Februar DM-holdturneringen far ny spilleform, således at alle hold spiller mod alle i hver runde. Samtidig er den skaret ned til4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar DM-holdturneringen far ny spilleform, således at alle hold spiller mod alle i hver runde. Samtidig er den skaret ned til4"

Transkript

1 Banegolferen ål Officielt blad under Dansk Banegolf Union Medlem at Danmarks ldræts-forbund Medlem underworld Minigolf Sport Federation Nr. I Februar årgang Man$e ændringer Ih[DHOLI) DBgU's repræsentantskabsmøde blev præget af en del ændringer, som får virkning allerede fra i ar. DM-holdturneringen far ny spilleform, således at alle hold spiller mod alle i hver runde. Samtidig er den skaret ned til ga. Sift'#5.,.....,.sd*si.,.*'*o*ffi.' W e Noi&ÆogiOd nse På...,,.,,...'.' side6,0frcid.in iolær '''. NFA ::: ::,::,,side:7 nb.... weekends. Også herrernes A-spiller system blev ændret, så{edes at man skal have qpillet 20 runder for at komme i betagtning samt være i Top 20 1 ar tilbage eller Top 10 to ar tilbage udfra snitlisten. Læs mere side -5 Eliteplaner lagt I samarbejde med Team Danmark er der lagt planer for herrelandsholdet ikke blot for i ar men helt frem mod ar l*"t Stonnesteumeringen I, v.t$9,..,.,..,...,,.. lf....l,...,......ll.,l..'',,'.. t** mdi$sql DBgU,i TeamDarunark? ".. ' ''j Lille tilslufrri* t *or$* r, ryt*o**t,o.i, nt ffi*"t,t*,.,..,,..,,u0' Ny j miorlanetræner - rffir ',' ' i l\ye sidel'15 Terminsløhnder 1998 Bagsiden Den tyske træner Gerd Zimmermann er knyttet til truppen, og allerede i januar blev den første samling aftoldt. Zimmermann skal også oplære den nye juniorlandsholdstræner Martin Sørensen. Læs mere side 10"15-16

2 = 1fl998 BANEGoIFEREN Dansli ganesotf Union... ":,: tr'o"rnunå, Preben Nørrtrou i, ' ''. DBgU's aoressei Oanst gå"g"f,ugi* Nønegade ' Internei: 77'79'C,' 3 Tlf.,66t27g,,,,,.wwrr,bauqolf.dk Breddekonsulent:,....,.. :'..,, ': æ E'maill Af Ole Rasmutssen, Banegolferen Det varfaktisk chokerende og noget uforståeligt Var kommunikationen wigtet ellervar interessenbare ikke tilstede. Vejret fejlede i hvert fald ikke noget, vejene var farbare og færger, busser ogtog komtil tiden (måske iftlce lige togene). Men hvad var det så, der gik galt den november sidste år, da Ppter Sørg,[s n Tlf.5612i93 eller2l g02,62 Hvor blev klubberne afp Banegolferen DBgU aftroldt sit årlige repræsentant, skabsmøde? Fremmødet var chokerende lavtkun 25 stemmeberettigede ud af 3 var mødtop i Odense, regnet i procent er det 58. I ah 6 var helt udebleve! mens andre 3 ikfte kunne Redaktion: ' '-:Iqagsbjergvsj s,ole Rasmuss, n DKi5000 Odetrse C,, Tlf.661'707 Lay-ouk LeifM Elnarl:, ;r* m,fl1ae* mønstre fi.rldt mandtal. Det er længe siden, at opbakningenharværet så Lokalmedarbejdere lav. Sjælland: ', R'obert Baldorf- Jeg kunne godtbegynde at remse op, hvem der manglede, men det ved Gladsa><e Sydjylland: air,*""***** de nok bedst selv, og det gør nogen gavn overhovedet Udgrveberl Oplag:. Abonne:nent: 0 kr. ådigt "r OOO ' åb"nt fo,r AeUat. æserindlæg og koomentser. : Bladets artlter udtrykker ikke nødåag"it OegU ls o-fficielle ho-lduing: *r"**"** * **, -r'* *, uopfordrel indseardt matcriale og for eventuelle tq'kfejl i tekst og anloncer eanegotteren forbcbolder sig rct til redigere i indseadte materialer. at'tlack- listd'demher. Til syvende og sidst er dø deres eget problenr, såvel interrt som at de ikke udnytter deres mulighed for indflydelse. En ting e at helt nye klubber ikke er repræsenteret, da der altid er en indslusningsperiode i en orgmisation afdenne størrelse. Jeghåber dog at Bærgolfereo er officrell b'lad for Ilanstr Banegolf Union glådet ikke a1 ' de vil se det både som chance for indflydelse og som en Pligt at møde op på DBgU's repræsentantskabsmøde. Andre nye klubber fra de sidste 10 år har heller ikke været så flittige til at mødeop. Her kan man godt undre sig over, hvorfor de ikke ønsker atgørebrugaf deres stemmer, men forholder sig ret så PassM iunionssammenhæng. Mestrystende erdet, atde etablerede klubber ikke kan finde ud afat 2 organisere bare et par repræsentanter. Var det mon fordi, at der iftl<e hørte nogenjulefrokostmed i år? Spisningen I ørdagafteni år var faktisk meget bedre og under ret hygg+ lige forhold i den lokale cykelklubs lokaler. Man kan såbagefter sige, ud fra mødets forløb, at de flere frenrnødtg man havde ventet udfra forhandstilsagrr, eller ved fuld tilslubing; måske ikke havde ændret På afstemningerne, da de blev afgf ort ved meget suveræneflertal alle saflrmen, men der var en del afgørende forslag På bordet, f. eks. til lovene og især turneringsbestemmelserne, som er ret væsentlige for den kommende sæson. Desuden blev den nye bestyrelses arbejde diskuteret og evalueret, ikke mindst dennye formands og kasserers. Breddekonsulentens arbejde med nye klubber og breddearrangementer og ligeså kontorets funktionervartil en del debat, og derudover det ret så væ sentlige samarbej de med Team Danmark og ansættelsen af en udenlandsk landstræner til herrer og damer. Nu startervipå en ny sæson, med maree al<tiviteter; turnerireer og stævner. Lad os Prøve at se lidt fremad, og lægge energien i det der skal ske i 1998, og såvil jeg da stærkt håbe, at denne energi også vil smitte afpåfremmødet På DBgU's repræsentant skabsmøde til november. Æle har en stemme, alle har et ord at skullehave sagt. Brug det i stedet for at agere passivt, for det sidste kommer vi ingen vegne med heri livet!

3 Bmecgt-renen 1/1998 Tvivl om hvilken slags golf Af Carl E. Rasrmtssen, Nord-Als Banegolf Club - af DBgU Preben Nørskov, at man på Banegolferen bringer redaktør Ole internationalt plan har brugt megen tid på at diskutere, hvorvidt det stadig skal være tilladt at lægge bolden tilrette med kølle,n. Alternativet e at spilleren skal bøje slg ned og lægge bolden tilrette med hånde og jeg har som spiller wærtved at se komik- På side 2 i novemberudgaven Rasmussen nogle irfreressante og for mig som spiller fra 1991 ukendte facts omkring navnet på vores sportsgren. Afindlægget fiemgår det, d navnet lnr ført en omskiftelig tilværelse. På intet tidspnkt har der tlsyneladende eksisteret lue/oenighed om den rette betegnelse for qpillet. Lrgeledes af artiklen fr emgår det, at nwdet i stormfuldt, inden det besluttedes at betegne sportsgrenen som banegolf Også påverde,nsplan har der h\dlkd sprog, der havde lagt navn til forbundet. Fra fransk via tysk til det nuværende engelskg hvor banegolf fundet navneskifte sted alt e,fter ikke harnogen direkte oversættelse. Enting harman da kunnetblive enige orn" og det er anvendelsen keq rnåjegindrømme. Den eneste fornuftige gnrnd til at indføre kravet om handsanbringelse afbolden burde være det motionsmæssigg og her må jeg indrømmg I 982 tilsyneladende har været ret så at der måske kanvære noset fonnrftigt! Ornvendt kunne det tænkes, at spillere med ryglroblemer vil blive handicappet på grund afdette krav, og vi skulle da rødigt ind på æ skulle fremvise lægeattest med hensyntil dispensation fra denne mærkelige regel af At udenforstående ofte har vanskeligt ved at definere forskellen på store- og lillebror støderjeg ofte på her i vores lokalsamfrurd. Mange mennesker har virkelig svært ved at skelne mellem golfpå græs og golfpå bane, og jeg støder ofte på mærkelige qpørgsrnåi, dertyddigt viser, hvor wært den udenforstående borger harved atfindeud afdet. Selv journalister går galt i byer,, og vores postfolk her i Nordborg senderjævnligt og yderst trofast breve til de forkerte mennesker på gnrnd af $or tvivl omtilhørsfofioldet hos de pagældende personer. Der kan derfor rejses berettiget Wivl onr, hvorvidt det rette navn på vores kære sportsgren bør være qportsminig,ofener som rnrbanego[ og jegfor min part ertilhænger af førstnævnte betegnelse. ordet sport, hvilket damå siges at være entrøst. For en sport er det da så sandelig. Uden nogensinde at have deftaget i møder i DBgU's regi er det min klare opfattelse, at der også her anvendes megør tid på at diskutere petitesser, der for menigmand ofte kan virke om ikke latterlige så af mindre betyd- ning for sporten somhelhed. For at understrege min påstand har jeg hørt fra vores formand for 3

4 Bauecolrenen 1/1998 Spændende ændrin$er $ennemført Af Ole Rasmussen, Bønegolferen Der var temmelig mange forslag DBgU's re,præsentantskabsmøde i november i Odense, på bordet ved og flere bød på væsentlige ændringer for sæsonen og for spillet. Det var især Dansk Banegolf Unioq der sto d for mange af forslagene, hvoraf nogle var afpraktisk karakter, mens andre betød mere grundlæggende ændringer. Det første forslagvar angående licenser. Senest 8 dage efter at klub harhaft spillereved stævne eller spillerg der somfølge afet enkelt godt resrlta, oftest på t{ennnebanen, blev kategoriseret som A-spiller op til flere år frem. Dette er nu omsider ændret, således at enhverherrespiller er A-spiller, hvis han: 1) Erblandt de 20 bedste herre- I tihage 2) Erblandt de 10 bedste på listen 2 årtilbage. 3) Samtidig gør detsiggældende, at man skal have afviklø minimum 20 runder i turneringsåret. spillere på snitlisten år af6hold ellerfærre. Hverklub må bøjst løve Zhold pr. division" dette er dog ik&e gældende i laveste række. Desuden blev der lavet en overgangsordning mellem Elite- og divisio således at 1. division i 1998 består af 7 hold. Fra7997 rykker kun I hold ned fraeliten. Efter 1998 rykker 3 hold ned fra 1. division 1. Lempelser overraskende igennem Derlå ogsåforslag påbordet om Holdturneringen får ny struktur. Nye regler for at blive A-sPiller. Regler om klubtøj ændret. turnering skal den indsende oplysninger om nawr, adresse, fødselsdata på spillerne, hvis der ikke er løst licens på dem tidligere. Unionen opgør så antallet aflicenser pr. 30. Holdturneringen til storvask DM-holdtumøingen har der været en del debat omkring, som i efteråret udmørfede sig i et seminar, hvor der blev diskuteret forskellige aftm ringsn septeniber ogudsender en fbktwa. Så var der en tilføjelse til $25 i turnering$estemmelserng som fast- løsringbr for ænddng slar, at stiller man op ved et DMindividuelt, skal man enten have fik vel nok en slags storvask denne dansk opholdstilladelse eller dansk startsborgerskab samt en gyldig dansk Med virkning fra 1998 blev det vedtaget,at der spilles 5 runder På wndageiløbet afen sæson. I hver runde spilleralleholdmod allei en slagspilsnrrnering og for hver runde tildeles point, således at holdene får 2 pdurtfor hvert hold de har vundet over, 1 point for uafglort og ingen point, hvis dehartabt. Dertil bliver Elitedivisionen udvidet til t hold, hvorimod de øwige divisioner består eller udenlandsk spillerlicens. i danske klubber, da der ikke har været nogen regler herfor. Ikke så meget tvivl men måske mere magtesløshed over for systemet har der været hos de mere jævne sentantskab smødet" og turnøingen g;atr.- Der har været tvivlsspørgsmåi, om hvordan man skulletache Problemerne med de ikke-danske spillere Flere forslag dukkede op plrepræ- brug af reserver. Ændringen af den nuværende paragraf i turneringsbestemmelserne betyder nu, at det ikte kun er sygdom, der kan forårsage enudskiftning Dog kan et hold stadigkun skifteud 1 gangpå enholdrunde. Putter Team havde et forslag fremme, der lettede på bestemmelserne vedrørende Hubtøj, og vist lidt overraskende blev det vedtaget. Nu er det tilstrækkeli gf. atbæte tshirt/overdel med permanent logo/ klubnavn både til stævner og turneringer. For spillere på samme hold skal de ovennævnte beklædningsgenstandevære ens. Endnu en lempelse af b estemmelserne blev det til, da man nu godt må placere bolden på spillefeltet med køllen. Det var dog et af de forslag; derfikgod modstand idet 9 stennte imod og 1 5 for i en afrtemning, der blot lrævede simpelt flertal. De individuelle danmarksmesterskaber blev flyttet til uge 30, det vil sige den sidsteweekend i industriferien. Det var et ændringsforslag,

5 Brurecoueneru 1/1998 Hvor var danskernep Af Carl E. Rasmussen, Nord-Als Banegolf CIub Også j eg ln rnne bifalde Leif Olsen's indlæg i Banegolferen nr. 3 omkring deltagelsen i de respektive stærmer i sæsonen Hans indlæg indeholdt nenrlig en rætke kritiske og samtidig konstruktive befragtninger. Som furstegangsdeltager i Gladso<e's udmærkede og hyggelige stæme i begyndelse af august undrede jeg mig over den ringe deltagelse fradanske spilleres side. Bortset fra den arrangerede klub og undertegnede var detfyn og Sydwerigg der dominerede ved stærmet. Det varlige før, mantroede, at man befandt sig på svensk grund og ikke ved et dansk stævne, men som dansker fik man luftet sine svensklcrndskabe,q hvilket ikkevar så ringe endda. Æ man alligevel befandt sig i Gladsaxe, opdagede man da også ret hurtigt på grund af klubbens 'Vartegn", banelinien med de hlppigt forbipasserende tog, hvilket betød mange små pauser i spillet. Men for at svare Robert Baldorf, tror jeg at en medvirkende faktor til den pauwe deltagelse ved jeres stævne har sikkert ogsåværet jeres manglende PR op til stærmet. Hos osi NABC harvi i hvert fald denklare opfattelse, at det ervigtigt med en god og tidlig udmelding før et stævne, ligesom det gælder om at inddrage den lokale presse og gøre denne interesseret med et godt oplæg. Så på dette punkt kan I gøre det megetbedrenæste år! Med hensyn til din påstand om bedre pengepræmier ved jeres særme set iforhold til andre Hubbers stævner, da finderjeg denne noget overdrevet. Jeg har ganske vist ikke det helt store kendskabtil forholdene over det ganske land menlytter da ofte til mine klubkammeraters fortællinger, når de ervendt hjem fra stævner. Set i forhold til vores eget internationale stævne i juni maned kan jeg ikke få øje pånogen forskel i jeres favør, så din påstand synes noget overdrevet. Af større betydning for deltagelsen vedjeres stævne er nok snilrere rej setid og omkostningerne ved at skulle overbæltet, et forhold, du i øvngf seiv er opmærksom på i dit indlæg. Med næste års åbning afden faste forbindelse bliver der rådet lcaftigt bod herpår, så mon ikke "skellet" mellem øst- ogvestboere bliver kraftigt reduceret til fælles gavn og glæde. Sannnen med den netop vedtagne beslufiring om afl<ortning af qpilletiden fordm-hold vil ovennæurte forbedring sikkert å stor betydning for de lokale klubstævner. >:;f::,lff T:#f,'l:f"'li" Ikke flere turneringer! Endeligvarder fraharry Lorenzen forslag om at skabe en pokalturnering. Mangevar dog af den mening at der ik&e slarlle skabes flere turneringstyper i unionsregi, specielt ikke nfo holdturneringen netop var skåret ned, og man på den måde håbede at klubbernes spillere også kunne få mere overskud til holdturneringen og måske flere private stævner. Forslaget blev nedsternt. 2 nye medlemmer af unionens bestvrelse..,..:.. I Y Nye i bestyrelsen Repræ sentantskabet valgte o gså to nye medlemmer ind i bestyrelsen. Det blev Torben Baldorf, Gladsane, og Morten Rasmussen, Odense, som kom ind i stedet for Bjarne tlansen, Aalborg ogmartin Sørensør, Putter Team. Maftin byttede med Morten Rasmussen, så det nu er hanr, der varetager juniorlandstrænerj obbet. Morten blev doe ikke næsformandmen overlod denne posttil Torben Baldore som kender til unionsarbejdet fra tidligere. Årets Spiller For andet år i træk blev det Peter Jensen fra Nyborg der vandt titlen somårets Spiller. Men det blev en meget tæt afgørelse imellem harry John Hansen og Jan Lyø fra Putter Tearn lan faldt dog ud afkapløbet da han ikke deltog ved DM pånord-als. I øvågt opnåede Peter og John samme rækkefølge ved DM.

6 Bnr.reooreneH 1/1998 Ultimative præstationer på Nord'Als o$ i 0dense Den ttonde cirkeltt omsider brudt Af Carl E. Rasmussen, Nord'Als Banegolf Club Hvad mange aflandet dygtigste banegolfqprllere igennem 6 år forge kom vel egentlig ikj<e overraskende for hans klubkammerater og de mange andre med kendskab til ham. Ilanhar jo gennem snart en årrætke tiltørt den absolutte elite herhjemme, derfor en populær spiller, som denne varme søndag kunne så det var ves har forsøgt at Præsterg modtage sin velfortjente tryldest fra de * øv'ngeddtagæeildubmesterskabø. Det var nemlig På andendagen af disse, at sensationør indtraf og ydermere blev Harry klubmester i Arækken hårdt presset den unge juniorlandsholdsspiller Dennis P. Flarsen, som megetvel kanblive den næste, som kommer På klubbens nye 1 8-hullers tavle. Forhåbentlig får Harry selskab på øvlen af andre nønlig gl de I 8 huller pånord-als BC's anlæg på 18 slag lykkedes søndag den2. august 1997 fot en afvores egne. Den flotte præstation blev en realitet præcis kl , hvor en stolt og glad Harry Lorenzen Wiile kunne rælke armene i vejret for som den første nogensind e *. gå anlægga igennem på de forjættede I 8 slag. Og man fornemmede ingen usikj<erhed hosharry, dabolden sikkert blevhamret op i den sidste skanse, Labyrinten. Æ det blevharry, som slarlle blive den første, derberente det uberørte, Også den første 18'er i Odense Putter Teamkan også reglstrere den første officielle runde På 1 8 slag -og det lnrnuger efter spilstart på anlægget.det var en af de ganrle ræve, Peter Sørensen der på Hubaften den I 0. februar sluttede aftenen afmed man6r. Han far nu enplads på Hubbens 'CLIIB 18'-tavle. spillere. For attilkendegive klubbens anerkendelse afharry's Præstation fik han afformanden Preben Nørskov overralt et smukt diplompå et medlemsmøde. SPørgsmålet er nu, hvem der bliver den næste "erobre'd'. En afklubbens dygtige spillere eller en spillerudefra? Den næste chance kommer allerede i januartil klubbens årlige Det er nokingen overraskelse at der kommer en runde På 18 slag På disse baner, der før har mærket sine besejrere, men for de der har stiftet bekendtskab med anlæggeti de nye omgivelser, er der enighed oill at sværhedsgraden er steget. vfuterstævne, og igen til vores sonrmerstævne til juni. Udoverattangere Harry'sresultat, kan klubbenfrembyde endnu et incitament til at forsøge srg På rekorden. Ved sommerstærmethar klubben løbende også en pengepræmie, somi år 1fi) løber op på 800 kr. Vi vii meget gerne afmed dissepenge - til den der kan! 6 Derernu fleremarginalbaner, der kan med 6tkanfå drømmenom denultimative rundetilat briste, og dermed lade de håbefulde'bejlere' gøre endnu et forsøg på at nå de sødmefulde højder På sidste hul. -or

7 Barueoourner,r 1/1999 0fficiel indvielse Der var officiel indvielse afpuuer Team Odense's nye lokaler lørdag den 7. februaq og det blevfejret med reception. Og hen ved mennesker benyttede lejligheden til at slået smut forbi ogdeltage i festlighedeme og ålidt godt til halsen og til ganen. Ud over klubbens medlemmer mødte også flere andre af landets klubber op, og derudover benyttede også flere garnle venner og en kendinge afklubben og sporten l{ligheden til et glædeligt gensyn DBgLPs formand PrebenNørskov var også mødt op forat ønske klubbenheld og lykke i de nye lokaler, som uden wm bliver kfubbens tilherssted i rigtigt mangeårfremover. Siden maj har klubben været hus- vild og førsti november $kkedes det æ finde lokaliteterne på Rugaardwej i Odense, som tidligere tilhørte Fyns Sækkekompagni. Og siden er der mer. Der bliver åbent i timer på Iagt meget det. Mangetimer tirsdage, onsdagg torsdag; fredage samt hele søndagen allerede fra kl. 9. Tanken er her at afvikle søndagsstævner med start om morgenerl I den forgangne weekend holdt klubben så generalforsarnling og ved telefone mange ansøgninger, der skulle skrives eller udfyldes og ikke mindst et kæmpe arbejde med at indrette klublokale, arealet med banerne, køkken samt toilet. Et slag påtasken siger et sted mellem mandetimer til indretningog ragøårry. Nu mangler såindretningen af konto lager og frem mod eftersommeren kan marl om de sidste forhandlinger nu falder på plads, se fiem til at se et færdigt Team Danmark center, hvor 3 filtbanervil udgøre en vital del af træningsfaciliteterne. Sammen med de nye lokaler har klubben i samarbejde med kommunen ået iværksat en pasningsordning med fase åbningstider, der varetases af3 afklubbens medlem- blevvedtaget en større ændring. Klubbens medlemmer valgte at godkende en navneændring, som skal kunne f erne al tvivl on1 hvad Putter Team Odense er. Klubben hedder nu fremover Sportsminigolfklubben Putter Team Odense (SPTO), og så er der nok ingen tvivl orn, hvad det dreje" slg om. r 7

8 BanEeouenen 1/1998 Nyt A-spillersystem blevjusteret og til det bedre viljeg påstå uden at det endnu erblevet afprøvet i praksis. Som nævnt andetsteds i bladet rante dø garnle system nogle 'lrskyldigd' qpillere, som på en enkelt præstation på hjemmebane på en hel sæson blev kategoriseret som A-spiller op til flere år frem. Dette er nu omsider ændret, således at enhverherrespiller er Asprller, hvis han 1) er blandt de 20 bedste herrespillere på snitlisten 1 år tilbage eller 2) er blandt de l0 bedste på listen 2 årtilbage. Samtidig gør detsig gældende, at man skal have spillet mininnrm 20 runder i tumøingsåret. Det kan hæftes flere kommentarer til de konsekvenser ændringenvilfr: Systemet virkerfra i år og medtilbagevirkende kraft. Ælerede nu er 5 spillere røgetudaflisten på reglen om mininnrm 20 runder. De kan nu spille i B-rælken, om end nogle måske stadig vil vælge A-rækJcen fordi de gode og erfarne spillere. Samtidig erjo så andre 5 spillere røget ind pålisten. I det hele taget må nok forventes en større gennerntræk af spillere. Det vil dels give konstant nyt pres på det gamle etablerede A-spillere samt have den effekt, at Brækken far en stærkere top. Så skete det endefig - A-spiller systemet A-Spillere 1998 Lic. Navn Klub : '9001 JanLiø PfO IBC M3 PeGi Jensen 8003 }Iarryloreuen NABC PTO Wn lohn Hansen 9016 Lars Roænquist PTO PTO 903;7 LeifOtsen l7ff.3 BjameHansen ABK 6009 Jakob Petersen MCG 103 ErlingJensen O\iIC 101 Morten Rasmussen OMC 9qS OleRawussen PTO 300l CbristianMaglemose GvIK l70a' KfueThomsen ABK 9ry7 VinCentHuus PIO W HeinoNielsen PTO ltsc 2015 PeerNielsen MCG ClausFoxlrolrn ffi12 llm3 Srend Hansen BEK lt00l fuusltenrinen ABK ffi1 Jørsen Hansen MCG Ctfl( 3Al5 gri;nhansen 9005 MartinSørensen 9007 TimChristiansen PTO PTO lw 1{996. :iii:,\;,,:,i1,,,,,;,:;.,,;,:,;::l;:;t::31,:;:;: ;;:,:.:,1.r,11:;111,1.t:::':",";,:::::::": {. I.:.1.:l.,: t' :. 6,..'., 11. ::..,,.f.,::: 't:::l.,.,,,,,t9,, :,,,,. :::.. :).:..:,:::..: 1l ;;: trfi,, :i:' : 7 : :),,':,,!;;:;.:.:::: ::' IL :I5' r,,,,16 lad det nu komme an på en Få stormestre Der er ikke så mange af dem lige nu, faktisk lann 3 af slagsen. JohnHansen ogjanlyøfraputter Team og Peter Jensen fra Nyborg kan vinteren over smykke sig medtitlen 'Stormester'. Som det kan ses aftabelle'lr er John Hansen absolut i top og har scoret points i 12 af 1 5 turnerrin ger. lanlyø skal ud og score points i ar, hvor han mister 0, men han plejer nu at holde sig godt til et stævne. Peter Jense,n ligger med 0 points lige på grænsen og er tvunget til at erobre point på de to første tumeringer i år, som er minimum for atbevare sin status. For at opnå status som stormester skal man på de 15 stærmer opnå mindst 50 til, når den slags er i farvandet 8 '";, ', a1 LJ,:::,:::l 18, I9, m'.,' ''. :,::, 6..,,,,,,: ' Og såkan man kigge lidt ned ad listen og se hver der aspirerer. Temrnelig tæt på ligger Leif Olsen, som blot behø,'er 7 point på årøs tre første stormesterturneringer for at opnå status. Næstefter ligger Ole RasmusserL som sidste år rundede de 50 points, dog mistede han rethurtigt sin status. Derefter er der et stort spring ned og selv om der er 50 points som maksimumpoints i år kan det nok blive svært for de næste, der alle ligger under 30 points. At der ikke er flere stormesre skyldes, at for å spillere har deltaget i de respektive stærmer, som Turneringsudvalget hartildelt værdigheden som stævne med stormesterstatus. B prwa points. : t0 ',,ttz,,,, og C-rækker. Som tidligere kan også andre spillerkategorierblive ramt. Det skeri detilfælde, hvorderes kategori iftj<e oprrettes til et stævne. De spillere de rammer er: Kaj Christiansen" OMC, Kitta Clausen" Bendt Boje og Torben Baldorf GIvIIL Johnny Anderse,n' ABK Utre Gangelhof NBC og Dennis Prip, NABC. Systemet her ermeget enkelti sinkonstruktion og kræver ikke som ranglister i andre sportsgrene en konstant pointberegning Der kan selvfølgelig vise srg mangler elleruheldige udåld når sæsonen er olnme, men :::::.. ':: 51",'. :::':O 1..:J Vil dø skræmme de mangebreddespillere ibunden afb-rækken? Nok ikke, da der altid har været og vil være en top også i Brækkør. Udviklingen lorrne måske enddatage den retring, at derbliver lavet C-rætker, hvis for eksempel flere stævner tager form med A-, B-

9 Llc. NR. NAVN 9077 JohnHansen 9001 Jan Lyø 9037 Leif Olsen 203 Peter Jensen 908 Ole Rasmussen 1703 Bjarne Hansen 2006 Carsten Eriksen 6009 Jakob Petersen Klaus Henriksen 3003 Torben Baldorf 9097 Vincent Huus 9007 Tim Christiansen 3001 Christian Maglemose 900 Heino Nielsen 3019 Per Andreasen 9005 Martin Sørensen 8003 Harry Lorenzen 8017 Dennis P. Hansen 1702 Kåre Thomsen 101 Morten Rasmussen 9013 Kim Bukhave Preben Thomsen 3025 Brian Hansen 9016 Lars Rosenquist Sven Hansen 9070 Steen Larsen 3015 Poul Frederiksen 2025 Michael Andersen 300 Bendt Boje 6012 Claus Foxholm 9032 Ole Nielsen 6006 Alf Jakobsen 9100 Inge Sand 103 Erling Jensen 2009 Uffe Ganqelhof 011 Claus Bøgelund 9002 Peter Sørensen Anker Nissen Flemming Nyby Poul Thomsen 2015 Peter Nielsen 8039 Inge-Lise Hansen Allan Thomsen 1019 Harry Jørgensen 91 Steffan Østersaard Bjarne Hansen Rudolf Matthies 1703 Johnny Andersen 1021 Aage Jensen 8007 Bent SchulE Status i stormesterlurneri ngen / E AA æ % Total I I Bob Schmidt 1029 Kirsten Hansen Michael Sølling z 800 Preben Madsen 9177 Rene Thomsen Trym Scharff 1006 Leif Jørgensen 3020 Kjeld Tønnesen 906 Kaj Knop Majbrit Fogh ', I o 6 A o o o o 5 5 z 2 z 2 9

10 Barureor FFRFN 1/1998 Hvilke muligheder har DB$U iteam Danmarkp Af Peter Sørensen, Breddekonsulent, DanskBanegolf Union Som de fleste sikkert alle vedo har Tbam Danmark (TD) givet støtte til trænerassisstance i forbindelse med det forestående VM i Studen. Da denne støtte blev bevilget var Martin Sørensen og undertegnede til møde i TI), hvorvi blev informeret om de muligheder DBgU haq set i forhold til TD. I det efterfølgende vil jegkommemed en kortfattet gennemgang af disse. Kriterier for tildeling af økonomisk støtte 1. Træning& Instruktion Økonomisk støtte til trænings og insruktionsbistand - herunder støtte til elitetrænere, elitein$nrldører, mrnt støtte til deres faglige udvikling. Der kan ydes støtte til ansættelse af landstrænerg anden elitetrænerog eliteinsruktenvirksomhed og udviklingspnojekter i speciaforbundene 2. Aktive Støtte til projekter og udvikling af de enkelte eliteidrætsudøveres præ stationsformåen og konlnrrenceerme på internationalt niveau. Stertte vedr. uddænrelsesnræsige, arbej dsmarkedsmæ ssige og sociale forhold under og efter idrætskarrieren for eliteidrætzudøvere. Støtten afvejes efter kvalitets- og behovskriterier. Der foretages en indgruppering af de aktive efter kvalitetskriterier. Såvel individuelle eliteidrætsudøvere som hold vurderes på baggrund af den enkelte idrætsdisciplins værdinormer, international udbredelse, 10 placeringerved intemæionale mesterskaber, ranglister, m.v. Eft er niveauvurdering opdeles støtenndtag,eme i 2 støttekæegorien Elite- og kandidatgruppen. Elitegruppen omfæter eliæidrætsudøvere og hold påhøjeste internationaleniveau. Kandidatgruppen omfatter eliteidrætzudøvere og hold, som har opnåøt meget gode internationale resultater eller somindenfor en rimelig tidshorisont skønnes at nå eliteniveau. Begge sterttekæqgpri r indplaceres på TD's kandidatliste. Hvor erdbgu i dette! På møda i shrten afmaj var vort oplæg til TD, at vi ønskede at få vort herrelandsholdind på kandidælisten. Der blev så aftalt støtte til trænere i forbindelsemed dette års WNI, og efter afrroldelse af dette, skulle det såwrderes, omvort hold var godt nok til at komme ind på kandidatlisten. Som vr:rderingqparameter blw dø åstlagt, at vi stiler efter 3. pladsen i år De sidste 3 års gennemsnit viste, atvivar ca.1,6 slagpr. spiller fra dettemål. Lidt simpelmatematik viste altså, at vi skulle forbedre os 0, slag pr. spiller pr. år for at nå dette må. Vort mål for 79D7 var altså at tabe med mindre end 59 slag til trediepladsen. Hvad så hvis? Hvis vi bliver indplaceret på denne kandidatliste vil det betyde fulgende for den enkelte spiller: Hver enkelt spillerpåholdet vil modtage en generel basisydelse til trdnryor! st5rk træning, korfraktlinser og andre idrætsrelaterede udgifter i forbindelse med dælig specialtræning Basisydelsen fastsættes årligt for 1997 tlllr ,- pr. person. Efter behov ydes der tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deløgelse i internationale mesterskaber (NvtEMogVM) Søtte til træningsophold i udlandeg samt til træningsophold i DK. For DBgU beryder det at der i samarbejde med TD oprettes et træningscenter. Derydes støttetil ansættelse af trænere. Der ydes støttetil gennernfønel af en decideret elitetræneruddannelse. Der ydes støtte til træningssamlinger i DK og i udlandet. Ah i alt kan vi konkludere at banegolfen i Danmark har ået muliglred for æ fi et gwaldigt løft på ditesiden Dette vil samtidig betyde at vore midler derbliverbnrgt på elitearbejdet ilke kunvil være til rejser og ophold i forbindelse med internationale konkurre,ncer. KORTNYT Mnigolfens Dag d. 17. August aftroldes i ån p& 28 anlæg. Der gives i år annoncetilskud til hvert enkelt anlægpåkr. 300,- som afregnes når faktura er sendt til DBgU'skontor. Vi hari øjeblik&et kontakttil fulgende interesserede nye klubber. Herning - Silkeborg- Omø - Yatlø -Hune- Omme ÅCamping.

11 Bnruecolrenen 1/1998 Lille tilslutnin$ i Aalborg Af Ole Rasmussen, Banegolferen Der var ikke megen tilslutning til Aalborgs indendørsstævne den 31. januar- l. februar, hvilket egentligt er en skam, da man til dette stærme finder en meget hyggelig og uformel atmosfære. Som spiller behøver man ikke være itopforrn, for selv om især hjemmebanespilleme gør da godt på de småtræbaner, kan alle væremed. Ud over indledende runder har man en ekstra chance i cuppen for at ryge til tops. Det er kendt af mange d cupspillet stiller andrelerav der otte af slagsen, så de lader sig ilj<e skræmme af træbaner. Netop træbaneme repræsenterer for nogle spillere en vis portion nostalgr fra firserne. Banerne er på ferde årvenligstudlånt af Odense Mnigolf Club, som selv plejede at holde et indendørsstævne i samarbej de me d Minigolf Clubb en Gelsted. Dengang kom der hen ved deltagere fra Danmark og Nordtyskland, men da der i 1987 kom et "rigtigt' indendørsanlæg i Odense, døde dette træbanestævne socialt samvær med dem man ikke ser i løbet afvinterert god konlurrence og ikke mindst en lnrlinarisk delikat festaften. Men hvorfor kommer der så ikke flere? Sammen med et udendørsstævne pånord-als er de årets første arrangementer, og når man ikke ertilkongfrost, burde det være oplagt atvælge de varme og hyggelige lokaler. Jegtror, at vi kommer til en konklusiorl som mange klubber kender. Om vinteren er der pause, der er lukket ned forklubaktiviteterne og man kommer først ud afvinterhiet i april. DaBgKOdense somnævnt startede op med stætme, kom der omkring 60 første gang. Dervar en del danske men også svenske og tyske. Efterhanden kom der flere og flere, men boom'et korn, da pengepræmierne - de rigtig store - blev introduceret, i wigt sammen med navnet Danish Open Siden har en anden stærmetype overtaget iputter Team Odense, men stadig med stor deltagelse og gode danske kroner som gulerod, i år var temmelig lille, var stemningen og konkurcence i top Banegolf Klubs indendørsstævne. Aalborg ved Selvom tilslutningen til spillerens psyke end det mere statiske spil, der bliver kendetegnet i løbet af6-10 runder i træk. Men for de tre, der nåede finalen, var psyken i orden. Det væ sanrtidig 3 spillere med landsholdsstyrke. Demvar dernu flere aftil stævnet, så det kan Aalborg-klubben godt bryste sig, når der skal promotes for deres arrangement. Faktisk var ligesom ud. BgK Odenses erstdting med et stævne på indendørs eternitbaner placeret i marts maned fik dog sit fi.rlde værd med hen imod 200 deltageretil sidst. Men tilbage til Aalborg: Niogtyve spillere var med i år imod omkring 0 spillere de foregående år. ogvighgt er også atterminenimarts stadig erden samme. I Aalborg behøver man måske ik&e at skruevoldsomt op forudbetalingera men der skal måske nok ske noget, der kan vække folk af døserl hvis mankunne tænke sig m re respons på et altid stort stykke arbejde. Som nærmt er stæwets ingredienser hygge, uformel atmosfære, 11

12 BaneeouenEr.r 1/ Vinterstævne i Nordborg Af Arne Prip Hansen, Nord-AIs Bønegolf Club den eftertragtede vandrepokal til Trods det atvi i indbydelsen lovede lidt elstra sne fra oven holdt dette ik&e helt stk. Der kom nedbør men desværre kuni form afregn som på grund af det lune vejr ikj<e nåede at blive til sne inden det ramte jorden. Nedbørengiorde ogsår, at stævnet blev aflcortet med 1 runde så vi hnoåede d gøurøn&re afslagrn 22 spillere fordelt med 9 seniorer og 13 øwige fra Broager, Harrislee, Lohbniggg Putter Team Odense og Nord-Æs Banegolf Club havde sat hinanden stævne dennedag ijanuar. De sidste to års vinder, Iæifols n fra Putter Teanq stillede igen op for at forware sin titel og måske vinde ejendom. Den var i år nyudsat. tlan ankom som det sig hør og bør sammen med formanden Pråen Nørskov i byens flotteste tæra. Hvorfra de to herrer ankom i taxa fortæller hisorien ikke noget or men dadet sociale samværunder dette stævne erihøjsædet, er det "fuldt'' legalt at stemningeneritop fra morgensfinrdør Stævnet blev vundet af Harislees Daniel Christ med klubkammeraten tlarry Lorøzen og Dennis PriP fra Nord-Æs på de eft erfølgende pladser. Dehavde henholdsvis 92, 93 o996 slag. Den forsvarende mester måtte dewærre tage til takke med 6. pladsen. Hos seniorerne blev Preben Madsen fra Nord-Æs vinder med sin klubkammerat og livsledsager Rita Thtigesenpå andenpladsen og RudolflMatthies somtreer. Deb,rugte henholdsvis 107, 110 og 111 slag. Stæwet sluttede somvanligt af med hyggeligt samvær, hvor der for samtlige dehagere blev s ryeret Crule Ærtermed kålpølse, øl og snaps. Formand Pr&en Nørskov talkede for det fine fremmøde så tidligt På sæsonen og lunne allerede meddelg at næste års vinterstævne vil blive aflroldt lørdagden 16. januar Flytning af DM 98 Klaus Henriksen, formand Aalborg Efter et par år med ansøgninger om aftroldelse afdmlykkedes det så at få det i Det bliver en spændende opgave for klubben at skulle aftrolde et danmarksmesterskab. Vi vil selvfulgelig gøre hvad vi kan for at gør elige netop vores DM til et Banegolf Klub. er Skulle uheldet være ude vil vi prøve at fremskaffe diverse læmulighederl Der er dog skø en lille uheldig ting. Det blev j o bestemt på DBgU's lade siggøre at frdmflyttd"ogat TU vil være forstående overfor uforglemmeligt arangernent (ltgesom alle andre). Anlægget vil På det aktuelle tidspunkt være yderst præ- re,præsentantskabsmøde 1997, at sentabelt både med hensyn til beplantning med mere. Vi vil Prøve på Nørresundby Idrætscenter at å enkendt persontil at indlede arrangementet. Vi har forskellige emner, som vi vil forespørge. Spisningen lørdag aften vil selvfølgelig også, som sædvanlig, være på plads. Vejret kan vi selv sagt ii<&e love noget om. M kan dog næsten garantere, at det ikjce kan blive så slemt somved holdtrmøingen I til eget bedste. En ting er helt De, som dehog ved vores nationale stævne, vil dog sikjcert også huske anlægget plen helt anden måde. DM skulle afvikles i uge 30. I netop denne uge afvikles der Pondus CUP vores anlæg (hvor liæet) Dette vil i praksis betyde, at derrender ca unge mennesker rundt i hele ugen og vil kommetil atvirke meget forstyrrende. Vr har derfor henvendt os til turneringsudvalget og anmodet om dispensation til at flytte DM en uge (til uge 31). Hvis dette tillades håber vi på forståelse fra spillerne da det sik&ert: V kan iklce fil flyttet Pondus Cup. Vi håber nderhgt,at det kan problemet" DIVI individuelt bliver f[1ttet Tumeringzudvalget har besluttet at efterkolffne Aalborgs ønske om ovenståendg således atdm 1998 iaalborgikke bliver afviklet på den dlers nyligt vedtagne termin, sorn eri tlge 30. DM i år forbliver altså der- rned i uge26, heltpræcist den -z\.juni Næste år vil arrangementet igen vende tihage til uge

13 BanecolrenEru 1/1998 Ny klub i Kolding sidste år flere tiltag ttl atfaen klub rapporteretilbladet om at nu havde arbejdet båret frugt Ikke så langt derfra ligger også en anden ny klub. Det er Hjarup Sogn Minigolf Klub, så her er en oplagt mulighed forat få et godt samarbejde i stand imellem de to på benene her, men det forblev lige klubber. Årets første nye klub er allerede blevet en realitet. Den hedder Kolding B anegolf Club, og blev stiftet her i januar måned. Den ligger mere præcist i Vonsild, som er en forstad til Kolding. Der var allerede ved og næsten. Så det var en glad og stolt breddekonsulent, der kunne or Rettelse til Robert BaldorPs indlæg om Minigolfens Dag i Banegolferen nr., 1997, side 8 I artiklen bliver der givet udtryk for, atjeg mener, at DBgU burde kalde sig Dansk MnigolfUnion som det hed tidligere. Det vil jeg gerne dementere, forjeg har kun stillet spørgsmåistegn ved, om det skulle hedde DBgU eller DMU, hvilket ikke fremsår afartiklen. 13

14 Earupcor FFRFN 1/1998 Ny iuniorlandstræner - nye metoder. Af Martin Sørensen, juniorlandstræner På unionens repræsentantskab s- møde i novembertrådte jeg ud af bestyrelsen for at overtage posten som landstræner forjrmiorerne efter Morten Rasmussen, Odøxe Mnigolf Club. Morten ønsker i den kommende tid atbruge sine kræfter på æ komme med i Team Danmark-tnrppen og dermed forhre sit eget sptl. Arbej det som besbrrelsesmedlem harværet spændende, og efter at Peter Sørensen erblevet ansat På kontoret, er det heller ikke så tidslcævendg som man larnne forvente. Men jeg tror, atjeg kantilføre elitearbejdet for juniorerne merg end jeg indblik i hvemjeg er. Jeg er 25 år og har været aktiv minigolfspiller i de sidste 13 år. Jeg har deltaget på juniorlandsholdet fra , og har siden været tilknyttet til frermiden Tyskeren Gert Ztmner- herrelandsholdet som spiller og senest projekt somløber overtre år, og derforvil nogle afde ting, jegfore- som holdleder. Jeg begyndte i I 996 på lærerseminariet, og besluttede i denforbindelse at stoppe som aktiv på eliteplaa da mine studier havde forrang. Jeg hartidligere været junior- trænerfurst ibgkodense og siden i Putter Team Odense, men da mine interesser og erfaringer fra landsholdet gør migbedre kvalifi ceret som elitetræner, hrjgrtalgt ækoncernrere kan til bestyrelsen. mig omjuniorlandsholdet. En kort præsentation Selvom de fleste rundt omtring i klubberne nok kender mig vil jeg alligevel præsentere mig kort her, for at dejuniorer{uniorbrænere og forældre, som jeg vil komme til at beskæftige mig med, kan fr et lille "Føft hoszimmermann Unionen har påbegyndt et samarbejde med Team Danmadq som dels dr{er sigom at forbedreherrelandsholdet, og dels drejer sig om at uddanne nye trænere og holdledere, så vi kan blive bedre rustet mann skal forestå dette projekt, og det er meningerq at jeg skal være et afhans'tøf ', såtiegfir en egentlig elitetræneruddarurelse. Det er et tager mig somjuniortræner, være afprønring afmetoder, som Gert har lært mig. Der er dog stor forskel På juniorer ogherrer, såen sammenligning med henelandsholdet vil ikke være mulig. Mt sigte er heller ift&e at sende et hold juniorer til EM i år for ævinde guld. Kan vi gøre da om5 ar, erdetfintmedmig. Menvi er rødt til æ starte over enbned front nu, forat detkanlykkes omnogle år. Familieforøgelse gørmig i øwigt også ude af stand til at tage med til junior-em i 1998, så indtil videre er det planerq at Gert Zimmernann skal ledsage juniorerne. Der er pt. 3 juniorer med i Team Danmark trupper! og davil ogsåvære disse juniorer, som vil blive sendt til EM i Schweiz I samarbejde med klubberne Det er min plan, atde bedste juniorer skal indgå i den trup, somjeg tager mig af Antallet afhænger dels afjuniorerne interesse og dels afklubbernesvelde. Det er nemlig således, at der i unionens Martin Sørensen i aktion som holdleder ved NM i Gøteborg sidste. Her sammen med en af de unge, Johnny Andersen, som spillerfinale' 1 ses han budget kun er sat kr. aftil juniorarbejet, og for at larrnetilbyde juniorerne de bedst mulige vilkar, håber jeg at kunne få klubberne med på at støtte deres juniorer, når de skaltil samlingerrundt omkringi landet. Klubberne vil senere fi mere

15 BnnecouenEn 1/'1998 information onr, hvorledes jeg har tænkt mig, at dette skal flrngere. Jeg hartænkt mig i furste omgang plærlægge ud fra samlinger om at fuet.zomsommeren og2om vinteren. Derudover håber jeg, at klubberne stadig vil holde åst i juniorsarnlingen" som jo er for alle juniorer, og hvorfolnrs ikke kun er på minigolf Dørre samling håberjeg atkunnebrugetil at informere alle juniorerne om' Juniorelitearbejdet". Jeg vil stille krav til junioreme omkring træning og også udlevere forskellige træningsprogrammer undervqis, me,n for at de juniorer som deltager i mintrup iftjce skal "gå kolde", er det vigtigt at medlemmerne i Hubbernebakker op om dem ogtræner sanrmenmed dem" Det kanvære meget zurt at gå og træne ale,ne. Nu er livet andet end minigo[ så derfor vil de fire samlinger ikke kun dr{e sig om minigolftræning; men det er min opgave at udvikle juniorerne spillemæssigt, og derfor vil dette også være mit fokus. Det er juniorernes egen indsats, som skal gøre dem bedre. Jeg kan kun give dem nogle redskaber, som kan hjælpe dem undervej s. Derfor viljeg ogsåi tøj gad stillekravtil juniorerne om selv at tage ansvaret for deres træning. Jeg har altså ikke tænkt mig d overvåge derestræningsindsats ugeforuge, og derfiorvil det også kun være juniorer, som er oprigtigt interesserede i at blive bedre som vil å noget ud afmin træning. Defie vil selvfølgelig udeluljce noglg men samtidig give plads til andre som spillemæssigt måske illre ligger Henelandsholdet til VM i Studen sidste år Bagerste række flankeres af Gerd Zimmermann (tv.) og Martin Sørensen. Meningen ef at Martin skal gå som føl i år. toppen ørdnq men somtil gengæld har lysten til at blive bedre. Nu kunne det måske lyde som om i vil overtage juniortræningen af de bedstejuniorer ude i klubberne, men det er egørtligt ikke min hersigt. Jegvil meget gerne arb$de sartrnen med klubtrænerne og koordinere træningerg men det er altså meningen, at de træningsprogrammer, jeg tilbyder, slal li gge ud over den/de ugentlige træningsaftener, for man bliver il&e elitespillerved kun at trærr en-to gange omugen. at j eg med klubben igennem. Har junioreq trænere eller forældre spørgsmål til til at kontakte mig. Ikan enten givepeter mig er I også velkomne besked på kontoret eller ringe/slcive til mig.minadresse er: I\dartin Sørensen Ny Vestergade 13, 2. sal 5000 Odense C Tlf Kontaktperson i klubben Jeg har nu kort ridset op, hvad der ermitudgangspunktet, og det kan godtvære, atjeg har skudt over målet. Men lykkedes det at få juniorerne og klubbernetil at "spille med", trorjeg detvil gavne alle juniorerne i Danmark. Til slut vil j eg bede alle klubberne finde en kontaktpersorl somjeg kan korrespondere 15

16 Terminskali 1998 DATO ARRANGEMENT SPILLESTED AI\LÆG Januar 17 Nord-Als Vinterstævne Nord-Als BC E 2-25 Landsholdssamling Putter Team Odense E 3I - I Nord-Jylland Open Aalborg BK Marts 7-8 Makkerturnering Putter Team Odense E April Beton Cup (in Odense MC B 26 l. Holdrunde E triaj l0 2. Holdrunde E 2 3. Holdrunde E Juni 13 * 1 NABC's stævne (int.) Nord-Als BC E 21. Holdrunde E DM enkeltspillere (storm) Aalborg BK E Juli OMC's stævne (int.) Odense MC B + E August 1-2 GMK's stævne (int.) Gladsaxe MK E 8-9 ABK's stævne (nat.) Aalborg BK E EM - juniorer olten (Schweiz) F + E EM - herrerldamer Porto (Portugal) B + E September l0 - L2 EM - seniorer MCG's stævne (nat.) MC Gelsted E Oktober 8-10 Europa Cup Paderno (Italien) B Papendal (Holland) B + E

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Infonyt Klubblad for Minigolfklub Putter Team Odense

Infonyt Klubblad for Minigolfklub Putter Team Odense Infonyt Klubblad for Minigolfklub Putter Team Odense 4. kvartal 2013 Odense, den 2. oktober 2013 Deltagerne i klubmesterskabet den 28. september Sportsminigolfklubben Putter Team Odense Rugårdsvej 23 5000

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding.

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. 2 DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. I dagene 5 til 7. april 2013 afvikles de individuelle Danske Mesterskaber for kvinder

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup 2. Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup Skynd dig - at tilmelde dig Pink Cup - den meget farverige og festlige golfturnering som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder FREDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 LØRDAG DEN 5. APRIL KL. 09.00 SØNDAG DEN 6. APRIL

Læs mere

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub,

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 3. april 2013 11:17 Emne: Nyhedsbrev april 2013 Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Foråret ser langsomt ud til også at være

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Nyhedsarkiv 2009. Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14

Nyhedsarkiv 2009. Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14 Nyhedsarkiv 2009 Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14 Ved weekendens 2. runde af Midtvest Cup, der blev afholdt i Vildbjerg

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Sjællandsmesterskab 2007

Sjællandsmesterskab 2007 Sjællandsmesterskab 2007 Oldboys Køge Roskilde Total 1 Søren Johansen R.K.K. 863 864 1727 2 Jan Nielsen Hellas 866 856 1722 3 Mogens Christensen KK 88 848 862 1710 4 Mogens Andersen Hellas 862 845 1707

Læs mere

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter.

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter. Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 4. marts 2013 20:56 Emne: Nyhedsbrev marts 2013 Kære alle medlemmer af Risskov Taekwondoklub, 2013 er efterhånden skudt godt

Læs mere

REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013

REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013 REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013 Spilleregler Der spilles efter de internationale regler, hvis andet ikke er angivet: International Rules for the Sport of Wheelchair Rugby

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: 16. August 2016-17.00 til 22.00 STED: Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Afbud:

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

KOFUNKAN WORLD CUP 2014

KOFUNKAN WORLD CUP 2014 KOFUNKAN WORLD CUP 2014 Torsdag den 10. april tog en trup bestående af 7 kæmpere (Sebastian, Viktor, Mathias J, Mathias H, Nikoline, Monika, Jeppe, Marcus), 3 coaches (Sensei Jonas, Sempai Peter og Sempai

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

HLK Beretning 2015. Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres.

HLK Beretning 2015. Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres. HLK Beretning 2015 Hvad er der sket i 2015 Vi har fortsat et fornuftigt medlemstal på omkring 120 ved årsskiftet. Der er flere der står på spring til indmeldelse i 2016. Det er stadig den gode ånd der

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Nystrup Start Thisted Forsikring

Nystrup Start Thisted Forsikring Nystrup Start Thisted Forsikring De spillere kom nærmest flaget på par3-hullerne 4, 8 og 11. Det er fra venstre mod højre Else Thomsen, Mikkel T. Pedersen, Sigurd Skovborg, Thora Nielsen, Grethe Nystrup

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2013-2014 Vision At højne niveauet i den danske petanquesport At skabe stadig bedre resultater for Danmark og stabilisere sig i Europas top 10 Eliten skal være DPF s

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar 2015 Dato: 10. marts 2015 Side 1 af 11 Bestemmelsernes formål

Læs mere

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR SUPERVETERANERNE NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR Kvartalets side 2 mand G O D Man tror det er løgn, når nogen siger at manden T bliver 52 til januar, men det er rigtigt. Jeg vil vove at påstå at

Læs mere

Forslag til ændringer i elitedivisionen

Forslag til ændringer i elitedivisionen Forslag til ændringer i elitedivisionen Resume Kønsopdeling afskaffes, krydsspil droppes og der er fokus på weekend runder hvor holdene samles i det samme center og spiller på kryds og tværs. Resterende

Læs mere

I weekenden d marts

I weekenden d marts I weekenden d. 16 17-18 marts 1 Program til Indendørsturneringen 2012 Velkommen til Sjælland Syd Vinterturnering 2012, som afvikles over weekenden d. 16. 17. 18. marts i Næstved Tennisklubs hal på Nygårdsvej

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne.

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Referat medlemsmøde d. 05-03-2015 Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Vi vil gerne spare lidt på rengøring af toiletter, og vil

Læs mere

Nyt for løberne. Plan for afviklingen af CrossChallenge 2012-2013

Nyt for løberne. Plan for afviklingen af CrossChallenge 2012-2013 Nyt for løberne Plan for afviklingen af CrossChallenge 2012-2013 27. oktober Korsør NM cross iagttagelsesløb Jun pi. 4,5 km Jun dr. 6,0 km Kvinder 7,5 km Mænd 9,0 km 10. november Tårnby, Amager Nordisk

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

If you lay up, make sure you lay up, not in

If you lay up, make sure you lay up, not in Velkommen Opstart og information for eliten 2013 Trupper og træningstider Træningslejr/samling Kriterierne for holdudtagelse Sportslig målsætning og vores værdier Eksterne elitematcher 2013 Race to sæsonstart

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Cpu årsberetning 2014

Cpu årsberetning 2014 Cpu årsberetning 2014 Generelt set er vi yderst tilfredse med sæsonen 2014, som har budt på mange gode resultater i udlandet, kæmpe opbakning til DM og fuld fart på CPU s projekter SP2014 og EP2014. Vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

VALBY OPEN 2014. 23.-24. august i Valbyhallen

VALBY OPEN 2014. 23.-24. august i Valbyhallen VALBY OPEN 2014 23.-24. august i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2014 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 23.-24. AUGUST Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super stemning

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold.

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold. MØDEREFERAT Mødedato og tid 22. August 2011 Sted Alfa Laval Kolding Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere