14. Multiplikatortabeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14. Multiplikatortabeller"

Transkript

1 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Multiplikatortabeller I det følgende præsenteres en række eksperimenter, der illustrerer ADAMs egenskaber i forbindelse med ændringer i forskellige centrale eksogene variabler. Multiplikatorberegningerne har karakter af alt-andet-lige eksperimenter. Dette indebærer, at der, som hovedregel, blot er ændret én eksogen variabel, hvorefter modellen har beregnet effekterne på de endogene størrelser. Der er således ikke taget højde for evt. bånd mellem eksogene variabler, der af den en eller anden grund ikke er indbygget i ADAM. Beregningsresultaterne må vurderes på denne baggrund. De beregnede effekter er kun kommenteret meget kort, og for en nærmere gennemgang af de centrale mekanismer i ADAM henvises til kapitel. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i samme udgangsforløb som i kapitel ; i dette forløb udvikler både endogene og eksogene variabler sig jævnt. Grundkørslen er karakteriseret af bl.a. positiv vækst, lav inflation, nettofordringserhvervelser i nærheden af, den offentlige gæld nærmer sig og gælden til udlandet ændres til et tilgodehavende. De grundlæggende antagelser bag eksperimenterne er de samme som i den mere detaljerede gennemgang af multiplikatoreksperimenter i kapitel : Der er foretaget følgende eksperimenter. Øget offentligt varekøb. Olieprisstigning. Øgede off. maskininvesteringer. Udenlandsk prisstigning. Øgede off. bygningsinvesteringer. Produktivitet - stigning i arbejdskraftens effektivitet 4. Øget offentlig beskæftigelse. Produktivitet - stigning i maskinkapitalens effektivitet 5. Større efterspørgsel på eksportmarkedet 4. Produktivitet - stigning i bygningskapitalens effektivitet 6. Øget privat forbrug 5. Produktivitet - stigning i alle faktorers effektivitet 7. Nedsættelse af direkte skatter 6. Udenlandsk rentefald 8. Nedsættelse af momsen 9. Lønstigning

2 Kapitel 4. Multiplikatortabeller. Finanspolitik øget offentligt Effekten af en permanent forøgelse af det offentlige varekøb fremgår af tabel 4.. Tabel 4.. Effekt af forøgelse af offentligt varekøb på mio. -kr.. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,97,56,79,6,4,9 -,59 -,9,,4 Ledighed Ul -,8 -,5 -,56 -,4 -, -,6,5,6 -,8 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -,8 -,6 -,5 -,4 -,,, -, -, -, Arbejdskraftintensitet HQ/fX -,6 -,4 -, -, -, -, -, -, -, -, Usercost uimp -,,,,,4,9,5,,, Løn lna,,5,,6,,4,,,,8 Forbrugerpriser pcp,,,,4,6,9,7,4,, Bytteforhold bpe,,,,,4,6,4,,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -,,, -,,,,,, Lønkvote byw -,,,,5,6,5, -,,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: JDfVmo +, første år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. En forøgelse af det offentlige varekøb indgår i det offentlige forbrug og påvirker dermed umiddelbart den samlede efterspørgsel. Stigningen i efterspørgslen tilfredsstilles delvis af indenlandsk produktion (BNP) og delvis af import. Forøgelsen af den indenlandske produktion giver anledning dels til større indkomster med afledte effekter på bl.a. forbrug og investeringer, dels til større beskæftigelse. Effekten på beskæftigelsen og ledigheden giver på længere sigt anledning til løn- og prisstigninger; disse betyder forringet konkurrenceevne, således at eksporten falder og importens markedsandel stiger. Lønnen stiger imidlertid mere end forbrugerpriserne (pga. "dødvægten" fra bla. importpriser), således at reallønnen og dermed forbruget stiger. Faldet i nettoeksporten dominerer dog i længden, og efter ca. år er den positive beskæftigelseseffekt væk. Dermed forsvinder presset på arbejdsmarkedet og effekten på lønnen viger. Efter yderligere nogle år forsvinder effekten på realløn og realindkomst, og den positive effekt på det private forbrug forsvinder. Sammensætningen af forsyningsbalancen er således permanent ændret over mod et offentligt forbrug samt en mindre eksport i forhold til udgangssituationen. Igennem hele forløbet ses en negativ effekt på betalingsbalancen og en forværring af den offentlige saldo, der stort set modsvarer hinanden; påvirkningen af den private nettofordringserhvervelse er begrænset.

3 Kapitel 4. Multiplikatortabeller Figur 4.. Effekt af forøgelse af de offentlige varekøb på mio. -kr.. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %. Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul).5. Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP..5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) 5. Private investeringer: multiplikatorer i procent..7 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw). Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

4 4 Kapitel 4. Multiplikatortabeller. Finanspolitik øgede offentlige maskininvesteringer Effekten af en ekspansiv finanspolitik i form af en permanent forøgelse af de offentlige maskininvesteringer fremgår af tabel 4.. Tabel 4.. Effekt af forøgelse af off. maskininvesteringer på mio. - kr.. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,5,88,,,7,5 -,5 -,48,, Ledighed Ul -,45 -,76 -,98 -,99 -,94 -,,44,4, -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx,4,9,4,8,,6,4,4,4,4 Arbejdskraftintensitet HQ/fX -, -, -, -, -, -,4 -,4 -,4 -,4 -, Usercost uimp, -,,,,,7,5,,, Løn lna,,,7,,4,,,,,5 Forbrugerpriser pcp,,,,,5,8,7,4,, Bytteforhold bpe,,,,,,5,4,,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -,, -, -, -,,,,, Lønkvote byw -,,,,,, -, -,4 -,4 -, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: fimo + /kfimo, alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Effekterne af større offentlige maskininvesteringer ligner effekterne af større offentligt varekøb, men de er generelt mindre. Dette skyldes, at importandelen i maskininvesteringerne er større; effekten på indenlandsk produktion (BNP) og beskæftigelse er derfor mindre, mens betalingsbalancen på kort sigt forringes mere end ved øget offentligt varekøb generelt. Tilsvarende forringes den offentlige fordringserhvervelse mere end ved øget offentligt varekøb, fordi den initiale udgiftsstigning ikke i samme grad opvejes af øgede indtægter og mindre transfereringer. Den mindre aktivitetseffekt betyder, at presset på lønnen er mindre end øget varekøb. Derfor er der et fald i realløn og realindkomst på langt sigt. Dermed fås også kontraktive effekter på langt sigt. Det kan bemærkes, at stigningen i det offentlige forbrug udelukkende fremkommer som et resultat af, at de større offentlige investeringer fører til øgede afskrivninger, der i nationalregnskabet indgår i offentligt forbrug.

5 Kapitel 4. Multiplikatortabeller Figur 4.. Effekt af forøgelse af off. maskininvesteringer på mio. -kr. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i % BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) personer Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP..5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn).5 Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT.5 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) 5. Private investeringer: multiplikatorer i procent..5 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw)..4.5 Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

6 6 Kapitel 4. Multiplikatortabeller. Finanspolitik øgede offentlige bygningsinvesteringer Effekten af en permanent forøgelse af de offentlige bygnings- og anlægsinvesteringer fremgår af tabel 4.. Tabel 4.. Effekt af forøgelse af off. bygningsinvesteringer på mio. - kr.. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,6,,7,5,9,67 -,6 -,4,4,67 Ledighed Ul -,9 -, -,4 -, -, -,57,5,6 -,6 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -,7 -,5 -,4 -, -,,, -, -,5 -,4 Arbejdskraftintensitet HQ/fX -, -,,,, -, -, -, -, -, Usercost uimp -,,,,,6,4,,4,,5 Løn lna,,8,6,5,,4,6,,9,5 Forbrugerpriser pcp,,,4,7,9,5,4,,7,8 Bytteforhold bpe,,,,5,6,,8,4,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -, -, -, -, -,,,,, Lønkvote byw -,,,5,7,8,7, -, -,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: fibo + /kfibo, alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Effekterne af en forøgelse af de offentlige bygningsinvesteringer er generelt større end i tilfældet med offentlige maskininvesteringer. Det skyldes, at der ikke er noget direkte importindhold i bygningsinvesteringerne, således at aktivitets- og beskæftigelseseffekterne bliver større; dermed forringes både betalingsbalance og offentlig fordringserhvervelse umiddelbart mindre. Den større beskæftigelseseffekt medfører til gengæld større løn- og prisstigninger end i de to forrige eksprimenter, og derfor bliver den langsigtede forværring af betalingsbalance og offentlig fordringserhvervelse tilsvarende større, jf. gennemgangen af effekterne af øget offentligt varekøb i afsnit 4..

7 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 7.6 Figur 4.. Effekt af forøgelse af off. bygningsinvesteringer på mio. -kr. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.6 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul).4 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.4.6 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) 5.5 Private investeringer: multiplikatorer i procent.5. Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw) Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

8 8 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Finanspolitik øget offentlig beskæftigelse Effekten af en permanent forøgelse af den offentlige beskæftigelse fremgår af tabel 4.4. I eksperimentet øges den offentlige beskæftigelse med 95 personer, svarende til en umiddelbar effekt på den offentlige lønsum på mio. -kr. Tabel 4.4. Effekt af forøgelse af off. beskæftigelse. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,68,9,97,76,49,8 -,7 -,6,98,4 Ledighed Ul -,8 -,4 -,45 -,7 -,4 -,,64, -,85 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -,7 -,6 -, -,,,7,6, -,, Arbejdskraftintensitet HQ/fX,5,5,6,6,6,7,7,7,8,9 Usercost uimp -, -, -,,,7,9,4,6,4,9 Løn lna,5,6,9,4,5,66,46,4,,5 Forbrugerpriser pcp,,4,8,,5,5,,8,5,8 Bytteforhold bpe,,,5,8,,6,,8,7, procent-point Forbrugskvote bcp -, -, -, -, -,,,,,, Lønkvote byw,4,8,,4,6,7,9,,5,9 Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: Qwo +.6, alle år (umiddelbar budgetvirkning på mio. -kr). Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. En forøgelse af den offentlige beskæftigelse har en direkte effekt på den samlede beskæftigelse. Beskæftigelseseffekten er da også ca. dobbelt så stor som i varekøbseksperimentet. Det er bemærkelsesværdigt hvor lidt den offentlige fordringserhvervelse på kort sigt påvirkes i eksperimentet, hvilket må ses i sammenhæng med besparelsen på arbejdsløshedsdagpenge samt øgede indtægter fra skatter og afgifter. Betalingsbalancen forringes heller ikke ret meget på kort sigt bl. a. fordi indgrebet ikke giver nogen direkte forøgelse af importen. Den stærkt øgede beskæftigelse giver til gengæld anledning til store løn- og prisstigninger, som på længere sigt giver anledning til den største forværring af offentlig saldo og betalingsbalance blandt de hidtil viste fire eksperimenter med ekspansiv finanspolitik.

9 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 9 Figur 4.4. Effekt af forøgelse af off. beskæftigelse.4 Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.4 4 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm).... personer Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) 4.8 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.8 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn).6 Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT.6 5 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp).8 Private investeringer: multiplikatorer i procent.8. Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw).5 Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

10 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 5. Større efterspørgsel på eksportmarkedet Effekten af en permanent stigning i udlandets efterspørgsel på procent fremgår af tabel 4.5. Det bemærkes, at der ikke er taget hensyn til evt. afledte effekter på prisog renteniveau i udlandet. Tabel 4.5. Effekt af større efterspørgsel på eksportmarkedet. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q 6,7,,7,95,77,7 -,7 -,4,57 4,4 Ledighed Ul -5,49-8,77 -, -,9-9,7 -,5,,8 -,9 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -,4 -,4 -,,4,6,9,5,9,5, Arbejdskraftintensitet HQ/fX -, -,4 -, -,4 -,5 -,8 -, -, -,8 -,7 Usercost uimp -,8 -,,,,9,6,9,,,5 Løn lna,,4,7,4,44,8,4,57,68,8 Forbrugerpriser pcp,,8,7,,4,65,59,4,4,49 Bytteforhold bpe,,8,4,,9,4,,,9, procent-point Forbrugskvote bcp -,4 -,7 -, -,5 -,7 -,6 -,,,, Lønkvote byw -,6,5,,,9,7, -,,5,8 Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: fee i, fek, fe, fess, fesqe., alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Den umiddelbare effekt af stigningen i udlandets efterspørgsel er en stigning i eksporten. Denne effekt øges gradvist, efterhånden som eksporten tilpasses helt til den øgede efterspørgsel. Eksportstigningen indebærer en forbedring af betalingsbalancen og giver anledning til en ekspansiv effekt på beskæftigelse, BNP og import. Dette fører til løn- og prisstigninger, der på længere sigt dæmper den positive effekt på eksporten og øger importen. Maskininvesteringerne øges pga. substitution. På langt sigt er effekten på betalingsbalancen forsvundet, mens reallønnen er steget. De afledte effekter på langt sigt af øget eksportefterspørgsel ligner i øvrigt effekterne af øget offentlig efterspørgsel, jf. tabellerne

11 Kapitel 4. Multiplikatortabeller Figur 4.5. Effekt af større efterspørgsel på eksportmarkedet.6 Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.6 5 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) 5.4 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.4.5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn).5 Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT.5 4 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp).5 Private investeringer: multiplikatorer i procent.5.5 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw) Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)....

12 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 6. Stigning i det private forbrug Effekten af en midlertidig eksogen stigning i det private forbrug på mio. - kr. fremgår af tabel 4.6. Tabel 4.6. Effekt af forøgelse af privat forbrug på mio. -kr.. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,8,5,9,9,6 -,97 -,5,7,5, Ledighed Ul -,7 -,7 -, -,79 -,,85,47 -, -,46 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -, -,,,,, -, -,,, Arbejdskraftintensitet HQ/fX -, -,,,,,,,,, Usercost uimp -,,,,,4, -,4 -,,, Løn lna,,5,9,,4, -, -,7,,5 Forbrugerpriser pcp,,,,4,5, -, -, -,, Bytteforhold bpe,,,,,, -, -,,, procent-point Forbrugskvote bcp,8,7,6,4,,,,,, Lønkvote byw -,,,,4,4 -, -,4 -,,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: JRCpu + ( /fcpu) første år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Effekterne på beskæftigelse, forsyningsbalance mv. er kun midlertidige; første år er effekten på beskæftigelsen af næsten samme størrelsesorden som ved øget offentligt varekøb, men den positive effekt reduceres hurtigt. Dette skyldes, at forbrugsfunktionen er formuleret som en fejlkorrektionsmodel, således at forbrugskvoten hurtigt vender tilbage til udgangsniveauet. Aktivitetsstigningen er dog tilstrækkelig til at forårsage en lille lønstigning, som er lang tid om at klinge af. Forbrugsfunktionen er formuleret som en fejlkorrektionsmodel, hvorfor forbruget ikke permanent kan forøges, jf. Eksempelsamling til ADAM, marts 995 (Modelgruppepapir TMK mfl. 4. marts 996).

13 Kapitel 4. Multiplikatortabeller Figur 4.6. Effekt af forøgelse af privat forbrug på mio. -kr..5 Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.5.5 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul).5.6 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.6. Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) Private investeringer: multiplikatorer i procent.5. Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw)..4 Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

14 4 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 7. Skattepolitik nedsættelse af de direkte skatter Effekten af en skattenedsættelse fremgår af tabel 4.7. I eksperimentet foretages nedsættelsen ved at sænke de statslige skattesatser bund-, mellem- og topskat med pct. Tabel 4.7. Effekt af lavere personskat. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,,5,74,84,86,4 -,5 -,,, Ledighed Ul -,8 -,4 -,64 -,74 -,75 -,6,,6 -,9 -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -, -, -, -, -,,,, -,, Arbejdskraftintensitet HQ/fX, -,,,,,,,,, Usercost uimp,,, -,,,5,4,,, Løn lna -, -,,,,6,4,,,,4 Forbrugerpriser pcp,,,,,,5,5,,, Bytteforhold bpe,,,,,,,,,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -,,,,,,,,, Lønkvote byw -, -,,,,,, -, -,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: tssp<i>.99, alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Umiddelbart medfører lavere skatter en stigning i den disponible realindkomst. Beskæftigelseseffekten er de første par år lavere, fordi skatteændringen ikke påvirker efterspørgslen så direkte som offentligt varekøb. Når der er gået et par år, er effekten imidlertid sammenlignelig, men forsyningsbalancen er sammensat anderledes, idet effekten på det private forbrug er større. Kontantprisen og dermed boliginvesteringerne stiger på grund af en større indkomst. I dette eksperiment, som i de fire foregående, påvirkes det offentliges saldo ikke kun af den umiddelbare politikændring. På den ene side vil ekspansionen af økonomien betyde et større skattegrundlag og færre modtagere af offentlige ydelser. På den anden side medfører en lønstigning, at de offentlige lønudgifter og satserne for en række ydelser stiger. På længere sigt er den sidste effekt, samt øgede rentebetalinger, af størst betydning for det offentliges saldo.

15 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 5 Figur 4.7. Effekt af lavere personskat. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %. Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) personer Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP..5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. 6 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) Nettorente (Tin_h/pcp) 4.4 Private investeringer: multiplikatorer i procent.4.4 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw). Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

16 6 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 8. Skattepolitik nedsættelse af momsen Effekten af en permanent nedsættelse af de indirekte skatter fremgår af tabel 4.8. Kon-kret beregnes effekten af en nedsættelse af momssatsen, svarende til et umiddelbart provenutab på mio. -kr.; momssatsen sænkes med knap.. procentpoint. Tabel 4.8. Effekt af lavere moms. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q,,4,6,7,86,98, -,4,,45 Ledighed Ul -,6 -,7 -,54 -,6 -,75 -,86 -,, -, -, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx -, -, -, -, -,,,,,, Arbejdskraftintensitet HQ/fX -,,,,,,,,,, Usercost uimp,6 -, -, -, -,,,4, -,, Løn lna -, -,,,4,6,8,,,8,9 Forbrugerpriser pcp -,8 -,8 -,8 -,7 -,6 -, -, -, -,4 -,4 Bytteforhold bpe -, -, -,,,,,4,,, procent-point Forbrugskvote bcp -, -, -, -, -, -,,,,, Lønkvote byw -, -,,,,,5,4,,, Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: tg.7, alle år (umiddelbart provenutab på mio. -kr). Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Momsnedsættelsen trækker umiddelbart priserne på endelig anvendelse nedad og medfører derfor en stigning i realindkomsten. Effekten på kontantprisen på enfamilehuse påvirkes også nedad, fordi byggeomkostningerne forventes at falde som følge af momsnedsættelsen. Bortset fra denne effekt på priserne ligner effekten af eksperimentet i høj grad det foregående eksperiment med nedsættelse af den direkte skat, hvilket man også skulle forvente. Som i foregående eksperiment presser skattesænkningen i sig selv lønnen nedad, men kun på det korte sigt. Lønnen falder således en anelse på kort sigt, mens den stiger på det længere sigt som følge af den lavere ledighed. Den højere løn og den forringede betalingsbalancesituation fører til devalueringsforventninger. Det afspejles i et højere renteniveau; - og deraf følger et lavere niveau for kontantprisen på enfamiliehuse på længere sigt.

17 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 7 Figur 4.8. Effekt af lavere moms. Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %..5 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul).4 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.4.5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. 4 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Mio.kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) 5 Nettorente (Tin_h/pcp).6 Private investeringer: multiplikatorer i procent.6.6 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw). Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

18 8 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 9. Lønstigning Effekten af et stød til lønstigningstakten det første år på procent fremgår af tabel 4.9. Tabel 4.9. Effekt af lønstigning på procent. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q -,7 -,6 -,8 -,8 -,78 -,8 -,98,74,46 -,9 Ledighed Ul,,4,59,56,55,5,86 -,5 -,8, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx,8,8,4,,9, -,7 -,7,,4 Arbejdskraftintensitet HQ/fX,, -, -,, -,,,,, Usercost uimp -,9 -,,9,47,6,5 -, -,7,5,7 Løn lna,,8,9,6,47 -,8 -,8 -,5,4,5 Forbrugerpriser pcp,4,4,,,9,7 -,7 -,6,,4 Bytteforhold bpe,5,5,,7,, -,7 -,4,, procent-point Forbrugskvote bcp, -, -,6 -,,,,,, -, Lønkvote byw,7,,9,,9 -,8 -, -,,6,4 Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: JRlna +., første år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Lønstigningen betyder stigende priser. De højere priser forværrer konkurrenceevnen, så nettoeksporten falder, og derfor stiger ledigheden på kort og på langt sigt. I modsat retning trækker, at lønnen og BVT-deflatoren stiger relativt mere end forbrugerpriserne, så forbrugerne oplever en realindkomststigning. Realindkomststigningen begrænser faldet i det private forbrug. To år efter lønstigningen stiger indkomstoverførslerne fra det offentlige kraftigt på grund af den forsinkede lønregulering af satserne. Det betyder at offentlige finanser forværres, og at disponible indkomst og forbrug stiger. Efter nogle år er rentestigningen forsvundet, og dermed stiger investeringerne. Kontantprisen stiger også, forstærket af den højere løn, og dette giver en yderligere forbrugsstigning. Sammenlagt bliver beskæftigelseseffekten positiv på mellemlangt sigt. Løneffekten reduceres gradvist i eksperimentet, primært som følge af ændringen i arbejdsløsheden, men også fordi lønrelationen på længere sigt neutraliserer stigningen i lønkvoten. Det fremgår, at betalingsbalancen de første to år påvirkes positivt. Baggrunden er, at eksportmængderne på kort sigt kun reagerer relativt lidt på forværringen af konkurrenceevnen, mens de højere eksportpriser umiddelbart øger eksportværdierne. Efter et par år er faldet i eksportmængderne og stigningen i importen så store, at betalingsbalancen forværres. Der er således en typisk "j-kurve".

19 Kapitel 4. Multiplikatortabeller 9 Figur 4.9. Effekt af lønstigning på procent.4 Forsyningsbalance: Multiplikatorer i %.4 4 Arbejdsmarked: Multiplikatorer i pers personer BNP (fy) Privat forbrug (fcp) Off. konsum (fco) Investeringer (fi) Eksport (fe) Import (fm) Beskæftigelse (Q) Arbejdsstyrke (Ua) Ledighed (Ul) 4.5 Nettofordringserhvervelse: pct.vis andel af BNP.5.5 Løn og priser: multiplikatorer i % Off. sektor (Tfon/y) Udland (Tfen/y) Privat sektor (Tfpn/y) Timeløn (lna) Kontantpris (phk) Forbrugsdeflator (pcp) Sektorpris (pxn). Skatter og overførselindk.: pct.vis andel af BVT. 8 Disponibel indkomst: multiplikatorer mio. kr Selskabsskat (Sds*/Yf) Overførsler (Ty*/Yf) Personskat ((Sdk+Sda)*/Yf) Indirekte skat (Siaf*/Yf) Mio.kr Indkomst (Ydpl/pcp) Lønsum (Yw/pcp) 4 Nettorente (Tin_h/pcp) 4.5 Private investeringer: multiplikatorer i procent.5.4 Diverse kvoter og renter: Multiplikatorer i pct.point Maskiner (fimp) Bygninger (fibp) Boliger (fibh) Forbrugskvote (bcp) Bytteforhold (bpe) Lønkvote (byw).5 Obligationsrente (iwbz) Produktivitet (kqyfn)

20 Kapitel 4. Multiplikatortabeller. Olieprisstigning Effekten af en permanent stigning i verdensmarkedsprisen på olie fremgår af tabel 4.. Tabel 4.. Effekt af forøgelse af oliepriser med procent. år. år. år 4. år 5. år. år 5. år. år 5. år. år mio. kr Priv. forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer Beskæftigelse Q -,76 -,94 -,95 -,9 -,48 -, -,6,9,4 -, Ledighed Ul,66,69,57,95,,89,55 -,8 -,4, mio. -kr., deflateret Off. fordr.erhv. Tfon Priv. fordr.erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wn_o procent Kapitalintensitet fkm/fx,6,,,9,6 -,5 -, -, -,6 -,5 Arbejdskraftintensitet HQ/fX,,4,,,,,,4,4, Usercost uimp -,7 -,9,6,4,4 -, -, -, -, -,4 Løn lna,,7,,6 -, -,59 -,69 -,46 -,7 -, Forbrugerpriser pcp,4,6,8,5,,6 -,,,6,6 Bytteforhold bpe -,4 -, -, -, -,6 -,7 -, -,6 -, -, procent-point Forbrugskvote bcp -,,,,,5,5,5,4,, Lønkvote byw,, -, -,9 -,4 -,6 -,5 -,6 -, -,5 Obligationsrente iwbz,,,,,,,,,, Anm. Eksperiment: boil., alle år. Effekterne er deflateret med prisen i udgangsforløbet på indenlandsk efterspørgsel, pytr. Den umiddelbare effekt af en stigning i prisen på olie er en forbedring af betalingsbalancen, som følge af den historisk set store energiproduktion. Olieprisstigningen slår igennem på det generelle prisniveau, hvilket bl.a. indebærer et fald i reallønnen og en stigning i restindkomsten i de energiproducerende erhverv. Derved fås på kort sigt kontraktive effekter på det private forbrug. Men på længere sigt dominerer effekten på restindkomsten, og gennemslaget på forbruget er permanent positivt. Prisgennemslaget fører også til et fald i eksporten. Men faldet i forbruget, og dermed importen, betyder, at der ikke er en effekt på nettoeksporten. På kort sigt presses lønnen op af prisinflationen. Men på lidt længere sigt aftager presset på lønnen som følge af den faldende beskæftigelse og den stigende ledighed. To år efter lønstigningen stiger indkomstoverførslerne kraftigt på grund af den forsinkede lønregulering. Effekten på kontantprisen og boliginvesteringer er skyldes forventninger om kapitalgevinster. På længere sigt falder lønudviklingen til ro. Effekten via boligmarkedet klinger af, og de langsigtede effekter træder frem. Priserne stabiliseres på et højere niveau. Eksport og produktion er permanent lavere og arbejdsmarkedet finder tilbage til ligevægt ved en lavere realløn. Bytteforholdsgenvinsten forsvinder, og den samlede indenlandske efterspørgsel er stort set ikke påvirket af eksperimentet.

ADAM, December dec99 standardmultiplikatorer

ADAM, December dec99 standardmultiplikatorer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 9. februar Martin Rasmussen Henrik C Olesen ADAM, December 999 Standardmultiplikatorer Resumé: Papiret præsenterer 8 eksperimenter,

Læs mere

ADAM, August Standardmultiplikatorer

ADAM, August Standardmultiplikatorer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 7. januar 998 Henrik Olesen Martin Rasmussen ADAM, August 997. Standardmultiplikatorer Resumé: Papiret præsenterer 8 eksperimenter,

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

3. Modellen i hovedtræk

3. Modellen i hovedtræk 3. Modellen i hovedtræk Kapitel 3. Modellen i hovedtræk 25 ADAM er en årsmodel opbygget i den empiriske modeltradition, som især Tinbergen og Klein har præget. I overensstemmelse hermed er ADAM i høj grad

Læs mere

ADAM, December analyse af parameterfølsomheder

ADAM, December analyse af parameterfølsomheder Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 22. juni 2 ADAM, December 29 - analyse af parameterfølsomheder Resumé: I papiret undersøges modellens følsomhed overfor ændringer

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 22/9-1996 Mere dokumentation til Kapitel 1 i ADAM bogen Resumé: Sammenligning af multiplikatorer i ADAM Okt91 og ADAM Mar95, på ens

Læs mere

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen:

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen: MAKROøkonomi Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken Opgaver Opgave 1 Forklar følgende figurer fra bogen: 1 Opgave 2 1. Forklar begreberne den marginale forbrugskvote og den gennemsnitlige forbrugskvote

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Deficit spending versus balanced budget spending: macroeconomic effects

Deficit spending versus balanced budget spending: macroeconomic effects Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dawit Sisay 9. oktober Deficit spending versus balanced budget spending: macroeconomic effects Resumé: In this paper we make a comparison of the macroeconomic

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

IS-relationen (varemarkedet) i en åben økonomi.

IS-relationen (varemarkedet) i en åben økonomi. IS-relationen (varemarkedet) i en åben økonomi. Det har ikke været nødvendigt at skelne mellem 1) Indenlandsk efterspørgsel efter varer 2) Efterspørgsel efter indenlandske varer For den åbne økonomi er

Læs mere

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug VERSION: d. 3.9. David Tønners og Jesper Linaa Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug Dette notat dokumenterer beregningerne af at lempe indkomstskatterne og finansiere

Læs mere

Fastkurspolitikkens betydning

Fastkurspolitikkens betydning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. oktober 28 Fastkurspolitikkens betydning Resumé: Vi illustrerer, at den langsigtede effekt på løn og aktivitet i ADAM er uafhængig af hældningen

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator

Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator i:\maj-2\adam-smec-sb.doc Af Steen Bocian 29. maj 2 Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator I den seneste vismandsrapport beregner vismændene, at en rentestigning på ½ pct.point vil

Læs mere

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 22. februar 2016 1 Indledning Eksperimentet omtalt nedenfor klarlægger de samfundsøkonomiske konsekvenser af på sigt at

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer:

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer: Bilag Bilag 1 Boligmodellen i ADAM Boligefterspørgsel: phk K D f Y, i,, infl,... pc Boligudbud: S K K 1 Boligbeholdning, ultimo: K K 1 NI Nettoinvesteringer: phk NI g IX pi D S Kontantpris: phk h K K,

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 28. oktober 2016 Indledning Notatet opsummerer resultaterne af to marginaleksperimenter udført på den makroøkonomiske model DREAM.

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Spørgsmål 1 : Ligning (1) er ligevægtsbetingelsen for varemarkedet i en åben økonomi. Det private forbrug afhænger

Læs mere

Kalibrering og dannelse af et grundforløb for DREAM

Kalibrering og dannelse af et grundforløb for DREAM Kalibrering og dannelse af et grundforløb for DREAM Martin Aarøe Christensen DREAM-Workshop 25. april 2012 Introduktion Kalibrering Konjunkturrensning og strukturelle niveauer i modellen Modellering af

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum 1

Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum 1 Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum 1 15. august 2016 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af at anvende det såkaldte råderum til skattelettelser.

Læs mere

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020 Dansk Økonomi forår KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL II.1 Indledning Pres på de offentlige finanser Danmark er ramt af langvarig lavkonjunktur. De offentlige finanser er hårdt ramt dels som følge af lavere

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Øvelse 17 - Åbne økonomier

Øvelse 17 - Åbne økonomier Øvelse 17 - Åbne økonomier Tobias Markeprand 20. januar 2009 Opgave 21.2 Betragt et land, der opererer under faste valutakurser, med den samlede efterspørgsel og udbud givet ved ligninger (21.1) og (21.2)

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Opgavebesvarelse - Øvelse 3

Opgavebesvarelse - Øvelse 3 Opgavebesvarelse - Øvelse 3 Opgave 3.2 Lad økonomien være karakteriseret ved følgende adfærdsligninger: a) Løs for ligevægts BNP: derved at vi bruger ligningen. b) Løs for den disponible indkomst: c) Løs

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Konjunkturvurdering og Offentlige

Læs mere

En illustrativ anvendelse af modulet vedr. skat, arbejdstid og løn

En illustrativ anvendelse af modulet vedr. skat, arbejdstid og løn Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Morten Werner 6. september 2004 (UDKAST) En illustrativ anvendelse af modulet vedr. skat, arbejdstid og løn Resumé: I papiret anvendes modulet, hvor arbejdsudbud

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 31. oktober 2013 Indledning I DREAMs grundforløb er de offentlige udgifter

Læs mere

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 2. januar 2014 Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Resumé: ADAMs privatforbrug påvirkes kraftigere af husholdningers

Læs mere

Eksperimenter med arbejdsudbuddet

Eksperimenter med arbejdsudbuddet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 14. maj 212 Eksperimenter med arbejdsudbuddet Resumé: I dette papir laves forskellige stød til arbejdsudbuddet. Scenarierne består enten

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 13 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 34 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Fra kapitel 33 AD-AS-diagrammet AD: Negativ hældning

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

SMEC Modelbeskrivelse og modelegenskaber, 2006

SMEC Modelbeskrivelse og modelegenskaber, 2006 DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T SMEC Modelbeskrivelse og modelegenskaber, 26 Dorte Grinderslev og John Smidt Arbejdspapir 27:1 Sekretariatet udgiver arbejdspapirer, hvori der redegøres for

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET i:\oktober-2000\7-c-okt-00.doc 17. oktober 2000 Af Lars Andersen - direkte telefon: 3355 7717 RESUMÈ FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET Der er stor uenighed om, hvordan regeringens fianslovforslag påvirker erhvervslivet.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver.

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver. Opgave 1c I perioden er lageret formindsket, men en omsætningshastighed på 3 gange er ikke godt. Der er alt for mange penge ude at hænge hos varedebitorene, de skal gerne hjem igen hurtigere. Det er positivt,

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Dekomponering af nettoeksporten

Dekomponering af nettoeksporten Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 2. januar 2015 Dekomponering af nettoeksporten Resumé: I forbindelse med udarbejdelsen af et temakapitel i Danmarks udenrigsøkonomi 2013 er forholdet mellem

Læs mere

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 22.09.14 Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet dokumenterer konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 2014. Indledningsvist gengives hovedtrækkene i konjunkturvurderingen, og der

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Arbejdspapir nr. 6/2002 Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Forfatter: Joakim Søndergaard Hansen (jsh@fm.dk) Resumé: I arbejdspapiret beskrives beregninger

Læs mere

FAGLIGE PROBLEMER I VISMÆNDENES RENTEBEREGNING

FAGLIGE PROBLEMER I VISMÆNDENES RENTEBEREGNING i:\juni-2000\oko-4-b-sb.doc Af Steen Bocian 15. juni 2000 RESUMÈ FAGLIGE PROBLEMER I VISMÆNDENES RENTEBEREGNING Vismændene har i deres seneste rapport beregnet de økonomiske effekter af en rentestigning

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

SMEC Modelbeskrivelse og -egenskaber

SMEC Modelbeskrivelse og -egenskaber DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T SMEC Modelbeskrivelse og -egenskaber Steen Bocian, Jacob Nielsen og John Smidt Arbejdspapir 1999:7 Sekretariatet udgiver arbejdspapirer, hvori der redegøres

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

De konservative og personskatten

De konservative og personskatten i:\oplæg-skat-mh-bm.doc Af Bent Madsen 25.maj 2000 og Martin Hornstrup De konservative og personskatten RESUMÉ De konservative vil fjerne mellemskatten og reducere topskatten, så ingen skal betale mere

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

KAPITEL II DANSK ØKONOMI Dansk Økonomi efterår II.1 Indledning

KAPITEL II DANSK ØKONOMI Dansk Økonomi efterår II.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 1999 KAPITEL II DANSK ØKONOMI 2010 II.1 Indledning Balanceproblemer mindre nu end tidligere Lavere gæld giver større forbrugsmuligheder Øget pres på den offentlige sektor i fremtiden

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Produktiviteten i den offentlige sektor 1

Produktiviteten i den offentlige sektor 1 Produktiviteten i den offentlige sektor 1 20. marts 2014 Indhold Indledning...1 Tekniske forudsætninger for beregningerne...3 Offentlige indtægter og udgifter...3 Produktivitetskommissionens...5 Højere

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken i:\juni-2000\vel-a-06-mh.doc Af Martin Hornstrup 19.juni 2000 RESUMÈ MIDTVEJSSTATUS FOR PINSEPAKKEN Set fra samfundsøkonomisk side er der ingen tvivl om, at pinsepakken var et yderst fornuftigt finanspolitiks

Læs mere

Mundell-Fleming Henrik Johansen, april 2010. Mundell-Fleming

Mundell-Fleming Henrik Johansen, april 2010. Mundell-Fleming Mundell-Fleming Denne note vil gennem effekterne af først en stigning i prisniveauet og efterfølgende en stigning i det internationale renteniveau for hhv. flydende og faste kurser for følgende Mundell-Fleming

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK i:\marts-2001\venstre-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK Venstres skattepolitik bygger på et skattestop og nedbringelse af skatterne i takt med, at

Læs mere