Forbrugerpriser pcp,,,4,7,9,5,4,,7,8 Bytteforhold bpe,,,,5,6,,8,4,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -, -, -, -, -,,,,, Lønkvote byw -,,,5,7,8,7, -, -,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: fibo + /kfibo, alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Effekterne af en forøgelse af de offentlige bygningsinvesteringer er generelt større end i tilfældet med offentlige maskininvesteringer. Det skyldes, at der ikke er noget direkte importindhold i bygningsinvesteringerne, således at aktivitets- og beskæftigelseseffekterne bliver større; dermed forringes både betalingsbalance og offentlig fordringserhvervelse umiddelbart mindre. Den større beskæftigelseseffekt medfører til gengæld større løn- og prisstigninger end i de to forrige eksprimenter, og derfor bliver den langsigtede forværring af betalingsbalance og offentlig fordringserhvervelse tilsvarende større, jf. gennemgangen af effekterne af øget offentligt varekøb i afsnit 4..

7 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 7.6 Figur 4.. Effekt af forøgelse af off. bygningsinvesteringer på mio. -kr. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.6 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul).4 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.4.6 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) 5.5 Private investeringer: multiplikatorer i procent.5. Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw) Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

8 8 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Finanspolitik øget offentlig beskæftigelse Effekten af en permanent forøgelse af den offentlige beskæftigelse fremgår af tabel 4.4. I eksperimentet øges den offentlige beskæftigelse med 95 personer, svarende til en umiddelbar effekt på den offentlige lønsum på mio. -kr. Tabel 4.4. Effekt af forøgelse af off. beskæftigelse. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,68,9,97,76,49,8 -,7 -,6,98,4 Ledighed Ul -,8 -,4 -,45 -,7 -,4 -,,64, -,85 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -,7 -,6 -, -,,,7,6, -,, Arbejdskraftintensitet HQ/fX,5,5,6,6,6,7,7,7,8,9 Usercost uimp -, -, -,,,7,9,4,6,4,9 Løn lna,5,6,9,4,5,66,46,4,,5 Forbrugerpriser pcp,,4,8,,5,5,,8,5,8 Bytteforhold bpe,,,5,8,,6,,8,7, procent-point Forbrugskvote bcp -, -, -, -, -,,,,,, Lønkvote byw,4,8,,4,6,7,9,,5,9 Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: Qwo +.6, alle år (umiddelbar budgetvirkning på mio. -kr). Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. En forøgelse af den offentlige beskæftigelse har en direkte effekt på den samlede beskæftigelse. Beskæftigelseseffekten er da også ca. dobbelt så stor som i varekøbseksperimentet. Det er bemærkelsesværdigt hvor lidt den offentlige fordringserhvervelse på kort sigt påvirkes i eksperimentet, hvilket må ses i sammenhæng med besparelsen på arbejdsløshedsdagpenge samt øgede indtægter fra skatter og afgifter. Betalingsbalancen forringes heller ikke ret meget på kort sigt bl. a. fordi indgrebet ikke giver nogen direkte forøgelse af importen. Den stærkt øgede beskæftigelse giver til gengæld anledning til store løn- og prisstigninger, som på længere sigt giver anledning til den største forværring af offentlig saldo og betalingsbalance blandt de hidtil viste fire eksperimenter med ekspansiv finanspolitik.

9 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 9 Figur 4.4. Effekt af forøgelse af off. beskæftigelse.4 Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.4 4 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm).... personer Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) 4.8 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.8 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn).6 Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT.6 5 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp).8 Private investeringer: multiplikatorer i procent.8. Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw).5 Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

10 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 5. Større efterspørgsel på eksportmarkedet Effekten af en permanent stigning i udlandets efterspørgsel på procent fremgår af tabel 4.5. Det bemærkes, at der ikke er taget hensyn til evt. afledte effekter på prisog renteniveau i udlandet. Tabel 4.5. Effekt af større efterspørgsel på eksportmarkedet. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q 6,7,,7,95,77,7 -,7 -,4,57 4,4 Ledighed Ul -5,49-8,77 -, -,9-9,7 -,5,,8 -,9 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -,4 -,4 -,,4,6,9,5,9,5, Arbejdskraftintensitet HQ/fX -, -,4 -, -,4 -,5 -,8 -, -, -,8 -,7 Usercost uimp -,8 -,,,,9,6,9,,,5 Løn lna,,4,7,4,44,8,4,57,68,8 Forbrugerpriser pcp,,8,7,,4,65,59,4,4,49 Bytteforhold bpe,,8,4,,9,4,,,9, procent-point Forbrugskvote bcp -,4 -,7 -, -,5 -,7 -,6 -,,,, Lønkvote byw -,6,5,,,9,7, -,,5,8 Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: fee i, fek, fe, fess, fesqe., alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Den umiddelbare effekt af stigningen i udlandets efterspørgsel er en stigning i eksporten. Denne effekt øges gradvist, efterhånden som eksporten tilpasses helt til den øgede efterspørgsel. Eksportstigningen indebærer en forbedring af betalingsbalancen og giver anledning til en ekspansiv effekt på beskæftigelse, BNP og import. Dette fører til løn- og prisstigninger, der på længere sigt dæmper den positive effekt på eksporten og øger importen. Maskininvesteringerne øges pga. substitution. På langt sigt er effekten på betalingsbalancen forsvundet, mens reallønnen er steget. De afledte effekter på langt sigt af øget eksportefterspørgsel ligner i øvrigt effekterne af øget offentlig efterspørgsel, jf. tabellerne

11 Kapitel 4. Multiplikatortabeller Figur 4.5. Effekt af større efterspørgsel på eksportmarkedet.6 Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.6 5 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) 5.4 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.4.5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn).5 Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT.5 4 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp).5 Private investeringer: multiplikatorer i procent.5.5 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw) Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)....

12 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 6. Stigning i det private forbrug Effekten af en midlertidig eksogen stigning i det private forbrug på mio. - kr. fremgår af tabel 4.6. Tabel 4.6. Effekt af forøgelse af privat forbrug på mio. -kr.. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,8,5,9,9,6 -,97 -,5,7,5, Ledighed Ul -,7 -,7 -, -,79 -,,85,47 -, -,46 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -, -,,,,, -, -,,, Arbejdskraftintensitet HQ/fX -, -,,,,,,,,, Usercost uimp -,,,,,4, -,4 -,,, Løn lna,,5,9,,4, -, -,7,,5 Forbrugerpriser pcp,,,,4,5, -, -, -,, Bytteforhold bpe,,,,,, -, -,,, procent-point Forbrugskvote bcp,8,7,6,4,,,,,, Lønkvote byw -,,,,4,4 -, -,4 -,,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: JRCpu + ( /fcpu) første år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Effekterne på beskæftigelse, forsyningsbalance mv. er kun midlertidige; første år er effekten på beskæftigelsen af næsten samme størrelsesorden som ved øget offentligt varekøb, men den positive effekt reduceres hurtigt. Dette skyldes, at forbrugsfunktionen er formuleret som en fejlkorrektionsmodel, således at forbrugskvoten hurtigt vender tilbage til udgangsniveauet. Aktivitetsstigningen er dog tilstrækkelig til at forårsage en lille lønstigning, som er lang tid om at klinge af. Forbrugsfunktionen er formuleret som en fejlkorrektionsmodel, hvorfor forbruget ikke permanent kan forøges, jf. Eksempelsamling til ADAM, marts 995 (Modelgruppepapir TMK mfl. 4. marts 996).

13 Kapitel 4. Multiplikatortabeller Figur 4.6. Effekt af forøgelse af privat forbrug på mio. -kr..5 Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.5.5 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul).5.6 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.6. Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) Private investeringer: multiplikatorer i procent.5. Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw)..4 Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

14 4 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 7. Skattepolitik nedsættelse af de direkte skatter Effekten af en skattenedsættelse fremgår af tabel 4.7. I eksperimentet foretages nedsættelsen ved at sænke de statslige skattesatser bund-, mellem- og topskat med pct. Tabel 4.7. Effekt af lavere personskat. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,,5,74,84,86,4 -,5 -,,, Ledighed Ul -,8 -,4 -,64 -,74 -,75 -,6,,6 -,9 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -, -, -, -, -,,,, -,, Arbejdskraftintensitet HQ/fX, -,,,,,,,,, Usercost uimp,,, -,,,5,4,,, Løn lna -, -,,,,6,4,,,,4 Forbrugerpriser pcp,,,,,,5,5,,, Bytteforhold bpe,,,,,,,,,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -,,,,,,,,, Lønkvote byw -, -,,,,,, -, -,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: tssp<i>.99, alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Umiddelbart medfører lavere skatter en stigning i den disponible realindkomst. Beskæftigelseseffekten er de første par år lavere, fordi skatteændringen ikke påvirker efterspørgslen så direkte som offentligt varekøb. Når der er gået et par år, er effekten imidlertid sammenlignelig, men forsyningsbalancen er sammensat anderledes, idet effekten på det private forbrug er større. Kontantprisen og dermed boliginvesteringerne stiger på grund af en større indkomst. I dette eksperiment, som i de fire foregående, påvirkes det offentliges saldo ikke kun af den umiddelbare politikændring. På den ene side vil ekspansionen af økonomien betyde et større skattegrundlag og færre modtagere af offentlige ydelser. På den anden side medfører en lønstigning, at de offentlige lønudgifter og satserne for en række ydelser stiger. På længere sigt er den sidste effekt, samt øgede rentebetalinger, af størst betydning for det offentliges saldo.

15 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 5 Figur 4.7. Effekt af lavere personskat. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %. Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) personer Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP..5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. 6 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) 4.4 Private investeringer: multiplikatorer i procent.4.4 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw). Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

16 6 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 8. Skattepolitik nedsættelse af momsen Effekten af en permanent nedsættelse af de indirekte skatter fremgår af tabel 4.8. Kon-kret beregnes effekten af en nedsættelse af momssatsen, svarende til et umiddelbart provenutab på mio. -kr.; momssatsen sænkes med knap.. procentpoint. Tabel 4.8. Effekt af lavere moms. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,,4,6,7,86,98, -,4,,45 Ledighed Ul -,6 -,7 -,54 -,6 -,75 -,86 -,, -, -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -, -, -, -, -,,,,,, Arbejdskraftintensitet HQ/fX -,,,,,,,,,, Usercost uimp,6 -, -, -, -,,,4, -,, Løn lna -, -,,,4,6,8,,,8,9 Forbrugerpriser pcp -,8 -,8 -,8 -,7 -,6 -, -, -, -,4 -,4 Bytteforhold bpe -, -, -,,,,,4,,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -, -, -, -, -,,,,, Lønkvote byw -, -,,,,,5,4,,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: tg.7, alle år (umiddelbart provenutab på mio. -kr). Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Momsnedsættelsen trækker umiddelbart priserne på endelig anvendelse nedad og medfører derfor en stigning i realindkomsten. Effekten på kontantprisen på enfamilehuse påvirkes også nedad, fordi byggeomkostningerne forventes at falde som følge af momsnedsættelsen. Bortset fra denne effekt på priserne ligner effekten af eksperimentet i høj grad det foregående eksperiment med nedsættelse af den direkte skat, hvilket man også skulle forvente. Som i foregående eksperiment presser skattesænkningen i sig selv lønnen nedad, men kun på det korte sigt. Lønnen falder således en anelse på kort sigt, mens den stiger på det længere sigt som følge af den lavere ledighed. Den højere løn og den forringede betalingsbalancesituation fører til devalueringsforventninger. Det afspejles i et højere renteniveau; - og deraf følger et lavere niveau for kontantprisen på enfamiliehuse på længere sigt.

17 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 7 Figur 4.8. Effekt af lavere moms. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %..5 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul).4 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.4.5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. 4 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) 5 Nettorente (Tin_h/pcp).6 Private investeringer: multiplikatorer i procent.6.6 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw). Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

18 8 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 9. Lønstigning Effekten af et stød til lønstigningstakten det første år på procent fremgår af tabel 4.9. Tabel 4.9. Effekt af lønstigning på procent. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q -,7 -,6 -,8 -,8 -,78 -,8 -,98,74,46 -,9 Ledighed Ul,,4,59,56,55,5,86 -,5 -,8, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx,8,8,4,,9, -,7 -,7,,4 Arbejdskraftintensitet HQ/fX,, -, -,, -,,,,, Usercost uimp -,9 -,,9,47,6,5 -, -,7,5,7 Løn lna,,8,9,6,47 -,8 -,8 -,5,4,5 Forbrugerpriser pcp,4,4,,,9,7 -,7 -,6,,4 Bytteforhold bpe,5,5,,7,, -,7 -,4,, procent-point Forbrugskvote bcp, -, -,6 -,,,,,, -, Lønkvote byw,7,,9,,9 -,8 -, -,,6,4 Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: JRlna +., første år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Lønstigningen betyder stigende priser. De højere priser forværrer konkurrenceevnen, så nettoeksporten falder, og derfor stiger ledigheden på kort og på langt sigt. I modsat retning trækker, at lønnen og BVT-deflatoren stiger relativt mere end forbrugerpriserne, så forbrugerne oplever en realindkomststigning. Realindkomststigningen begrænser faldet i det private forbrug. To år efter lønstigningen stiger indkomstoverførslerne fra det offentlige kraftigt på grund af den forsinkede lønregulering af satserne. Det betyder at offentlige finanser forværres, og at disponible indkomst og forbrug stiger. Efter nogle år er rentestigningen forsvundet, og dermed stiger investeringerne. Kontantprisen stiger også, forstærket af den højere løn, og dette giver en yderligere forbrugsstigning. Sammenlagt bliver beskæftigelseseffekten positiv på mellemlangt sigt. Løneffekten reduceres gradvist i eksperimentet, primært som følge af ændringen i arbejdsløsheden, men også fordi lønrelationen på længere sigt neutraliserer stigningen i lønkvoten. Det fremgår, at betalingsbalancen de første to år påvirkes positivt. Baggrunden er, at eksportmængderne på kort sigt kun reagerer relativt lidt på forværringen af konkurrenceevnen, mens de højere eksportpriser umiddelbart øger eksportværdierne. Efter et par år er faldet i eksportmængderne og stigningen i importen så store, at betalingsbalancen forværres. Der er således en typisk "j-kurve".

19 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 9 Figur 4.9. Effekt af lønstigning på procent.4 Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.4 4 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) 4.5 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.5.5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. 8 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Mio.kr Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) 4 Nettorente (Tin_h/pcp) 4.5 Private investeringer: multiplikatorer i procent.5.4 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw).5 Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

20 Kapitel 4. Multiplikatortabeller. Olieprisstigning Effekten af en permanent stigning i verdensmarkedsprisen på olie fremgår af tabel 4.. Tabel 4.. Effekt af forøgelse af oliepriser med procent. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q -,76 -,94 -,95 -,9 -,48 -, -,6,9,4 -, Ledighed Ul,66,69,57,95,,89,55 -,8 -,4, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx,6,,,9,6 -,5 -, -, -,6 -,5 Arbejdskraftintensitet HQ/fX,,4,,,,,,4,4, Usercost uimp -,7 -,9,6,4,4 -, -, -, -, -,4 Løn lna,,7,,6 -, -,59 -,69 -,46 -,7 -, Forbrugerpriser pcp,4,6,8,5,,6 -,,,6,6 Bytteforhold bpe -,4 -, -, -, -,6 -,7 -, -,6 -, -, procent-point Forbrugskvote bcp -,,,,,5,5,5,4,, Lønkvote byw,, -, -,9 -,4 -,6 -,5 -,6 -, -,5 Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: boil., alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Den umiddelbare effekt af en stigning i prisen på olie er en forbedring af betalingsbalancen, som følge af den historisk set store energiproduktion. Olieprisstigningen slår igennem på det generelle prisniveau, hvilket bl.a. indebærer et fald i reallønnen og en stigning i restindkomsten i de energiproducerende erhverv. Derved fås på kort sigt kontraktive effekter på det private forbrug. Men på længere sigt dominerer effekten på restindkomsten, og gennemslaget på forbruget er permanent positivt. Prisgennemslaget fører også til et fald i eksporten. Men faldet i forbruget, og dermed importen, betyder, at der ikke er en effekt på nettoeksporten. På kort sigt presses lønnen op af prisinflationen. Men på lidt længere sigt aftager presset på lønnen som følge af den faldende beskæftigelse og den stigende ledighed. To år efter lønstigningen stiger indkomstoverførslerne kraftigt på grund af den forsinkede lønregulering. Effekten på kontantprisen og boliginvesteringer er skyldes forventninger om kapitalgevinster. På længere sigt falder lønudviklingen til ro. Effekten via boligmarkedet klinger af, og de langsigtede effekter træder frem. Priserne stabiliseres på et højere niveau. Eksport og produktion er permanent lavere og arbejdsmarkedet finder tilbage til ligevægt ved en lavere realløn. Bytteforholdsgenvinsten forsvinder, og den samlede indenlandske efterspørgsel er stort set ikke påvirket af eksperimentet.

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

3. Modellen i hovedtræk

3. Modellen i hovedtræk 3. Modellen i hovedtræk Kapitel 3. Modellen i hovedtræk 25 ADAM er en årsmodel opbygget i den empiriske modeltradition, som især Tinbergen og Klein har præget. I overensstemmelse hermed er ADAM i høj grad

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator

Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator i:\maj-2\adam-smec-sb.doc Af Steen Bocian 29. maj 2 Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator I den seneste vismandsrapport beregner vismændene, at en rentestigning på ½ pct.point vil

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer:

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer: Bilag Bilag 1 Boligmodellen i ADAM Boligefterspørgsel: phk K D f Y, i,, infl,... pc Boligudbud: S K K 1 Boligbeholdning, ultimo: K K 1 NI Nettoinvesteringer: phk NI g IX pi D S Kontantpris: phk h K K,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Makroøkonomi. Olivier Blanchard ch. 3: The Goods Market

Makroøkonomi. Olivier Blanchard ch. 3: The Goods Market Syddansk Universitet HD 1. del, Samfundsøkonomi Kapitel- og noteoversigt: 1. Den økonomiske model 2. Indkomstdannelsesmodellen Makroøkonomi Olivier Blanchard ch. 3: The Goods Market 3. Nærmere om samspillet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

SMEC Modelbeskrivelse og -egenskaber

SMEC Modelbeskrivelse og -egenskaber DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T SMEC Modelbeskrivelse og -egenskaber Steen Bocian, Jacob Nielsen og John Smidt Arbejdspapir 1999:7 Sekretariatet udgiver arbejdspapirer, hvori der redegøres

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Øvelse 5. Tobias Markeprand. October 8, 2008

Øvelse 5. Tobias Markeprand. October 8, 2008 Øvelse 5 Tobias arkeprand October 8, 2008 Opgave 3.7 Formålet med denne øvelse er at analysere ændringen i indkomstdannelsesmodellen med investeringer der afhænger af indkomst/produktionen. Den positive

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

11.1.1. Den private sektors nettofordringserhvervelse

11.1.1. Den private sektors nettofordringserhvervelse Kapitel 11. Sektorbalancer 185 11. Sektorbalancer I dette kapitel beskrives nettofordringserhvervelserne for de tre hovedsektorer privat sektor, offentlig sektor og udland. I afsnit 11.2 følger en præsentation

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013 13. maj 13 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 13 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 13. INDHOLD 1. International økonomi.... Dansk økonomi... 15.1. Finansielle

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISK PRINCIPPR II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 11 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 32 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Kapitel 31 Åben versus lukket økonomi

Læs mere

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE 9. august 2001 Af Martin Hornstrup Resumé: INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Gennemsnitsskatten er steget for de fuldt beskæftigede til trods for et markant fald i marginalskatten siden 1993. Denne

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2014

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2014 d. 21.5.214 KLAUSULERET INDTIL TIRSDAG DEN 27. MAJ 214 KL. 12. Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 214 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 214. INDHOLD 1. International

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR II.1 Oversigt Fuld fart frem mod det ny årtusind Risici større end før De sidste fem år har været gode for dansk økonomi, og den positive

Læs mere

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL Statistikudvalgets Statusrapport. kvartal. Sammenfatning I kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur har lønudviklingen på det private arbejdsmarked

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Indledning Virksomhederne Husholdningerne Den oentlige sektor Lukning Et udbudsstød. DREAM Workshop. April 25, 2012

Indledning Virksomhederne Husholdningerne Den oentlige sektor Lukning Et udbudsstød. DREAM Workshop. April 25, 2012 DREAM Workshop April 25, 2012 DREAM består af 4 modeller Befolkningsfremskrivning Uddannelsesfremskrivning Socio-økonomisk fremskrivning (befolkningsregnskab) Makromodel Dette foredrag handler om makromodellen

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af forbedret indeklima i den danske folkeskole 1

De samfundsøkonomiske konsekvenser af forbedret indeklima i den danske folkeskole 1 De samfundsøkonomiske konsekvenser af forbedret indeklima i den danske folkeskole 1 28. august 2012 Indledning Med afsæt i mikrostudier omhandlende sammenhængen mellem indeklimaforbedringer, sygefravær

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Teknisk baggrundsnotat 2013-03 Effekt på de offentlige finanser af øget beskæftigelse 1. Indledning

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

3.lek&on: De økonomiske mål

3.lek&on: De økonomiske mål 3.lek&on: De økonomiske mål 3.Lek&on i undervisningsforløbet Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark baseret på kapitel 9 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010 3.lek&on: De økonomiske

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Strukturel budget balance i DØR. Finanspolitiska rådet 23. januar 2015

Strukturel budget balance i DØR. Finanspolitiska rådet 23. januar 2015 Strukturel budget balance i DØR Finanspolitiska rådet 23. januar 2015 Indhold 1. Strukturel budget balance i Budgetloven 2. Finansministeriets metode 3. DØR s strukturelle budget balance to metoder 4.

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Konjunkturer, vækst og boligmarked

Konjunkturer, vækst og boligmarked Afløsningsopgave, økonomi 2001 eks.nr. 1105 side 1 / 13 Konjunkturer, vækst og boligmarked - en aktuel afløsningsopgave Indholdsfortegnelse KONJUNKTURER OG VÆKST...1 1984 - OPGANGSTID MED BALANCEPROBLEMER...4

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Side 1 af 6 Samfundsfag A årsprøve 23. maj 2013, 9.00-15.00 Bastian Emil Jørgensen 2z, Elevnr. 1. Hverken positiv eller negativ

Side 1 af 6 Samfundsfag A årsprøve 23. maj 2013, 9.00-15.00 Bastian Emil Jørgensen 2z, Elevnr. 1. Hverken positiv eller negativ Side 1 af 6 Samfundsfag A årsprøve 23. maj 2013, 9.00-15.00 Bastian Emil Jørgensen 2z, Elevnr. 1 Samfundsfag A årsprøve 2.g Den globale verden Fælles del 1a Tabel 1: Erhvervsgruppernes opfattelse af globaliseringens

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm MAKRO 1 2. årsprøve, forår 2007 Forelæsning 5 Pensum: Mankiw kapitel 5 Peter Birch Sørensen www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm DEN ÅBNE ØKONOMI LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning International og dansk afmatning Udsigterne for den danske økonomi er blevet kraftigt forværrede igennem det seneste halve år. Usikkerheden omkring udviklingen

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Beregning af en skattereform 1

Beregning af en skattereform 1 Beregning af en skattereform 1 4. juli 2012 Indledning Dette notat beskriver, hvorledes DREAM-modellen vurderer, at en skattereform, som er foreslået af Dansk Erhverv (DE), vil påvirke dansk økonomi. Skattereformen

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Eksamensspørgsmål Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Udviklingslinier Forklar hvad rentespændet er, samt beskriv kort udviklingen i rentespændet til Tyskland Hvad

Læs mere

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 23. maj 2012 Den samlede lønkonkurrenceevne inden for industrien er svækket kraftigt siden 2000. Selv om der er sket en 4, pct.point forbedring

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

9. Løn og priser. 9.1. Løn. 9.1.1. Grundlæggende opbygning. Kapitel 9. Løn og priser 157

9. Løn og priser. 9.1. Løn. 9.1.1. Grundlæggende opbygning. Kapitel 9. Løn og priser 157 Kapitel 9. Løn og priser 157 9. Løn og priser Løn- og prisdannelsen indtager en central rolle i ADAM. Løn- og prisniveauet er således afgørende for udviklingen i konkurrenceevnen og derigennem for bestemmelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere