14. Multiplikatortabeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14. Multiplikatortabeller"

Transkript

1 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Multiplikatortabeller I det følgende præsenteres en række eksperimenter, der illustrerer ADAMs egenskaber i forbindelse med ændringer i forskellige centrale eksogene variabler. Multiplikatorberegningerne har karakter af alt-andet-lige eksperimenter. Dette indebærer, at der, som hovedregel, blot er ændret én eksogen variabel, hvorefter modellen har beregnet effekterne på de endogene størrelser. Der er således ikke taget højde for evt. bånd mellem eksogene variabler, der af den en eller anden grund ikke er indbygget i ADAM. Beregningsresultaterne må vurderes på denne baggrund. De beregnede effekter er kun kommenteret meget kort, og for en nærmere gennemgang af de centrale mekanismer i ADAM henvises til kapitel. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i samme udgangsforløb som i kapitel ; i dette forløb udvikler både endogene og eksogene variabler sig jævnt. Grundkørslen er karakteriseret af bl.a. positiv vækst, lav inflation, nettofordringserhvervelser i nærheden af, den offentlige gæld nærmer sig og gælden til udlandet ændres til et tilgodehavende. De grundlæggende antagelser bag eksperimenterne er de samme som i den mere detaljerede gennemgang af multiplikatoreksperimenter i kapitel : Der er foretaget følgende eksperimenter. Øget offentligt varekøb. Olieprisstigning. Øgede off. maskininvesteringer. Udenlandsk prisstigning. Øgede off. bygningsinvesteringer. Produktivitet - stigning i arbejdskraftens effektivitet 4. Øget offentlig beskæftigelse. Produktivitet - stigning i maskinkapitalens effektivitet 5. Større efterspørgsel på eksportmarkedet 4. Produktivitet - stigning i bygningskapitalens effektivitet 6. Øget privat forbrug 5. Produktivitet - stigning i alle faktorers effektivitet 7. Nedsættelse af direkte skatter 6. Udenlandsk rentefald 8. Nedsættelse af momsen 9. Lønstigning

2 Kapitel 4. Multiplikatortabeller. Finanspolitik øget offentligt Effekten af en permanent forøgelse af det offentlige varekøb fremgår af tabel 4.. Tabel 4.. Effekt af forøgelse af offentligt varekøb på mio. -kr.. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,97,56,79,6,4,9 -,59 -,9,,4 Ledighed Ul -,8 -,5 -,56 -,4 -, -,6,5,6 -,8 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -,8 -,6 -,5 -,4 -,,, -, -, -, Arbejdskraftintensitet HQ/fX -,6 -,4 -, -, -, -, -, -, -, -, Usercost uimp -,,,,,4,9,5,,, Løn lna,,5,,6,,4,,,,8 Forbrugerpriser pcp,,,,4,6,9,7,4,, Bytteforhold bpe,,,,,4,6,4,,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -,,, -,,,,,, Lønkvote byw -,,,,5,6,5, -,,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: JDfVmo +, første år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. En forøgelse af det offentlige varekøb indgår i det offentlige forbrug og påvirker dermed umiddelbart den samlede efterspørgsel. Stigningen i efterspørgslen tilfredsstilles delvis af indenlandsk produktion (BNP) og delvis af import. Forøgelsen af den indenlandske produktion giver anledning dels til større indkomster med afledte effekter på bl.a. forbrug og investeringer, dels til større beskæftigelse. Effekten på beskæftigelsen og ledigheden giver på længere sigt anledning til løn- og prisstigninger; disse betyder forringet konkurrenceevne, således at eksporten falder og importens markedsandel stiger. Lønnen stiger imidlertid mere end forbrugerpriserne (pga. "dødvægten" fra bla. importpriser), således at reallønnen og dermed forbruget stiger. Faldet i nettoeksporten dominerer dog i længden, og efter ca. år er den positive beskæftigelseseffekt væk. Dermed forsvinder presset på arbejdsmarkedet og effekten på lønnen viger. Efter yderligere nogle år forsvinder effekten på realløn og realindkomst, og den positive effekt på det private forbrug forsvinder. Sammensætningen af forsyningsbalancen er således permanent ændret over mod et offentligt forbrug samt en mindre eksport i forhold til udgangssituationen. Igennem hele forløbet ses en negativ effekt på betalingsbalancen og en forværring af den offentlige saldo, der stort set modsvarer hinanden; påvirkningen af den private nettofordringserhvervelse er begrænset.

3 Kapitel 4. Multiplikatortabeller Figur 4.. Effekt af forøgelse af de offentlige varekøb på mio. -kr.. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %. Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul).5. Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP..5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) 5. Private investeringer: multiplikatorer i procent..7 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw). Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

4 4 Kapitel 4. Multiplikatortabeller. Finanspolitik øgede offentlige maskininvesteringer Effekten af en ekspansiv finanspolitik i form af en permanent forøgelse af de offentlige maskininvesteringer fremgår af tabel 4.. Tabel 4.. Effekt af forøgelse af off. maskininvesteringer på mio. - kr.. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,5,88,,,7,5 -,5 -,48,, Ledighed Ul -,45 -,76 -,98 -,99 -,94 -,,44,4, -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx,4,9,4,8,,6,4,4,4,4 Arbejdskraftintensitet HQ/fX -, -, -, -, -, -,4 -,4 -,4 -,4 -, Usercost uimp, -,,,,,7,5,,, Løn lna,,,7,,4,,,,,5 Forbrugerpriser pcp,,,,,5,8,7,4,, Bytteforhold bpe,,,,,,5,4,,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -,, -, -, -,,,,, Lønkvote byw -,,,,,, -, -,4 -,4 -, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: fimo + /kfimo, alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Effekterne af større offentlige maskininvesteringer ligner effekterne af større offentligt varekøb, men de er generelt mindre. Dette skyldes, at importandelen i maskininvesteringerne er større; effekten på indenlandsk produktion (BNP) og beskæftigelse er derfor mindre, mens betalingsbalancen på kort sigt forringes mere end ved øget offentligt varekøb generelt. Tilsvarende forringes den offentlige fordringserhvervelse mere end ved øget offentligt varekøb, fordi den initiale udgiftsstigning ikke i samme grad opvejes af øgede indtægter og mindre transfereringer. Den mindre aktivitetseffekt betyder, at presset på lønnen er mindre end øget varekøb. Derfor er der et fald i realløn og realindkomst på langt sigt. Dermed fås også kontraktive effekter på langt sigt. Det kan bemærkes, at stigningen i det offentlige forbrug udelukkende fremkommer som et resultat af, at de større offentlige investeringer fører til øgede afskrivninger, der i nationalregnskabet indgår i offentligt forbrug.

5 Kapitel 4. Multiplikatortabeller Figur 4.. Effekt af forøgelse af off. maskininvesteringer på mio. -kr. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i % BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) personer Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP..5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn).5 Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT.5 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) 5. Private investeringer: multiplikatorer i procent..5 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw)..4.5 Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

6 6 Kapitel 4. Multiplikatortabeller. Finanspolitik øgede offentlige bygningsinvesteringer Effekten af en permanent forøgelse af de offentlige bygnings- og anlægsinvesteringer fremgår af tabel 4.. Tabel 4.. Effekt af forøgelse af off. bygningsinvesteringer på mio. - kr.. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,6,,7,5,9,67 -,6 -,4,4,67 Ledighed Ul -,9 -, -,4 -, -, -,57,5,6 -,6 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -,7 -,5 -,4 -, -,,, -, -,5 -,4 Arbejdskraftintensitet HQ/fX -, -,,,, -, -, -, -, -, Usercost uimp -,,,,,6,4,,4,,5 Løn lna,,8,6,5,,4,6,,9,5 Forbrugerpriser pcp,,,4,7,9,5,4,,7,8 Bytteforhold bpe,,,,5,6,,8,4,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -, -, -, -, -,,,,, Lønkvote byw -,,,5,7,8,7, -, -,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: fibo + /kfibo, alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Effekterne af en forøgelse af de offentlige bygningsinvesteringer er generelt større end i tilfældet med offentlige maskininvesteringer. Det skyldes, at der ikke er noget direkte importindhold i bygningsinvesteringerne, således at aktivitets- og beskæftigelseseffekterne bliver større; dermed forringes både betalingsbalance og offentlig fordringserhvervelse umiddelbart mindre. Den større beskæftigelseseffekt medfører til gengæld større løn- og prisstigninger end i de to forrige eksprimenter, og derfor bliver den langsigtede forværring af betalingsbalance og offentlig fordringserhvervelse tilsvarende større, jf. gennemgangen af effekterne af øget offentligt varekøb i afsnit 4..

7 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 7.6 Figur 4.. Effekt af forøgelse af off. bygningsinvesteringer på mio. -kr. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.6 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul).4 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.4.6 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) 5.5 Private investeringer: multiplikatorer i procent.5. Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw) Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

8 8 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Finanspolitik øget offentlig beskæftigelse Effekten af en permanent forøgelse af den offentlige beskæftigelse fremgår af tabel 4.4. I eksperimentet øges den offentlige beskæftigelse med 95 personer, svarende til en umiddelbar effekt på den offentlige lønsum på mio. -kr. Tabel 4.4. Effekt af forøgelse af off. beskæftigelse. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,68,9,97,76,49,8 -,7 -,6,98,4 Ledighed Ul -,8 -,4 -,45 -,7 -,4 -,,64, -,85 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -,7 -,6 -, -,,,7,6, -,, Arbejdskraftintensitet HQ/fX,5,5,6,6,6,7,7,7,8,9 Usercost uimp -, -, -,,,7,9,4,6,4,9 Løn lna,5,6,9,4,5,66,46,4,,5 Forbrugerpriser pcp,,4,8,,5,5,,8,5,8 Bytteforhold bpe,,,5,8,,6,,8,7, procent-point Forbrugskvote bcp -, -, -, -, -,,,,,, Lønkvote byw,4,8,,4,6,7,9,,5,9 Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: Qwo +.6, alle år (umiddelbar budgetvirkning på mio. -kr). Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. En forøgelse af den offentlige beskæftigelse har en direkte effekt på den samlede beskæftigelse. Beskæftigelseseffekten er da også ca. dobbelt så stor som i varekøbseksperimentet. Det er bemærkelsesværdigt hvor lidt den offentlige fordringserhvervelse på kort sigt påvirkes i eksperimentet, hvilket må ses i sammenhæng med besparelsen på arbejdsløshedsdagpenge samt øgede indtægter fra skatter og afgifter. Betalingsbalancen forringes heller ikke ret meget på kort sigt bl. a. fordi indgrebet ikke giver nogen direkte forøgelse af importen. Den stærkt øgede beskæftigelse giver til gengæld anledning til store løn- og prisstigninger, som på længere sigt giver anledning til den største forværring af offentlig saldo og betalingsbalance blandt de hidtil viste fire eksperimenter med ekspansiv finanspolitik.

9 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 9 Figur 4.4. Effekt af forøgelse af off. beskæftigelse.4 Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.4 4 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm).... personer Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) 4.8 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.8 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn).6 Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT.6 5 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp).8 Private investeringer: multiplikatorer i procent.8. Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw).5 Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

10 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 5. Større efterspørgsel på eksportmarkedet Effekten af en permanent stigning i udlandets efterspørgsel på procent fremgår af tabel 4.5. Det bemærkes, at der ikke er taget hensyn til evt. afledte effekter på prisog renteniveau i udlandet. Tabel 4.5. Effekt af større efterspørgsel på eksportmarkedet. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q 6,7,,7,95,77,7 -,7 -,4,57 4,4 Ledighed Ul -5,49-8,77 -, -,9-9,7 -,5,,8 -,9 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -,4 -,4 -,,4,6,9,5,9,5, Arbejdskraftintensitet HQ/fX -, -,4 -, -,4 -,5 -,8 -, -, -,8 -,7 Usercost uimp -,8 -,,,,9,6,9,,,5 Løn lna,,4,7,4,44,8,4,57,68,8 Forbrugerpriser pcp,,8,7,,4,65,59,4,4,49 Bytteforhold bpe,,8,4,,9,4,,,9, procent-point Forbrugskvote bcp -,4 -,7 -, -,5 -,7 -,6 -,,,, Lønkvote byw -,6,5,,,9,7, -,,5,8 Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: fee i, fek, fe, fess, fesqe., alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Den umiddelbare effekt af stigningen i udlandets efterspørgsel er en stigning i eksporten. Denne effekt øges gradvist, efterhånden som eksporten tilpasses helt til den øgede efterspørgsel. Eksportstigningen indebærer en forbedring af betalingsbalancen og giver anledning til en ekspansiv effekt på beskæftigelse, BNP og import. Dette fører til løn- og prisstigninger, der på længere sigt dæmper den positive effekt på eksporten og øger importen. Maskininvesteringerne øges pga. substitution. På langt sigt er effekten på betalingsbalancen forsvundet, mens reallønnen er steget. De afledte effekter på langt sigt af øget eksportefterspørgsel ligner i øvrigt effekterne af øget offentlig efterspørgsel, jf. tabellerne

11 Kapitel 4. Multiplikatortabeller Figur 4.5. Effekt af større efterspørgsel på eksportmarkedet.6 Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.6 5 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) 5.4 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.4.5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn).5 Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT.5 4 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp).5 Private investeringer: multiplikatorer i procent.5.5 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw) Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)....

12 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 6. Stigning i det private forbrug Effekten af en midlertidig eksogen stigning i det private forbrug på mio. - kr. fremgår af tabel 4.6. Tabel 4.6. Effekt af forøgelse af privat forbrug på mio. -kr.. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,8,5,9,9,6 -,97 -,5,7,5, Ledighed Ul -,7 -,7 -, -,79 -,,85,47 -, -,46 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -, -,,,,, -, -,,, Arbejdskraftintensitet HQ/fX -, -,,,,,,,,, Usercost uimp -,,,,,4, -,4 -,,, Løn lna,,5,9,,4, -, -,7,,5 Forbrugerpriser pcp,,,,4,5, -, -, -,, Bytteforhold bpe,,,,,, -, -,,, procent-point Forbrugskvote bcp,8,7,6,4,,,,,, Lønkvote byw -,,,,4,4 -, -,4 -,,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: JRCpu + ( /fcpu) første år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Effekterne på beskæftigelse, forsyningsbalance mv. er kun midlertidige; første år er effekten på beskæftigelsen af næsten samme størrelsesorden som ved øget offentligt varekøb, men den positive effekt reduceres hurtigt. Dette skyldes, at forbrugsfunktionen er formuleret som en fejlkorrektionsmodel, således at forbrugskvoten hurtigt vender tilbage til udgangsniveauet. Aktivitetsstigningen er dog tilstrækkelig til at forårsage en lille lønstigning, som er lang tid om at klinge af. Forbrugsfunktionen er formuleret som en fejlkorrektionsmodel, hvorfor forbruget ikke permanent kan forøges, jf. Eksempelsamling til ADAM, marts 995 (Modelgruppepapir TMK mfl. 4. marts 996).

13 Kapitel 4. Multiplikatortabeller Figur 4.6. Effekt af forøgelse af privat forbrug på mio. -kr..5 Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.5.5 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul).5.6 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.6. Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) Private investeringer: multiplikatorer i procent.5. Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw)..4 Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

14 4 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 7. Skattepolitik nedsættelse af de direkte skatter Effekten af en skattenedsættelse fremgår af tabel 4.7. I eksperimentet foretages nedsættelsen ved at sænke de statslige skattesatser bund-, mellem- og topskat med pct. Tabel 4.7. Effekt af lavere personskat. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,,5,74,84,86,4 -,5 -,,, Ledighed Ul -,8 -,4 -,64 -,74 -,75 -,6,,6 -,9 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -, -, -, -, -,,,, -,, Arbejdskraftintensitet HQ/fX, -,,,,,,,,, Usercost uimp,,, -,,,5,4,,, Løn lna -, -,,,,6,4,,,,4 Forbrugerpriser pcp,,,,,,5,5,,, Bytteforhold bpe,,,,,,,,,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -,,,,,,,,, Lønkvote byw -, -,,,,,, -, -,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: tssp<i>.99, alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Umiddelbart medfører lavere skatter en stigning i den disponible realindkomst. Beskæftigelseseffekten er de første par år lavere, fordi skatteændringen ikke påvirker efterspørgslen så direkte som offentligt varekøb. Når der er gået et par år, er effekten imidlertid sammenlignelig, men forsyningsbalancen er sammensat anderledes, idet effekten på det private forbrug er større. Kontantprisen og dermed boliginvesteringerne stiger på grund af en større indkomst. I dette eksperiment, som i de fire foregående, påvirkes det offentliges saldo ikke kun af den umiddelbare politikændring. På den ene side vil ekspansionen af økonomien betyde et større skattegrundlag og færre modtagere af offentlige ydelser. På den anden side medfører en lønstigning, at de offentlige lønudgifter og satserne for en række ydelser stiger. På længere sigt er den sidste effekt, samt øgede rentebetalinger, af størst betydning for det offentliges saldo.

15 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 5 Figur 4.7. Effekt af lavere personskat. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %. Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) personer Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP..5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. 6 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) 4.4 Private investeringer: multiplikatorer i procent.4.4 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw). Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

16 6 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 8. Skattepolitik nedsættelse af momsen Effekten af en permanent nedsættelse af de indirekte skatter fremgår af tabel 4.8. Kon-kret beregnes effekten af en nedsættelse af momssatsen, svarende til et umiddelbart provenutab på mio. -kr.; momssatsen sænkes med knap.. procentpoint. Tabel 4.8. Effekt af lavere moms. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,,4,6,7,86,98, -,4,,45 Ledighed Ul -,6 -,7 -,54 -,6 -,75 -,86 -,, -, -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -, -, -, -, -,,,,,, Arbejdskraftintensitet HQ/fX -,,,,,,,,,, Usercost uimp,6 -, -, -, -,,,4, -,, Løn lna -, -,,,4,6,8,,,8,9 Forbrugerpriser pcp -,8 -,8 -,8 -,7 -,6 -, -, -, -,4 -,4 Bytteforhold bpe -, -, -,,,,,4,,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -, -, -, -, -,,,,, Lønkvote byw -, -,,,,,5,4,,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: tg.7, alle år (umiddelbart provenutab på mio. -kr). Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Momsnedsættelsen trækker umiddelbart priserne på endelig anvendelse nedad og medfører derfor en stigning i realindkomsten. Effekten på kontantprisen på enfamilehuse påvirkes også nedad, fordi byggeomkostningerne forventes at falde som følge af momsnedsættelsen. Bortset fra denne effekt på priserne ligner effekten af eksperimentet i høj grad det foregående eksperiment med nedsættelse af den direkte skat, hvilket man også skulle forvente. Som i foregående eksperiment presser skattesænkningen i sig selv lønnen nedad, men kun på det korte sigt. Lønnen falder således en anelse på kort sigt, mens den stiger på det længere sigt som følge af den lavere ledighed. Den højere løn og den forringede betalingsbalancesituation fører til devalueringsforventninger. Det afspejles i et højere renteniveau; - og deraf følger et lavere niveau for kontantprisen på enfamiliehuse på længere sigt.

17 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 7 Figur 4.8. Effekt af lavere moms. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %..5 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul).4 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.4.5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. 4 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) 5 Nettorente (Tin_h/pcp).6 Private investeringer: multiplikatorer i procent.6.6 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw). Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

18 8 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 9. Lønstigning Effekten af et stød til lønstigningstakten det første år på procent fremgår af tabel 4.9. Tabel 4.9. Effekt af lønstigning på procent. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q -,7 -,6 -,8 -,8 -,78 -,8 -,98,74,46 -,9 Ledighed Ul,,4,59,56,55,5,86 -,5 -,8, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx,8,8,4,,9, -,7 -,7,,4 Arbejdskraftintensitet HQ/fX,, -, -,, -,,,,, Usercost uimp -,9 -,,9,47,6,5 -, -,7,5,7 Løn lna,,8,9,6,47 -,8 -,8 -,5,4,5 Forbrugerpriser pcp,4,4,,,9,7 -,7 -,6,,4 Bytteforhold bpe,5,5,,7,, -,7 -,4,, procent-point Forbrugskvote bcp, -, -,6 -,,,,,, -, Lønkvote byw,7,,9,,9 -,8 -, -,,6,4 Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: JRlna +., første år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Lønstigningen betyder stigende priser. De højere priser forværrer konkurrenceevnen, så nettoeksporten falder, og derfor stiger ledigheden på kort og på langt sigt. I modsat retning trækker, at lønnen og BVT-deflatoren stiger relativt mere end forbrugerpriserne, så forbrugerne oplever en realindkomststigning. Realindkomststigningen begrænser faldet i det private forbrug. To år efter lønstigningen stiger indkomstoverførslerne fra det offentlige kraftigt på grund af den forsinkede lønregulering af satserne. Det betyder at offentlige finanser forværres, og at disponible indkomst og forbrug stiger. Efter nogle år er rentestigningen forsvundet, og dermed stiger investeringerne. Kontantprisen stiger også, forstærket af den højere løn, og dette giver en yderligere forbrugsstigning. Sammenlagt bliver beskæftigelseseffekten positiv på mellemlangt sigt. Løneffekten reduceres gradvist i eksperimentet, primært som følge af ændringen i arbejdsløsheden, men også fordi lønrelationen på længere sigt neutraliserer stigningen i lønkvoten. Det fremgår, at betalingsbalancen de første to år påvirkes positivt. Baggrunden er, at eksportmængderne på kort sigt kun reagerer relativt lidt på forværringen af konkurrenceevnen, mens de højere eksportpriser umiddelbart øger eksportværdierne. Efter et par år er faldet i eksportmængderne og stigningen i importen så store, at betalingsbalancen forværres. Der er således en typisk "j-kurve".

19 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 9 Figur 4.9. Effekt af lønstigning på procent.4 Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.4 4 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) 4.5 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.5.5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. 8 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Mio.kr Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) 4 Nettorente (Tin_h/pcp) 4.5 Private investeringer: multiplikatorer i procent.5.4 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw).5 Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

20 Kapitel 4. Multiplikatortabeller. Olieprisstigning Effekten af en permanent stigning i verdensmarkedsprisen på olie fremgår af tabel 4.. Tabel 4.. Effekt af forøgelse af oliepriser med procent. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q -,76 -,94 -,95 -,9 -,48 -, -,6,9,4 -, Ledighed Ul,66,69,57,95,,89,55 -,8 -,4, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx,6,,,9,6 -,5 -, -, -,6 -,5 Arbejdskraftintensitet HQ/fX,,4,,,,,,4,4, Usercost uimp -,7 -,9,6,4,4 -, -, -, -, -,4 Løn lna,,7,,6 -, -,59 -,69 -,46 -,7 -, Forbrugerpriser pcp,4,6,8,5,,6 -,,,6,6 Bytteforhold bpe -,4 -, -, -, -,6 -,7 -, -,6 -, -, procent-point Forbrugskvote bcp -,,,,,5,5,5,4,, Lønkvote byw,, -, -,9 -,4 -,6 -,5 -,6 -, -,5 Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: boil., alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Den umiddelbare effekt af en stigning i prisen på olie er en forbedring af betalingsbalancen, som følge af den historisk set store energiproduktion. Olieprisstigningen slår igennem på det generelle prisniveau, hvilket bl.a. indebærer et fald i reallønnen og en stigning i restindkomsten i de energiproducerende erhverv. Derved fås på kort sigt kontraktive effekter på det private forbrug. Men på længere sigt dominerer effekten på restindkomsten, og gennemslaget på forbruget er permanent positivt. Prisgennemslaget fører også til et fald i eksporten. Men faldet i forbruget, og dermed importen, betyder, at der ikke er en effekt på nettoeksporten. På kort sigt presses lønnen op af prisinflationen. Men på lidt længere sigt aftager presset på lønnen som følge af den faldende beskæftigelse og den stigende ledighed. To år efter lønstigningen stiger indkomstoverførslerne kraftigt på grund af den forsinkede lønregulering. Effekten på kontantprisen og boliginvesteringer er skyldes forventninger om kapitalgevinster. På længere sigt falder lønudviklingen til ro. Effekten via boligmarkedet klinger af, og de langsigtede effekter træder frem. Priserne stabiliseres på et højere niveau. Eksport og produktion er permanent lavere og arbejdsmarkedet finder tilbage til ligevægt ved en lavere realløn. Bytteforholdsgenvinsten forsvinder, og den samlede indenlandske efterspørgsel er stort set ikke påvirket af eksperimentet.

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

11.1.1. Den private sektors nettofordringserhvervelse

11.1.1. Den private sektors nettofordringserhvervelse Kapitel 11. Sektorbalancer 185 11. Sektorbalancer I dette kapitel beskrives nettofordringserhvervelserne for de tre hovedsektorer privat sektor, offentlig sektor og udland. I afsnit 11.2 følger en præsentation

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Oktober 2004 Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Udgiver: Danish Rational

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

2. Modellen og dens brug

2. Modellen og dens brug 2. Modellen og dens brug Kapitel 2. Modellen og dens brug 11 ADAM er en empirisk makroøkonomisk model af den danske økonomi. En makroøkonomisk model er en forenklet, matematisk beskrivelse af de centrale

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND DET RÅDGIVENDE UDVALG VEDRØRENDE GRØNLANDS ØKONOMI DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND Juni 2008 Indhold: Den økonomiske situation Finanspolitikken Bolig- og byggeforhold Det demografiske udgiftspres Det

Læs mere

DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI. foråret 1973. Den økonomiske situation Måling af finanspolitikkens virkninger

DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI. foråret 1973. Den økonomiske situation Måling af finanspolitikkens virkninger DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI foråret 1973 Den økonomiske situation Måling af finanspolitikkens virkninger STATENS TRYKNINGSKONTOR KØBENHAVN, MAJ 1973 Siden oprettelsen af Det økonomiske

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere