Indkøb i Region Midtjylland. Indkøbspolitik. Region Midtjylland. Indkøb i Regi. køb i Region. dtjylland Indkøb i Region Mid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøb i Region Midtjylland. Indkøbspolitik. Region Midtjylland. Indkøb i Regi. køb i Region. dtjylland Indkøb i Region Mid"

Transkript

1 køb Indk ion d i Regi dtjylland Mid spolitik køb Indk for R ion Indkø øb i Re egi dtjylland Mid køb Midtjylla and Indk ion ire Regi dtjylland Mid køb Midtjylla and Indk R

2 spolitik for R nd Indhold i Reg dkøb M Forord Indledning... 4 nd i Reg 2. Gyldighed og omfang... 6 dkøb M 3. sorganisationen Bæredygtige indkøb Udbud, aftaler og indkøb nd i Reg 6. Involvering af brugere dkøb M 7. Digitalisering Kommunikation Samarbejde nd i Reg 10. spolitikkens tilgrænsende områder dkøb M nd i Reg dkøb M i Midtj ll d I dk b i R i Midtj ll d 2

3 spolitik for R øb i Mid ion Forord sområdet er et vigtigt strategisk område, og Re- i Regi vil udnytte sin størrelse til at opbygge en øb Mid professionel indkøbsorganisation og til at indgå aftaler om indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver på attraktive vilkår. ion sorganisationen er énstrenget. og Logistik, der er i geografisk R placeret i Århus, er under etablering og i Regi udbygning. Dette sker samtidig med indkøring af R øb s nye e-handelssystem, der skal implementeres på alle hospitaler og institutioner samt i administra- Mid ion tionen så hurtigt som muligt fra 1. januar idtjylland Alle udbud og kontrakter med leverandører, tjenesteydere og entreprenører skal koordineres med og Indk Logistik. i Regi øb I takt med, at der høstes erfaringer, skal indkøbspolitikken løbende justeres. Mid ion Indeværende indkøbspolitik er tiltrådt af Rsrådet idtjylland den 22. august Indk i Regi øb Mid ion Bent Hansen Bo Johansen Rsrådsformand Rsdirektør I dk b i R i Midtj ll d I dk b i R i 3

4 spolitik for R nd 1. Indledning rspolitik, herunder bl.a. miljø-politik og arbejdsmiljøpolitik. Det er Reg dkøb Formålet med indkøbspolitikken er i den sammenhæng også vigtigt, at M at skabe rammerne for, at R de holdningsbetonede mål bliver en kan købe alle nødvendige del af i rens R og medarbejdernes varer, tjenesteydelser og bygge- og kultur og værdier, da det er med til at anlægsopgaver på de økonomisk mest sikre at intentionerne efterleves. fordelagtige betingelser, hvor man nd i Reg samtidig tager hensyn til arbejdsmiljø, miljø og etiske forhold. Vision dkøb M spolitikken skal understøtte R vil skabe en moderne indkøbsorganisation, der løser koordineringen på tværs af afdelinger idtjylland og institutioner med det formål, i at R R skal fremstå som én og samtidig tager hensyn til bære- opgaverne effektivt og professionelt Indk nd kunde for at opnå storkunde fordele. dygtighed i forhold til eksempelvis i Reg spolitikken skal des uden arbejdsmiljø, miljø og etiske forhold. dkøb med i virke R til at fremme hel hedstænkningen, således at indkøbsressour- Visionen i indkøbspolitikken er, at M cerne i organisationen udnyttes hele i forsyningsprocessen R skal understøtte R s primære optimalt. spolitikken skal idtjylland så le des understøtte de vigtige i sammenhænge, der er mellem den måde, tion, således at slutbrugerne opnår R forretningsområder og organisa- Indk nd der købes ind på i og R den efterfølgende forsyningssikkerhed og økonomisk i Reg vareforsyningsproces, hvorfor det er fordelagtige betingelser ved indkøb dkøb afgørende, at der ses samlet på hele af varer, tjenesteydelser og bygge- og M indkøbs- og forsyningskæden. anlægsopgaver. spolitikken skal fungere i sammenhæng med og understøtte de R Indk idtjylland øvrige politikker og strategiplaner, der nd fastlægges af R, og i Reg skal ses som et element i den samlede dkøb M i Midtj ll d I dk b i R i Midtj ll d 4

5 spolitik for R øb i Mid ion Overordnet strategi met i skal R samtidig understøtte den strategiske økonomi-, udbuds- og idtjylland Bæredygtige udbud og indkøb indkøbsstyring. Indk I R skal udbuds- og indkøbsprocessen ses som en Kommunikation i Regi samlet helhed og skal standardiseres og effektiviseres, så ressour- kommunikation både internt og R vil aktivt bruge øb Mid cerne udnyttes optimalt, samtidig eksternt som et redskab til at ion med at arbejdsmiljøet tilgodeses. informere om indkøbsaftaler og resultater og herved skabe grundlag Som offentlig udbyder vil R foretage bæredygtige for en effektiv implementering af indkøb, der blandt andet bidrager indkøbsaftalerne. i Regi til at mindske miljøbelastningen øb i og R sikrer, at produktion af varer Samarbejde Mid og udførelse af tjenesteydelser og R lægger vægt ion bygge- og anlægsopgaver sker på på i at R skabe et konstruktivt samarbejde med både leverandører etisk forsvarlig vis. idtjylland og øvrige parter med henblik på til Indk Involvering af brugerne enhver tid at sikre de bedst mulige R vil sikre høj betingelser for understøttelsen i Regi fag lighed ved valg af produkter, leverandører, R entreprenører m.v. ved serne. Mid af indkøbs- og forsyningsproces- øb i en høj grad af brugerinvol vering og ion ved at inddrage eksperter, hvor det er relevant. Digitalisering R vil være innovativ på det digitale område og ud- i Regi øb i nytte R de teknologiske muligheder. Mid Rens e-handelssystem skal ion understøtte og optimere udbuds- og indkøbsprocesserne, og syste- I dk b i R i Midtj ll d I dk b i R i 5

6 spolitik for R nd 2. Gyldighed og i omfang R i Reg dkøb spolitikken gælder for alle M enheder og omfatter R s samlede indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver inkl. leje og leasing. Ved indkøb forstås alle dispositioner, der vil udløse en faktura. nd i Reg spolitikken gælder dog ikke dkøb M for pædagogiske indkøb, dvs. indkøb foretaget med et pædagogisk formål omkring læring af indkøb, eller indkøb idtjylland foretaget for ikke-myndige personer, Indk hvor det er deres egne (lomme-/kost-) nd penge, der handles for. i Reg dkøb spolitikken gøres operationel M og praktisk anvendelig gennem udarbejdelse af en årlig indkøbsstrategi samt mere detaljerede procedurer, idtjylland retningslinier, vejledninger og handleplaner. Indk nd i Reg Alle udbud og indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver M dkøb skal ske i henhold til gældende lovgivning, herunder EU-retlige og nationale udbudsregler. nd i Reg dkøb M i Midtj ll d I dk b i R i Midtj ll d 6

7 spolitik for R øb i Mid ion 3. sorganisationen En i tværgående R styregruppe på ledelsesniveau, der skal drøfte idtjylland sorganisationen er énstrenget strategi for indkøbsområdet, Indk og består af: indsatsområder, ressourcebehov m.v. Styregruppen fastlægger den i Regi og Logistik, der geografisk er placeret i Århus. årlige indkøbsstrategi. øb Mid og Logistik skal varetage koordinering af alle udbud og udbudsområdet er nærmere beskrevet på Organiseringen af indkøbs- og logistik- ion afviklingen heraf (herunder procesunderstøttelse og rådgivning). Rekvirering af varer og tjenesteydelser foregår decentralt på de i Regi Rsøkonomi, der geografisk øb i er R placeret shuset Viborg. enkelte afdelinger og i institutioner, R Mid Rsøkonomi varetager en som dermed selv er ansvarlige for, at ion række koordinerende og strategiske opgaver. R s indkøbspolitik og indkøb i sker R i overensstemmelse med idtjylland kasse- og regnskabsregulativ. Indk i Regi øb Mid ion i Regi øb Mid ion I dk b i R i Midtj ll d I dk b i R i 7

8 spolitik for R nd 4. Bæredygtige i indkøb R Arbejdsmiljø i Reg dkøb Udbud og indkøb skal ske ud fra forretningsmæssige kriterier, hvor der og bygge- og anlægsopgaver læg- Ved indkøb af varer, tjenesteydelser M ved det konkrete indkøb skal anlægges en helhedsbetragtning, der sikrer at leverandører, tjenesteydere og ger R vægt på, bæredygtige indkøb i forhold til miljø, entreprenører har et sikkert og sundt arbejdsmiljø, etiske forhold og totaløkonomiske betragtninger. arbejdspladsen. Ved indkøb af varer fysisk og psykisk arbejdsmiljø på nd i Reg lægges der også vægt på, at der i produktindhold, emballering, design m.v. dkøb M Miljø er taget hensyn til arbejdsmiljøet for medarbejderne, idtjylland R lægger vægt i på R at og at logistiske hensyn inddrages for Indk mindske miljøbelastningen ved sine eksempelvis at minimere tunge løft. nd indkøb, bl.a. ved i at R indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsop- R lægger også vægt i Reg dkøb gaver sker så miljøvenligt som muligt. på æstetiske hensyn i eksempelvis R M Dette gøres bl.a. ved at vælge produkter, der i fremstilling, distribuering, af i møbler, R udsmykning m.v., der ved bygge- og anlægsopgaver, ind- anvendelse og senere bortskaffelse kan medvirke til et godt arbejdsmiljø idtjylland belaster miljøet mindst muligt. for medarbejdere samt inspirerende Indk vil i den sammenhæng i omgivelser for patienter, beboere og nd stigende grad tilstræbe anvendelse af borgere. i Reg økologiske fødevarer samt genanvendelse. Tilsvarende vil R Midtjyl- M dkøb land ved nyanskaffelser i stigende Etik grad tilstræbe energibesparende foranstaltninger. R kræver, at ethvert idtjylland i arbejdsforhold hos leverandører, Indk tjenesteydere og entreprenører og nd disses underleverandører sker på et i Reg etisk forsvarligt grundlag, hvor de dkøb M i Midtj ll d I dk b i R i Midtj ll d 8

9 spolitik for R øb i Mid ion grundlæggende menneskerettig heder totaløkonomisk betragtning således overholdes herunder at der ikke at logistiske hensyn, prisen på tilknyttede serviceydelser, idtjylland forekommer ulovligt børnearbejde. betingelser ved Indk R kræver desuden, levering og fragt, implementeringsomkoster (eksempelvis at der ikke i samarbejdsrelationerne ved skift af i Regi mellem ren, leverandører, produkt) m.v. indregnes. øb Mid tjenesteydere, entreprenører og deres underleverandører fore kommer ion nogen form for korruption. Totaløkonomi i Regi øb Når i økonomien R i forbindelse med Mid udbud og indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopga- ion ver skal vurderes, anvendes der en i Regi øb Mid ion i Regi øb Mid ion I dk b i R i Midtj ll d I dk b i R i 9

10 spolitik for R nd 5. Udbud, aftaler i og R indkøb Afhængigt af det konkrete udbud vil i Reg de nævnte forhold have forskellig dkøb Udbudskriterier vægtning. M Det skal i de konkrete udbud vurderes, Betalingsbetingelser skal fremgå af hvorvidt kriteriet om den laveste pris udbudsmaterialet. R eller det økonomisk mest fordelagtige tilstræber, at betalingsbetingelserne tilbud finder anvendelse. Ved udbud bliver løbende måned + 30 dage, men nd i Reg skal der desuden skabes de bedst det skal vurderes konkret i de enkelte mulige betingelser for optimal konkurrence mellem potentielle tilbuds- udbud. dkøb M givere (leverandører, tjenesteydere og entreprenører), herunder også Aftaler og indkøb idtjylland sikring af at langsigtede interesser Indk tilgodeses (bl.a. i forhold til at undgå Der arbejdes med to former for aftaler: i Reg nd monopoler). R dkøb Ved i udbud R skal der tages hensyn til at Obligatoriske aftaler (O-aftaler), M der opnås: som er aftaler, hvor der er indgået en i bindende R aftale med en tilbudsgiver typisk efter EU-udbud. De bedst mulige priser for den idtjylland rette kvalitet. Indk Købsaftaler (K-aftaler), som er nd Stor leveringssikkerhed og bedst aftaler, hvor der er forhandlet en i Reg mulige leveringsbetingelser. rabat med tilbudsgiverne, men dkøb hvor R ikke er M Bedst mulige service. forpligtet til at benytte aftalen. De bedst mulige betalingsbetingelser. område, er det som hovedregel obli- Indk Hvis der er indgået aftaler på et idtjylland gatorisk for alle nd De bedst mulige arbejdsmiljø- at bruge disse aftaler ved indkøb. i Reg og miljøforhold. Direktionen fastsætter nærmere dkøb M i Midtj ll d I dk b i R i Midtj ll d 10

11 spolitik for R øb i Mid ion retningslinier for anvendelse af indkøbsaftalerne efter indstilling fra idtjylland styregruppen. Indk Alle aftaler skal i dokumenteres R i en i Regi kontrakt. øb Mid Forslag til nye aftaleområder kan ion komme både fra og Logistik og fra de decentrale afdelinger og institutioner. Prioriteringen af indsatsområder sker i primært R i den årlige i Regi indkøbsstrategi, idet denne samtidig øb skal rumme fornøden fleksibilitet til Mid at pludseligt opståede opgaver kan ion håndteres. idtjylland Besparelser, der er opnået via de Indk fælles indkøbsaftaler, tilfalder som hovedregel den i pågældende R afdeling/ i Regi institution. øb Mid Enhver udbetaling eller tildeling af ion bonus skal tilfalde R (den pågældende afdeling/institution) idtjylland og ikke enkeltpersoner. Rabatter og Indk bonus bør optræde i form af reducerede priser eller i kreditnotaer. R i Regi øb Rens aftaler må ikke bruges til Mid private køb. ion I dk b i R i Midtj ll d I dk b i R i 11

12 spolitik for R nd 6. Involvering af i brugere R kation, tildelingskriterier, beslutning i Reg om valg af tilbudsgiver efter et udbud dkøb R ønsker at inddrage m.v.) ligger hos udbudsejeren, som M brugerne for at sikre høj faglighed er den pågældende brugergruppe eller enkeltstående ved valg af tilbudsgivere, for at sikre bruger, såfremt der sammenhæng til lokale behov og for kun er én bruger af varen, tjenesteydelsen eller byggeriet. at sikre effektiv implementering af indkøbsaftalerne. Ved obligatoriske nd i Reg aftaler og ved EU-udbud skal der altid nedsættes repræsentative brugergrupper med kompetence inden for dkøb M det pågældende område. Brugergrupperne bidrager med markeds- idtjylland kendskab og funktionsfaglig viden ved Indk udarbejdelse af kravspecifikationer nd og har beslutningskompetencen ved i Reg evaluering af tilbudene. dkøb M Der skal endvidere tilknyttes fagpersoner (f.eks. rådgivere inden for teknik, logistik, medico-teknik, miljø, idtjylland arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne) Indk til brugergrupperne, hvor det er hensigtsmæssigt. i Reg nd dkøb R ønsker også at M involvere brugerne i øvrige udbud i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt. Varetagelsen af de indholdsmæssige nd opgaver i forbindelse med udbuddet i Reg (herunder eksempelvis kravsspecifi- dkøb M i Midtj ll d I dk b i R i Midtj ll d 12

13 spolitik for R øb i Mid ion 7. Digitalisering 8. Kommunikation idtjylland R vil arbejde aktivt R vil anvende kommunikation som et aktivt redskab Indk for udbredelse af e-handel. Størst mulige del af den i samlede R udbuds- og i indkøbspolitikken for at udbrede i Regi indkøbsproces skal foregå digitalt, og kendskabet til indkøbsaftalerne, øb Mid administrative procedurer på indkøbsområdet skal indrettes herefter. resultater. Endvidere vil R Midt- e-handels-systemet og de opnåede ion jylland medvirke til at etablere videreuddannelse og erfaringsudveksling Det er obligatorisk at bruge det valgte e-handelssystem i takt med, at systemet mellem indkøbere, brugere m.v. og indkøbsaftalerne implementeres. R lægger vægt på, i Regi øb at nye indkøbsaftaler i formidles R til de Mid R stiller krav om berørte brugere og implementeres ion størst mulig grad af digitalisering over hurtigt i og R effektivt. for leverandørerne ved behandling af idtjylland kataloger, ordrer, fakturaer, rapportering m.v. indkøbsaftaler og andre relevante for- Formidling af informationer om Indk hold inden for indkøbsområdet sker i Regi R lægger vægt bl.a. s e-handelssystem samt på i og R Logistiks Mid øb på i mulighederne R for opfølgning og analyser via indkøbsdata med henblik hjemmeside. ion på fortsat udvikling af aftaledækkede områder med hensyn til antallet af Synligheden omkring indsatsprioritering og resultater sikres herudover Indk idtjylland aftaler og brugen heraf. gennem udarbejdelse af den årlige indkøbsstrategi primo året og en årsrapport efter årets udløb. i Regi øb Mid ion I dk b i R i Midtj ll d I dk b i R i 13

14 spolitik for R nd 9. Samarbejde Andre samarbejder i Reg dkøb Samarbejde med leverandører, R vil i det R omfang, det M tjenesteydere og entreprenører vurderes nyttigt, samarbejde med stat, øvrige i rer, R kommuner m.v. om R lægger vægt på konkrete udbud og aftaler, udvikling af seriøse og dynamiske relationer til udbudsmetoder, uddannelse, erfaringsudveksling og netværksdannelse. leverandører, tjenesteydere og entreprenører, hvor forholdet er præget nd i Reg af gensidig respekt, hæderlighed og dkøb M professionalisme. Samarbejdet skal udvikles, så alle procedurer tilrettelægges på en sådan måde, så de un- idtjylland derstøtter de digitale arbejdsgange. Indk Der lægges desuden vægt på, at give nd brugere og leverandører, tjenesteydere samt entreprenører mulighed i Reg dkøb for i at R samarbejde om udvikling og M afprøvning af nye ideer og produkter, idet det udover at skabe bedre rammer for produktudvikling også giver idtjylland mulighed for bedre/billigere produkter og ydelser samt kan være med til Indk nd at sikre en bredde af leverandører på i Reg markedet. dkøb M nd i Reg dkøb M i Midtj ll d I dk b i R i Midtj ll d 14

15 spolitik for R øb i Mid ion 10. spolitikkens tilgrænsende områder Logistik i Regi R vil sikre en effektivisering af logistikken, herunder øb Mid optimering af lagerudnyttelse samt ion bestillings- og distributionsrutiner. For at sikre dette, skal der som minimum indgås udviklings- og drifts aftaler mellem alle hospitaler og øvrige i Regi driftsområder og og Logistik. øb Mid ion Udbudspolitik idtjylland spolitikken fastlægger ansvars- Indk og rollefordeling, når R udbyder varer, i tjenesteydelser og i Regi bygge- og anlægsopgaver, men det er øb ikke en udbudspolitik. Principperne og Mid retningslinierne for udbud og konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser ion fastlægges i forbindelse med R s servicestrategi. Indk i Regi øb Mid ion I dk b i R i Midtj ll d I dk b i R i 15

16 dkøb Ind Om indkøbspolitikkeng gion d i Reg spolitikken, som Rsrådet idt tjyll jylland land Indk køb Mi hospitaler, institutioner og admi ni- d ir Reg gion udarbejdet forud for den endelige dkø øb nm land Ind drøftet detaljerne og udarbejdet det gio on nmi Ind dkøb i Reg idtjylland gg i R nm Mi vejledninger og supplerende mate d Idkb ø g g p ser icedesk der s arer på spørgsmål dkø øb bir Rg R Midt tjyll land d Ind Servicedesken kan kontaktes på t l f gion Md bir Reg idtjylland Mi d dkøb Ind Grafisk Service

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Forslag til. Region Midtjyllands. endelige indkøbspolitik

Forslag til. Region Midtjyllands. endelige indkøbspolitik Forslag til Region Midtjyllands endelige indkøbspolitik - til drøftelse i RMU juni 2007 Forord Indkøbsområdet er et vigtigt strategisk område, og Region Midtjylland vil udnytte sin størrelse til at opbygge

Læs mere

Region Midtjyllands indkøbspolitik. Region Midtjylland

Region Midtjyllands indkøbspolitik. Region Midtjylland Region Midtjyllands indkøbspolitik Region Midtjylland 1. FORORD Indkøbsområdet i Region Midtjylland er et strategisk vigtigt område, da det samlede indkøbsvolumen gør det muligt at indgå attraktive aftaler

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Indkøb i Region Midtjylland

Indkøb i Region Midtjylland køb Indk i Regi dtjylland Værd at vide i om Reg Mid i køb Reg i Indk i Re egi dtjylland Mid køb Midtjyl ylland Indk Midtjylla and Indk dkøb ire Regi dtjylland Indkø øb Mid køb Midtjylla and Indk Reg Regsøkonomi

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland.

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Brugergrupper Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Koncerntankegang - stor omsætning fælles grundlag Indkøbsområdet i Region Nordjylland er et vigtigt strategisk område, og Region Nordjylland

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik Lemvig Kommunes Indkøbspolitik 2007 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Mål side 3 Midler side 3 Indkøbsaftaler side 4 Obligatoriske aftaler Engangsindkøb og indkøb uden for

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg Januar 2013 Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Omfatter kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg Vi gør det ens,

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune for Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER 1. Forord...1 2. kens overordnede formål...1 3. kens indhold...1 4. kens anvendelse og virkeområde...2 5. Organisering af indkøb...2 6. Indkøbsaftaler...4

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Brugerinddragelse ved udbud - af varer og tjenesteydelser i Region Midtjylland

Brugerinddragelse ved udbud - af varer og tjenesteydelser i Region Midtjylland Brugerinddragelse ved udbud - af varer og tjenesteydelser i Region Midtjylland Brugergrupper Analyse Udbud Leverandørvalg Implementering Evaluering Maj 2014 Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik Brugerinddragelse

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ikast-Brande Kommunes indkøbspolitik...3 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål...4 2. Indkøbspolitikkens omfang

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. for. Ishøj Kommune

INDKØBSPOLITIK. for. Ishøj Kommune INDKØBSPOLITIK for Ishøj Kommune Godkendt af Ishøj Byråd den 6. december 2005 2 1. Overordnede formål. Økonomiudvalget fastsætter ifølge 7 i kommunens styrelsesvedtægt regler om samordning af kommunens

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

Indkøbspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007. Region Hovedstaden

Indkøbspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007. Region Hovedstaden Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007 Indkøbspolitik for Crassula ovata Indkøbspolitik for Indhold 1.0 Indledning 1.0 Indledning... 3 2.0 Formål... 4 3.0 Målsætning... 5 4.0 Optimale

Læs mere

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015 Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk Revideret juli 2015 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal... 3 EUC Sjællands indkøbspolitik... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Grundlag for Indkøbspolitikken Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitiske mål Indkøbsorganisationen...

Grundlag for Indkøbspolitikken Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitiske mål Indkøbsorganisationen... Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken... 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 1 Indkøbspolitiske mål... 1 Indkøbsorganisationen... 2 Indkøbsaftaler og leverandører... 3 Indkøbsfællesskaber...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Indkøbspolitik. www.odense.dk

Indkøbspolitik. www.odense.dk Indkøbspolitik www.odense.dk Indholdsfortegnelse 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 3. Indkøbspolitikkens indhold 4. Anvendelse af de fælles indkøbsaftaler

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitikkens formål... 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 2 Indkøbspolitikkens indhold... 3 Indkøbsorganisationens opbygning...

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE Indkøb tegner sig for omkring 20 % af kommunens årlige budget. I runde tal drejer det sig om ca. 750 mio. kr., der årligt bruges på indkøb af varer, tjenesteydelser og håndværkeropgaver.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015

Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015 Regionshuset Aarhus Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-Aarhus N Tel. +45 7841 4500 Fax: +45 7841 4580 im@rm.dk www.im.rm.dk Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015 I

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere