BRFKREDIT DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRFKREDIT DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 84/ Børsen i Luxembourg 19. august Pressen BRFKREDIT DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 1 af 23

2 INDHOLD LEDELSESBERETNING Sammendrag 1 halvår 3 Hovedtal for 1. halvår 3 BRFkredit-koncernen i hovedtal 4 1. halvår 5 -Basisresultat 5 -Nedskrivninger på udlån mv. 5 -Beholdningsindtjening 6 -Markedsrisiko 6 -Balance og kapitalforhold 7 -Individuelt solvensbehov 7 Forventninger til 7 Øvrige forhold 8 -Rating 8 -Yderligere information 8 -Kontaktperson 8 Bestyrelsesbeslutninger 8 PÅTEGNING Ledelsespåtegning 9 PERIODEREGNSKAB Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitalopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse i sammendrag 14 r 15 BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 DK Kgs. Lyngby Telefon: Hjemmeside: brf.dk CVR-nr.: Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 2 af 23

3 SAMMENDRAG 1. HALVÅR Fremgang i basisresultat før nedskrivninger på 44 pct. i forhold til 1. halvår 2. kvartal er præget af positiv udvikling i basisresultat før nedskrivninger på udlån og af stigende markedsandele. Resultat før skat blev isoleret set på 85 mio. kr. for 2. kvartal. Fremgangen i forhold til 1. kvartal skyldes navnlig stigende portefølje, stigende bidrag ligesom nedskrivningerne i 2. kvartal er normaliseret. Resultatet for 1. halvår er, som nævnt i forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten for 1. kvartal, negativt påvirket af Finanstilsynets vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, som blev offentliggjort i marts. Tilpasningen til de nye tilsynskrav øgede nedskrivningsbehovet til i alt mio. kr. i 1. halvår, hvoraf 965 mio. kr. vedrørte 1. kvartal og 61 mio. kr. kunne henføres til 2. kvartal. Kapitalomkostninger til afdækning af SDO- og ratingkrav faldt med 65 mio. kr. i forhold til 1. halvår og udgjorde 84 mio. kr. Udgifter androg 511 mio. kr. (491 mio. kr. i 1. halvår ), mens udlånsporteføljen (nominelt) steg til 203,1 mia. kr. (200,5 mia. kr. ultimo ). Med en stigning på 44 pct. i basisresultat før nedskrivninger på udlån mv. til 250 mio. kr. i 1. halvår (174 mio. kr. i 1. halvår ) fortsætter den positive udvikling i BRFkredits basisforretning. BRFkredits andel af bruttonyudlånet steg fra 7,3 pct. i 1. kvartal til 11,2 pct. i 2. kvartal. Stigningen gjaldt både privat- og erhvervsmarkedet. Efter sammenlægningen med Jyske Bank er der i juni gennemført en organisationstilpasning, der primært har berørt stabsområderne. I BRFkredit har dette medført nedlæggelse af 47 stillinger. Den 16. juni blev BRFkredits aktiekapital forhøjet med 1,0 mia. kr. med henblik på at understøtte planer om vækst i forretningsomfanget og samtidig opfylde lovmæssige og interne kapitalkrav. Efter indregning af halvårets resultat udgjorde kapitalprocenten 17,4 pr. 30. juni. Administrerende direktør Carsten Tirsbæk Madsen udtaler: BRFkredit har i 1. halvår øget basisresultatet før nedskrivninger på udlån i forhold til 1. halvår, og omkostningerne udvikler sig som forventet. Koncernens nedskrivninger er normaliseret i 2. kvartal og kapitalomkostningerne er faldet. For hele året forventes en positiv udvikling i basisindtægter og basisresultat før nedskrivninger på udlån mv. Resultat efter skat vil ekstraordinært være påvirket af de betydelige nedskrivninger i 1. kvartal. HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR Periodens resultat -591 mio. kr. (1. halvår : 51 mio. kr.) Basisindtægter 761 mio. kr. (1. halvår : 665 mio. kr.) Udgifter 511 mio. kr. (1. halvår : 491 mio. kr.) Nedskrivninger på udlån mv mio. kr. (1. halvår : 223 mio. kr.) Portefølje 203,1 mia. kr. (31.12.: 200,5 mia. kr.) Beholdningsindtjening 24 mio. kr. (1. halvår : 123 mio. kr.) Kapitalprocent 17,4 (31.12.: 16,6) Individuelt solvensbehov 10,0 pct. (31.12.: 10,5 pct.) Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 3 af 23

4 BRFKREDIT-KONCERNEN I HOVEDTAL * RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Mio. kr. 1. halvår 1. halvår Indeks 14/13 Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer mv Øvrige indtægter Indtægter Udgifter Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Periodens resultat kvt 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt 2. kvt. Året BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Mio. kr. 1. halvår 1. halvår Indeks 14/13 Bankudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier mv Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Bankindlån Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 2. kvt 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt 2. kvt. Året Udstedte obligationer til dagsværdi 1) Egenkapital ) Udstedte obligationer er i 1. halvår og i 1. halvår modregnet med beholdningen af egne realkreditobligationer for henholdsvis 18,6 mia. kr. og 26,1 mia. kr. UDVALGTE NØGLETAL 1. halvår 1. halvår 2. kvt 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt 2. kvt. Året Resultat før skat i procent af gnsn. egenkapital Periodens resultat i procent af gnsn. egenkapital -7,1 0,7 0,8-8,3 2,2 1,1 0,5 4,0-5,6 0,5 0,6-6,5 1,6 0,8 0,5 3,0 Bruttoindtjening pr. omkostningskrone 0,5 1,1 1,3 0,3 1,5 1,4 1,1 1,3 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,2 0,8 1,2 1,3 0,9 0,8 0,8 0,9 Periodens nedskrivningsprocent 0,5 0,1 0,0 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 Kapitalprocent 17,4 16,6 17,4 15,6 16,6 16,5 16,6 16,6 Egentlig kernekapitalprocent (CETI %) 16,9 16,6 16,9 15,0 16,6 16,5 16,6 16,6 Individuelt solvensbehov (%) 10,0 10,5 10,0 10,4 10,5 10,5 10,5 10,5 Kapitalgrundlag mio. kr Samlede risikoeksponering Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden Nøgletallene er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning. Kapital- og kernekapitalprocenten er fra opgjort efter CRD IV/CRR. Sammenligningstal er ikke tilpasset. * BRFkredit-koncernen omtales som BRFkredit i det følgende. Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 4 af 23

5 1. HALVÅR BASISRESULTAT Basisindtægter er steget fra 665 mio. kr. i 1. halvår til 761 mio. kr. i 1. halvår. Stigningen på 14 pct. kan henføres til stigende bidragsindtægter, øgede gebyrindtægter samt et fald i kapitalomkostningerne. Bidragsindtægterne udgjorde 715 mio. kr. i 1. halvår mod 668 mio. kr. i 1. halvår. Stigningen skyldes hovedsageligt en højere bidragssats. Som følge af en højere aktivitet i BRFkredit sammenholdt med samme periode af steg gebyrindtægterne netto med 33 mio. kr. og udgjorde 39 mio. kr. i 1. halvår mod 6 mio. kr. i 1. halvår. Kapitalomkostninger i forbindelse med opfyldelse af blandt andet SDO- og ratingkrav faldt med 65 mio. kr. og udgjorde (netto) 84 mio. kr. i 1. halvår mod 149 mio. kr. i 1. halvår. Faldet skyldes hovedsagelig en lavere gennemsnitlig beholdning af Senior Secured Bonds i 1. halvår sammenholdt med samme periode af, som følge af en reduktion i Standard & Poor s krav til ekstra sikkerheder i BRFkredits kapitalcentre. Basisudgifter udgjorde 511 mio. kr. i 1. halvår mod 491 mio. kr. i 1. halvår. Den 16. juni blev 47 stillinger i BRFkredit nedlagt. I den forbindelse har der været engangsomkostninger på 17 mio. kr. Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv. steg med 44 pct. til 250 mio. kr., mod 174 mio. kr. 1. halvår. BASIS- OG PERIODENS RESULTAT Mio. kr. Basisvirksomhed 1. halvår 1. halvår Indeks 14/13 Netto renteindtægter 1) Netto gebyr- og provisionsindtægter mv Kursreguleringer Øvrige indtægter Basisindtægter Basisudgifter Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat kvt 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt 2. kvt. Året 1) Heraf udgør kapitalomkostninger NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. Den samlede driftsvirkning for 1. halvår udgjorde en udgift på mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. er negativt påvirket af Finanstilsynets vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, som blev offentliggjort i marts. BRFkredit fortolkede og implementerede den nye vejledning i 1. kvartal, hvilket sammen med en revurdering og ensretning af regnskabsmæssige skøn i Jyske Bank koncernen øgede nedskrivningsbehovet med 822 mio. kr. til i alt 965 mio. kr. i 1. kvartal. Driftsvirkningen i 2. kvartal udgjorde 61 mio. kr. og kan primært henføres til privatområdet. Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 5 af 23

6 UDLÅN OG GARANTIER Mio. kr. 1. halvår 1. halvår Indeks 14/13 Udlån og garantier Udlån i 90 dages restance Individuelt vurderede udlån: Udlån med OIV før nedskrivninger Nedskrivninger Udlån med OIV efter nedskrivninger kvt 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt 2. kvt. Året Nedskrivnings- og hensættelsessaldo Individuelle nedskrivninger mv Gruppevise nedskrivninger mv Nedskrivning på udlån mv. (driftsvirkning) I forhold til det samlede udlån udgjorde driftsvirkningen af nedskrivningerne 0,5 pct. i 1. halvår mod 0,1 pct. i 1. halvår. Af den samlede driftsvirkning vedrørte 768 mio. kr. BRFkredit a/s, og 258 mio. kr. vedrørte BRFkredit Bank a/s. Driftsvirkningen er fordelt med en udgift på 161 mio. kr. på privatkunder og en udgift på 865 mio. kr. på erhvervskunder. Den samlede nedskrivnings- og hensættelsessaldo udgjorde i alt mio. kr. pr. 30. juni svarende til 1,2 pct. af det samlede udlån. Heraf udgjorde gruppevise nedskrivninger 787 mio. kr. mod 499 mio. kr. ultimo. RESTANCEPROCENTER Termin juni marts december september juni marts Restanceprocent efter 90 dage - 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 Restanceprocent efter 15 dage 1,4 1,5 1,4 1,9 1,5 1,9 Restanceprocenten efter 90 dage for marts-terminen udgjorde 0,5 pct. hvilket er et fald på 0,2 pct.-point i forhold til samme periode af. 15-dages restancen udgjorde 1,4 pct. efter juni-terminen mod 1,5 pct. i tilsvarende periode af. BRFkredits beholdning af midlertidigt overtagne aktiver udgjorde 304 mio. kr. 30. juni mod 301 mio. kr. ultimo. Midlertidigt overtagne aktiver er i regnskabet optaget til markedsværdi, jf. anvendt regnskabspraksis. Samlet udviste basisresultatet et underskud på 776 mio. kr. i 1. halvår mod et underskud på 49 mio. kr. i 1. halvår. BEHOLDNINGSINDTJENING Beholdningsindtjeningen udgjorde i alt 24 mio. kr. i 1. halvår mod 123 mio. kr. i tilsvarende periode i. Faldet i afkastet skyldes primært det lavere renteniveau. MARKEDSRISIKO Ved udgangen af 1. halvår var BRFkredits renterisiko opgjort efter Finanstilsynets standardmetode på 15 mio. kr. Ved fuld modregning mellem DKK og EUR udgjorde renterisikoen -50 mio. kr. BRFkredits renterisiko stammer som udgangspunkt fra BRFkredits obligationsbeholdning, som hovedsagelig består af danske stats- og realkreditobligationer, samt finansielle instrumenter, der benyttes til styring af den samlede renterisiko. BRFkredit havde aktier for i alt 287 mio. kr., hvilket giver en aktierisiko på 29 mio. kr. ved et kursfald på 10 procentpoint, svarende til 0,3 pct. af kapitalgrundlaget. BRFkredit har ikke valutarisiko af betydning. Ved udgangen af 1. halvår udgjorde valutakursrisikoen 0,4 pct. af kapitalgrundlaget opgjort efter de nye kapitaldækningsregler. Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 6 af 23

7 BALANCE OG KAPITALFORHOLD BRFkredits balance udgjorde 245,7 mia. kr. pr. 30. juni mod 233,8 mia. kr. ultimo. BRFkredits realkreditudlån udgjorde 30. juni nominelt 203,1 mia. kr. mod 200,5 mia. kr. ultimo. BRFkredits samlede udlån opgjort til regnskabsmæssig værdi udgjorde 213,6 mia. kr. Egenkapitalen blev formindsket med periodens resultat efter skat på -591 mio. kr., og værdireguleringer af strategiske aktier på -11 mio. kr. BRFkredit a/s fik herudover i juni tilført 1,0 mia. kr. i aktiekapital, hvorefter egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 30. juni. Kapital- og kernekapitalprocenten er defineret som henholdsvis kapitalgrundlaget/kernekapitalen set i forhold til den samlede vægtede risikoeksponering. Kapital- og kernekapitalprocenten steg til henholdsvis 17,4 og 16,9 mod 16,6 pct. for begge ultimo. Ændringen kan hovedsageligt henføres til en stigning i kapitalgrundlaget, primært som følge af tilførsel af 1,0 mia. kr. i ny aktiekapital. KAPITALFORHOLD 2. kvt 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt 2. kvt. Året Kernekapital mio. kr Kapitalgrundlag mio. kr Samlede vægtede risikoeksponering mio. kr Kapitalprocent 1) 17,4 15,6 16,6 16,5 16,6 16,6 Kernekapitalprocent 16,9 15,0 16,6 16,5 16,6 16,6 1) Kapitalprocenten er fra opgjort efter EU s nye kapitaldækningskrav, hvor blandt andet opgørelsesmetoden af kerne- og kapitalgrundlag er ændret i forhold til tidligere. Opgørelse af kapitalkravet for kreditrisiko beregnes på baggrund af den avancerede IRB-metode, idet der dog er taget hensyn til minimumskravene i lovgivningens overgangsregler. IRB-metoden skulle oprindeligt være fuldt implementeret i 2010, men overgangsreglerne er forlænget til og med Den fulde effekt af IRB-metoden er således ikke opnået, jf. størrelserne af kapitalkravet med og uden hensyntagen til overgangsreglerne. Kapital-kravet i henhold til overgangsreglerne udgjorde 6,9 mia. kr. pr. 30. juni, svarende til et kapitalbehov på 11,3 pct. BRFkredit er som en del af Jyske bank koncernen udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI). Udpegningen er positiv for BRFkredit. Udpegningen som SIFI-institut kræver blandt andet skærpede likviditets- og kapitalkrav. Kravene vil blive oplyst i efteråret. INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV Det individuelle solvensbehov er ledelsens vurdering af BRFkredits samlede risici, herunder ledelsens vurdering af den fremtidige indtjening og risiko for tab. Det individuelle solvensbehov er opgjort som den kapital, der er vurderet til at være tilstrækkelig til at dække BRFkredits risici i en stress-situation, i pct. af den samlede vægtede risikoeksponering. For BRFkredit a/s er der afsat en kapitalreservation på 4,7 mia. kr. til det almindelige kapitalkrav og 1,1 mia. kr. til øvrige risici, der ikke kapitalmæssigt er dækket af det almindelige kapitalkrav. Det tilstrækkelige kapitalgrundlag er således opgjort til 5,8 mia. kr. for BRFkredit a/s svarende til et solvensbehov på 9,8 pct. For BRFkreditkoncernen udgjorde det tilstrækkelige kapitalgrundlag 6,1 mia. kr., hvilket svarer til et solvensbehov på 10,0 pct. FORVENTNINGER TIL For hele året forventes en positiv udvikling i basisindtægter og i basisresultat før nedskrivninger og bankdrift. Resultat efter skat vil ekstraordinært være påvirket af de betydelige nedskrivninger, der blev foretaget i 1. kvartal. Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 7 af 23

8 ØVRIGE FORHOLD RATING BRFkredit har ratings fra ratingbureauet Standard & Poor s (S&P). BRFkredits udstederrating er A- (Stable). Outlook for BRFkredits udstederrating blev ændret fra negative til stable hovedsageligt som følge af meddelelsen om fusionen mellem BRFkredit og Jyske Bank den 24. februar. BRFkredits udstederrating blev tillige bekræftet af S&P den 29. april. BRFkredits obligationer udstedt fra henholdsvis Kapitalcenter E, Kapitalcenter B samt Instituttet i Øvrigt er alle tildelt en rating på AAA (stable). Derudover har S&P tildelt BRFkredits EMTN-program en rating på A-. RATINGS FRA STANDARD & POOR S 30. JUNI Karakter Dato for tildeling/ ændring af rating Særligt dækkede obligationer: - udstedt fra Kapitalcenter E AAA Realkreditobligationer: - udstedt fra Kapitalcenter B AAA udstedt fra Instituttet i øvrigt AAA Udsteder rating (Long-term rating) A Udsteder rating (Short-term rating) A BRFkredits EMTN-program A Alle BRFkredits ratings har outlook Stable BRFkredit har siden 2012 arbejdet på at nedbringe kapitalkravet fra S&P, hvilket har medført at Standard & Poor s samlede krav til overkollateral for BRFkredits kapitalcentre er faldet fra ca. 20 mia. kr. i 2012 til knap 12 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår. YDERLIGERE INFORMATION For yderligere information henvises til brf.dk, hvor der findes detaljerede finansielle informationer om BRFkredit. På brf.dk kan BRFkredits delårsrapport for 1. halvår downloades. KONTAKTPERSON Administrerende direktør Carsten Tirsbæk Madsen, telefon eller mobil BESTYRELSESBESLUTNINGER Der er i 2. kvartal ikke vedtaget yderligere beslutninger af bestyrelsen, der er omfattet af oplysningspligten i Regler for udstedere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 8 af 23

9 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni for BRFkredit a/s. Delårsregnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU, og delårsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Delårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at delårsregnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Kgs. Lyngby, den 19. august DIREKTION Carsten Tirsbæk Madsen Administrerende direktør Lars Waalen Sandberg Direktør BESTYRELSE Sven A. Blomberg Formand Per Skovhus Næstformand Jørgen Christensen Niels Erik Jakobsen Laila Busted Medarbejdervalgt Jan Frederiksen Medarbejdervalgt Anette Lykke Poulsen Medarbejdervalgt Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 9 af 23

10 RESULTATOPGØRELSE OG OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Mio. kr. RESULTATOPGØRELSE 4 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer (- er en udgift) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat (- er en indtægt) Periodens resultat Fordeles således: Aktionærer i BRFkredit a/s I alt OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Periodens resultat Anden totalindkomst: Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Aktier disponible for salg Skat af aktier disponible for salg Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst Fordeles således: Aktionærer i BRFkredit a/s I alt Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 10 af 23

11 BALANCE BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s 30. juni 31. dec. 30. juni 30. juni 31. dec. 30. juni Mio. kr. AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidlig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Forpligtelser Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Forpligtelser vedr. aktiver i midlertidig besiddelse Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser i alt Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Reserver i serier Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 11 af 23

12 EGENKAPITALOPGØRELSE Mio. kr. Periodens totalindkomst Kapitaltilførsel Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Aktier disponible for salg Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Egenkapital 30. juni BRFkredit a/s Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Reserver i serier Overført overskud Overkurs Opskriv- BRFkredit-koncernen Aktie- ved ningshen- Reserver i Overført kapital emission læggelser serier overskud I alt Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Aktier disponible for salg Anden totalindkomst efter skat Aktiekapital Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Periodens resultat Periodens totalindkomst Kapitaltilførsel Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Periodens resultat Periodens totalindkomst Egenkapital 30. juni Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 12 af 23

13 KAPITALOPGØRELSE BRFkredit-koncernen 30. juni 31. dec. 30. juni Mio. kr. Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Immaterielle aktiver Udskudte skatteaktiver Forsigtig værdiansættelse Egentlig kernekapital Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Overskydende fradrag, der ikke kan modregnes i supplerende kapital Kernekapital Supplerende kapital Opskrivningshenlæggelser Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Modregning af det overskydende fradrag Kapitalgrundlag Vægtet risikoeksponering med kreditrisiko mv Vægtet risikoeksponering med markedsrisiko Vægtet risikoeksponering med operationel risiko Vægtet risikoeksponering i alt Kapitalkrav fra Søjle I Kapitalkrav fra overgangsregler Kapitalkrav i alt Kapitalprocent 17,4 16,6 16,6 Kernekapitalprocent 16,9 16,6 16,6 Egentlig kernekapitalprocent 16,9 17,2 17,1 Kapitalprocenter er fra opgjort efter CRD III (Basel II). Kapitalprocenter er fra opgjort efter CRD IV/CRR (Basel III). De nye regler medfører ændringer i den hidtidige opgørelse af kapitalgrundlaget og den samlede vægtede risikoeksponering. Sammenligningstal for og tidligere er ikke tilpasset. Kapitalkrav for overgangsregler: Pr. 30. juni udgør den samlede vægtede risikoeksponering efter Basel I mio. kr. for BRFkredit-koncernen. Det medfører et kapitalkrav efter overgangsreglerne på 80% af kapitalkravet på 8% af de samlede vægtede risikoeksponeringer svarende til mio. kr. for BRFkredit-koncernen. Ved udgangen af medførte overgangsreglerne et kapitalkrav på mio. kr. for BRFkredit-koncernen. Overgangsregler for den samlede vægtede risikoeksponering fortsætter i de kommende år. For opgørelse af det individuelle solvensbehov henvises til Solvensbehovsopgørelse for 1. halvår på Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 13 af 23

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE I SAMMENDRAG BRFkredit-koncernen 1. halvår 1. halvår Mio. kr. Periodens resultat Regulering for Ikke-likvide driftsposter og ændring i driftskapitalen Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver -2-7 Køb af immaterielle aktiver -3-1 Salg af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet 5 60 Kapitaltilførsel Optagelse og indfrielse af junior- og seniorobligationer Optagelse og indfrielse af efterstillede kapitalindskud 0 0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Likvider ultimo omfatter: Kassebeholdninger mv Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Likvider ultimo Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 14 af 23

15 NOTER 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for perioden 1. januar juni for BRFkredit a/s er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU for så vidt angår delårsregnskabet for koncernen og Lov om finansiel virksomhed for så vidt angår delårsregnskabet for moderselskabet. BRFkredit a/s blev pr. 30. april overtaget af Jyske Bank A/S, og regnskabspraksis er som følge heraf tilpasset regnskabspraksis for Jyske Bank koncernen. Der er i denne forbindelse foretaget følgende ændringer: Koncernen og moderselskab Realkreditudlån, hvor der ikke er fuld sammenhæng med de bagvedliggende obligationer, bliver nu klassificeret som "Finansielle instrumenter til dagsværdi over resultatopgørelsen" hvor de tidligere blev indregnet til amortiseret kostpris. Disse realkreditlån (Fælles Fundede lån) opfylder regler om det generelle balanceprincip, hvorfor der er en tæt sammenhæng med de bagvedliggende obligationer. Dagsværdien fastsættes med udgangspunkt i lukkekursen på de bagvedliggende obligationer tilrettet for sandsynligheden for indfrielser af lånene til kurs pari. Ændringen har ikke påvirket periodens resultat eller egenkapitalen, da forskellen imellem anskaffelsessummen for lånene og dagsværdien tidligere blev optaget som et tilgodehavende eller som en forpligtelse overfor samarbejdsbankerne, da disse i henhold til aftale garanterede for udsving i kursen på de udstedte obligationer. Moderselskab I resultatopgørelsesposten Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder føres nu resultatet af tilknyttede virksomheder efter skat imod tidligere før skat, hvor skatten i datterselskaber blev ført under resultatopgørelsesposten Skat. Sammenligningstal er tilrettet, hvilket har medført, at resultat før skat er ændret med 1 mio. kr. og Skat er ændret med 1 mio. kr. Periodens resultat og Egenkapitalen er uændret. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra ovenstående ændringer uændret i forhold til årsrapporten, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ingen nye standarder eller fortolkningsbidrag af betydning for resultat og egenkapital er blevet implementeret i. For yderligere information om IAS/IFRS standarder og fortolkningsbidrag, der implementeres i indeværende eller senere perioder, henvises til note 3 side 53 i årsrapporten for. 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn Målingen af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån samt aktiver i midlertidig besiddelse, jf. nærmere redegørelse i årsrapporten. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Endvidere er koncernen underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater vil afvige fra disse skøn. I overensstemmelse med IAS 10 (begivenheder efter balancedagen) afspejler regnskabet regulerende begivenheder frem til 19. august. Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 15 af 23

16 NOTER 3 Nøgletal pr. 30. juni BRFkredit a/s Kapitalprocent 18,3 17,6 19,9 18,3 14,4 Kernekapitalprocent 18,0 17,6 19,9 18,3 14,4 Periodens egenkapitalforrentning før skat (pct.) -6,8 0,8 1,7 1,5-2,7 Periodens egenkapitalforrentning efter skat (pct.) -5,7 0,5 1,3 1,1-2,1 Indtjening pr. omkostningskrone 0,4 1,1 1,3 1,3 0,6 Valutaposition (pct.) 1,8 4,4 3,9 4,6 3,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 Periodens nedskrivningsprocent 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 Periodens udlånsvækst (pct.) 1,3 0,9-1,3-2,5-2,0 Udlån i forhold til egenkapital 19,6 20,3 20,2 20,7 22,7 BRFkredit-koncernen Kapitalprocent 17,4 16,6 18,6 16,8 13,2 Kernekapitalprocent 16,9 16,6 18,6 16,8 13,2 Periodens egenkapitalforrentning før skat (pct.) -7,1 0,7 1,7 1,4-2,6 Periodens egenkapitalforrentning efter skat (pct.) -5,6 0,5 1,3 1,0-2,0 Indtjening pr. omkostningskrone 0,5 1,1 1,2 1,2 0,7 Valutaposition (pct.) 1,9 4,5 3,9 4,7 3,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,2 0,8 0,8 0,9 1,1 Periodens nedskrivningsprocent 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 Periodens udlånsvækst (pct.) 1,2 0,8-1,3-4,5-2,0 Udlån i forhold til egenkapital 19,8 20,6 20,5 21,1 23,1 Nøgletallene er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning. Kapital- og kernekapitalprocent er fra opgjort efter CRD IV/CRR. Sammenligningstal er ikke tilpasset. Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 16 af 23

17 NOTER BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Mio. kr. 4 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 1) Udlån Bidrag Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf Rentekontrakter Øvrige Renteindtægter før modregning af renter af egne obligationer Rente af egne obligationer modregnet i rente af udstedte obligationer I alt ) Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under "Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker" Renteudgifter Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 1) Indlån Udstedte obligationer Andet Renteudgifter før modregning af renter af egne obligationer Rente af egne realkreditobligationer modregnet i rente af udstedte obligationer I alt ) Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under "Gæld til kreditinstitutter og centralbanker" Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt Kursreguleringer (- er en udgift) Realkreditudlån Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier mv Valuta Valuta, rente og andre kontrakter samt andre afledte finansielle instrumenter Udstedte obligationer I alt Kursreguleringer af balanceprincippet for BRFkredit-koncernen udgør i alt en indtægt på 13 mio. kr. (: + 5 mio. kr), og fremkommer som nettokursregulering af følgende poster: Realkreditudlån med mio. kr (- 850 mio. kr.), Udstedte realkreditobligationer med mio. kr. ( mio. kr.) samt fastkursaftaler ved låneudbetalinger mv. med + 3 mio. kr. (- 159 mio. kr.), der er indregnet under Afledte finansielle instrumenter, rentekontrakter. Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 17 af 23

18 NOTER BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Mio. kr. 8 Udgifter til personale og administration Personaleudgifter Lønninger mv Pensioner Udgifter til social sikring I alt Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Øvrige administrationsudgifter IT-udgifter Øvrige administrationsudgifter I alt I alt Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Nedskrivninger/hensættelser i perioden Tabsbogført dækket af nedskrivninger/hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Nedskrivninger på realkreditudlån Nedskrivninger på øvrige udlån og tilgodehavende mv Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Nedskrivninger/hensættelser i perioden Tabsbogført ej dækket af individuelle nedskrivninger/hensættelser 1) Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen Individuelle nedskrivninger på udlån primo Nedskrivninger i perioden Tabsbogført dækket af nedskrivninger/hensættelser Individuelle nedskrivninger på udlån ultimo Gruppevise nedskrivninger på udlån primo Nedskrivninger i perioden Gruppevise nedskrivninger på udlån ultimo ) "Tabsbogført ej dækket af individuelle nedskrivninger/hensættelser" på 223 mio. kr. i 1. halvår vedrører i al væsentlighed udlån, hvorpå der er nedskrevet gruppevist. De gruppevise nedskrivninger primo året udgjorde 499 mio. kr. Af "Tabsbogført ej dækket af individuelle nedskrivninger/hensættelser" i BRFkredit-koncernen udgør værdiregulering af ejendomme overtaget i tidligere regnskabsår - 32 mio.kr. (: + 6 mio. kr.), og driftsresultat af ejendomme i den periode de er overtagne - 0 mio. kr. (- 6 mio. kr.). Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 18 af 23

19 NOTER BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s 30. juni 31. dec. 30. juni 30. juni 31. dec. 30. juni Mio. kr. 10 Udlån til dagsværdi Realkreditudlån nominel værdi 1) Regulering for renterisiko mv Regulering for kreditrisiko Realkreditudlån til dagsværdi Restancer og udlæg Øvrige udlån og tilgodehavender I alt ) Realkreditlån, hvor der ikke er fuld sammenhæng med de bagvedliggende obligationer (fælles fundede lån), blev i indregnet til amortiseret kostpris. Som følge af en tilpasning til regnskabsprincipperne i Jyske Bank koncernen, bliver de pr. 30. juni indregnet til dagsværdi. Det nominelle udlån pr. 31. december udgjorde 195,1 mia. kr. (indregnet til dagsværdi) tillagt 5,4 mia. kr. (indregnet til amortiseret kostpris). Idet det nominelle udlån pr. 30. juni udgør 203,1 mia. kr., har der i 1. halvår været en stigning på 2,6 mia. kr. Realkreditudlån til dagsværdi samt nedskrivninger herpå fordelt på ejendomskategorier Realkreditudlån Periodens BRFkredit-koncernen til dagsværdi Nedskrivningssaldo nedskrivninger Periodens tab 30. juni Ultimo 30. juni Ultimo 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Ejerboliger Fritidshuse Støttet byggeri til beboelse Andelsboliger Private beboelsesejendomme til udlejning Industri- og håndværksejendomme Kontor- og forretningsejendomme Landbrugsejendomme mv Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål Andre ejendomme I alt BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Mio. kr. 11 Skat (- er en indtægt) Skat af periodens resultat Beregnet skat af periodens resultat Ændring i udskudt skat Effekt af ændring i skatteprocent og efterregulering af tidligere års skat I alt Effektiv skatteprocent Selskabsskatteprocent i Danmark 24,5 25,0 24,5 25,0 Ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter mv. -3,1 6,2-8,2 11,4 I alt 21,4 31,2 16,3 36,4 Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 19 af 23

20 NOTER BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s 30. juni 31. dec. 30. juni 30. juni 31. dec. 30. juni Mio. kr. 12 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Andre aktiver Positiv dagsværdi af afledte finansielle instrumenter Tilgodehavende renter og provision Øvrige aktiver I alt Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte realkreditobligationer, nominel værdi Regulering til dagsværdi Egne realkreditobligationer, dagsværdi I alt Andre passiver Negativ dagsværdi af afledte finansielle instrumenter Skyldige renter og provision Øvrige passiver I alt Eventualforpligtelser Finansgarantier Øvrige garantier Øvrige eventualforpligtelser I alt Finansgarantier er primært betalingsgarantier, og risikoen kan sidestilles med risikoen på kreditter. Øvrige garantier og eventualforpligtelser omfatter en række garantiformer mv. med varierende risiko. Risikoen vurderes mindre end på kreditter med variabel udnyttelse. 17 Nærtstående parter BRFkredit har mellemværende, herunder bankkonti mv., med en række af dens nærtstående parter. Transaktioner med nærtstående parter er kendetegnet ved almindelige finansielle forretninger og ydelser af driftsmæssig karakter. Transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår eller afregnet på basis af de faktiske omkostninger. BRFkredit a/s har i 2. kvartal modtaget 1,0 mia. kr. i aktiekapital indskudt af moderselskabet Jyske Bank A/S. I perioden har der ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter. Der henvises til BRFkredits årsrapport for en nærmere beskrivelse af transaktioner med nærtstående parter. Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 20 af 23

21 NOTER BRFkredit-koncernen Mio. kr. 18 Dagsværdi af finansielle aktiver og forpligtelser 1. halvår Ikke rede Observer- Observer- Dagsværdi Indregnet FINANSIELLE AKTIVER priser bare priser bare priser i alt værdi Udlån til dagsværdi Obligationer til dagsværdi Aktier mv Afledte finansielle instrumenter I alt FINANSIELLE FORPLIGTELSER Afledte finansielle instrumenter Udstedte obligationer til dagsværdi I alt halvår FINANSIELLE AKTIVER Udlån til dagsværdi Obligationer til dagsværdi Aktier mv Afledte finansielle instrumenter I alt FINANSIELLE FORPLIGTELSER Afledte finansielle instrumenter Udstedte obligationer til dagsværdi I alt halvår 1. halvår IKKE OBSERVERBARE PRISER Dagsværdi primo Periodens realiserede kursgevinst og tab i resultatopgørelsen - 12 Periodens urealiserede kursgevinst og tab i resultatopgørelsen - -1 Periodens gevinst eller tab indregnet på egenkapitalen Periodens salg eller indfrielse Periodens køb - 1 Dagsværdi ultimo Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 21 af 23

22 NOTER Resultat Egenkapital 1. halvår 1. halvår 30. juni 31. dec. Mio. kr. 19 Forskel imellem koncernregnskab aflagt efter IFRS og koncernregnskab indberettet til Finanstilsynet For resultat og egenkapital kan forskel mellem koncernens IFRS-regnskab og indberetning til Finanstilsynet specificeres således: Koncernens opgørelse ifølge regnskabet Aktier - disponible for salg Skat af aktier disponible for salg I alt Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 22 af 23

23 NOTER BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s 30. juni 31. dec. 30. juni 31. dec. Mio. kr. 20 Likviditetsrisici Løbetidsfordeling efter restløbetid Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udlån og andre tilgodehavender 1) På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Indlån og anden gæld På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udstedte obligationer til dagsværdi 1) Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt ) Den likviditetsmæssige ubalance imellem realkreditudlån (den væsentligste post i Udlån og andre tilgodehavender) og Udstedte obligationer til dagsværdi skyldes, at 30 årige rentetilpasningslån fundes med obligationer med en løbetid på 1-10 år. Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 23 af 23

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 41/ 2017 Pressen. DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017 BRFkredit

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 41/ 2017 Pressen. DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017 BRFkredit Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 41/ 2017 Pressen DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017 BRFkredit INDHOLD 3 BRFKREDIT-KONCERNEN I HOVEDTAL 4 SAMMENDRAG 1. kvartal 2017 4 Ledelsen udtaler 5 1. kvartal 2017

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 Årsregnskabsmeddelelse 21. februar 2017 SAMMENDRAG

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 39/ 2016 Børsen i Luxembourg Pressen

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 39/ 2016 Børsen i Luxembourg Pressen Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 39/ Børsen i Luxembourg Pressen LEDELSESBERETNING 3 BRFkredit-koncernen i hovedtal 4 Sammendrag 1. kvartal 4 Ledelsen udtaler 5 1. kvartal 5 Periodens resultat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 931 mio. kr. mod 803 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Perioden

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere