ding2tal Et open source CMS til bibliotekssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ding2tal Et open source CMS til bibliotekssektoren"

Transkript

1 ding2tal Et open source CMS til bibliotekssektoren Afsluttende projektrapport af projektleder Gitte Barlach, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker, maj,

2 Indholdsfortegnelse: 1. Projektets baggrund 3 2. Visionen for ding2tal 4 3. Projektets overordnede mål 4 4. Projektets overordnede leverancer 5 Justeringer 6 5. Projektets organisering 7 6. Projektets proces Afklaring af mål. Opstart Design- fasen 11 Mock- ups 14 Faglige reviews Frontend arkitektur Implementering af design Udvikling af moduler 25 Udviklingsmetode 25 Fælles retningslinier for udviklerne 25 Kursus i ding2 koden 26 Udbud af opgaver 27 Proces- justeringer Ding2tal og TING community 30 Åbenhed 30 Workshop for redaktører i redaktørnetværket Brugertest 31 Fremgangsmåde 32 Afgrænsning af testen 33 Konklusion Anvendelighed og relevans 33 Konklusion Design Releases Den første release candidate samt deployering Opfølgende aktiviteter efter projektets ophør Projektets resultater Produktet 38 Oversigt over funktioner i ding2tal/ddb CMS (ultimo januar 2014) 38 2

3 1. Projektets baggrund TING- hjemmesiden, kaldet ding1, blev oprindeligt udviklet af Københavns Kommu- nes Biblioteker og Aarhus Kommunes Biblioteker i samarbejde med DBC som én af flere komponenter i TING Community- samarbejdet. Hjemmesiden, der som den før- ste havde integration til Brønden, var Open Source og udviklet i Drupal 6. Efter lan- cering hos København og Aarhus, fulgte en række folkebiblioteker efter. I 2011/12 var ding- sitet i drift hos 11 biblioteker og flere stod på spring for at komme med. I 2011 migrerede DBC ding- sitet fra Drupal 6 til Drupal 7. Denne version blev kaldt ding2. DBC havde på daværende tidspunkt intentioner om at markedsføre det en pakke (en distribution), Artesis Web, baseret på ding2. DBC ændrede dog strategi i slutningen af året, og frigav derfor den rå kode i starten af 2012, dog uden tilhø- rende grænseflade (theme) Der forestod derfor en mulighed - og en opgave - for TING- bibliotekerne i at i udvikle en ny version af ding- sitet baseret på det fundament, der forelå med Drupal 7- koden på det aktuelle tidspunkt. Erfaringerne i TING viste netop at folkebibliotekerne hav- de taget ideen om en Open Source biblioteks- CMS til sig, samt at man lokalt kunne få stor nytte af de mange bidrag fra biblioteker, leverandører og projekter til løben- de udvikling af en fælles platform. Hidtil havde hvert enkelt TING- bibliotek dog anvendt betydelige midler på at udvikle deres egne, lokale versioner af ding- sitet, herunder også forskellige lokale designs, der krævede vedligehold. De mange TING sites var selvstændige spor, og der op- stod mange forskellige versioner. Mange mindre og mellemstore biblioteker ville dog kunne spare tid og arbejdskraft lokalt, hvis man ikke blot var fælles om udviklin- gen af moduler til hjemmesiden, men også var fælles om en velstruktureret og vel- udbygget en grænseflade et basis- tema med alle de grundlæggende funktioner et moderne bibliotekswebsite består af, så hvert enkelt bibliotek ikke selv skulle stå med den udviklingsopgave. Det ville endvidere være en fordel, hvis et sådant basis- tema samt en række grundmoduler kunne hentes i en samlet pakke, der kunne in- stalleres og sættes op med et minimum af udviklingsressourcer. I forhold til større 3

4 biblioteker, der måtte ønske at udvikle deres eget design og brand (lokalt sub- theme) ville et fælles basis- tema og en veldefineret arkitektur også være en fordel, så man kunne undgå at lokale sub- temaer blev ødelagt når der kom opdateringer af den fælles kerne. På baggrund af ovenstående initierede Aarhus Kommunes Biblioteker sammen med 11 andre folkebiblioteker et nyt projekt, kaldet ding2tal, i foråret Da DDB blev etableret i 2012/13 fremgik det, at DDB indeholdt muligheden for at de deltagende kommuner kunne tilvælge et CMS til deres bibliotekshjemmeside, med mulighed for support og hosting som en option. Ding2tal Styregruppen besluttede derfor at indgive en ansøgning til DDB Puljen i starten af Ansøgningen blev imødekommet og DDB valgte at basere det kom- mende DDB CMS på ding2tal. 2. Visionen for ding2tal Som det fremgik at ansøgningen til DDB- puljen var formålet med ding2tal at tilbyde Danmarks biblioteker en digital formidlingsplatform baseret på et tilgængeligt, flek- sibelt/modulært og bæredygtigt Open Source CMS, skabt på grundlag af et forenet og samarbejdende nationalt biblioteksfællesskab. ding2tal skulle understøtte visionen om et demokratisk og fælles digitalt bibliotek, hvor alle fysiske og digitale materialer/ressourcer på tværs af landets biblioteker vil kunne formidles til borgeren via alle former for digitale grænseflader. 3. Projektets overordnede mål Målsætningerne i ding2tal skulle tage højde for såvel brugere som biblioteker. Der- for udarbejdede projektet følgende to sæt af mål: Målsætningerne i relation til brugerne omhandlede først og fremmest på selve bru- geroplevelsen på ding2tal web- sitet: 4

5 Brugerne skal opleve ding2tal som nyskabende, moderne, informativ, oply- sende og overraskende Ding2tal har brugerne og deres behov, aktiviteter og bidrag i centrum Ding2tal skal være modulært og lettilgængelig for alle Målsætningerne, som skulle tage højde for bibliotekernes forretningsbehov, herun- der back- end og konfigurationsmuligheder, blev formuleret således. Ding2tal skal: tilgodese store, mellemstore og små biblioteker. Ding2tal vil udgøre det fæl- les, basale udgangspunktet med grundlæggende services og funktioner. Store og mellemstore biblioteker kan bygge ovenpå og koble flere moduler til. understøtte forskellige, lokale prioriteringer med minimalt behov for at lave sit eget separate spor. tilstræbe at minimere udgifter til udvikling og vedligehold lokalt. sikre de bedst mulige betingelser for at de enkelte ding biblioteker kan tilpas- se og konfigurere sitet. Sikre de bedst mulige betingelser for at dele moduler mellem bibliotekernes hjemmesider, så det er let at bidrage med ny funktionalitet og elementer. 4. Projektets overordnede leverancer Følgende overordnede leverancer skulle gennemføres i ding2tal- projektet: 1. Udvikling af et generisk basistema til Ding2 2. Migrering af ding1- moduler/funktionalitet til Ding2 3. Udvikling af nye moduler/funktionalitet til Ding2 4. Udvikling af en distribution 5. Udvikling af et migreringsscript til understøttelse af flytning af indhold fra ding1 til ding2. 5

6 Af ansøgningen fremgik at ambitionsniveauet for 4 og 5 skulle afstemmes ud fra ak- tuel økonomi og forløbet af DDB. Justeringer I samråd med DDB blev følgende justeret undervejs i forløbet: Udvikling af et migreringsscript til understøttelse af flytning af indhold fra ding1 til ding2 blev taget ud af projektet, da DDB ikke kunne støtte migrering af indhold fra de eksisterende TING- sites og dermed favorisere bestemte kommuner. I forhold til migrering af brugerne huskelister blev det i koordination med DDB besluttet at ud- vikle en generel huskeliste- import- funktion i ding2tal/ddb CMS. DDB indgik efterføl- gende en aftale med bibliotekssystemleverandørerne om at levere en csv- fil som brugerne kunne importere. Efter nærmere analyse af området blev leverancen distribution redefineret. Kon- klusionen blev at en egentlig distribution med tilhørende deploy- rutiner ville være hensigtsmæssig at udvikle i samarbejde med den kommende DDBs hostingpartner, der på det tidspunkt, ding2tal/ddb CMS blev udviklet, endnu ikke var valgt. Ding2tal skulle derfor udelukkende levere et build- script med tilhørende dokumentation (re- ad- me) samt et back- end modul til sitet, der skulle muliggøre at bibliotekerne kunne foretage en række lokale tilpasninger i temaet (logo, fonte og farver.) I forhold til de moduler, der blev oplistet i ansøgningen, blev der endvidere foreta- get justeringer i koordinering med DDB. Da DDB ønskede at igangsætte et større sø- ge- projekt i det efterfølgende år (2014/15), herunder udvikling af fælles komponen- ter mellem DDB CMS og Bibliotek.dk, besluttede Styregruppen at ding2tal/ddb CMS i det store hele skulle basere sig på den foreliggende kodebase, og dermed ikke star- te udvikling forfra af en ny søgeklient eller foretage en større omskrivning af den foreliggende kodebase. I samråd med DDB blev det endvidere besluttet at følgende moduler ikke skulle indgå i første version af ding2tal/ddb CMS: Integration til Personalisering 1 (da dette projekt ikke var driftsmodent) Integration til VoxB Indlogning med NemID via WAYF (da forretningsmodellen ikke var afklaret) 6

7 5. Projektets organisering Ding2tal- projektet blev initieret af Aarhus Kommunes Biblioteker sammen med føl- gende biblioteker: Københavns Kommunes Biblioteker, Gladsaxe Bibliotekerne, Odense Centralbiblio- tek, Sønderborg Bibliotek, Kolding Bibliotek, Vejle Bibliotek, Beta- H bibliotekerne: Horsens Kommunes Biblioteker, Silkeborg Bibliotek, Randers Bibliotek, Viborg Biblio- tekerne, Herning Bibliotekerne. Styregruppe Bo Fristed, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker Esben Fjord Nielsen, Gladsaxe Bibliotekerne Anton Helms, Odense Centralbibliotek Kirsten Lund, Koldingbibliotekerne Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotek Toke Leth Laursen, Beta- H bibliotekerne Da Kulturstyrelsen/DDB imødekom projektets ansøgning i starten af 2013, indtrådte Michael Anker som repræsentant fra Kulturstyrelsen/DDB i Styregruppen for at sikre produkt og retning. Københavns Kommunes Biblioteker var efter aftale ikke repræ- senteret i Styregruppen i starten af projektet. Senere indtrådte Mads Gaml dog efter ønske fra København. Projektleder Gitte Barlach, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker Teknisk projektleder: Rasmus Frey, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker Projektgruppen Daniel Ackey, Gentofte Bibliotek Dennis Bjørndal Hansen, Odense Centralbibliotek Jakob Luther, Kolding Bibliotek Morten Brunbjerg Bech, Horsens Kommunes Biblioteker Michael Ljungberg, Viborg Bibliotek Gitte Barlach, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker Senere i projektet indtrådte Bente Jensen fra Københavns kommunes Biblioteker i projektgruppen. 7

8 Projektet nedsatte endvidere en række arbejdsgrupper: en design- arbejdsgruppe, en gruppe til at varetage biblioteksfaglige reviews af mockups og skitser samt re- view/kommentering ift. teknisk back- end, samt en usability/brugertest- gruppe. Projektgruppen fungerede som bestiller ift. arbejdsgrupperne, og skulle dermed ikke selv være udførende. Projektgruppen var smalt bemandet, men i løbende dialog med arbejdsgrupperne og Styregruppen. Design- gruppen: Mari Kannelønning, Gladsaxe Bibliotek, (Informationsarkitekt fra ITU; Wireframing og Informationsarkitektur ) Jørgen Høst, Silkeborg Bibliotek (webredaktør, informationsarkitektur.) Brian Stefan Jensen, ITK Design, Aarhus (webdesign og Drupal theming) Rasmus Frey, ITK Design, Aarhus (webdesign, Drupal theming, backend programme- ring) Morten Bech, Horsens Bibliotek, (wireframing, informationsarkitektur) Dennis Bjørndal Hansen, Odense Centralbibliotek (wireframing, informationsarkitek- tur) Pernille Nielsen, Odense Centralbibliotek (grafik, styletiles) Reviews / kommentering Biblioteksfagligt: Birgit Linander, Gladsaxe Bibliotek. (web, OPAC'ens søgning og materialefremfin- dings del.) Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotek (musikbibliotekar, webredaktør) Lis Wagner, Silkeborg Bibliotek (Bibliotekssystems administrator; søgeresultater og materialevisning) Københavns Kommunes Biblioteker (diverse medl. fra webredaktionen) Claus Aarslev, Herning Centralbibliotek (webtekniker) Lene Frandsen, ITK Design, Aarhus (webredaktion, søgning, søgeresutat/postvisning, lånerstatus m.v.) Teknisk backend: Karen Thomsen, Silkeborg Bibliotek, Jesper Kristensen, ITK Design, Aarhus Christian Hilmand, Herning Centralbibliotek Agnete Moos, Sønderborg Bibliotek Yusuf Amer, Odense Centralbibliotek 8

9 Usability - slutbrugertest: Karen Thomsen, Silkeborg Bibliotek Daniel Ackey, Gentofte Bibliotekerne Michael Ljungberg, Viborg Bibliotek Front- end arkitektur Brian Stefan Jensen, ITK Design, Aarhus 6. Projektets proces Processen for projektet tog overordnet set udgangspunkt i følgende model: Processen i ding2tal CMS omfattede følgende faser: 1. Afklaring af mål 2. Design og mockups 3. Udvikling af basis tema (frontend- arkitektur incl. dokumentation) 4. Theming & udvikling af moduler 5. Intern test & usability test 6. Fejlrettelser 7. Driftstest 6.1 Afklaring af mål. Opstart Som led i afklaring af vision og overordnede mål afholdt projektet en opstartswork- shop februar måned 2012 med bred deltagelse fra ding2tal- bibliotekerne. Workshoppen skulle rammesætte projektet og sikre aftale omkring de grundlæg- gende projekt- præmisser (økonomi, tidsplan, organisering), samt være startskuddet på formuleringen af projektets vision og overordnede mål. 9

10 På baggrund af oplæg om målsætninger, erfaringer, ideer ift. de nuværende ding- sites blev tre temaer diskuteret og bearbejdet i 6 grupper med fælles opsamling: Funktioner og services Indhold og information Kanaler og devices Det samlede materiale fra workshoppen blev efterfølgende bearbejdet, og efter flere iterationer omkring projekt- og styregruppe udkrystalliseret i den endelige vi- sion og de overordnede mål. ding2tal opstart sworkshop, Odense Centralbibliotek 10

11 6.2 Design-fasen I denne fase udarbejdede projektets design- gruppe en række mockups, skitser og forslag til design. Projektet arbejdede med følgende opgaver: Prioritering af indhold, drøftelser af content strategy Skitsering af layout (mockups, skitser, design- forslag) Prioritering og placering af elementer Interaktionsdesign Fokus på persuasive design Fokus på calls to action hvad er det vi vil have brugeren til at gøre? Projektet valgte at designet så vidt muligt skulle tage udgangspunkt i: Enkelthed Få klik Responsive design; for at skabe sammenhæng, genkendelighed og anvende- lighed på tværs af platforme ville projektet anvende mobile first - princippet. Et design, der giver bibliotekerne mulighed for selv at prioritere deres indhold. Specielt ønskedes fokus på: Forsiden (modularitet) Søgning, herunder til/fravalg af facetter, resultatvisning, materialestatus og beholdningsoplysninger) Min Side (brugerens data, handlinger og valg) I relation til søg/vis ønskede projektet at arbejde med følgende koncepter, hvoraf flere også kendetegnede den første TING- hjemmeside, ding1: Søgning og visning for slutbrugeren: ét søgefelt á la Google stavehjælp og indeksopslag ved indtastning af søgeord ( Mente du. ) et rankeret søgeresultat ud fra de søgeord brugeren har indtastet, med mu- lighed for at navigere/filtrere via facetter sorteringsmuligheder (nyeste/ældste, alfabetisk titel/forfatter) 11

12 visning af relationer (addi- kilder) på den enkelte post (forfatterportrætter, anmeldelser m.v.) samt curateret materiale på sitet (redaktionelle blogposts) sammenkædning af værker synliggøre tilgængeligt materiale synliggøre serier Søgning for den professionelle bruger: mulighed for kommando- baserede kombinatoriske søgninger (ccl) mulighed for at det enkelte bibliotek kan konfigurere rankering samt boost (meta- curatering af bibliotekets materiale- samling) Sitet i øvrigt: en overvejende flad struktur blog- baseret (bringe medarbejdernes/bibliotekets viden i spil) sammenhæng / relationer mellem indholdselementer via tags Projektet ønskede også at genbruge design- idéer fra den første TING- hjemmeside, ding 1, som havde vist sig at fungere godt. Eksempelvis: Generel god placering af søgefunktionen og login funktionen Københavns Kommunes Bibliotekers åbningstidsside Oversigt over biblioteker/lokalbiblioteker Visning af arrangementer og lignende arrangementer Sorteringsmuligheder for brugeren: arrangementer, søgeresultat Dagens åbningstider på forsiden - (design skal fungere både med og uden.) Elementet er optional) Ikke alle ønsker kunne gennemføres i praksis. De eksisterende Drupal- moduler (så- vel ding2- kodebasen fra Artesis- projektet som senere migrerede ding1- moduler) havde i flere tilfælde visse begrænsninger, hvilket førte til at projektet måtte beslut- te om design- forslagene i givet fald skulle tilpasses modulet eller om man skulle ud- vikle et helt nyt modul / skrive det eksisterende modul om helt eller delvist. Dette var eksempelvis tilfældet med åbningstiderne, søgning, søgeresultat, post- og be- holdningsvisning. Designfasen blev indledt med en workshop d i Aarhus for design- gruppen med deltagelse af teknikere fra ITK Design samt projektleder. På workshoppen blev 12

13 metoder, mindset og værktøjer ift. til at arbejde med responsivt design ud fra mo- bile first principper taget under behandling. Fra design- workshoppen. De enkelte elementer tages under behandling. Fra designworkshoppen. De første forslag skitseres. 13

14 Fra Design- workshoppen. Idéer og muligheder afprøves ift. små devices. Mock- ups Efterfølgende foretog Design- gruppen en række iterationer med udarbejdelse af skitser og mock- ups over de vigtigste elementer på ding2tal- sitet, bl.a. lånerstatus- siderne, søgefelt, søgeresultat, filtrering og postvisning med tilknyttede relationer. Skitserne blev publiceret på ting.dk. Skitse til lånerstatus- siden 14

15 Faglige reviews Skitserne blev efter endt udarbejdelse sendt til fagligt og teknisk review hos delta- gerne i reviewgruppen med det formål at sikre kvaliteten i forslagene samt afstem- me behov og forventninger i forhold til forretningen. Kommentarerne fra de de fag- lige reviews blev bearbejdet af projekt- og designgruppe, skitser og mock- ups blev tilrettet. Det bearbejdede materiale blev sendt videre til ITK Design. Eksempel på skitse med forlag til postvisning 15

16 6.3 Frontend arkitektur Front- end arkitekturen tog idé- mæssigt udgangspunkt i dette oplæg: modular- architecture- for- ding Modsat de første TING- hjemmesider, som eksisterede som selvstændige spor, øn- skede projektet en model, hvor det blev muligt for det enkelte bibliotek at lægge et lokalt branding- lag på, men samtidig med mulighed for at være fælles om theming- laget, ding2- custom- moduler og Drupal moduler (core og contrib moduler). Princip- skitse. ding1 16

17 Princip- skitse. Oplæg til koncept for ding2tal arkitektur Projektet ønskede at udvikle en fælles, basal grænseflade (basis- tema) kaldet DDBasic med en robust og generisk arkitektur i form af et underliggende framework tema (Grid- system, html- og css arkitektur), samt DDBasic moduler, dvs. biblioteksspecifikke skabeloner (panel- layout og tpl- filer). Som basis for det responsive design blev der lagt en del kræfter i udvikling af det underliggende grid til ding2tal/ddb CMS, samt opbygning af en konsistent mar- kupstruktur, navngivning af klasser etc. 17

18 Det grundlæggende framework gennemgik et review af to eksterne konsulenter; herefter foretog projektet en række tilpasninger og rettelser. Projektet designede ud fra en variation af mobile first princippet, og brugte til dels Test driven CSS. SASS blev anvendt til kompilering af CSS. Teknologierne udviklede sig meget i løbet af projektets forløb. Projektets frontend- udviklere og designere lærte meget og undervejs måtte teste mange forskellige principper og værktøjer af. Nedenfor er opbygningen af frameworket illustreret. 18

19 DDBasic- temaet bygger på: Mobile first (design; implementing last); Responsive; Fleksibelt grid- system; HTML5 (Drupal 7 autogenererer ikke HTML5); SASS / Compass; Generisk (bruges på ethvert Drupal site) DDBasic er Ding2 specifikt; Standard Ding2 layouts og Ding2 theme indstillinger. Gør det nemt at bygge et bibliotekssite samt designe et bibliotekssite 19

20 DDBasic starter theme er en startpakke for et skræddersyet design; mulighed for lokalt, biblioteks specifik design 6.4 Implementering af design De egentlige design- forslag blev udarbejdet på baggrund af det foreliggende materi- ale fra mock- up og review- processen. Dette strakte sig over længere tid, idet det endelige design først kunne fast- fryses når udviklergruppen havde fat i det / de på- gældende moduler, og kunne vurdere om de respektive design- forslag med rimelig- hed lod sig gennemføre. Der blev tale om mange iterationer, hvor projektgruppe, projektleder, teknikere og designer var i løbende dialog. Dermed arbejdede projek- tet væsentligt mere agilt, end det fremgik af de oprindelige beskrevne faser i ansøg- ningen. Design- og udvikling og implementeringsproces foregik i højere grad som iterationer for hvert modul på sitet. I flere tilfælde balancerede projektet mellem idealisme og pragmatisme. Udformningen af søgeresultatvisning og visning af materialers tilgængelighed er et eksempel på en sådan proces. Nedenfor ses et tidligt design- forslag til søgeresultat- visning uden værkvisning. 20

21 Analyse af materialestatus Som baggrund for farvekodningen på sitet (materialestatus, knapper m.v. ) udarbej- dede projektet en analyse af materialestatus set i forhold til materialetyper og låne- regler på baggrund af beholdningsoplysninger fra Aarhus. Oversigten viser komplek- siteten i den information, biblioteket ønsker at give brugerne. Analyse af forskellige tilstande (status) på materialer Baseret på denne availability- matrix udarbejdede leverandøren (ITK Design) forslag til knapper med farvekodning og information om materialets tilgængelighed. 21

22 Design- forslag. Knapper med information til materialets tilgængelighed. Forslagene blev herefter dels drøftet i projektgruppen, dels forelagt udviklerne. En nærmere analyse viste at det ville kræve en større omskrivning af søge- modulet, så- fremt man skulle vise enkelt- manifestationer og ikke værk- klynger i søgeresultatet. Dette blev drøftet i flere omgange på projektgruppemøder, samt i Styregruppen. Det viste det sig blandt andet at der på daværende tidspunkt ikke var enighed blandt deltager- bibliotekerne om at gå bort fra værkvisningen i søgeresultatvisningen. I ko- ordinering med DDB blev det besluttet at ding2tal- projektet i det store hele skulle basere sig på det daværende ding2- søgemodul. De store ændringer ville komme se- nere, når DDB initierede et nyt søge- og konsolideringsprojekt. Projektet arbejdede derfor videre med farvekodningen og tilgængelighedsinforma- tionen på sitet set i forhold til værkvisningen. Farvekodningen blev også genbrugt på lånerstatussiden. Det responsive design krævede at hvert enkelt element blev designet i tre forskellige udgaver: desktop, tablet og mobil. Ud fra mobile- first princippet blev designet til de små skærme derfor det, der i videst muligt omfang blev udgangspunktet. 22

23 Design- forslag af lånerstatus på små skærme. Calls to action indikeret med placering samt farvekodning. 23

24 Design- forslag. Farvekodning, fonte m.v.. 24

25 6.5 Udvikling af moduler Udviklingsmetode Til forskel fra en række andre TING- initiativer/- projekter, hvor bibliotekerne havde anvendt forskellige TING- leverandører, valgte ding2tal- projektet at bibliotekerne selv skulle løse programmeringsopgaven. Baggrunden herfor var et ønske om at øge kompetencerne blandt de involverede biblioteker, og give bibliotekerne dyb indsigt i det grundprodukt ding2tal ville blive for bibliotekerne. Uagtet at projektet fra starten var klar over, at timerne til udvikling på den møde ville blive øget, blev udviklingsprocessen tilrettelagt således, at funktionalitet skulle defineres som mindre pakker, som de deltagende biblioteker kunne byde ind på, individuelt eller i partnerskaber. Projektet besluttede dog at kernen af ding2tal skulle udvikles i Aarhus, som også skulle være tovholder i.f.t. kompetenceudviklingen blandt de biblioteksudviklere der ønskede at byde ind. Aarhus skulle også samle de decentrale leverancer i den ende- lige pakke. Målet var at flere biblioteksmedarbejdere fremadrettet blev i stand til at deltage i enhver form for udvikling tænkt indenfor TING- konceptet (DDB). Sidegevinsterne forventedes at blive øgede interne kompetencer til supplering af de leverandører der allerede er aktiveret, samt en lavere udviklingsomkostning på længere sigt. Fælles retningslinjer for udviklerne Som grundlag for bedst mulig løsning af programmeringsopgaven udarbejdede den tekniske projektledelse en række fælles retningslinjer for ding2tal programmørerne. Dette bl.a. for at sikre en ensartet tilgang, herunder i videst muligt omfang overhol- delse af TINGs Code Guidelines, men samtidig afstemme ambitionsniveauet ift. fejl- rettelser og omskrivninger (refaktorering) af den foreliggende ding2- kode i forhold til projektets tid og økonomi. Nedenfor ses et udsnit af den praktiske info. til programmørerne: Retningslinjer Tro aldrig, du skal vide (så spørg i fælleschatten hvis ikke du er 100%). 25

26 Udvikling foregår aldrig i master branch men efter følgende regler: Vi brancher ud fra master og merger tilbage til master når en udviklings branch er klar til pull request. Udvikling skal foregå i egen branch så pull request tilbage til core kan styres og holdes ren. En branch navngives efter opgaven som løses. Når udvikling er færdig i en branch og klar til pull request notificeres Rasmus Frey som så merger til development samt m ster og laver pull request. Når der er lavet pull request på en branch skal den betragtes som værende låst og videre udvikling skal foregå i en ny branch med udgangspunkt i master. Pull requests tilbage til core laves fra de enkelte branches så det kan holdes overskueligt for Core team. Development branch er vores øjebliksbillede hvor alt samles via merges, development er også den branch som trækkes på test serveren ding2tal.ting.dk. Sørg altid for at koordinere med resten af udviklingsteamet. Husk mindre commits og beskrivende commit beskeder (alt skal tilbage til core) Husk README fil(er) Pull requests Pull requests foretages af Jesper Kristensen, disse kan laves direkte på Github. Ligger et pull request ikke på github sker der ikke noget. En besked i Skype chatten er ikke nok. Oprydning/rettelser i eksisterende ding2-kode Pragmatisme og idealisme skal gå hånd i hånd: hvis noget grundlæggende ikke virker, må det fixes. Giv Gitte besked *inden* der sker væsentlige over-skridelser af den estimerede tid hvis noget *burde* være anderledes, men det tager ekstra tid, laver du det ikke, men opretter en ticket ihttps://libraryding.lighthouseapp.com/projects/81497-ding2/overview hvis der * skal * ske en oprydning pga. af performance eller fordi det er afgørende vigtigt i forhold til di-stributionen, og det tager ekstra tid, så giv Gitte besked inden du går i gang. Se evt. mere her: information- til- ding2tal- udviklere Kursus i ding2 koden Da ding2tal- projektet byggede på den grundpræmis at bibliotekerne selv skulle stå for udviklingen med det formål at øge kompetencerne blandt de involverede biblio- teker, afholdt projektet et kursus i ding2- koden for programmørerne. Sigtet var at sikre et ensartet videns- grundlag for udviklerne fra de respektive biblioteker. Der var tale om en dialogbaseret workshop med en systematisk gennemgang af alle modu- lerne i ding2: hvad gør de, hvorfor, hvordan, med konsulenter fra Reload, der havde været en del af ding2- udvikler- teamet hos DBC. Kurset blev afholdt d. 30. august, 2012 på Kolding Bibliotek. 26

27 Udbud af opgaver I august 2012 blev de første opgaver sendt i udbud blandt deltager- bibliotekerne. Blandt andre bød Odense og Vejle ind på opgaven med at udvikle arrangementsmo- dulet med integration til Place2Book. Eksempel på udbud af opgaver Proces- justeringer I løbet af efteråret 2012 foretog projektet en række justeringer ift. det tekniske ar- bejde. Dette for at sikre at: - alle tekniske udviklingsopgaver blev synliggjort - flere opgaver kom i udbud - hurtigere indbyrdes kommunikation 27

28 Det havde vist sig at arbejdet med frontend arkitekturen havde taget væsentlig læn- gere tid end først antaget. Det medførte at flere udviklingsopgaver ift. theming var blevet sat på stand- by. Sidst i efteråret 2012 (oktober) forelå der dog et gennemar- bejdet, konkret grundlag. Projektet afholdt derfor en fælles workshop i Aarhus med alle ding2tal udviklere. Workshoppen omfattede en gennemgang af den udviklede front- end arkitektur, fælles værktøjer til understøttelse af det tekniske arbejde, samt konkret udvikling på moduler. Til at understøtte det tekniske arbejde oprettedes en issue- tracker i Trello med ad- gang for udvikler- teamet på tværs af deltager- bibliotekerne. Snapshot fra Trello. Udfordringer. Trods den fælles udvikler- workshop i oktober, var fremdriften ved årets udgang dog stadig en udfordring for projektet. Da udviklerne fra de forskellige biblioteker be- fandt sig fysisk på forskellige lokationer og lokalt varetog andre opgaver ud over op- gaver i ding2tal- projektet, blev udviklingstakten asynkron, hvilket affødte uhen- sigtsmæssigheder ift. ventetid, kommunikation, og læring. Da en lang række modu- ler og funktioner havde indbyrdes afhængigheder, så der opstod flaskehalse, blev den asynkrone udviklingstakt en forsinkende faktor. Ideen havde fra starten været at identificere og skille moduler og theming ud i pakker, som bibliotekerne enkeltvis eller gruppevis kunne byde ind på. I praksis viste det sig at kun ganske få ting lod sig skille ud uden andre afhængigheder. Endvidere spillede en række andre faktorer ind: ding2tal- koden var kompleks og det var forbundet med en stejl indlæringskurve 28

29 at give sig i kast med at udvikle. Her til kom at brug af samt kendskab til best prac- tice varierede fra bibliotek til bibliotek. En anden faktor kom til at spille væsentlig ind var at Odense valgte at tage sit eget spor ned og dermed reelt trak deres fokus og ressourcer over på deres egen lokale udgave. Odense var stillet overfor at politisk krav om at gå i drift med egen hjemme- side ved årsskiftet. Odense ønskede at gå foran og føre så meget som muligt af de- res lokale udvikling tilbage til det fælles ding2tal- spor. Men i praksis viste det sig at være en ganske ufarbar vej. De to spor, OC- sporet og ding2tal- sporet, blev hurtigt inkompatible, hvilket var tilfældet både arkitekturmæssigt (back- end og frontend) samt i forhold til de krav ding2tal- projektet stillede om at følge TINGs Code Guide- line. I starten af det nye år 2013, forelå en mulighed for at OC kunne komme tilbage til ding2tal- sporet inden arbejdet på ding2tal- beta- udgaven påbegyndtes. Odense valgte imidlertid at blive på deres eget spor samt koncentrere sig om at få flere fyn- ske biblioteker over på den model. Odense forblev dog repræsenteret i styregrup- pen til projektets udgang. Da ding2tal- projektet var stillet overfor krav om at levere synlige resultater, måtte noget gøres. Projektet foretog følgende justeringer: Ideen med at splitte leverancer og opgaver op og lade dem gå i udbud blandt biblio- tekerne, blev droppet. I stedet blev der indgået en forhåndsaftale med en række af deltager- biblioteker om at stille en udvikler til rådighed i et bestemt antal sprints og timer. Ding2tal- udviklerne blev dernæst samlet fysisk i Aarhus hos ITK. Her arbejde- de udviklere fra Randers, Vejle, Sønderborg og ITK sammen som et samlet scrum- team med fælles ansvar og mål for hvert sprint. Den nye tilgang viste at give den ønskede fremdrift og sammenhængskraft. 29

30 Ding2tal Scrum board Ding2tal og TING community Åbenhed Projektet valgte at udviklingsprocessen skulle være så åben som muligt. Derfor blev det initiale design- dokument samt projektets skitser og mock- ups lagt ud på ting.dk, og ligeledes alle kommentarer fra projektets review- fase. Også rapporten fra bru- gertesten blev publiceret på ting.dk. Ovenstående blev suppleret af løbende orienteringer i TING s ding.team via projekt- lederen, samt koordinering ift. core.team. Projektets issuetracker og interne opgave- styring var ikke offentligt, men den udvik- lede kode blev fra starten af lagt ud i et åbent Git- repository sammen med de egentlige design- forslag. 30

31 Workshop for redaktører i redaktørnetværket Da det blev muligt for bibliotekerne at lægge lokalt indhold ind i den første beta- version af ding2tal arrangerede projektet sammen med TING redaktør- netværket en heldags- workshop for redaktører d. 14. juni Fokus var på produktion af ind- hold, samt videndeling og netværk mellem redaktører. Det forgik på Odense Cen- tralbibliotek. 8. Brugertest I juni 2013 afholdt projektet en brugertest af beta- versionen af ding2tal sitet. Hen- sigten med brugertesten var at undersøge konceptets brugbarhed med fokus på selvbetjeningen. Fokus for testen Brugertest af selvbetjeningen skulle belyse følgende: 31

32 Design, dvs. om indhold, struktur og udformning svarede til brugernes forventninger og behov. Herunder om navigationen og præsentation af indhold samlet set gav brugerne en god oplevelse. Anvendelighed og relevans, dvs. om brugerne oplever, at grænsefladen havde de relevante funktioner og sammensætninger i præsentationen, i forhold til selvbetje- ning og inspiration. Fremgangsmåde Der blev gennemført 7 brugertest med i alt 7 brugere. De foregik i på Hovedbibliote- ket hos Aarhus Kommunes Biblioteker. Brugerne blev udvalgt ud fra deres brugs- mønstre. Brugerne blev rekrutteret via Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside, og de blev bedt om at oplyse flg. om dem selv: Hvilke emner er du interesseret i at bruge biblioteket til: o Faglige emner til studier. Hvilke fag/emner:.. o Faglige emner til hobby. Hvilke emner.. o Skønlitteratur. Hvilke genrer.. o Musik. Hvilke genrer. o Film. Hvilke genrer.... o Til børn. Hvilke emner.. Hvilke medier vil du helst bruge for at følge op på dine interesser: o Bøger.. film.. spil. Musik På baggrund af de mange indkomne svar blev 7 brugere udvalgt til at deltage i te- sten, således profilerne fordelte sig ligeligt. Sekundært blev brugerne udvalgt så vi opnåede en rimelig køns- og aldersfordeling. Selve testen foregik enkeltvis, og strakte sig over 2 timer med hands- on på beta- sitet. Brugeren blev guidet af en interviewleder fra Silkeborg Bibliotek, medens 2 fra projekt- gruppen deltog for at logge alt, hvad brugeren sagde og gjorde. For tre af brugerne optog vi endvidere alt der foregik på skærmen. 32

33 Afgrænsning af testen Projektet vurderede at det ikke ville give mening at teste deciderede indholdssider på sitet, da netop indholdsstrategi og informationsstruktur ville bero på lokale prio- riteringer hos de biblioteker, der ville gå over på det nye site. Der blev testet på en PC med Firefox som browser. Da det responsive design på daværende tidspunkt var indarbejdet fuldt ud, omfattede testen ikke smartphones og tablets. Den fulde rapport fremgår af Bilag 1. I det følgende opsummeres dog de væsentlig- ste findings. Konklusion Anvendelighed og relevans Den samlede konklusion på brugertesen viste, at ding2tal beta- versionen som kon- cept fungerede, men at der skulle ske tilpasninger i implementeringen omkring kon- krete punkter i struktur og design for at få et velfungerende design til selvbetjenin- gen for både øvede og uøvede brugere på hjemmesiden. Testbrugerne var generelt vant til at bruge hjemmesiden til selvbetjening, men et par stykker foretrak, at gå på biblioteket for at 'græsse' efter materialer. Brugerne var tilfredse med mange af de nye formater på præsentationerne: Det korte søgeresultat med forsidebillede og beskrivelse er godt brugerne synes de får tilstrækkeligt med informationer til at vurdere, om de vil re- servere materialet. Konklusion Design En række resultater fra brugertest vedrørte desuden sitets design. De væsentligste områder hvor designet på beta- sitet blev vurderet som hensigts- mæssigt: Filtrering registreres af flere brugere, både de og de der får henledt opmærk- somheden på muligheden for filtrering finder funktionaliteten nyttig brugerne fandt at filtreringen på betasitet er mere overskuelig, end tilfældet var på ding1- hjemmesiden. Detaljeret præsentation af materiale byder på flere gode, nye informationer Nogle brugere vil gerbe anvende de nye typer informationer, fx anmeldelser, 33

34 mens andre blot vil ignorere dem. Der var en del kosmetiske problemer, forstået på den måde, at brugerne komi tvivl om funktionalitet eller tolkning i informationerne, men en mere redaktionel tilgang til tekster sammen med konsekvent oversættelse til dansk måtte forven- tes at kunne afhjælpe mange af disse problemer. Søgeboksen Flere brugere syntes det var irriterende at søgeboksen var foldet ud, fordi den fyldte meget på siden, og de opdagede ikke selv, at klik på søgeknappen foldede boksen ind. Alle brugere klikkede sig tilbage til forsiden hver gang de skulle søge. Min Konto ret brugerprofil Brugerne var meget i tvivl om, hvad de enkelte informationer om dem bruges til, men også hvorvidt de skulle skrive i alle felter på denne side. Nogle brugere ville også forvente, at de her kunne ændre deres adresse, mens andre forventede, at de sker via Folkeregisteret. Min Konto Lånerstatus Brugerne fandt flere informationer, som ikke var relevante for dem og som der- for kan undlades. Men der var også mange relevante informationer, som de dog gerne så blev tilpasset: o Brugerne ville gerne have opdelt deres lån i grupper: de der skal afleve- res inden for fx den næste uge, de næste 2 uger,... o Brugerne ville gerne have tydelig markering af hvilke lån, der er over- skredet o Brugerne ville gerne have tydelig markering af hvilke lån, der ikke kan fornys o Brugerne syntes ikke det var relevant at forfatter var klikbart i lån og re- serveringer, da de ikke herfra vil søge på alt af forfatteren. Brugertesten pegede også på områder, der skulle arbejdes videre med: Min Konto på beta- sitet virkerde ulogisk 1) Når brugerne loggede ind, forventede de at finde deres lånerstatus, men så stadig den side, de var på. 2) Brugerne opdagede ikke at Login/Opret/bruger ikonet i topbjælken blev ændret til MinKonto. 3) Når de klikkede på MinKonto mødtes de stadig med samme side, som de var på,; 34

35 det var ikke logisk for dem, at de igen skulle klikke på et link til MinKonto under de- res navn. 4) Først derefter så de deres Konto Muligheden for flere valg i filtrering Flere brugere ville forvente, at de kunne markere flere facetter indenfor samme facet- gruppe ved at sætte flere flueben, fx to forfattere under 'Forfatter'. Vil klart kunne forvente, at man kan vælge mere end 1 ad gangen Vil gerne have mulighed for at klikke flere af/vælge flere Prioritering Projektgruppen gennemgik efterfølgende rapporten, og behandlede de findings, læ- ringsområder og anbefalinger, den indeholdt. Dernæst foretog projektgruppen en prioritering af de områder, udviklere og designere skulle arbejde videre med. 35

36 9. Releases 9.1 Den første release candidate samt deployering Aftale med DBC (brønd) Migrate if new version Login Compress as Drush archive Download Valg af version New / edit Front-end Upload SSL certificate (optional) Install profile Import site Drupal default settings Migrate if changed Enter domain name (default provide) Delete T!ING services (open-search, moreinfo etc.) Library size (small, medium, large) Create database Remove database Optional D!ING modules (News, events etc.) Build ding2 core Update webserver conf. Clear caches (Varnish, APC etc.) Site building and modifications on live site Update Varnish (caches) If new site run installer Backend (drush/aegir based stack) Live site Projektet koordinerede løbende udviklingen af ding2tal/ddb CMS med DDB, og fo- retog som følge heraf flere justeringer undervejs i forhold til ønsket funktionalitet, moduler og integrationer til andre systemer. DDB besluttede at ding2tal/ddb CMS skulle være kompatibel med Brønd 3, selvom denne først forelå ret sent i udviklingsforløbet. Konvertering til Brønd3 blev foreta- get i november- december Som følge af prioriteringer fra h.h.v. Styregruppe og DDB, blev ding2tal/ddb CMS endvidere udviklet til at understøtte integration til In- tegra bibliotekssystemet. Aktiviteterne i projektets sidste faser (fjerde kvartal 2013) omfattede endvidere ud- 36

37 vikling af install profil, samt bistand ift. deployering på DBCs miljø. I løbet af nov.- dec frigav projektet en række interne beta- releases, så DBC kunne påbegynde deres proces med installation og udrulning. Endvidere medvirkede en udvikler fra ITK Design i flere aktiviteter vedr. modeller for deployering hos DBC. Første stabile deployering fandt sted d , hvor ding2tal/ddb CMS Beta 3 blev installeret hos DBC. D frigav projektet en officielle Release Candidate, RC Opfølgende aktiviteter efter projektets ophør I første og andet kvartal 2014 foregik såvel overdragelse til DDB som konsolidering af DDB CMS, herunder samarbejde omkring deploy- og upgrade- processer i DBCs miljø. Herunder også videnoverdragelse fra projektet til DDB (Q&A, konfigurationer, permissions m.v.). DDB ønskede efter projektperiodens udløb at få prioriteret og implementeret nogle af de ting, der har måttet udgå som følge af prioriteringerne i efteråret Det omhandlede integration til BPI, implementering af feeds til BAAPS, videreudvikling og implementering af permissions som følge af DDBs modeller for hosting og sup- port. Disse udviklingsopgaver blev løst af ITK Design, som også foretog bugfixing og enhancements efter 4 pilotbibliotekers funktionstest. Opsummering af udrulningen i første kvartal 2014: - 73 biblioteker fik et test- site - 4 pilot- biblioteker fik stg.site - funktionstest blev gennemført - belastningstest, herunder analyse og optimering af søge- performance, blev gen- nemført - en række releases (RC2 RC6) udkom 10. Projektets resultater Projektet leverede den grundlæggende udgave af det Open Source CMS, der indgår i Danskernes Digitale Bibliotek. CMS et, der er skabt i et samarbejde mellem 12 37

38 kommuner og DDB, har derved opnået en betydelig udbredelse, idet 70 biblioteker har tilsluttet sig DDB CMS. Dermed vil CMS et potientielt nå ud til en meget stor slutbrugerskare. Endvidere har ereolen valgt at basere deres nye version på DDB CMS. DDB CMS videreudvikles fremadrettet i regi af DDB, og indgår som en væsentlig komponent i den samlede danske biblioteksinfrastruktur. En række nye projekter så som BPI2, Personalisering 2, samt Søge- og konsolideringsprojektet, har sigte på at implementere deres resultater i DDB CMS. Set i forhold til ovenstående lever projektet dermed op til den oprindelige vision og målsætning om at tilbyde Danmarks biblioteker en digital formidlingsplatform base- ret på et tilgængeligt, fleksibelt/modulært og bæredygtigt Open Source CMS, skabt på grundlag af et forenet og samarbejdende nationalt biblioteksfællesskab. I forhold til projektets oprindelige sigte om blandt andet at øge udvikler- kompetencerne lokalt blandt deltager- bibliotekerne blev dette drøftet i proces- evalueringen på det afsluttende styregruppemøde. Konklusionen var at projektet grundet forskellige omstændigheder kun i nogen levede op til denne målsætning. I praksis havde det vist sig svært at definere, udskille og udbyde udviklingsopgaverne, samt gøre denne proces gennemsigtig for alle; dertil kom at programmeringsopga- verne var omfangsrige, og at indlæringskurven i forhold til den foreliggende kode- base samt anvendelse af best- practice værktøjer/metoder var stejl. Endvidere sad udviklerne spredt på forskellige fysiske lokationer. Den lokale tilgang til projektet blandt deltagerbibliotekerne viste sig i praksis at være forskellig, hvilket også med- virkede til forskellige grader af medvirken i projektet. 11. Produktet Oversigt over funktioner i ding2tal/ddb CMS (ultimo januar 2014) Responsive tema Forside/lokalbibl.forside, footer, header Søgning/visning (integration til Artesis Databrønd samt Forsideservice) 38

39 Integration til DDE Libra & Integra samt DIBS: lån, reserveringer, brugerprofil, betaling, Huskeliste Nyheder Arrangementer (integration til Place2Book) Nyheds- karrusel (tabroll) til forsiden Statiske indholdssider - submenu Biblioteker, åbningstider, kort, personaleovesigt og personaleprofil Temasider Nyhedsliste (nye materialer) Back- end: indholdsproduktion samt administration, roller, konfigurationer, herunder konfiguration af forside samt af tema (faver, fonte ) BPI integration Basis- temaet på DDB CMS: 39

40 40

41 Eksempler på DDB CMS sites med lokal branding og grafisk udtryk: 41

42 42

43 43

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Til stede: Nicolai Dupont Heidemann (NDH), Mats Hernwall (MH), Bo Fristed (BF)., Rasmus Luckow-Nielsen (RL), via Skype, Gitte Barlach (GB), referent

Til stede: Nicolai Dupont Heidemann (NDH), Mats Hernwall (MH), Bo Fristed (BF)., Rasmus Luckow-Nielsen (RL), via Skype, Gitte Barlach (GB), referent Referat fra møde # 2 i TING Council 15.marts 2012, Aarhus Til stede: Nicolai Dupont Heidemann (NDH), Mats Hernwall (MH), Bo Fristed (BF)., Rasmus Luckow-Nielsen (RL), via Skype, Gitte Barlach (GB), referent

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet Sociale Platforme KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00 Direkte

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Målrettet indholdsformidling i søgeresultatet. Projektrapport

Målrettet indholdsformidling i søgeresultatet. Projektrapport Målrettet indholdsformidling i søgeresultatet Projektrapport Projektets formål. Brugernes hovedformål med at besøge bibliotekernes hjemmesider er at søge efter materialer eller administrere de materialer

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Indledning I takt med det øgede brug af digitale tjenester, og bibliotekets rolle indenfor læring, er bibliotekernes

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BPI - Biblioteks Produceret Indhold KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon:

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Kom i gang med E-handel

Kom i gang med E-handel Vertica 2015 DI Handels e-handelsworkshop Kom i gang med E-handel Indledning Et e-handelsprojekt er for mange virksomheder et stort skridt, som kan medføre store positive ændringer i kundeadfærd, oplevelsen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

1. Projektets baggrund, formål og organisering... 3. 2. Projektets forløb... 4. Opstartsfase... 4. Kravspecifikation... 5

1. Projektets baggrund, formål og organisering... 3. 2. Projektets forløb... 4. Opstartsfase... 4. Kravspecifikation... 5 Afsluttende projektrapport Af projektleder Dorthe Brandt Larsen ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker 2. august 2013 2 Indhold 1. Projektets baggrund, formål og organisering... 3 2. Projektets forløb... 4 Opstartsfase...

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

DDB CMS april 2014. Lanceringsplan Hostingplaner Migrering Undervisning Manualer Inddragelse

DDB CMS april 2014. Lanceringsplan Hostingplaner Migrering Undervisning Manualer Inddragelse DDB CMS april 2014 Agenda Lanceringsplan Tidsplan for udrulning af driftsløsninger Hostingplaner Migrering Undervisning Undervisernetværk (CB erne) Undervisning for redaktører i indholdsproduktion og opsætning

Læs mere

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE BRILLIANT BIKINIES WEBSITE MARÍ DYRMOSE OPGAVEN OPGAVEBESKRIVELSE Brilliant Bikini kompagniet skulle have designet og programmeret en website, hvor de kunne præsentere deres

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS rediaa s 2 BIBLIOTEKS APPS - PRODUKTKATALOG Introduktion Biblioteket og Bibliotekaren DET MOBILE BIBLIOTEK Én indgang til biblioteket på tværs af kommuner. Uanset

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

Guidelines og værdier for DDB CMS

Guidelines og værdier for DDB CMS Guidelines og værdier for DDB CMS DDB CMS bygger på visionen om at skabe en fælles og robust ramme for det digitale bibliotek. Det første bibliotek gik i drift på platformen i 2014, og i dag danner platformen

Læs mere

Brugertest af DDBasic Arbejdspapir for tidlig Beta

Brugertest af DDBasic Arbejdspapir for tidlig Beta Brugertest af DDBasic Arbejdspapir for tidlig Beta Version juli 2013 Af Karen Thomsen Indhold 1 Brugertest af...1 1.1 Om arbejdspapiret...1 1.2 Brugertest...1 1.3 Fremgangsmåde...2 2 Sammenfatning...3

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Janich dk. Joomla Case sol.dk. Janich Rasmussen. Freelance Joomla! Professional. janich@gmail.com. Joomladay Danmark 2011

Janich dk. Joomla Case sol.dk. Janich Rasmussen. Freelance Joomla! Professional. janich@gmail.com. Joomladay Danmark 2011 Joomla Case sol.dk Janich Rasmussen Freelance Joomla! Professional Email: Twitter: Web: janich@gmail.com @janichdk janich.dk Joomladay Danmark 2011 Hvad er sol? Infrastruktur Tilført kompleksiteter siden

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Release notes Januar 2014

Release notes Januar 2014 Release notes Januar 2014 Det er vigtigt, I sletter midlertidige filer i jeres browser efter et nyt release af borger.dk, for at browseren ikke stadig anvender ældre komponenter herfra. For OPIS redaktører

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio 2016 Grafisk workflow Svendeprøve Kvalitetsvurdering Hjemmesiden fungere som den skal, og kunden er meget glad for resultatet. Siden er simpel, men giver den ønskede

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Open source platform til bibliotekernes publikumspc er

Open source platform til bibliotekernes publikumspc er Open source platform til bibliotekernes publikumspc er Afsluttende projektrapport Af projektleder Niels Schmidt Petersen ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker 26. februar 2014 1. Projektets baggrund og formål...

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte sider - DBC: Hvilke sider?

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING DDB I ET LIDT STØRRE PERSPEKTIV - Hvad var udgangspunktet? Fællesskab om infrastruktur og indkøb samt formidlingssamarbejde Lokal innovation

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Anime Kita Selvbetjening Documentation

Anime Kita Selvbetjening Documentation Anime Kita Selvbetjening Documentation Release 1.0.0 Casper S. Jensen February 16, 2015 Contents 1 System Definition 3 2 Arkitektur 5 2.1 Oversigt................................................. 5 2.2

Læs mere

Artestis Alpha CMS bugs og nye features. Bugs mm. 1.12>

Artestis Alpha CMS bugs og nye features. Bugs mm. 1.12> USD/Nilex: Fogbugz/Jira: Indb. af: Opretdato: Type Beskrivelse Løst i v.? Estim. Løst i v.? Sprint Løst i v.? Udført 1201 DBC feature Ændre logik i forfattervisning (universal search) 1.12/15?? 6979 1204

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Brugerertest af DDBasic

Brugerertest af DDBasic Ding2tal afsluttende projektrapport. BILAG 1 Brugerertest af DDBasic Arbejdspapir for tidlig Beta Version juli 2013 Af Karen Thomsen [med kommentarer og prioriteringer fra projektgruppen] Indhold 1 Brugertest

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 1. april 2014

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 1. april 2014 DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 1. april 2014 1 DAGSORDEN - AXIELL Præsentation og orientering af den nye organisering af Axiell Danmark Status på DDElibra version 9.10 Orientering om DDElibra version 9.11 Orientering

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere.

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere. Turneringssystem Formål At opbygge et internet baseret system til administration af skakturneringer for forskellige arrangørerer, herunder, men ikke begrænset til, skakklubber under Dansk Skak Union. En

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Google Tag Manager tracking

Google Tag Manager tracking Google Tag Manager tracking IDA Universe København, januar 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 3 2. TEST AF IMPLEMENTERING... 3 2.1. WASP Web Analytics Solution Profiler... 3 2.2. Firebug... 3 2.3. Tamper

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Personlige indstillinger. Rev.: / LH. Side 1

Personlige indstillinger. Rev.: / LH. Side 1 Personlige indstillinger Rev.: 2016-01-14 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Ændringsønsker Artesis Alpha

Ændringsønsker Artesis Alpha Design/appearance Vi savner den gamle versions mulighed for at indsætte eget logo samt mulighed for at vælge farvetema. Søgeboks og login Manglende overensstemmelse mellem gammel og ny Artesis. Via den

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 11. maj 2016 i Odense Lone de Lasson Lene K. Nielsen Aksel G. Mikkelsen Niels E. Hansen 1 DAGSORDEN - AXIELL Nyt fra Axiell DDElibra 9.11.50 Status Highlight RFID nyheder Pop

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Silkeborg Review Søgning. Søgefelt. Datagrundlag. Søgeresultater generelt. Navngivning. Silkeborg Review af Søgning juli 2012

Silkeborg Review Søgning. Søgefelt. Datagrundlag. Søgeresultater generelt. Navngivning. Silkeborg Review af Søgning juli 2012 Silkeborg Review Søgning Datagrundlag En del kommentarer om datagrundlag bliver endnu vigtigere i søgninger og visninger. Derfor gentages de her: Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Hjemmeside design til Chem-Tec Plating

GRAFISK WORKFLOW. Hjemmeside design til Chem-Tec Plating GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside design til Chem-Tec Plating REDEGØRELSE Hvad går opgaven ud på Virksomheden Chem-Tec Plating, som specialisere sig i metallisk overfladebehandling, havde været igennem et generationsskiftet

Læs mere

Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017

Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017 Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017 d.d. 9/3-2017 DDB Sekretariatet Løsningsforslag fra workshop: Hvordan kan søgning på DDB CMS matche brugernes behov? NB! Der skal tages højde for, at løsningsforslagene

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Indhold Introduktion... 2 Formålet med standardsiden... 2 Hvad betyder standardsiden for jer?... 3 Standardsiden for boligstøtte

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger...

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

grafiskproduktion & workflow grafisk produktion &workflow Jeppe Nedergaard

grafiskproduktion & workflow grafisk produktion &workflow Jeppe Nedergaard produktion &workflow grafisk Jeppe Nedergaard 1 faglighed... grafiskproduktion og workflow case... re-design og kvalitetssikring af folder kunde... biblioteket sønderborg programmer.. illustrator + indesign

Læs mere

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer..

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer.. Spørgsmål vedr. udbud 1. Der er 105 statsanerkendte og statslige museer på listen. Er det udelukkende disse museer, der skal afrapporteres på, dvs. 105 afdelingsrapporter? 2a. Enkelte af museerne har flere

Læs mere