Møde nr.: 7 Mødedato: 28. juni 2011 Mødevarighed:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde nr.: 7 Mødedato: 28. juni 2011 Mødevarighed:"

Transkript

1 REFERAT Byråd Møde nr.: 7 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Byrådssalen Anders Samuelsen (Deltog ikke i mødet), Lene Offersen, Byrådet (Deltog ikke i mødet), Kristian Dyhr (Deltog ikke i mødet) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 30/ ØK Overførsler af uforbrugte bevillinger fra ØK Kommuneplan 2013 Kommuneplanstrategi 4 ØK Udpegning af yderligere et medlem til klimarådet 5 ØK Lejerbo Horsens, Søndergade 3, Brædstrup, anmodning om godkendelse af skema B 6 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Gl. Kirkevej, Egebjerg - ansøgning om godkendelse af skema B 7 ØK Midtjysk Boligselskab, Rødtjørnen - Anmodning om godkendelse af skema B 8 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej, Hatting, 3.fase - Opførelse af 4 familieboliger 9 ØK Beboerklagenævn - oprettelse af Fælles Kommunalt Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner samt udpegning af medlemmer 10 TM Forslag til Kommuneplantillæg , Udvidelse af Hovedgård bymidte 11 TM Forslag til lokalplan , Butikker ved Ørridslevvej 12 TM Byggemodning Østerhåb etape 6 - Hvidtjørnen Syd 13 TM Anlægsprojekter i 2011 på Naturområdet - finansieret over driftsbudgettet 14 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg Hulvej Skole 15 TM Vedtqgelse af lokalplan Hulvej skole 16 KU Horsens Ny Teater, driftsaftale 17 KU Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 18 KU KU Ansøgning om etablering af værested for unge eliteidrætsudøvere 19 KU Kulturstrategi for Horsens Kommune 20 KU Forlængelse af Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner KU Kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunale byggerier og renoveringsopgaver 22 KU Århus som Europæisk Kulturby 2017, deltagelse i samarbejde 23 BS Børnehuset Østbirk - opsigelse af driftsoverenskomst 24 BS Projekt Bolig Netværk og Noget for Noget og projekt frivillige initiativer med rollemodeller med positive værdier 25 BS Projekt misbrugsbehandling - U-turn - Tillægsbevilling 26 BE Resultatrevision 2010

2 T1-1 Sdr. Vissing vej 26, Sdr. Vissing skole - ombygning 2011 Side 2/76 Lukket dagsorden 27 ØK Køb af fast ejendom 28 ØK Køb af fast ejendom 29 ØK Salg af fast ejendom 30 ØK Salg af fast ejendom 31 ØK Salg af fast ejendom

3 Side 3/76 1 ØK Budgetopfølgning pr. 30/ Resumé Direktørområderne har fremsendt budgetopfølgning pr. 30./ , som viser forventede merudgifter på 34,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifterne. Heraf vedrører 3 mio. kr. medfinansiering på sundhedsområdet, 11,4 mio. kr. på dagtilbudsområdet, 10,5 mio. kr. merudgifter på familieområdet (børn og unge), 5 mio. kr. merudgifter til vintervedligeholdelse på teknik og miljøområdet og 4,7 mio. kr. merudgifter på Økonomiudvalgets område. Der er desuden tale om mindreudgifter til overførsler uden for budgetgarantien, merudgifter til overførsler på det budgetgaranterede område og merudgifter på beskæftigelsesområdet, som følge af finansieringsomlægningen. På beskæftigelsesområdet forventes merudgifterne kompenseret via bloktilskud m.v. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Økonomiudvalget tager stilling til finansiering af de ønskede tillægsbevillinger på i alt 34,5 mio. kr. 2. ændringen i forsikringsordningen vedtages, og at der på den baggrund gennemføres budgetneutrale tekniske omplaceringer mellem udvalgene. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. juni 2011 kl Serviceudgifterne i det oprindeligt vedtagne budget for 2011 udgjorde 3.272,6 mio. Byrådets beslutninger efter den oprindelige budgetvedtagelse har nedbragt de budgetterede serviceudgifter for 2011 med 18 mio. kr. til 3.254,6 mio. kr. Økonomiudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på 34,5 mio. kr., som finansieres således: Nedsættelse af driftsudgifter til vedligeholdelse med 2 mio. kr. (overføres til anlæg) Nedsættelse af driftsudgifter til skole-it med 2 mio. kr. (overføres til anlæg) Udskydelse af driftsudgifter på økonomiudvalgets område (3 mio. kr.) Udskydelse af driftsudgifter på teknik og miljøudvalgets område (3,7 mio. kr.) 23,8 mio. kr. finansieres ved forbrug af likvide midler Det bemærkes, at det pt. forventede regnskab for serviceudgifterne ved denne finansiering ligger 5,8 mio. kr. over servicerammen for Af den oprindeligt vedtagne reservepulje (?buffer?) på 50 mio. kr. resterer ca. 30 mio. kr., I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 vil der ved den politiske behandling i oktober blive taget stilling til et

4 Side 4/76 eventuelt behov for at finansiere merudgifter på serviceområderne ved inddragelse af den resterende del af reservepuljen. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Ændringen i budgettering af forsikringsområdet og de deraf følgende neutrale budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendes. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Serviceudgifter Direktørområderne anmoder om tillægsbevillinger til merudgifterne vedrørende drift 2011 på 34,5 mio. kr. til serviceudgifter, jf. medfølgende bilag med specifikation af de ønskede tillægsbevillinger. Det forventede regnskab 2011 viser en merudgift vedrørende serviceområderne på i alt 16,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget (servicerammen) heraf vedrører 3 mio. kr. medfinansiering på sundhedsområdet. Til imødegåelse af eventuel overskridelse af servicerammen i 2011 besluttede økonomiudvalget på sit møde den 16. november 2010, at der i forbindelse med økonomistyringen i 2011 skulle etableres budgetreserver på i alt ca. 50 mio. kr. Reserverne er sammensat således: Overførsel af 12 mio. kr. fra drift til anlæg på teknik og miljøområdet - fordelt med 10 mio. kr. på asfaltarbejder og 2 mio. kr., vedrørende vedligeholdelse) Overførsel af 2 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende Skole-IT (større anskaffelser) Udskydelse af driftsudgifter på 3 mio. kr. på økonomiudvalgets område Udskydelse af driftsudgifter på 3,7 mio. kr. på teknik og miljøområdet Udskydelse af ca. 30 mio. kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter til uddannelse, indvendig vedligeholdelse og inventar (økonomiudvalget 3,5 mio. kr., Børne- og skoleudvalget 14,2 mio. kr., Udvalget for Sundhed og Social service 10,4 mio. kr., teknik og miljøudvalget 0,3 mio. kr., kulturudvalget 1,7 mio. kr. og beskæftigelsesudvalget 0,5 mio. kr.) På byrådets møde i hhv. december 2010 og april 2011 er overført i alt 15 mio. kr. vedrørende asfaltarbejder fra drifts- til anlægsbudgettet. Der resterer således budgetreserver svarende til i alt ca. 40 mio. kr.

5 Side 5/76 Det bemærkes desuden, at de budgetterede serviceudgifter for kommunerne under ét ligger ca. 1,2 mia. kr. under rammen aftalt med regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for Overførsel af restbevillinger fra 2010 er ikke indregnet i ovenstående opopgørelse. Overførselsudgifter Endvidere viser budgetopfølgningen mindreudgifter til overførselsudgifterne på 31,9 mio. kr., hvortil der ansøges om tillægsbevillinger jf. medfølgende bilag med specifikation. Budgetgaranterede områder På de budgetgaranterede områder forventes merudgifter på 6 mio. kr. Merudgifterne for de budgetgaranterede områder indgår i reguleringen af budgetgarantien for Beskæftigelsesområdet På baggrund af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet forventes der merudgifter på overførselsudgifterne på 69 mio. kr. og merudgifter på 87,8 mio. kr. på de budgetgaranterede områder. I alt 158 mio. kr., som bliver kompenseret via bloktilskud m.v. Resume af Direktørområdernes tilbagemelding vedrørende driftsvirksomheden. Udvalg/Område Mio. kr. Afvigelse +=merudgift - =mindreudgift Regnskab priser Oprindelig budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab priser Skattefinansieret drift Serviceudgifter Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 435,8 487,0 477,1 481,8 4,7 Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti 7,8 7,5 7,5 8,5 1,0 Børne- og Skoleudvalget 1.413, , , ,1 21,9 Kulturudvalget 127,1 127,1 126,2 126,2 0,0 Udvalget for teknik og miljø 103,1 102,5 87,9 92,0 4,1 Beredskabskommission 18,3 17,2 17,3 17,3 0,0 Udvalget for sundhed og voksenservice 1.146, , , ,3 3,0 Udvendig vedligeholdelse 11,3 22,0 18,1 18,0-0,1 Rammebelagt i alt 3.263, , , ,1 34,5

6 Side 6/76 Overførselsudgifter Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti 213,5 324,8 324,5 361,7 37,2 Børne- og Skoleudvalget excl. Budgetgaranti 16,2 15,4 15,4 15,4 0,0 Udvalget for sundhed og voksenservice excl. budgetgaranti 66,6 69,3 69,3 69,3 0,0 Overførselsudgifter i alt 296,2 409,5 409,2 446,4 37,2 Skattefinansieret i alt excl. budgetgaranterede områder 3.559, , , ,5 71,7 Budgetgaranterede områder: Beskæftigelsesudvalget 379,2 314,0 314,0 411,1 97,1 Udvalget for sundhed og voksenservice 279,2 308,2 308,2 306,1-2,1 Børne- og Skoleudvalget 0,9 1,1 1,1 1,1 0,0 Budgetgaranteret drift i alt 659,3 623,3 623,3 718,3 95,0 Skattefinansieret i alt 4.219, , , ,8 166,7 Tekniske ændringer Der gennemføres budgetneutrale tekniske omplaceringer på forsikringsområdet mellem udvalgene og budgetansvarsområder, således at forsikringspræmierne svarer til de enkelte års nettoregnskab. Der gennemføres en række budgetneutrale omplaceringer inden for de enkelte områder. Takstfinansieret drift Oprindelig budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab Udvalg/Område 2010 Mio. kr priser 2011-priser Udvalget for teknik og miljø Forventet regnskab 2011 Afvigelse +=merudgift - =mindreudgift

7 Side 7/76 Affald og genbrug 3,7 11,6 12,6 15,4 2,7 Affald og genbrug i alt 3,7 11,6 12,6 15,4 2,7 Teknik- og Miljøområdet anmoder om tillægsbevillinger til merudgifterne vedrørende takstfinansieret drift 2011 på 2,7 mio. kr. jf. medfølgende bilag med specifikation af de ønskede tillægsbevillinger. Bilag Bilag 1: Budgetopfølgning

8 Side 8/76 2 ØK Overførsler af uforbrugte bevillinger fra Resumé Opgørelse over restbevillinger fra 2010 på driftsvirksomhed til overførsel til budget De endelige overførsler vedrørende driftsvirksomhed er opgjort til: Rammebelagt: Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Sundheds- og Socialserviceudvalget Rammebelagt i alt Frit valg Sundheds- og Socialserviceudvalget Frit valg i alt Overførsel fra 2010 i alt vedrørende drift Af ovenstående restbevillinger på 111,7 mio. kr. vil følgende ikke påvirke serviceudgifterne i Mio. kr. Forsikringer 21,6 Overført til anlæg finansieret af overførslerne: Børn- og skoleområdet 9,1 Voksen og sundhedsområdet 11,9 I alt ovf. Til anlæg ,0 Restbevillinger, som skal indregnes i taksterne i ,1 I alt fragår 55,8

9 Side 9/76 Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der meddeles tillægsbevillinger til budget 2011 vedrørende ovenstående restbevillinger fra budget 2010 til budget 2011 for det rammebelagte område på kr. og kr. på området for frit valg, netto kr., finansieret af likvide aktiver. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling De endelige overførsler vedrørende driftsvirksomhed er opgjort til: Rammebelagt: Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Sundheds- og Socialserviceudvalget Rammebelagt i alt Frit valg Sundheds- og Socialserviceudvalget Frit valg i alt

10 Overførsel fra 2010 i alt vedrørende drift Side 10/76 Overførselsbeløbene og ændringerne er behandlet efter principper, som er vedtaget med virkning fra budget decentrale enheder overholder ikke retningslinierne for så vidt angår overførsel af underskud på maks kr. Af ovenstående restbevillinger vil følgende ikke påvirke serviceudgifterne i 2011 Mio. kr. Forsikringer 21,6 Overført til anlæg finansieret af overførslerne: Børn- og skoleimrådet 9,1 Voksen og sundhedsområdet 11,9 I alt ovf. Til anlæg ,0 Restbevillinger, som skal indregnes i taksterne i ,1 I alt fragår 55,8 Bilag Bilag 1: Overførsel fra 2010 drift Bilag 2: Overførsler fra 2010 bemærkninger

11 Side 11/76 3 ØK Kommuneplan 2013 Kommuneplanstrategi Resumé Ifølge planloven skal Byrådet mindst hvert 4. år vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi og i forlængelse heraf foretage en revision eller genvedtagelse af kommuneplanen. Det medfører, at Byrådet senest med udgangen af 2011 skal vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi. Der er udarbejdet udkast til kommuneplanstrategi, som blev drøftet på Byrådets temamøde den 24. maj På mødet blev foreslået nogle ændringer, som er indarbejdet i det forslag til kommuneplanstrategi, som indstilles til vedtagelse og offentliggørelse. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kommuneplanstrategien vedtages med de fra temamødet foreslåede ændringer 2. kommuneplanen revideres som beskrevet i bilaget til kommuneplanstrategien 3. direktionen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer i strategien samt grafisk layout inden offentliggørelse 4. høringsprocessen gennemføres som foreslået i sagsfremstillingen. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Lovgrundlag Ifølge planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, hvorefter strategien skal være i offentlig høring i mindst 8 uger. Når Byrådet har behandlet de ideer, forslag mv. og kommentarer, som er indkommet i løbet af høringsperioden, kan strategien vedtages endeligt. Strategien vi herefter udgøre grundlaget for udarbejdelse af forslag til revideret kommuneplan.

12 Side 12/76 Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten: 1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller 2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny 4-årsperiode. Ifølge 23 a, stk. 3 i planloven kan ethvert medlem af Byrådet, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende revisionsbeslutningen tilført Byrådets beslutningsprotokol, forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med strategien med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet. Temaer i kommuneplanstrategien Der er udarbejdet forslag til kommuneplanstrategi. Kommuneplanstrategien udpeger ti centrale temaer som pejlemærker for, hvordan der kan arbejdes med virkeliggørelse af visionen for Horsens Kommune gennem kommuneplanlægningen og andre relevante sammenhænge. Temaerne er: Vækst i bosætning Udvikling i erhverv Turisme Viden og kompetencer Internationalisering Liv og bevægelse i kommunen Trafik Grønne planer Det åbne land Bæredygtighed Temabeskrivelserne blev drøftet på Byrådets temamøde den 24. maj 2011, hvor der blev foreslået tilføjelser omkring "sport og idræt" samt "forbedring af ældre byområder med fokus på grønne kvaliteter". Ændringerne er indarbejdet i vedlagte strategiforslag. Revision af kommuneplanen Oplysninger om den gennemførte planlægning efter den seneste revision af kommuneplanen samt hvilke dele af kommuneplanen, der foreslås genvedtaget, fremgår af bilaget til kommuneplanstrategien. Opsummeret lægger strategien op til en genvedtagelse af Kommuneplanen 09 med undtagelse af følgende fire områder som foreslås revideret: Hovedstrukturens emne om "særligt værdifulde landsbrugsområder" Hovedstrukturens emne om "byggeri i det åbne land" Rammer for lokalplanlægningens afsnit for "generelle rammer".

13 Forudsætningsredegørelsen, Side 13/76 Høringsproces Ifølge den vedtagne tidsplan for kommuneplanlægningen offentliggøres strategien den 17. august 2011 og er i offentlig høring indtil d. 24. oktober Det foreslås, at der fokuseres på by/land-perspektivet i høringsperioden. Der foreslås afholdt tre offentlige temamøder, ét møde i og om hver af byerne Brædstrup og Horsens og ét møde rettet mod landdistrikterne, herunder mellembyer og landsbyer: landdistrikterne/mellembyer og landsbyer Brædstrup Horsens Møderne tilrettelægges med henblik på at generere ideer til, hvordan strategiens temaer kan udfoldes og virkeliggøres hhv. på land og i by. Bilag Bilag 1: Forslag til kommuneplanstrategi Bilag 2: Kommuneplanstrategi - bilagsdel

14 Side 14/76 4 ØK Udpegning af yderligere et medlem til klimarådet Resumé På klimarådets møde den 27. april 2011 blev det besluttet, at anbefale at klimarådet udvides med en plads til Horsens Vand. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Klimarådets anbefaling følges således at rådet udvides med en repræsentant for Horsens Vand. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 7. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling I denne byrådsperiode er der blevet nedsat et klimaråd. Klimarådet er et rådgivende organ. Rådet fungerer som ideskaber og sparringspartner for Teknik- og Miljøudvalget og Bæredygtighedsudvalget. Rådet involverer erhvervsliv, industri, uddannelsesinstitutioner og borgere med henblik på udvikling og implementering af Horsens Kommunes klimahandlingsplan. Klimarådet består på nuværende tidspunkt af følgende medlemmer: Dong Energy: Charles Nielsen Foreningen Energi Horsens: direktør Mogens Vig Pedersen Varmeværker: Lars Nielsen fra Horsens varmeværk og Per Kristensen fra Brædstrup Fjernvarme Forsyningsselskaber: Flemming Kristensen fra Energi Midt og Ulrik Kragh fra NRGi Horsens Erhvervsråd: Søren Sandberg Rambøll Danmarks Naturfredningsforening: Finn Heintzelmann VIA: Henrik Blyt, Videncenter for bæredygtigt byggeri DI: Birger Brix Palsgaard LO: formand Hans Sørensen

15 Side 15/76 Horsens Kommune: Steffen Damskier/Tage Sønderby Folkeskoleområdet: naturvejleder Thorke Asbjørn Østergaard Uddannelsespolitisk forum: gymnasielærer Lene Kristensen fra Horsens Gymnasium Landboforening: Jeppe Mouritzen Horsens Byråd: Hans Bang og Paw Amdisen Formand for Klimarådet: Assia I. H. Zouaoui. Klimarådets overordnede struktur Klimarådet holder møde fire gange årligt En gang årligt afholdes et møde med Bæredygtighedsudvalget Mødets struktur og indhold fastlægges af klimarådet Den fortløbende kommunikation mellem Klimaråd og Horsens Kommune sikres ved at referater, beslutninger m.v. sendes til gensidig orientering Klimarådet råder ikke over egne økonomiske midler Sekretariatsfunktionen varetages af Udviklings- og Kommunikationsafdelingen, som inddrager miljøafdelingen ad hoc i forhold til udarbejdelse af oplæg. Klimarådet besluttede på sit møde den 27. april 2011 at anbefale, at klimarådet udvides med en person, som repræsenterer Horsens Vand.

16 Side 16/76 5 ØK Lejerbo Horsens, Søndergade 3, Brædstrup, anmodning om godkendelse af skema B Resumé Lejerbo Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 19 almene familieboliger i lavenergiklasse 1 - beliggende på Søndergade 3 i Brædstrup. Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på i alt kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 19 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 60,77 % kommunal garanti, svarende til kr kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. 5. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Lejerbo Horsens har den 6. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 19 familieboliger på Søndergade 3, Brædstrup. Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema A for opførelsen af de 19 boliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på i alt kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

17 Side 17/76 Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 7,559 mio. kr., håndværkerudgifterne til 16,825 mio. kr. og øvrige omkostninger til 3,838 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 28,222 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A selvom projektets endelige areal er forøget med 32 m2 i forhold til skema A. Dette skyldes ifølge boligorganisationen øget tilgængelighed og adgangsforhold. Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 19 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Opførelsen af de 19 familieboliger er beregnet til at koste 28,222 mio. kr. Det samlede bruttoetageareal for familieboligerne vil udgør m2 i stedet for m2 ved skema A godkendelsen. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er kr./m2 samt et energitillæg på kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed kr./m2 under maksimumsbeløbet i Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på i alt kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der på nuværende tidspunkt vil blive tale om en kommunal garanti på 60,77 %, som svarer til kr kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 815 kr./m2/året. Huslejen for en familiebolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 140 kr./m2/året, svarende til ca kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen.

18 Side 18/76 På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

19 Side 19/76 6 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Gl. Kirkevej, Egebjerg - ansøgning om godkendelse af skema B Resumé Andelsboligforeningen Odinsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger i lavenergiklasse 1 - beliggende på Gl. Kirkevej i Egebjerg (Egebjerg Bakke). Horsens Byråd godkendte den 26. oktober 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 60 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 63,81 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. 5. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Odinsgaard har den 10. juni 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 60 familieboliger i lavenergiklasse 1 på Gl. Kirkevej i Egebjerg. Horsens Byråd godkendte den 26. oktober 2010 skema A for opførelsen af de 60 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

20 Side 20/76 Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 25,857 mio. kr., håndværkerudgifterne til 69,014 mio. kr. og øvrige omkostninger til 13,037 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 107,908 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A. Licitationsformen er fagentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 60 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Opførelsen af de 60 familieboliger er beregnet til at koste mio. kr., svarende til kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på m2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er kr./m2 samt et energitillæg på 920 kr./m2 på tæt/lav byggeri og kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 403 kr./m2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 63,81 %, som svarer til kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 810 kr./m2/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 112 kr./m2/året, svarende til 905 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

21 Side 21/76 7 ØK Midtjysk Boligselskab, Rødtjørnen - Anmodning om godkendelse af skema B Resumé Midtjysk Boligselskab ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 34 almene familieboliger i lavenergiklasse 1 - beliggende på Rødtjørnen (Østerhåbs Alle). Horsens Byråd godkendte den 28. september 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 34 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 59,84 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2010 på kr. til konto Grundkapitalindskud til Rødtjørnen, hvor rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver 5. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Midtjysk Boligselskab har den 6. juni 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 34 familieboliger i lavenergiklasse 1 på Rødtjørnen (Østerhåbs Allé). Horsens Byråd godkendte den 28. september 2010 skema A for opførelsen af 33 familieboliger.

22 Side 22/76 Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 13,243 mio. kr., håndværkerudgifterne til 44,264 mio. kr. og øvrige omkostninger til 8,219 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 65,726 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er steget med 3,561 mio. kr. i forhold til skema A, da der er sket nogle justeringer af projektet og der opføres yderligere 193 m2 bruttoetageareal. Hele bruttoetagearealet udgør dermed m2. Projektet er justeret i overensstemmelse med byggeretten, som blev købt af Horsens Kommune. Denne udnyttelse af byggeretten har været koordineret med Teknik & Miljø, som har godkendt justeringen af projektet. Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 34 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Opførelsen af de 34 familieboliger er beregnet til at koste 65,726 mio. kr., svarende til kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på m2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er kr./m2 samt et energitillæg på 920 kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 446 kr./m2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der på nuværende tidspunkt bliver tale om en kommunal garanti på 59,84 %, som svarer til kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 872 kr./m2/året. Huslejen for en 3-rums bolig udgør kr./måned og en 4-rums-bolig udgør kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 161 kr./m2/året, svarende til ca kr./måned i gennemsnit.

23 Side 23/76 Boligforeningens vurdering er, at huslejen for rækkehusene er rimelig i forhold til, at der er tale om energiklasse 1, som skulle give mindst 25 % mindre forbrug til opvarmning af boligen i forhold til traditionelt byggeri. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

24 8 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej, Hatting, 3.fase - Opførelse af 4 familieboliger Resumé Side 24/76 Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af yderligere 4 familieboliger i Hatting - beliggende på Peter Dans Vej 2 og 24. Boligforeningen søger om opførelse af boligerne som fortsættelsesbyggeri og mulighed for underhåndsudbud. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema A vedrørende opførelsen af 4 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 61,60 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. 5. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2011 på kr. til konto , Peder Dans Vej, 3. fase, hvor rådighedsbeløbet foreslås finansieret af likvide aktiver 6. underhåndsudbud godkendes 7. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Beringsgaard har den 7. juni 2011 fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af yderligere 4 familieboliger på Peder Dans Vej i Hatting.

25 Side 25/76 Boligforeningen har tidligere erhvervet 10 grunde, beliggende på Peter Dans Vej og er i gang med at opføre 10 tofamiliehuse. Alle boliger er allerede lejet ud. Nu har boligforeningen fået mulighed at købe de sidste 2 grunde af den del af udstykningen af kommunen til kr. Arealerne er beliggende i den nordlige ende af den kommunale udstykning og er byggemodnet og udbudt som parcelhusgrunde af Horsens Kommune. Andelsboligforeningen Beringsgaard vil erhverve de 2 grunde under forudsætning af Byrådets godkendelse af byggeriet. Efter afslutning af byggeriet vil boligforeningens 3 afdelinger i Hatting blive lagt sammen til én afdeling, Peder Dans Vej. Boligforeningen oplyser, at det vil være muligt at gennemføre byggeriet som fortsættelsesbyggeri, således at den igangværende entreprenør kan fortsætte uden at bygherren påføres større udgifter til etablering af ny byggeplads. I den forbindelse ønsker boligforeningen at få mulighed for at indhente underhåndsbud. Anvendelse af underhåndsbud skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. 35 i støttebekendtgørelsen. Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om 4 almene familieboliger i tæt/lav bebyggelse. Familieboligerne vil være på 100 m2 max. 115 m2, indrettet som 3- og 4-rumsboliger, hvortil kommer en carport med mindre redskabsrum. Det samlede bruttoetageareal vil udgøre i alt 430 m2. Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum udgør kr. og bliver delvist finansieret med et støttet lån på kr. Realkreditinstituttet kræver foreløbig kommunal garanti på 61,6 %, svarende til kr. Det kommunale grundkapitallån udgør kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelse af familieboliger i området er kr./m2. Som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger gennemføres skærpede energikrav i det almene nybyggeri for tilsagn meddelt fra den 1. juli Med henblik på at kunne opfylde disse krav forhøjes maksimumsbeløbet med et energitillæg på 920 kr./m2. Projektets anskaffelsessum ligger dermed kr./m2 under maksimumsbeløbet. Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 1,346 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 5,125 mio. kr., øvrige omkostninger til 1,120 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 7,591 mio. kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 17,73 %, håndværkerudgifter 67,51 % og øvrige omkostningerne 14,76 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Indenrigs- og Socialministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri.

26 Side 26/76 Boligforening skønner, at huslejen vil udgøre 763 kr./m2/året. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør kr./året, svarende til kr./måneden. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jfr. 23 i støttebekendtgørelsen. Ved skema A tidspunktet er det tilstrækkeligt med en underskrevet købsaftale.

27 Side 27/76 9 ØK Beboerklagenævn - oprettelse af Fælles Kommunalt Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner samt udpegning af medlemmer Resumé Hedensted Kommune har rettet henvendelse til Horsens Kommune med forespørgsel om, at kommunerne opretter et fælleskommunalt beboerklagenævn. Udpegning af nævnsmedlemmer og indstilling af nuværende formand. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der med virkning fra 1. juli 2011 oprettes et fælleskommunalt beboerklagenævn sammen med Hedensted kommune med navnet Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner, der træder i stedet for Beboerklagenævnet for Horsens Kommune 2. der indstilles til Statsforvaltningen at Marianne Flinch Skjødt beskikkes som formand for nævnet og Charlotte Lyrskov som formandssuppleant 3. Gunnar Sørensen, Beringsgaard udpeges som repræsentant for boligforeningerne, og Helle Bro Petersen, Bolig-Data som suppleant for boligforeningsrepræsentanten 4. Jan Holm Jensen, Lejernes LO udpeges som lejerrepræsentant og Jette Brandstrup, Lejernes LO som suppleant for lejerrepræsentanten 5. Lisbeth H. Eriksen, Ydelsesafdelingen Horsens Kommune udpeges som socialsagkyndig, og Anne-Mette Gisselmann, Borgerservice Horsens Kommune som socialsagkyndigsuppleant 6. at der gives bevilling til indtægt på kr. til Beboerklagenævnets konto. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet.

28 Sagsfremstilling Side 28/76 Hedensted Kommune har rettet henvendelse til Horsens Kommune med forespørgsel om, at kommunerne opretter et fælleskommunalt beboerklagenævn, jf. almenlejelovens 96, stk. 1, idet det Hedensted Kommunes hidtidige samarbejde med Vejle Kommune herom er ophørt. Det er oplyst, at der årligt er ca. 6-7 sager i Hedensted Kommune, der skal behandles ved Beboerklagenævnet. Der er pt. 3 sager der afventer sagsbehandling i Hedensted. Horsens Kommunes Beboerklagenævn har ca sager årligt. Beboerklagenævnet i Horsens ser positivt på henvendelsen. Nævnet vil blive sekretariatsbetjent fra Horsens Kommune, og der skal årlige aflægges en engangsbetaling fra Hedensted Kommune på kr. Beløbet genforhandles til nytår, når der er et overblik over den endelige sagsmængde. Horsens Kommune ønsker, at der i udgangspunktet udpeges de samme nævnsmedlemmer og socialsagkyndige som i det nuværende Beboerklagenævn for Horsens Kommune. I henhold til almenlejelovens 97, stk. 1 skal beboerklagenævnet består af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, jf. almenlejelovens 97, stk. 2. I henhold til 97, stk. 3 udpeges de to andre medlemmer af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. Desuden skal kommunalbestyrelsen endvidere udpege en socialsagkyndig, der tiltræder i sager om tvister efter almenlejelovens kap. 13., jf. almenlejelovens 97, stk. 5. Boligorganisationer med afdelinger i kommunen samt de større lejerforeninger er blevet anmodet om, at bekræfte, at de indstiller de nuværende medlemmer og suppleanter til det fælleskommunale beboerklagenævn. 6 ud af 10 boligforeninger har indstillet, at Gunnar Sørensen udpeges som repræsentant for boligforeningerne og Helle Bro Petersen som suppleant. Så Lejernes LO har indstillet at Jan Holm Jensen udpeges som lejerrepræsentant og Jette Brandstrup som suppleant. Sidstnævnte er ikke udpeget som suppleant. Udpegningen sker for den resterende byrådsperiode, dvs. frem til 31. december 2013.

29 Side 29/76 10 TM Forslag til Kommuneplantillæg , Udvidelse af Hovedgård bymidte Resumé Sagen omhandler vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg , Udvidelse af Hovedgård bymidte. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til kommuneplantillæg , Udvidelse af Hovedgård bymidte, vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 14. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Jørn Steffensen og Helle Frost deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 21. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling I den hidtidige planlægning har Horsens Kommune holdt fast i den eksisterende bymidteafgrænsning. Grundet den fysiske indretning, herunder de snævre trafikale forhold og den tætte historiske bystruktur i den eksisterende Hovedgård bymidte, har det imidlertid ikke vist sig muligt at udvikle detailhandlen i Hovedgård. Der har fra detailhandelen heller ikke været interesse for at udvikle butikker inden for den eksisterende afgrænsning. Bymidten består i dag hovedsageligt af mindre butikker. For at fremme planlovens og kommuneplanens intentioner og målsætninger ønsker Horsens Kommune derfor at udvide bymidteafgrænsningen med et centralt beliggende område i byen. Dette er det eneste sted, hvor det er fysisk muligt og ønskeligt at udvikle

30 Side 30/76 især dagligvarebutikker af en nutidig størrelse og dermed understøtte den lokale detailhandel ved et varietet butiksudbud. Med kommuneplantillægget indlemmes derfor karreen mellem Industriområdet, Ørridslevvej, Horsensvej og Gl. Århusvej i bymidteafgrænsningen for Hovedgård by. Dermed kan der her bl.a. etableres en ny dagligvarebutik, som det ikke ville være muligt at etablere inden for den eksisterende bymidteafgrænsning. Samtidig kan det sikres, at fremtidige butikslokaliseringer kan ske centralt og i sammenhæng med andre butikker. Bilag Kommuneplantillæg , Udvidelse af Hovedgård bymidte er indeholdt i forslag til lokalplan , Butikker ved Ørridslevvej.

31 Side 31/76 11 TM Forslag til lokalplan , Butikker ved Ørridslevvej Resumé Sagen omhandler vedtagelse af forslag til lokalplan , Butikker ved Ørridslevvej. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til lokalplan , Butikker ved Ørridslevvej, vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 14. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Jørn Steffensen og Helle Frost deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 21. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling En projektudvikler ønsker, på vegne af en butikskæde og en anden virksomhed, at omdanne området fra erhvervsområde til butiksområde med detailhandel. Omdannelsen kræver en ændring af kommuneplanen i form af en udvidelse af bymidten for Hovedgård. Horsens Kommune er indstillet på at foretage denne ændring, da Byrådet ønsker at styrke den lokale handel, og da det ikke er muligt at placere en sådan butik i den eksisterende bymidte. Det er allerede muligt at placere butikker til særligt pladskrævende varegrupper i området.

32 Formålet med lokalplanen er, at Side 32/76 fastlægge områdets anvendelse til butiks-, service- og fremstillingsvirksomhed i miljøklasse 1-3 samt tankanlæg til benzin- og dieselsalg fastlægge retningslinjer for bebyggelsens materialevalg fastlægge, at vejadgang sker fra Ørridslevvej fastlægge retningslinjer for træbeplantningens størrelse samt for den samlede beplantning af parkerings- og udenomsarealer. Forslaget til lokalplan er omfattet af lov om miljøvurdering og har gennemgået en indledende screening. Teknik og Miljø har i den forbindelse vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering. Bilag Bilag 1: Forslag, Lokalplan , Butikker ved Ørridslevvej

33 Side 33/76 12 TM Byggemodning Østerhåb etape 6 - Hvidtjørnen Syd Resumé Bevilling til byggemodning af Hvidtjørnen Syd. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 på kr. til konto Byggemodning Hvidtjørnen Syd, og at rådighedsbeløbet finansieres af Likvide Aktiver. 2. der på investeringsoversigten til budget 2012 til konto Byggemodning Hvidtjørnen Syd indarbejdes rådighedsbeløb på kr. i 2012 fordelt med kr. til byggemodningskontoen og kr. til kontoen for salgsomkostninger, og rådighedsbeløb på kr. i 2015 til byggemodningskontoen til færdiggørelsen. 3. driftsbudgettet for Natur og Vej udvides med kr. fra 2012 til drift og vedligeholdelse af gadebelysningsanlæg, grønne områder og rendestensbrønde. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 14. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Jørn Steffensen og Helle Frost deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 21. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Teknik og Miljø har udarbejdet projekt for byggemodning af Hvidtjørnen Syd i Østerhåb. Der udstykkes 56 parceller med dertil hørende boligveje, da der er stor efterspørgsel på byggegrunde i området.

34 Side 34/76 Adgangsvejen Hvidtjørnen er etableret på den første del af strækningen i forbindelse med byggemodningen Hvidtjørnen. Adgangsvejen forlænges med ca. 230 m. Den udlægges i 22 m, hvor der i 1. udbygning udlægges 5 m kørebane i asfalt. Boligvejene anlægges i 10 m udlæg med 4 m asfalt. Under færdiggørelsesarbejdet udvides asfaltarealet på stamvejen til 6 m og på boligvejen til 5 m. Der etableres kantafgrænsning med skråtstillede brosten samt fællessti langs stamvejen og græsrabatter langs boligvejene. Der etableres en rundkørsel mellem Østerhåbsalle og Thorsgårdsvej. Mod Thorsgårdsvej etableres en støjvold jf. lokalplan Tilkørselsvejene til det nye boligområde Østerhåb er blevet hårdt belastet i forbindelse med områdets udvikling, som har medført en øget trafikintensitet. Det er derfor nødvendigt at udvide kørebanen på Thorsgårdsvej med 1 m asfalt samt retablere rabatterne. I området er der tidligere foretaget arkæologiske forundersøgelser, og der skal i forbindelse med byggemodningen foretages yderligere undersøgelser. Der er fremsendt budget til Kulturarvsstyrelsen. Udgifterne til byggemodningen inkl. færdiggørelse er overslagsmæssigt opgjort til mio. kr. ekskl. moms, som forventes at fordele sig således: Arkæologiske undersøgelser kr. (Udføres i 2011) Byggemodning kr. (Udføres i 2012) Støjvold kr. (Udføres i 2012) Landinspektør kr. (Udføres i 2012) Tilslutningsbidrag kr. (Vand og Kloak) (Udføres i 2012) Investeringsbidrag kr. (Dong energy) (Udføres i 2012) Tilslutningsbidrag kr. (Elforsyning) (Udføres i 2012) Afledt drift kr./år fra 2012 Geotekniske undersøgelser kr. (forventes udført i 2012) Salgsomkostninger kr. (Løbende fra 2012) Rundkørsel kr. ( Tilslutning ved Thorsgårdsvej - forventes udført i 2015) Thorsgårdsvej kr. (forventes udført i 2015) Færdiggørelse kr. (forventes udført i 2015)

35 Side 35/76 13 TM Anlægsprojekter i 2011 på Naturområdet - finansieret over driftsbudgettet Resumé Ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til projekter indenfor Naturområdet finansieret over driftsbudgettet i Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 på i alt kr. til projekterne jævnfør sagsfremstillingen 2. rådighedsbeløbene finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af driftsbudgetterne: Konto Parker og legepladser med kr., konto Strandområder/søer med kr., konto Naturforvaltningsprojekter med kr. og konto Vedligeholdelse af vandløb med kr. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 14. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Jørn Steffensen og Helle Frost deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 21. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Lene Offersen, Kristian Dyhr og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Naturområdet påtænker at udføre større anlægsarbejder, som foreslås finansieret af driftsbudgettet:

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Lukket dagsorden 24 ØK Køb af fast ejendom 25 ØK Køb af fast ejendom 26 ØK Salg af fast ejendom

Indholdsfortegnelse: Lukket dagsorden 24 ØK Køb af fast ejendom 25 ØK Køb af fast ejendom 26 ØK Salg af fast ejendom REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 12 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen, Byrådet (Deltog ikke i mødet efter pkt. 20.), Anders Samuelsen (Deltog ikke i

Læs mere

Møde nr.: 11 Mødedato: 26. oktober 2010 Mødevarighed:

Møde nr.: 11 Mødedato: 26. oktober 2010 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 11 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-17.58 Fraværende: Charlotte Juhl Andersen Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31/8 2010 2 ØK Budget

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Møde nr.: 11 Mødedato: 26. oktober 2010 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 11 Mødedato: 26. oktober 2010 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Dagsorden Byråd Møde nr.: 11 Mødedato: 26. oktober 2010 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31/8 2010 2 ØK Budget 2010, forventet regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed:

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: REFERAT Byrådet Konstituering Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: 18.00-18.25 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 Valg af borgmester 2 Valg af 1. og

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Lukket dagsorden 10 Udbud

Indholdsfortegnelse: Lukket dagsorden 10 Udbud REFERAT Byrådet Møde nr.: 1 Mødedato: 27.01.2009 Fraværende: Mødevarighed: 17.00-00.00 Ellen Rossen Jensen, Anne V. Kristensen, Dorthe Mogensen Mødested: Byrådssalen Øvrige bemærkninger: Ulrik Kragh (Deltog

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Møde nr.: 12 Mødedato: 25. oktober 2011 Mødevarighed: 17.00-18.00

Møde nr.: 12 Mødedato: 25. oktober 2011 Mødevarighed: 17.00-18.00 REFERAT Byråd Møde nr.: 12 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.00 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Anders Samuelsen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen, Andreas Boesen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Paw Amdisen (Afbud), Tommy Lund Christensen (Afbud), Lene Offersen (Afbud) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I overensstemmelse med lokalplan 902 foreslås et kommunalt

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Møde nr.: 14 Mødedato: 11. november 2010 Mødevarighed: Mødested: Industrimuseet i Horsens

Møde nr.: 14 Mødedato: 11. november 2010 Mødevarighed: Mødested: Industrimuseet i Horsens REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 14 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Industrimuseet i Horsens Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Industrimuseet i Horsens, orientering 2 KU

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Møde nr.: 9 Mødedato: 28. september 2010 Mødevarighed:

Møde nr.: 9 Mødedato: 28. september 2010 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-19.35 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Regnskab 2009 og revisionsberetning nr. 6 om de sociale områder

Læs mere