Bilag til Kræftplan II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Kræftplan II"

Transkript

1 Bilag til Kræftplan II 13 Forskning Fuldmægtig Hans Lynggaard-Jørgensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Klinisk kræftforskning Det overordnede mål for forskningsindsatsen på kræftområdet er: - At der løbende kan tilbydes de bedste muligheder for forebyggelse og tidlig diagnose - At der kan tilbydes evidensbaseret onkologisk udredning og behandling på højeste internationale niveau - At der gives muligheder for deltagelse i kliniske forsøg omfattende tilbud om nye udrednings-, behandlings- og opfølgningsprincipper og -teknikker - At pleje, herunder terminal pleje, rehabilitering og palliation, forbedres på basis af forskningsskabt evidens - At viden vedrørende forebyggelse, udredning og behandling af kræftpatienter implementeres i sundhedsvæsenet. Klinisk kræftforskning bygger derfor på et løbende samarbejde mellem basalforskning (biomedicinsk grundforskning), klinisk forskning og samfundsmedicinsk forskning, herunder sundhedstjenesteforskning. Den danske kræftforskning står relativt stærkt og giver således en god platform for, at man i Danmark kan medvirke til at omsætte nye forskningsresultater til gavn for patienten. En forudsætning for i fremtiden at kunne levere moderne behandling, der lever op til kvaliteten på det højeste internationale niveau er, at der forskes i alle relevante dele af kræftforløbet. Forskning indgår derfor - hvor det er relevant - som et selvstændigt emne i Kræftplan II s særskilte kapitler om de enkelte dele af patientforløbet. I dette kapitel rettes fokus mod, hvad der skal til for at koordinere og styrke kvaliteten af den samlede nationale indsats på det kliniske kræftforskningsområde. Status Amternes forskningsaktivitet Af en kvalitativ analyse af amternes implementering af Kræftplan I, der er baseret på gruppeinterview med repræsentanter fra seks amter og interview med formændene for tre regionale kræftgrupper, fremgår, at der blandt samtlige interviewgrupper var enighed om, at Kræftplan I ikke har resulteret i nogen øget forskningsaktivitet. Ifølge de interviewede skyldes dette en manglende overordnet prioritering af området. Af Amtsrådsforeningens statusnotat (Status og planer for kræftområdet september 2003, Amtsrådsforeningen, 2003) fremgår, at der er forskelle i forsknings- og udviklingsaktiviteten på kræftområdet blandt amterne, afhængig af om amtet huser universitetshospitaler eller ej.

2 2 Blandt andet er det hovedsageligt amter med universitetshospitaler, som er værter for de kliniske databaser også på kræftområdet. Der er blandt amterne truffet beslutning om en generel styrkelse af de kliniske kvalitetsdatabaser, blandt andet ved fælles finansiering af databaserne, indberetningspligt mv. Implementeringen er sket i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Analyseinstitut for Forskning har i 2002 udgivet en forskningsstatistik baseret på svar på spørgeskemaer, som analyseinstituttet udsendte til 73 forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med forskning og udviklingsarbejde (Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren: forskningsstatistik 2000, Analyseinstitut for Forskning, 2002). Forskningsstatistikken er refereret i Sundhedsstyrelsens evaluering af Kræftplan I. Af forskningsstatistikken fremgår, at forskning i forebyggelse og sundhedsfremme i 2000 udgjorde 842 årsværk, forskning i sundhedstjeneste udgjorde 198 årsværk, og forskning i behandlingsmetoder udgjorde 748 årsværk. Desuden kan man se, at der blev forsket for godt 30 mio. kr. på sygehusene inden for det lægevidenskabelige speciale onkologi. Kræftens Bekæmpelses forskningsaktivitet Kræftens Bekæmpelse anvender ca. 60 pct. af sit budget svarende til knapt 180 mio. kr. på forskning. Dette beløb svarer til ca. halvdelen af de samlede offentlige udgifter til dansk kræftgrundforskning. Kræftens Bekæmpelse støtter både basalforskning (grundforskning), klinisk forskning, epidemiologisk kræftforskning, psykosocial kræftforskning, forskning i alternativ behandling samt forskning i rehabilitering, som skal hjælpe færdigbehandlede kræftpatienter tilbage til en normal hverdag. Ud over at støtte eksterne projekter har Kræftens Bekæmpelse tre institutter/centre, hvor der bedrives forskning Institut for Biologisk Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning og Dansk Center for Translationel Brystkræftforskning (DCTB). Kræftens Bekæmpelses midler er nogenlunde ligeligt fordelt med ca. halvdelen til basismidler og halvdelen til uddeling i fri konkurrence. Hertil kommer forskningen ved Kræftens Bekæmpelses Dokumentationscenter og Rehabiliteringscenter Dallund. Udvalget om Kræftplan og Forskning I Kræftplan I blev det anbefalet at iværksætte en analyse af den sundhedsvidenskabelige kræftforskning med særligt henblik på at vurdere, om de nødvendige forskningsressourcer er til stede til at sikre den bedst mulige gennemførelse af de i kræftplanen foreslåede aktiviteter. Sundhedsstyrelsen opfordrede på denne baggrund det daværende Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (SSVF) (siden 1. februar 2005 Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom) til at nedsætte et udvalg, der kunne formulere satsningsområder med det formål at koordinere og styrke kvaliteten af den samlede nationale indsats på det kliniske kræftforskningsområde. SSVF nedsatte Udvalget vedrørende Kræftplan og Forskning (KOF-udvalget) efter indstilling fra de tre regionale forskningsfora, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.

3 3 I februar 2005 udsendte Forskningsstyrelsen KOF-udvalgets rapport Klinisk kræftforskning i Danmark Konkrete tiltag til understøttelse af kræfthandlingsplanen. Rapporten er vedlagt som bilag til Kræftplan II. Rapporten er udarbejdet i dialog med relevante aktører i relation til den kliniske kræftforskning i Danmark. Rapporten kommer med forslag til en markant styrkelse af rammebetingelserne for den kliniske kræftforskning. Overordnet drejer det sig om etablering af en regional infrastruktur for den kliniske kræftforskning, om en styrkelse af de forskernetværk, der koordinerer indsatsen omkring de enkelte kræftsygdomme, og om en samordning på nationalt niveau. Sundhedsstyrelsen har med brev af 6. januar 2005 meddelt Forskningsstyrelsen, at man vil lade anbefalingerne i KOF-rapporten indgå i arbejdet med Kræftplan II. KOF-rapportens anbefalinger I det følgende gives et resumé af KOF-rapportens tre hovedanbefalinger, som sigter mod en markant styrkelse af rammebetingelserne for den kliniske kræftforskning i Danmark. KOF-udvalget vurderer, at en vigtig barriere for løbende at få omsat kræftforskningens resultater til daglig klinisk praksis er infrastrukturen for den kliniske kræftforskning. Udvalget foreslår derfor følgende tre konkrete tiltag, der tilsammen vil kunne styrke infrastrukturen for dansk klinisk kræftforskning, og derigennem give den patientnære kliniske kræftforskning det nødvendige løft: 1) Danske Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG) KOF-udvalget anbefaler, at der sker en styrkelse af de landsdækkende sygdomsspecifikke grupper ved oprettelse af danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG). DMCG skal fremme indsamling af ny viden og omsætte den til resultater, som vil være til gavn for patienter og dermed for samfundet. DMCG skal hovedsagelig baseres på de eksisterende sygdoms- og/eller organspecifikke grupper på en måde, så de i relevant omfang tilsammen kan dække alle kræftformer i Danmark. DMCG-lignende grupper kan desuden tænkes oprettet inden for områder, der går på tværs af de enkelte kræftformer. KOF-udvalget anbefaler, at DMCG skal - gennemføre videnskabelige kliniske protokoller, - fremme koordinering af forskning inden for området, - etablere internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde, - etablere biobanker egnede til forskning, - etablere kliniske databaser egnede til forskning, - bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling, når det er relevant, - bidrage til videnspredning i det faglige miljø og i offentligheden samt - bidrage til udarbejdelse af retningslinjer for diagnostik og behandling. KOF-udvalget anbefaler, at DMCG struktureres under hensyn til - en veldefineret afgrænsning af sygdom(me), - en ledelsesform, som sikrer fremme af multidisciplinær forskning, - udarbejdede statutter,

4 4 - regelmæssig evaluering, - et sekretariat, der er placeret med tilknytning til den regionale infrastruktur for klinisk kræftforskning (jf. nedenfor) og - forankring i en nationalt koordinerende struktur (jf. nedenfor) og med kontakt til relevante videnskabelige selskaber. I KOF-rapporten anbefales, at DMCG finansieres fra en central pulje efter ansøgning. Finansieringsbehovet vurderes af KOF-udvalget til at blive ca. 25 mio. kr. pr. år, svarende til ca kr. pr. nydiagnosticeret kræftpatient. Endvidere anbefales i rapporten, at DMCG udmøntes gennem rådet for dansk klinisk kræftforskning (DAKK), jf. nedenfor, og at DMCG evalueres efter ca. 3 år. 2) Regional infrastruktur for klinisk kræftforskning (RIKK) KOF-udvalget anbefaler, at der gennemføres en udbygning af regionale kliniske kræftforskningsenheder (RIKK), der kan styrke den kliniske kræftforskning og den sundhedstjenesterelaterede kræftforskning. RIKK skal sikre rammer for klinisk kræftforskning, som kan medvirke til at danske kræftpatienter tilbydes en forskningsbaseret behandling med mulighed for deltagelse i kliniske behandlingsforsøg, at resultater fra den basale kræftforskning implementeres i klinikken (brobyggerfunktion), og at der sker integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundærsektoren. RIKK skal således medvirke til, at der opnås integration mellem forskning, kvalitetsudvikling og efteruddannelse inden for kræftområdet, således at der opnås en hurtig og effektiv videnspredning. KOF-udvalget anbefaler, at RIKK skal omfatte - kliniske forskningsenheder, der kan støtte patientnær klinisk kræftforskning og eksperimentel kræftbehandling, herunder initiativer igangsat af de multidisciplinærecancergrupper (DMCG), samt - kompetencecentre, der kan støtte den kræftrelaterede sundhedstjenesteforskning. KOF-udvalget anbefaler, at RIKK forankres i de tre eksisterende regionale forskningsfora og ledes under hensyn til - at såvel lokale som nationale og internationale kvalitetsprojekter skal kunne gennemføres, - at der sikres høj faglighed med inddragelse af alle relevante områder, og - at der sikres samspil på tværs af regionen og på tværs af de administrative enheder (universitet, sygehusejere, primærsektor, patientforeninger, private fonde, industri). Finansieringsbehovet vurderes af KOF-udvalget til i gennemsnit at være 30 mio. kr. pr. år i en otteårig periode. KOF-udvalget forslår at midlerne tilvejebringes i et samarbejde mellem stat og sygehusejere. KOF-udvalget anbefaler, at RIKK udmøntes gennem SSVF med inddragelse af rådet for dansk klinisk kræftforskning (DAKK), jf. nedenfor, og evalueres efter 5 år.

5 5 3) Rådet for dansk klinisk kræftforskning (DAKK) Med etablering af danske multidisciplinære cancer grupper (DMCG) vil der for den enkelte kræftform være skabt basis for en udnyttelse af forskningspotentialet og for en hurtig omsætning af forskningsresultater til daglig klinisk praksis. Og med etablering af en regional struktur for klinisk kræftforskning (RIKK) vil der blive skabt de nødvendige rammer for den kliniske kræftforskning i Danmark. Det er KOF udvalgets opfattelse, at der supplerende til disse to tiltag vil være behov for en instans, som kan fremme, at arbejdet i danske multidisciplinære cancer grupper (DMCG) foregår efter ensartede retningslinier, som kan koordinere aktiviteterne i den regionale infrastruktur for klinisk kræftforskning (RIKK), og som løbende kan sikre kvaliteten og den dynamik, der er nødvendig for en bæredygtig udvikling for dansk klinisk kræftforskning og dermed kræftbehandlingen. KOF-udvalget anbefaler, at der etableres et råd for dansk klinisk kræftforskning (DAKK), som organisatorisk indplaceres under SSVF s Kontaktgruppe for dekankreds, universitetshospitalsstyrelser og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 1 KOF-udvalget anbefaler, at DAKK skal - godkende danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG) efter ansøgning, - bidrage til etablering af skabeloner for opgaveløsninger i de danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG), eksempelvis skabeloner for hjemmeside og for etablering og anvendelse af biobanker, - bidrage til etablering af en portal, der kan skabe adgang for forskere, behandlere og patienter til alle relevante hjemmesider vedrørende klinisk kræftforskning, såvel nationale som internationale, - koordinere og løbende rådgive om tilpasning af aktiviteterne i de danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG) og i den regionale infrastruktur for klinisk kræftforskning (RIKK) og herunder initiere såvel nationale som internationale evalueringer af dansk klinisk kræftforskning, - fremme samspil mellem klinisk kræftforskning og anden kræftforskning samt mellem klinisk kræftforskning og anden klinisk forskning, - rådgive beslutningstagerne om eksempelvis ændringer i strukturen for den danske kliniske kræftforskning. KOF-udvalget anbefaler, at DAKK organisatorisk indplaceres under SSVF s Kontaktgruppe for dekankreds, universitetshospitalsstyrelser og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. KOF-udvalget anbefaler, at rådet skal bestå af forskningskompetente personer. En bred kontaktflade til danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG) samt den regionale infrastruktur for klinisk kræftforskning (RIKK) skal sikres. 1 Kontaktgruppen blev oprettet af SSVF i 2002 som en koordinerende gruppe for dekanerne for de Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, Universitetshospitalernes ledelser og repræsentanter fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på løsning af opgaver afledt af MESUF rapporten (Opfølgning på anbefalinger til fremme af vilkårene for medicinsk sundhedsforskning, Forskningsministeriet og Sundhedsministeriet, Sundhedsanalyser 2001:3). Gruppen er i august 2004 af universitetshospitalsamterne og de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter permanentgjort under betegnelsen " Ledelsesforum for medicinsk sundhedsforskning".

6 6 - Rådet består af en formand udpeget i sin personlige egenskab og 13 medlemmer. - Rådet sekretariatsbetjenes i regi af forskningsfora efter aftale i kontaktudvalget. - Rådet har mulighed for at løse sine opgaver ved udlicitering. KOF-udvalget forventer, at finansieringsbehovet for DAKK bliver minimalt. Det forventes at kunne dækkes gennem tilskud fra forskningsfora, danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG) og den regionale infrastruktur for klinisk kræftforskning (RIKK). Anbefalinger RIKK Et fortsat aktivt klinisk forskningsmiljø, ikke mindst inden for den onkologiske behandling er af afgørende betydning for at sikre, at den danske behandlingsindsats fortsat er på højt internationalt niveau. Herunder bør der findes muligheder for, at det kliniske forskningsmiljø i højere grad prioriteres som led i driften af lands- og landsdelsfunktionerne. På den baggrund anbefales, at de tre regionale sundhedsvidenskabelige forskningsfora - uden at SSVF/Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom er mellemled, som det ellers oprindeligt var foreslået i KOF-udvalgets rapport - efter ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet varetager den konkrete udmøntning af midler til styrkelse af den kliniske kræftforskning gennem etableringen af RIKK. Herved sikres samtidig, at de tre regionale forskningsforas koordinerende funktion fastholdes ved etableringen af den nye regionale infrastruktur. Udmøntningen af midler anbefales at ske inden for en ramme, der tilvejebringes i et samarbejde mellem stat og sygehusejere. I forbindelse med udmøntningen anbefales, at der tildeles midler til både kliniske forskningsenheder og kompetencecentre, der kan støtte den kræftrelaterede sundhedstjenesteforskning. DMCG Allerede i Kræftplan I slås fast, at forskning og udvikling af kvaliteten i kræftbehandlingen generelt bør støttes bl.a. gennem udbygning (og nyetablering) af kliniske kvalitetsdatabaser for de hyppigste kræftsygdomme. Udbygningen bør ske i tæt samspil med sygehusejerne og de faglige miljøer, herunder ikke mindst forskningsmiljøerne. Indsatsen for de kliniske kvalitetsdatabaser er samlet i en fælles solidarisk finansieret model, i hvilken alle sygehusejerne bidrager. Programbeskrivelsen for den fælles finansiering (Amtsrådsforeningen og H:S, september 2001) beskriver den organisatoriske struktur, samt tildelingsprincipper, rammer for sagsbehandling og beslutningsproces. Desuden beskrives det nødvendige samarbejde mellem de i databasearbejdet relevante aktører. Det er væsentligt, at den nyetablering og udbygning af eksisterende sygdomsspecifikke grupper, der er anbefalet af KOF-udvalgets forslag om etablering af DMCG erne, sker inden for rammerne af Amtsrådsforeningens og H:S' retningslinier for kliniske databaser. På den baggrund anbefales, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af amterne, repræsentanter for de kliniske kræftgrupper og Sundhedsstyrelsen, som får til opgave at udarbejde en model for organiseringen af DMCG erne samt finansieringen heraf inden for rammerne af eksisterende retningslinier for kliniske databaser.

7 7 Det bemærkes, at repræsentanter for de kliniske kræftgrupper over for Sundhedsstyrelsen har oplyst, at flere af de større kræftgrupper, som allerede er etableret, har et budget for 2005, som gør det vanskeligt at løse planlagte opgaver. Det blev på den baggrund aftalt, at de pågældende grupper snarest udarbejder et budget for de udækkede udgifter opgjort månedsvis. På grundlag heraf vil Sundhedsstyrelsen tage stilling til et evt. ekstraordinært tilskud, som skal sikre de igangværende funktioner i Tilskuddet finansieres af midler fra aftalen om flere i beskæftigelse - lavere ledighed fra marts 2004 (Forårspakken) og finansloven for 2005, som er reserveret til en styrkelse af den kliniske kræftforskning. DAKK Med etablering af danske multidisciplinære cancer grupper (DMCG) vil der for den enkelte kræftform være skabt basis for en udnyttelse af forskningspotentialet og for en hurtig omsætning af forskningsresultater til daglig klinisk praksis. Og med etablering af en regional struktur for klinisk kræftforskning (RIKK) vil der blive skabt de nødvendige rammer for den kliniske kræftforskning i Danmark. Det anbefales, at der supplerende til disse to tiltag etableres et forum, som kan fremme, at arbejdet i danske multidisciplinære cancer grupper (DMCG) foregår efter ensartede retningslinier, som kan koordinere aktiviteterne i den regionale infrastruktur for klinisk kræftforskning (RIKK), og som løbende kan sikre kvaliteten og den dynamik, der er nødvendig for en bæredygtig udvikling for dansk klinisk kræftforskning og dermed kræftbehandlingen. Det anbefales, at rådet organisatorisk indplaceres under Ledelsesforum for medicinsk sundhedsforskning. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at finansieringsbehovet for DAKK vurderes at blive minimalt.

KLINISK KRÆFTFORSKNING I DANMARK. Konkrete tiltag til understøttelse af kræfthandlingsplanen. Forskningsstyrelsen

KLINISK KRÆFTFORSKNING I DANMARK. Konkrete tiltag til understøttelse af kræfthandlingsplanen. Forskningsstyrelsen RAPPORT NOVEMBER 2004 KLINISK KRÆFTFORSKNING I DANMARK Konkrete tiltag til understøttelse af kræfthandlingsplanen Forskningsstyrelsen KLINISK KRÆFTFORSKNING I DANMARK KOF-udvalget nedsat af Statens Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Klinisk kræftforskning i Danmark Konkrete tiltag til understøttelse af kræfthandlingsplanen

Klinisk kræftforskning i Danmark Konkrete tiltag til understøttelse af kræfthandlingsplanen Klinisk kræftforskning i Danmark Konkrete tiltag til understøttelse af kræfthandlingsplanen KOF udvalget nedsat af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd April 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Den første kræftplan hvad er læren heraf? Cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Dansk kræftbehandling helt i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark? www.regionmidtjylland.dk Baggrund

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

Danske multidisciplinære cancergrupper - DMCG

Danske multidisciplinære cancergrupper - DMCG N O T A T Danske multidisciplinære cancergrupper - DMCG j.nr. 7-203-02-112/2/DOB Organisation og opgaver Notat udarbejdet af s arbejdsgruppe vedr. Danske Multidisciplinære Cancergrupper. Indledning I Kræftplan

Læs mere

Fælles udspil fra regionerne og universiteterne omkring organiseringen af infrastruktur for kliniske kræftforskning

Fælles udspil fra regionerne og universiteterne omkring organiseringen af infrastruktur for kliniske kræftforskning N O T A T Sundhedsstyrelsens følgegruppe for klinisk kræftforskning Fælles udspil fra regionerne og universiteterne omkring organiseringen af infrastruktur for kliniske kræftforskning Danske Regioner ønsker

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Dansk Selskab for Palliativ medicin DSPaM Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Uddannelse, organisation og kvalitetsudvikling Den nordiske specialistuddannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe og en baggrundsgruppe, der har medvirket ved udformningen af anbefalingerne.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe og en baggrundsgruppe, der har medvirket ved udformningen af anbefalingerne. Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/3/LRA Høring vedrørende s Anbefalinger for den palliative indsats Hermed udsender Anbefalinger for den palliative indsats til

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

SEMINAR PANCREAS CANCER

SEMINAR PANCREAS CANCER SKA-07/tp SEMINAR PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 Baggrunden for DMCG 6. november 2008 København PAKKEFORLØB kxjxjnxhdjh Baggrunden for DMCG Det faglige politiske og administrative grundlag

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver - Baggrund og perspektiver Dansk Radiologisk Selskabs 11. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Dansk Ultralyddiagnostisk

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) Et fælles modelpapir

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) Et fælles modelpapir Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) Et fælles modelpapir 1 Indledning For at fremme samarbejdet og øge adgangen til international finansiering og partnerskaber er visionen at skabe et Danish Comprehensive

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

DMCG.dk en vigtig aktør for udbygning af det nationale samarbejde i DCCC

DMCG.dk en vigtig aktør for udbygning af det nationale samarbejde i DCCC Christiansborg 9 marts DMCG.dk en vigtig aktør for udbygning af det nationale samarbejde i DCCC Jens Overgaard jens@oncology.au.dk Hvad er det nu lige en DMCG er? Kræftplan 1 2000 Etablering af nationale

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Skabelon for høringssvar Styrket indsats på kræftområdet Sundhedsstyrelsens oplæg til høring april 2010

Skabelon for høringssvar Styrket indsats på kræftområdet Sundhedsstyrelsens oplæg til høring april 2010 Ved afgivelse af høringssvar skal vi bede jer om at benytte denne skabelon for høringssvar. I skabelonen er kommentarerne opdelt i 1) overordnede kommentarer, 2) kommentarer til hvert enkelt eller udvalgte

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jakob Dragsdal Sørensen Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning E-mail: Jakob.Dragsdal.Soerensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-3239 Telefon: 1349 Dato:

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark?

Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark? Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark? Kræftens Bekæmpelse Adm. direktør Leif Vestergaard Pedersen LIF 2. november 2012 Typer af sundhedsforskning Grundforskning

Læs mere

De medicinske selskabers rolle i udviklingsarbejdet. Kode- og rapporteringsvejledning. Erfaringer fra Danmark

De medicinske selskabers rolle i udviklingsarbejdet. Kode- og rapporteringsvejledning. Erfaringer fra Danmark De medicinske selskabers rolle i udviklingsarbejdet. Kode- og rapporteringsvejledning. Erfaringer fra Danmark Poul Erik Hansen, peh@sst.dk Sunhedsstyrelsen, Sundhedsøkonomi, DRG Gennemgangsplan 1. Behandling

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010

Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010 Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010 28-10-2010 Sag nr. 10/2203 [Indledning] Jeg vil gerne takke for invitationen til at komme og tale her ved jeres seminar.

Læs mere

Kræftstyregruppen, UVKL og NKU

Kræftstyregruppen, UVKL og NKU Kræftstyregruppen, UVKL og NKU Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 12. marts 2011 Ole Andersen, overlæge, dr.med. Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen Kræftstyregruppen Nedsat i 1998 i regi af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabilitering af patienter med prostatakræft Baggrund og formål Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

2. Sundhedsområdet. "Aftale om strukturreform"

2. Sundhedsområdet. Aftale om strukturreform "Aftale om strukturreform" 2. Sundhedsområdet Forligspartierne ønsker at understøtte og fremme et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der skal tilbyde patienterne fri, lige og gratis adgang til forebyggelse,

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

- forudsætninger for sammenhæng med EPJ

- forudsætninger for sammenhæng med EPJ Forløbsprogrammer og sundhedsaftaler - forudsætninger for sammenhæng med EPJ EPJ-Observatoriet Årskonference 2007 11. oktober 2007 Lone de Neergaard Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Sundhedsloven

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Udfordringer og muligheder for den sjældne forskning

Udfordringer og muligheder for den sjældne forskning Udfordringer og muligheder for den sjældne forskning Ebba Nexø Telf:+45 7846 3083 e-mail: e.nexo@dadlnet.dk EUROPLAN konference 23.1.2015 National strategi for sjældne sygdomme Databaser Forskningsbredde

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forebyggelse og forskning i samarbejde

Forebyggelse og forskning i samarbejde Forebyggelse og forskning i samarbejde REGION SJÆLLAND 16.NOVEMBER 2009 FINN DIDERICHSEN PROFESSOR DR.MED. INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET En ny rapport: Bidrag til en fælles

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Januar 2012 BERETNING OM MÅL, RESULTATER OG OPFØLGNING PÅ KRÆFTBEHANDLINGEN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere