SBFF Torsdag den 5. december 2013, kl Mødelokale 6 Peter Bangs Vej 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBFF Torsdag den 5. december 2013, kl Mødelokale 6 Peter Bangs Vej 30"

Transkript

1 SBFF Torsdag den 5. december 2013, kl Mødelokale 6 Peter Bangs Vej 30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Günther Momsen (fra pkt. 3a.), Ida Mørch, Jan Skytte, Kell Sønnichsen og Lars Trap-Jensen Afbud Sekretariatet Ordstyrer Jørgen Højgaard Jørgensen, Mette Sørensen og Sacha Zurcher Minna Melgaard og Trine Lund Niegel Anders H. Johnsen Trine Lund Niegel deltog under punktet vedrørende valg og mobilisering af TR. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsordenen Med hensyn til pkt. 6 foreslog Erik Alstrup, at der blev fulgt en procedure, som indebar, at Sekretariatet noterede de standpunkter, måtte fremkomme med under mødet, hvorefter Erik Alstrup udformede et udkast til svar, der sendes til med en nærmere angivet svarfrist. Herefter sendes det endelige svar til Sekretariatet. Sektorbestyrelsen tilsluttede sig forslaget. 2 Godkendelse af referat af SBFF , den 31. oktober Godkendt. Bilag 2,1: Referatet af SBFF , den 31. oktober 2013, vedlægges. SBFF , den 5. december

2 3a Valget til Repræsentantskab, Sektorbestyrelse og landsklubbestyrelser for perioden I forhold til Repræsentantskabet er repræsentationen for DM den samme som i den forudgående valgperiode fem mandater. I Sektorbestyrelsen er fordelingen af mandater mellem landsklubbestyrelserne ligeledes uændret: - Arkivlandsklubben: 2 mandater - Bibliotekslandsklubben: 2 mandater. - Museumslandsklubben: 5 mandater - Den teknisk-naturvidenskabelige landsklub: 2 mandater - Den sundhedsvidenskabelige landsklub: 2 mandater Repræsentanterne for landsklubbestyrelserne bedes oplyse, hvorledes valghandlingen skrider frem er valgene afsluttet, i bekræftende fald med hvilket resultat, og har der fundet en (foreløbig) konstituering sted med henblik på bestyrelsernes repræsentation i Repræsentantskab og Sektorbestyrelse. Til orientering. Lars Trap-Jensen redegjorde for valget i Arkivlandsklubben. Der er udsendt mail den 7. november og forslag til kandidater skal være meddelt inden den 7. december. Nuværende kandidater er Lars Trap-Jensen, Ida Mørch og suppleanten Ulla Elsebeth Flensborg Der har meldt sig en ny kandidat fra Statens Arkiver (Rigsarkivet), Anders Dalsager. Erik Christensen fortalte om valget i Museumslandsklubben. Perioden for anmeldelse af kandidater er udløbet. Der er dog forsat ledige pladser. Følgende har meldt sig til bestyrelsen: Mette Sørensen, Peter Mohr Christensen, Lars Pagh, Lise Kapper, Katja Niere og Erik Christensen. Mette Sørensen, Lise Kapper, Katja Niere og Erik Christensen kandiderer til Sektorbestyrelsen. Erik Christensen kandiderer til Repræsentantskabet. Kell Sønnichsen redegjorde for valget i Landsklubben for teknisk- naturvidenskabelige Forskningsinstitutioner. Valget forløb fra sidst i oktober til først i november. Herefter er medlemmerne de samme som i indeværende periode. Kell Sønnichsen repræsenterer Landsklubbestyrelsen i Repræsentantskabet. Den hidtidige repræsentant Tina Christensen er fremover suppleant. Anders H. Johnsen redegjorde for valget i Landsklubben for De sundhedsvidenskabelige Indstitutioner. Der er en ny repræsentant fra Aarhus Universitetshospital (Skejby Sygehus), Henrik Duch Laursen og to nye repræsentanter fra Odense, Signe Inglev Steffansen og Martin Overrgaard. Günther Momsen udtræder af Landsklubbestyrelsen. Konstituering vil ske i januar I Sektorbestyrelsen fortsætter Anders H. Johnsen sammen med forhåbentlig en yderligere repræsentant. Erik Alstrup redegjorde for valget i Biblioteks- SBFF , den 5. december

3 landsklubben. Der har meldt sig en ny kandidat fra Det Kgl. Bibliotek samt en kandidat fra Dansk Kunstbibliotek. Erik Alstrup, Sacha Zurcher og Mogens Kragsig Jensen forsætter. Jørgen Højgaard Jørgensen og Jesper Mørch fratræder. 3b SBFFs kommunikation med medlemmerne og omverdenen i øvrigt samt typiske og principielle sager på SBFFs område, herunder DMs Fagligt Forum, DM Kultur & Natur og sektorspecifik information i øvrigt Punktet indgår som fast element i dagsordenen. Sektorbladets produktionsplan er ikke fastlagt endnu. (Mogens Tanggaard, Magisterbladets redaktør, har efterfølgende oplyst, at udgivelsestidspunkterne for de fire numre af Sektorbladet er den 11. april, den 10. juni, den 26. september og en 8. december EA). Ida Mørch nævnte problemer i kontakten mellem hendes arbejdsplads og konsulenten i DM. Hun havde telefonisk kontaktet den medarbejder i Sekrertariatet, der varetog opgaverne i forhold til hendes arbejdsplads (Dansk Sprognævn), men det havde vist sig, at vedkommende ikke længere varetog disse opgaver; det var ikke lykkedes at finde frem til rette vedkommende. Erik Christensen nævnte udfordringer efter fusionen på hans arbejdsplads. 4 Hospitalsprojektet Ved udgangen af oktober måned blev den rapport, der afsluttede kortlægningen af karrieremulighederne på hospitalsområdet, omsider offentliggjort. Rapportens konklusioner blev af Sekretariatet præsenteret under SBFF , den 3. oktober. Konklusionerne afspejler de samme vilkår, som har ligget til grund for, at AC på vegne af DM ved overenskomstforhandlingerne i 2008 og 2011 har forslået, at der indføres en stillingsstruktur på hospitalsområdet med det formål at etablere ordnede og gennemskuelige karriereforløb for forskere og specialister. I konsekvens af offentliggørelsen er der taget en række initiativer: Der oprettes en webside under Landsklubben for de sundhedsvidenskabelige Institutioner; websiden bærer overskriften Hospitalsprojektet og rummer foruden en indledende tekst links til Rapporten om karriereveje i hospitals- Anders H. Johnsen indledte og gjorde opmærksom på slide 8 med konklusioner.. Erik Alstrup henviste til dagsordenens venstreside og oplyste, at de to første punkter var implementeret. Erik Alstrup vil i januar 2014 drøfte med Sekretariatet, hvordan man kommer videre i forhold til Danske Regioner. Endvidere vil de TR, der virker ved de fire hospitaler, der er nævnt som det sidste punkt, blive kontaktet med henblik på at få gennemført et medlemsmøde, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Der bliver gennemført medlemsmøder i foråret Anders H. Johnsen nævnte, at der den 21. november er blevet afholdt et fyraftensmøde på Aarhus Universitetshospital med 23 deltagere. SBFF , den 5. december

4 området fra september 2013, ACs stillingsstrukturforslag af 29. december 2010, Rigshospitalets vejledende stillingsstruktur af 1. november 2012 med dertil hørende regelsæt om bedømmelsesprocedurer og aftalen af 24. februar 2012 mellem KTO og Danske Regioner om øget kompetenceudvikling Tillidsrepræsentanterne orienteres pr. mail om denne undersides eksistens De 20 medarbejdere på området, som direkte har medvirket i undersøgelsen af karrierevejene, får tilsendt en mail med tak for deres hjælp Der skrives et debatindlæg om rapportens konklusioner og undersøgelsens forhistorie til Magisterbladet, hvis deadline er den 6. januar 2014 Danske Regioner søges fortsat påvirket med henblik på i fællesskab med AC/DM at udforme nogle anbefalinger over for hospitalsledelserne i konsekvens af rapportens konklusioner Der afholdes i foråret medlemsmøder på Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Herlev Hospital samt Rigshospitalet Erik Alstrup oplyste, at mødet var vellykket. Det tilsvarende møde i København var blevet aflyst: mødet syntes ikke at være blevet fyldestgørende annonceret. Lars Trap-Jensen spurgte til det i dagsordenens venstreside omtalte debatindlæg. Erik Alstrup oplyste, at han skriver debatindlægget, med mindre man vælger at skrive en journalistisk artikel med informanter som f.eks. TRer. Anders H Johnsen fortalte om projektet på Rigshospitalet. Fremdriften er langsom. Den tilknyttede personalekonsulent, som hidtil har været aktiv, har fået anden stilling. Anders H. Johnsen oplyste, at Odense Universitetshospital er mest positiv overfor en stillingsstruktur. Odense ønsker at profilere sig på sundhedsvidenskab. Rapporten blev udsendt til Sektorbestyrelsens medlemmer ved mail af 31. oktober. Den vedlægges også her, idet medlemmerne opfordres til at kommentere konklusionerne. Anders H. Johnsen bedes orientere om, hvorvidt der siden det møde, der blev afholdt på Diagnostisk Center, Rigshospitalet den 12. august vedrørende den vejledende stillingsstruktur med dertil hørende regelsæt angående bedømmelsesprocedurerne, og som også berørte spørgsmålet om de nuværende forskeres og specialisters muligheder i forhold til stillingsstrukturen, er nogen fremdrift i forhold til det sidstnævnte punkt, herunder også tillidsrepræsentantens indsats. Bilag 4,1: Rapport af september 2013 vedrørende karriereveje på hospitalsområdet vedlægges. SBFF , den 5. december

5 5 Overenskomstfornyelserne 2015 Under Overenskomst- og Arbejdspladsudvalgets møde den 2. december blev den ramme for overenskomstforhandlingerne, som det var blevet aftalt, at Sekretariatet skulle udarbejde, drøftet. Rammen har form af en fortegnelse over generelle krav, nogle almene bemærkninger om eventuelle specielle krav med en opfordring til de politiske fora om at udforme sådanne specielle krav, nogle foreløbige bemærkninger om forventningerne til, hvorledes modparternes krav kan tænkes at se ud, og endelig nogle ligeledes almene betragtninger over eventuelle fælles projekter i overenskomstperioden Der orienteres om drøftelsen i Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget. Efter behandlingen i Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget sendes den eventuelt tilrettede ramme til de politiske fora med henblik på dels kommentering af udvalget af generelle krav, dels udformning af specielle krav og eventuelle projekter. Dette led i processen forventes at blive gennemført i januar eller februar. Til eventuel drøftelse. Bilag 5,1: Sekretariatsnotat af 25. november 2013 om rammen for overenskomstforhandlingerne i 2015 vedlægges.. Erik Alstrup refererede de bemærkninger, som han havde fremført under Overenskomst- og Arbejdspladsudvalgets møde den 2. december, idet han til indledning fremhævede, at Sektorbestyrelsen har til opgave at både at udforme og prioritere såvel generelle som specielle overenskomstkrav. Man bør tilstræbe ikke at øge antallet af generelle krav. Erik Alstrup gennemgik de generelle krav: - Tillæg til TRer på statens område - Samarbejdsaftaler og forhold for TRer skal prioriteres højt - Arbejdstid på forskningsinstitutioner og universiteter blev problematiseret som krav, da det adskillige gange før er blevet fremført og afvist. - Bedre adgang til lønoplysninger for TR. Generel opbakning til kravet. Erik Christensen stillede uddybende spørgsmål til honorering af merarbejde på statens område og til den individualisering af løndannelsen, som det forventedes, at arbejdsgiverne ville stille krav om. Lars Trap-Jensen støttede Erik Alstrups henstilling om at klargøre, hvilke bevæggrunde der er for at fremføre et krav, som tidligere er blevet afvist. Kell Sønnichsen fremhævede feriefridage til dimittender som problematisk i forhold den meget høje dimittend ledighed.. Anders H. Johnsen fremhævede under arbejdsmiljø kravet om omplaceringsret for langtidssygemeldte som interessant. Kell Sønnichsen støttede opprioritering af TRs vilkår og tryghed. Det stiller større krav til TR, såfremt lønnen individualiseres. Al løn bør være offentligt kendt. Erik Alstrup spurgte, om fandt, at nogle af de generelle krav bør udgå til fordel for andre, og hvorledes kravene skal prioriteres. Lars Trap-Jensen fremhævede procentuelle SBFF , den 5. december

6 lønstigninger og fædres barselorlov. Han efterspurgte beregninger på, hvad kravene koster. Lars Trap-Jensen spurgte til, hvornår der er planlagt tid til at drøfte kravene i klubberne. Med hensyn til omkostningerne ved fædres barselsorlov oplyste Erik Alstrup, at kravet tidligere var beregnet til at koste mindre end 1 procent af den samlede lønsum på AC-området. Med hensyn til spørgsmålet fra Lars Trap- Jensen oplyste Erik Alstrup, at landsklubbestyrelserne allerede nu opfordredes til at forholde sig til de generelle krav. De specielle (sektorspecifikke) krav foreslog han, at tog en første drøftelse af under bestyrelsesmødet den 23. januar. Han forventede i øvrigt, at Sekretariatet fremsendte et tilrettet notat om de generelle krav til sektorbestyrelser og andre politiske organer i løbet af januar. Erik Alstrup konkluderede at der var tilslutning til den foreliggende række af generelle krav, idet han fremhævede kravene om samarbejdsudvalg og TRs vilkår samt gennemsigtighed i forhold til løn og honorering af skæve arbejdstider. 6 DM og TR valg, positionering og udvikling af medlemsfællesskabet på den enkelte arbejdsplads Sektorbestyrelsen har flere gange behandlet forskellige sekretariatsnotater angående tillidsrepræsentanternes fremtidige rolle, valget af flere repræsentanter, styrkelsen af deres position på de enkelte arbejdspladser i forhold til arbejdsgiver og medlemmer og udviklingen af medlensfællesskabet. Ingen af disse notater har været særligt tilfredsstillende, navnlig fordi de har været meget overordnede og vanskelige at se gennemført. Under Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget den 2. december blev endnu et sekretariatsnotat drøftet, der i kraft af sin tabellariske udformning er nemmere at overskue, ligesom det i flere henseender er er lidt mere konkret, Der orienteres om drøftelsen i Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget. Sekretariatsnotatet vedlægges; bemærkninger er velkomne. Til mødet den 23. januar 2014 ønskede Sektorbestyrelsen en plan for en sektorspecifik indsats for at skaffe TR er. Planen skal tage hensyn til DMs overordnede planer for hvervning af TRer. Det blev aftalt, at notater fra Erik Alstrup og Trine Lund Niegel samskrives og sendes til efterfølgende. Trine Lund Niegel præsenterede projektet og fremhævede arbejdspladser med eller uden overenskomst. Processen med høring i sektorbestyrelserne skal være afsluttet den 10. januar Erik Alstrup bad om henstand til den 15. januar. Kell Sønnichsen spurgte, om sagen kan behandles i landsklubbestyrelserne. SBFF , den 5. december

7 Erik Alstrup svarede, at en behandling dér ville være ønskelig. Samtidig er en anden proces igangsat, der involverer direkte kontakt mellem de ansvarlige konsulenter i Sekretariatet og de forskellige politiske fora. Sekretariatet har udarbejdet et nyt notat, dateret den 20. november, der ud over de velkendte positioner rummer et antal spørgsmål, som de politiske fora opfordres til at besvare; disse spørgsmål findes på notatets side 4. 1a) Af strukturelle forhold, som gør valg af TR svært, blev nævnt små, selvejende institutioner (aftalemæssig status) samt geografisk spredning. Desuden blev nævnt store arbejdspladser uden fællesskab. Og arbejdspladser, hvor andre faggrupper er dominerende. bedes overveje følgende: Mangler der væsentlige spørgsmål i forhold til de arbejdspladser og medlemmer, der findes på Sektorens område? Er der nogle af de spørgsmål, som Sekretariatet har stillet, der er mindre væsentlige på Sektorens område? Hvordan skal de for Sektorens relevante spørgsmål besvares? Konsulent Trine Lund Niegel deltager under nærværende punkt. Ofte er problemet, at det på nogle arbejdspladser er svært at få sat processen med valg af en TR i gang, og at der til tider ikke er nogen, som vil påtage sig hvervet. Der kan mangle overblik over opgavens indhold og konsekvenserne af at melde sig som TR. Ved fusioner kan mangelen på en fælles kultur være afgørende. Der er behov for opsøgende aktiviteter for at skaffe TR. En klub er et godt udgangspunkt for at skabe kulturen for valg af TR. Som bekendt indgår der i Sektorbestyrelsens arbejdsprogram for 2014 et element, der vedrører valg af tillidsrepræsentanter på lokalmuseerne. Sekretariatet bedes til SBFF forventeligt den 23. januar 2014 udarbejde en tidsplan for, hvorledes hvervningen skal igangsættes, og udforme nogle overvejelser over, hvordan hvervningen skal tilrettelægges, og i hvilken rækkefølge museerne skal opsøges. Til beslutning. Bilag 6,1: Sekretariatsnotat af 25. november 2013 vedrørende tillidsrepræsentanter vedlægges. Bilag 6,2:Sekretariatsnotat af 20. november 2013 vedrørende tillidsrepræsentanter vedlægges. Bilag 6,3: Sekretariatsnotat af 18. september 2013 vedrørende tillidsrepræsentanter vedlægges. Bilag 6,4: Fortegnelse af 18. september 2013 over SBFF , den 5. december

8 arbejdspladser med andre tillidsrepræsentanter end DMere vedlægges. Bilag 6,5: Fortegnelse af 18. september 2013 over arbejdspladser uden tillidsrepræsentanter vedlægges. 7 Hovedbestyrelsens møde den 9. december Dagsordenen er endnu ikke kendt. Relevante bilag udsendes tirsdag. Til eventuelt drøftelse. Der var ikke punkter af specifik interesse for. Erik Alstrup nævnte, at Sekretariatet havde indstillet og Forretningsudvalget tilsluttet sig at løndatabaseprojektet afsluttes uden at være fuldført. Han forventede, at Hovedbestyrelsen ville tilslutte sig indstillingen. 8 Hovedbestyrelsens møde den 4. november Bemærkninger og spørgsmål til referatet er velkomne. Bilag 8,1: Referat af Hovedbestyrelsens møde den 4. november 2013 vedlægges. Kell Sønnichsen spurgte, om repræsentantskabet godkendte, at underskuddet på 1 mio. kr. tages af formuen. Erik Alstrup oplyste, budget 2014 var blevet godkendt.. 9 Punkter til dagsordenen for SBFF , torsdag den 23. januar. Konstituering Ordstyrer: Günther Momsen Suppleant: Ida Mørch - OK 15, herunder tidsforløb, inddragelse af klubbestyrelserne og specielle krav - Mødeplan Jan Skytte blev valgt som ordstyre på næste møde 10 Meddelelser a) Landsklubbestyrelserne Møde i Landsklubbestyrelsen for Museerne den 23. oktober 2013 Beklagelsen fra Museumslandsklubbens Bestyrelse blev positivt modtaget. Minna Meldgaard oplyste, at fra januar 2014 får Øjvind Vilsholm som AC-sekretær. Bilag 10a,1: Referat af mødet vedlægges. b) Andre meddelelser 11 Eventuelt Ingen bemærkninger Erik Alstrup Minna Meldgaard 13. december 2013 SBFF , den 5. december

REFERAT. SBFF Torsdag den 23. januar 2014, kl Dagsorden. DM 4. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF Torsdag den 23. januar 2014, kl Dagsorden. DM 4. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2014-1 Torsdag den 23. januar 2014, kl. 14 17.30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen og

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30

SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30 SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

REFERAT. SBFF Torsdag den 6. marts 2014, kl Dagsorden. DM 14. marts Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF Torsdag den 6. marts 2014, kl Dagsorden. DM 14. marts Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2014-2 Torsdag den 6. marts 2014, kl. 14 17.30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

SBFF-2014-7 Onsdag den 22. oktober 2014, kl. 15 18

SBFF-2014-7 Onsdag den 22. oktober 2014, kl. 15 18 SBFF-2014-7 Onsdag den 22. oktober 2014, kl. 15 18 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

SBFF-2015-6 Lørdag den 6. juni 2015, kl. 10 13.20 Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, Kgs. Lyngby

SBFF-2015-6 Lørdag den 6. juni 2015, kl. 10 13.20 Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, Kgs. Lyngby SBFF-2015-6 Lørdag den 6. juni 2015, kl. 10 13.20 Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, Kgs. Lyngby Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper,

Læs mere

SBFF Torsdag den 26. januar 2012, kl

SBFF Torsdag den 26. januar 2012, kl SBFF-2012-1 Torsdag den 26. januar 2012, kl. 14 17.45 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Peter Mohr Christensen, Günther Momsen, Ida Mørch, Tenna Rejnholdt

Læs mere

SBFF Torsdag den 27. august 2015 Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højberg

SBFF Torsdag den 27. august 2015 Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højberg SBFF-2015-7 Torsdag den 27. august 2015 Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højberg Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Jan Skytte, Kell Sønnichsen,

Læs mere

SBFF Fredag den 9. maj 2014, kl DM

SBFF Fredag den 9. maj 2014, kl DM SBFF-2014-4 Fredag den 9. maj 2014, kl. 12 15.50 DM Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

REFERAT. SBFF Torsdag den 26. april 2012, kl Dagsorden. DM 8. maj Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF Torsdag den 26. april 2012, kl Dagsorden. DM 8. maj Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2012-4 Torsdag den 26. april 2012, kl. 14 17.45 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Peter Mohr Christensen, Günther Momsen, Ida Mørch, Tenna Rejnholdt

Læs mere

SBFF Torsdag den 1. december 2011, kl

SBFF Torsdag den 1. december 2011, kl SBFF-2011-10 Torsdag den 1. december 2011, kl. 14 17.15 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Tina Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Peter Mohr Christensen, Günther Momsen, Ida Mørch,

Læs mere

Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent Laursen, Lars Trap-Jensen og Hanne Veber

Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent Laursen, Lars Trap-Jensen og Hanne Veber LBFF-2016-1 (Landsklubbestyrelsen for, 1. møde i 2016) Torsdag den 14. januar 2016, kl. 14 17.45 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent Laursen,

Læs mere

REFERAT. SBFF Torsdag den 5. november 2015, kl Dagsorden. DM 15. november Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF Torsdag den 5. november 2015, kl Dagsorden. DM 15. november Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2015-9 Torsdag den 5. november 2015, kl. 14.00 17.50 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kell Sønnichsen, Lars Trap- Jensen og Sacha Zurcher Sekretariatet

Læs mere

DM 31. marts Forskning & Formidling Bestyrelsen. LBFF Torsdag den 30. marts 2017, kl Mødelokale 3, 4. sal (ved Kantinen)

DM 31. marts Forskning & Formidling Bestyrelsen. LBFF Torsdag den 30. marts 2017, kl Mødelokale 3, 4. sal (ved Kantinen) LBFF-2017-2 Torsdag den 30. marts 2017, kl. 14 18.25 Mødelokale 3, 4. sal (ved Kantinen) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund (ankom kl. 15.08 under behandlingen af pkt. 4), Anneli

Læs mere

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Referat af møde mellem bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Tilstede: Hans Beksgaard, Helle Waagner, Thomas Vils Pedersen, Olav W. Bertelsen

Læs mere

SBFF Torsdag den 10. december 2015, kl Mødelokale 3, Nimbusparken

SBFF Torsdag den 10. december 2015, kl Mødelokale 3, Nimbusparken SBFF-2015-10 Torsdag den 10. december 2015, kl. 14.00 17.20 Mødelokale 3, Nimbusparken Til stede: Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen og

Læs mere

REFERAT. DM 19. april Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. DM 19. april Forskning & Formidling Bestyrelsen DM 19. april 2016 1 LBFF-2016-3 (Landsklubbestyrelsen for, 3. møde i 2016) Torsdag den 7. april 2016, kl. 14-17 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen,

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde Torsdag den 13. januar 2011, kl SBFF Dagsorden. DM 6. marts 2011

REFERAT. Bestyrelsesmøde Torsdag den 13. januar 2011, kl SBFF Dagsorden. DM 6. marts 2011 Bestyrelsesmøde Torsdag den 13. januar 2011, kl. 14 17.35 SBFF-2011-1 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Peter Mohr Christensen, Tina Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Tenna Rejnholdt

Læs mere

SBFF Torsdag den 1. november 2012, kl

SBFF Torsdag den 1. november 2012, kl SBFF-2012-9 Torsdag den 1. november 2012, kl. 14 18 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Peter Mohr Christensen, Tenna Rejnholdt Kristensen, Günther Momsen,

Læs mere

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Per Dahl (lokalklub 8), Thomas Vils Pedersen (lokalklub 16), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen (lokalklub 13)) Olav Bertelsen

Læs mere

REFERAT. DM 19. august Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. DM 19. august Forskning & Formidling Bestyrelsen LBFF-2016-6 (Landsklubbestyrelsen for, 6. møde i 2016) Onsdag den 17. august 2016, kl. 14 ca. 18 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent Laursen,

Læs mere

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND).

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). Vedtægt for DM KULTUR & SAMFUND Navn og formål 1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). 2 KULTUR & SAMFUNDs overordnede

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

REFERAT. DM 8. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. DM 8. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen LBFF-2016-2 (Landsklubbestyrelsen for, 2. møde i 2016) Torsdag den 4. februar 2016, kl. 14 17.15 Mødelokale DM 3 (4. sal, nær Kantinen) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli

Læs mere

REFERAT. SBFF-2013-7 Torsdag den 3. oktober 2013, kl. 14 17.40. Dagsorden. DM 9. oktober 2013. Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF-2013-7 Torsdag den 3. oktober 2013, kl. 14 17.40. Dagsorden. DM 9. oktober 2013. Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2013-7 Torsdag den 3. oktober 2013, kl. 14 17.40 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Günther Momsen, Ida Mørch, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen,

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

SBFF-2014-6 Torsdag den 4. september 2014, kl. 14 17.50

SBFF-2014-6 Torsdag den 4. september 2014, kl. 14 17.50 SBFF-2014-6 Torsdag den 4. september 2014, kl. 14 17.50 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

REFERAT. DM 7. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. DM 7. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen LBFF-2017-1 (Landsklubbestyrelsen for, 1. møde i 2017) Torsdag den 2. februar 2017, kl. 14 18.20 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs (til kl. 18.00 efter behandlingen

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde.

Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde. UNIVERSITETSLÆRERLANDSKLUBBEN Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde. Til stede: Peter Andersen (lokalklub 1), Erik Riise (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl

Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Jørgen Staun (lokalklub 1), Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Fredag den 28. januar 2011 kl. 0900-1000. Sted: Politigården i Odense mødelokale 201-5000 Odense C. Afbud: Steen Dahlstrøm, Anker Boye, Carsten

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene

Retningslinjer for Centerrådene Maj 2011 Retningslinjer for Centerrådene Gældende for bocentre/bosteder ved de Socialpsy- kiatriske centre i Københavns Kommune 1 Indhold Formål... 3 Centerrådets kompetencer... 4 Sammensætning af udvalget...

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød.

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød. Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE Den 7. februar 2011 Tidspunkt : Tirsdag den 4.-5. februar kl. 12.00 13.00. Sted : DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. marts 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde Dato 20. maj 2015 Dagsordenspunkt 6.1. Emne Baggrund: Forløbsbeskrivelse OK 2015 m.v. OK 2015 forhandlingerne i stat og kommuner Hovedbestyrelsens arbejde Januar 2014: På hovedbestyrelsens

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer.

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 Sektionens navn er DM s Pensionistsektion 2 Som medlemmer af sektionen optages pensionister og efterlønsmodtagere, der i deres aktive arbejdsliv har været medlem af én af DM s sektioner, hhv. sektorer

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Til stede: Betina, Rogert, Lars og Lone. Peter som designer på vores hjemmeside Afbud: Stefan, Tina & Martin Referent: Betina

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 3. september 2012

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 3. september 2012 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 3. september 2012 Mødedeltagere: Jan Lemser Søren Hvas Jes Rønving Jesper Olesen Ulla Loren Hansen Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Ebbe Merkelsen Formand

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor 1. Navn. Klubbens navn er:... (herefter kaldet Klubben) 2. Formål. Klubbens formål er, at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser,

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere