Studieguide 2. studieår, CSF15 Opdateret den 28. oktober Studieguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieguide 2. studieår, CSF15 Opdateret den 28. oktober Studieguide"

Transkript

1 Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (Cand. scient. i fysioterapi herefter forkortet CSF) Andet studieår 3. og 4. semester årgang 2015 (CSF15) Med forbehold for ændringer. 1

2 Indholdsfortegnelse De studerendes forudsætninger:... 3 Procedurer for udarbejdelse og aflevering af studieplaner for 2. studieår... 4 Ansøgningsskemaer og blanketter... 7 Bilag 1: Retningslinjer for valgfri moduler og selvvalgt emne... 8 Bilag 2: Retningslinjer for Kandidatspecialet Bilag 2.1: Retningslinjer for udarbejdelse af en projektbeskrivelse Bilag 2.2: Generelle retningslinjer for vejledning af kandidatspecialestuderende Bilag 2.3: Generelle regler for skriftlige arbejder ved kandidatuddannelsen i fysioterapi

3 De studerendes forudsætninger: Optaget på kandidatuddannelsen i fysioterapi (CSF). Modulbeskrivelse Denne studieguide dækker hele 2. studieår på CSF. Det betyder at denne studieguide indeholder retningslinjer for plan for 2. studieår samt de valgfri moduler (herunder selvvalgt emne) (Bilag 1) og kandidatspecialet (Bilag 2). Mål Det er målet, at den enkelte studerende skal have mulighed for at fordybe sig i netop det fysioterapispeciale de ønsker på 2. studieår. Læringsudbytte for modulet: Når det gælder de valgfri moduler er læringsudbyttet afhængig af de moduler der vælges. For læringsudbyttet for kandidatspecialet henvises til bilag 2. Undervisningsformer & pædagogiske intentioner Den specialiserede fysioterapifordybelse som er målet med 2. studieår, betyder at det typisk er samme emne den studerende fordyber sig i både på de valgfri moduler (inkl. selvvalgt emne) og kandidatspecialet. For at 2. studieår kan blive så relevant som muligt er det afgørende at den studerende i god tid har en realiserbar plan for hvilket emne, hvilke/t modul/er der vælges og har overblik over hvor disse modul/er udbydes. De studerende vil derfor blive pålagt at overveje planer og mål for 2. studieår, allerede på første modul. Samtidig skal de studerende yderligere deltage i undervisning som sætter fokus på koblingen mellem uddannelsens elementer (kernemoduler, valgfri moduler, samt kandidatspeciale) og mulige karriereveje. Herunder skal de studerende arbejde med og udvikle egne Career Management Skills. Omfang Andet studieår er på 60 ECTS. Ifølge studieordningen fordeles de 60 ECTS således: o Valgfri moduler 30 ECTS o Kandidatspecialet 30 ECTS Studieordningen siger: Kandidatspecialet skal være på mindst 30 ECTS, men kan udvides op til 45 ECTS, hvor de yderligere ECTS erstatter de valgfri moduler. Dette kræver dog at kandidatspecialet er af eksperimentel karakter (Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 21 stk. 3). 3

4 Procedurer for udarbejdelse og aflevering af studieplaner for 2. studieår Opstart på studieplan for 2. studieår påbegyndes umiddelbart efter afslutning af modul 1. De studerende vil blive eksponeret for en karrierevejledning samt en projektmesse, hvor der kan hentes inspiration fra og der er mulighed for sparring med repræsentanter fra både praksisog forskningsmiljøer, i forhold til kandidatspecialet. Studieplanen for 2. Studieår afleveres af 2 omgange hvorimod Refleksioner over egen karriereudvikling afleveres af tre omgange. Det gælder for begge at disse gradvist bliver mere og mere gennemarbejdede og specifikke (afleveres separat). Målet med Studieplan for 2. studieår er at den studerende i 2. og sidste version detaljeret kan gøre rede for: 1. Forside Som forside udfyldes og anvendes skemaet Oversigt 2. Studieår - valgfri moduler og kandidatspeciale 2. Kort begrundelse Her ønskes en argumenteret begrundelse for valg af tema for speciale og valgfri moduler 3. Valgfri moduler Her gennemgås systematisk de undervisningsmoduler som den studerende har valgt at ville gennemføre samt redegørelse for evt. selvvalgt emne (Se i øvrigt bilag 1). 4. Udkast til projektbeskrivelse for kandidatspecialet. Forslag til kandidatspeciale (projektbeskrivelse/protokol for kandidatspecialet, Bilag 2.1). 5. Underskrevet vejlederaftale ( vejlederaftalen skal også vedhæftes som bilag, når du sender den elektronisk ansøgning om indskrivning til speciale). Målet med Refleksioner over egen karriereudvikling er at den studerende i 3. og sidste version detaljeret kan gøre rede for: 1. Egne karriereressourcer Her ønskes en argumenteret begrundelse for, hvordan arbejdet med egne karriereressourcer har biddraget til afklaring omkring egne karriereperspektiver. 2. Karrierestrategi Her formuleres en konkret karrierestrategi over faglige og personlige mål, samt hvordan aktiviteter på 2. studieår indgår heri. 4

5 Krav til studieplan for andet studieår Første version af studieplanen AFLEVERES: I slutningen af modul 2 - se dato for aflevering i studieguiden for modulet. Her det vigtigt at den studerende har gjort sig tanker om emne for kandidatspecialet. Den studerende har haft kontakt til en mulig SDU vejleder samt evt. andre medvejledere. Den studerende har identificeret mulige valgfri moduler der ville være relevante og har undersøgt mulighederne for at det er muligt at tage de ønskede moduler. Den studerende har fundet et muligt emne for kandidatspecialet. Angives flere mulige emner skal disse bekrives og prioriteres. Minimumskrav for at bestå: - Den studerende har haft kontakt til SDU vejleder samt evt. andre medvejledere. - Den studerende har undersøgt mulighederne for at det er muligt at tage de ønskede moduler. - Den studerende har lavet en prioritering af sine emneforslag. Anden version af studieplanen AFLEVERES: Umiddelbart efter modul 3 - se dato for aflevering i studieguiden for modulet. Der skal være en tydelig udvikling fra 1. udgave til 2. udgave af studieplanen, men ikke nødvendigvis det/de samme emne/r for moduler/speciale. Det er vigtigt at: SDU vejleder er på plads (underskrevet vejlederaftale vedlægges og ét eksemplar sendes også til sekretariatet) Der skal være foretaget et valg af valgfrie moduler (som evt. kan ændres) når det gælder alle 30 ECTS i efterårssemestret. Der skal være foretaget et valg (som evt. kan ændres) når det gælder kandidatspecialet Minimumskrav for at bestå: - alle punkter i skemaet Oversigt 2. Studieår - valgfri moduler og kandidatspeciale er udfyldt - der foreligger en plan for alle valgfri moduler og evt. selvvalgt emne er beskrevet. Hvis der er alternative planer er der foretaget en prioritering. - der foreligger en projektbeskrivelse for kandidatspecialet (jf. Bilag 2.1) - studieplanen indeholder de nødvendige oplysninger så studienævnet kan godkende studieplanens dele, dette indbefatter forhåndsgodkendelse af eksterne valgmoduler og selvvalgt emne (se i øvrigt nedenfor) - Underskrevet vejlederaftale ( sendes separat til sekretariatet). 5

6 Krav til refleksionsopgaver over egen karriereudvikling Career Management Skills forløbet ligger sideløbende med det første studieår. De studerende vil under forløbet arbejde med udviklingen af egne karriereressourcer samt reflektere over, hvordan disse karriereressourcer kan indgå i samarbejdet med fysioterapeutiske forskningseller praksismiljøer. De studerende vil deltage i undervisningsgange gennem det første studieår samt af tre omgange aflevere refleksioner over egen karriereudvikling, henholdsvis efter modul 1, modul 2 og modul 3. Første refleksionsopgave Afleveres: I slutningen af modul 1- se dato for aflevering i studieguiden for modulet. Minimumskrav for at bestå: - at den studerende redegør for arbejdet med egne karriereressourcer forud for og under Projektmessen. - at den studerende præsenterer en plan for kontakt til relevante forsknings- og/eller praksismiljøer i løbet af første studieår og reflekterer over potentielle karriereperspektiver i disse miljøer. Anden refleksionsopgave Afleveres: I slutningen af modul 2- se dato for aflevering i studieguiden for modulet. Minimumskrav for at bestå: - at den studerende redegør for udviklingen i kontakten til relevante forsknings- og/eller praksismiljøer og hvordan arbejdet med egne karriereressourcer har bidraget hertil. - at den studerende identificerer potentialet for egen karriereudvikling i relevante forskningsog/eller praksismiljøer. Tredje refleksionsopgave Afleveres: I slutningen af modul 3- se dato for aflevering i studieguiden for modulet. Minimumskrav for at bestå: - at den studerende reflekterer over erfaringer og erkendelser fra Career Management Skills forløbet. - at den studerende på baggrund heraf udarbejder egen karrierestrategi koblet med faglige og personlige mål, og herunder inddragelse af aktiviteter på 2. studieår. 6

7 Forudsætninger for godkendelse af valgfri moduler andre end moduler udbudt af CSF:- Den studerende skaffer alle nødvendige oplysninger om de enkelte moduler og udfylder skemaet Forhåndsgodkendelse af eksternt valgfrit modul og skemaet Ansøgningsskema selvvalgt emne hvis dette er relevant. Forudsætning for godkendelse af kandidatspecialet: Den studerende har sammen med hovedvejleder (SDU-vejleder) udfyldt og underskrevet skemaet Vejlederaftale speciale. Som bilag til Vejlederaftalen har den studerende udarbejdet en projektplan for kandidatspecialet. Ansøgningsskemaer og blanketter Vejledningsaftalen finder I under Din uddannelse / Kandidatuddannelsen i Fysioterapi på SDU s hjemmeside her link: rapi/ansoegningsskemaer Ansøgning om indskrivning til speciale Du logger ind på nedenstående link, hvor du skal udfylde en elektronisk specialekontrakt samt uploade relevante dokumenter. https://blanket.sdu.dk/ 7

8 Bilag 1: Retningslinjer for valgfri moduler og selvvalgt emne Beskrivelse: Den studerende skal i løbet af den 2-årige kandidatuddannelse dokumentere valgfri moduler svarende til maksimalt 30 ECTS-points. Der skal som minimum vælges valgfri moduler svarende til 15 ECTS fra kandidatuddannelsens valgfri moduler eller andre uddannelser på SDU. Vælger man 45 ECTS speciale skal alle valgfri moduler afholdes på kandidatuddannelsens egne moduler eller på SDU s øvrige uddannelser. Valgfri moduler skal ligge inden for uddannelsens formål og kompetenceprofil, og er planlagt til at afvikles på 3. semester.. Ved særlige forhold er det muligt at søge studienævnet om dispensation til at tage et valgfrit modul på 4. semester. Alle valgfri moduler skal dog være bestået inden kandidatspecialet indleveres til bedømmelse Mål: At den studerende kan fordybe sig i et specialefelt relateret til fysioterapi efter eget valg. Kompetencemål for modulet: Afhænger af det valgte modul Undervisnings- og arbejdsformer: Forudsætningen for gennemførelsen af de valgfri moduler er, at der foreligger en bestået studieplan for 2. studieår (Se Procedurer for udarbejdelse og aflevering af studieplaner for 2. studieår ovenfor). Det ordinære forløb for andet studieår er: Tredje semester Valgfri moduler 30 ECTS Fjerde semester Kandidatspecialet 30 ECTS Dette forløb kan ændres. Kandidatspecialet kan udvides til 45 ECTS, og de valgfri moduler blive færre og mindre modsvarende forøgelsen af kandidatspecialet, men skal alle vælges blandt kandidatuddannelsens valgfri moduler eller på SDU s øvrige uddannelser. Antallet af valgfri moduler og størrelsen af de enkelte moduler er ikke låst, men der må ikke gennemføres flere moduler end det samlede ECTS for hele 2. studieår er på 60 ECTS, kandidatspecialet inklusiv. Det er ikke muligt at gennemføre et kandidatspeciale på mindre end 30 ECTS. Hvis altså de/t relevant/e moduler er på mere end 30 ECTS tilsammen kan der ikke skæres i kandidatspecialet. Eksamensbeviset vil kun vise at den studerende har gennemført en 120 ECTS uddannelse. Der kan vælges valgfri moduler fra: 1. Kandidatuddannelsens egne valgfri moduler (er forhåndsgodkendt) 8

9 2. Valgfri modul fra Kandidatuddannelsens samarbejdspartnere: Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, Region Syddanmark, UC Metropol, UC Sjælland (er forhåndsgodkendt) 3. Valgfri modul/er på en anden uddannelse på det sundhedsvidenskabelige fakultet (SUND) på SDU (kræver godkendelse af Studienævn) 4. Valgfri modul/er på en anden uddannelse på et andet fakultet på SDU (kræver godkendelse af Studienævn) 5. Valgfri modul/er på et andet dansk eller nordisk universitet (kræver godkendelse af Studienævn) 6. Valgfri modul/er på et udenlandsk universitet indenfor rammerne af Erasmusprogrammet (kræver godkendelse af Studienævn) 7. Valgfri modul/er på et udenlandsk universitet udenfor EU 8. Selvvalgt emne (kræver godkendelse af Studienævn) Hjælp til valg af valgfag: Der er mulighed for mange forskellige valgfag. Det er op til dig selv at finde dem, men du kan hente inspiration i Valgfagskataloget - Valgfagskataloget finder du på e-learn under 2. studieår. I Valgfagskataloget kan du se hvilke moduler der tidligere er blevet forhåndsgodkendt af studienævnet. Du skal være opmærksom på, at modulerne kan være ændrede fra de blev tilføjet kataloget, så du kan ikke tage det som en selvfølge, at du vil få godkendt modulet, selvom de står i kataloget. I Valgfagskataloget kan du se evalueringer af de moduler, som tidligere studerende har fulgt. Du kan ikke forvente at der foreligger en evaluering af alle moduler. Hvis du har spørgsmål angående specifikke moduler, kan du kontakte den pågældende uddannelsesinstitution. Som hovedregel kan man som kandidatstuderende kun tage valgfri moduler på kandidatniveau. Faget skal udbydes af et universitet og undervisningen skal være forskningsbaseret. Valgfri moduler udbudt af CSF (ret til ændringer forbeholdes): CSF udbyder følgende valgfri moduler, såfremt der er tilstrækkeligt antal deltagere: A. Assessment of muscle function and neuromuscular activity (5 ECTS) B. Systematic reviews and meta-analysis (5 ECTS) C. Motion analysis in physiotherapy research and the clinical setting (5 ECTS) D. Statistics in effectiveness studies (5 ECTS) E. Region Syddanmark modul - Sundhedsinnovation (5 ECTS) F. Sportsfysioterapi 2. modul Undersøgelse og rehabilitering af muskelsenes skader - i relation til idræt (5 ECTS). G. Professionshøjskolen Metropol modul Diagnostik og undersøgelse (Clinimetrics) 5 ECTS H. UC Sjælland modul - Børn, handicap og aktivt liv, 5 ECTS Alle moduler kan gennemføres på engelsk hvis der er udveksling med andre universiteter som ikke umiddelbart forstår dansk. Derfor er alle studieguides på engelsk. 9

10 Ansvarlig for CSF s egne valgfri moduler: Jonas Bloch Thorlund, lektor, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF), Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, Campusvej 55, DK Odense M, Tlf: , Studiesekretær: Inge Poetzsch, Winsløwparken 19, III, 5000 Odense C, Telefon:

11 Godkendelse af valgfri moduler på andre uddannelser. Alle eksterne valgfri moduler (pkt. 3-7 ovenfor) samt evt. selvvalgt emne skal være godkendt af Studienævnet eller være klar til godkendelse ved aflevering af anden udgave af studieplanen for 2. studieår altså inden du påbegynder de valgfrie moduler (forhåndsgodkendelse). Ansøgningen behandles af studienævnet. På baggrund af ansøgningen vil der bliver vurderet, hvorvidt modulet på forhånd forventes at kunne afløse studiedele på din kandidatuddannelse, hvilket baseres på en vurdering af modulets formodede kvalitet og niveau. Kun hvis der foreligger tungtvejende grunde, vil Studienævnet godkende moduler på bachelorniveau for kandidatstuderende. Studienævnet ønsker i sagsbehandlingen at sikre, at du i sidste ende opfylder kompetenceprofilen. Studienævnet kan, hvis modulet viser sig ikke at leve op til de ved forhåndsgodkendelsen opstillede forventninger, ændre sin vurdering ved den endelige meritoverførsel, som sker når du indsender dokumentation for at modulet er bestået. Vær opmærksom på, at du højst kan få meritoverført 15 ECTS såfremt dit speciale er på 45 ECTS, og højst kan få meritoverført 30 ECTS såfremt dit speciale er på 30 ECTS. (2. studieår = 60 ECTS). Som udgangspunkt skal du ramme det antal ECTS på valgfrie moduler, som du har plads til på din uddannelse. Vi er opmærksomme på, at det kan være svært at ramme det nøjagtige antal ECTS, men der kan ikke meritoverføres mere end der er plads til på din uddannelse. I særlige tilfælde kan du søge studienævnet om dispensation, hvis du ønsker moduler, der overstiger det antal ECTS, som du har plads til. Hvis dispensationen gives vil det dog kun være det antal ECTS som du mangler for at opnå 60 ECTS der tilskrives. Der kan dog gives forhåndsgodkendelse til meritoverførsel af op til 5 ECTS for meget i.f.t. den studiemæssige ramme. Det er ikke muligt, at søge om dispensation for færre ECTS. Uddannelsesrammen skal være på 120 ECTS. Du skal sende en ansøgning til Studienævnet med hvilke moduler du ønsker, og hvilket modul der ikke ønskes meritoverført med det fulde antal ECTS. Ansøgningsprocedurer Du skal sende ansøgningsskemaet Ansøgning til forhåndsgodkendelse af eksterne moduler til sekretariatet ). Du skal forvente en behandlingstid på minimum 14 dage. Optagelse på modulet Du skal søge om optagelse som studerende på modulet ved den pågældende uddannelsesinstitution. Forhåndsgodkendelsen fra studienævnet skal vedlægges ansøgningen. Når modulet er bestået Når modulet er bestået, og det opfylder de krav, som er forudsat ved forhåndsgodkendelsen, skal du indsende dokumentation for at modulet er bestået (eksamensudskrift med dansk og 11

12 engelsk titel) til enheden; Eksamen på Syddansk Universitet. Modulet vil derefter blive meritoverført til Kandidatuddannelsen i Fysioterapi. Moduler aflagt i Danmark meritoverføres normalt med samme resultat. Dvs., Bestået overføres med Bestået; karakter efter 7-trinsskala overføres med samme karakter. Godkendte fag fra udlandet overføres normalt med Bestået. Kriterier for administrativ bedømmelse af ansøgninger om moduler på andre nationale og internationale kandidatuddannelser. Vurderingen sker ud fra følgende principper: 1. Forudsætningen for at en vurdering overhovedet kan finde sted er at den studerende sender de nødvendige oplysninger 2. Moduler på danske universiteter godkendes for så vidt det er kandidatuddannelsesmoduler. Danske masteruddannelsesmoduler godkendes ikke administrativt, men skal tages op i hvert enkelt tilfælde. Som tommelfingerregel godkendes mastermoduler IKKE. 3. Moduler på universiteter indenfor EU som SDU har en samarbejdsaftale med godkendes. Hvis der IKKE er en samarbejdsaftale, vil ansøgningen fra den studerende foranledige at en sådan etableres. Forudsætningen for at etablere en sådan samarbejdsaftale er at studienævnet (administrativt eller på selve studienævnsmødet) har godkendt det givne universitet. Som tommelfingerregel vil alle universiteter indenfor EU kunne godkendes som forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner. 4. Moduler på universiteter udenfor EU/resten af verden kræver tilstrækkelig dokumentation, som dokumenterer at modulet udbydes af en uddannelsesinstitution med forskningsbaseret undervisning. Dokumentationen skal fremskaffes af den studerende. Studieadministrationen kan checke flere af disse universiteter via hjemmesiden 5. Såfremt der er den mindste tvivl om godkendelse af et modul vil studieadministrationen forelægge ansøgningen for studienævnet. Økonomi ved udenlandsophold: Orientering om muligheder tilknyttet de forskellige valg kan fås på internationalt kontor (se: 12

13 Selvvalgt emne Formål: At give den studerende mulighed for at fordybe sig i en afgrænset problemstilling. Form: Selvvalgt emne kan gennemføres som: 1. Et litteraturstudie 2. Et studiebesøg 3. Et praktikophold 4. Andet (f.eks. metodeudvikling/-afprøvning, andre mindre afgrænsede projekter i relation til speciale) For at få godkendt et selvvalgt emne skal der foreligge: 1. Formål 2. Tidsplan 3. Succeskriterie/r 4. Afrapporteringsform som dokumenterer at formålet med det selvvalgte emne er opfyldt. Selvvalgt emne er typisk på 5 ECTS og kan højest udgøre 10 ECTS af de 60 ECTS på 2. studieår. Den studerende har mulighed for op til ½ times vejledning (konfrontationstimer) per ECTS point af en SDU-vejleder. Det selvvalgte emne godkendes af Studienævnet efter indsendelse af skemaet Ansøgningsskema selvvalgt emne til studiesekretariatet (Inge Poetzsch: 13

14 Bilag 2: Retningslinjer for Kandidatspecialet Specialet skal afleveres den 1. juni 2017 Eksamen afholdes i Uge 24/ 25/ (med forbehold for ændringer) Engelsk titel: Master Thesis De studerendes forudsætninger: Den kandidatstuderende kan påbegynde sit kandidatspeciale fra påbegyndelsen af uddannelsen og senest den 1. februar Den studerende kan dog ikke aflevere sit speciale til bedømmelse før alle andre prøver er bestået på kandidatuddannelsen i fysioterapi. Modulbeskrivelse Uddannelsesbekendtgørelsen skriver at Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Specialet afslutter uddannelsen. Kandidatspecialet skal altså demonstrere evne til at arbejde selvstændigt og videnskabeligt med en problemstilling inden for uddannelsens formål samt teoretisk forståelse og fortrolighed med de relevante metoder og/eller teorier som projektet omfatter. Problemstillingen kan være af empirisk eller teoretisk karakter. Empirisk orienterede opgaver kan bygge på data indhentet gennem den studerendes egen undersøgelse eller allerede eksisterende data. Projektet kan også knyttes an til egen professionelle faglige udøvelse, hvor dette arbejde beskrives og gøres til genstand for teoretisk refleksion. Projektet skal demonstrere relevans for fysioterapi. Læringsudbytte for modulet: 1. At de studerende kvalificeret kan udvælge, anvende og kritisk vurdere videnskabelig litteratur som baggrund for en vurdering af relevansen og betydningen af en valgt problemstilling med relevans for fysioterapi 2. At de studerende anvender relevante videnskabelige teorier og metoder til undersøgelse af problemstilling med relevans for fysioterapi 3. At de studerende kan vælge velegnet metode til analyse af egne undersøgelsesresultater og selvstændigt gennemføre denne analyse 4. At de studerende kan forholde sig kritisk til de anvendte videnskabelige teorier og metoder med henblik på en diskussion af disse teorier og metoders relevans og brugbarhed for den undersøgte problemstilling 5. At de studerende kan uddrage og sammenfatte deres undersøgelsesresultat samt vurdere stærke og svage sider i deres undersøgelse og betydningen af dette for deres konklusion 6. At de studerende kan formidle resultatet af egen og andres undersøgelser på en systematisk og klar måde, skriftligt såvel som mundtligt. 14

15 Undervisnings- og arbejdsformer: Det er intentionen at kandidatspecialet skal udarbejdes på basis af eller i sammenhæng med de valgfri moduler den studerende skal gennemføre på det andet studieår. Den pædagogiske intention er således at den studerende planlægger hele det andet studieår som en samlet helhed hvor de valgfri moduler, metodisk og/eller emnemæssigt, danner grundlag for kandidatspecialet. Det betyder at kandidatspecialet kan udvides så størrelsen af de valgfri moduler på tilsvarende vis indskrænkes. Denne sammenhæng mellem valgfri moduler og kandidatspecialet kommer også til udtryk i de planer for andet studieår som de studerende skal udarbejde på de første moduler på CSF (Se ovenfor). Kandidatspecialet afleveres i et format som følger IMRAD (se nedenfor). Omfang: Kandidatspecialet skal være på mindst 30 ECTS, men kan udvides til 45 ECTS, hvor de yderligere ECTS erstatter de valgfri moduler. Dette kræver dog at kandidatspecialet er af eksperimentel karakter (Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 21 stk. 3). Et speciale skal påbegyndes og afleveres inden for en tidsfrist, der svarer til den tid, specialet er normeret til. Denne tidsfrist fremgår af den specialekontrakt den studerende underskriver. Den primære forskel på et 30 ECTS i forhold til et 45 ECTS speciale er omfanget af projektet, dvs. typisk den tid der er brugt til at forberede og indsamle data. Der er således ingen forskel på bedømmelsen af de tre typer ud fra det angivne læringsudbytte. Retningslinjer (prøveform og bedømmelse). Kandidatspecialet afleveres i et format som følger IMRAD princippet: Introduction, Materials and Methods, Results And Discussion. Specialet må maksimalt fylde anslag inklusiv mellemrum, kan skrives på dansk, svensk, norsk eller engelsk og skal følge nedenstående disposition: Forside (se bilag vedr. standardforside) Titelark (den studerendes egen forside med plads til billeder, etc.) Abstract (2.400 anslag inklusiv mellemrum) Introduktion/baggrund Materiale og metode Resultater Diskussion Referenceliste I beregningen af de anslag med mellemrum indgår alle dele, med undtagelse af Standardforside, Referenceliste og evt. bilag. Tabeller og figurer beregnes normalt som anslag med mellemrum per side en tabel eller figur fylder. Kandidatspecialet skal, ud over den danske (svenske, norske) titel have en engelsk titel samt indeholde et resumé/abstract på både dansk (eller svensk, norsk) og engelsk som højst må 15

16 være på anslag (med mellemrum), som rummer opgavens titel, studerendes navn(e), formål/problemformulering, materiale og metode, de vigtigste resultater, konklusion og evt. perspektiver. Mulighed for at lave speciale sammen med én anden studerende. Kandidatspecialet kan udarbejdes i fællesskab med en anden studerende. Det er således ikke muligt at være mere end to sammen om samme speciale. Da alle prøver skal tilrettelægges som individuelle prøver, hvor udprøvning og besvarelse skal foregå individuelt, og der skal foretages individuel bedømmelse og gives individuelle karakterer, vil den studerende udprøves med udgangspunkt i hele gruppeopgaven. De studerende der har afleveret kandidatspeciale sammen må ikke overvære hinandens mundtlige udprøvning. Den mundtlige forsvar Den mundtlige del af prøven skal som hovedregel finde sted senest 2 måneder efter kandidatspecialets indlevering. Studienævnet kan - efter begrundet ansøgning fra den studerende - dispensere herfra. Eksaminationen varer 1 time inkl. votering og bedømmelse. I de første 10 minutter har den studerende mulighed for at præsentere, kommentere og perspektivere specialet og evt. komme med væsentlige rettelser. I de næste 40 min. vil eksaminator og censor spørge ind til metodiske og tolkningsmæssige aspekter af specialet. I de sidste 10 min. vil eksaminator og censor votere og derefter meddele den studerende karakteren for kandidatspecialet samt begrundelserne for denne. Der gives ikke yderligere feedback på specialet. Kandidatspecialet bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Der gives en samlet karakter for den skriftlige og mundtlige præstation. Kandidatspecialet bedømmes først og fremmest på sit faglige indhold, men stave- og formuleringsevne indgår også i bedømmelsen. Det skriftlige vægtes mest i den samlede vurdering, hvorfor den mundtlige præstation ofte ikke ændrer væsentligt på den samlede bedømmelse. Opnår de(n) studerende på baggrund af kandidatspecialet og den efterfølgende mundtlige dialog ikke mindst karakteren 02, gennemarbejdes kandidatspecialet yderligere i forhold til de påpegede mangler og svagheder. Derefter indleveres kandidatspecialet på ny til bedømmelse senest 3 måneder efter det første mundtlige forsvar og de(n) studerende skal op til fornyet mundtlig eksamination. Regler for omprøve fremgår i øvrigt i studieordningen. Hvis den studerende ikke mindst opnår karakteren 02 ved andet forsøg, vil tredje forsøg finde sted næste gang der afholdes specialeeksamen Manglende aflevering Afleveres specialet ikke indenfor den aftalte frist (jf. specialekontrakten) har den studerende brugt ét eksamensforsøg og specialet betragtes som ikke-bestået. Den studerende skal herefter aflevere specialet senest 3 måneder efter første frist. Såfremt specialet fortsat ikke afleveres kan den studerende få et tredje eksamensforsøg. Kandidatspecialet afleveres ved tredje forsøg næste gang der afholdes specialeeksamen. Den studerendes indskrivning som specialestuderende ophører, når antallet af eksamensforsøg er opbrugt. Foreligger der usædvanlige forhold kan Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi dispensere og give tilladelse til flere end 3 eksamensforsøg. 16

17 Vejledning: De(n) studerende har ret til op til 10 timers vejledning (konfrontationstimer). Der skal altid være en hovedvejleder der som hovedregel skal være ansat ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet og som fører den studerende til eksamen. Vejledning kan påbegyndes allerede fra uddannelsens start dog senest start på 4. semester. Der er mulighed for at have en medvejleder fra SDU og/eller en ekstern vejleder udenfor SDU. Al ekstra/ekstern vejledning trækkes fra de 10 timer, og den eksterne vejledning kan maksimalt udgøre 4 vejledningstimer betalt af SDU. Se i øvrigt bilag 2.2 for uddybning af vejledning. Vejlederaftale/specialekontrakt Vejledningsaftale afleveres sammen med den sidste udgave af din studieplan OG uploades sammen med din ansøgning om indskrivning til speciale. Indskrivning som specialestuderende skal ske via det elektroniske blanketsystem. Hvis godkendelse af kandidatspecialet betyder en anden afleveringsfrist end den gældende for alle kandidatspecialer det år, skal det fremgå af studielederens godkendelse af kandidatspecialet. Forholdet mellem hovedvejleder og medvejleder/ekstern vejleder I de tilfælde hvor der er behov for en vejleder udover hovedvejleder (medvejleder (fra SDU)og/eller ekstern vejleder (ikke fra SDU)) kan dette begrundes i behovet for yderligere fagfaglig eller metodefaglig kundskab. Det er den studerendes ansvar at de forskellige vejlederes rolle er synliggjort i vejlederaftalen/kontrakten og at hovedvejleder løbende holdes orienteret om projektets forløb. Indskrivning som specialestuderende Du skal indskrives som specialestuderende, og det er en forudsætning at man er indskrevet som studerende på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi ved SDU. Indskrivning som specialestuderende skal ske senest den 15. januar 2017 via det elektroniske blanketsystem. Svar på ansøgningen vil blive sendt pr. mail til studerende og vejleder. Specialeregler Læs mere om gældende specialeregler for studerende på Syddansk Universitet Andre forhold: Oplysninger vedr. Videnskabsetisk Komité 17

18 Den 1. oktober 2005 er etableret en landsdækkende videnskabsetisk database. Forudsætningen for etisk at kunne påbegynde et projekt og for at kunne få et projekt publiceret er en godkendelse fra den videnskabsetiske komite. Det er vigtigt at du som specialestuderende undersøger om dit projekt er anmeldelsespligtigt. For projekter i Region Syddanmark henvises til hjemmesiden for de videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark: For de øvrige regioner findes tilsvarende Komitéer og hjemmesider. Oplysninger vedr. Datatilsynet I forbindelse med forskningsprojekter håndterer man ofte personfølsomme oplysninger, hvorfor der også kan være behov for tilladelse til opbevaring af disse informationer fra Datatilsynet. Reglerne findes på Datatilsynets hjemmeside: Udlån I forbindelse med aflevering af jeres speciale, bedes I venligst udfylde udlånsblanket til biblioteket. I skal logge jer ind med jeres SDU oplysninger (dem I bruger til mail, Blackboard mv.). Når I kommer ind til blanketten, så udfylder I derefter de angivne felter. I afslutter ved at trykke på Save and Send. Blanketten sikrer at biblioteket får mulighed for at udlåne jeres speciale, såfremt I giver tilladelse til dette. Link https://blanket.sdu.dk/form/556/submit (linket ligger også på e-learn) Aflevering af kandidatspeciale Kandidatspecialet skal senest afleveres senest den 1. juni 2017 kl i via e-learn. Der kan efter indlevering og bedømmelse ikke ændres i kandidatspecialet, dog kan der efter bedømmelse indsendes et rettelsesblad, som kan vedlægges som bilag til det eksemplar af kandidatspecialet, som stilles på bibliotek. Modulansvarlig Jonas Bloch Thorlund, lektor, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FOF), Institut for Idræt og Biomekanik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Campusvej 55, 5230 Odense M Studiesekretær Inge Poetzsch, Winsløwparken 19, III, 5000 Odense C

19 For yderligere inspiration vedr. specialet se: Anbefalet litteratur: o T Andersen Schmidt, J Bech K Kjeldsen Apractical Guide To Medical Research, FADL's Forlag 2003 o S Jenkins, CJ Price, L Straker, The Researching Therapist, Churchill Livingstone, 1998 o J Thisted Forskningsmetode i praksis, Munksgaard Danmark, 2010 o H Ploug Hansen, At Skrive en opgave indhold og struktur, Gyldendal-Uddannelse, 1999 o B Zachariae, Det vellykkede eksperiment introduktion til klinisk eksperimentel forskningsmetode, Munksgaard Danmark 1998 o M Hald, Præsentation og formidling, Academica 2008 o M Lindahl, C Juhl, Den sundhedsvidenskabelige opgave vejledning og værktøjskasse, Munksgaard Danmark 2010 o T Jørgensen, E Christensen, JP Kampmann, Klinisk Forskningsmetode, Munksgaard Danmark 2011 o E Domholdt, Physical Therapy Research principles and applications, Saunders 2000L Rienecker, PS Jørgensen, Den Gode Opgave, Forlaget Samfundslitteratur

20 Bilag 2.1 Retningslinjer for udarbejdelse af en projektbeskrivelse En projektbeskrivelse (kaldes også sommetider en protokol) er en sammenfatning af et større projekts formål og indhold. Den er en oversigt over et projekts baggrund, formål og metoder, og skal fungere som det faste holdepunkt for arbejdet med projektet. Den skal demonstrere, at det planlagte projekt er velforberedt og gennemtænkt med hensyn til teoretiske, metodiske, empiriske og analytiske aspekter og er praktisk gennemførligt. For at sikre et vellykket forløb skal projektbeskrivelsen bestå af en række elementer, der beskrives i de følgende punkter. For tekniske anvisninger se Generelle regler for skriftlige arbejder ved kandidatuddannelsen i fysioterapi (bilag 2.3). Omfang Projektbeskrivelsens omfang må ikke overstige anslag inklusiv mellemrum (eksklusiv referenceliste og bilag). 1. Baggrund Under denne overskrift skal du introducere det "problem /emne, som du vælger at undersøge. Hvad handler projektet om og hvorfor er det relevant og interessant at undersøge. Når du fokuserer på dit emne, skal du sætte det i sammenhæng med tidligere forskning og relatere det til udviklingen inden for feltet. En gennemgang af eksisterende viden skal begrunde, om det valgte emne er relevant og vise hvordan emnet tidligere er blevet studeret. Indledningen skal være en syntese eller antagelse bestående dels af kundskaber tilegnet under kandidatuddannelsen, og dels af viden indhentet i studiet af den aktuelle problemstilling. Argumentationen for det valgte emme skal disponeres sådan, at det logisk leder frem til kandidatspecialets formål, problemformulering eller hypoteser. Indled med et bredt perspektiv i beskrivelsen af den sammenhæng, hvor "problemet" er gældende. Afgræns herefter gradvis din argumentation, så emnet i det følgende bliver mere præciseret ('tragtformen'). Teksten skal fremstå som en argumentationskæde der leder frem til formålet med projektet. I indledningen skal begreber, som er centrale for kandidatspecialet, tydeliggøres og forklares. Det er vigtigt ikke blot at beskrive og forklare begreber, men også hvordan flere begreber relaterer sig til hinanden. Den litteratur, der henvises til samt de begreber og hypoteser, der præsenteres i indledningen skal overfor læseren understøtte argumentationen for nærmere analyse i et udvalgt emneområde. Formål, problemformulering eller hypoteser Som afslutning på Baggrund skal det gøres klart, hvad formålet er. Dette kan gøres på flere måder afhængig af projekttype. I nogle tilfælde vil det være relevant at formulere en præcis problemformulering, i andre tilfælde hypoteser eller et specifikt formål. Uanset skal formuleringen være kort og præcis, og kan tage udgangspunkt i de antagelser, der indledningsvist er redegjort for i Baggrund. 20

21 2. Undersøgelsesdesign Her beskrives meget kort hvilken form for undersøgelsesdesign der anvendes. Dette er en slags 'overskrift' for metoden, er det fx et fokusgruppeinterview med en efterfølgende analyse ud fra et fænomenologisk perspektiv, eller er det en klinisk kontrolleret undersøgelse med blinding af både behandler og patient, eller er det en systematisk litteraturgennemgang, eller en helt fjerde tilgang. 3. Materiale Materiale er de data, de personer eller den litteratur der udgør grundlaget for din undersøgelse. Der skal redegøres og argumenteres for hvilke udvalgskriterier du anvender. Det kunne være en redegørelse for hvordan empirisk materiale indsamles og afgrænses, fx hvilke og hvor mange interviewpersoner, respondenter eller forsøgspersoner, der indgår i undersøgelsen, herunder hvordan rekruttering og udvælgelsen foregår. I relation til en teoretisk anlagt problemformulering skal det fremgå hvilke teorier og kilder, der inddrages i det analytiske arbejde. 4. Metode Under metode begrundes hvordan empirisk materiale tilvejebringes, fx via spørgeskema, interview eller brug af måleinstrument eller test. Valget af metode er ikke et enkelt valg af "teknik", men der skal redegøres og argumenteres for metoden i forhold til at kunne frembringe viden, der er relevant i forhold til problemformulering. I relation til en teoretisk anlagt problemformulering skal det fremgå, hvorfor valgte teorier inddrages i det analytiske arbejde og hvordan litteratur i samspil med teorier analytisk kan bidrage til ny viden i forhold til problemformuleringen. I beskrivelsen af de(n) valgte metode(r) skal det tydeligt fremgå hvordan metoden er anvendt i videnskabelig praksis og hvordan den er beskrevet i metodelitteraturen. Hvordan den valgte metode for indsamling af empirisk materiale er beskrevet skal derfor beskrives udefra fx grad af standardisering og strukturering. Den valgte metode skal også betragtes ud fra den grad af validitet (gyldighed) og reliabilitet (pålidelighed), som det indsamlede empiriske materiale forventes at have. Procedure Her redegøres der for hvordan indsamling af empirisk materiale praktisk skal gennemføres. Fx hvor skal det ske, hvem skal varetage indsamlingen, hvordan skal informationen registreres, mv.? 5. Analyse Det skal fremgå, hvordan det empiriske materiale bearbejdes og analyseres, fx principper for transskribering og kodning af kvalitative data eller fremgangsmåde for indtastning og statistisk analyse af kvantitative datasæt. Det kan beskrives, hvordan analyse af det empiriske materiale kan kobles til teoretiske begrebsrammer, statistiske analyser eller øvrige analysemetoder, der kan bringe den indsamlede empiri i et analytisk spil. I relation til en teoretisk anlagt problemformulering skal det fremgå, hvordan valgte teorier bringes i spil i det analytiske arbejde. 6. Etiske overvejelser 21

22 I tilfælde af et projekt er baseret på egne empiriske undersøgelser, redegøres der for etiske overvejelser, fx i forhold til samtykkeerklæringer og anonymitet. Det skal også fremgå, om undersøgelse skal anmeldeles til Datatilsynet eller Videnskabsetisk Komité. 7. Tidsplan For at sikre projektets gennemførelse opstilles der en tidsplan, der disponerer arbejdsopgaverne forbundet med projektet. 8. Litteraturliste Anvendt litteratur i projektbeskrivelsen opstilles som beskrevet i Generelle regler for skriftligt arbejde. 9. Bilag Centrale bilag kan vedlægges i det omfang, at bilagene har stor relevans i forhold til projektet. Man kan ikke forvente at eksaminator og censor har gjort sig bekendt med disse. 22

23 Bilag 2.2: Generelle retningslinjer for vejledning af kandidatspecialestuderende Aftalens varighed Aftalen indgås for den periode, der er den i studieordningen normerede skrivningstid. Aftalen kan om nødvendigt fornys med samme vejleder (evt. medvejleder) efter gensidig overenskomst, såfremt de(n) studerende har ansøgt studienævnet om en ny afleveringsdato for kandidatspecialet, og at dette er imødekommet af studienævnet. En aftalefornyelse skal vedlægges en arbejdsplan for færdiggørelse af kandidatspecialet. Vejledningsmødernes hyppighed Ved vejledningskontraktens indgåelse aftaler studerende og vejleder (evt. medvejleder) i fællesskab hyppigheden af vejledningsmøder. Annullering af vejledningsaftalen Vejleder (evt. medvejleder) kan kræve aftalen annulleret dersom: o De(n) studerende i løbet af perioden (eksklusiv evt. aftale om afbrud i studiet) ikke har haft fremgang i sit arbejde o De(n) studerende flere gange ikke er mødt frem til de aftalte vejledningsmøder og ikke har varslet om sit fravær på forhånd De(n) studerende kan kræve aftalen annulleret dersom: o Vejleder (evt. medvejleder) ikke er i stand til at overholde den aftalte arbejdsplan o Vejleder (evt. medvejleder) ikke møder frem til de aftalte vejledningsmøder eller ikke har forberedt sig til møderne Krav om annullering af vejledningsaftalen skal rettes skriftligt til tovholder for andet studieår. Vejlederskift Skift af vejleder (evt. medvejleder) kan foreslås enten af vejleder (evt. medvejleder) eller af de(n) studerende eller af begge parter i fællesskab. Det kan være begrundet i rent praktiske forhold eller det kan være af tungtvejende faglige årsager, eller det kan bero på uoverensstemmelser mellem parterne. Dersom der er enighed mellem vejlederen (evt. medvejleder) og de(n) studerende om vejlederskiftet, sendes sagen til studieledelsen, evt. med angivelse af, hvem der ønskes som ny vejleder (evt. medvejleder). Studieledelsen sørger for at der udpeges en ny vejleder (evt. medvejleder). De(n) studerende har som udgangspunkt krav på kontinuitet i sit vejledningsforhold. Man skal derfor bestræbe sig på, at vejlederskifte ikke sker mere end højest en gang i løbet af aftaleperioden. Retningslinjer for klager over vejledningsforhold Alle klager over vejledningsforhold skal rettes til studieledelsen. Klagen skal have en saglig begrundelse og indeholde et forslag til løsning af konflikten. Dersom en klage er begrundet i personforhold, bør den fremføres mundtligt ved henvendelse til studieledelsen. 23

24 Gensidig informationspligt Vejleder (evt. medvejleder) og studerende har pligt til at holde hinanden orienterede om forhold, som vil berøre vejledningssituationen, f.eks. fravær, ændringer i arbejdsplaner, ændring af aftalte møder og lignende. Begge parter skal bestræbe sig på at oplyse om sådanne forhold god tid i forvejen. Ved længere fravær har vejleder (evt. medvejleder) pligt til at sikre sig at de(n) studerendes vejledningsbehov bliver varetaget på anden måde. Ophavsret af data og idéer I et vejledningsforhold vil der undertiden ske det, at de(n) studerende og vejlederen (evt. medvejleder) arbejder med nært beslægtede temaer i deres forskning og lader sig gensidigt inspirere af hinandens arbejde. Dette er at betragte som en normal situation. I nogle tilfælde vil det imidlertid være aktuelt at den ene part gør direkte brug af idéer eller data, som den anden har udviklet i sin forskning. I sådanne tilfælde gælder almindelige regler for akademisk takt og tone mellem parterne. Dersom en af parterne henviser til den andens arbejde eller idéer (enten dette sker skriftligt eller mundtligt, f.eks. i forelæsninger), skal henvisningen være eksplicit. Når det gælder upublicerede data har parterne gensidig tavshedspligt. Sådanne data kan der kun refereres til af den anden part, dersom man på forhånd har indhentet eksplicit tilladelse til det. Det samme gælder alle sensitive oplysninger, som man får adgang til gennem vejledningsforholdet, f.eks. information om problemer som den anden part har haft i sit arbejde eller personlige forhold. Mere almene principper (Kilde: Lars Brodersen, Ålborg Universitet, "Brug af vejleder", 8. oktober 2009, De(n) studerende skal: 1. kende studieordningen (og en evt. fagbeskrivelse) samt eksamensform i det fag, der vejledes i. 2. informere med- og ekstern vejleder om studieordningen, prøveform og andre formelle krav. 3. tage initiativ til vejledermøder. 4. aflevere deres arbejdspapirer senest to døgn før et aftalt møde med vejleder. 5. være forberedt til møder med vejleder og forholde sig kritisk til metodiske og faglige problemstillinger. 6. aflyse mødet i god tid, hvis de ikke har nogle spørgsmål eller selv føler, de ikke har brug for det. Husk, at der kun er 10 vejledningstimer. 7. være opmærksomme på, at de ikke kan forvente at kunne få samtlige vejledningstimer sidst i vejledningsperioden. 8. være bevidste om deres arbejdsmetoder. 9. den studerende er ansvarlig for indholdet i specialet, også de afsnit som vejleder har gennemlæst 10. være bevidste om, at de selv er ansvarlige for projektets indhold, udformning og kvalitet. 11. være bevidste om, at de selv i enhver henseende er ansvarlige for at sikre grundlaget for at bestå eksamen hhv. for at opnå en tilfredsstillende karakter. 24

25 Vejlederen skal: 1. kende studieordningen og prøveform for kandidatspecialet, samt yderligere formelle krav som afleveringsfrist etc. 2. vurdere om emne og problemstilling er fagligt relevante. Hvis den findes en ekstern vejleder, skal vurderingen ske af både hoved-, med- og ekstern vejleder. 3. vurdere om problemstillingen, inden for de formelle rammer, kan besvares på en tilfredsstillende måde. Hvis der findes en ekstern vejleder, skal vurderingen ske af både hoved-, med- og ekstern vejleder. 4. vejlede i projektmetode. 5. gennemlæse og kommentere arbejdsblade og mødeoplæg fra gruppen inden møder. 6. være forberedt til møder med de/n studerende og forholde sig kritisk til metodiske og faglige problemstillinger. 7. være opmærksom på den studerendes/gruppens behov for metodisk, teoretisk og faglig vejledning. 8. have et minimum af fysisk tilstedeværelse (skal kunne træffes på SDU) I projektskrivningsperioden. 9. til eksamen foretage en vurdering og afgøre, i hvilket omfang den enkelte studerendes viden er tilfredsstillende i henhold til de opstillede mål (jf. eksamensbekendtgørelsen). Vejlederen kan: 1. være behjælpelig med litteratur. 2. være behjælpelig med indkredsning og præcisering af problemet. 3. støtte anvendelsen af kreative metoder (fx idémylder). 4. på de(n) studerendes opfordring optræde som konfliktløser. 5. på de(n) studerendes opfordring informere om og diskutere, hvordan eksamen kan forløbe. Vejlederen skal ikke: 1. læse det samme afsnit hhv. kapitel flere gange, med mindre der er foretaget radikale ændringer. 2. læse hele specialet igennem 3. fungere som ordbog eller opslagsværk. Det er vigtigt, at de(n) studerende selv arbejder med stoffet og selv kommer frem til en erkendelse og konklusion. 4. rette sproglige fejl, men vejlederen skal selvfølgelig påpege sproglige mangler eller særlige problemer. 5. forhåndsgodkende projektet. Vejlederen skal dog tilkendegive rettidigt (dvs. minimum fem arbejdsdage før afleveringsfristen), hvis han er i tvivl om den studerendes mulighed for at bestå. 6. stå til rådighed efter projektets afleveringsfrist. Vejlederen og de(n) studerende skal i fællesskab: 1. aftale, hvordan samarbejdet skal foregå og lave en samarbejdsaftale. Den studerende er ansvarlig for at en sådan aftale kommer på plads. 2. aftale, hvornår og hvor næste møde skal holdes. 25

26 Bilag 2.3: Generelle regler for skriftlige arbejder ved kandidatuddannelsen i fysioterapi Forside På forsiden angives det skriftlige arbejdes titel, forfatternavn/e eller eksamensnummer, uddannelsens navn, semester, opgavetype, evt. vejleder, antal anslag (uden mellemrum), afleveringsdato (se nedenfor). Tekst I det skriftlige arbejde bruges følgende indstillinger til tekstsiderne: Linjeafstand: 1,5 Skriftstørrelse: 12 Skrifttype: Times New Roman Venstre margen: 3 cm Højre margen: 2 cm Topmargen: 3 cm Bundmargen: 2 cm En normalside udgør i gennemsnit anslag inklusiv mellemrum. Der bør ikke være mere end 3 overskriftsniveauer af hensyn til læsevenligheden. Figurer/billeder, tabeller, taksigelser og referencer Hvis der anvendes fotografier af personer, skal der indhentes specifik tilladelse (eventuelt fra forældre eller værge), og identiteten skal sløres, f.eks. med en sort bjælke over øjnene. Titler og detaljerede forklaringer må ikke placeres i selve illustrationerne, men skal stå i figurteksterne. Eventuelle bogstaver, tal og symboler skal stå klart og anvendes konsekvent. Hvis en figur tidligere har været offentliggjort, skal der foreligge skriftlig tilladelse til, at figuren benyttes Figurtekster Figurteksterne skal give præcis information om, hvad figuren viser. Nummerer figurerne fortløbende i den rækkefølge, hvori de første gang nævnes i teksten. Forklar alle forkortelser, som er benyttet i figuren. Figurteksten står altid under figuren. Tabeltekst Nummerer tabellerne fortløbende i den rækkefølge, hvori de første gang nævnes i teksten. Tabeloverskriften skal indeholde en kort og præcis angivelse af tabellens indhold. Forklar alle ikke-standardforkortelser, som er benyttet i tabellen. Giv hver søjle i tabellen et hoved med en kort betegnelse. Benyt kun vandrette streger og kun i begrænset omfang. Tabelteksten står altid over tabellen. 26

27 Forkortelser Brugen af forkortelser bør begrænses. Første gang en forkortelse anvendes, skal den forklares fuldt ud. Forkortelser skal forklares separat i resume, tekst og i alle tabeller og figurtekster. Der må ikke være forkortelser i titlen. Taksigelse (acknowledgements) Evt. personer som har bidraget til det skriftlige arbejde kan takkes i et evt. forord. Det skal i så fald præciseres hvad vedkommende har bidraget med (vejledning, teknisk assistance o.l.). Sidenummerering Det skriftlige arbejde skal sidenummereres, nederst til højre på alle sider inklusiv forside, indholdsfortegnelse, bilagsfortegnelse samt bilag. Referencer En bibliografisk oplysning eller reference er de oplysninger, som angiver, hvordan andre kan finde en kilde, du har brugt. Formålet med at angive dine kilder er at anføre dokumentation for de argumenter, du bruger i din undersøgelse af en problemstilling. Den studerende vælger selv et referencesystem der er typisk for den videnskabelige tradition indenfor hvilken det skriftlige arbejde skrives. Det er et krav, at samme referencesystem anvendes igennem hele det pågældende arbejde. De studerende kan med fordel bruge programmer som Endnote eller Refence Manager som kan downloades via e-learn. 27

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (Cand. scient. i fysioterapi herefter forkortet CSF) Andet studieår

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (Cand. scient. i fysioterapi herefter forkortet CSF) Andet studieår Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (Cand. scient. i fysioterapi herefter forkortet CSF) Andet studieår 3. og 4. semester årgang 2014 (CSF14) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i rehabilitering Masterprojektet (med forbehold for ændringer) MR13 Andet studieår 2014-2015 Opdateret 30. oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse over studie-guiden Indhold 1.

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi Det fagvidenskabelige spor 0 Indhold Forudsætninger...2 Omfang...2 Uddannelses- og tidsmæssig placering...2

Læs mere

Studievejledning for speciale på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed (opdateret oktober 2014)

Studievejledning for speciale på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed (opdateret oktober 2014) Studievejledning for speciale på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed (opdateret oktober 2014) De overordnede regler for specialestudiet er beskrevet i Studieordning for Kandidatuddannelse i Idræt og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Forslag til vejlederen vedrørende Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Formål At rådgive og informere om gældende formelle regler samt krav

Læs mere

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse Masterprojekt Master thesis Tidsmæssig placering af undervisning: September 2016 juni 2017 Tidspunkt for prøve: 12. 16. juni

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Vejledning for kommende og nuværende specialestuderende på Biologisk Institut

Vejledning for kommende og nuværende specialestuderende på Biologisk Institut Vejledning for kommende og nuværende specialestuderende på Biologisk Institut Vigtige uddrag af undervisnings- og eksamensbekendtgørelsen Formålet med kandidatuddannelsen er at 1) udbygge den studerendes

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Studievejledning for speciale på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed. 1. Generelt om specialet. 2. Valg af specialeemne

Studievejledning for speciale på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed. 1. Generelt om specialet. 2. Valg af specialeemne Studievejledning for speciale på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed (opdateret 31. august 2011) De overordnede regler for specialestudiet er beskrevet i Studieordning for Kandidatuddannelse i Idræt

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 3 Krav til udformning af professionsbachelorprojektet...

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere